РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 ОКТОМВРИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно издаване запис на заповед от община Ямбол в полза на МРРБ, УО на ОП РР 2014 – 2020г. - ГД "Градско и регионално развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие",  Инвестиционен проект "Градска среда".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно създаване на Център за подкрепа на личностно развитие (до сега действащ като Общински детски комплекс - Ямбол), съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продажба на общински имот, находящ се на ул. "Капитан Петко Войвода" № 12 по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ 87374.543.135 и ПИ 87374.543.167 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на стълби и рампа към самостоятелен обект в сграда на ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „АИППМП – д-р Надежда Стоянова“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно доброволна делба в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, ул. "П. Волов" № 38-40.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски", 12-Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж върху общински ПИ 87374.542.220 по КК на гр. Ямбол - ПОС, за изграждане на външна стълба и рампа към ателие, ул. "Крали Марко" 82 - В-Г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І - за Градски парк, кв.1 по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост на ул. “Цар Иван Александър“ № 7 за реализиране на национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХІІІ-172 и ХІV - 173 в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, Каргон по заявления от Веска Петрова и Росица Манова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно отпускане на ЕФП на Атанас Костов и Христин Събев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

16.  Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ за УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166  и УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166а по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление на "Златекс" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІХ общ. и УПИ VІІІ общ., кв. 84 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПР на част от кв.4 по плана на гр. Ямбол - Зорница, кв.317 па плана на гр. Ямбол, кв.23 по плана на гр. Ямбол - Хале, кв. 19 по плана на гр. Ямбол - Аврен и ПУП - ПУР за кръстовище между улици "Търговска" и "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Допълва т. 1.1.1. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка пета от дневния ред на четвъртото заседание на ОбС Ямбол от 28.01.2016 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2016 г. с проект „Техническа помощ за изпънение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”.

 

 

    

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно издаване запис на заповед от община Ямбол в полза на МРРБ, УО на ОП РР 2014 – 2020г. - ГД "Градско и регионално развитие".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово плащане по проект Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционна програма на град Ямбол”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0030-C01 от 19.09.2016г., по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос 8 „Техническа помощ”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 47 181.56 лева, във формат: образец Приложение Е1-IV от пакета документи за бенефициенти по ОПРР, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 19.02.2024 г. (2 (два) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ), когато записът на заповед не е предявен.

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно проектно предложение по ОП РР 2014 – 2020г., приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие",  Инвестиционен проект "Градска среда".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие да бъде осигурен задължителен собствен финансов принос на Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, в размер на 59 160 лева (петдесет и девет хиляди сто и шестдесет лева).

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да заложи необходимите средства за собствен финансов принос на Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, в размер на 59 160 лева (петдесет и девет хиляди сто и шестдесет лева) в бюджета на общината за 2017 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно създаване на Център за подкрепа на личностно развитие (до сега действащ като Общински детски комплекс - Ямбол), съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание § 18, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 5 от ЗПУО:

1. Общински детски комплекс - Ямбол запазва наименованието си и функционира като Център за подкрепа за личностно развитие на територията на община Ямбол, при спазване разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

  

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на Детски ясли и Детска кухня - гр. Ямбол, ЕИК 0009970496119, с адрес ул. „Кара Кольо" № 11, гр. Ямбол, следните активи:

 

по ред

Наименование

Количество

Стойност

1

Фризер ракла

1 бр.

269.66лв.

2

Хладилник фризер

1 бр.

377.00лв.

3

Хладилник Фризер „Самсунг"

1 бр.

300.00 лв.

4

Маса кухненска/малка/

2бр.

36.66 лв.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продажба на общински имот, находящ се на ул. "Капитан Петко Войвода" № 12 по Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г., приета с решение по точка единадесета на третото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 21.12.2015г. в Раздел  ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост

 

86

Поземлен имот с идентификатор 87374.528.63

162.00 кв.м.

