ПРОТОКОЛ № ХІ

 

           

            Днес, 20.07.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0077/14.07.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Антоанета Антонова, Ахмед Мехмедов, Димитър Стоянов, Юсеин Ахмед.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 27 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри единадесетото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ VІІ - 5524, кв. 135 по плана на град Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна статута на общински имот и прехвърлянето му чрез дарение на "Арменска апостолическа православна църква".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в самостоятелен обект "лоби хоби" , ж. к. "Възраждане" 44, вх.Е, Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция  за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ VІІ - 5524, кв. 135 по плана на град Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна статута на общински имот и прехвърлянето му чрез дарение на "Арменска апостолическа православна църква".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в самостоятелен обект "лоби хоби" , ж. к. "Възраждане" 44, вх.Е, Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция  за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

            По всички точки от дневния ред Георги Славов гласува с карта на името на Йордан Атанасов, тъй като е забравил своята.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Новата  програма е продължение на ОПРР и е насочена към благоустрояване социална, културна образователна инфраструктура. Общините имат възможност за директен достъп. Община Ямбол има защитени 25.4 млн. лв. Надявам се да успеем, имаме предложенията, одобрена ни е инвестиционната програма. Няколко са приоритетните дейности – градска среда, социална инфраструктура, културна и образователна инфраструктура. В случая предложението касае образователна инфраструктура. Трябва да представим цялата документация до 31 юли 2016г. Част от изискванията е да има решение на ОбС, каквото Ви е предложено. Работна група с представители на всички организации е разработила инвестиционната програма и помогна да се изберат обектите. От НДЕФ ремонтирахме някои от образователните заведения и те придобиха вид най-удобен за учениците. Сега имат нужда детските градини и ясли. Има индикатори, които трябва да се покрият при кандидатстване като този какъв брой са децата или учениците, които ползват базата. Затова тук е и училище „Кл. Охридски“. Надявам се да одобрите това предложение, за да можем максимално бързо да започнем процедурите по изпълнението.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова – Благодаря на господин Славов за уточненията, защото нямахме друга предварителна информация. Искам да поправя г-н Славов, че тези 25 млн. лв. не за защитени, а са разпределени директно от УО на принципа на тежестта на общината. Община Ямбол е трето нива на финансиране. За мен едно училище като „Хр. Смирненски“ има по-належаща нужда от финансиране. Може би няма да отговаря на броя на ученици, но това е съзнателна политика на общината през годините. Извън личната ми позиция, предложеното решения в тази форма няма смисъл и не отговаря на изискванията на програмата. ОбС трябва да гарантира, че осигурява устойчивост на проекта. Затова предлагам в решението да се добави в началото – ОбС гарантира, че е осигурена устойчивост  … и накрая – и че образователните институции няма да бъдат закривани.

Славов – Приемам критика по принцип. Не мога да приема обаче критика само, за да има критика и да ни чуят хората. В насоките на ОП всичко е детайлно описано, всеки може да ги прочете. Там е казано, че трябва да има устойчивост. Формулировката е да бъде гарантирана устойчивост. Стилистиката е без значение, важното е ОП да приеме решението.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 7                          против – 18                           въздържали се – 6

            Брънков -  Гласувам „против“.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

1.      Да бъде осигурена устойчивост за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и че образователните институции:

·         ДЯ „Мечо пух“;

·         ОДЗ № 14  „Свобода“ - сграда на ул. Ал. Стамболийски № 78;

·         СОУ „Св. Климент Охридски“;

