ПРОТОКОЛ № ХІІІ

 

           

            Днес, 28.10.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0118/21.10.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Елица Главчева, Стоян Стоянов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова – заместник – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри тринадесетото заседание на Общинския съвет.   

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно издаване запис на заповед от община Ямбол в полза на МРРБ, УО на ОП РР 2014 – 2020г. - ГД "Градско и регионално развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие",  Инвестиционен проект "Градска среда".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Център за подкрепа на личностно развитие (до сега действащ като Общински детски комплекс - Ямбол), съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продажба на общински имот, находящ се на ул. "Капитан Петко Войвода" № 12 по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ 87374.543.135 и ПИ 87374.543.167 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на стълби и рампа към самостоятелен обект в сграда на ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „АИППМП – д-р Надежда Стоянова“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно доброволна делба в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, ул. "П. Волов" № 38-40.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски", 12-Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж върху общински ПИ 87374.542.220 по КК на гр. Ямбол - ПОС, за изграждане на външна стълба и рампа към ателие, ул. "Крали Марко" 82 - В-Г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І - за Градски парк, кв.1 по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост на ул. “Цар Иван Александър“ № 7 за реализиране на национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХІІІ-172 и ХІV - 173 в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, Каргон по заявления от Веска Петрова и Росица Манова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Атанас Костов и Христин Събев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ за УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166  и УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166а по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление на "Златекс" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІХ общ. и УПИ VІІІ общ., кв. 84 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПР на част от кв.4 по плана на гр. Ямбол - Зорница, кв.317 па плана на гр. Ямбол, кв.23 по плана на гр. Ямбол - Хале, кв. 19 по плана на гр. Ямбол - Аврен и ПУП - ПУР за кръстовище между улици "Търговска" и "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно издаване запис на заповед от община Ямбол в полза на МРРБ, УО на ОП РР 2014 – 2020г. - ГД "Градско и регионално развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие",  Инвестиционен проект "Градска среда".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Център за подкрепа на личностно развитие (до сега действащ като Общински детски комплекс - Ямбол), съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продажба на общински имот, находящ се на ул. "Капитан Петко Войвода" № 12 по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ 87374.543.135 и ПИ 87374.543.167 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на стълби и рампа към самостоятелен обект в сграда на ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „АИППМП – д-р Надежда Стоянова“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно доброволна делба в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, ул. "П. Волов" № 38-40.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски", 12-Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж върху общински ПИ 87374.542.220 по КК на гр. Ямбол - ПОС, за изграждане на външна стълба и рампа към ателие, ул. "Крали Марко" 82 - В-Г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І - за Градски парк, кв.1 по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост на ул. “Цар Иван Александър“ № 7 за реализиране на национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХІІІ-172 и ХІV - 173 в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, Каргон по заявления от Веска Петрова и Росица Манова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Атанас Костов и Христин Събев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ за УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166  и УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166а по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление на "Златекс" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІХ общ. и УПИ VІІІ общ., кв. 84 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПР на част от кв.4 по плана на гр. Ямбол - Зорница, кв.317 па плана на гр. Ямбол, кв.23 по плана на гр. Ямбол - Хале, кв. 19 по плана на гр. Ямбол - Аврен и ПУП - ПУР за кръстовище между улици "Търговска" и "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Уважаеми колеги, на вашето внимание администрацията е предложила корекция на бюджета на Община Ямбол. Тъй като има не малко отразени промени, моето желание е да ви запозная с почти всичките. Ако има допълнителни въпроси и питания, надявам се в процеса на разглеждане по комисии да сте коментирали тези промени с колегите, които разработват бюджета, както и с колегите директори, чиито промени са отразени тук, защо и как са отразени, но мисля че е коректно и спрямо ямболлии и спрямо всички вас и аз да дам съответните разяснения. Ще започна първо с това, че корекцията, надявам се тази да е една от последните, които касае толкова сериозни мащабни размествания вътре в самия бюджет. С нагласата всичко онова, което се е натрупало до момента, което касае реалния живот да бъде изчерпано, за да може в рамките на следващите два месеца да се свърши и вече последните корекции, които всяка година правим, които са неизбежни с последните сесии за годината да касаят колкото може по-малко детайли от тези, които всяка година извършваме, т.е. да си спестим една голяма част от работата, да извършим сега тези корекции, а не в края на годината. Ще започна първо с това, че когато приемахме бюджета знаете, коментирахме, че очакваме една не малка сума да постъпи от Министерство на отбраната като дължими данъци и такса битови отпадъци, тъй като бяхме в процес на и съдебно включително дирене за връщането на тези дължими пари на Ямбол, установени с данъчен акт за вземания по безспорен категоричен начин. Тази година тези пари бяха преведени есента, като по-голямата част от тях в размер над 800 хил. лв. бяха такса битови отпадъци. Такса смет попълни приходите в таксата битови отпадъци и в план-сметката, така както ние сме предвидили в бюджета. Знаете, че бяхме предвидили милион, милион и малко парите, които ще дойдат от Министерство на отбраната и допълнителни завишени приходи от събиране на стари вземания на неизрядни длъжници,  така че да има спокойствие, това вече е факт, 530 хил. лв. са наказателните лихви. По закон парите, които се дължат за такса смет не могат да се ползват за нищо друго освен за такса смет. Парите, които са лихви върху тези основни суми могат да се използват за всичко останало, както и данъка върху недвижимите имоти. И тъй като с тези средства, които са постъпили допълнително от лихви и данък недвижими имоти, трябва да се завиши плана за приходите, тъй като не са предвидени за разлика от таксата битови отпадъци, където бяхме предвидели тези приходи още с приемането на бюджета. Затова се завишава плана с тези средства, което си е един сериозен плюс за града. След много години настояване и отстояване на интереса, след смяната на пет или шест министъра на отбраната най-накрая това стана факт. В касата на Ямбол влязоха около милион и половина, милион триста и няколко хиляди лева. Пари, които бяха дължими на града и с които града си посреща належащите нужди. Следващата дейност, която е отразена в корекцията на бюджета, това са 60 хил. лв., които с корекция на бюджета отделяме за залесяване на нови дървета от различни дървесни видове. Основната част от тези дървета са на местата на стари и изгнили дървета или които вече са изсечени, дънерите преди месец окончателно бяха изкоренени и нови дървета, които засаждаме около част от детските площадки. Следващата година ще продължим със засаждането на дървета около останалата част от вече изградените детски площадки. Логично и нормално е когато изградим една детска площадка, след това във времето да се засадят и дървета, които да хвърлят сянка. Според изискванията обаче, детските площадки имат много особени изисквания по Наредба и затова всяко едно съоръжение какво да бъде за съответната възраст на децата, и затова какви отстояния и какви настилки да има, и затова какви отстояния да има от оградата на детската площадка да се засаждат дърветата, включително и какви са предпочитаните видове. Тези средства ще стигнат за тази дейност, за тази есен. Между другото най-добре се хващат дърветата, когато се съдят есента. Периода за засаждане за нашите географски ширини е до 15, 20 декември. Отдели ли сме 85 хил. лв. за извозване на инфилтрата в дейността „Управление на дейностите по отпадъците“, за да може спокойно да се извозва инфилтрата на депото. Знаете Регионалния център за управление на отпадъците или депото, както ние си го знаем има нова изградена клетка, старата, която е рекултивирана и ретензионен басейн, в който се събира инфилтрата. Поради постоянните обжалвания на съседство живеещ човек г-н Димитров, заради когото толкова дълго се забави изграждането на депото, не успяха да се изградят други основни елементи на техническата инфраструктура, което е в ущърб на всички общини и в негов личен интерес само. Това бяха сепарираща инсталация, пречиствателна инсталация, компостираща инсталация. Тъй като нямаме пречиствателна инсталация, поради тези причини на постоянни обжалвания от негова страна, петте общини сме принудени да извозваме инфилтрата със специализирани машини, цистерни, да се изпомпва и извозва до най-близката пречиствателна станция такава, която е в гр. Сливен, поради което и разхода не е малък. Само да успокоя всички при направения разчет се оказа, че за годините на експлоатация на депото, които са в рамките до пет години минимум, след построяването по изискванията на европейския проект, дори и повече от тези пет години, с тези разчети за плащане на инфилтрата, на петте общини излиза по-евтино да се извозва инфилтрата, отколкото да се построи пречиствателна станция. Но все пак сумата не е малка и тя трябва да бъде предвидена, за да могат да се изиграят съответните процедури, с които да се разходват по законовия ред парите. Една спорна сума, която предполагам ще предизвика и до някъде вълнения 200 хил. лв., които премахваме от капиталовия списък за изграждане на детски площадки. Оставяме обаче 25 хил. лв. за проектирането и тази година до края ще имаме проекти на детските площадки. Тези 200 хил. лв. са пари от продажба на собственост, които при тези темпове на постъпления е повече от сигурно, че няма да успеем да покрием тази сума с пари от продажба на собственост, т.е. няма как да влязат в касата на общината. Заради което аз самия като кмет предпочитам и затова ви го предлагам, да проектираме детските площадки, да видим точно каква е сумата, която е необходима за изграждането им и да заложим сумата в следващия бюджет, към момента в града имам е изградени вече над 30 детски площадки. В интерес на истината сме един от градовете, където има най-много подменени такива детски съоръжения, за мащабите на нашия град, съотносимо към останалите градове. Длъжници сме още на нашите деца, но мисля, че по този начин следващата година ще можем да отделим достатъчно средства, тъй като 200 хил. лв. няма да стигнат за може би не повече от 1/3 от площадките, дори и по-малко. Когато сме наясно с точната сума, след като излязат проектите ще имаме възможността да отделим с вече общо съгласие и разбиране надявам се и по-голяма сума, за да може почти едновременно да изградим във всичките квартали и райони на града такива детски площадки. Премахнали сме реда за отделени средства касаещи проекта за водния цикъл 350 хил. лв. С гордост мога да споделя, че както и предвидените в миналата година, така и предвидените в тази година пари, миналата година знаете, че предвидихме около милион средства за доасфалтиране на улиците при положение, че неуспеем да аргументираме и защитим или по-скоро не ни признаят разходите направени за цялостно асфалтиране на улиците, водния цикъл на кв. „Каргон“, линейната част на водния цикъл. За моя голяма радост екипа по управление на водния цикъл успя много аргументирано и убедително да защити тези разходи, които сме направили и от предварително планираните около милион средства от общинския бюджет бяха спестени и признати от оперативната програма. По същия начин в началото на годината заделихме средства за дейности, които по принцип не би трябвало да бъдат признати от оперативната програма по първоначалните изисквания. Пак за моя голяма радост съответната аргументация и с много усилия от страна на екипа, тези дейности и след последните верификации бяха признати, т.