РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ЮНИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база в социалните услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане от фонд "Социална закрила" при Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно  промяна наименованието на общинските детски градини съгласно Закона за предучилищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.287 по КК на град Ямбол, ул. "Преслав" № 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно  продажба на общински имот по ЗОС – комплекс за отдих и спорт, ж. к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Доклад относно  одобряване на проект за общ устройствен план (ОУП) на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване – ПЗ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно управление на имот публична общинска собственост - Безистен и отдаване под наем чрез публични търгове на самостоятелни обекти в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол", № 3, вх.А, ет.1, ап.1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 24 и УПИ I в кв. 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за редовно заседание на "Асоциацията по В и К – Ямбол“ за заседание на 19 юли 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение с цел модернизация на съществуващата материална база в социалните услуги Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане от фонд "Социална закрила" при Министерство на труда и социалната политика.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с проектно предложение - „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга в Дом за стари хора и Домашен социален патронаж чрез доставка и монтаж на ново кухненско оборудване и обзавеждане“.

2.      Общински съвет Ямбол дава съгласие Община Ямбол да осигури собствени финансови средства в размер на 2 150 лева за реализацията на проекта при подписване на договор за финансиране.

3.      Общински съвет Ямбол дава съгласие при кандидатстване с проектното предложение Община Ямбол, като доставчик на социални услуги финансирани като делегирана от държавата дейност, да декларира размера на субсидията през годината, преходния остатък и за какво ще се разходват средствата.

4.      Общински съвет Ямбол дава съгласие при сключване на договор за финансиране Община Ямбол да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности за период от 3 години от срока на приключване на договора, както и да поддържа и съхранява материалната база.

5.      Общински съвет Ямбол дава съгласие, че при сключване на договор за финансиране Община Ямбол се задължава да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване и обзавеждане за срок от 3 години от срока на приключване на договора.

6.      Общински съвет Ямбол дава съгласие, че при сключване на договор за финансиране Община Ямбол се задължава да осигури средства за функциониране на социалните услуги за срок от 3 години считано от датата на приключване на изпълнението на договора.

7.      Дава съгласие кметът на Община Ямбол да подпише следните документи на етап подаване на проектно предложение:

-      Декларация за осигуряване на собствени финансови средства за участие в проекта;

-      Декларация за липса на двойно финансиране;

-      Декларация за осигуряване на финансиране на социалните услуги;

-      Декларация в качеството на доставчик на социални услуги финансирани като делегирана от държавата дейност относно размера на субсидията през предходната година, преходния остатък и за какво ще се разходват средствата.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно  промяна наименованието на общинските детски градини съгласно Закона за предучилищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава предварително съгласие за промяна наименованията на действащите Целодневни детски градини и Обединени детски заведения на територията на община Ямбол, като се именуват Детски градини съгласно Приложение № 1, считано от 01.08.2016г.

2. Възлага на Кмета на община Ямбол да извърши последващи действия, относно преименуването на  Целодневните детски градини и Обединени детски заведения в детски градини.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

            2. Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016г. с проект „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – гр. Ямбол” по ОП „Добро управление”.

            3. Допълва т. 6  от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016г. с длъжността ръководител ОП „Общински пазари”.         

            4. Одобрява допълнителна численост на персонала на ОП „Платени зони за паркиране”, дейн. 898 „Други дейности по икономиката” – 2 бр.

            5. Допълва разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016г., както следва:

            - § 51-00 „Основен ремонт”, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие", обект „Основен ремонт на паркинг на ул. „Браила” гр. Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 225 000 лв.

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейност 627 "Управление на дейностите по отпадъците", обект „Доставка и монтаж на дебитомер за инфилтратни води от реколтевирано депо Ямбол”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 15 000 лв.

            - § 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи”, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионалното развитие", обект „Рампа за осигуряване на достъпна среда и декоративна градинска ограда към подход за ресторант „Златен рог”, с източник на финансиране собствени приходи и бюджетен план 17 000лв.

            6. Променя в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016г. § 51-00 „Основен ремонт”, дейност 337 "Извънучилищни дейности" стойността на обект Основен ремонт на покрив на ОДК – подмяна на покривни материали” на 35 000 лв. с източник на финансиране собствени приходи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.530.287 по КК на град Ямбол, ул. "Преслав" № 86.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.530.287 по КК и КР на град Ямбол, находящ се на ул. „Преслав“ № 86,  като на  Панайот Илиев Симеонов от гр. Ямбол, ул. „Братя Миладинови“ № 16 и Красимир Илиев Симеонов от гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“, бл.16, вх. А, ап.14 при равни квоти се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 88/248 идеални части от ПИ 87374.530.287 по КК и КР на град Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменени със заповед КД-14-28-13/18.01.2013г. на началника на СГКК Ямбол, находящ се на ул. „Преслав“ № 86, целият с площ 248 кв.м., начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, за сумата от 11 300.00  (единадесет хиляди и триста) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно  продажба на общински имот по ЗОС – комплекс за отдих и спорт, ж. к. „Хале“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публичен търг  имот – частна общинска собственост, определя начална тръжна цена на имота предмет на търга и депозит за участие както следва:

1. Комплекс за отдих и спорт, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-1199-14.02.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, идентичен с УПИ I  „За отдих, спорт и озеленяване“ в кв.22 А по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013г. на кмета на Община Ямбол, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м., с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ № 65, актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016г.

Начална тръжна цена на имота 458 000 (четиристотин петдесет и осем хиляди) лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 229 000 (двеста двадесет и девет хиляди) лв.

        

 

           

            ТОЧКА ШЕСТА - Доклад относно одобряване на проект за общ устройствен план (ОУП) на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет гр. Ямбол одобрява Окончателният проект на Общ устройствен план на община Ямбол, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

            Решението на общинския съвет да се изпрати за обнародване в "Държавен вестник", ако не е върнато за ново обсъждане или не е оспорено пред съответния административен съд, а ако е оспорено - след приключване на съдебното производство.

            Одобреният общ устройствен план да се публикува в интернет страницата на община Ямбол.

            Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове не подлежат на обжалване.

           

 

 

ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване – ПЗ на УПИ I – за градски парк  в кв. 1 по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) План за застрояване на УПИ I в кв. 1, отреден „за градски парк“ по плана  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

 

 

 

ТОЧКА ОСМА - Предложение относно управление на имот публична общинска собственост - Безистен и отдаване под наем чрез публични търгове на самостоятелни обекти в него.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост, предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Туризъм и култура“, ЕИК 009704960207 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 - Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1,, с разгъната застроена площ 1978.35 кв.м. на три нива - първо ниво с площ 1417.34 кв.м., второ ниво с площ 496.64 кв.м. и трето ниво с площ 63.37 кв.м. представляващ част от имот публична общинска собственост Безистен - сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена площ 963 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1.

 

            II. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публични търгове с тайно наддаване самостоятелни обекти от имот публична общинска собственост Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, със застроена площ 963 кв.м., находящ се на пл. „Освобождение“ № 1, актуван с АОС 1958 от 02.12.2015 г. при следните условия и както следва:

1.      Кафетерия - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2, със ЗП 69.40 кв.м.

-      Начална тръжна цена 614.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.16 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

-      Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя.

2.      Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.3, със ЗП 34.90 кв.м.

-      Начална тръжна цена 185.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

3 Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор   87374.537.83.3.4, със ЗП 18.20 кв.м.

     - Начална тръжна цена 96.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

- Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири,   който предмет да бъде запазен за срока на договора.

4. Арт кафе - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.5, със ЗП 70.00 кв.м.

-    Начална тръжна цена 619.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.16 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – питейно заведение, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

-   Категоризиране на обекта по Закона за туризма – за сметка на наемателя.

5. Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.6, със ЗП 18.45 кв.м.

-   Начална тръжна цена 98.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

6. Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.7, със ЗП 16.65 кв.м.

-   Начална тръжна цена 88.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия със сувенири, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

7. Книжарница - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.8, със ЗП 35.10 кв.м.

-   Начална тръжна цена 126.00 лв. без ДДС  (Изчислено по т.8 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

-   Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия с книги, който   предмет да бъде запазен за срока на договора.

Условия за всички обекти:

-      Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години.

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

-      Оформяне на вътрешния интериор и обзавеждане на обекта – съгласно одобрен от Община Ямбол проект и за сметка на наемателя.

 

 

 

ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Сокол", № 3, вх.А, ет.1, ап.1, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2, т.4 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.510.118.2.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и десет точка сто и осемнадесет точка две точка едно) по КК на гр. Ямбол, с площ 93.85 (деветдесет и три точка осемдесет и пет) кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 10.23 (десет точка двадесет и три) кв.м. и прилежащ таван № 1, с площ 11.39 (единадесет точка тридесет и девет) кв.м., находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 87374.510.118.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.510.118 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 3, вх.А, ет.1, ап.1, в размер на 20 000.00 лв., на която цена го продава на Мария Стефанова Вълканова и Вълкан Тодоров Вълканов, с адрес гр. Ямбол, ул. „Сокол“ № 3, вх.А, ет.1, ап.1.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ I в кв. 24 и УПИ I в кв. 20.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация  и План за застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I - 25 „за търговия и услуги“ в кв. 20  и улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“. Преди одобряването на проекта за изменение на действащия  ПУП – План за регулация  и План за застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I -25 „за търговия и услуги“ в кв. 20  и улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“ да се представи предварителен договор за прехвърляне на собственост по чл.15, ал. 3 и ал.5 от ЗУТ;

2.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ЛИДЛ България ЕООД енд КО КД разрешение за изработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация  и План за застрояване на УПИ I „за търговия и услуги“ в кв. 24, УПИ I - 25 „за търговия и услуги“ в кв. 20  и улица от осова точка  О.Т. 438  до О.Т. 432 между кв. 24 и кв. 20 по плана  на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за редовно заседание на "Асоциацията по В и К – Ямбол“ за заседание на 19 юли 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на изпълняващия длъжността Кмет на Община Ямбол към датата на провеждане на заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол",  за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 19.07.2016г. при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД-Ямбол“ за 2017г.

Точка 2. Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр.Ямбол - втора фаза" с Бенефициент Община Ямбол и задължаване на Асоциацията по ВиК да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовното заседание на „Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 19.07.201бг.:

по точка 1 от дневния ред: Приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по Водоснабдяване и канализация за 2017г. в размер на 10 000 (десет хиляди) лева.

по точка 2 от дневния ред: Дава съгласие за изпълнение на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза" с Бенефициент Община Ямбол и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на ВиК услугата и експлоатацията и поддръжката на ВиК активите на съответната обособена територия.