2012 от 29.08.2016  г.

Ямбол ул. „Капитан Петко Войвода” №12

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за продажба чрез публични търгове на имот – частна общинска собственост, определя начална тръжна цена на имота предмет на търговете и депозит за участие както следва:

         1. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.63 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 162.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ IV 385 388, кв.52 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед І-А-630 от 02.08.1994 г., актуван с АОС 2012 от 29.08.2016 г.

         Начална тръжна цена на имота 10 488.00 (десет хиляди четиристотин осемдесет и осем) лв. без ДДС.

         Депозит за участие в търга 5 244.00 (пет хиляди двеста четиридесет и четири) лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на цена на отстъпено право на строеж върху ПИ 87374.543.135 и ПИ 87374.543.167 по КК на гр. Ямбол - общинска собственост за изграждане на стълби и рампа към самостоятелен обект в сграда на ул. „Тракия“ № 16, ЕТ „АИППМП – д-р Надежда Стоянова“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от:

1. 3,75 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.543.135, целият с площ: 1763 кв.м., за изграждане на външни стълби към самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.5, находящ се на партерния етаж в съществуваща сграда на ул. „Тракия“ № 16 и определя пазарна цена в размер на 461 лв. (четиристотин шестдесет и един лева), на която учредява правото на ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Надежда Стоянова“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Гоце Делчев“ № 4, представлявано от Надежда Стоянова Томова.

 2. 5,50 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор: 87374.543.167 по КК на град Ямбол, целият с площ 6 374 кв.м. за изграждане рампа към самостоятелен обект с идентификатор 87374.543.117.1.5, находящ се на партерния етаж в съществуваща сграда на ул. „Тракия“ № 16 и определя пазарна цена в размер на 677.00 лв. (шестстотин седемдесет и седем лева), на която учредява правото на ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Надежда Стоянова“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Гоце Делчев“ № 4, представлявано от Надежда Стоянова Томова.

Заповед за учредяване на вещните права да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно доброволна делба в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, ул. "П. Волов" № 38-40.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.1 и т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността, чрез извършване на доброволна делба, чрез изкупуване на дела на Община Ямбол в ПИ 87374.553.136 и ПИ 87374.553.137, по кадастралната карта на гр. Ямбол, като Тодор Димитров Тодоров от гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.33, вх.В, ет.4, ап.43 получава в дял 27/149 ид. части от ПИ с идентификатор 87374.553.136 по КК на гр. Ямбол, целият с площ от 149 кв.м. и става едноличен собственик на ПИ с идентификатор 87374.553.136 по КК и КР на гр. Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ VIII, в кв.94  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-797/17.08.1989г., ведно с построените в него сгради, като няма да има вещни и облигационни претенции към другите съделители; Мариана Василева Георгиева от гр. Ямбол  ул. „Панайот Волов“ № 40 получава в дял 161/283 ид. части от ПИ с идентификатор 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, целият с площ от 283 кв.м. и става едноличен собственик на ПИ с идентификатор 87374.553.137 по КК и КР на гр.Ямбол, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-28-2004/04.08.2006г. на началника на СК – гр. Ямбол, начин на трайно ползване - ниско застрояване, част от който е включен в УПИ VIII, в кв.94  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-797/17.08.1989г., ведно с построените в него сгради, като няма да има вещни и облигационни претенции към другите съделители; Община Ямбол получава в дял сума в размер на 1 750.00  лв. без ДДС за 27/149 ид. части от общо 149 кв.м. от ПИ с идентификатор 87374.553.136 по КК на гр. Ямбол, дължима от Тодор Димитров Тодоров и 10 310.00  лв. без ДДС за 161/283 ид. части от общо 283 кв.м. от ПИ с идентификатор 87374.553.137 по КК на гр. Ямбол, дължима от Мариана Василева Георгиева.

Договор за делба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.1 от ЗОС в законоустановения срок.