е. ние сме ги спестили на града. За да може да се получи онзи завършен вид, който в момента има линейната част на водния цикъл с отвеждане на мръсните води и цялостното завършване на улиците, като бордюри и асфалт, една част макар и малка тротоари. Следващите три корекции са за улично осветление. Мисля че, следващата седмица, или в следващите няколко дни, или до края на следващата седмица трябва да се подпише окончателния договор, с който да се финализира процедурата за избор на изпълнител за изграждане на улично осветление, тип рамков договор за следващите няколко години. В този договор е предвидено, че изпълнителя извършва както строителни дейности, така и проектиране на улично осветление, заради което и тази дейност в момента я изкарваме, но не с тази цел, че вече имаме избран изпълнител, а заради това, че първо трябва да се направи обследване на осветлението, след което и то обследване на цялото осветление. Следващата седмица предстои да се възложи подобна дейност. Надяваме се до края на годината да мине тази дейност по цялостно обследване на уличното осветление в гр. Ямбол, на съществуващото, включително и определяне на местата, където няма такива, за да може да се възложи оттам нататък цялостно проектиране на модернизация и реконструкция, и изграждане на ново осветление на града там, където няма. За да спрем с работата на парче, която до момента се е случвала поради ред стечения на обстоятелствата, както преди аз да стана кмет, така и до сега. Моята нагласа като кмет и тази на администрацията, и на експертите в нея е да осигурим финансиране, с което да може да се направи тази цялостна модернизация, реконструкция и изграждане на ново осветление там, където няма изградено, а е необходимо и съответния център за управление на това осветление. Естествено говорим за енергоефективно осветление с всички необходими параметри, така че да задоволи потребностите и да намали консумацията на електроенергия, да даде далеч по-голяма сигурност на жителите на целия град, и перспектива естествено във времето на експлоатация на това осветление. Може би така един хубав пример за енергоефективното осветление е затова колко рядко горят тези лампи е градския парк в частта, където има изградено такова осветление. От момента, в който сме го пуснали в експлоатация до тук са изгорели само няколко лампи, сигурно се броят на пръстите на едната ми ръка, а ефекта и осветеността е много хубав. Затова тези пари са отделени, както са махнати от капиталовия списък, както за цялостното проектиране, така и за проектирането на отделните части. Първо защото цялостното проектиране се препокрива с проектирането на отделните квартали и второ, защото трябва да има първо направено обследване. Предложението за включване на нови редове, дейности в капиталовия списък, т.е. извършване на дейности по благоустрояване в града са ремонт на една общинска сграда, която е на ул. „Йордан Йовков“, идеалния център. Едната от двете къщи, които са общински и са една до друга и които не са ремонтирани имам чувството, откакто са построени, това сигурно е над 50, 60 години. Едната я ремонтирахме в края на миналата година, а следващата, ако одобрите тази корекция на бюджета, предстои да я възложим и ремонтираме до края на тази година. Идеята и нагласата е този сграден фонд, който може да се ползва независимо, че е много стар, да се възстанови и да го ползваме, а не да стои във вид, в който нито може да се използва, нито може да има функционална пригодност. Имаме един метален мост на р. Тунджа от бившата каргонска баня срещу пак бившата сграда на автотранспорт, понастоящем, ако не се лъжа е предадена на Министерство на вътрешните работи за ползване, т.е. на полицията. Направен е оглед, тъй като е метална конструкция и има притеснения за част от това съоръжение, заради което трябва да бъдат подменени една част от металните елементи, което да гарантира сигурността на това съоръжение. Факт е, че следващата година най-вероятно ще трябва да отделим средства от бюджета да направим пълни обследвания и проектирания на възстановяването най-малкото на каргонския мост, а ще видим и на кой друг още, които имат нужда от цялостна рехабилитация. Така както по-голямата част от вас са пътували по магистралата и виждат, че се ремонтират първо тези мостове и след това се асфалтира останалата част. Мостовете в гр. Ямбол след изграждането им никога не са били санирани, никога не са били ремонтирани, явно на нас ще се падне отговорността да направим това, за да имаме съответната сигурност. Единствено на каргонския мост преди няколко години сме направили конструктивно обследване и становище от експерти, което да ни гарантира неговата конструктивна устойчивост, но настилката вече до такава степен е нарушена и там ще се наложи да се направят подобни дейности. Включили сме един обект, който е реконструкция на ул. „Георги Гарабчи войвода“, който всъщност е реконструкция на паркинга и благоустрояване и изправяне на един опасен завой в пространството пред първия блок на кв. „Васил Левски“, точно срещу така наречената „Нова автогара“. Там е едно от местата с постоянни колизии в града, автогарата се използва от всички граждани, не само на Ямбол , а и на областта, и гости на града. Няма къде да паркират автомобилите си хората, когато спират, за да използват услугите на автогарата. Редно е да се урегулира тази колизия, да се създадат достатъчно места за паркиране, както на живущите там, така и на тези, които използват автогарата, както и да се изправи един завой, който е изключително опасен за направяйки вече по-широко съоръжение та, и е изключително опасен за всички, които преминават по крайречната улица на кв. „Васил Левски“ точно в тази си част. Цялостния проект на този целия район включва цялостно оправяне на кръстовището с ул. „Русе“ и ул. „Георги Гарабчи войвода“, изправяне на завоя на ул „Георги Гарабчи войвода“ и проектиране на трето платно на ул „Георги Гарабчи войвода“, така че връзката между крайречния булевард, Биков мост и ул. „Индже войвода“ да стане далече по-скоростна и обслужваща много по-бързо всички, които влизат от обходния път на града към центъра. Но това са дейности, които надявам се следващата година да успеем да реализираме със следващия бюджет. Една беседка, която трябва да стане част от благоустроено пространство в кв. „Граф Игнатиев“ между блоковете 56, 58, 62, 40. Леко защитно съоръжение за градския стадион, което има за цел да покрие съоръженията, с които ще се полива новоизградената тревна настилка на градския стадион, тъй като в проекта, който е проект на Министерството на спорта и финансирането е от Министерството на спорта, подобно нещо не е предвидено, а това гарантира запазването на тези съоръжения. UPS устройството за Безистена, където се оказва, че за да работи интерактивната система и да няма сривове в нея е задължително да има такова устройство, което да гарантира спокойствието на работата, както и проектирането на детските площадки, за които говорих вече. За извършване на археологическите проучвания в античния град Кабиле сме отделили 20 хил. лв., които са само едната част от необходимите на Регионалния исторически музей, за да продължи ударно разкопките тази година, другите се осигуряват от собствените приходи, които в интерес на истината всяка година се увеличават и то драстично. При изпълнението на бюджета и отчитането на бюджета в следващата година ще видите колко сериозен е скока от посещаемост и интерес на български и чуждестранни граждани към античния град Кабиле. Тъй като директора на музея г-н Бакърджиев, който е ваш колега общински съветник успя да направи заснемане с георадар, имаме в голяма степен достоверност на това къде и как трябва да продължат разкопките, за да се открият значимите неща за Кабиле по начин, който да предизвика още по-голям интерес. Тъй като последните над 25, 30 години нищо значимо не е откривано там, което допълнително да предизвика интерес, което допълнително да предизвика интереса на специалистите, от там на туристите, на експертите, а дай боже и на държавата, която също да участва по някакъв начин с финансиране, защото така ще излезе, че с тези средства и средствата, които допълнително заделя музея, ние тази година ще сме отделили сигурно 70, 80 хил. лв., а държавата почти 0 лв. или някъде там, което за такъв национален обект не е редно да се случва. И последното е за разплащане и разчитане на разходи по техническата помощ за новата ОП „Региони в растеж“, т.е. тази която реално управлява изпълнението оперативната програма за следващия програмен период. Надявам се да съм бил достатъчно изчерпателен. Всичко онова, което ви интересува и бих могъл да бъда полезен с допълнителни въпроси съм с готовност да отговарям. Единствената ми молба е тъй като сме в предизборна кампания и към колегите, които подкрепят от групата на ГЕРБ и от тези, които са ни опоненти от групата на БСП и останалите, нека да не политизираме онова, което е пряко свързано с живота на града в светлината на предстоящите избори.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Уважаеми колеги, заставам от името на нашата група Българска социалистическа партия в местния парламент, за да подчертая, че ние отново няма да подкрепим така предложената ни, пета по ред, актуализация на бюджета на Община Ямбол за 2016 г. Слушах ритуалните встъпления на кмета, за което съм много приятно изненадана, рядко се случва така подробно да ни предлага мотивация на актуализация на бюджетите и да ви кажа честно, че останах с впечатлението, че всичко е едно такова благо, спокойно и изключително нормално, дано да е така. Но въпреки всичко ние се притесняваме от определени въпросителни. Беше ни обяснено, че се завишават средствата в дейност озеленяване с 60 хил. лв. за оформяне на детските площадки до края на годината. Г-н Славов, ние продължаваме да настояваме, администрацията начело, на която сте Вие, когато прави подобни предложения, които са добри разбира се, да се научи да ги мотивира с документи, с протоколи. За нас е важно да знаем до края на тази година кои са тези детски площадки, в противен случай звучи малко „ала-бала, портокала“. Думи изхабени и уморени от употреба, хубаво написани, но няма никаква фактология зад тях. Защо го казвам, защото като общински съветници имаме задължението да се срещаме с нашите съграждани и за всички нас трябва да е ясно, че те са данъкоплатци и ние не трябва да се опитваме да ги използваме като хора, които трябва да гледат едни политически сериали, един управленски процес, който няма ясни и конкретни факти. Аз например имам въпрос към Вас г-н Славов. Защо Вие така лежерно пропуснахте отпадането на проектирането и монтажа на пожароизвестителната инсталация в детска ясла „Мечо пух“ на стойност 5 300 лв.? Тук са нужни обяснения, пак Ви казвам, не се научихте да се аргументирате. Защо го поставям този въпрос, става въпрос за детско заведение и смятам, че е изключително опасно и „твърде смело“ от Ваша страна решение да пренебрегваме пожаротехническите изисквания за едно детско заведение. Значи правейки бюджета ние го залагаме. Какво наложи това да отпадне от бюджета? Колеги реформатори, обръщам се и към Вас. На първата актуализация на бюджета, по едно Ваше предложение се заложиха тези 60 хил. лв. за проектиране на уличното осветление на гр. Ямбол. Нима тогава управленския екип незнаеше, че първо трябваше да се обследват тези неща, да включи обследването и тогава на по-късен етап да сложи проектирането. Да ви кажа честно на мен малко ми прилича на хвърляне на прах в очите. Вие направихте предложение, вкарахме го на първата актуализация, така както Вие го искахте, сега се оказва, че нещо друго трябвало да се направи и го махаме. За мен това показва непоследователност, непознаване на процесите във всяко едно нещо, което правим, обследване, проектиране, монтаж. Още тогава е трябвало да бъдете наясно, че това е алгоритъма, по който се действа. За съжаление може би не Ви слушах внимателно или Вие накрая малко прибързахте г-н Славов, в Приложение 1 към материала виждам, че увеличаваме в Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ със 690 хил. лв. За мен не стана ясно това направените улици в кв. „Каргон“ ли са или тепърва включваме някакви улици? Съжалявам, че не съм разбрала. Защото онзи ден беше Димитровден и строителите свършват работа. Ако Община Ямбол тепърва ще започва да строи, какви улици ще правим или те вече са направени и само ще ги разплатим? Просто искам ясно да ми обясните лично на мен понеже аз не съм разбрала. И увеличаваме издръжката на спортни бази със 73 700 лв. Да се обясни за какво увеличаваме и при положение че увеличаваме бюджета на общинско предприятие „Спортни имоти“ с 10 хил. лв. За какво са тези 73 700 лв.? Колеги, ние от БСП подчертаваме, че тази администрация прави промените в бюджета без каквато и да е концепция от началото на годината. Поднесеното днес донякъде беше обяснено, донякъде на прилича малко на хрумки, но пак е на парче. Крайната цел на тази активност за нас е малко неясна и незнаем дали ефектите са анализирани. Г-н Славов, притеснявам се, че реториката на Вашите успехи, ще бъдат най-големия Ви гаф.

