ПРОТОКОЛ № ХVІ

 

           

            Днес, 30.01.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0006/25.01.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Ахмед Неджадов Мехмедов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова и Красимира Петрова – заместник – кметове на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри шестнадесетото заседание на Общинския съвет.

Преди да преминем към дневния ред искам да Ви запозная със заявление на г-жа Елица Главчева, с което се обявява за независим съветник, считано от 20.01.2017г. (чете заявлението, приложено към материалите по заседанието)

                        Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за бюджетна 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по КК на гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.26.19 по КК на гр. Ямбол, м. „Маслака“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XXXIX 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 159 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „ДСГ ФУУТ КЪМПАНИ“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп - АМП“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект помещение за спортно – тренировъчна дейност..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно преобразуване на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка "Д-р Петър Берон" с адрес гр. Ямбол, ул. "Кожух Планина" № 17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на Комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция  за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 4

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за бюджетна 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по КК на гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.26.19 по КК на гр. Ямбол, м. „Маслака“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XXXIX 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 159 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „ДСГ ФУУТ КЪМПАНИ“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп - АМП“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект помещение за спортно – тренировъчна дейност..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно преобразуване на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка "Д-р Петър Берон" с адрес гр. Ямбол, ул. "Кожух Планина" № 17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на Комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция  за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за бюджетна 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветница, точката за приемане на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост, се приема всяка година, така както е по изискването на ЗОС и стратегията за управление на общинската собственост на община Ямбол приета за 2015- 2019 г. от общинския съвет. Спазени са всички законови изисквания, няма нещо, което да е коренно различно от приетите такива в предходните години. Задължително трябва да предхожда приемането на бюджета, защото приходите разчетени в тази програма са основна и съставна част на бюджета на общината за всяка година. Благодаря.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Уважаеми г-н Председател на общински съвет Ямбол, уважаеми г-н Славов, уважаеми заместник- кметове, представители на администрацията, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми граждани на Ямбол. Това е поредният материал на администрацията за съжаление от серията „евтина конфекция“ и ще се аргументирам защо смятам така. В края на 2015 г. този общински съвет прие програмата за управление на общинската собственост за 2016 г. изготвена от управленския екип на г-н Славов, съгласно стратегия за управление на общинската собственост за периода 2014 – 2020 г. Обърнете внимание на периода. Днес в мотивацията на вносителя и в проекта се говори за стратегия 2015 – 2019 г. На пръв поглед ще кажете техническа грешка – да но не. Убедена съм, че кметският екип не знае периода на този стратегически документ. Приели сме го спомням си, твърде набързо в предходният общински съвет на 31.10.2014 г. и от тогава до днес стратегията не е публикувана на сайта на община Ямбол. Два пъти в постоянната комисия съм поставяла този проблем. Още тогава ние от БСП напомнихме, че съгласно чл. 8, ал. 8 от ЗОС общинският съвет приема такава стратегия за срока на мандата си по предложение на кмета. Този общински съвет за срока на мандата си не е приемал такава стратегия. Въпроса ми е г-н Кмете, имаме ли стратегия или нямаме за настоящия мандат на Общинския съвет? Това първо, а между другото Вие сте длъжен всяка година да правите оценка на степента на изпълнение на този стратегически документ. Второ – на всички ни е ясно, че отчетът на старата програма за 2016 трябва да стане до 31 март т.г. но днес ще приемаме новата програма и беше редно с една страничка да ни запознаете с цифри, показатели за изпълнението на програмата за 2016. За да можем всички ние тук общинските съветници компетентно да преценим целесъобразността на новото Ви предложение. Аз лично искам кратко и просто да знам - колко акта за общинска собственост са издадени, колко са разпоредителните сделки с общинско имущество, колко са приходите от наем – разделени на такива с преференциални цени и на такива с пазарно ориентирани цени, колко са приходите от продажба на тръжна документация, от наем на терени за разполагане на преместваеми обекти, от рекламни съоръжения, билбордове, колко са сделките за прекратяване на съсобственост и колко са учредените права на строеж, какви нови имоти сме придобили, какви са извършените разходи по управление и разпореждане с общинското имущество, колко са разходите за ремонт на общинските жилища, за застраховки на общинското имущество, колко са ни разходите за външни услуги. Защото колеги, това е собственост на нашите съграждани, а не на общинската администрация. Трето – съгласно чл. 8, ал. 9 от ЗОС програмата за 2017 г. трябва да отбележи има ли имоти, който общината има намерение да придобие в собственост и има ли обекти за изграждането на който е необходимо отчуждаване на частни имоти. В предложения ни проект, това не е описано. Съгласно чл. 13 от ЗОС, общината владее и управлява безстопанствени имоти на своята територия – колко са тези имоти и как ги управляваме? При заложени приходи от 750 900 лв. от управление на имоти общинска собственост за миналата година отчитате изпълнение 1 621 816 лв. Много ми е интересно да ми обясните откъде идва това голямо преизпълнение. Скандално е колеги, че този документ, тази програма не кореспондира за пореден път със следващия документ, който ние ще разглеждаме, а именно бюджета на Община Ямбол. Защото в програмата залагат 300 хил. лв. приходи от наем, а в бюджета 650 хил. лв. При заложени в приходи за миналата година от разпореждане с общинска собственост 3 569 хил., отчитате 1 588 385 лв., а сега залагате 3 млн. лв. какво правим? Сега никъде в програмата г-н Славов, Вие не коментирате управлението на общинската собственост, която касае паркингите – зоните за кратковременно паркиране. Което също е абсолютно неприемливо за нас, защото това е общинска собственост. И не приемам, че в края на програмата сте записали едно изречение в приходната част  - „не са вкл. приходите от управление на общинско имущество, които общинските предприятия администрират в ресорните направления“. Миналата година обещахте, че ще променяме наредбата, нищо не направихте. За мен това е една имитация. Продължавате да нямате политика по отношение на управление на общинската собственост и това е видно за всички нас. Обръщам се за последно към колегите, извинявайте г-н Ибришимов. Колеги, в това предложение има твърде малко аргументи, то е като форма на дезинформация и има подвеждащ характер, посредством изпускане на факти, мисля че е и двете,  и самото предложение издава илюзии. Така, че аз моля кмета на общината, когато прави отчет на програмата за 2016 г. много точно, ясно и конкретно да отговори и да анализира поставените току що от мен проблеми.

Костадинов – репл. - Вземам отношение към изказването на г-жа Катя Георгиева, относно това, че в програмата за управление общинска собственост не са включени зоните за отдих и изградените паркинги. Г-жо Георгиева, зоните за отдих и паркингите са публична общинска собственост и те не трябва да бъдат включени в програмата. Програмата е за управление и разпореждане с общинска собственост. Имотите, публична общинска собственост, както знаете, за да преминат в режим на частна общинска собственост е необходимо да се вземе решение на Общински съвет Ямбол. Тези имоти по ЗОС са единствено за задоволяване на публичните функции на общината, обществените функции на гражданите и затова те не трябва да бъдат включени в програмата за управление и разпореждане със общинска собственост. Оттук проличава и вашето компетентно мнение, което направихте. Защото всеки един от нас може това да го провери и да види, че това което казахте няма нищо общо с програмата за управление и разпореждане със общинска собственост.

