ПРОТОКОЛ № ХІV

 

           

            Днес, 29.11.2016г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0131/23.11.2016г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Тодор Тодоров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри четиринадесетото заседание на Общинския съвет.   

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно провеждане на процедура по ЗОП за възлагане обслужването на автобусни линии, част от републиканската и областна транспортни схеми - квота на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2016 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Тодор Стефанов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

7.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Виктория Русева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Петя Стоилова Колева за дъщеря й Добринка Николаева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно стартиране на процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени на ПГЗ "Христо Ботев" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Крис 95 - Кристина Николова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" 13 - Б – 92.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.529.221 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 151 и ПИ 87374.529.220 по КК на гр. Ямбол, ул. "Илинден" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно промяна цената на имот общинска собственост с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, ул. "Ормана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Живко Железчев, за обект на ул. "Търговска" № 29.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.268 по КК на гр. Ямбол, ул. "Странджа" № 44.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ VІІ-1075, 1076, 1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасе на ел. кабел НН 1 кV за захранване на част от ПИ 87374.73.13, м. "Старото летище" по заявление от Петя Димитрова Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Дичев – Предлагам да влезе в дневния ред предложение относно поемане на задължение и обезпечаване на искане на финансово плащане по проект Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол като последна точка.

Ибришимов – Предлагам да влезе в дневния ред предложение за приемане на Декларация от общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Предлагам да бъде последна точка.

Няма други предложения. Заповядайте г-н Дичев за мотиви.

Дичев – Община Ямбол е бенефициент по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014 – 2020г., финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Стойността на проекта е 47437 лв. и период на изпълнение от 01.11.2016г. до 30.04.2017г. Целта е да се подпомогне населението на града, което получава минимални доходи и трудно осигурява средства за задоволяване на ежедневните потребности от храна. Трябва да разгледаме колкото се може по-скоро това предложение, да вървят дейностите по проекта, затова предложих днес да влезе в дневния ред.

Ибришимов – На пресконференцията вчера обявих защо не включвам в дневния ред Декларацията. Смислово и правно обосновани трябва да са материалите в дневния ред. Според мен т.2 в предложението не беше такава, вменяват се задължения на кмета да не изпълнява нормативен акт. Щяхме да разглеждаме и приемем незаконосъобразно решение. След като проведох разговор с г-жа К. Георгиева, разбрах, че са изготвили ново предложение вследствие становищата на ПК, разглеждали материала и държат да влезе в дневния ред на днешното заседание. И за да бъде всичко коректно, и от колегиалност предложих днес да влезе материала в дневния ред. Предложих да е последна точка, не защото не е важна, а за удобство на работата ни. Не е важна поредността, а съдържанието на предложенията.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Дичев.

Гласували      за – 32                        против – 1                            въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване моето предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

           

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно провеждане на процедура по ЗОП за възлагане обслужването на автобусни линии, част от републиканската и областна транспортни схеми - квота на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2016 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Тодор Стефанов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

7.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Виктория Русева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Петя Стоилова Колева за дъщеря й Добринка Николаева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно стартиране на процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени на ПГЗ "Христо Ботев" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Крис 95 - Кристина Николова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" 13 - Б – 92.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.529.221 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 151 и ПИ 87374.529.220 по КК на гр. Ямбол, ул. "Илинден" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно промяна цената на имот общинска собственост с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, ул. "Ормана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Живко Железчев, за обект на ул. "Търговска" № 29.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.268 по КК на гр. Ямбол, ул. "Странджа" № 44.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ VІІ-1075, 1076, 1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасе на ел. кабел НН 1 кV за захранване на част от ПИ 87374.73.13, м. "Старото летище" по заявление от Петя Димитрова Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно поемане на задължение и обезпечаване на искане на финансово плащане по проект Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение за приемане на Декларация от общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Димитров - Уважаеми г-н Председател, колеги, г-н Славов. Искам да изразя моето мнение относно поредната промяна на бюджета, няма да се спирам на всичко което ми направи впечатление, но имам няколко въпроса. Един от тях е във връзка с промяната на капиталовия списък в дейност 122 относно автомобилите, въпросът ми е такъв: не засягам, доколкото съм запознат с бюджетирането, не засягам въпроса, че автомобилите се закупуват до 5 броя и според мен, когато се прави капиталов списък по принцип няма как да има точни неща, но въпросът ми е такъв – видях че има процедура по обществена поръчка, в която автомобилите са за 66 000 тук има промяна на бюджета нали, разбрах че има техническа грешка веднъж е 45 после е 48 000 може би, не знам последно коя е правилната цифра. Въпроса ми е ще правим ли нова промяна в бюджета ако по закона за обществената поръчка са 66 000. Другото което ми прави впечатление е тези огромни промени по списъка в дейност 619 с обектите. Това е промяна почти повече от 50%, било 45 500 променяме с 28 400. Тук не искам никакви разяснения, защото за мене е ясно, че може би става въпрос на базата на това рамково споразумение, което има за строителство и там Общината може да прави каквито си иска промени и ние само да ги узаконяваме. Другия ми въпрос е с тези 60 000 лв., които са за мантинелите. Виждам, че една такава преграда струва около 130 лв. на квадрат – поне така стоят разходите в интернет и тези 60 000 стигат за някъде около 400 м.. Включени ли са тези 400 м. във входа на Ямбол, които вече са направени и в момента само даваме парите за нещо свършено или се залага за ново изграждане на мантинели?

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа съветници. Конкретно зададени въпроси със конкретни отговори. Автомобилите – няма нищо притеснително в това, което е написано като корекция. Сумата 45 хил. наистина е техническа грешка, затова е коригирана 48 хил., автомобилите са до 5, а не 4 както бяха в началото на приемане на бюджета. Тези 5 автомобила имаме вече един закупен, това е автомобила с който се прибират кучетата в града, т.е. той е джип, всички го виждате на паркинга на общината. Още 4 автомобила предстоят да бъдат закупени, всичките са втора употреба. Този джип, който е закупен е на стойност 9 000 лв. – върши перфектна работа. Останалите автомобили са за синя зона, за пазари, имаме автомобил за комунални дейности предвиден, т.е. тези предприятия, за които е изключително важно, за да си вършат добре работата. Както например комунални дейности имат автомобил, който изобщо не може да се нарече автомобил вече, пазарите изобщо нямат, а е необходимо да обхождат обектите си, и един бус за разнос на храна за Дом стари хора. Сумата е различна – 66 000, тъй като в тази сума е включена и стойността на автомобил по проект на областния информационен център. Парите идват от оперативна програма, но сумата трябва да бъде заложена в бюджета, тъй като областния център е на пряко подчинение на Общината, по презумпция, така както е създаден без значение, че финансирането му идва от оперативна програма. Затова и сумата е по-различна от онази, която виждате, т.е. от обществената поръчка от онази която виждате в корекцията на бюджета. 48 000 са средствата, с които се финансираме за покупката на нашите автомобили, а разликата са средствата, които са отпуснати и ще се закупи нов автомобил за областния информационен център по оперативната програма. Но пак държа да споделя били сме много пестеливи, много премерени, всичките 5 автомобила, които общината закупува са втора употреба. За разлика от много други общини, където знаете, че има явни залитания. Проектите за рамковия договор – не мога да се съглася, със казаното,  че тъй като е рамков договор ние можем да правим каквото си искаме, а Вие да узаконявате тук нещо, което сме направили. Когато сме приемали бюджета е имало индикативна стойност на проектирането на различните обекти, когато се влезе в реалността - детайлите по проектирането се променя, променя се обема, както необходимите дейности и части в някой случаи за проектиране. Защото то може да е пътна част, ама да се окаже че има кабели, които никои не знае или други комуникации, които трябва да бъдат изместени, както е на почти всички места в момента, и което предполага в някаква степен оскъпяване на проекта. Така, че това просто е нормално, следваме реалностите в живота и изненадите, които той ни предлага. Стойностите, с които са завишени виждате, че не са драстични, драматични те са в тази част, в която е завишен обема по проектиране, поради необходимостта да се получи истински проект в крайна сметка. Колкото до мантинелите – изградените вече мантинели са си от средствата на предприятие Комунални дейности, което ги изгражда. В неговите възможности, правомощия като предприятие, е да изгражда и такива предпазни съоръжения. Мисля, че се получава много добре и като предпазна мярка за коли, и като предпазна мярка за пешеходци, тъй като масово се наблюдава прескачане на вече съществуващи мантинели или директно пресичане на такива, които са вътрешно- градски по скоростни артерии. Което води до предпоставки и за ПТП, загинали хора и намачкани ламарини на колите. Цената е, ако не се лъжа, 49 или 50 лв. на линеен метър, така както аз си я спомням, да не подведа все пак някои, всеки може да направи сметка все пак колко е това. Не е нещо, което може да бъде скрито има ги навсякъде цените. Но тези 60 000 лв. са за нови мантинели, които предстоят, т.е. нови такива, поставянето на нови парапети, които целят да бъдат изградени по същото това трасе, по посока, влизайки от магистралата, до където стигнат парите. По предварително направени разчети, за да стигнем до изхода на Елхово ни трябват приблизително около 300 000 лв. Тази годин,а ако гласувате естествено, сега ще отделим една част, да се убедим, че вършат работа. Следващата година, ако има възможности бюджета, ще отделим и останалата, за да може да се завърши цялостно преграждането на този основен булевард за града – входа от АМ „Тракия” до изхода за Елхово.