Д. Стоянов - Моето предложение е да не отпадне изцяло перото за улично осветление на гр. Ямбол, а да остане една сума от 30 000 лв. за проектиране, за която искам да се обоснова по следния начин - към момента има проведена процедура за улично осветление и на същия етап има за решение с протокол за определяне изпълнител. По тази процедура общината трябва да осигури близо 7 млн. лв. инвестиция. Моето предложение, г-н Славов, е да не подписвате и да прекратите тази процедура, тъй като анализа показва, че чрез манипулативни действия изпълнителя е успял да победи и да заблуди системата на оценка на общината и е постигнал едни изключително високи единични цени за основните дейности, които ще се изпълняват по този обект. Какво имам предвид, само няколко неща ще кажа. Значи първо - трасиране на съществуващи подземни комуникации – дал е 10 лв. на километър. Само на ЕВН тарифата е 500 лв. на км., на ВиК още 200, към 1500лв. е един километър, т.е. той е занижил умишлено, сто пъти е занижил тази цена. Отиваме на другата съществена позиция PVC тръби – 400% печалба си слага. Отиваме на следващата позиция доставката на кабелите – само доставката по 300-400% печалба. Играл си е така с тези единични цени, че е успял, доколкото разбирам е останал и единствен участник, другите са били декласирани и по този начин той ще се окаже със 7 млн. бюджет и с едни изключително, ама изключително завишени цени, с които  той трябва да работи. Единични са цените, което след това може да вкара Общината в изключително големи разходи. Затова аз предлагам да прекратите процедурата, да останат 30 000 лв. и отново да се върнем към т. нар. еско- договори. Това е изключително модерно нещо – проекта ще се изпълнява, ще се финансира от изпълнителя, за общината не са необходими абсолютно никакви финансови средства, ще се изгради една система за интелигентен енергиен мениджмънт и за 10г. този изпълнител, които ще инвестира тези 7 млн. негови пари, за тези 10г. в разликата, която той енергийно ефективно определя тези параметри, ще си възвърне парите. Затова моето предложение е да остане перото 30 000 лв. за проектиране. Еско- договора става много бързо. Само за два месеца се извършва проектирането, тръжната процедура е много бърза и би могло дори да застигне и да надмине този проект, който в момента се осъществява.

