РЕШЕНИЯ

 

НА ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 НОЕМВРИ 2016г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

           

1.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно провеждане на процедура по ЗОП за възлагане обслужването на автобусни линии, част от републиканската и областна транспортни схеми - квота на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2016 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Тодор Стефанов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

7.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Виктория Русева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Петя Стоилова Колева за дъщеря й Добринка Николаева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно стартиране на процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени на ПГЗ "Христо Ботев" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Крис 95 - Кристина Николова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" 13 - Б – 92.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.529.221 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 151 и ПИ 87374.529.220 по КК на гр. Ямбол, ул. "Илинден" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно промяна цената на имот общинска собственост с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, ул. "Ормана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Живко Железчев, за обект на ул. "Търговска" № 29.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.268 по КК на гр. Ямбол, ул. "Странджа" № 44.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ VІІ-1075, 1076, 1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасе на ел. кабел НН 1 кV за захранване на част от ПИ 87374.73.13, м. "Старото летище" по заявление от Петя Димитрова Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно поемане на задължение и обезпечаване на искане на финансово плащане по проект Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение за приемане на Декларация от общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2016 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2016 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси във връзка чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол.

2. Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол влиза в сила, считано от 01.01.2017 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно провеждане на процедура по ЗОП за възлагане обслужването на автобусни линии, част от републиканската и областна транспортни схеми - квота на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.19, ал.2 от Закона за автомобилните превози, на основание чл. 16в, ал.1 и чл. 16д, ал.1 от Наредба № 2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол възлага на Кмета на Община Ямбол да организира и проведе процедура по Закона за обществените поръчки, за възлагане на обществен превоз на пътници на по автобусни линии, част от Републиканската и Областната транспортни схема – квота на Община Ямбол, както следва:

1.      Ямбол – Свиленград - маршрутно разписание 28101

2.      Пловдив – Ямбол – маршрутно разписание 28101

3.      София – Ямбол – маршрутно разписание 28301

4.      Велико Търново – Ямбол - маршрутно разписание 28101

5.      Ямбол – Тополовград - маршрутни разписания 28101 и 28102

6.      Русе – Ямбол - маршрутни разписания 28101 и 28201

7.      Шумен – Ямбол - маршрутни разписания 28101 и 28201

8.      Бургас – Ямбол - маршрутни разписания 28301, 28302, 28303, 28304, 28305

9.      Сливен – Ямбол - маршрутни разписания 28201, 28202, 28203, 28204, 28205, 28206 и 28207

10.  Ямбол – Елхово (експресна линия) - час на тръгване от Ямбол 07,00ч.

11.  Ямбол – Карнобат - маршрутно разписание 28101

12.  Ямбол – Болярово – час на тръгване от Ямбол 13,20 (само делнични дни)

13.  Ямбол – Нова Загора - маршрутно разписание 28101 и 28201

14.  София – Ямбол – маршрутно разписание 28101

15.  Бургас - Ямбол - маршрутно разписание 28101

16.  Бургас - Ямбол - маршрутно разписание 28102

17.  Ямбол – Димитровград - маршрутни разписания 28101

18.  Варна – Ямбол - маршрутни разписания 28101 и 28201

19.  Ямбол – Царево - маршрутно разписание 28101

20.  Превозите от Ямбол до:

Александрово, Асеново, Безмер, Бакаджик, Боядждик, Ген. Тошево, Драма - Коневец, Завой, Златаре, Козарево, Коневец, Кабиле, Миладиновци, Овчи кладенец, Правдино, Войника -Правдино, Ханово, Кабиле - Х.Димитрово, Могила - Чарда, Челник, Драма - Коневец, Победа (Челник) - нощуващ, Челник, Златаре, Асеново, Александрово, Борисово, Безмер, Ботево, Бояджик, Войника, Голям Манастир, Коневец - Драма, Златаре, Завой, Козарево, Козарево -Калчево, Кабиле - Х.Димитрово, Кабиле, Коневец - Драма, Люлин - Недялско, Миладиновци, Могила – Чарган - Иречеково, Могила - Чарган, Маломир, Първенец, Робово, Челник, Тенево, Кабиле - Х.Димитрово, Ханово, Челник, Могила - Чарда, Драма (Коневец), Стара река –Козарево - Челник, Александрово, Бояджик, Безмер, Ботево, Бакаджик, Войника, Войника -Александрово, Войника, Голям Манастир, Драма - Коневец, Златаре, Завой, Иречеково, Кабиле, Козарево, Коневец - Драма, Чарда, Миладиновци, Могила - Чарган, Могила, Овчи кладенец, Първенец, Иречеково - Правдино, Робово, Кабиле - Х.Димитрово, Ханово, Челник.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ 10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с план за действие за периода 2016 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, ОбС - Ямбол приема актуализация на Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол с План за действие за периода 2016 - 2018 г.  