Д. Стоянов - Уважаеми колеги, дами и господа, много често правим промяна на бюджета по отношение на общинско предприятие „Платени зони за паркиране”. Имам въпрос към общинската администрация. Вече е края на годината и сигурно имате някаква прогнозна стойност на печалба или на загуба ще завърши предприятието за тази година? И втория въпрос е по отношение на преградните мантинели, значи пред офисите ни бяха изградени такива, през цялото време наблюдавах какво става за жалост изградиха се първо 200м., остави се едно свободно пространство от 20м. и още 20м., и в момента даже сутринта колите минават през мантинелите. Но там сериозен проблем си остава, че за да има нещо такова трябва да се върши една малко по-сериозна последователност на изграждането. Точно там, където е пред офисите ни в момента изградиха тези мантинели, нито една лампа улично осветление не свети даже на две места на колове, на дървени колове има набити кабели и онази нощ един тир, аз бях в офиса, едва не повлече всички мантинели да ги изпотроши – нито една лампа там не свети. Точно, където са мантинелите, би трябвало първо да се оправи осветлението, да се сложат мантинелите. И тука въпроса ми е - защо там оставиха тези 30-40 м., не знам просто учудващо е за мен, според мен като че ли е добра идея,  хубаво става, не съм убеден напълно дали пред зелената площ, но българина, като че ли се опитва да гази всичко и като че ли мантинелата ще го спре.

Славов - Не е случайно това, че има останала една малка площ, в интерес на истината не е случайно и това че започнахме с това пространство където мантинелите бяха изрязани. Имахме намерение още миналата година да започнем поставянето на такива парапети и предпазни съоръжения, но средствата не достигнаха. А всички се убедихте, че наистина българина не се съобразява, пък ямболлията още повече. Не говоря за всички, има такива отделни хора, за които явно спазването на закона е особен дразнител и там, където видят забранено преминаването или има правила за тях, това значи, че задължително трябва да бъдат нарушени. Образуваха се няколко пътечки, за да минават директно и големите автомобили, и леки автомобили, и камиони, та дори и тирове. В момента това останало пространство ще бъде затворено, най-вероятно другата седмица. Оказа се, че точно под зелената площ, точно там където трябва да се набият коловете на парапетите е минавал стария път и има поне 40-50 см. пътно легло отдолу, от които поне 20 асфалт и тези колове – стандартните не могат да се набият, поради тази причина. Заради което се изготвят нови по-здрави, стоманен, които да стигнат по-дълбоко и да се забият, защото другите са в земята, а тези няма как. Поради което оставихме една малка част, точно в този периметър, в който е този участък, от което стана още по-видно и ясно колко хората който работят там не желаят да спазват правилата. Защото дори и в това малко място се е превърнало в кръстовище още по-опасно и от преди за всички участници в движението. Чудя се само, да не дава Господ, кой ден ще има утрепан там.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 8                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Ще гласувам против приемането на тази наредба като искам да изразя пред вас своите мотиви. Ще гласувам против, защото в тази наредба ни се предлагат текстове, които не са законосъобразни по два закона. Г-н Ибришимов, като наш председател, в началото на сесията ни припомни, че ние сме избрани за да работим в полза на гражданите и сме дали клетва, че ще правим това, и ще работим законосъобразно, т.е. това, което приемаме трябва да отговаря на законите. Какво имам предвид като казвам, че са ни предложили текстове, които не са законосъобразни по два закона. Значи нарушени са определени членове от ЗДвП и е нарушен член от закона за публичните финанси. Какво имам предвид, в самата мотивационна част на 2 стр. последното изречение над цели, които се поставят е записано: „Действието е продиктувано от законодателната промяна на чл.99, ал.3 от ЗДвП, съгласно която за ползването на платен паркинг се заплаща не такса, а цена.” През миналата година, за да бъдат оправдани някои незаконни действия на някои кметове на големи градове, се извърши незабавна промяна на ЗДвП, където понятието такса за платените зони беше заменено с цена. Разликата е, че таксата е разходоориентирана, т.е. на база на разходите, а цената е на база пазарна стойност. Независимо, че това в текстовата част е декларирано така, няма нищо общо с това, което ни се предлага в самата наредба – чл. 20 и следващите и 24 в самата наредба са позиционирани в глава втора – местни такси. Пише в чл. 20: „Таксите по този раздел се събират от предприятие „Платени зони за паркиране” за ползване на платени зони, по-нататъшните чл.24 – таксите, които се събират от платени зони за паркиране са за ползване .... така, така, така. Всичките цени, които са дадени за опазване на превозното средство, за репатриране и всичко са упоменати като такси, т.е. това което е изискването на закона чл. 99, ал.3 навсякъде да са цени за услуги и целият този раздел за синята зона да е в раздел 3, където са цени на услуги и права. Това не е направено, т.е. много добре мотивирано предложение, но за съжаление, това което е в наредбата не отговаря на мотивационната част и не отговаря на чл.99, ал.3 от ЗДвП, в кйито член категорично нали се казв,а че всъщност трябва за тези зони, за които има платено паркиране, общинския съвет определя цена за паркиране по ал. 1, които са посочени по-горе, а не такса, както е в нашата наредба. Това е едното ми съображение и следващото ми съображение е нарушение на закона за публичните финанси, което се демонстрира в чл. 6 от същата наредба, където се казва в ал. 2, че приходите от такси постъпват в общинския бюджет. Така както в действителност е по закона за местните данъци и такси, а в чл. 3 приходите от цени на услуги и права постъпват в бюджета на органа, който ги предоставя. Това е в нарушение на чл. 46 от закона за публичните финанси, в който се казва, че по бюджета на второстепенните разпоредители, каквито са в случая нашите общински предприятия не се предвиждат приходи с изключение на помощи и дарения. В предишната ни наредба текста е бил, че приходите от такси и цени постъпват по бюджета на общината и това правило трябва да се запази, а не да ни се предлагат такива закононесъобразни текстове. И тъй като апелирам да спазваме законите в държавата, апелирам да не приемаме тази наредба. Имаме действаща, има достатъчно време да се отстранят грешките и да ни се предложи едно законосъобразно решение.

Дичев – репл. - Уважаема г-жо Сивкова, след като е спазена процедурата за вкарване на наредба в дневния ред на заседанието, т.е. била е 14 дни на страницата на Община Ямбол, не виждам какъв е бил проблема да ги кажете тези пропуски, ако има такива наистина, и съответно те да се отстранят. Очевидно е, че Вие искате тук на заседание, да започнете да оспорвате наредбите на администрацията и по този начин да правите една опозиция. Но всъщност, ако сте конструктивна, би трябвало да го направите точно в този 14 дневен срок, тъй като имаше възможност и там, които е забелязал си е дал предложението, което е съобразено от администрацията и е вкарано в наредбата.

            Сивкова – дупл. - Искам да поясня, че като общински съветник имам възможност в работата на комисиите да участвам и да давам предложения и поради този факт не е нужно да ползвам този 14 дневен срок. В същото време искам да обясня че, комисията в която аз участвам, за пореден път в нарушение на правилника, не заседава. Обяснение за това на следващите заседания трябва да дава председателя на комисията – защо не заседава. Въпреки всичко, присъствах на комисията по бюджет и финанси и попитах дали ще има представител от администрацията, за да задам там своите въпроси. Такъв представител не беше осигурен, направила съм всичко необходимо, а това че представям пред вас основни положения от законите, които трябва да се знаят от всеки в тази сграда, който прави нещо, не прави нещата противозаконни. Давам ви едни факти – четете, извикайте юристите. Гледам в устройствения план, че дирекция „Правна дейност” има задължението по изискванията на устройствения правилник да дава задължителни становища по законосъобразност на всичко, което се внася в този общински съвет. Много ще ми е любопитно да се представи пред нас на тази комисия, това задължително становище, за да видим какво пише по тези въпроси. Защото тука ви казвам, че не само има нарушения в закона. Тука в самата мотивационна част пише какво трябва да има, а го няма в наредбата.

Д. Стоянов - Незнам какво става, значи. Много министри отиват сега в прокуратурата, дано да дойде ден и общински съветници да ходят. Но аз съм малко шокиран – предлага се нещо от администрацията, за което излиза после общински съветник и казва, че е противозаконно. Аз, като инженер човек, какво да кажа, какво да гласувам сега, за или против. Моето предложение е да се отложи приемането на наредбата, общинския съвет си има финансови средства, да се поиска един независим одит от 3-ма юристи – независими, които да направят една оценка и да кажат – да, противозаконна, не е противозаконна. Но мен ме е страх да гласувам при такава една ситуация. Значи в момента ще гласувам нещо там ще пише – да, недай си боже след 5 години да дойдат да ме разпитват. Както сега ме разкарват от полицията за обекти, които съм правил от 20 години, почнат да ме разкарват като общински съветник, трябва да има нещо сега. В крайна сметка хора сме, всеки има достойнство, има чест, дайте малко по-сериозно за тия неща. Тука не става въпрос за политическите или какви да е било конфронтации помежду ни, каквото да е било, хора сме, достойни хора сме. Благодаря, моето предложение е точка 3 да се отложи за следващия съвет като Общински съвет да финансира една независима юридическа комисия, която да даде становище. Сега като излезете тук ще приказвате всички останали, излизайте малко повече, за да можем да водим диалог и да можем да се разбираме. Голяма част от хората стоите, мълчите и се подсмихвате, излезте кажете си мнението, нека бъдем едни добри хора, хора с мнение и становище.

