РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на задълженията за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза" - договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C01.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на община Ямбол, в качеството на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза", финансиран по ОПОС 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос "Регионална образователна инфраструктура", класирана за финансиране ПГ по земеделие „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне размера на данъка върху таксиметровите превози в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване на срока на действие на договор за наем на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол с "Аксес Консулт" ЕООД, гр. Ямбол за помещение в училището - публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детска градина "Щастливо детство" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне на общински имоти за управление на общински културен институт - "Музей на бойната слава".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху част от ПИ  87374.547.52 по КК на гр. Ямбол и даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба с „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на общински имот, находящ се в ж. к. „Зорница“ по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Хале“, бл.2, вх. А, ет. 4, ап.10, гр. Ямбол.

    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Златен рог“, бл.9, вх. Б, ет. 2, ап.26, гр. Ямбол.

    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 87374.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир", по заявление от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП на ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“, по заявление на Милен Иванов и Галина Колева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІІ, кв. 53 по плана на град Ямбол - Първи жилищен район.

 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ III "За спортен комплекс и трафопост", кв. 26 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", по заявление от „Марк 1“, ООД, Димитър Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ II, кв. 163, одобрен със Заповед I-А-1273 от 14.09.1990 г. и Заповед I-А-948 от 09.11.1998 г., по заявление от „Скат“ ЕООД, Илия Карабелов.

    ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на част от ПИ № 033015, находящ се в м. "Бакаджик".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно предоставяне под наем помещения /две стаи на ІІ етаж/ за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС №440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски“ №14, гр. Ямбол на Обществена фондация „Мостове над Тунджа“ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2015 г. и Приложения към него от № 1 до № 5.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2015 г., съгласно Приложение № 6. 

 

 

    

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2017 – 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в. 

 

           

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016 г. с проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в общностен център Ямбол”.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на задълженията за обезпечаване на искане за авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

  1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на искане за авансово плащане в размер на 117 695,00 лева (сто и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева), представляващо до 20% от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Проект BG05М9OР001-2.004-0035 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Общностен център - Ямбол“.
  2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на труда и социалната политика – Главна дирекция Европейски фондове, международни програми и проекти, Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 117 695,00 лева (сто и седемнадесет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева).

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза" - договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C01.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

Разрешава поемане на задължение и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на околната среда и водите, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане -  3 665 050,72 лв. (три милиона, шестотин шейсет и пет хиляди, петдесет лева, седемдесет и две стотинки), представляващо 10% от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПОС към бенефициента, съставляваща 97% от общите допустими разходи по проекта. Обезпечението да се освободи в срок от 60 календарни дни от датата на финалното отчитане на проекта, когато записът на заповед не е предявен.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно удължаване срока на поет общински дълг по реда на чл.17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на община Ямбол, в качеството на бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол - втора фаза", финансиран по ОПОС 2014 – 2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19 а от Закона за общинския дълг:

1.                  Община Ямбол да сключи анекс към договор за кредит № 717/04.02.2015 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да удължи срока на поетия дългосрочен общински дълг с цел реализацията на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г. „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- Втора фаза”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“.

2.                  Общински съвет – Ямбол изменя и допълва Решение от Двадесет и шесто заседание на Общински съвет – Ямбол/11.10.2013г., както следва:

2.1.            Текстът в т.1 на Решението, подточка Условия за погасяване, се изменя по следния начин:

          - Срок на погасяване – до 46 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C035/23.08.2012 г. и Договор за безвъзмездна финансова помощ  № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г. и/или от собствени бюджетни средства.

2.2.            В т.1, подточка  Начин на обезпечение на кредита, се добавя следният текст:

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол, с изключение на авансовото плащане,  по Договор за безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-1.005-0001-C01/05.08.2016г. по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- Втора фаза”, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Околна среда, по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог

 

3.                  Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за анекс към кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише анекса към договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

                                    

 

ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос "Регионална образователна инфраструктура", класирана за финансиране ПГ по земеделие „Христо Ботев“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска собственост:

Предназначението на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр. Ямбол - обект на интервенция по проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр. Ямбол“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, в рамките на процедура BG16RFOP001-3.002 “Подкрепа за професионалните училища в Република България” на приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, няма да бъде променяно и ще се ползва за целите на образователната институция, обект на интервенция, за период, не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл.59, ал. 1 и чл. 61 от Закона за предучилищното и училищното образование - (ЗПУО):

Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на община Ямбол.

 

                       

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно промяна в състава на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

            1. Освобождава Георги Георгиев от длъжността член на Общински съвет по наркотични вещества – гр. Ямбол и назначава на негово място – Татяна Найденова, младши прокурор в Районна прокуратура – Ямбол.

      2. Възлага изпълнението на настоящото решение на кмета на община Ямбол.