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Тодор Стефанов Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Магдалена Тодорова Георгиева, Марина Тодорова Георгиева, Дора Тодорова Георгиева, Гина Тодорова Георгиева, Веселин Тодоров Георгиев и Янка Тодорова Георгиева с адрес - гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 5.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата на Виктория Русева Георгиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Росица Христова Аладжова и Христо Христов Аладжов с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог”  бл. 33, вх. Д, ап.81.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Петя Стоилова Колева за дъщеря й Добринка Николаева Колева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.5 от дневния ред на IV заседание на ОбС Ямбол, проведено на 28.01.2016г. отпуска еднократна финансова помощ на Петя Стоилова Колева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Николай Петрини“ № 37, вх. Б, ет. 1, ап.1 в размер на 500 лв. (петстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

           

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно експлоатация на новоизградената инфраструктура по втора фаза на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка с чл.198г, т.2 и чл. 198ж от Закона за водите:

1. Предоставя управлението, стопанисването, поддържането и експлоатацията на новоизградената ВиК инфраструктура и свързаните с нея съоръжения, изградени по Втори етап на Обект „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” при изпълнението на проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол-втора фаза” на Асоциацията по ВиК за обособена територия Област Ямбол, съгласно приложения списък за обекта по Опис – Приложение 1.

2. Възлага на Кмета на община Ямбол да изпълни процедурата по Закона за водите по окончателното предаване на управлението, стопанисването, поддържането и експлоатация на ВиК обектите, съгласно т.1 от настоящото Решение.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно стартиране на процедура по безвъзмездно прехвърляне на движими вещи, предоставени на ПГЗ "Христо Ботев" - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 10 от Закона за предучилищното и училищно образование:

Дава предварително съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост от община Ямбол на движими вещи предоставени на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – Ямбол, заприходени по следните сметки:

-      Сметка 2041, Партида 0

-      Сметка 2049, Партида 0

-      Сметка 2051, Партида 0

-      Сметка 2059, Партида 0

-      Сметка 2060, Партида 0

-      Сметка 9120, Партида 0

-      Сметка 9909, Партида 2

-      Сметка 9909, Партида 3

-      Сметка 9909, Партида 4

-      Сметка 9909, Партида 5 

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срок на действие на договор за наем с ЕТ "Крис 95 - Кристина Николова".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3437/09.05.2014г. с ЕТ „Крис 95 – Кристина Николова”, гр. Ямбол, ЕИК 128052114, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Арда” бл.16, вх.Б, ап.3 за предоставяне под наем за временно и възмездно ползване обект – публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 87374.553.15.4 по КК на гр. Ямбол , със застроена площ 122.80 кв.м. – част от имот публична общинска собственост,  актуван  с АОС 600/21.05.2002г.  за срок от 5 (пет) години, считано от 01.12.2016г.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" 13 - Б – 92.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.30.1.92 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет точка едно точка деветдесет и две), с площ 45.60 (четиридесет и пет точка шестдесет) кв. м., мазе № 60 с площ 3.48 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 11 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.30.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.30 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл.13, вх. Б, ет.11, ап.92, в размер на 17 570.00 лв., на  която цена го продава на Ваня Петкова Иванова с местоживеене гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл.13, вх. Б, ет.11, ап.92

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.529.221 по КК на гр. Ямбол, ул. "Преслав" № 151 и ПИ 87374.529.220 по КК на гр. Ямбол, ул. "Илинден" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост

1. Да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.529.220, по кадастралната карта на гр. Ямбол като на Кемал Назифов Смаилов от гр. Ямбол, ул. „Акация“ № 21 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 1/2  идеална част от ПИ с идентификатор 87374.529.220 целият с площ 170 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, находящ се на ул. „Илинден“ № 32, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ XI 75,76 в кв.17  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994г., за сумата от 7 400 (седем хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