Славов - На мен наистина ми е много странно, чак понякога се развеселявам, когато някои изкара нещо непонятно за другите и се опита да ги хвърли в стрес, както в случая се получи с г-н Стоянов. Защото той не разбира материята и конкретно си признава, една голяма част от останалите също не са наясно с конкретиката, която г-жа Сивкова сподели и те също са леко така притеснени. Аз тук виждам една приемственост в поведението - г-н Банков навремето така процедираше. Явно г-жа Сивкова я е приела, да излезе да каже нещо, което другите не са подготвени и да ги стресира, и най-вече със законова норма, имаме си такава закачки эназад във времето. Нито едно от двете неща, които каза г-жа Сивкова, не е с основание, аз немога да го приема, по-скоро гледам леко развеселен. Няма как г-жо Сивкова, да искате приходите от пари услуги и блага да не постъпват в бюджета на органа. Извинявайте, ама тук имаме такси, които се събират от предприятията, те няма как да влязат в бюджета на общината. Имаме такси, които се събират от музеи и други места, няма как да влязат в бюджета на общината. Ама закона си е закон и това е точно по закона направено и няма никакви притеснения и проблеми. След това не мога да разбера и другото основание за синята зона, кое е нещото което Ви притеснява, когато изрично е упоменат начина, по който това се извършва. В този чл.20, както Вие много точно го казахте, изрично си е написано, че „Платени зони за паркиране” за ползване на платените зони за паркиране когато е синя зона, чрез издаване на касов бон, на който е отбелязан началния час на паркиране и неговата стойност, или чрез самотаксуване с билети от паркинг автомат или чрез есемес и т.н.

Сивкова (от място) - Четете първото изречение – таксите който се събират и надолу. Посочено е какво се събира. Вижте член 24 какво събирате, вижте си таблицата какво събирате какво е написано.

Славов - Точно така е, да.

Сивкова (от място) - Списъци на цени и услуги, не са в раздел цени и услуги, никъде не пише цена навсякъде пише такса. Така ли е, така е.

Славов - Тука е упоменат начина, по който се събира.

Сивкова (от място) -  Пише какво се събира и в раздел местни такси. Четете чл.24 да видим какво събирате.

Славов - В чл. 24 не мога да го видя г-жо, ако ми го покажете ще го видя. Аз немога да го намеря в момента но с аргумента, който и вие слагате. Ето чл.24 ....

Сивкова (от място) – Ето – таксите, които се събират от платени зони се определят по час на месец, синя зона – такса в лв., всичкото е такси, такса освобождаване, таксите по чл. еди кой си. А в мотивите си пишете, че основание за промяна на наредбата е, че закона е променен и трябва да е не такса, а цена.

 Славов - Сега със сигурност първото което коментирах е така, не мога да се съглася, че и второто не е така. Колегите са го гледали и най-вече юристите, така че аз продължавам да си отстоявам внесения материал, ако сте прави има съответния ред по който, ако се приеме естествено, може да бъде обжалван. Аз самия нямам против, нека да влезе там, където според вас трябва да влезе или както г-н Стоянов каза пък те хората ще си решат дали е вярна или не е верен съответния текст или въпросния чл. в наредбата.

Сивкова (от място) - Такса ли пише или цена?

Славов -  Г-жо Сивкова аз не съм юрист и не съм в състояние да ви отговоря на въпроса. Само съм наясно, че първото което коментирахте не е така, че няма как цените на услугите да не постъпват в органа. Убеден съм че и второто не е така. Благодаря.

Сивкова (от място) - Те не постъпват по бюджета на органа г-н Славов, това го пише в закона.

Славов - Ама те няма как да не постъпват в бюджета.

Сивкова (от място) -  Те се събират от органа и постъпват в бюджета на общината, не постъпват по бюджета на органа.

Славов Постъпват, от историческия музей постъпват в историческия музей, от галерията в галерията.

Сивкова (от място) - Вижте си бюджета на общинското предприятие, то няма приходи има само разходи. Приходите са единствено от трансфери.

Славов - Ама г-жо Сивкова, кой ви каза, че става въпрос само за общинските предприятия.

Сивкова (от място) - Ама всички органи са така, те са второстепенни разпоредители общината. Нямат право да .....

Славов - Общинските предприятия г-жо Сивкова, не са второстепенни разпоредители.

Сивкова (от място) - Е как да не са, прочетете си правилника. Преди да дойда тука съм  проверила.

Славов - Има 6 структури, предприятията плюс старческия дом, които не са предприятия. Които не са второстепенни разпоредители в бюджета по смисъла на закона.

Сивкова (от място) -  А какви са?

Славов - Те работят под шапката на общината с булстата на общината и не са директни второстепенни разпоредители на бюджета. Не ми се спори сега, вземете и вие прочетете къде какво и как. Благодаря.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане.

Гласували      за – 15                        против – 19                           въздържали се – няма

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 19                        против – 9                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – 9                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

2. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол влиза в сила, считано от 01.01.2017 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно провеждане на процедура по ЗОП за възлагане обслужването на автобусни линии, част от републиканската и областна транспортни схеми - квота на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 16в, ал.1 и чл. 16д, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществен превоз на пътници на по автобусни линии, част от Републиканската и Областната транспортни схема – квота на Община Ямбол, както следва:

1.      Ямбол – Свиленград - маршрутно разписание 28101

2.      Пловдив – Ямбол – маршрутно разписание 28101

3.      София – Ямбол – маршрутно разписание 28301

4.      Велико Търново – Ямбол - маршрутно разписание 28101

5.      Ямбол – Тополовград - маршрутни разписания 28101 и 28102

6.      Русе – Ямбол - маршрутни разписания 28101 и 28201

7.      Шумен – Ямбол - маршрутни разписания 28101 и 28201

8.      Бургас – Ямбол - маршрутни разписания 28301, 28302, 28303, 28304, 28305

9.      Сливен – Ямбол - маршрутни разписания 28201, 28202, 28203, 28204, 28205, 28206 и 28207

10.  Ямбол – Елхово (експресна линия) - час на тръгване от Ямбол 07,00ч.

11.  Ямбол – Карнобат - маршрутно разписание 28101

12.  Ямбол – Болярово – час на тръгване от Ямбол 13,20 (само делнични дни)

13.  Ямбол – Нова Загора - маршрутно разписание 28101 и 28201

14.  София – Ямбол – маршрутно разписание 28101

15.  Бургас - Ямбол - маршрутно разписание 28101

16.  Бургас - Ямбол - маршрутно разписание 28102

17.  Ямбол – Димитровград - маршрутни разписания 28101

18.  Варна – Ямбол - маршрутни разписания 28101 и 28201

19.  Ямбол – Царево - маршрутно разписание 28101

20.  Превозите от Ямбол до:

Александрово, Асеново, Безмер, Бакаджик, Боядждик, Ген. Тошево, Драма - Коневец, Завой, Златаре, Козарево, Коневец, Кабиле, Миладиновци, Овчи кладенец, Правдино, Войника -Правдино, Ханово, Кабиле - Х.Димитрово, Могила - Чарда, Челник, Драма - Коневец, Победа (Челник) - нощуващ, Челник, Златаре, Асеново, Александрово, Борисово, Безмер, Ботево, Бояджик, Войника, Голям Манастир, Коневец - Драма, Златаре, Завой, Козарево, Козарево -Калчево, Кабиле - Х.Димитрово, Кабиле, Коневец - Драма, Люлин - Недялско, Миладиновци, Могила – Чарган - Иречеково, Могила - Чарган, Маломир, Първенец, Робово, Челник, Тенево, Кабиле - Х.Димитрово, Ханово, Челник, Могила - Чарда, Драма (Коневец), Стара река –Козарево - Челник, Александрово, Бояджик, Безмер, Ботево, Бакаджик, Войника, Войника -Александрово, Войника, Голям Манастир, Драма - Коневец, Златаре, Завой, Иречеково, Кабиле, Козарево, Коневец - Драма, Чарда, Миладиновци, Могила - Чарган, Могила, Овчи кладенец, Първенец, Иречеково - Правдино, Робово, Кабиле - Х.Димитрово, Ханово, Челник.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2016 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, ОбС - Ямбол приема актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с План за действие за периода 2016 - 2018 г.  

 

 

Георгиева – отр. вот - Гласувах отрицателно със следните мотиви, това е една програма, актуализация за периода 2016-2018г., продължение на същата програма за периода за периода 2011-2014г. От всякакви програми и от предната, и от актуализацията липсва една година – 2015г. Аз се питам имаше ли я, нямаше ли я тази година? Не приемам също така плахото признание, че не сме постигнали като община необходимите резултати особено по отношение на мерките изискващи допълнително финансиране за информационни кампании, за ограничаването ползване на пясък при зимно поддържане и прочие. Колеги за мен това твърдение е нелепо при толкова неприлично изхарчени пари в нашата община. Общинската администрация, искам да ви информирам не работи в тази посока, не изпълнява изискванията на националните нормативни актове и указанията на министъра на „Околната среда и водите”, а кметът смело толерира тази небрежност. И ще ви кажа защо от писмо на РИОСВ Стара Загора от 28 март т.г., става ясно, че въпреки многократните писма на инспекцията и министерството не са предоставени от нашата община отчет за изпълнение на плана за действие на календарната 2014г., като крайния предупредителен срок е бил 10.06.2015г. Не е актуализирана програмата по чл.27 от закона за чистотата на атмосферния въздух, чиито краен срок е бил 28.04.2016г. Днес сме 28.11. За мен това е анархия, за мен това е безотговорност и арогантност. А иначе кмет неизпълнил задълженията си по  чл.27 ал.1 и ал. 4 подлежи на глоба. Аз питам докога? И последно, но не маловажно по този проблем, аз лично като общински съветник, възползвайки се от правото на питане съм отправила към кмета на общината подобно питане на 17.05.2016г. и до днес нямам отговор. А по правилник трябваше да получа такъв в 14 дневен срок. Аз лично протестирам срещу подобно високомерие на г-н Славов, което обаче според мен е и малко наивно. Поведение на застаряващ мускетар г-н Славов, аз мисля, че все още не попадате в тази категория.