           

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне размера на данъка върху таксиметровите превози в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с § 3, ал.2 от ПЗР към Закона за допълнение на ЗМДТ:

              1. Определя Годишен размер на данъка върху таксиметровите превози на територията на община Ямбол, за 2017 г. от 500 (петстотин) лева.

              2. Възлага на кмета на община Ямбол да предприеме необходимите действия за подготовка и внасяне за разглеждане на Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ямбол.

               

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване на срока на действие на договор за наем на ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол с "Аксес Консулт" ЕООД, гр. Ямбол за помещение в училището - публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/19.09.2011г. между ПГПЧЕ „Васил Карагьозов”, гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 110 и „Аксес Консулт” ЕООД, гр. Ямбол, ЕИК 128045828, със седалище и адрес на управление ул.”Георги Дражев” № 1, гр. Ямбол, представлявано от Мария Иванова Димитрова – управител, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект, представляваща: Помещение за търговска дейност – книжарница, с обща площ 18.27 кв. м., находящо се на първия етаж в имот публична общинска собственост - ПГПЧЕ „Васил Карагьозов“, ж.к. „Златен рог“ № 110, актуван с АОС №80/23.07.1999г. с 5 /пет/ години, считано от 19.09.2016г.

 

           

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детска градина "Щастливо детство" - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на Детска градина „Щастливо детство“ – гр. Ямбол, ЕИК 000969031, с адрес ул. „Любен Каравелов“ № 33, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Стойност

1

Прахосмукачка

1 бр.

64.08 лв.

2

Бюро

3 бр.

939.60лв.

3

Стол

1 бр.

60.00 лв.

4

Диван

1 бр.

391.00 лв.

5

Библиотека 

4 бр.

320.00 лв.

6

Принтер

1 бр.

250.56 лв.

7

Комп. конфигурация

1 бр.

669.00 лв.

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно Предоставяне на общински имоти за управление на общински културен институт - "Музей на бойната слава".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.6, ал.2, чл.12, ал.1 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

I.         Обявява за публична собственост

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.141 по КК на гр. Ямбол, актуван с АПДС 1795/09.09.2015г., находящ се на ул. „Стара планина“ №1, гр. Ямбол, с площ 26 047кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, при гранизи на имота: 87374.532.72, 87374.532.71, 87374.532.73, 87374.532.74, 87374.532.79, 87374.532.142, 87374.532.143, 87374.532.7, заедно с построените в него сгради:

1.1       Сграда с идентификатор 87374.532.141.1, с площ 154 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.2       Сграда с идентификатор 87374.532.141.2, с площ 95 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.3       Сграда с идентификатор 87374.532.141.3, с площ 33 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.4       Сграда с идентификатор 87374.532.141.4, с площ 5 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.5       Сграда с идентификатор 87374.532.141.5, с площ 654 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.6       Сграда с идентификатор 87374.532.141.6, с площ 997 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.7       Сграда с идентификатор 87374.532.141.8, с площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.8       Сграда с идентификатор 87374.532.141.9, с площ 26 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.9       Сграда с идентификатор 87374.532.141.10, с площ 732 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.10     Сграда с идентификатор 87374.532.141.11, с площ 30 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.11     Сграда с идентификатор 87374.532.141.12, с площ 937 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.12     Сграда с идентификатор 87374.532.141.13, с площ 67 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.13     Сграда с идентификатор 87374.532.141.14, с площ 388.69 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.14     Сграда с идентификатор 87374.532.141.15, с площ 87 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.15     Сграда с идентификатор 87374.532.141.16, с площ 30 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.16     Сграда с идентификатор 87374.532.141.17, с площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.17     Сграда с идентификатор 87374.532.141.18, с площ 52 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.18     Сграда с идентификатор 87374.532.141.19, с площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.19     Сграда с идентификатор 87374.532.141.20, с площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

1.20     Сграда с идентификатор 87374.532.141.21, с площ 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

         

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.143 по КК на гр. Ямбол, актуван с АПДС №1745/10.06.2015г. и акт за поправка №1793 от 04.09.2015г., находящ се на ул. „Стара планина“ №1, гр. Ямбол, с площ 17 487 кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, при гранизи на имота: 87374.532.141, 87374.532.142, 87374.532.55, 87374.532.34, 87374.532.144, 87374.532.7, заедно с построените в него сгради:

2.1       Сграда с идентификатор 87374.532.143.1, с площ 980 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.2       Сграда с идентификатор 87374.532.143.2, с площ 414 кв.м., брой етажи 2, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.3       Сграда с идентификатор 87374.532.143.3, с площ 247 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.4       Сграда с идентификатор 87374.532.143.4, с площ 403 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.5       Сграда с идентификатор 87374.532.143.5, с площ 29 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.6       Сграда с идентификатор 87374.532.143.6, с площ 3 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.7       Сграда с идентификатор 87374.532.143.7, с площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда; 

2.8       Сграда с идентификатор 87374.532.143.8, с площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

2.9       Сграда с идентификатор 87374.532.143.9, с площ 393 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

2.10     Сграда с идентификатор 87374.532.143.10, с площ 394 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

2.11     Сграда с идентификатор 87374.532.143.11, с площ 397 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

2.12     Сграда с идентификатор 87374.532.143.12, с площ 64 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

 

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.532.144 по КК на град Ямбол актуван с АПДС №1746/10.06.2015г. и акт за поправка №1794 от 04.09.2015г., находящ се на ул. „Стара планина“ №1, гр. Ямбол, с площ 28 867 кв.м., с предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид имот със специално предназначение и ползване, при гранизи на имота: 87374.532.7, 87374.532.143, 87374.532.34, 87374.532.135, 87374.532.33, 87374.532.30, 87374.532.28, заедно с построените в него сгради:

3.1       Сграда с идентификатор 87374.532.144.1, с площ 43 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.2       Сграда с идентификатор 87374.532.144.2, с площ 604 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.3       Сграда с идентификатор 87374.532.144.3, с площ 461 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.4       Сграда с идентификатор 87374.532.144.4, с площ 2836 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.5       Сграда с идентификатор 87374.532.144.5, с площ 211 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.6       Сграда с идентификатор 87374.532.144.6, с площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.7       Сграда с идентификатор 87374.532.144.7, с площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.8       Сграда с идентификатор 87374.532.144.8, с площ 38 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.9       Сграда с идентификатор 87374.532.144.9, с площ 318 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.10     Сграда с идентификатор 87374.532.144.10, с площ 869 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда;

3.11     Сграда с идентификатор 87374.532.144.11, с площ 52 кв.м., брой етажи 1, предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда.

II. Предоставя безвъзмездно за управление на общински „Музей на бойната слава” Булстат 176397413, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Стара планина» № 1, представлявано от Милчо Начев -директор,  за функционирането и развитието на музея, подробно описаните в точка I /римско едно/ имоти  публична общинска собственост.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху част от ПИ  87374.547.52 по КК на гр. Ямбол и даване на съгласие за сключване на предварителен договор за продажба с „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на част от поземлен имот с идентификатор 87374.547.52 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка петдесет и две) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 696 (шестстотин деветдесет и шест) кв.м., от осова точка О.Т.438 до О.Т.432 между кв.24 и кв.20 по плана на гр. Ямбол – ж.к. „Диана“, в размер на 45 400 (четиридесет и пет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде сключен предварителен договор за продажба с „Лидл България ЕООД енд Ко“ КД.

Предварителен договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.15, ал.5 от ЗУТ.

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот, находящ се в ж. к. „Зорница“ по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имотиобщинска собственост за 2016 г., приета с решение по точка 1 на 4 заседание на  Общински съвет – Ямбол, проведено на 21.12.2015 г., актуализирана с решения по т.1 на 4 заседание от 28.01.2016 г. и т.18 на 8 заседание от 25.04.2016 г. в Раздел  ІІІ Конкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата, част „Б” – имоти предвидени за продажба или публично частно партньорство - Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници

 

87

Поземлен имот с идентификатор 87374.544.50

351 кв.м.

1992 от 27.06.2016 г.

Ямбол, ж.к.„Зорница“

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг  Поземлен имот с идентификатор 87374.544.50 по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК ,последно изменена със заповед КД-14-28-79/19.03.2010 г. на началника на СГКК Ямбол, с площ 351 кв.м., начин на трайно ползване - за друг обществен обект, комплекс, включен в УПИ І  за КОО, кв.3  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-611 от 21.06.2007 г., находящ се в ж.к. „Зорница“, актуван с АОС 1992 от 27.06.2016 г.

            Начална тръжна цена на имота 36 500 /тридесет и шест хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 18 000 ( осемнадесет хиляди) лв.

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Хале“, бл.2, вх. А, ет. 4, ап.10, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.8.10 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка осем точка десет), с площ 45.28 (четиридесет и пет точка двадесет и осем) кв. м., мазе № 9 с площ 2.10 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 4 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.8, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл.2, вх. А, ет.4, ап.10, в размер на 17 600.00 лв., на  която цена го продава на Величка Борисова Петкова с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл.2, вх. А, ет.4, ап.10

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж.к. „Златен рог“, бл.9, вх. Б, ет. 2, ап.26, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.20.26 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка двадесет точка двадесет и шест), с площ 39.50 (тридесет и девет точка петдесет) кв. м., мазе № 5 с площ 3.04 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 2 етаж от сграда с идентификатор 87374.560.24.20, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.560.24 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Златен Рог”, бл.9, вх. Б, ет.2, ап.26, в размер на 15 500.00 лв., на  която цена го продава на Виолета Йорданова Маринова.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 87374.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир", по заявление от „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на „Стопанска постройка“ в ПИ 87374.574.81 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир"          

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Доклад относно одобряване на проект за ПУП - ПП на ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“, по заявление на Милен Иванов и Галина Колева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка седем на протокол № 8/26.05.2016г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка”.

            3. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка”,

необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“, във връзка с изграждане на „складова база за строителни материали и търговия“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІІ, кв. 53 по плана на град Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ II, кв. 53  по плана на  град Ямбол – Първи жилищен район.

 

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за част от УПИ III "За спортен комплекс и трафопост", кв. 26 по плана на гр. Ямбол - кв. "Каргон", по заявление от „Марк 1“, ООД, Димитър Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2  и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от УПИ ІІІ „За спортен комплекс и трафопост”, кв.26  по плана на гр. Ямбол - кв. „Каргон”, касаеща ПИ 87374.549.391, ПИ 87374.549.99 и ПИ 87374.549.18. Указва на кмета да предприеме действия, свързани с разрешаване изработването съгласно чл. 135 от ЗУТ и с одобряването съгласно чл. 129, ал. 2 на ЗУТ на гореописания проект за изменение на действащия ПУП – ПРЗ.

 

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ II, кв. 163, одобрен със Заповед I-А-1273 от 14.09.1990 г. и Заповед I-А-948 от 09.11.1998 г., по заявление от „Скат“ ЕООД, Илия Карабелов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ II, кв.163, по плана на града, одобрен със заповед  I-А-1273 от 14.09.1990 г. и Заповед I-А-948 от 09.11.1998 г., като

I. Община Ямбол прехвърля на ЕООД „Скат“, ЕИК 128056853, седалище и адрес на управление, гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 5, ет.3, ап.9, представлявано от Илия Спасов Карабелов правото на собственост върху следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи:

1.      Реални части от ПИ 87374.516.48, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.516.101 с площ 192 кв.м., за сумата от  1952.60 лв. без ДДС и ПИ с проектен идентификатор 87374.516.102 с площ 1 кв.м., за сумата от  10.20 лв. без ДДС и

2.      Реална част от ПИ с идентификатор 87374.516.18, индивидуализирана в ПИ с проектен идентификатор 87374.516.98, с площ 284 кв.м. за сумата от 2888.30 лв. без ДДС.

II. ЕООД „Скат“, ЕИК 128056853 прехвърля на Община Ямбол правото на собственост върху следните собствени имоти, представляващи:

1 Реални части от ПИ 87374.516.4, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.516.99 с площ 13 кв.м., за сумата от  88.40 лв. без ДДС и ПИ с проектен идентификатор 87374.516.100 с площ 52 кв.м., за сумата от  357.00 лв. без ДДС.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

             

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на част от ПИ № 033015, находящ се в м. "Бакаджик".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); във връзка с чл. 8, ал.1 от Закона за Общинската собственост

1.    Дава съгласието си за изработването на проект за ПУП – ПРЗ в териториален обхват част от п.и. с № 033015, находящ се в местността “Бакаджик” по КВС на землище – с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217, общ. Тунджа, обл. Ямбол.

2.    Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички необходими действия за осъществяване на процедурата.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне под наем помещения (две стаи на ІІ етаж) за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14, гр. Ямбол на Обществена фондация „Мостове над Тунджа“ Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, отдава под наем на Обществена фондация „Мостове над Тунджа“ Ямбол, ЕИК 128601310, със седалище: гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 14, представлявана от Яна Стоева – Изпълнителен директор, помещения (две стаи на ІІ етаж) за офис, с обща площ 31.00 кв.м., в сграда с идентификатор 87374.537.85.2 по КК на град Ямбол, представляващи част от имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 440/31.01.2002г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски“ № 14, гр. Ямбол, до извършване на разпоредителна сделка с имота, но не повече от 3 (три) години, считано от датата на подписване на договора.

2.            Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за наем с Изпълнителния директор на ОФ „Мостове над Тунджа“  Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.110 и чл.111 т.“б“ и т.“в“ от Закона за задълженията и договорите, упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно поименните списъци по Справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок по Закона за задълженията и договорите, за които е начислена провизия към 31.12.2015г.  с общ размер 156 161.10лв. (сто петдесет и шест хиляди сто шейсет и един лева и десет ст.) и съответните начислени лихви към датата на отписване на несъбираемите вземания.

2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно справки от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок, за които е начислена провизия към 31.12.2015г.,  с общ размер 8 584.49 лв. (осем хиляди петстотин осемдесет и четири лева и четиридесет и девет стотинки) и съответните начислени лихви към датата на отписване на несъбираемите вземания.