·         ОДЗ "Пламъче" - сграда ДЯ „Слънчево детство“,

 няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане по проекта към Община Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Региони  в растеж 2014-2020”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско  развитие“, Инвестиционен приоритет „Градска среда”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Отново е по ОПРР, ще даде най-видимата част от промените в града, от използването на европейски средства. Средствата по програмата са много точно разпределени в процентно съотношение по правилата на програмата. Не може да се преструктурират направленията. За градска среда могат да се използват 7 625450 лв. Обектите са описани в предложението. Градинката в центъра до площада от изток остана неугледна след ремонта на ул. „Г. С. Раковски“. Улица „Търговска“ може да се направи на етапи от общината. Градинката е любимо място на много хора в Ямбол и ще е хубаво де се отремонтира, да се довърши цялостната визия на центъра. По същия начин е добре да се продължи ул. „Г. С. Раковски“ след ул. „Преслав“. Необходими са много пари и е трудно да се направи наведнъж. На части пък ще бъде много неудобно за всички в града. Другият обект е ул. „Преслав“, много натоварена, с лоши тротоари. Трябва да отговаря на съвременните изисквания за улица от такъв клас и затова е включена в проекта. Можело е назад през годините да се отчуждят имоти и улицата да е с две платна, както е по плана на града, но сега е невъзможно, необходим е огромен финансов ресурс. Съществуващото платно ще бъде отремонтирано изцяло, с нова основа, нови тротоари и осветление. Второто платно е предвидено по градоустройствен план и на хората там не се позволява да извършват строителни дейности с идеята, че в един момент може да бъдат отчуждени.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост:

2.      Да бъде осигурена устойчивост за проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, и видът и предназначението на обекти:

·         Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на част от площадно пространство на площад "Oсвобождение", представляващо парк,  каре  между източна част на площад "Освобождение" и ул. "Бяло море".

·         Обновяване и модернизиране на градската среда, чрез реконструкция на  пешеходна ул "Г.С. Раковски" , ограничена от  ул. "Преслав"  и ул. "Генерал Заимов".

·         Реконструкция и рехабилитахация на ул. „Преслав“ от ул. „Димитър Благоев“ до пресечката с ул. "Акация",

няма да бъдат променяни за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане по проекта към Община Ямбол.

 

 

 

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ VІІ - 5524, кв. 135 по плана на град Ямбол - Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Начев – Гласувах „за“.

Йорданов – Гласувах „за“.

Проданов – Гласувах „за“.

Приема се, но има съмнение в работата на системата и предлагам да прегласуваме. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на повторно гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен пла (ПУП) – План за регулация (ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 5524, кв. 135  по плана на  град Ямбол – Каргон.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна статута на общински имот и прехвърлянето му чрез дарение на "Арменска апостолическа православна църква".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Петров – Ще се върна малко назад в историята на нашия град. Мандат 2007 – 2011г. ПП Атака предложи една декларация за геноцид над арменския народ в османската империя. Тази декларация беше приета. Следващия мандат от мнозинството в ОбС тази декларация беше отменена. Ние от ПП Атака ще гласуваме за това дарение, защото мислим, че сме длъжници на наследниците, които са останали живи след този арменски геноцид. Молбата ми към Вас е да приемем това предложение на общинската администрация.

Славов – Предложението е внесено от мен с пълното съзнание, че трябва и е редно да бъде така. През 2007 – 2011г. с решение на ОбС дарихме едни сериозни имоти на Българската православна църква – парцела около храма „Св. Николай“, църковния магазин, канцеларията на наместника на владиката. Направихме това в знак на уважение, партньорство между духовната и светската власт, без грам политика. Да не се връщаме назад, вярата и духовността е което крепи човека и всеки трябва да намери своя храм. Благодаря на госпожа Аршавир, тя беше движещата сила тази църква да бъде осъществена с много ентусиазъм, хъс и много свои средства. Както подходихме към Българската православна църква, така трябва да подходим и към Арменската апостолическа православна църква. Цялото пространство да се превърне в един красив кът, място за отмора и където всеки може да запали свещ, да отправи своите молитви. Това би дало и мястото за съхранение на арменската история. Убеден съм, че ще гласувате, всички да се приемат предложените решения. Убеден съм, че всички последващи действия ще бъдат предприети бързо. Имаше закъснение при подготовката на предложението, но трябваше да се изчакат необходимите срокове. Ако има нужда църквата и занапред от помощ, ще я дадем.

Ибришимов – Колеги, аз рядко вземам думата, не защото не искам, а защото смятам, че така е по-правилно. Но сега искам да кажа няколко думи. Преди няколко месеца ние взехме подобно решение с мнозинство, което показа, че когато става дума за вяра нашите партийни принадлежности и страсти остават на заден план. Сега пред нас е решение, което касае Арменската православна църква и аз се надявам, че ние с Вас отново ще направим необходимото мнозинство, за да покажем на нашите съграждани арменци, че та са част от нашето общество, мислим за тях и че Ямбол го има и е такъв, какъвто е благодарение и на тях. Също Ви призовавам да гласуваме за двете проекторешения по тази точка от дневния ред.

Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя. Напомням Ви, че тук е необходимо мнозинство 2/3 от общинските съветници, 25 съветника.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията  на вносителя. Тук е необходимо мнозинство 3/4 или 28 от общия брой на общинските съветници.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

            Ибришимов – Благодаря Ви за мнозинството, колеги. Надявам се, че занапред точки, които касаят религията и вярата на хората няма да бъдат единствените, които така ни обединяват, особено за точки, които са стратегически и важни за нашия град.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост,

Обявява за частна общинска собственост - Застроен поземлен имот с идентификатор  87374.538.182 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и две/  по КК и КР на град Ямбол, с площ  920 кв.м., с граници 87374.538.179, 87374.538.117,87374.538.181, намиращ се на ул. „Хан Тервел“ №2А, гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ-538.182, кв.74 по плана на град Ямбол – ЦГЧ, „За православен храм”.

II.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.9 от ЗОС и  чл.35 ал.5 от ЗОС,

 1. Актуализира приетата с Решение по т. Единадесета на Третото заседание на ОбС Ямбол, проведено на 21.12.2015г., Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за  2016 г., като в Раздел   ІІІ. КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШАТ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПРОГРАМАТА, т.1. Действия по управлението на общинска собственост“ допълва буква В/ Имоти – дарения, на следния имот:

Застроен поземлен имот 87374.538.182 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и две/  по КК на град Ямбол, с площ  920 кв.м., с граници 87374.538.179, 87374.538.117,87374.538.181, намиращ се на ул. „Хан Тервел“ №2А, гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ-538.182,  в кв.74 по плана на град Ямбол – ЦГЧ,   „За православен храм”.

2.Дарява на Църковното настоятелство на местното поделение на религиозната институция „Арменска Апостолическа Православна Църква“, със седалище и адрес на управление град Ямбол,ул. „Опълченска“ № 2, представлявана от Председателя на Църковното настоятелство Соня Аршавир Ховнанян, следния общински недвижим имот:

Застроен поземлен имот 87374.538.182 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка сто осемдесет и две/ по КК на град Ямбол, с площ 920 кв.м.,с граници 87374.538.179, 87374.538.117, 87374.538.181,  намиращ се на ул. „Хан Тервел“ №2А, гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ-538.182 по плана на град Ямбол – ЦГЧ, „За православен храм”.

3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор за дарение на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в самостоятелен обект "лоби хоби" , ж. к. "Възраждане" 44, вх.Е, Петър Петров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 24.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.552.14, по КК на град Ямбол, целият с площ 1651.00 кв.м. за преустройство на таван № 3 с идент. 87374.552.14.6.16 по КК на гр. Ямбол в  самостоятелен обект с предназначение: лоби хоби, с административен адрес: гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.44, вх.Е, в размер на 2 295 (две хиляди двеста деветдесет и пет) лв., на която цена учредява правото на Петър Димитров Петров, с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане” бл.44, вх.Е, ет.2, ап.3.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова - Нямам допълнения по приложения материал. Задължение на постоянната комисия е да внесе два пъти годишно за утвърждаване от ОбС отказите на комисията за отпускане на ЕФП. Искам да Ви уверя, че всички откази са много подробно разгледани и единодушно приети като неотговарящи на правилника за отпускане на такава помощ.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – няма                       въздържали се – 3

            Брънков -  Гласувам „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми:

Утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Дина Желязкова Малешкова, Георги Василев Георгиев, Веселина Господинова Добрева, Мариян Славов Димитров, Валентина Иванова Димитрова, Стоянка Иванова Йорданова, Красимир Атанасов Зидаров, Кръстина Николова Узунова, Маргарита Иванова Георгиев, Панайот Димитров Кривошиев, Руско Кръстев Петров, Мима Ганева Стефанова.

 

           

 

           

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам единадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

                                                Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова