ПРОТОКОЛ № Х

 

           

            Днес, 30.06.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0063/24.06.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Николай Костадинов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри десетото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база в социалните услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане от фонд "Социална закрила" при Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно  промяна наименованието на общинските детски градини съгласно Закона за предучилищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.287 по КК на град Ямбол, ул. "Преслав" № 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  продажба на общински имот по ЗОС – комплекс за отдих и спорт, ж. к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Доклад относно  одобряване на проект за общ устройствен план (ОУП) на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване – ПЗ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Бакърджиев - Предлагам да влезе в дневния ред като поредна точка предложение относно управление на имот публична общинска собственост - Безистен и отдаване под наем чрез публични търгове на самостоятелни обекти в него.

Брънков – Предлагам да влезе в дневния ред като следваща точка предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол", № 3, вх.А, ет.1, ап.1, гр. Ямбол.

Йорданов - Предлагам да влезе в дневния ред като десета точка предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 24 и УПИ I в кв. 20.

Захариев - Предлагам да влезе в дневния ред като следваща точка предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за редовно заседание на "Асоциацията по В и К – Ямбол“ за заседание на 19 юли 2016г.

Ибришимов – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате предложенията си.

Бакърджиев - С решение по т.3 от 4 заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016 г. се  създава Общинско предприятие „Туризъм и култура“, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 и предмет на дейност подробно описан в него. Като звено на общинска бюджетна издръжка и за да изпълнява функциите си, следва да му се предостави по смисъла на чл.12 от Закона за общинската собственост Културно информационния център, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1. Останалите седем самостоятелни обекта, представляват обществената обслужваща зона на културно информационния център, всички на партерен етаж, със самостоятелни външни входове и по своето предназначение - търговски. Това са  четирите магазина за сувенири, една книжарница, една кафетерия и едно арт кафе. Не бива да бавим тези процедури, нека дадем възможност на хората да работят.

Брънков –  В Община Ямбол е постъпило заявление с вх.№ ОСИД- 00776 от 18.04.2016г. от Мария Стефанова Вълканова и Вълкан Тодоров Вълканов, с адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ №3, вх.А, ет.1, ап.1 за закупуване на общинско жилище, заедно с приложените необходими документи, съгласно чл.26, ал.1 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища Жилищният имот е включен в Списъка на жилищата за продажба през 2016г. – приложение № 2, приет на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 21.12.2015г. по т. 12. Изготвени за данъчна и пазарна оценка. Хората имат право да закупят жилището. Да не ги бавим, не се знае кога ще е следващата сесия. Предложението е постъпило след крайния срок за внасяне на материали за това заседание,  но е гледано от ПК ОИ.

Йорданов – Предложението е в следствие на заявлението на една от големите компании в България – Лидл за инвестиционни намерения. И на икономическия форум беше обсъден въпроса за времето, необходимо да се достигне до издаване на разрешение за строеж – прекалено дълго след всички процедури. Имаме изготвено предложение, разгледано от ПК ТУИТЕ. Ние, като общински съвет трябва да направим необходимото да подкрепим тези инвестиционни намерения.

Захариев – Виждате датата на заседанието на асоциацията – 19 юли. Най-вероятно няма да имаме заседание до тогава и затова трябва да влезе в днешния дневен ред.

Ибришимов - Подлагам на гласуване предложението на г-н Бакърджиев.

Гласували      за – 26             против – 1                             въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Брънков.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Йорданов.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Захариев.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база в социалните услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане от фонд "Социална закрила" при Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно  промяна наименованието на общинските детски градини съгласно Закона за предучилищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.287 по КК на град Ямбол, ул. "Преслав" № 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  продажба на общински имот по ЗОС – комплекс за отдих и спорт, ж. к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Доклад относно  одобряване на проект за общ устройствен план (ОУП) на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване – ПЗ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно управление на имот публична общинска собственост - Безистен и отдаване под наем чрез публични търгове на самостоятелни обекти в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол", № 3, вх.А, ет.1, ап.1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 24 и УПИ I в кв. 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за редовно заседание на "Асоциацията по В и К – Ямбол“ за заседание на 19 юли 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база в социалните услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане от фонд "Социална закрила" при Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение - „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга в Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане“.

2.      Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да осигури собствени финансови средства в размер на 2 150 лева за реализацията на проекта при подписване на договор за финансиране.

3.      Общински съвет Ямбол дава съгласие при кандидатстване с проектното предложение Община Ямбол, като доставчик на социални услуги финансирани като делегирана от държавата дейност, да декларира размера на субсидията през годината, преходния остатък и за какво ще се разходват средствата.

4.      Общински съвет Ямбол дава съгласие при сключване на договор за финансиране Община Ямбол да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности за период от 3 години от срока на приключване на договора, както и да поддържа и съхранява материалната база.

5.      Общински съвет Ямбол дава съгласие, че при сключване на договор за финансиране Община Ямбол се задължава да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване и обзавеждане за срок от 3 години от срока на приключване на договора.

6.      Общински съвет Ямбол дава съгласие, че при сключване на договор за финансиране Община Ямбол се задължава да осигури средства за функциониране на социалните услуги за срок от 3 години считано от датата на приключване на изпълнението на договора.

7.      Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише следните документи на етап подаване на проектно предложение:

-      Декларация за осигуряване на собствени финансови средства за участие в проекта;

-      Декларация за липса на двойно финансиране;

-      Декларация за осигуряване на финансиране на социалните услуги;

-      Декларация в качеството на доставчик на социални услуги финансирани като делегирана от държавата дейност относно размера на субсидията през предходната година, преходния остатък и за какво ще се разходват средствата.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно  промяна наименованието на общинските детски градини съгласно Закона за предучилищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава предварително съгласие за промяна наименованията на действащите Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на община Ямбол, като се именуват Детски градини съгласно Приложение № 1, считано от 01.08.2016г.

2. Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши последващи действия, относно преименуването на  Целодневните детски градини и Обединени детски заведения в детски градини.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Славов - Бих искал да дам допълнителна яснота относно това предложение и се надявам да дебатираме по същество, а не да политиканстваме. Първото нещо, което искам да изкоментираме е необходимостта от доставка и монтаж на дебитомер на Регионалното депо. При реализирането на проекта, тъй като рекултивацията на старото депо и изграждането на всички съпътстващи съоръжения, касаещи експлоатацията на новата клетка на новото депо са част от един проект органически свързан, тъй като физически граничат и имат един басейн, който да обслужва и двете съоръжения, в процеса на експлоатация се оказа, че има възражения  от останалите колеги кметове представляващи останалите общини – Тунджа, Нова Загора, Стралджа и Сливен. Те пожелаха да бъде измервано точното количество на инфилтрата, който се оттича от старото депо, за да може необходимата сума, която трябва да се плати за извозването на този инфилтрат да е отговаряща на използваното количество от него за община Ямбол.

            Следващото искане за корекция на бюджета е за дофинансиране на читалище „Съласие“ със 17 хил. лв. Искам да благодаря и от тази трибуна на читалище „Съгласие“ в лицето на настоятелството и на управляващия г-н Филипов и на всички, които помогнаха да бъде предоставен така както си говорихме в началото Синия салон за провеждането на Икономическия форум, който беше първи по рода си. С този форум провокирахме интереса на над 10 посолства, интереса на трима министри, на представители на световна банка за България, шефове на агенции, зам.-министър  и много други важни фигури в сферата на бизнеса и икономиката. Благодаря на управителя на читалището, че отдели средства за ремонт на залата и тоалетните в него. Точно затова аз съм предложил да се отделят 17 хил. лв. от нашият бюджет, за да се възстанови  сумата на читалище „Съгласие“.  Друго, на което искам да акцентирам е свързано с увеличаване на броя на персонала на предприятие „Платени зони за паркиране“ с две щатни бройки, за да се въведе двусменен режим на „Паяка“. Това е автомобила, който репатрира автомобилите на нарушителите. Той влиза в употреба само, ако някой наруши правилата. Тези две бройки заедно с още един полицай ще могат да се съберат като екип от трима човека за втора смяна на паяка, за да може да работи в по-удължено време. Сега се получава така, че се научи работното време на паяка и след 6 и 7 часа се нарушават сложените ограничения. По големите улици вече се съобразяват шофьорите и не спират на забранените места за паркиране.