Брънков – репл. - Г-жо Георгиева, спрямо Вашето изказване във връзка с приходната част, за която казахте, че не била коректно изписана. Напротив, това са приходи само от общинската собственост, те нямат връзка с другите приходи от другите общински такси. Програмата е напълно коректно направена, свързана и изцяло изпълнена със закона. Във връзка със стратегията, която коментирахте – тя е качена на сайта на Община Ямбол. Г-жа Георгиева заяви, че в приходната част не са включени приходите от управлението на общинското имущество на общинските предприятия - администрирани в ресорните им направления - то е ясно написано.

Георгиева – дупл. - Първо дуплика на г-н Костадинов – вижте, общинската собственост е публична и частна, редно е ние да получаваме информация за управлението и на двата вида собственост. Искам да споделя с Вас, това изказване беше подсказка към кмета Славов, когато прави отчет на програмата за 2016 г. да ни обясни всичко за т. нар. „Синя зона“ защото ние по друг начин няма да можем да получим информация, а в крайна сметка непрекъснато наливаме едни пари там и правим едни проекти. Г-н Брънков, не сте ме разбрали правилно – казах че за мен е скандално, че приходите от наем, които са записани в програмата 300 хил. лв. не кореспондират с бюджета, където са завишени на 650 хил. лв. Относно стратегията, колеги, сутринта преди да тръгна насам отново проверих, стои стратегия 2011 – 2015г.

Йорданов - Аз ще зачекна въпроса само за числата, тъй като понякога съм доста изненадан от хора, които нямат компетентността да четат бюджета и толкова години със толкова сериозен опит, а го четат – незнам дали от некомпетентност или така изопачено, но ще зачекна въпроса с приходите от наем на имущество и приходите от такса за ползване на общински терени. Г-жо Георгиева, тук е даден един прогнозен приход от даване под наем 300 хил. лв., тази дейност влиза в бюджета 24-05 в параграф 24 и там е 650 хил., но наем от  имущество могат да влагат и второстепенните разпределителни предприятия. Затова сумата е по-голяма, а не съответства -  650 хил. на 300 хил.лв., т.е. освен от управление на общинското имущество могат да влагат, пример Ви давам – пазарите, ако имат обекти които отдават под наем с дългосрочни договори то пак ще влезе в този параграф. Така е точно и ясно, защото по някакъв начин се опитвате пак да изопачавате самата истина. Така другия параграф 27-05 това са пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна. Там заложеното число в бюджета е 1 400 хил. лв., заложеното число тук в програмата е 350 хил. лв. Тези 350 хил. лв. г-жо Георгиева, са таксите от ползването на открити търговски площи, а тези 1 400 хил. са допълнителните такси от разпоредителните предприятия. Затова сумата също не е същата като в управлението на общинско имущество. Мисля, че достатъчно ясно Ви стана за какво става въпрос, че няма никаква разлика в програмата и общинския бюджет и няма грешка.

Костов – репл. - Предвид на сериозната сесия, която ни предстои правя реплика на г-н Йорданов. Г-н Йорданов, г-жа Георгиева е член на комисията по общинско имущество, когато започнахте да й обяснявате първо се замислих на коя комисия точно е член. Мисля че не е нужно да давате тези разяснения, все пак не сме на някакъв педагогически форум, така че нека да бъдем по-стегнати, по-оперативни, нека наистина да направим едни сериозни дебати. Защото тези обяснения който Вие ги давате бяха на основата на едно предизборно изказване може би. Незнам тази трибуна за какво е решила г-жа Георгиева да я използва днес, може би за някаква предизборна кампания. Телевизиите дават достатъчно предизборно време, всеки може да се възползва от тях. Може би г-н Ибришимов трябва малко да намалите звука на този микрофон когато излизат представители на БСП, защото те малко по-силно викат. Това ми беше репликата към г-н Йорданов.

Дичев – репл. - Искам да направя една реплика на г-н Йорданов. Колеги, преди малко всъщност имаше едно изказване, което по някакъв начин се опита да Ви убеди, че програмата за общинска собственост не е направена правилно, не е написано правилно – приходи, разходи. Предполагам че всички сте я прочели и сте наясно, че г-жа Георгиева не беше права, на стр. 21 има графика, под графиката е написано ясно – „В приходната част не са включени приходите от управление на общинско имущество, които общинските предприятия администрират в ресорните направления“. Надявам се за всички е ясно, че всъщност това, което г-жа Георгиева каза не е вярно.

Георгиева – репл. - Значи г-н Йорданов, аз  разбрах, че Вие искате да ви науча името, всеки път ставате след мен. Научих го. Аз не знам колко сте удовлетворен от тази болезнена васална зависимост непрекъснато да ставате и да говорите. Не сте слушали внимателно какво казах. Второто което е, аз зададох конкретни въпроси към кмета на общината, и аз г-н Славов така съм искрено притеснена за Вас доста хора се опитват да ви изземат функциите. Но в последното изречение тук става въпрос за управление на общинска собственост, пак повтарям тя не е наша. Тя е на нашите съграждани, ние сме общински съветници – разбрали, не разбрали имаме право да задаваме въпроси и да изискваме информация, без значение дали е публична Яворе, без значение дали е частна.

Йорданов – дупл. - Г-жо Георгиева, когато излизате да говорите правете политика, но нека да бъде с точните числа, точно да запознаем гражданите с реалността, такава, каквато е. А не да убеждавате нас и обществеността, че бюджета бил грешен и програмата за управление не съвпадала видиш ли с цифрите в бюджета. И само да Ви кажа, че отчитането на стр. 8 в графиката „приходи от общинска собственост“, зачекнахте въпроса – защо приходите от управление на имоти общинска собственост са 1 621 816 лв. Много просто г-жо Георгиева, тук са включени и допълнителните приходи от второстепенните разпоредителни предприятия, затова. Включени са в приходната част на отчета, който Вие толкова много искате да видите и ще го видите, най-вероятно февруари месец, когато е готова общинската администрация. И наредбата е качена на сайта. Вижте си, влезте вижте я, в момента, сега.