Славов - Аз благодаря все пак за коректния тон и за това, че имаме възможност спокойно да обсъдим онова, което е предмет на точката за корекция на бюджета. Много пъти в предните мандати и в този сме коментирали, че администрацията е отворена за възможности да поканите експертите, специалистите, директорите, заместник- кметовете за всяко неясно за вас обстоятелство, така че да си го изясните. Дали самостоятелно или събрани на комисия или група е без значение. Ако бяхте направили това част от въпросите, които г-жа Георгиева зададе нямаше да бъдат зададени. Защото отпадането на пожароизвестителната инсталация на „Мечо Пух”, която аз съвсем съзнателно не споменах и съвсем по моите очаквания Вие първо за нея започнахте да говорите, е част от проектите които ще бъдат изпълнени по програмата „Региони в растеж” за цялостно обновяване на сградата. Тя е част от интегрирания план за градско развитие, който е приет от Общинския съвет, т.е. и Вие сте участвали в гласуването и там са набелязани всичките обекти. А по оперативната програма „Региони в растеж” могат да бъдат включвани единствено и само проекти, които са част от интегрирания план за градско развитие, т.е. този въпрос сам по себе си веднага си намира отговора. И не е случайно отпадането, напротив, съвсем логично като действие е да не даваме едни пари, които са предвидени за дейности, които са предвидени да бъдат финансирани и изградени с европейските средства, които вече сме защитили и поръчките за една немалка част за обектите, предвидени в оперативната програма, ние трябва да ги изиграем включително и до края на годината. По въпроса със завишаването с 690 000 на текущата поддръжка на уличната мрежа – не, там не се включват вече изпълнени дейности, тепърва предстои ноември месец да се извърши последното мащабно запълване на дупки в града, което няма да е по-малко от 200 или 300 000 лв. Плюс продължаващите текущи ремонти по изграждането на паркинги, основно в кварталите и благоустрояване, които да решават конкретните проблеми на хората. Само за информация, есенния сезон е може би най-добрия за строителство. В нашия град от 2008 г. откакто аз реално съм влязъл в ролята си на кмет и до сега 2016г., вече 9 години подред, асфалтовите дейности са продължавали до 15-20 декември, без никакъв проблем, без това да се отрази на качеството на изпълнение на дейностите. Ремонтните дейности, по същия начин включително предстоящото започване на саниране на блоковете, 16 блока има одобрени, една част от които вече са минали процедурите за избор на надзор, започнаха или ще започнат всеки момент изпълнение- Този сезон е най-удачен като време за спазване на технологията за полагане на всичките материали. Хората това го знаят и не е хубаво да се опитваме да ги правим на будали, че едва ли не на Димитровден строителството свършва. Да, преди 100г. сигурно е било така, преди 50 сигурно пак е било така, но последните години не е така технологиите напреднаха много, материалите се промениха и нещата станаха коренно различни, есента е може би най-активния сезон за строителство.