Още едно последно нещо остана, за което искам да разясня малко повече, това е паркинг на ул. „Браила“ на стойност 225 хил. лв. Ако си спомняте в началото на годината, когато приемахме бюджета на община Ямбол оставихме един сериозен ресурс в резерва на общината и сложихме над 10 обекта на инфраструктурата – улици, паркинги, които да бъдат проектирани и след това да бъдат дадени точните стойности на предстоящите изграждания и за ремонт обекти, ние да преместим тези средства от резервите в капиталовия списък, за да няма притеснения и съмнения, ако се наложат корекции относно завишаването на тези средства. Заедно със следващия проект за паркинг, който е този зад бившето химическо чистене  до Клуба на Атака. Ако и това бъде направено в тази част успоредно на ул. „Търговска“ до идеалния център на града и ще бъде до голяма степен реновирана във вид, който ще носи удобство  на шофьорите да паркират, така ще дадем десетки години живот на това съоръжение.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - От името на групата на БСП в залата искам пред вас да кажа няколко неща. Ние няма да подкрепим така направеното предложение за промяна на бюджета и това е една устойчивост в нашето разбиране, че общината и управленският екип трябва да имат едно сериозно разбиране. Разбирам, че за дебитомера нещата са абсолютно наложителни в това отношение няма проблем, но се появяват други проблеми, за които считаме, че общинската администрация можеше да предвиди, когато е формирала бюджета. Самият факт, че г-н Славов тук на трибуната много подробно обясни всичко за да може да спре политиканстването показва, че и в управленския екип съществува притеснение, че непрекъснато се променя бюджета и това говори за неспособността на администрацията да гледа малко по-напред от утре. Аз използвам възможността да помоля инж. Славов и неговият екип да оповести публично вижданията и планирането си за ремонт на различни обекти и най-вече улиците на Ямбол, които ще се финансират със средства от бюджета, защото се създава впечатление, че се асфалтират различни улици, но по никакъв начин ние не можем да разберем критериите, по които това се случва. Може да не сме прави, но оставаме с убеждението, че това се прави на база вашата субективна преценка. Наистина настояваме в кратък срок публично да оповестите вашите намерения за подобни текущи ремонти на определени улици на град Ямбол. Нещо, което искам да ви попитам е защо този икономически форум не се проведе в Безистена. Смятам, че  общината трябва да показва стремеж да се ползва този обект и да провокираме интерес към неговото ползване.

Славов – Нямаме никакви притеснения, ако така е изглеждало причината е, че съм на прага на разболяването. Бюджета е планиране, не е окончателен документ. Динамиката на живота определя нашето отношение. ОА и ОбС, ако са добре работещи, реагират адекватно на промените. Колкото до Безистена и икономическия форум, търсехме символиката на читалището. Имаше голям интерес към него сега, а когато стане ежегоден ще има и голяма полза за община Ямбол. И в Бургас ще има икономически форум в понеделник с участието на двама министри, а в Ямбол имаше представители на ЕК и Световната банка. Това е много важно постижение за града ни. Тази зала беше най-подходяща за форума, а колкото до Безистена, уникален като сграда и като съдържание, беше включен в програмата за посещение на всички гости на Ямбол и трябваше да е отворен постоянно. Относно улиците и ремонта им – оглеждат се редовно от специалисти и когато има средства се ремонтират. Никога не се е действало субективно. В зависимост от най-належащите проблеми се решава да се работи, където е необходимо.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 9                 въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 6                 въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот?

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

            2. Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016г. с проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – гр. Ямбол” по ОП „Добро управление”.

            3. Допълва т. 6  от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016г. с длъжността ръководител ОП „Общински пазари”.         