Д. Стоянов - Уважаеми дами и господа, първо се радвам да се видим в този състав, да сте живи и здрави, късмет и успех Ви желая. Уважаеми колеги от ГЕРБ и от БСП, не се палете толкова много. Нито имам време да си го губя тук с Вас, нито да правите празни изказвания. Затова ви моля, днес ще има бюджет, той е нещо сериозно, голяма част от вас ви възприемам като сериозни хора, седнете и сериозно погледнете на нещата. За смях ставаме, просто за смях ставаме. Сега кои БСП, кои ДПС мен не ме интересува, тук говорим за хора, за граждани, за бедни хора, ще говорим за тях. Моля ви. По въпроса, наистина г-н Славов, човек за да може да реши, да види какви тенденции има в дадена програма, човек като мен – прагматик, той трябва да сравнява. Незнам защо така, ама когато има нещо, което давате и вносители има история към него, примерно 2016 г, дайте цифрите да можем да видим каква тенденция се очертава. От една цифра не става ясно, аз затова се изказах и за бюджета и точно в тая насока ще бъдат моите питания, но и тука. Молбата ми за в бъдеще, пък и сега, ако е възможно, но тези цифрички от програмата за управление за 2016 ги сложете, човек като ги погледне да си каже – „аха, ще увеличаваме приходи, ще намаляме еди какво си“. И така човек ще улови духа и тенденцията на това, което залагате. Благодаря, апелирам за коректност и точност.