            Д. Стоянов- репл. – Катя, отново не знам кой е крив и прав, но г-н Славов, всяка сутрин аз ходя на работа много рано – в 6 часа, и наистина като изляза пред офиса си страшна миризма в определени дни и някакви неприятни привкусове в устата. Явно нещо става в промишлената зона, точно където е нашия офис. Ако наистина има, аз нямам представа как се измерват тия нива, какво е що е, но като общински съветник, молбата ми е, ако има някаква стационарна станция там да бъде поставена. Но убеден съм в едно - има нещо, дали дето направиха за производство на ел. енергия там от лайна една станция, незнам откъде идва но е гадно и мирише и има проблем.

Славов - Радвам се, че все пак има дух в съвета и сме в състояние да се шегуваме. Приемам го като шега. Искам само да успокоя всички ямболлии и вас. РИОСВ всяка година си има план, по който замерва въздуха в Ямбол и няма такива завишения, които да са извън нормите, и да са опасни за населението. Колкото до миризмите, нека да направим разлика между миризми и финни прахови частици. В райони като Ямбол, където няма такива сериозни предприятия промишлени, които да генерират фини прахови частици, основния генератор на такива са твърдото гориво, с което се отопляват зимата част от ямболлии. Обикновено в кварталите, където има къщи, не само циганите, в интерес на истината по-голямата част от хората, които живеят в къщи и една не малка част в блоковете също се отопляват с дърва и въглища. Фините прахови частици са най-вече от въглищата. Но всяка година си има замервания по график от РИОСВ и няма такива излизания извън нормите, опасни за живота и здравето на ямболлии. Нека всички бъдат спокойни за това.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Тодор Стефанов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Като вносител нямам корекции и допълнения по предложението и Ви моля да го подкрепите.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Магдалена Тодорова Георгиева, Марина Тодорова Георгиева, Дора Тодорова Георгиева, Гина Тодорова Георгиева, Веселин Тодоров Георгиев и Янка Тодорова Георгиева с адрес - гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 5.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Виктория Русева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Нямам корекции и допълнения по предложението и отново Ви моля да го приемете.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Росица Христова Аладжова и Христо Христов Аладжов с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”  бл. 33, вх. Д, ап.81.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Петя Стоилова Колева за дъщеря й Добринка Николаева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – В случай става въпрос за четиринадесет годишно дете с левкемия, за съжаление с рецидив, Нямам корекции и допълнения по предложението. Моля Ви да го приемете.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на Петя Стоилова Колева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Николай Петрини“ № 37, вх. Б, ет. 1, ап.1 в размер на 500 лв. (петстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.198г, т.2 и чл. 198ж от Закона за водите:

1. Предоставя управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградената ВиК инфраструктура и свързаните с нея съоръжения, изградени по Втори етап на Обект „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” при изпълнението на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-втора фаза” на Асоциацията по ВиК за обособена територия Област Ямбол, съгласно приложения списък за обекта по Опис – Приложение 1.

2. Възлага на Кмета на община Ямбол да изпълни процедурата по Закона за водите по окончателното предаване на управлението, стопанисването, поддържането и експлотация на ВиК обектите, съгласно т.1 от настоящото Решение.

 

 

            Банков – отр. вот – Колеги, аз гласувах отрицателно, ще ви кажа защо, защото със предаването към ВиК да им е честито на нашите съграждани нова цена на отвеждане на водата, когато влезе пречиствателната – тогава ще стане още по-висока, към 6 лв., разбрах. Затова гласувах отрицателно.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно стартиране на процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени на ПГЗ "Христо Ботев" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - В комисията по общинска собственост разгледахме така направеното ни предложение, разгледах и приложението – наличност по активите в ПГ „Хр. Ботев” Ямбол по сметки. Значи това го има в материалите, когато се подготвяме за сесия. Разгледах ги. Обаче г-н Председател, днес няколко пъти сам заявихте, аз също проследих вашата пресконференция вчера, и ми направи впечатление това ясно заявяване на желание за законосъобразност, за ясност, за коректност, за точност. Колеги, аз искам да ви попитам ние какво ще гласуваме по това решение. Ние ще гласуваме – сметки. Сметки. Просто очаквах че администрацията ще направи днес на сесията приложение напечатано, точно, ясно, коректно – по тази сметка, по онази сметка, този актив и т.н. Не можем да си позволим в решение да гласуваме сметки, които са по партиди, ми те утре, след две години ще се променят. Ние знаем ли какво ... Яворе, ти знаеш ли какво има по сметка 2059? Можеш ли да ми отговориш? Не можеш да ми отговориш, т.е. ние не можем да гласуваме в момента информирано. Защото не всички колеги са се запознали, аз съм убедена, с това което е между папките. И не са длъжни да ходят да го търсят при положение, че администрацията можеше да определи един човек, който да препише всичко това, което са изпратили от ПГ „Хр. Ботев”. Така че, за да не изпадаме по нататък в други коментари, г-н председател с оглед законосъобразност, ясност, коректност прозрачност на нашите решения предлагам отлагане на тази точка за следващо заседание. Като администрацията наистина в решението приложи списък на тези активи, а не да ни се дават сметки, които пак казвам могат в един момент да бъдат променени.

            Дичев - репл. – Госпожо Георгиева, в счетоводството бюджетните сметки не се променят току така. Който е имал желание ги е прочел.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 10                        против – 19                           въздържали се – 3

            Не се приема.

Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 9                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 10 от Закона за предучилищното и училищно образование:

Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от община Ямбол на движими вещи предоставени на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – Ямбол, заприходени по следните сметки:

-      Сметка 2041, Партида 0

-      Сметка 2049, Партида 0

-      Сметка 2051, Партида 0

-      Сметка 2059, Партида 0

-      Сметка 2060, Партида 0

-      Сметка 9120, Партида 0

-      Сметка 9909, Партида 2

-      Сметка 9909, Партида 3

-      Сметка 9909, Партида 4

-      Сметка 9909, Партида 5 

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Крис 95 - Кристина Николова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3437/09.05.2014г. с ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова”, гр. Ямбол, ЕИК 128052114, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Арда” бл.16, вх.Б, ап.3 за предоставяне под наем за временно и възмездно ползване обект – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 87374.553.15.4 по КК на гр. Ямбол , със застроена площ 122.80 кв.м. – част от имот публична общинска собственост,  актуван  с АОС 600/21.05.2002г.  за срок от 5 (пет) години, считано от 01.12.2016г.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" 13 - Б – 92.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.30.1.92 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет точка едно точка деветдесет и две), с площ 45.60 (четиридесет и пет точка шестдесет) кв. м., мазе № 60 с площ 3.48 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 11 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.30.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.30 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл.13, вх. Б, ет.11, ап.92, в размер на 17 570.00 лв., на  която цена го продава на Ваня Петкова Иванова с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл.13, вх. Б, ет.11, ап.92

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

Димитров – отр. вот - Уважаеми колеги, гласувах против не затова, че съм против въпросното лице да закупи имота. Против съм политиката водена от общината за декапитализация на самата община. Винаги съм бил на мнение, че функцията на общината е и социална, и тези имоти са точно за изпълнение на социалната дейност на общината. Имотите се дават на крайно нуждаещи се, а ние правим така, че на почти всяка сесия продаваме за жълти стотинки, прекалено евтино имотите. А в същото време не се строи нищо. Затова гласувам против и смятам, че за в бъдеще трябва да погледнем малко по-сериозно на това, което правим.