 

        

           

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на отстъпено право на строеж за преустройство на таван в жилище, ж. к. "Васил Левски",  12-Б.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на отстъпено право на строеж от 32.00 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.550.89, по КК на град Ямбол, целият с площ 11 835.00 кв.м. за преустройство на таван № 7 в жилище, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „В. Левски”, бл.12, вх.Б в размер на 3 000.00 лв. (три хиляди лева), на която цена учредява правото на Росица Славчева Плочева, Георги Щилиянов Плочев и Станислав Щилиянов Плочев и тримата с местоживеене гр. Ямбол, ж. к. „В. Левски” бл.12, вх.Б, ет.4, ап.7.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж върху общински ПИ 87374.542.220 по КК на гр. Ямбол - ПОС, за изграждане на външна стълба и рампа към ателие, ул. "Крали Марко" 82 - В-Г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 12.45 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.542.220, по КК на град Ямбол, целият с площ 1 047 кв.м.  за изграждане на външна стълба и рампа с площ 12,45 кв.м. към ателие с идентификатор 87374.542.224.3.257, находящо се на партерния етаж от жилищен блок на ул. „Крали Марко“ № 82, вх. В-Г и определя пазарна цена в размер на 1 694 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и четири лева), на която учредява правото на „Диана Кар“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж. к. „Диана“ бл.3, вх.Г, ап.81, представлявано от Анатоли Станилов Атанасов.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на надстрояване в УПИ І - за Градски парк, кв.1 по плана на град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал.2 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост учредява на „РИГО ИНВЕСТ“ ЕООД , Булстат 128561556, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 35, представлявано от Христо Дянков Михов право на надстрояване от 840 кв.м. на сграда 87374.533.17.1 в ПИ 87374.533.17 по КК на град Ямбол, с площ 2697.00 кв.м., за обект – „Преустройство, ремонт, реконструкция и  надстрояване до 10 м. на съществуваща сграда в имот с идентификатор 87374.533.17 по КК на град Ямбол, УПИ І – за градски парк, кв.1“  и определя пазарна цена в размер на 113 804.40 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор.

 

           

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти - земеделски земи по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 438 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1400/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 246.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 120.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.126 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1340/ 16.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.69 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 392 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1414/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 010.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 005.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.74 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 420 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1421/ 12.07.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 060.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 030.00 лв.

5. Поземлен имот с идентификатор 87374.65.33 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Кринчовица”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 21 435 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №101/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  27 240.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 620.00 лв.

6. Поземлен имот с идентификатор 87374.58.127 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Балар дере”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 4 172 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1143/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 300.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.54.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Емерлийски път”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 15 473 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1293/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.12.928 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Азмака”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 3 494 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1144/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 200.00 лв.

9. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 10 547 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №99/ 29.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  12 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 185.00 лв.

10. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.359 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 673 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV          . Актуван с АОС №89/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  11 370.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 685.00 лв.

11. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 11 901 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1295/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  13 960.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 6 980.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.48.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Джиновски кашли”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 17 000 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1294/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  19 940.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 970.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 104 281 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №91/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  233 450.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 116 725.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.28 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 20 582 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №92/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  49 550.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 24 775.00 лв.

15. Поземлен имот с идентификатор 87374.20.1 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Германските могили”. Начин на трайно ползване  - нива, с площ 47 826 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №90/ 28.12.1999г.

Начална тръжна цена на имота  103 890.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 51 945.00 лв.

16. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 439 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1399/ 10.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 251.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 125.00 лв.

17. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 388 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1412/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 989.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 995.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 696 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1413/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 569.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 785.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 750 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1431/ 01.08.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 846.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 925.00 лв.

20. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.150 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1548/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 820.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 910.00 лв.

21. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.91 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 4 241 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1551/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 800.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 400.00 лв.

22. Поземлен имот с идентификатор 87374.23.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гелен Баир”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 700 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1402/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота  9 580.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 790.00 лв.