Дичев – репл. - Уважаеми колеги, уважаеми г-н Стоянов, искам само да кажа, че програмата за управление на общинска собственост изобщо не е маловажен документ, т.е. бюджета също е много важен и е стратегически за общината за цялата година. Но програмата за общинска собственост предхожда това, точно за да можем да определим приходите в тази програма. И ако не я приемем първо нея няма после как да приемем и бюджета коректно. Благодаря.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа съветници, скъпи съграждани. Ясно е, че отсега натам всеки път, когато изляза на тази банка на трибуната на общински съвет, ще трябва да се обръщам основно към гражданите на Ямбол, защото учудващо за мен наистина започваме да говорим с много повече политиканстване, отколкото с прагматизма който е изисква тази точка, който изисква и се надявам да стане такъв и тона, и отношението в общинския съвет следващата, която е най-важната за цялата година, това е приемането на бюджета на общината. И имам една огромна молба – слушах внимателно, нека оставим политиката, когато дойде време за избори, нека да говорим конкретно с числа и нека бъдем аргументирани, откровени и честни с хората, когато говорим и да не ги лъжем. Благодаря за подсказката на г-н Стоянов, много прав беше. Ако ме питате мен в момента всички се излагате като излизате тук и коментирате неща, които нямат нищо общо с истината. За съжаление г-жа Георгиева зададе тона и останалите се чувстват ангажирани да обяснят защо тя лъже. Тя откровено лъже и аз съм възмутен в момента, и ще ви помоля в тази и в следващите точки да не лъжете, защото това не е коректно спрямо ямболлии. Много е лесно да кажеш нещо от висотата на трибуната, на която си, защото си общински съветник и то дори и да не е истина ти не носиш никаква отговорност за това и после дали някои щял да каже или не, ти като отидеш при своите хора казваш – „Вижте аз как ги наредих и какво хубаво направих“. Ама това не е в полза на ямболлии, по никакъв начин. Вземете бюджетите от последните девет години, вземете програмите за управление на собствеността, която приемаме всяка година преди бюджета – такъв е закона. За последните девет години откакто и аз съм в общинската управа – кмет, с една част от вас сме работили и в предходните мандати, нещата са сигурно на 90% идентични и никога не са били по-различни. Отворете програмата за 2016 г., не за друго, програмата следва конкретно изискванията на закона и най-малко кмета и администрацията могат да си позволят по някакъв начин да нарушат закона или да напишат нещо, което вътре няма общо с истината или не кореспондира с реалността. Не за друго, а защото за разлика от Вас като общински съветници, които подлежите само на контрол от гражданите, когато дойде ред за избори, кмета и администрацията подлежи на годишен, тримесечен, едномесечен контрол от страна на сметна палата, АДФИ и др. органи. Тази програма за управление на собствеността и бюджета веднага след като бъдат приети, надявам се искрено да се случи, ще бъдат изпратени, както е изискването по закон, на сметна палата и те правят пълна проверка за достоверността и коректността, спрямо законите и нормативната уредба на тези документи. На мен не ми е занимание да влизам постоянно в сайта и да търся чуждите грешки, както явно е приоритет може би на г-жа Георгиева и колегите й. Но на мен в 8:50 колегите ми казаха че има проблем с програмата и не е качена на сайта, в 8:50 влязох, беше качена на сайта и се успокоих, нямам идея какво, защо, кога и как. Затова съм спокоен и не мога да приема това, което Вие казвате в момента като някакъв проблем. Не мога да разбера, ако толкова редовно и сериозно следите сайта, как не сте видели, че всеки месец ние качваме отчета на собствеността, която сме продали, отдали под наем, т.е. всички приходи. Всички приходи, всеки месец се качват на сайта, би могло спокойно да си ги погледнете и да ги видите колко са. Ама излезте и го кажете, защото той сайта е достъпен за всички граждани после и Вие олеквате, то това е и от ваша полза, тогава и сериозността на думите ще бъде по-сериозна. Когато казахте, че очаквате на отчета да видите числата и че искрено се притеснявате за мен, да не дава Господ да стигне до там, Вие да се притеснявате за мен, има кой. Благодаря ви. Вземам думата, повода по-скоро е това, което и г-н Стоянов казва за числата за 2016 г. – да, ние можем да ги качим имаме драфт вариант, т.е. черновата, но нямаме окончателните числа, които да са проверени и да сме сигурни, че са точно такива. И за разлика от всеки един от нас и от вас, който може като личност, персона да излезе тук и да говори каквото и да е, аз в качеството си на кмет представлявам институция, която не може да публикува в официален документ, какъвто е предложение към общински съвет, числа, които изрично не са проверени по начин, който да ни гарантира 100% тяхната достоверност. За съжаление няма как това да стане толкова бързо и затова отчета, който общината трябва да направи по закон, не само за Ямбол, за всички общини в държавата, 265, е със срок след 20.02 – 22.02., ако не се лъжа, по закон. Точно за да има технологично време, това да се изчисти, да се види реалността и да се гарантира с числата. Съгласен съм, че много би опростило така представата на всеки един за бюджета, когато го сравниш, или за програмата за управление на собствеността, както е когато я сравниш с предходна година. Това много облекчава самата представа, и начина по който човек може да си намести и числата, за да бъде адекватна, но за съжаление е така. Онова, което коментирахте за разминаването с числата и че не кореспондира със следващия документ, който ще приемем а именно бюджета, както и аз казах, това е първата и основна част, ама естествено, че е откровена лъжа. Не се притеснявам да го кажа, защото е истина, че е лъжа г-жо Георгиева. Опитаха се тук част от вашите колеги и г-н Йорданов, и г-н Брънков да коментират защото не сте права. Включително Ви зачетоха и страниците от програмата, аз също ги извадих докато ги слушах. Еми да, вярно, на 21 стр. ама много добре си е написано – „В приходната част не са включени приходите от управление на общинско имущество, които общинските предприятия администрират в ресорните направления“. Ама то човек, ако си е прочел програмата сигурно ще го види, когато обаче не си е прочел програмата, но има директивата, че има да направи едно ударно, много красиво политическо изказване, естествено, че няма да я види или ако я види не му отърва да каже, че я е видял. Извън това, ако пак толкова редовно си отваряте сайта колкото да следите, че не е качена програмата, би трябвало да видите, че има публичен регистър, в който точно са описано продажбите. Отворете и го вижте, мобилните телефони позволяват, може и в момента да го видите. Отворих си и 8 стр. от същата програма, ама вижте колко хубаво е направено, колко хубави картинки има точно – продажби, постъпления от управление на имоти общинска собственост, от  разпореждане на имоти общинска собственост. Само че някои трябва да ги прочете, да ги анализира, а не да говори политически. Онова, което искам да споделя, че затова то и името му е приемане на програма за управление на собствеността, по същия начин, по който и бюджета е програма за развитието на града, т.е. стратегически документ за развитието на града в рамките на 2017 г., текущата година. Дали програмата ще се изпълни или не зависи от много факти и обстоятелства, но правейки една ретроспекция назад във времето мога да ви кажа, че в една част от годините сме били много близко до изпълнението на плана, такъв какъвто сме го заложили. А в една от годините – 2013 сме надхвърлили плана такъв, какъвто сме го заложили, т.е. постъпленията от приходи от общинско имущество, всички измерения са били над 100%, за отминалата година, така както имаме предварителни числа, е малко над 50% изпълнението. Но това зависи от много фактори, и ние сме длъжни да предвидим на фона на многото собственост, която все още има общината, но не толкова атрактивна, защото най-хубавата, най-атрактивна назад в годините е разпродадена на безценица и нищо от нея не е останало за града реално, къде са отишли парите един бог знае. Тук и сред нас има хора, който на следващата точка ще се опитат да обяснят, ако решат, но това което ние сме качили според мен е напълно реално и възможно, когато започнем да обсъждаме и бюджета ще си изкажа и другите аргументи. Искам в заключение да гарантирам, да ви кажа, че аз самия гарантирам за всяко едно число, което е сложено тук в тази програма за управление на собствеността, гарантирам ви за законността, закономерно изписаните, закономерно подредените и спазената нормативна база при изработването на програмата. Напълно разбирам аргументите на колегите  от БСП, основно затова, че за всяко нещо, което аз ще изляза тук отговорно, защитавайки като вносител предложението, те ще казват не е вярно и ще се опитват да го омаловажат, нищо ново под слънцето 10 година. За моя голяма радост, това което ние начертаваме всяка година, когато назад във времето е бил приет бюджета и програмата преди бюджета най-вече, в голямата си част се е реализирало точно защото сме го разчели по възможно правилния начин и ефекта от това, което сме продали като собственост е виден в града. И в заключение, надявам се наистина не да приемате със тотално недоверие всичко, което общинска администрация и аз сме внесли като предложение, не да четете всеки един документ който внасяме с единствената цел и задача да му намерите пропуска или да го интерпретирате спрямо вашите тесни партийни цели, които сте си поставили, молбата ми е разглеждайте го и го анализирайте спрямо потребностите и исканията на града и на ямболлии.