2. Да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.529.221, по кадастралната карта на гр. Ямбол като на Кемал Назифов Смаилов от гр. Ямбол, ул. „Акация“ № 21 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 1/2  идеална част от ПИ с идентификатор 87374.529.221 целият с площ 231 кв.м. по КК и КР, одобрени със заповед № РД-18-39/30.08.2005г. на ИД на АГКК, находящ се на ул. „Преслав“ № 151, начин на трайно ползване - ниско застрояване, включен в УПИ XI 75,76 в кв.17  по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-A-630 от 02.08.1994г., за сумата от 11 400 (единадесет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна цената на имот общинска собственост с идентификатор 87374.518.97 по КК на гр. Ямбол, ул. "Ормана".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, дава съгласие за  продажба чрез публични търгове на имот – частна общинска собственост, определя начална тръжна цена на имота предмет на търговете и депозит за участие както следва:

1.    Поземлен имот с идентификатор 87374.518.97 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 102.00 кв.м., с предназначение и начин на трайно ползване: за производствен и складов обект, идентичен с УПИ ХVІ-7868, в кв. 147 по ПРЗ на гр. Ямбол, актуван с АОС 1254/28.06.2006г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ормана”

     Начална тръжна цена на имота 188 900.00 (сто осемдесет и осем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

     Депозит за участие в търга 94 450.00 (деветдесет и четири хиляди четиристотин и петдесет) лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне оценка на допълнително право на строеж по искане на Живко Железчев, за обект на ул. "Търговска" № 29.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.2, чл.34, ал.6, чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл.184, ал.2 от ЗУТ определя пазарна цена на право на пристрояване на Живко Илиев Железчев, с местоживеене гр. Ямбол,  ул. „Търговска“ № 34, вх.Б, ап.37 от 5.00 кв.м. върху ПИ 87374.541.66 по КК на гр. Ямбол, публична общинска собственост, начин на трайно ползване за улица с площ 19 343 кв.м. за изграждане на масивна входна площадка и рампа към нея, във връзка с проект за преустройство и промяна предназначението на обект „Обединяване на два магазина за промишлени стоки и преустройството им в банков офис на ул. „Търговска“ № 29, гр. Ямбол“ в размер на 922.00 лв. без ДДС.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

           

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.528.268 по КК на гр. Ямбол, ул. "Странджа" № 44.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.528.268 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет осем точка двеста шестдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 146 (сто четиридесет и шест) кв.м., находящ се на ул. „Странджа” № 44 в размер на 8 953.00 лв. (осем хиляди деветстотин петдесет и три лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Нуртен Алиева Кемалова от гр. Ямбол, ул. „Капитан Петко Войвода“№ 40. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ VІІ-1075, 1076, 1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол - Първи жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VІІ-1075,1076,1077, кв. 57 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП на трасе на ел. кабел НН 1 кV за захранване на част от ПИ 87374.73.13, м. "Старото летище" по заявление от Петя Димитрова Карачоджукова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на шестото заседание на Общински съвет-Ямбол, проведено на 18 март 2016 г., протокол № 18/10.11.2016 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на ел.кабел НН за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 (проектен идентификатор 87374.73.749) с начало от съществуващ БКТП, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.72.77, преминаващо през поземлени имоти ПИ 87374.72.680, ПИ 87374.72.673, ПИ 87374.73.667, ПИ 87374.73.665 и достигащо до ПИ 87374.73.13, придружен от план-схема за електрификация (електрическа схема) към него, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляваща неразделна част от това решение.

 Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет - Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно поемане на задължение и обезпечаване на искане на финансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

  1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на искане за авансово плащане в размер на 9 487,50 лева (девет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и 50 стотинки), представляващо до 20 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол”.
  2. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Агенция за социално подпомагане, Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 9 487,50 лева (девет хиляди четиристотин осемдесет и седем лева и 50 стотинки).

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение за приемане на Декларация от общински съвет – град Ямбол срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Ямбол в центрове за настаняване, общежития или други организационни форми за настаняване на чужденци с предоставено убежище или международна закрила.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема Декларация със следния текст:

 

Декларация

 

от Общински съвет – град Ямбол срещу създаването на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на община Ямбол

 

Ние, общинските съветници в Общински съвет – Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа.

Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.

Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се създават лагери, центрове, общежития или други места за настаняване на мигранти от чужди държави.

Декларираме волята си да не спекулираме с темата за мигрантите, употребявайки я за извличане на политически дивиденти.

Призоваваме медиите максимално да се възползват от свободата на словото с цел обективно информиране на обществото по проблема с бежанците и мигрантите, без използване езика на омразата и търсене на сензация за привличане на публика.

Апелираме към  правителството и държавните институции за провеждане на ясна и категорична политика, съобразена с реалностите, но и със стратегическа визия за бъдещето на страната ни.