73 000 лв. за спортните дейности – пак казвам, ако бяхте поканили ресорния заместник- кмет, г-жа Бицова или другите отговорни лица щяха да Ви обяснят много точно и ясно – 30 000 лв. от тези 73 000 лв. са отделени за паспортизация на зала „Диана”, което е част от финала на завършване на проекта за ново игрално поле и ремонт и реконструкция на старата съществуваща зала. 43 000 лв. са отделени за довършване на недовършената ограда на градския стадион, започната в края на социализма, преди демократичните промени и от там нататък строителството на стадиона е замряло. Това е масивната ограда, която ще бъде завършена, надявам се, до края на тази или началото на следващата година, тъй като тези пана са по-особени, след което ще продължим с дейности по благоустрояване и на стадиона, за да може следващата година малко, по-малко той да придобие съответната функционална пригодност за ползване. След като вече е възстановена тревната настилка да оправим поне санитарните възли, паркинга да се разшири, да се оправят една част от седалките. За пистата не смея да коментирам, тъй като там необходимите средства са в размер на милион и сто – милион и триста, в зависимост от материалите, които се влагат. Средства, които община Ямбол няма и ще се опитаме с помощта на Министерството на спорта да намерим финансиране, с което да продължим процеса на цялостно възстановяване на стадиона. Всяко едно от тези неща си е много точно и ясно разписано и обосновано, аргументирано като част от потребностите на живота в момента.

Молбата ми е само, и не го казвам с лоши чувства, молбата ми е търсете колегите като част от администрацията имат ангажимента да отговарят на всички въпроси,  без значение кой им ги задава - дали общински съветници от БСП, Атака, АБВ от която и да е партия, да не пропусна някоя, или обикновени граждани – това е тяхно задължение. Колегите щяха да ви отговорят напълно. А за това, което г-н Стоянов попита и помоли да останат 30 000 лв. за проектиране, а може да се наложи да се оставят и повече, нямам идея колко е нормалната цена за проектиране, макар да съм попроучил механизма, че е на осветителна точка и цените са в някакъв диапазон. Ние наистина преди да направим планирането трябва да имаме обследване. А обследването не може да стане в рамките на един месец – трябва да се възложи, след което и да се изпълни реално, и за цялата територия на града, ако искаме качество и пълнота. Времето до края на годината, надявам се да е достатъчно, но няма да има време да възлагаме проектиране, затова казвам, че за мен е по-нормално и по-спокойно да имаме резултата от обследването. И тогава да се направи на база обследването задание за проектиране, да се види каква стойност ще струва и тогава да го заложим в бюджета, естествено с яснотата помежду ни това какъв обем обхваща и какви пари трябва да се отделят. Колкото до процедурата, която е изиграна и която е на финалната си права аз самият, тъй като колегите я движат, не зная точно докъде е стигнала, но най- вероятно е в процес на очакване на подписване на договор, минали са сроковете на обжалване, не всички кандидати са отстранени, участвали са в процеса на оценка. В интерес на истината няма обжалвания, до тук поне колегите това са ми казали, включително имаше участник и испанска фирма, която, казвам го не за друго, а защото ако някой живее с усещането както г-н Стоянов каза, че може би има нещо нередно, нещо на което аз съм свикнал и колегите някой постоянно да се съмнява в нашите действия. То е неизбежно, работата ни е такава. Но испанска или която и да е друга европейска фирма тя не се влияе от нашите желания или възможности най- грубо да го кажем, ако искат да манипулират по някакъв начин някого, те си защитават интереса до край. За мен е много значещо, че това сдружение, тази фирма не са предприели съответни действия, т.е. съгласили са се с решението на комисията, което е било изчерпателно точно и ясно. В противен случай щяхме да имаме и обжалване, което също е част от живота естествено. Колкото за цените, не съм наясно, разработена е процедура, по която се оценят всички проекти и задължения, тя е еднаква за всички и най-доброто от тези всички печели. Дали част от цените са завишени и кога и как ще бъдат възложени, и дали изобщо някога ще бъдат възложени, това е една друга тема, защото така като чета за трасиране, ама то трасирането се прави много рядко, за места където не е ясно точно какво и как минава, обикновено за изграждането на нови части от подобно съоръжение, а не на съществуващи стари, които ще се подменят. Наистина не съм наясно и мисля, че обема на такъв вид възлагане ще е твърде малък, ако има изобщо такова възлагане, тъй като се ползват и данните в голямата си част от кадастъра – уличното осветление поне в по-голямата си част е отразено в кадастъра. Ползване на PVC тръби, което коментирахте, обикновено те се ползват при пресичане на улица, където се слагат колекторни тръби, такива или на други комуникации, който се използват, за да не се разкопава настилката, които също са твърде рядко и много малки по обем като ползване, може би и затова цената да е по- висока от това, което вие виждате или нормално се полага. Едно е да полагате километри и километри PVC тръба, друго е да пресечете една улица от 20 м. или няколко такива. За останалите нямам никаква идея кое колко струва и как струва, дали цените са нормални или не, но си е имало процедура и оценка по която те са си вървели. Колкото до осигуряването на 7 млн. лв. не го гледайте от тази гледна точка. Договорът ни рамковия, това също е рамков договор за поддръжка на уличната, мрежа мисля, че трети пореден път го сключваме и този който сега изпълняваме е третия такъв. Предните два бяха за 10 млн. лв. и този сега е за 9,5 млн. ако не се лъжа – предните два сме изпълнили 4-4,5 максимум за трите години, в които сме сключвали договорите, мисля че по три години сключваме договорите, т. е. това е инструмент който позволява ако имаме средства веднага да възложим изпълнение, особено за такива много чувствителни за гражданите услуги, като ремонт на улиците, кърпене на дупки, тротоари, осветление. Ако тръгнем да играем процедура за всеки проблем, това значи понякога в рамките на година да не можем да реагираме, а хората искат веднага и на момента да им се реши проблема. И това е инструмента, с който бихме могли да задоволим потребностите на хората в реалния живот. А колкото до еско – услуга, първото предложение за такава услуга беше в далечната 2008г. от „Овергаз” за изграждането на газова връзка и включването на тогавашната ЦДГ „Люляците” в циганската махала, „Йордан Йовков” в Бенковски и „Петър Берон” училищата, ако не се лъжа. Анализът, който още тогава правихме и който много пъти след това сме правили, включително последно тази година го правихме с експерти специалисти финансисти, на който това им е и работата, не общински служители показва, че еско -услугата е чувствително по-скъпа като финансиране на такъв тип проекти, отколкото ако се намери друг източник на финансиране, включително и кредит. Особено при тези ниски нива на кредита, защото това си е чист кредит, само че при една фиксирана сума и годишна вноска. Мисля че не е целесъобразно изобщо да влизаме в тази посока, поради чувствителното оскъпяване на тази услуга.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стоянов.