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението  на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Славов – Благодаря ви за гласуването и за приетата предходна точка, която се явява първата и определяща за самото приемане на бюджета, тъй като една част от разходите са разчетени като приходи точно с реализирането на програмата за управление на собствеността. Искам още в самото начало, както завърших и предходното изказване да уверя всички, че бюджета е разработен съгласно закона и нормативната уредба. Както споменах и преди малко кмета и екипа, който го подпомага в разработването на бюджета няма никаква възможност да направи нещо различно от онова, което е изискуемо по закон. Веднага след приемането на бюджета по изискването на закона то отива на последващ контрол от Сметна палата. Там се прави пълен анализ на всичко онова, което е изискване изрично от закона и ако има някакви разминавания, каквито аз се надявам, че няма, защото сме ги проверили, има задължително изискване ОбС да коригира бюджета, така че те да влязат в тези законови нормативно изискуеми рамки. Бюджета за 2017 г. е много близък като рамка от бюджета на вече изтеклата 2016 г. Няма нещо, което да е кардинално различно или нещо, което да сменя стратегията и посоката на развитие на общината, която всяка година предлагаме за решение, което да вземе ОбС и да осигурим необходимите средства за града. И това може би е едно от най-хубавите неща от последните не малко години, тъй като десета година сме заедно с ямболлии, че следваме едни приоритети и цели, които сме си поставили, които точно, заради неотклонното движение в тази посока да постигаме тези цели в годините вече дават резултат. И то е видно от начина, по който се управляват детските градини, детските ясли. Започвам с тях, защото по закон има задължително вменени отговорности на общината, които тя трябва да поеме и най-голямата част от бюджета, от местните средства отиват основно там. В годините сме намерили начина, по който да урегулираме дейността, да извършим съответните дейности, така че да гарантираме максимално добрата услуга, която дава детските градини, училищата детските ясли, социалните дейности, които общината поема. Община Ямбол е може би една от най-социалните общини в държавата, с една от най-новите и съвременни бази и новатор в много от социалните дейности, далеч преди други общини в България да ги направят и постигнат. В посока благоустрояване на града, когато преди седем или осем години имах възможността от трибуната на ОбС да споделя, че, ако вървим неотклонно по стратегия за благоустрояване на града имаме всичките шансове максимално бързо да стигнем до краен резултат. И аз мисля, че особено последните няколко години, две, три и от миналата включително са показателни за това как с благоустрояването, което се извършва, с малкото средства, които има общината като собствен бюджет, започва да се вижда натрупването и да се усеща, като положителен ефект подобряването на качеството на живот в града във всеки един от кварталите и центъра включително. Защото, като благоустрояване на града, единствените европейски пари, които сме усвоили това е за центъра в променената му част и за може би не повече от 50% променения градски парк. Всички останали средства са от нашите собствени средства, от данъците на хората от Ямбол и от управлението на общинската собственост до толкова, до колкото успяваме да генерираме приходи през нея и да ги вложим пак в благоустрояването. Всички паркинги, всички ремонти на улици в кварталите, всички тротоари, детски площадки, кътове за отдих, всичко това в целия град е единствено и само с нашите пари на ямболлии и затова наистина е много ценно и важно с малкото средства, които остават ние така да ги разчетем, че или директно да инвестираме в такива обекти или да направим възможното да проектираме различни обекти, които трябва да решим като проблем и да търсим други източници на финансиране, защото сумите са достатъчно големи и няма възможност ние да решим проблема със собствените финанси. Искрено се надявам преди да започна по същество, искрено се надявам, че бюджета като най-важния документ на общината, че всички съветници ще го погледнете не през призмата на предстоящите избори, а през призмата на конкретните проблеми, които трябва да решаваме в Ямбол, През призмата на реалните доходи, приходи, които по скоро има община Ямбол, които в последните десет години, откакто и аз съм кмет не са се променили драстично, особено от последните четири или пет години, когато не сме коригирали данъците, те са едни и същи. И в светлината на тези реалности да разсъждаваме, затова какво може да се реши като проблем в града ни спрямо очакванията на хората за 2017 г., защото очакванията са винаги в пъти по-големи от възможностите, които бюджета има да реши и тук е голямата роля на съвета и на администрацията да приеме естествено отчитайки всички предложения на гражданите, да предложи бюджет на ОбС, който да е максимално близък до тези очаквания и искания. Искам да обърна внимание върху приходната част и донякъде върху разходната, защото те са основополагащите за всичко останало, което ще тече като дискусия в залата. В приходната част, приходите се формират на база постъпленията от данъци, които по закон за преотстъпени на общините и от продажбата на собственост, както и от постъпленията от такси, глоби, санкции и т.н. От данъка върху таксиметровите автомобили, тъй като сме наясно, че в момента са около 200 бр. и при данъка, който прие ОбС от 400 лв. годишно, патентен данък, очакваните приходи са 280 хил. лв.  Очакваните приходи от данък върху недвижими имоти са в размер на 2 400 000 лв. толкова, колкото бяха заложени и в бюджета за 2016 г. От данък върху превозните средства очакваните приходи са в 3 300 000 лв., при заложен план за 2016 г. - 2 800 000 хил. и при реален отчет, но не потвърден окончателно все още в размер на около 3 млн. лв. Отчитайки тенденцията на постоянно нарастване на броя автомобили в общината и сработването на механизма за съгласуване между КАТ, полиция и общината в отдела „Местни данъци и такси“, т.е. еднозначното съответствие, което вече по за закон трябва да има, когато някой отиде да си преглежда автомобила да си е платил данъка, за да може да бъде законен, което даде съ6ществен тласък в приходите се надяваме и затова сме завишили приходната част спрямо 2016 г., надяваме се тя да бъде по-висока. От данъка при придобиване на имущество по дарение или възмезден начин при план 2016 г. - 1 млн. лв. и при отчет.около 1 250 000 лв., ние сме заложи план за 2017г. - 1 400 000 лв. И пак сме отчели тенденцията, че през 2016 г. поради изключително ниския лихвен процент клонящ към 0% на депозитите на гражданите има много сериозен интерес особено последните месеци на 2016 г. към закупуване на недвижима собственост. Което е своеобразен да бъдат защитени спестяванията и парите на гражданите фирмите, което генерира и чувствително по-големия размер на постъпления спрямо плана за 2016 г., което не дава основанието да заложим и още по-висок приход за 2017 г. Туристическия данък за 2016 г. е разчетен на 50 хил. лв., за 2017 г. сме го разчели на 25 хил. лв., тъй като реалното изпълнение е под 25 хил. лв. за 2016 г. Тук има една голяма аномалния, но за съжаление общината няма нито механизма, нито средствата, нито инструментите по скоро, тя не е контролен орган, който може да следи дали декларираното от най-вече от хотелската база в града, дали реално отговаря на реалното потребление на тази хотелска база, леглова база в града. Има други контролни органи, които констатираха за миналата година много несъответствия, но за съжаление общината няма тези инструменти и механизми, с които може да контролира. Ясно е, че е занижено числото, на всички е ясно, че запълняемостта на хотелската база е много по-голяма, но ние като орган отчитаме това, което идва като информация при нас. Това за мен донякъде е отношение на всички, които предлагат този тип услуга и към ямболлии, защото с този данък в една много, много малка част се подпомагат по скоро опитите на общината като администрация да развие продукта туристическия или да подпомогне да го развие на територията на община Ямбол, а и да бъде генератор, двигател на туристическия продукт за област Ямбол, което би донесло точно за тези хора, от този хотелиерски бизнес далеч по-големи приходи. И за мен е по-коректно, и по-редно, ако и те имат отношение към града и към ямболлии да отчитат реалните числа, но за съжаление това е реалността. Продажбите от стоки и услуги §24-04 са съизмерими с миналогодишните, предвидили сме 50 хил. лв.  