 

 

           

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.529.221 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 151 и ПИ 87374.529.220 по КК на гр. Ямбол, ул. "Илинден" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа съветници, използвам повода, за да изкоментирам нещо, свързано с предното изказване на колегата ви общински съветник, тъй като и тук става дума за оценка на част от имот, т.е. на части от два имота. Трябва да ви кажа, че цените определени от експертите оценители за ½ части идеални части от поземлени имоти на ул. Акация, според мен са много добре защитаващи интереса на града, и пари които трудно някой друг ще ги даде, освен пряко заинтересован, който може да ги даде. По същия начин са определени и цените на апартаментите, които преди малко вашия колега коментира в отрицателния вот. Ако видите цените на имотите в този квартал, ще видите, че тази цена е средната пазарна или над средната пазарна, т.е. интереса на общината е изцяло защитен. Няма никакви основания някой да казва, че за жълти стотинки продаваме нещо. Колкото до това дали да се продават или не апартаментите с решение на Общински съвет е влязла наредба, далеч преди аз да вляза в качеството си на кмет, но някои от вас са били общински съветница още тогава, други действащи в администрацията. И там има заложено право на всеки ползващ такъв апартамент да го закупи. Ако наредбата се промени, естествено това право ще изчезне и апартаментите ще останат изцяло за други цели, но това зависи единствено и само от общински съвет. По никакъв начин администрацията няма как да вземе това право, което е дадено с наредбата на нашите съграждани.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост

1. Да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.529.220, по кадастралната карта на гр. Ямбол като на Кемал Назифов Смаилов от гр. Ямбол, ул. „Акация“ № 21 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 1/2  идеална част от ПИ с идентификатор 87374.529.220 целият с площ 170 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, находящ се на ул. „Илинден“ № 32, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ XI 75,76 в кв.17  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994г., за сумата от 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

2. Да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.529.221, по кадастралната карта на гр. Ямбол като на Кемал Назифов Смаилов от гр. Ямбол, ул. „Акация“ № 21 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 1/2  идеална част от ПИ с идентификатор 87374.529.221 целият с площ 231 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, находящ се на ул. „Преслав“ № 151, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ XI 75,76 в кв.17  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994г., за сумата от 11 400 (единадесет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна цената на имот общинска собственост с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, ул. "Ормана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Аз съм члена на комисията по ОС и там съм заявила своята позиция и искам да я споделя пред вас. Като общ съветници имаме отговорността да вземаме решения за разпореждане с общинска собственост, защото не ние сме собственици, а ямболските граждани. Предложената оценка за този имот не мога да я приема, защото от 275 300лв. за 2015г. към 16.11.16г., пак независим оценител е я определил на 188 500лв, с 86 400лв. по-малко и 10. 44лв. става кв. м. В доклада на оценителя е записано, че е използван метод на пазарните аналози, чрез използване на сделки от последните6 месеца, а прави сравнение с имоти, играни на търг 2015г. Налице е противоречие в доклада на оценителя. В Ямбол няма по-ниска цена от 65 лв. кв. м. без ДДС. Не са описани всички сходства на имоти с тези, с които ги сравнява. В ПК съветниците от ГЕРБ защитиха предложението с т. нар. падащ. пазар Това не дава възможност за постигане на близка до действителната стойност. Ние носим отговорност за този имот. Оценителят дава стойност, а ние даваме цена. Оценката не може да бъде ламаринена подложка за управленска бездейност и немощ. До сега, проследила съм, каквото е написал оценителя, това сме прели за цена на имотите – продаваме, гласуваме, харчим. Трябва да се минимизира съмнението за нередности в сделките. С оглед на всичко това предлагам отлагане на точката за следващо заседание, за да може оценителския  доклад да бъде достоверен, да отговаря на написаното в него. ОА да излезе с едно аргументирано предложение. Аз лично помолих председателя на ПК да покани оценителя или представител на ОА, но нямаше никой, и затова поставям този проблем днес тук.

Йорданов – репл. –  Г-жо Георгиева, това е поредния политически пи ар, който няколко пъти вече проявявате. Наблюдавам ви вече няколко сесии, вие разбирате от всичко - от финанси, транспорт, инфраструктура, даже днес разбрах, че разбирате от атмосферен въздух. Ако разбирате и от футбол ще станете жена – мечта. Изявявате се тука като един политически Кольо Фичето, пък два камъка не сте сложили един върху друг. Самия имот е обявяван пет пъти на търг, ако имаше инвестиционен интерес, до сега щеше да се продаде на тези пет търга. Нормално е да се пробва на по-ниска цена. Г-жо Георгиева, вие имате доста контакти, защо не докарате някой инвеститор, да пълним касата на Общината. Лишаваме ОЯ от няколко години от данъци за този имот, от инвестиционна активност. Въобще не се грижите касата на Общината да бъде допълвана.

Бакърджиев – репл. – Пазара определя цената. Прост пример – преди година община Тунджа направи сделката на века – терена на Лидл продаде на почти еднаква цена като тази, която е дал сега оценителя. Така, че не мисля че има някаква драма в цената.

Георгиева – дупл. – Г-н Йорданов, явно времето на доброто възпитание изчете, поне вие го демонстрирате изключително добре. Никога не съм си позволявала от тази трибуна да политиканствам и заставам, и го заявявам отговорно. Анализирах оценката, в която има противоречия. Подобни  банални тъпотии и клишета аз повече няма да толерирам, просто се надявам председателя да пресича такива възможности, към отделни общински съветници и то особено от нашата група. Хайде да не се превръщаме в една витрина за пийп шоу, където някои мъже се кълчат по дамско бельо. Просто призовавам това да на се случва. Така, че колеги от опозицията, дупликата ми към вас е, когато хората се изказват и дават своето мнение, вие да слушате внимателно към какво те изразяват своето мнение, а не да отправяте лични нападки към човека, които е изразил своето мнение.

Ибришимов – Г-жо Георгиева, вие дадохте тон с вашето оприличаване на кмета на знаете на кой. Така, че упрека към мене не го приемам.

Папашимов – Вие и вашата група не можете да претендирате за прилично и отговорно отношение в тази зала. Вие постоянно говорите от място, влизате в диалог с изказващия се, както одеве много нагло го направи г-жа Сивкова, репликирайки кмета. Г-н Банков, не ми давайте акъл как да говоря аз в тази зала, аз го имам повече от вас сигурно. По същество, потвърждавате моето мнение, че не се държите възпитано, говорите от място  и влизате в диалог с изказващия се. Колкото до оценката, може би г-жа Георгиева има личен конфликт с този оценител. В ПК постоянно е против този независим оценител, постоянно пита защо е този, а не друг. Пет пъти е бил имота на търг, никой не е проявил интерес. Тази цена, която е дал оценителя е над данъчната оценка на имота, което е абсолютно законосъобразно. Не разбирам какъв е проблема. Казахте, че ще говорите с оценителя защо е такава оценката, но явно не сте го направила. Това е начална тръжва цена, може да се увеличи, това е търг. Така, че не спекулирайте, не говорете неща, които не са истина и много добре ви каза г-н Йорданов, не политиканствайте от тази трибуна.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                        против – 7                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за  продажба чрез публични търгове на имот – частна общинска собственост, определя начална тръжна цена на имота предмет на търговете и депозит за участие както следва:

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 102.00 кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване: за производствен и складов обект, идентичен с УПИ ХVІ-7868, в кв. 147 по ПРЗ на гр. Ямбол, актуван с АОС 1254/28.06.2006г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ормана”

     Начална тръжна цена на имота 188 900.00 (сто осемдесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

     Депозит за участие в търга 94 450.00 (деветдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет) лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Живко Железчев, за обект на ул. "Търговска" № 29.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, чл.34, ал.6, чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл.184, ал.2 от ЗУТ определя пазарна цена на право на пристрояване на Живко Илиев Железчев, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Търговска“ № 34, вх.Б, ап.37 от 5.00 кв.м. върху ПИ 87374.541.66 по КК на гр. Ямбол, публична общинска собственост, начин на трайно ползване за улица с площ 19 343 кв.м. за изграждане на масивна входна площадка и рампа към нея, във връзка с проект за преустройство и промяна предназначението на обект „Обединяване на два магазина за промишлени стоки и преустройството им в банков офис на ул. „Търговска“ № 29, гр. Ямбол“ в размер на 922.00 лв. без ДДС.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.268 по КК на гр. Ямбол, ул. "Странджа" № 44.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.268 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка двеста шестдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 146 (сто четиридесет и шест) кв.м., находящ се на ул. „Странджа” № 44 в размер на 8 953.00 лв. (осем хиляди деветстотин петдесет и три лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Нуртен Алиева Кемалова от гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“№ 40. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ VІІ-1075, 1076, 1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VІІ-1075,1076,1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

           

 

            Костов – Искам 20 минути почивка от името на нашата ГС.

            Ибришимов – Обявявам почивка до 11.00 часа.

            След почивката кворум 33 съветника в 11.10 часа.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасе на ел. кабел НН 1 кV за захранване на част от ПИ 87374.73.13, м. "Старото летище" по заявление от Петя Димитрова Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на шестото заседание на Общински съвет-Ямбол, проведено на 18 март 2016 г., протокол № 18/10.11.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел НН за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749) с начало от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.72.77, преминаващо през поземлени имоти ПИ 87374.72.680, ПИ 87374.72.673, ПИ 87374.73.667, ПИ 87374.73.665 и достигащо до ПИ 87374.73.13, придружен от план-схема за електрификация (електрическа схема) към него, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение.

 Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет - Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на задължение и обезпечаване на искане на финансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията  на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

  1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на искане за авансово плащане в размер на 9 487,50 лева (девет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и 50 стотинки), представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол”.
  2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Агенция за социално подпомагане, Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 9 487,50 лева (девет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и 50 стотинки).

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение за приемане на Декларация от общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

Ибришимов – Първо ще взема аз отношение  

Банков – процедурно – Трябва да спазвате правилника за работа на ОбС и да дадете първо думата на вносителя. Вносителите са подписани, на 27 октомври и е внесено предложението, вие пожелахте да направим промени и днес вие внесохте в дневния ред новото решение.

Ибришимов - …Благодаря за съвета г-н Банков. Когато внесох предложението в дневния ред днес, казах защо не го направих преди това - заради т.2 от решенията. Внесох втория вариант, защото имаме нужда да приемем такава декларация по един важен въпрос за града ни, но която ни обединява, а не да ни разединява. Имам усещането, че покрай т.1 искате да ни дадете и т.2. Тя ни задължава да вменим на кмета да не изпълнява разпореждания на МС. Правомощията на кмета са ясно записани в Конституцията и ЗМСМА. Не можем ние да му се месим в тези задължения. Точка втора е юридически неиздържана и поради това ви моля да прецизирате предложението. Давам думата на председателя на ПК … Добре, кой ще говори за вносителите? Заповядате, г-жо Георгиева.

Георгиева – Като един от вносителите представи предложението по приложените материали – С настоящото  предложение изразяваме тревогата си от разселването в РБ на голяма брой нелегални имигранти, наричани погрешно бежанци, голяма част от които са радикализирани маси, в състава на които се включват лица от арабски, африкански и средноазиатски произход. Българският Закон за убежищата и бежанците и Конвенцията за бежанците постановяват, че чужденец може да пресече българската граница, за да получи три вида убежище: статут на бежанец, хуманитарен статут или временна закрила, но само ако пристига директно от територия, където са били застрашени животът и свободата му. Свидетели сме, че имигрантите пристигат в Европа и България от Р Турция - държава, призната за демократична и със статут на кандидат-член на ЕС, в която правата и свободата на последните не са застрашени. Европейското законодателство толерира  вълни, без каквато и да е защита на българския или който и да е национален интерес. Европейското законодателство стоварва върху най-бедната държава - член на ЕС задължението да осигури на т.нар. „бежанци" жилища, работа, социално и здравно осигуряване, детски надбавки. Лицата с бежански и хуманитарен статут могат да закупуват недвижими имоти в България. Лицата с бежански статут могат да получат българско гражданство след три години, а тези с хуманитарен статут - след пет години. Веднъж получили статути, тези лица получават и правото да доведат в България и своите големи семейства - сестри, братя, родители, деца и др.

Остро възразяваме срещу Постановление № 208 от 12 август 2016 г., с което Министерски съвет на Р България прие Наредба, с която се регламентират условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. С тази Наредба се възлагат за изпълнение конкретни дейности на кметовете на общините, в които са включени мерки като: осигуряване на жилище на чужденеца и неговото семейство, записване в детска градина и поемане издръжката на децата, записване на училище, провеждане на обучение по български език,  осигуряване на личен лекар и здравно обслужване, поемане на здравните осигуровки на чужденеца и неговото семейство; регистриране в съответните структури на Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане, подсигуряване на работни места. Тази Наредба (подзаконов акт, за да бъде заобиколено Народното събрание) е приета без обществен дебат и зад гърба на българските граждани. Тази Наредба е опасна, ще генерира огромно напрежение и не работи за българската национална сигурност. В нея няма никакви лимити за броя чужденци, които "ще се интегрират“, няма и критерии за интеграция.

Предложението на Европейската комисия за „разпределяне" на нелегалните имигранти е несправедливо и противоречи на българския национален интерес. Уважаваме европейските ценности, но над общата европейска политика поставяме България, българския национален интерес, интересите и спокойствието на нашите съграждани в Ямбол.

Свидетели сме на протеклите събития в центъра за бежанци в гр. Харманли, последвани от светкавичната реакция на министьр -председателя (в оставка) както на място, така и на проведеното извънредно заседание на МС. Последва и спешно съвещание под ръководството на вицепремиера и министър на МВР (в оставка) през почивните дни и последвалите разселвания на разбунтувалите се мигранти. Самият министър-председател в интервю сподели опасенията си, че тези хора се движат на групи с неустановена самоличност са, дори че може да има спящи клетки на ислямска държава

От друга страна, на 27.11.2016 год. над 2000 души в спортна зала "Диана" в града ни проведоха митинг и започнаха подписка за провеждане на местен референдум за незаселване на мигранти в гр. Ямбол и областта.

В предвид на всичко това, както и сериозността и актуалността на нашето предложение, както и това, че ямболските граждани наистина очакват, че ние, техните представители имаме категорична позиция, като и съобразявайки се с всички мнения, становища на ПК  и забележки  предлагаме решение:

1. Ние, общинските съветници в Общински съвет - Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа. Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.

Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се настаняват лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

2. Общински съвет - град Ямбол не дава съгласието си Кметът на община Ямбол да предприема действия по изпълнение на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с ПМС № 208 от 12 август, 2016 год. и да подава заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за интеграция без решение на Общинския съвет.

Бакърджиев – репл. – Не можах да разбера защо сега стъпвате на идеята да се взема решение от местната общност. Защо БСП нямаше позиция по създаване на център за бежанци в Елхово. Решението е по време на правителството на Орешарски. Същото за Харманли, да бъде отворен тип е решено по времето на Орешарски. Тогава си мълчахте, сега предлагате всички ние да решаваме това.

Папашимов – Аз съм убеден, че такава декларация трябва да има. Хората се страхуват от мигрантската вълна, която се превръща в едно преселение.  Тази декларация е написана от БСП. Възмутен съм от вашето лицемерие, политиканстване, говорите едно, а правите друго. За да не съм голословен, ще ви прочета част от резолюция на ЕП от 2016г., приета с гласовете на партията на европейските социалисти, гласовете на БСП. 139 гласа за – Европейската народна  партия гласува против този документ. Насърчава миграцията в Европа. Т.30 се казва, че мигрантите трябва да се настаняват между населението, за да се интегрират. Т.55 още по-абсурдно – миграция е призната като мощен инструмент за устойчиво развитие. Тя е полезна, това го казват вашите хора. Икономически мигранти трябва да се приемат и всякакви други. Смешно и позорно. Миграцията била фактор за развитие. Тези 6 гласа дойдоха от вашите евродепутати. Вие говорите  едно, а правите съвсем друго. Това е прах в очите на нашите съграждани. Как да повярваме на думите ви? Такава чудовищна резолюция вие сте гласували в европарламента. Когато бяха протестите в Бояново, защо не отидохте с Ил. Йотова да им кажете колко е хубава мигрантската вълна. Едно гласувате, друго говорите. Трябва да се подкрепят думите с дела, другари. На ваше място щях да се срамувам, а не да пиша декларации. Може да не сте запознати с тази резолюция. Моля да обясните кое да вярваме - на думите или делата. Лично аз не вярвам на нито едно от двете.

Стоянов – За смях станахме. Политиците са далече, с други перспективи, ние сме едни обикновени хора, които трябва да решим едни проблем. Всеки да излезе да си каже честно какво мисли. Бежанците са нещо страшно. Аз ходя из цялата страна да си търся работа и виждам фургоните. Може тази декларация да не е добра, но нека излезем с нещичко. Смятам, че такава декларация трябва да има. Идваме набързо, до 10 часа и си отиваме. Казват ми хората - Стоянов ти за 400 лв. ходиш там. Дайте да оставим политиката и да решим нещо.

Петров – Март месец внесохме декларация с г-н Проданов от името на Атака. Не се прие. Ние тук сме избрани от определен брой хора от Ямбол и трябва да ги представляваме. Виждам, че има някаква нагласа да се приеме декларация. Длъжен съм да ви напомня как гласувахте предния път - БСП двама са против, един не е гласувал, ГЕРБ всички се въздържали се, сега виждам, че се променят мненията. С тази декларация ние се отчитаме пред нашите съграждани. Последно ще ви помоля да гласуваме декларацията и да я приемем, да можем да вървим в града с вдигнати глави.

Костадинов – репл. – Г-н Петров, когато внесохте декларацията миналия път, взехме решение на заседание на ПК да се прецизира, защото излизаше от компетентността на ОбС Ямбол, беше за област Ямбол. Затова тогава се гласува по този начин.

Славов – Опитвате са да вмените на кмета неща, които нямате право. Всички имате задължение, положили сте клетва да спазвате закона. Не е редно да давате такъв пример да не се спазва закона – да задължите кмета да прави нещо, което не може да направи. В закона ясно са разделени законодателната  и изпълнителната власт. Мене много ме касае тази декларация, защото акцент е, че като едни стожери задължавате непослушния кмет, да не прави някои неща, защото може да направи нещо, което не е в интерес на Ямбол. Това е третия съвет с който работя и това е по преценка на гражданите. Всички тези 9 години не съм подвел хората, ако бях нямаше да ме изберат трети път. Вчера дадох пример с 20 блок – кардинално решение, 2000 души в нечовешки условия, без лекар, без нищо, никой не дойде де ме подкрепи. Напротив, подадохте сигнал и три години ходих по съдилища да обяснявам. Човек ще го познаете по делата му. Така че не се правете на стожери на общността,  не се опитвайте по такъв начин на печелите нечия любов. Противозаконно искате да ми вмените задължения, които не мога да изпълня, дразня се, че се опитвате да направите хората на балами, че така ще защитите техните интереси. Всеки бърка, но аз персонално си нося своята отговорност, а колективните решения не се съдят. Нека не се опитваме да вземем инициативата, да не се заиграваме с декларация, която нищо не казва и се предлага незаконосъобразно решение. Прецизирайте текста, дайте нещо, което действително да е в интерес на града ни.