23. Поземлен имот с идентификатор 87374.37.239 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 1 154 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1544/ 05.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  1 460.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 730.00 лв.

24. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 7 348 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІII. Актуван с АОС №1145/ 08.12.2004г.

Начална тръжна цена на имота  9 220.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 610.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.29.113 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Двете могили”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 825 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІV. Актуван с АОС №1559/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  4 740.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 370.00 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.128 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 004 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1134/ 10.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  10 110.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 055.00 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 550 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - ІІІ. Актуван с АОС №1542/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  2 870.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 435.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.24.129 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Гюр чешма”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 510 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - VІІ. Актуван с АОС №1541/ 04.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  390.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 195.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.17 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 13 001 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1292/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  15 140.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 7 570.00 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.56 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1290/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.50.57 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Калъч дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 9 400 кв.м. Категория на земята при не поливни условия  - IV. Актуван с АОС №1291/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  10 930.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 465.00 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 834 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1372/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  4 277.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 140.00 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1377/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 578 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1378/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 964.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 480.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.71 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 274 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1373/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 405.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 700.00 лв.

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.64 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 379 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1391/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 943.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 970.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.62 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 319 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1374/ 06.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 636.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 820.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.55 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 464 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1390/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 379.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 190.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.54 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 356 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1362/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота  1 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 10.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 554 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1376/ 11.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 841.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 420.00 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 551 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1381/ 12.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 826.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 410.00 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.24 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1369/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

43. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.14 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 459 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1370/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 354.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 614 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1342/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 148.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 575.00 лв.

45. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 611 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1341/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 565.00 лв.

46. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.111 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 622 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1384/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  3 189.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 595.00 лв.

47. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 460 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1386/ 13.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 359.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 180.00 лв.

48. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.103 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 1196 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1367/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  6 133.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 065.00 лв.

49. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.72 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), с площ 449 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1366/ 05.04.2007г.

Начална тръжна цена на имота  2 302.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 150.00 лв.

50. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.949 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 92 656 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1132/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 616 485.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 308 245.00 лв.

51. Поземлен имот с идентификатор 87374.32.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Пумпаловото дере”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 27 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1133/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  561 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 280 625.00 лв.

52. Поземлен имот с идентификатор 87374.72.60 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Покрития кладенец”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 3 001 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1130/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота  4 555.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 280.00 лв.

53. Поземлен имот с идентификатор 87374.55.87 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Подстанция”. Начин на трайно ползване  - нива с площ 2 296 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - ІV. Актуван с АОС №1556/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  3 485.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 745.00 лв.

54. Поземлен имот с идентификатор 87374.15.930 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Рибарника”. Начин на трайно ползване  - пасище с площ 2 380 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - X. Актуван с АОС №1289/ 14.11.2006г.

Начална тръжна цена на имота  1 866.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 935.00 лв.

55. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 4 780 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1554/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  7 256.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 630.00 лв.

56. Поземлен имот с идентификатор 87374.10.36 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Хангара”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 3 570 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1555/ 08.06.2009г.

Начална тръжна цена на имота  5 571.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 790.00 лв.

57. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 21 151 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1131/ 09.11.2004г.

Начална тръжна цена на имота 46 130.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 065.00 лв.

58. Поземлен имот с идентификатор 87374.21.27 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Сухото Дере”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 6 069 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1403/ 11.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 10 267.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 135.00 лв.

59. Поземлен имот с идентификатор 87374.19.40 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Червен баир”. Начин на трайно ползване  - нива  с площ 54 947 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - VI. Актуван с АОС №1153/ 07.02.2005г.

Начална тръжна цена на имота 119 840.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 59 920.00 лв.

60. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.13 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 411 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1411/ 21.06.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 108.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 055.00 лв.

61. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.52 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 409 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1398/ 09.05.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 098.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 050.00 лв.

62. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.78 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 477 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1363/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 446.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 225.00 лв.

63. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.112 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 977 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1357/ 25.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 5 010.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 505.00 лв.

64. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.115 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 564 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1365/ 26.03.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 892.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 450.00 лв.

65. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 462 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1343/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 2 369.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 185.00 лв.

66. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.144 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 688 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1344/ 19.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 528.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770.00 лв.

67. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.152 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 771 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1348/ 21.02.2007г.

Начална тръжна цена на имота 3 954.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 770.00 лв.

68. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.233 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 482 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1689/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 2 472.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 240.00 лв.

69. Поземлен имот с идентификатор 87374.574.235 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в землището на гр. Ямбол, местност „Манаф Чаир”. Начин на трайно ползване  - За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ) с площ 337 кв.м. Категория на земята при неполивни условия  - IV. Актуван с АОС №1690/ 02.05.2011г.

Начална тръжна цена на имота 1 728.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 865.00 лв.

 

 

           

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем на част от имот общинска собственост на ул. “Цар Иван Александър“ № 7 за реализиране на национална програма за ЕЕ на многофамилни жилищни сгради.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

1.        Да се предостави за временно и възмездно ползване на „ГБС – Пловдив“ АД, ЕИК 115345761, гр. Пловдив, район Централен, ул. „Христо Г. Данов“ № 24, представлявано заедно от двама измежду Сашо Иванов Йотков, Милен Стефанов Недев и Стефан Недев Недев, следните помещения – частна общинска собственост:

- Офис – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.90 по КК на град Ямбол, с обща площ 133.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, находяща се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1776/13.03.2013г.

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.92 по КК на град Ямбол, с обща площ 33.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, находяща се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1777/13.03.2013г. и

- Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, с обща площ 47.00 кв.м., находящ се на партерния етаж в монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, находяща се на ул. „Цар Иван Александър“ № 7, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1777/13.03.2013г., с месечна наемна цена - 468.60 лв. без ДДС, съгласно т. 43 от Приложение № 1 от Базисните цени за отдаване под наем на имоти – общинска собственост, съгласно чл. 68, ал. 3 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол.

2.      Възлага на Кмета на Община Ямбол да сключи договор с „ГБС – Пловдив“ АД, ЕИК 115345761 за срока на Договор № 28 от 26.09.2016г. за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Ямбол за сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Иван Александър“ № 7“, считано от датата на подписване на договора за наем.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХІІІ-172 и ХІV - 173 в кв. 151 по плана на гр. Ямбол, Каргон по заявления от Веска Петрова и Росица Манова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.5 от ЗУТ, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ XIII-172 и УПИ XIV-173, кв.51 по плана на града, одобрен със Заповед I-А-797/17.08.1989 г., и изменен със заповед ТУ/02-00028 от 04.05.2016 г., като

I. Община Ямбол прехвърля на Росица Георгиева Манова с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ № 83  правото на собственост върху следния недвижим имот – общинска собственост, представляващ:

1.      Реални части от ПИ 87374.556.283, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.556.295 с площ 36.00 кв.м., за сумата от  2 570.00 лв. без ДДС

II. Община Ямбол прехвърля на Веска Николова Петрова с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Панагюрище“ № 1 правото на собственост върху следните недвижими имоти – общинска собственост, представляващи:

1.      Реални части от ПИ 87374.556.283, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.556.296 с площ 9.00 кв.м., за сумата от  643.00 лв. без ДДС и

2.      Реални части от ПИ 87374.556.268, индивидуализирани в ПИ с проектен идентификатор 87374.556.297 с площ 10.00 кв.м., за сумата от  714.00 лв. без ДДС

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Атанас Костов и Христин Събев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на:

1. Атанас Петров Костов от гр. Ямбол, живущ в ж. к. „Георги Бенковски“, бл. 12, вх. Г, ет. 4, ап.73 в размер на 300 лв. (триста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