Гласували      за – 13                        против – 18                           въздържали се – 2

            Не се приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията  на вносителя.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 9                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                        против – 9                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016 г. с проект „Техническа помощ за изпънение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”.

 

 

    

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно издаване запис на заповед от община Ямбол в полза на МРРБ, УО на ОП РР 2014 – 2020г. - ГД "Градско и регионално развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово плащане по проект Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционна програма на град Ямбол”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0030-C01 от 19.09.2016г., по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 47 181.56 лева, във формат: образец Приложение Е1-IV от пакета документи за бенефициенти по ОПРР, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 19.02.2024 г. (2 (два) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), когато записът на заповед не е предявен.

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие",  Инвестиционен проект "Градска среда".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 6                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъде осигурен задължителен собствен финансов принос на Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, в размер на 59 160 лева (петдесет и девет хиляди сто и шестдесет лева).

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да заложи необходимите средства за собствен финансов принос на Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, в размер на 59 160 лева (петдесет и девет хиляди сто и шестдесет лева) в бюджета на общината за 2017 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на Център за подкрепа на личностно развитие (до сега действащ като Общински детски комплекс - Ямбол), съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 18, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗПУО:

1. Общински детски комплекс - Ямбол запазва наименованието си и функционира като Център за подкрепа за личностно развитие на територията на община Ямбол, при спазване разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

  

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол, ЕИК 0009970496119, с адрес ул. „Кара Кольо" № 11, гр. Ямбол, следните активи:

 

по ред

Наименование

Количество

Стойност

1

Фризер ракла

1 бр.

269.66лв.

2

Хладилник фризер

1 бр.

377.00лв.

3

Хладилник Фризер „Самсунг"

1 бр.

300.00 лв.

4

Маса кухненска/малка/

2бр.

36.66 лв.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот, находящ се на ул. "Капитан Петко Войвода" № 12 по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с решение по точка единадесета на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 21.12.2015г. в Раздел  ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост

 

86

Поземлен имот с идентификатор 87374.528.63

162.00 кв.м.

2012 от 29.08.2016  г.

Ямбол ул. „Капитан Петко Войвода” №12

 

  ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за продажба чрез публични търгове на имот – частна общинска собственост, определя начална тръжна цена на имота предмет на търговете и депозит за участие както следва:

         1. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.63 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 162.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ IV 385 388, кв.52 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 2012 от 29.08.2016 г.

         Начална тръжна цена на имота 10 488.00 (десет хиляди четиристотин осемдесет и осем) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 5 244.00 (пет хиляди двеста четиридесет и четири) лв.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ 87374.543.135 и ПИ 87374.543.167 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на стълби и рампа към самостоятелен обект в сграда на ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „АИППМП – д-р Надежда Стоянова“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от:

1. 3,75 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.135, целият с площ: 1763 кв.м., за изграждане на външни стълби към самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.5, находящ се на партерния етаж в съществуваща сграда на ул. „Тракия“ № 16 и определя пазарна цена в размер на 461 лв. (четиристотин шестдесет и един лева), на която учредява правото на ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Надежда Стоянова“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Гоце Делчев“ № 4, представлявано от Надежда Стоянова Томова.

 2. 5,50 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор: 87374.543.167 по КК на град Ямбол, целият с площ 6 374 кв.м. за изграждане рампа към самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.5, находящ се на партерния етаж в съществуваща сграда на ул. „Тракия“ № 16 и определя пазарна цена в размер на 677.00 лв. (шестстотин седемдесет и седем лева), на която учредява правото на ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Надежда Стоянова“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Гоце Делчев“ № 4, представлявано от Надежда Стоянова Томова.