            4. Одобрява допълнителна численост на персонала на ОП „Платени зони за паркиране”, дейн. 898 „Други дейности по икономиката” – 2 бр.

            5. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016г., както следва:

            - § 51-00 „Основен ремонт”, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие", обект „Основен ремонт на паркинг на ул. „Браила” гр. Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 225 000 лв.

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците", обект „Доставка и монтаж на дебитомер за инфилтратни води от реколтевирано депо Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 15 000 лв.

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие", обект „Рампа за осигуряване на достъпна среда и декоративна градинска ограда към подход за ресторант „Златен рог”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 17 000лв.

            6. Променя в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016г. § 51-00 „Основен ремонт”, дейност 337 "Извънучилищни дейности" стойността на обект Основен ремонт на покрив на ОДК – подмяна на покривни материали” на 35 000 лв. с източник на финансиране собствени приходи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.287 по КК на град Ямбол, ул. "Преслав" № 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.530.287 по КК и КР на град Ямбол, находящ се на ул. „Преслав“ № 86,  като на  Панайот Илиев Симеонов от гр. Ямбол, ул. „Братя Миладинови“ № 16 и Красимир Илиев Симеонов от гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл.16, вх. А, ап.14 при равни квоти се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 88/248 идеални части от ПИ 87374.530.287 по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед КД-14-28-13/18.01.2013г. на началника на СГКК Ямбол, находящ се на ул. „Преслав“ № 86, целият с площ 248 кв.м., начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, за сумата от 11 300.00  (единадесет хиляди и триста) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно  продажба на общински имот по ЗОС – комплекс за отдих и спорт, ж. к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публичен търг  имот – частна общинска собственост, определя начална тръжна цена на имота предмет на търга и депозит за участие както следва:

1. Комплекс за отдих и спорт, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-1199-14.02.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, идентичен с УПИ I  „За отдих, спорт и озеленяване“ в кв.22 А по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013г. на кмета на Община Ямбол, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м., с административен адрес  гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ № 65, актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016г.

Начална тръжна цена на имота 458 000 (четиристотин петдесет и осем хиляди) лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 229 000 (двеста двадесет и девет хиляди) лв.

        

 

 

            Георгиева – отр. вот - Колеги, не мисля че е необходимо това ехидно усмихване при положение, че по правилник всеки има право да излезе и да изрази своето отрицателно становище, когато е гласувал отрицателно. Но това е въпрос на разбиране на работата ни в парламента. Искам да кажа защо гласувах отрицателно. Първо, защото продължавам да мисля, че с решението ни да превърнем имота от ПОС в ЧОС ние въобще не си дадохме сметка, че подлагаме на продажба или на безвремие вече един имот, който можеше да удовлетворява обществени потребности. Не знам защо гласувахме емоционално, стихийно, някой не бил казал, нямаше мисъл за Ямбол, когато го взехме това решение. Лично аз очаквах, че тогава ще се случи нещо друго. За съжаление призивите затова че когато има имот има проблем и трябвало да го продадем, защото общината не можела да се справи са по-силни от това какво ние мислим за Ямбол. В конкретния случай аз искам още нещо да отбележа. Виждам, че има направена оценка и аз не мога да оспорвам оценката, която е направил оценителя за имота 458 хил. лв. без ДДС. Аз обаче пред мен държа едно заключение на инж. Иван Илиев Банев, който е вещо лице към ЯАС. Той е направил една оценка на 20.08.2013 г., в която експертиза той твърди, че стойностите на строително монтажните работи за изграждането на обектите, имам предвид сгради, открития атрактивен плувен басейн, той не е вече толкова атрактивен, ветрозащитното съоръжение, летния бар, алеите, терасите и други с твърда настилка е на стойност 589 808 лв. с ДДС. Казвам ви го, защото мен лично тези цифри ме смущават и смятам, че така или иначе този имот подлежи на продажба, но трябваше наистина да го продадем в интерес на гражданите и да изискаме за него, колкото се може по-висока цена. И една препоръка аз съм я казала и в ПК ОИКДОУСОС, би било добре ОА да ползва различни оценители, защото прави впечатление, че всички оценки се правят 2/3 от един оценител и 1/3 от друг оценител. Все пак това създава едно усещане за неравнопоставеност, в Ямбол има и доста други оценители.