2. Христин Петев Събев от гр. Ямбол, живущ в ж. к. „Златен рог“, бл. 12,вх. Г, ет. 1, ап.71 в размер на 250 лв. (двеста и петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

           

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и ПЗ за УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166  и УПИ І - за СП "Горивни и строителни материали" в кв. 166а по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка със заповед № ТУ/02-00043/19.08.2015 г. на Кмета на община Ямбол, протоколи № 5 /31.03.2016 г.  и № 15/01.09.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване за УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166 и за УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166а по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, придружен със схеми за „Вертикална планировка“, „ВиК“ и „Електроснабдяване“, състоящо се в следното:

-   За ПИ 87374.516.49, ПИ 87374.516.45 и ПИ 87374.516.65, участващи в  УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166 се образуват съответно: за частта от ПИ 87374.516.49 - четири нови урегулирани поземлени имота - УПИ II, УПИ III и УПИ IV с отреждане „за производствено-складова дейност, търговия и услуги“, като северната и западната вътрешно-регулационни линии съвпаднат с имотните граници и  УПИ V с отреждане „за трафопост“; за частите от ПИ 87374.516.45 и ПИ 87374.516.65 се образува един нов УПИ I с отреждате „за паркинг и железопътен коловоз“;

-   За ПИ 87374.516.49 и ПИ 87374.516.65, участващи в УПИ І-за СП „Горивни и строителни материали“ в кв. 166а се образуват съответно: за частта от ПИ 87374.516.49 два нови урегулирани поземлени имота - УПИ I и УПИ VI с отреждане „за производствено-складова дейност, търговия и услуги“, като западната и южната вътрешно-регулационни линии съвпаднат с имотните граници; за частта от ПИ 87374.516.65 се образува един нов УПИ VII с отреждане „за железопътен коловоз“;

-   Застроителното решение е съобразено със съществуващите сгради и новопредвидените очертания на урегулираните поземлени имоти с показатели за предимно производствена устройствена зона /Пп/: височина до 10 м; плътност на застрояване – 80 %; Кинт. - 1,0; П озеленяване - мин. 20 % и паркиране в имота при условията на Наредба № 2/2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии,

съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение.

         Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол по заявление на "Златекс" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „Златекс“ ООД  разрешение за изработване на  Подробен устройстен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за трасе на пътна връзка до обект „База за съхранение на поддържане и ремонт на селскостопанска техника” в ПИ 87374.73.747, УПИ I-73.747, кв.73, местност „Старото летище”, преминаващо през ПИ 87374.73.649 по ККарта на гр.Ямбол, м.“Старото летище“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР ЗА УПИ ІХ общ. и УПИ VІІІ общ., кв. 84 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IXобщ, и VIIIобщ,  кв. 84  по плана на  град Ямбол – Първи градски жилищен район.

 

           

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащите ПУП - ПР на част от кв.4 по плана на гр. Ямбол - Зорница, кв.317 па плана на гр. Ямбол, кв.23 по плана на гр. Ямбол - Хале, кв. 19 по плана на гр. Ямбол - Аврен и ПУП - ПУР за кръстовище между улици "Търговска" и "Милин камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащите  Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация на: УПИ V „за КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница; УПИ I „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол; част от кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале и паркинг, разположен  в северозападната част на квартала; УПИ I „за жилищно строителство“, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация – ПУР за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 /ул. „Търговска“/ и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 /ул. „Милин камък/;

2.                  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 и 5, във връзка с чл. 134. ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация на: УПИ V „за КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница; УПИ I „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол; част от кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале и паркинг, разположен  в северозападната част на квартала; УПИ I „за жилищно строителство“, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация – ПУР за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 /ул. „Търговска“/ и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 /ул. „Милин камък/.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2 от ЗУТ с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване на УПИ I „за озеленяване”, УПИ V „за музей”, УПИ IX „за ЖС, ОДО и озеленяване“ и УПИ X „за алея“, кв. 79 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.