повече след направените анализи. В останалата част приходи от наеми на имущество, включително имаме леко занижени приходи от наеми на земя, сме ги завишили с около 20 хил. лв., тъй като и наемите на земя поскъпнаха, говорим за 2016 г. като сравнима база, а приходите от лихви по срочни депозити сме ги оставили нула, тъй като лихвите по срочни депозити са нула в момента, както и основния лихвен процент в момента е нула. За разлика от други години, където сме генерирали, както виждате за 2016 г. сме предвидили 65 хил. лв., което е било на база отчетите от 2015 г., но за съжаление през 2016 г. в хазната не е влязло нищо, поради тези обстоятелства. След завишаване на контрола върху дейността в детските градини, подобряване на материалната база и оперативното управление сме разчели 50 хил. лв. повече като план, които да постъпят от таксите за ползване на детските градини. Запазили сме плана за ползване на детските ясли, такъв, какъвто е бил 2016 г. Ползването на домашния социален патронаж от 155 хил. лв. план за 2016 г. сме го намалили на 120 хил. лв. Основно поради обстоятелството, че сме спрели храненето в съботния ден с аргумента, че след направените проучвания, че събота и неделя обикновено една част от близките и роднините, родствениците на тези хора, които използват социалния патронаж са заедно с тях и тогава не е необходимо те да бъдат осигурени с храна от социалния патронаж. Искам само да кажа, че това може би е най-социалната дейност, с най-много средства, които община Ямбол влага, тъй като средствата, които отделяме, вие сте ги прочели вече в бюджета са около 350 хил. лв., само 120 хил. лв. покриваме от такси, от услугата се ползват малко над 200 потребители в града, но пък по критерий, че това наистина са хората, които са най-нуждаещи се и трябва да бъдат подпомогнати. Приходите от такса битови отпадъци са такива във всичките пера по-надолу, са такива каквито са разчетени в таксата битови отпадъци приета от ОбС в края на 2016 г. и останалите средства за административни и технически услуги, за откупуване на гробни места, за притежание на куче и за други общински такси сме ги запазили в размера такъв, какъвто е бил 2016 г., след направения анализ, че няма нещо, което да не подсказва те да бъдат увеличени или да бъдат намалени. Имаме задължителен данък добавена стойност, който общината трябва да внесе така, както е по закон при извършването на всички дейности, които са и вменени пак по закон, която стойност на ДДС-то е много близка до стойността от предходната година, 769 хил. лв. закръглено за 2016 г. разчет, 741 хил. лв. за 2017 г. или като обща стойност 809 хил. лв. за 2017 г., 829 хил. лв. за 2016 г. Постъпленията от продажба на нефинансови активи, това което вие приехте в предходната точка е запазено като съотношение едно към едно с плана за 2016 г. 3 млн. лв. Стойностите между отделните пера са също много близки,  от постъпления на продажба на сгради по план за 2016 г. 1 580 000 лв., план за 2017 г. – 1 650 000 лв. Постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи по план за 2016 г. 340 хил. лв., план за 2017 г. – 250 хил. лв. Постъпления от продажба на земя по план за 2016 г. 1 080 000 лв., план за 2017 г. – 1 100 000 лв. или като общи сумарни числа 3 млн. лв. 2016 г. план, 3 млн. лв. план за 2017 г. И тук искам да подчертая изрично, че това е план, както и програмата е план, бюджета в цялост е план, той не е нещо, което като напишем едно число и вие го приемете в началото на годината като число записано в бюджета на общината и това число е вече нещото, което трябва да се отчете в края на годината или трябва да се постигне в края на годината. Да, ние се стремим към него, но дали ще се постигне или не зависи от реалностите в живота през цялата година. Един катаклизъм подобен на миналогодишния или на предходните години, когато имаше много сериозна финансова икономическа криза, дават веднага отражение върху всички постъпления особено в тази част и вместо очакваните приходи ние събираме по-малко. Защото инвестициите, каквато предполагат продажби от общината на собственост, трябва някой да ги купи, т.е. да инвестира в нещо, дали лично за себе си като човек или за развиване на бизнес, но той трябва да е спокоен и сигурен. И затова не винаги онова, което залагаме като разчет се получава, зависи в голяма степен и от цялостната ситуация, обстановка в държавата, в региона, а и в света. По-надолу ще видите разчетите ни с централния бюджет във втората част на бюджета „трансфери“. Миналата година държавата е дала на общината, предвидила 23 202 000 лв. в началото на 2016 г., тази година държавата е разчела да даде на общината 25 976 000 лв. Основното завишение от тези близо 2 млн. лв. са от завишения на заплатите и разходите в образованието. Както знаете всичките тези средства, в този размер от общия 50 млн. лв. размер на бюджета краен на общината, 25 976 000 лв. са директна целева субсидия, която държавата дава за образованието и за другите делегирани от държавата дейности, за които общината се явява само пощенска кутия, орган и инструмент, който следи в някаква част, в някаква степен законния начин, по който тези средства се разходват. Но те не са част от бюджета в онзи смисъл, в който ние тук директно, както и вие тук директно можете да разпределяте и те да стигнат до хората в града по начина, по който те очакват. И затова, когато се каже общината има 50 млн. лв. бюджет, така ли не успяха да намерят едни 5 хил. лв., 10 хил. лв. или 50 хил. лв. да ни оправят улицата, лампата, тротоара или каквото и да е друго, е хубаво откровено д си кажем с хората, че от тези 50 млн. лв. половината, че и повече изобщо не влизат в общината. От всичките останали средства ще видим по разходите кое къде отива така, както сме го разчели и накрая за задоволяване на реалните нужди на хората остават сравнително малко средства не повече от 2, 3 млн. лв., които средства са крайно недостатъчни. И ако редуцираме продажбите така, както искат една част от колегите, още повече то тогава ще рече, че не можем да предвидим по нищо, което да стигне реално до хората, защото града разполага реално с такъв ресурс и няма от къде другаде да дойдат пари. Има всъщност, ако се увеличат данъците, което не мисля, че в този момент е изобщо тема за разговор. Има, ако по някакъв начин държавата преотстъпи нови данъци на общината, но тя в годините не е показала такава воля за финансова децентрализация и няма други начини. Европейските средства, които вече са разчетени по конкретни обекти за този програмен период и е ясно какви ще бъдат интервенциите и всичко останало е единствено и само със собствените пари, които ние имаме. Общата изравнителна субсидия, която по закон държавата дава на всяка една община, извън десетина общини може би, които може би внасят в държавния бюджет средства, такива като София, Пловдив, Бургас, Созопол, Банско, там където се генерират много приходи. За община Ямбол 2016 г. е била 3 105 000 лв., за община Ямбол 2017 г. е 3 109 000 лв. виждате, че разликата е никаква. Целевата субсидия за капиталови разходи, т.е. с което държавата целево ни подпомага, за да извършим дейности по благоустрояване, ремонт и модернизация или най-общо казано вложение в социална транспортна, културна и всякаква друга инфраструктура е само 409 700 лв. тази година, а миналата година е било още по-малко 374 800 лв., което за нуждите на града е просто нищо. Ако ние трябва да разчитаме на нещо и на някого,  да  решаваме конкретни проблеми на града то единствено и само на нас си и правилното управление на средствата, които са собствени постъпления в общината. Няколко пъти го повторих това, защото стигайки до капиталовия списък, който по закон може да включва източници на финанси, както от данъците така и от продажбите, от постъпленията от собственост по скоро и по закон постъпленията от продажба на собственост са ограничени и могат да отиват единствено и само за такъв тип инфраструктура, културна, социална, транспортна и всичко онова, което касае благоустрояване и хората очакват от нас. Ще видите, че възможностите, които остават след като сме направили разчета са много, много, много малки. И с тези много, много малки възможности, които ние имаме със собствения бюджет трябва да постигнем ефекта, който да даде максимален резултат и усещане у хората за развитие на града ни. Има още няколко основни пера, които искам да коментирам в приходната част на бюджета, които се отнасят със знам минус, но такива са правилата на бюджетирането и на закона. Това са 698 400 лв., които всяка година в рамките на три години, миналата беше първата, общината отделя, за да покрие безлихвения заем, който изтеглихме от ПУДООС, предприятието към Министерството на околната среда и водите, който безлихвен заем ползвахме за изграждане на канализацията на кв. „Каргон“, т.