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Доклад относно одобряване на проект за общ устройствен план (ОУП) на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Предложили сме на вашето внимание точка за одобрение на проекта за ОУП на гр. Ямбол. Има сериозна мотивационна част предложението, в която като хронология и описание са дадени всичките действия, които сме предприели, за да се направи този ОУП. Искам само да споделя, че необходимостта от такъв ОУП най-добре я осъзнават и знаят проектантите и всички тези, които имат инвестиционни намерения, когато се наложи да ги реализират. Но смисъла от такъв ОУП е да даде посоката на развитието на града в следващите поне 30 години като градоустройство, като зони за интервенции, които да бъдат определени дали ще са зони за жилищно строителство, дали ще са промишлени зони за бизнес, дали ще са смесени зони, училища, социални, зони за отдих и  др., те са едно голямо многообразие. Подобно урегулиране дава яснота и посока за развитие на града. Това, което всички искаме е да има крайна цел, която да се гони и правила, по които да се стигне до тази крайна цел, т.е. ние създаваме възможността всеки един гражданин, всеки един бизнес да има свободата да погледне ОУП и ако има съответните намерения някъде нещо да реализира като строителство, то да бъде реализирано, но спрямо тези правила. Плана е съобразен с всичко онова, което към момента е факт и всичко онова, което бихме могли да предвидим в следващите няколко десетки години, че би могло да се случи с предвиждане на съответни сериозни комуникации, които в момента не са реализирани, но при необходимост биха могли да бъдат реализирани. С отчитане спецификата вече на интереса към града особено, след като магистрала „Тракия“ беше пусната в действие и граничния пункт „Лесово“, с отчитането на всички дадености, които има града, така че и включително да провокира инвестиционния бизнес интерес. Много време мина, откакто 2008 г. още в първата година от моя мандат беше стартирана процедурата по изработването на ОУП. Тежка процедура с много съгласувания от всички инстанции, които са по закон, най-тежката може би от които от всичките беше съгласувателната процедура с института „Паметници на културата“. Тук е гл. арх. на общината арх. Жечев, знае че години се борим там, за да защитим интересите на града по начина, по който хем да се запази културното наследство, хем да се урегулира всичко около него и хем да се даде свободата на частната инициатива, както и на обществената и на бизнеса също. Всички тези процедури са минати. Няма да прозвучи нескромно, ако кажа, че община Ямбол не е из между първите, но със сигурност няма да е измежду последните, които ще имат ОУП. От 265 общини в държавата сигурно 2/3 все още нямат такъв. Най-спорни са тези ОУП в най-атрактивните територии, каквито са морските курорти и планинските курорти, защото всяка такава регулация, каквато прави ОУП изземва възможността на нездравия интерес на бизнеса или частен интерес да реализира своите инвестиционни намерения, както преди малко казах там където си пожелае използвайки пропуски в законодателството и други методи. Веднъж приет, процедурата по промяната му е същата, както и процедурата по приемане, т.е. достатъчно тежка, за да може някой да си направи експеримента и да го промени ей така, както на него си му е кеф, за да си направи нещо по начина, по който той иска. Затова минали са и всички обществени обсъждания, съобразили сме се с всички желания на гражданите и на бизнеса в Ямбол, затова молбата ми е да гласувате този документ днес. Това е предпоследната стъпка преди официалното влизане на ОУП в действие, последната е публикуването в държавен вестник, след което той ще влезе в действие и всички последващи подробни устройствени планове и всякакви изменения на строителството ще бъдат длъжни да се съобразяват на 100% с това, което ще се приеме днес. Надявам се сте имали възможността да се запознаете, гл. арх. да даде просторни обстойни обяснения, ако сте имали въпроси към него, ако не и сега сме готови да дадем отговори.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет гр. Ямбол одобрява Окончателният проект на Общ устройствен план на община Ямбол, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Решението на общинския съвет да се изпрати за обнародване в "Държавен вестник", ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено - след приключване на съдебното производство.