Заповед за учредяване на вещните права да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно доброволна делба в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, ул. "П. Волов" № 38-40.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.1 и т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността, чрез извършване на доброволна делба, чрез изкупуване на дела на Община Ямбол в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137, по кадастралната карта на гр. Ямбол, като Тодор Димитров Тодоров от гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.33, вх.В, ет.4, ап.43 получава в дял 27/149 ид. части от ПИ с идентификатор 87374.553.136 по КК на гр. Ямбол, целият с площ от 149 кв.м. и става едноличен собственик на ПИ с идентификатор 87374.553.136 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ VIII, в кв.94  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-797/17.08.1989г., ведно с построените в него сгради, като няма да има вещни и облигационни претенции към другите съделители; Мариана Василева Георгиева от гр. Ямбол  ул. „Панайот Волов“ № 40 получава в дял 161/283 ид. части от ПИ с идентификатор 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, целият с площ от 283 кв.м. и става едноличен собственик на ПИ с идентификатор 87374.553.137 по КК и КР на гр.Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-28-2004/04.08.2006г. на началника на СК – гр. Ямбол, начин на трайно ползване - ниско застрояване, част от който е включен в УПИ VIII, в кв.94  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-797/17.08.1989г., ведно с построените в него сгради, като няма да има вещни и облигационни претенции към другите съделители; Община Ямбол получава в дял сума в размер на 1 750.00  лв. без ДДС за 27/149 ид. части от общо 149 кв.м. от ПИ с идентификатор 87374.553.136 по КК на гр. Ямбол, дължима от Тодор Димитров Тодоров и 10 310.00  лв. без ДДС за 161/283 ид. части от общо 283 кв.м. от ПИ с идентификатор 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, дължима от Мариана Василева Георгиева.

Договор за делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.1 от ЗОС в законоустановения срок.

 

        

                       

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски",  12-Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 32.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.89, по КК на град Ямбол, целият с площ 11 835.00 кв.м. за преустройство на таван № 7 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „В. Левски”, бл.12, вх.Б в размер на 3 000.00 лв. (три хиляди лева), на която цена учредява правото на Росица Славчева Плочева, Георги Щилиянов Плочев и Станислав Щилиянов Плочев и тримата с местоживеене гр. Ямбол, ж. к. „В. Левски” бл.12, вх.Б, ет.4, ап.7.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж върху общински ПИ 87374.542.220 по КК на гр. Ямбол - ПОС, за изграждане на външна стълба и рампа към ателие, ул. "Крали Марко" 82 - В-Г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 12.45 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.542.220, по КК на град Ямбол, целият с площ 1 047 кв.м.  за изграждане на външна стълба и рампа с площ 12,45 кв.м. към ателие с идентификатор 87374.542.224.3.257, находящо се на партерния етаж от жилищен блок на ул. „Крали Марко“ № 82, вх. В-Г и определя пазарна цена в размер на 1 694 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и четири лева), на която учредява правото на „Диана Кар“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж. к. „Диана“ бл.3, вх.Г, ап.81, представлявано от Анатоли Станилов Атанасов.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І - за Градски парк, кв.1 по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост учредява на „РИГО ИНВЕСТ“ ЕООД , Булстат 128561556, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 35, представлявано от Христо Дянков Михов право на надстрояване от 840 кв.м. на сграда 87374.533.17.1 в ПИ 87374.533.17 по КК на град Ямбол, с площ 2697.00 кв.м., за обект – „Преустройство, ремонт, реконструкция и  надстрояване до 10 м. на съществуваща сграда в имот с идентификатор 87374.533.17 по КК на град Ямбол, УПИ І – за градски парк, кв.1“  и определя пазарна цена в размер на 113 804.40 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор.

 

           

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок всички обекти по проекторешението на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 438 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1400/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 246.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 120.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.126 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1340/ 16.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 392 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1414/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 010.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 005.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.74 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1421/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 060.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 030.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.65.33 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Кринчовица”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 21 435 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №101/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  27 240.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 620.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.58.127 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Балар дере”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 4 172 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1143/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 300.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.54.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Емерлийски път”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 15 473 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1293/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.12.928 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Азмака”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 3 494 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1144/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 200.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 10 547 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №99/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  12 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 185.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.359 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 673 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV          . Актуван с АОС №89/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  11 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 685.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 901 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1295/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  13 960.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 980.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 17 000 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1294/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  19 940.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 970.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 104 281 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №91/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  233 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 116 725.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 20 582 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №92/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  49 550.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 24 775.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 47 826 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №90/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  103 890.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 51 945.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 439 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1399/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 251.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 125.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1412/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 696 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1413/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 569.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 785.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 750 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1431/ 01.08.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 846.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 925.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.150 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1548/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 820.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 910.00 лв.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.91 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 4 241 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1551/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 800.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 400.00 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1402/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  9 580.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 790.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.37.239 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 154 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1544/ 05.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 460.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 730.00 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 348 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІII. Актуван с АОС №1145/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  9 220.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 610.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.113 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 825 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1559/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 740.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 370.00 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.128 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 004 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1134/ 10.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  10 110.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 055.00 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 550 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1542/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  2 870.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 435.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.129 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 510 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - VІІ. Актуван с АОС №1541/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  390.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 195.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 13 001 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1292/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  15 140.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 7 570.00 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1290/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1291/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 834 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1372/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  4 277.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 140.00 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1377/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 578 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1378/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 964.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 480.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 274 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1373/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 405.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 700.00 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.64 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 379 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1391/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 943.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 970.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.62 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 319 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1374/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 636.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 820.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.55 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 464 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1390/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 379.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 190.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.54 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 356 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1362/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 10.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 554 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1376/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 841.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 420.00 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 551 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1381/ 12.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 410.00 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1369/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

43. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1370/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 614 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1342/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 148.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 575.00 лв.

45. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 611 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1341/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 565.00 лв.

46. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.111 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 622 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1384/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 189.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 595.00 лв.

47. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 460 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1386/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 359.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

48. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 1196 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1367/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  6 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 065.00 лв.

49. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 449 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1366/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 302.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 150.00 лв.

50. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.949 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 92 656 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1132/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 616 485.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 308 245.00 лв.

51. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 27 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1133/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  561 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 280 625.00 лв.

52. Поземлен имот с идентификатор 87374.72.60 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 001 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1130/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 555.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 280.00 лв.

53. Поземлен имот с идентификатор 87374.55.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Подстанция”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 296 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1556/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  3 485.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 745.00 лв.

54. Поземлен имот с идентификатор 87374.15.930 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Рибарника”. Начин на трайно ползване  - пасище с площ 2 380 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - X. Актуван с АОС №1289/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  1 866.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 935.00 лв.

55. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 4 780 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1554/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  7 256.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 630.00 лв.

56. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.36 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 3 570 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1555/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  5 571.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 790.00 лв.

57. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 21 151 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1131/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота 46 130.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 065.00 лв.

58. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 6 069 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1403/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 10 267.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 135.00 лв.

59. Поземлен имот с идентификатор 87374.19.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Червен баир”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 54 947 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - VI. Актуван с АОС №1153/ 07.02.2005г.

Начална тръжна цена на имота 119 840.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 59 920.00 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 411 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1411/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 108.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 055.00 лв.

61. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.52 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 409 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1398/ 09.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 098.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 050.00 лв.

62. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 477 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1363/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 446.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 225.00 лв.

63. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 977 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1357/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 5 010.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 505.00 лв.

64. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.115 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 564 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1365/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 892.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 450.00 лв.

65. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 462 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1343/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 369.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 185.00 лв.

66. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.144 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1344/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 528.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770.00 лв.

67. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.152 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 771 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1348/ 21.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 954.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770.00 лв.

68. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.233 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 482 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1689/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 472.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 240.00 лв.

69. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.235 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 337 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1690/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 1 728.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 865.00 лв.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост на ул. “Цар Иван Александър“ № 7 за реализиране на национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

1.        Да се предостави за временно и възмездно ползване на „ГБС – Пловдив“ АД, ЕИК 115345761, гр. Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ № 24, представлявано заедно от двама измежду Сашо Иванов Йотков, Милен Стефанов Недев и Стефан Недев Недев, следните помещения – частна общинска собственост:

- Офис – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.90 по КК на град Ямбол, с обща площ 133.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, находяща се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1776/13.03.2013г.

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.92 по КК на град Ямбол, с обща площ 33.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, находяща се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1777/13.03.2013г. и

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, с обща площ 47.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, находяща се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1777/13.03.2013г., с месечна наемна цена - 468.60 лв. без ДДС, съгласно т. 43 от Приложение № 1 от Базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

2.      Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договор с „ГБС – Пловдив“ АД, ЕИК 115345761 за срока на Договор № 28 от 26.09.2016г. за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Ямбол за сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Иван Александър“ № 7“, считано от датата на подписване на договора за наем.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХІІІ-172 и ХІV - 173 в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, Каргон по заявления от Веска Петрова и Росица Манова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.5 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ XIII-172 и УПИ XIV-173, кв.51 по плана на града, одобрен със Заповед I-А-797/17.08.1989 г., и изменен със заповед ТУ/02-00028 от 04.05.2016 г., като

I. Община Ямбол прехвърля на Росица Георгиева Манова с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ № 83  правото на собственост върху следния недвижим имот – общинска собственост, представляващ:

1.      Реални части от ПИ 87374.556.283, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.556.295 с площ 36.00 кв.м., за сумата от  2 570.00 лв. без ДДС

II. Община Ямбол прехвърля на Веска Николова Петрова с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Панагюрище“ № 1 правото на собственост върху следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи:

1.      Реални части от ПИ 87374.556.283, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.556.296 с площ 9.00 кв.м., за сумата от  643.00 лв. без ДДС и

2.      Реални части от ПИ 87374.556.268, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.556.297 с площ 10.00 кв.м., за сумата от  714.00 лв. без ДДС

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Атанас Костов и Христин Събев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Нямам допълнения по предложението, само искам да отбележа техническа грешка в т.2 от проекторешенията – в скобите да се чете двеста и петдесет лева.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Атанас Петров Костов от гр. Ямбол, живущ в ж. к. „Георги Бенковски“, бл. 12, вх. Г, ет. 4, ап.73 в размер на 300 лв. (триста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

2. Христин Петев Събев от гр. Ямбол, живущ в ж. к. „Златен рог“, бл. 12,вх. Г, ет. 1, ап.71 в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ за УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166  и УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166а по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка със заповед № ТУ/02-00043/19.08.2015 г. на Кмета на община Ямбол, протоколи № 5 /31.03.2016 г.  и № 15/01.09.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166 и за УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166а по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, придружен със схеми за „Вертикална планировка“, „ВиК“ и „Електроснабдяване“, състоящо се в следното:

-   За ПИ 87374.516.49, ПИ 87374.516.45 и ПИ 87374.516.65, участващи в  УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166 се образуват съответно: за частта от ПИ 87374.516.49 - четири нови урегулирани поземлени имота - УПИ II, УПИ III и УПИ IV с отреждане „за производствено-складова дейност, търговия и услуги“, като северната и западната вътрешно-регулационни линии съвпаднат с имотните граници и  УПИ V с отреждане „за трафопост“; за частите от ПИ 87374.516.45 и ПИ 87374.516.65 се образува един нов УПИ I с отреждате „за паркинг и железопътен коловоз“;

-   За ПИ 87374.516.49 и ПИ 87374.516.65, участващи в УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166а се образуват съответно: за частта от ПИ 87374.516.49 два нови урегулирани поземлени имота - УПИ I и УПИ VI с отреждане „за производствено-складова дейност, търговия и услуги“, като западната и южната вътрешно-регулационни линии съвпаднат с имотните граници; за частта от ПИ 87374.516.65 се образува един нов УПИ VII с отреждане „за железопътен коловоз“;

-   Застроителното решение е съобразено със съществуващите сгради и новопредвидените очертания на урегулираните поземлени имоти с показатели за предимно производствена устройствена зона /Пп/: височина до 10 м; плътност на застрояване – 80 %; Кинт. - 1,0; П озеленяване - мин. 20 % и паркиране в имота при условията на Наредба № 2/2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение.

         Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление на "Златекс" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „Златекс“ ООД  разрешение за изработване на  Подробен устройстен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на пътна връзка до обект „База за съхранение на поддържане и ремонт на селскостопанска техника” в ПИ 87374.73.747, УПИ I-73.747, кв.73, местност „Старото летище”, преминаващо през ПИ 87374.73.649 по ККарта на гр.Ямбол, м.“Старото летище“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІХ общ. и УПИ VІІІ общ., кв. 84 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IXобщ, и VIIIобщ,  кв. 84  по плана на  град Ямбол – Първи градски жилищен район.

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПР на част от кв.4 по плана на гр. Ямбол - Зорница, кв.317 па плана на гр. Ямбол, кв.23 по плана на гр. Ямбол - Хале, кв. 19 по плана на гр. Ямбол - Аврен и ПУП - ПУР за кръстовище между улици "Търговска" и "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от  проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от  проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация на: УПИ V „за КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница; УПИ I „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол; част от кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале и паркинг, разположен  в северозападната част на квартала; УПИ I „за жилищно строителство“, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация – ПУР за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 /ул. „Търговска“/ и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 /ул. „Милин камък/;

 

 

2.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и 5, във връзка с чл. 134. ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация на: УПИ V „за КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница; УПИ I „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол; част от кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале и паркинг, разположен  в северозападната част на квартала; УПИ I „за жилищно строителство“, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация – ПУР за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 /ул. „Търговска“/ и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 /ул. „Милин камък/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 5                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2 от ЗУТ с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам тринадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова