РЕШЕНИЯ

 

НА ЕДИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 20 ЮЛИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ VІІ - 5524, кв. 135 по плана на град Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна статута на общински имот и прехвърлянето му чрез дарение на "Арменска апостолическа православна църква".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в самостоятелен обект "лоби хоби" , ж. к. "Възраждане" 44, вх.Е, Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция  за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1.      Да бъде осигурена устойчивост за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и че образователните институции:

·         ДЯ „Мечо пух“;

·         ОДЗ № 14  „Свобода“ - сграда на ул. Ал. Стамболийски № 78;

·         СОУ „Св. Климент Охридски“;

·         ОДЗ "Пламъче" - сграда ДЯ „Слънчево детство“,

 няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане по проекта към Община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

2.      Да бъде осигурена устойчивост за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, и видът и предназначението на обекти:

·         Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на част от площадно пространство на площад "Oсвобождение", представляващо парк,  каре  между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море".

·         Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на  пешеходна ул "Г.С. Раковски" , ограничена от  ул. "Преслав"  и ул. "Генерал Заимов".

·         Реконструкция и рехабилитахация на ул. „Преслав“ от ул. „Димитър Благоев“ до пресечката с ул. "Акация",

няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ VІІ - 5524, кв. 135 по плана на град Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен пла (ПУП) – План за регулация (ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 5524, кв. 135  по плана на  град Ямбол – Каргон.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна статута на общински имот и прехвърлянето му чрез дарение на "Арменска апостолическа православна църква".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост,

Обявява за частна общинска собственост - Застроен поземлен имот с идентификатор  87374.538.182 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и две/  по КК и КР на град Ямбол, с площ  920 кв.м., с граници 87374.538.179, 87374.538.117,87374.538.181, намиращ се на ул. „Хан Тервел“ №2А, гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ-538.182, кв.74 по плана на град Ямбол – ЦГЧ, „За православен храм”.

II.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и  чл.35 ал.5 от ЗОС,

 1. Актуализира приетата с Решение по т. Единадесета на Третото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 21.12.2015г., Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2016 г., като в Раздел   ІІІ. КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА, т.1. Действия по управлението на общинска собственост“ допълва буква В/ Имоти – дарения, на следния имот:

Застроен поземлен имот 87374.538.182 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и две/  по КК на град Ямбол, с площ  920 кв.м., с граници 87374.538.179, 87374.538.117,87374.538.181, намиращ се на ул. „Хан Тервел“ №2А, гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ-538.182,  в кв.74 по плана на град Ямбол – ЦГЧ,   „За православен храм”.

2.Дарява на Църковното настоятелство на местното поделение на религиозната институция „Арменска Апостолическа Православна Църква“, със седалище и адрес на управление град Ямбол,ул. „Опълченска“ №2, представлявана от Председателя на Църковното настоятелство Соня Аршавир Ховнанян, следния общински недвижим имот:

Застроен поземлен имот 87374.538.182 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и две/  по КК на град Ямбол, с площ 920 кв.м.,с граници 87374.538.179, 87374.538.117, 87374.538.181,  намиращ се на ул. „Хан Тервел“ №2А, гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ-538.182 по плана на град Ямбол – ЦГЧ, „За православен храм”.

3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за дарение на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в самостоятелен обект "лоби хоби" , ж. к. "Възраждане" 44, вх.Е, Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 24.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.14, по КК на град Ямбол, целият с площ 1651.00 кв.м. за преустройство на таван № 3 с идент. 87374.552.14.6.16 по КК на гр. Ямбол в  самостоятелен обект с предназначение: лоби хоби, с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.44, вх.Е, в размер на 2 295 (две хиляди двеста деветдесет и пет) лв., на която цена учредява правото на Петър Димитров Петров, с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.44, вх.Е, ет.2, ап.3.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми:

Утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Дина Желязкова Малешкова, Георги Василев Георгиев, Веселина Господинова Добрева, Мариян Славов Димитров, Валентина Иванова Димитрова, Стоянка Иванова Йорданова, Красимир Атанасов Зидаров, Кръстина Николова Узунова, Маргарита Иванова Георгиев, Панайот Димитров Кривошиев, Руско Кръстев Петров, Мима Ганева Стефанова.