е. за линейната част първия ЛОТ на водния цикъл в Ямбол. Всъщност това беше основната част от нашето съфинансиране и съучастие в онези близо 90 млн. лв., в рамките на 2 700 000 лв. собствено участие на община Ямбол. Годишния размер, който е 515 хил. лв., което е годишния размер на погасителната вноска към кредита ни към „Експресбанк“и 775 хил. лв., виждате, че това е най-голямото число от всички тези до тук, които са средствата длъжна община Ямбол да осигури като отчисления по Закона за управление на отпадъците, заради това, че не са преведени всички изисквания на закона такива каквито закона изисква за управление на отпадъците. За да се постигне това са необходими още много действия и постъпки от наша страна, включително и разходи, които ние по закон сме длъжни да направим, за да отпаднат тези отчисления. Преходния остатък от държавни и местни дейности 1 786 963 лв. е преходния остатък за държавните дейности 2 455 207 лв. са местните дейности или общо 4 242 170 лв. Които средства от преходните остатъци имате и справка към материала, който е внесен в ОбС, съпътстващ предложението ни към бюджета, където се вижда точно къде и как всеки един лев от този преходен остатък е разпределен, като предложение към вас. И най-общо искам да се спра на разходите, след което всички ще имаме възможност да дискотираме и коментираме разходната част, която сме предложили. Общо за издръжка на администрацията 1 074 000 лв. точно толкова, колкото беше и 2016 г. От последните няколко години в размера за издръжка на администрацията се движи винаги в рамките на тези средства с плюс - минус 20 хил. лв., 30 хил. лв., от които 32 хил. лв. са средства необходими за членски внос за различните организации, в които членува общината и които ние по силата на подписаните договори трябва да плащаме, като националното сдружение на общините в Република България и такива подобни други. Общинския съвет има предвиден бюджет в рамките на 380 хил. лв. при разчет 342 хил. лв. за 2016 г. Като една част от завишенията идват от завишението на заплатите, което неизбежно следва завишението на минималната работна заплата, която по закон 2017 г. вече е 460 лв. Останалите средства са съизмерими като размер с тези от 2016 г. Дейността по вътрешна сигурност е завишена спрямо 2016 г. със 113 850 лв., 2017 г. със 140 000 лв. Завишението идва от предложението което имаме към вас за завишение на броя на полицаите, които община Ямбол по силата на договор сключен с Министерството на вътрешните работи ползва от Министерството на вътрешните работи, досега те са трима човек, а ние искаме да станат петима, с аргумента да се закупи втори паяк към предприятието „Платени зони за паркиране“, за който е необходимо при двусменен режим на работа да има осигурени още двама полицаи. Идеята за синята зона, не само в Ямбол, а във всички общини, които са я въвели е основно не да се печелят средства от нея и не да се тормозят хората, затова да паркират правилно, а да се дисциплинират и да се въведе ред, да се спазва основно Закона за движение на пътищата и другите закони и общински Наредби като например да не паркират върху зелени площи, върху тротоари, детски площадки, градинки, кътове за отдих и т.н. или така безразборно по уличното платно, защото на някой му скимнало да спре и да отиде да изпие едно кафе или да си свърши някаква работа за бързо. За съжаление правилата и реда се налагат най-трудно и се приемат най-трудно от хората, но когато има правила живота ни става много по-подреден, много по-сигурен и много по-лесен. И затова, че ние през годините сме отвикнали или не сме свикнали да спазваме правилата, това не означава, че администрацията като такава и вие като общински съвет не трябва да сте тези органи, които изрично да се борите за налагането на тези правила и за спазването на реда. Синята зона е точно такъв инструмент и аз виждам, че последните година, година и половина, синята зона вече се гледа не като някакъв инструмент за рекет на общината, а с много по-различно око от ямболлии, включително и точно, за да има ред около домовете на хората имаме не малко подписки от хора, които живеят в контактните зони с действащата в момента синя зона с искане и те да бъдат включени в обхвата на синята зона, за да има и там ред, а не както е сега, щом не е в синята зона значи всичко ни е позволено. Идеята за втори паяк е точно да се постигне ред във всичките квартали на града, а не само в районите на синята зона. Затова и сега паяка си ходи по една не малка част из града в определени маршрути, но само един не може да обхване като реална дейност целия град. Останалите пера, които виждате за целодневни детски градини – текущ ремонт, дейности по образование – издръжка, детски ясли и детски кухни – текущ ремонт, други дейности по здравеопазване, издръжка на медиаторите, за кварталните клубове, клуба на инвалидите и слепите, и програмата за временна заетост се запазват същите, каквито са и за 2016 г., т.е. това са едни дейности, които вече в годините се урегулираха, сумите не са големи, но пък са задължителни да бъдат отделени, ако искаме да продължим да контролираме дейностите. Завишили сме с 5 000 лв. сумата за съфинансиране на проекта „Топъл обяд“ по съвместния проект с БЧК, тъй като се оказва, че всяка година заделяме средства, които след това дофинаснираме, тъй като не стигат, сега сме направили реалния разчет и има завишение с 5 000 лв. Има завишение с 23 000 лв. в издръжката за водоснабдяване и канализация, и това завишение идва от факта при 30 000 лв. предвидени за 2016 г., 53 000 лв. за 2017 г. Идва основно от средствата необходими за поливане на растителността на новоизградената, модернизирана част на центъра и новоизградената тревна настилка на градския стадион. За поддържане на осветлението в града средствата остават същите в размер на 450 хил. лв. Имаме едно сериозно завишение за средствата необходими за зимно поддържане 500 000 лв. И това завишени не е приумица, всички видяхте каква зима тази година ни споходи, не само Ямбол, а и цялата държава и никой не е наясно какво ще се случи до края на зимния период, нито пък някой е наясно каква зима ни очаква декември месец 2017 г. И затова сме предвидели една сериозна сума, която да ни даде възможност да поддържаме уличната и тротоарна мрежа в маршрутите и графиците, в които е ангажирана фирмата, да имаме осигурените средства, за да не се отрази на града поради липса на средства, затруднение с трафика на автомобили, обществен транспорт, както и пешеходния трафик. И тук може би е момента само да споделя, че тази година проявихме с цялото разбиране за цялата тека пътна обстановка и не сме наложили санкции на нито един от търговските обекти, нито на гражданите, които са длъжни по закон и наредба на ОбС, които са длъжни да си почистват прилежащите тротоарни пространства пред всеки един дом, пред всеки един вход и пред всеки един търговски обект. Но от тук натам, така както следим фирмата дали си изпълнява конкретно вменените задължения, така ще следим гражданите и търговските обекти дали и те си изпълняват задълженията, които са им вменени и ако не са ще бъдат санкционирани. Останалите разходи в дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие са разходи, които са съобразно предвидените в бюджета за всяка една година и затова се разминават толкова чувствително спрямо 2016 г. В 2016 г. има заложени само 50 хил. лв., в 2017 г. са 326 хил. лв., но те са конкретизирани с всяко едно перо надолу в бюджета, така че да си намерят своето логично обяснение. Една част от тях са в капиталовия списък, а други са задължителни дейности, които трябва да завършим, както например строителния надзор за блоковете, които се санират в момента, последния ЛОТ разделихме надзора на четири ЛОТ-а, от по четири сгради всеки. Последния ЛОТ, тъй като до второ нареждане министерството на регионалното развитие спря сключването на всички договори, а този договор за