            Одобреният общ устройствен план да се публикува в интернет страницата на община Ямбол.

            Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове не подлежат на обжалване.

           

 

 

ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване – ПЗ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 23                        против – 4                             въздържали се – 1

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване на УПИ I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

 

 

 

ТОЧКА ОСМА - Предложение относно управление на имот публична общинска собственост - Безистен и отдаване под наем чрез публични търгове на самостоятелни обекти в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм и култура“, ЕИК 009704960207 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 - Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1,, с разгъната застроена площ 1978.35 кв.м. на три нива - първо ниво с площ 1417.34 кв.м., второ ниво с площ 496.64 кв.м. и трето ниво с площ 63.37 кв.м. представляващ част от имот публична общинска собственост Безистен - сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена площ 963 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1.

 

            II. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове с тайно наддаване самостоятелни обекти от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена площ 963 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г. при следните условия и както следва:

1.      Кафетерия - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2, със ЗП 69.40 кв.м.

-      Начална тръжна цена 614.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.16 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

-      Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя.

2.      Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.3, със ЗП 34.90 кв.м.

-      Начална тръжна цена 185.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

3 Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.537.83.3.4, със ЗП 18.20 кв.м.

     - Начална тръжна цена 96.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

- Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири,   който предмет да бъде запазен за срока на договора.

4. Арт кафе - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.5, със ЗП 70.00 кв.м.

-    Начална тръжна цена 619.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.16 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

-   Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя.

5. Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.6, със ЗП 18.45 кв.м.

-   Начална тръжна цена 98.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

6. Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.7, със ЗП 16.65 кв.м.

-   Начална тръжна цена 88.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

7. Книжарница - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.8, със ЗП 35.10 кв.м.

-   Начална тръжна цена 126.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.8 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия с книги, който   предмет да бъде запазен за срока на договора.

Условия за всички обекти:

-      Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години.

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

-      Оформяне на вътрешния интериор и обзавеждане на обекта – съгласно одобрен от Община Ямбол проект и за сметка на наемателя.

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол", № 3, вх.А, ет.1, ап.1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2, т.4 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.510.118.2.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и десет точка сто и осемнадесет точка две точка едно) по КК на гр. Ямбол, с площ 93.85 (деветдесет и три точка осемдесет и пет) кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 10.23 (десет точка двадесет и три) кв.м. и прилежащ таван № 1, с площ 11.39 (единадесет точка тридесет и девет) кв.м., находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 87374.510.118.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.510.118 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 3, вх.А, ет.1, ап.1, в размер на 20 000.00 лв., на която цена го продава на Мария Стефанова Вълканова и Вълкан Тодоров Вълканов, с адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 3, вх.А, ет.1, ап.1.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 24 и УПИ I в кв. 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация  и План за застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I - 25 „за търговия и услуги“ в кв. 20  и улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“. Преди одобряването на проекта за изменение на действащия  ПУП – План за регулация  и План за застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I -25 „за търговия и услуги“ в кв. 20  и улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“ да се представи предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ;

2.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ЛИДЛ България ЕООД енд КО КД разрешение за изработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация  и План за застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I - 25 „за търговия и услуги“ в кв. 20  и улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за редовно заседание на "Асоциацията по В и К – Ямбол“ за заседание на 19 юли 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната адиминстирация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1.                  Съгласува мандат на изпълняващия длъжността Кмет на Община Ямбол към датата на провеждане на заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол",  за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 19.07.2016г. при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД-Ямбол“ за 2017г.

Точка 2. Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол - втора фаза" с Бенефициент Община Ямбол и задължаване на Асоциацията по ВиК да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовното заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 19.07.201бг.:

 

по точка 1 от дневния ред: Приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация за 2017г. в размер на 10 000 (десет хиляди) лева.

по точка 2 от дневния ред: Дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза" с Бенефициент Община Ямбол и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам десетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

                                                                                  Ан. Господинова