Проданов – Три града вече са приели такава декларация. Ако сме по-умни от Русе и Велико Търново нека си следваме нашия път. Колкото за Брюксел, как с разлика от пет гласа ще ни налагат ние какво ще правим тука. За мен има значение как ще се гласуваме тук днес, не мога да потърся отговорност на Вигенин, един ден ще има органи, които ще му я потърсят. За фактора за развитие, кой каквото може да прави остава в Турция, които не могат нищо идват насам. Какъв фактор ще бъдеш ти като нищо не можеш да правиш? Когато тръгнат по улиците по пет човек и вървят край нашите деца, няма да отстъпят, те са горди с религията си. Мислят си, че са повече от нас. Ако Хелзинки защитава едни хора, които предизвикват страх у децата ни нека си ги вземат там.

Папашимов – репл. - Г-н Проданов, не мога да се съглася с вас, че не важно кой как е гласувал в Брюксел. неморално е да се гласува за насърчаване на мигрантите и да се внася такава декларация в ОбС Ямбол. Попитах кое е вярното - това тук, което внасят или това, което гласуват в Брюксел. Хората вече не са прости разбират лицемерието, спрете вече с това политиканстване.

Проданов – дупл. - Не е моя работа да защитавам който и да било. Нека гласуваме като ямболлии. Вие знаете кой я внася декларацията и защо.

Банков – Второто ни предложение е първото да влезе в дневния ред. Да не бъркаме нещата. Всеки си приказва каквото си мисли. Никъде не пише политическа принадлежност. Подобна е на тази от март месец. Г-н Папашимов, ние не сме били в Брюксел. Не сме гласували, нито аз, нито Катя, нито Кръстьо. Да, без да се отчита националния интерес се гласуват нещата. Нещата се променят, виждате какво става в града. Притеснява ме, че не говорим по същество и не обсъждаме нещата, а говорим за бл.20. Всеки да стане и да си каже мнението. Т.2 била противоречала на нещо си. ОбС не дава съгласието си кмета да прави нещо си. Какво лошо има? Ако нещо трябва да се прави, то пак ще трябва да мине през ОбС, непременно. Сега просто казваме, че не даваме съгласие. Ние трябва да изразим мнение днес, ако трябва гласувайте за т.1, не гласувайте за т.2. Но нещо трябва да кажем. Помислете и за друго, което го препоръчвам на председателя – да седнат с представителите на политическите сили и да се разберат ние да вземем решение за провеждане на референдум. Най-лесно става така, ние го взимаме, бързо става, а не да се правят подписки, шест хиляди подписа да се събират, да се внасят и пак да стигне до нас. Ще стане така, че ще правим избори и референдум.

Бакърджиев – репл. - Виждаме един спор, кой се опитва да яхне протеста. Нещата станаха чисто политически. От едната страна Атака, от другата страна БСП, кой е вносител, кой не, всички претендират. Явно страховете на хората са големи, макар, че обстановката от март насам в града не се е променила. Но се помпа един страх у хората. Г-н Банков се кани да прави референдум. Изборите на са обявени, но явно кампанията е тръгнала.

Папашимов – лично засегнат – Г-н Банков, аз не мога да се съглася, че вие не знаете какво  правят вашите депутати в Европарламента. Когато ви отърва сте от БСП, когато не ви отърва не сте. Независимия кандидат генерал Радев, като спечели изборите, изведнъж стана от БСП. Сега вашите депутати гласуват една такава заробваща резолюция, която става задължителна за всички страни от ЕС и вие казвате, че не знаете какво и защо, лявата ръка не знае какво прави дясната.

Стоянов – репл. – Съжалявам, че мама ме е родила на село и не ме е научила на политика ама явно нещата вървят към равен резултат. Дайте и едните и другите да отстъпим, и да направим един равен резултат. По втората точка няма да гласувам, но по първата съм за. Дайте още малко усилия и да направим нещо.

Банков – дупл. – Мисля, че всички сме в тази зала, но не се слушаме, а всеки си гледа опорните точки. Тук не става въпрос за никакъв протест, каква вълна яхваме и т.н. Протеста е сега, а на 27.10. го внесе предложението Кръстьо. Похвалихме министър- председателя в оставка, вицепремиера в оставка, че те са в оставка сами са си виновни, никой не им я искал. Искахме малко да ви омилостивим. Те са оставка, защото я докараха до тука.

Сивкова – Аз като съм дошла в този ОбС съм положила една клетва да работя за гражданите и да спазвам законите.  Информирам се какво правят по света, информирам се как гласуват други, но това не влияе на моето лично мнение. Аз не съм съгласна  да се настаняват в Ямбол бежанци или кой както иска да ги нарича, не съм съгласна кмета да предприема действия в тази насока. Търся съмишленици между вас като вносител, искам това да стане наше общо решение. Не ми вменявайте вина, аз не съм длъжна да се съобразявам. Ние сме в Ямбол, хората очакват нашето решение, имайте доблестта да кажете да за това съм, не за това съм. Ние сме едни обикновени граждани и всеки трябва да си носи отговорността. Не да прехвърляте вината на БСП като гласували в ЕП. Важно е тук как ще гласуваме. Предлагам за гласуваме – който иска по 1, който иска по 2, резултатите излизат, хората виждат. Ние имаме позиция и трябва да я покажем.

Костов – Казаха се много истини и малко повече неистини. Трябваше да започнем с един анализ на реалните обстоятелства в града. В момента няма завишаване на престъпността, хората не се притесняват, че ще ни залее бежанска вълна. Ямбол, никога не е бил коментиран като град в който да има и минимална вероятност да бъде изграден бежански център. Прочетох и декларациите във всички варианти. Първата ми изглеждаше едно добре направено, доста лицемерно желание за политиканстване. Втората беше ачик – ачик, както казваме. Играем си със страховете на хората. Яхвайки тези страхове, най-вече другарите от БСП, се опитват да реанимират издишащата си партия, 30-40 годишна. От Ямбол мина през Харманли, Елхово Любимец, фургоните къде ги видяхте не знам. Аз често ходя в Елхово, но въпреки центъра за бежанци там не съм виждал емигранти. Елхово е един изключително спокоен град. Град на реда бих го нарекъл. Нямат притеснения хората там. Нашата ГС ГЕРБ винаги е подкрепяла гражданската инициативност, когато е свързана с проблеми на Ямбол. Ще подкрепим тази декларация, но за да я предпазим от пороците и да върнем сигурността и спокойствието на нашите съграждани ще ви прочета декларация с промени, които сме направили:

Предложение от общински съветници в Общински съвет – град Ямбол относно промени в предложение за приемане на Декларация от Общински съвет – град Ямбол срещу създаването на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на община Ямбол с вх. № 0377 от 27.10.2016 г. и вх. № 0429 от 28.11.2016 г.

 

Възникна спор в залата дали да се чете предложението, защото всички го имат. Д-р Ибришимов прецени, че както е дал възможност на г-жа Георгиева да прочете всичко, така дава възможност и на г-н Костов.

 

Костов - Уважаеми дами и господа общински съветници,

През последните месеци темата за бежанците заема все по-централно място в общественото пространство. Изострената политическа обстановка в страната също насочват вниманието в тази посока. Заиграването с темата с политически мотиви е повече от очевидно. Бумът на националистическите прояви се храни всекидневно с демагогия на тема бежанци.

Убедени сме, че безкритичното приемане на бежанците е неуместно, колкото и безкритичното им отхвърляне.  Факт е, че за първи път в най-новата си история страната ни е изправена пред предизвикателството да се справи с такава масова бежанска вълна, идваща от азиатски и африкански държави.

В случая проблемът с България е, че тя няма капацитет да поеме тези хора и да им осигури адекватни условия на пребиваване. Същевременно Европейският съюз, в опита си да се справи с миграционния поток възлага редица ангажименти на държавите членки, целящи уреждане на отношенията с мигрантите, които обаче не винаги отговарят на обществените нагласи и възможностите на съответните страни.

Например на 25 октомври Европейският парламент приема спорна резолюция за насърчаване на миграцията от трети страни към Европа. Резолюцията предвижда десетки мерки за насърчаване на миграцията от трети страни към Европа, които държавите - членки на ЕС трябва да предприемат. Уважаваме европейските ценности, но над общата европейска политика поставяме България, българския национален интерес, интересите и спокойствието на нашите съграждани в Ямбол. За съжаление резолюцията е подкрепена от евродепутатите от БСП и ДПС.

Подобни случаи усложняват още повече проблема с мигрантите.  Наред с това ставаме свидетели на пораждащи се конфликти на етническа и религиозна основа с местното българско население, наблюдаваме разрастване на ксенофобските и националистическите тенденции. Политическите партии също играят съществена роля по проблема чрез позицията, която заемат.

В този контекст не е изненадващо, че редица партии опитват да се нагодят спрямо обществените настроения, заемайки често крайни и негативни позиции. Поради това считаме, че като политици трябва да сме отговорни и да не се заиграваме със страховете на хората. Казаното важи с още по-голяма сила за Ямбол, където по принцип към момента няма непосредствена опасност от прииждане на мигранти. Няма и никога не се е коментирала възможността за създаване на каквито и да е места за настаняване на чужденци на територията на града.

Въпреки това, като общински съветници считаме, че местната власт е длъжна да има категорично становище относно евентуални намерения и опити за настаняване на нелегални имигранти на територията на община Ямбол.

Ето защо, отчитайки сериозността на проблема, чувствителността на обществото към темата и провокираното от различни фактори обществено напрежение, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, предлагаме Общински съвет – град Ямбол да приеме Декларация със следния текст:

Декларация от Общински съвет – град Ямбол срещу създаването на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на община Ямбол

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа.

Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.

Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се създават лагери, центрове, общежития или други места за настаняване на мигранти от чужди държави.

Декларираме волята си да не спекулираме с темата за мигрантите, употребявайки я за извличане на политически дивиденти.

Призоваваме медиите максимално да се възползват от свободата на словото с цел обективно информиране на обществото по проблема с бежанците и мигрантите, без използване езика на омразата и търсене на сензация за привличане на публика.

Апелираме към  правителството и държавните институции за провеждане на ясна и категорична политика, съобразена с реалностите, но и със стратегическа визия за бъдещето на страната ни. 

Ибришимов – Вие предлагате да заместите декларацията по предложението с тази, така ли да разбирам?

Костов - Това е същата декларация, с направените от нас промени.

Ибришимов – Без т.2 значи, само така.

Банков – репл. – Г-н Костов внесе някакво анонимно решение от ГС, които не са се подписали. В рамките на изказването си направи предложение за замяна. Иначе нашето предложение не можете да го променяте, много здраве ще имате. И когато пишете правителство, пишете в оставка. Всичко, което казахте беше едно политиканстване до момента, в който извадихте това, което явно сте писали в почивката, но бързо сте го писали. Това, което давате като изложение мога да го приема като ваше лично мнение, макар, че не е с вашия начин на мислене, но мога да го възприема до някъде като опорни точки. И това, което предлагате е съвсем ново нещо, а говорите за промяна на нашето предложение. Нашето предложение е едно, второто е да влезе първото в дневния ред. Четете, кмета поне като чете и после се извинява. Предлагам да си минем по предложенията, гласуваме първото предложение, второто, вашето и ги решаваме нещата.

Ибришимов – Трябва да гласуваме първо промяната.

Банков – То не е за промяна, той не каза такова нещо. То си е направо предложение за декларация. (обсъждат в залата)

Костов – дупл. - Тука няма ние, няма вие. Това е декларация от целия общински съвет. Това е допълнение и промяна на решението, на предложението. Аз просто зачетох част от вашите мотиви в първото и второто предложение, когато казвате, че политиканствам. Колкото до моя начин на мислене, не знам, но целия град познава вашия начин на мислене.

Ибришимов – Г-н Костов, кажете отново какво правите, за да стане ясно на всички.

Костов – Направих предложение с направени корекции, така че настоявам това предложение да се гласува.

Георгиева – Стоя, гледам и се чудя защо така се получава. На 27 октомври беше внесено това предложение. ПК го разгледаха, обсъдиха, предложиха да го променим. Ние го направихме, за да стигнем до днес до един консенсус. Да гласуваме по ред т.1, т.2 и накрая новото предложение. Но се получи днес така, че ни обвинихте в определени действия. Аз съзнавам, че сте много организирана група. Дисциплината е на много високо ниво. БСП се спомена сигурно 20 пъти в тази зала. Това показва една нетърпимост и то по тема, която е изключително важна, към различно мислещия, независимо как са гласували в Брюксел, в НС и т.н.  Заклеймявана в миналото праволинейност, вие не сте я преодолели. Вие протестирате срещу това, а го прилагате непрекъснато в ОбС. Ние не можем да стоим без позиция. Ние държим нашето предложение да се гласува както сме го внесли т.1, т.2. Ако не се приеме, тогава новото предложение на г-н Костов. За мен това не е промяна. (съветниците спорят от място в залата) Нека надскочим нещата, трябва да имаме слух и усещате какво очакват хората от нас. Хората казват, че нищо не правим, просто сме се качили на файтон, който се казва общински съвет. Хайде да спрем, всеки си каза опорните точки, всеки изяви своите позиции, разширихме си познанията по гласуване на резолюции в ЕП. Ние вземаме решения за Ямбол. Не е важно кой какво е направил извън Ямбол, важно е ние тук в Ямбол какво правим. Да гласуваме за или против, да избегнем въздържал се, защото това не е позиция.

Йорданов – репл. – Вносителите на предложението са от БСП и Атака, но по изказванията и предложените корекции се вижда, че не е съвсем така. Чух съветник от Атака, г-н Проданов, да казва, че е почти същото, а вие правите политики. Особено г-н Банков. Просто и ясно пише, че не желаем да се настаняват мигранти. Гласувайте и толкова.

Костадинов – Относно процедурата, г-н Костов е в правото си да включва въпроси от компетентността на съвета, съгласно чл.33 от ЗМСМА и да внася проекти за решение. Както всеки съветник е в право си. Нека гражданите са наясно с това Може да включва изменение на обстоятелствената част и на проекта за решение..

Георгиева – Искам 20 минути почивка от името на ГС от БСП.

Ибришимов – Обявявам 20 минути почивка до 13.00 часа.

След почивката кворум 29 съветника.

Ибришимов – Имам процедурно предложение медиите да записват в залата, поради големия обществен интерес. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Йоргова – Имам предложение за допълнение към това на г-н Костов - ОбС Ямбол препоръчва на кмета на община Ямбол да предприема действия по изпълнение на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с ПМС № 208 от 12 август, 2016 год. и да подава заявление до Държавната агенция за бежанците за сключване на споразумение за интеграция след решение на ОбС.

Димитров – Радвам се че след 6 месеца узряхте, че е нужно да се приеме такава декларация. Не виждам защо променихте декларацията като теста има само декларативен характер. Ще се радвам ако бъдете толкова активни при разглеждане всички точки. Много съм доволен от обсъждането по тази точка. Смятам и че трябва да узреете за идеята за референдум, но те хората ще ви накарат.

Д. Стоянов – репл. – Не съм съгласен, че е имало обсъждания. Изгубихме маса време да се врънкаме БСП и ГЕРБ како ще приемат. Не съм съгласен така да продължим. Нищо не сме направили, само се разправяме. Дайте да го решаваме въпроса и да приключваме.

Ибришимов - Процедура за прекратяване на дебатите ли правите.

Стоянов – Да.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се. Обявявам обсъжданията за прекратени и подлагам на гласуване предложението на г-н Костов …

Банков – проц. – Да изясним какво гласуваме. Първо има предложение от група съветници с проект за решение с две точки. Има предложение от г-н Костов тук в зала, за мен е отделен проект. К. Йоргова направи допълнение към това на Костов. По чл.56 от правилника първо се гласуват поправки и допълнения. Значи първо на Йоргова, после другите. Макар че според мен трябва да се гласува първо предложението в дневния ред, после на К. Йоргова и накрая на г-н Костов. (чете от място правилника и съветниците обсъждат и спорят в залата)

Костов – проц. – Предложението, което направих е промяна на предложението на ГС, така че по нашия правилник задължите е първо да се гласува промяната, която предлагам след това вашето. Ако се приеме първото няма смисъл даже да се гласува.

Бакърджиев – Първо предложението на г-н Костов трябва да се гласува, защото на г-жа Йоргова е допълнение на неговото.

Папашимов – Моля, да не четете правилника като дявола евангелието. Първата промяна е на г-н Костов, после на г-жа Йоргова и тогава основното предложение.

Ибришимов - Има предложение за поправка и допълнение, това направи г–н Костов.

Петкова – Предложението на г-жа Йоргова е допълнение на това на г-н Костов, значи първо трябва да се гласува това на г-н Костов и ако се приеме тогава допълнението. Иначе няма какво да допълваме.

Начев – Мисля, че сме събрали за нещо много важно. Да спрем с процедурите и да гласуваме.

Ибришимов – Г-н Банков, моля не говорете от място. Процедурата ми е съвсем ясна. Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване предложението за промяна на г-жа Йоргова. Изчита предложението.

Гласували      за – 12                        против – 18                           въздържали се – 2

            Не се приема.

            Костадинов – против.

Подлагам на гласуване декларацията по т.20 от дневния ред с така направената промяна от г-н Костов.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Декларация със следния текст:

 

Декларация

 

от Общински съвет – град Ямбол срещу създаването на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на община Ямбол

 

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа.

Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.

Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се създават лагери, центрове, общежития или други места за настаняване на мигранти от чужди държави.

Декларираме волята си да не спекулираме с темата за мигрантите, употребявайки я за извличане на политически дивиденти.

Призоваваме медиите максимално да се възползват от свободата на словото с цел обективно информиране на обществото по проблема с бежанците и мигрантите, без използване езика на омразата и търсене на сензация за привличане на публика.

Апелираме към  правителството и държавните институции за провеждане на ясна и категорична политика, съобразена с реалностите, но и със стратегическа визия за бъдещето на страната ни. 

 

 

 

            Ибришимов – Колеги, вчера на пресконференцията точно това казах, защо не исках да вкарам тази точка в дневния ред, точно заради това, което се случи днес. Трябваше да си уточним предварително текста на декларацията и тогава да я подложим на обсъждане и гласуване.

            Славов – Искам да ви благодаря, че гласувахте декларацията в този вид. И за да няма излишно нагнетяване на напрежението и страхове у ямболлии, че ОбС не е сложил прангите на кмета и той може да прави каквото си иска с тази наредба, декларирам че и аз самия не съм подавал заявления от август насам, никой не е подавал до мен нещо и че няма да позволя подобно нещо да се случи в града. Първия ще бъда, ако нещо търпи неотложно решение и веднага ще уведомя ОбС. Няма да позволя по никакъв начин да бъдат накърнени интересите на града. С това искам да избегна всичкото излишно политиканстване след като излезем от тази зала.

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам четиринадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Р. Стоянова