надзор се забави, имаше много участници и съответни жаления, се наложи да го предвидим от собствените средства, ако държавата отблокира тази забрана надявам се, че тези средства ще бъдат възстановени от националната програма, но сме ги заложили, за да не се блокира процеса за саниране на блоковете на хората, което мисля, че би било голям ущърб за всички. В озеленяването като дейност стойността се запазва същата, както и за предходната 2016 г. в размер на 750 хил. лв. И искам само да коментирам, че тази сума, която за много хора изглежда сериозна, след толкова години целенасочени усилия в това да приведем поне до някъде зелената система, разбирайте поддръжка на тревните площи, рязане на повредени и увредени дървета и изсъхнали, оформяне на корони, рязане на храсти и всички дейности не достигат все още, тъй като още има много, много дейности, които трябва да се извършат и много искания и желания на нашите съграждани. Казвам го, защото в годините назад почти нищо не се е правило и сега на нас ни се пада възможността и отговорността да махаме дървета и да засаждаме нови, но и съответно да ги пазим, защото само за миналата година 1/3 от наново посадените дръвчета в града бяха унищожени от вандали, което някак си не е редно това си е наш ресурс, наши пари, директно от данъците на ямболлии. В сектора честота, дейностите са разчетени, така както в края на годината казах бяха приети от ОбС. Има една дейност, други дейности по опазване на околната среда, където са заложени няколко числа искам да ги изкоментираме изрично, карта за шум. Тази карта за шум, която няколко години общината в общинския бюджет залягат средства, надявам се тази година да я изработим. Оказа се, че заложените средства са 80 хил. лв. Оказа се, че приемайки ангажименти за членството на България в европейския съюз и синхронизирайки българското с европейското законодателство има едни задължителни дейности, една от които е картата за шума, т.е. това си е програма за управление на шума. Задължително трябва да бъдат разработени, макар за много хора да изглеждат като дадени на хаос пари, но закона си е закон и ние сме длъжни да го следваме. За дейностите по поддръжка на дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Средствата са се заменили с миналогодишните 79 хил. лв. предвидени за 2016 г., 72 хил. лв. са предвидени за 2017 г., 6 000 лв. предвиждаме пак за почистване на пясъчниците на детските площадки и едни средства предвидени за почистване на р. Тунджа. Миналата година бяхме предвидели 200 хил. лв., които с едно малко дофинансиране, с корекция на бюджета от миналата година, с тези средства успяхме да разчистим дървесната растителност, в коритото на р. Тунджа, което минава през града в отрязъка от съоръжението на „Зл. Рог“, т.е. там където свършва бетонираното корито на реката почти до изхода на града. Тази  година има предвидени 930 хил. лв., които средства са предвидени за почистване на тинята от коритото на р. Тунджа. Имаме спечелен проект по трансгранично сътрудничество за извършване на дейности по промяна, цялостна промяна, визията на градинския мост и заедно с това, надявайки се почиствайки реката да се получи онова старо и малко по забравено, но напълно реално като възможност ползването на р. Тунджа със съответните съоръжения за развлечения били те водни колелета, лодки или други такива и наистина парка и реката около парка да се допълнят с още един акцент и елемент, който да радва хората. От тези 930 хил. лв. една част са средства заложени за почистване на тинята от бетонираното корито, а друга чувствително по-малка за почистване на кюнето, т.е. от бетоновото корито, което продължава от бетонираната част на реката до изхода на града. Имаме предвидени разходи, които са съизмерими с разходите от 2016 г. за спорта в Ямбол. И тук имаме само едно малко разместване  е 380 000 лв.е за спортните клубове, като средствата вътре са разместени, така че спрямо миналогодишните намаляме и то е описано в обяснителната записка на бюджета, намаляме средствата за мъжки баскетбол от 230 хил. лв.  на 200 хил. лв., завишаваме стойността на сумата за детската баскетболна школа 20 хил. лв. на година на 30 хил. лв., а остатъка прехвърляме към средствата, които се разпределят между всички останали клубове. Тази година не сме предложили да се финансира детската школа по футбол и реално с 40 хил. лв.  в повече се завишава спорта за всички останали спортове в града. Като моето виждане и виждането на екипа управленския на общината е средствата за мъжкия баскетболен отбор за всяка година да намаляват по-малко, да се увеличават средствата за детската баскетболна школа и да създадем, тя и в момента е една от най-добрите школи в държавата, но да си създадем в по-голямата част мъжки баскетболен отбор, в който да играят децата на Ямбол и ако се наемат външни, чужди състезатели те да бъдат неповече от двама до трима максимум и то за средства, които могат да се осигурят в по-голямата си част от спонсори. Тъй като града има нужда от баскетбол и ние не можем рязко да спрем финансирането и тази икономическа обстановка и финансова криза това означава да обречем баскетбола на провал. Но нашето виждане е, че детската баскетболна школа, която се развива блестящо, най-вече заради усилията, които влага Здравко Янчев и хората, които той организира треньорите и учителите по физическо възпитание в училищата. След три години усилия резултата е много добър н а първите места сме в държавата във възрастовите групи детски и младежки, което предполага и вече играят децата от тази школа и в мъжкия отбор, което предполага да вървим и в тази посока. Както виждате ефекта е много хубав, но резултатите не идват бързо и затова е редно да подпомогнем и техните усилия. Убеден съм, че ще сме може би първия отбор такъв в България, в който по-голямата част от състезателите ще бъдат възпитаници на местна школа. Имаме отделени и тази година, както и в предходните 22 000 лв. за субсидия за църквите. Миналата година бяхте отделили с решение на ОбС 20 000 лв. конкретно за новопостроената църква в кв. „Аврен“, които пари бяха преведени на църквата и тя ги използва за дейностите по окончателното завършване и стартиране на работата в църквата. Исканите необходими належащи суми тази година за всички църкви представени от архирейския наместник Архемандрид Димитрий, след като са направени проучвания по трите основни църковни храма Св. Троица, Св. Георги и Св. Николай са в размер на 45 000 лв., но тъй като нямаме всичките средства предлагаме на вашето внимание половината от сумата с предложение към тях, другата половина да бъдат намерени от дарители и да се извършат съответните необходими ремонтни дейности и в трите храма, затова и нямаме определено за коя църква, а в последствие ще бъдат разпределени спрямо техните искания. Парите за културен календар и за театър тази година, както и за предните, аз ще акцентирам върху театрите, другото го виждате. Както и предните средствата за театрите средствата се запазват такива каквито бяха за 2016 г., каквито бяха и за 2015 г., т.е. няма нещо, което поради наша причина да предполага нарушаване на ритъма на работа на драматични театър и на кукления още повече, че в рамките на 2016 г. започнахме един нов начин на финансиране и на отчитане на средствата, с които подпомагаме двата театъра, където общината директно разплаща разходите заявени от двата театъра. Според мен и според екипа, това е най-прозрачния и най-редния начин да има яснота къде отиват парите от данъци на всички граждани на Ямбол, за какви разходи конкретно и точно за подпомагане на театрите. Защото досега практиката беше тези средства да ги даваме директно на Министерството на културата, като субсидия, Министерството на културата ги връщаше на театрите, но отчета къде точно се харчат тези средства оставаше скрит за хората. А сега за всеки един разход бил 100 лв. или 5 000 лв. е едно към едно по заявка и със съответните отчетни документи одобрени, и със съответните отчетни документи за извършването на този разход, които ние сме в състояние във всеки един момент да представим на всеки, който иска да се запознае точно с какво и как подпомагаме дейността на театрите. Затова не мога да приема на сериозно изказванията по време на общественото обсъждане на бюджета от граждани на Ямбол, затова че не подпомагаме театрите. Не по никакъв начин размера на финансиране не е променен спрямо предходните години, а само начина на финансиране е променен и той вече се е утвърдил от предходната 2016 г., че е работещ. От по-големите разходи, които сме предвидили, за да не ви обременявам със всичките мисля, че си заслужава да кажем онова, което задължително трябва да направим като разход за собствеността, която ние притежаваме. Това е за такса битови отпадъци 130 хил. лв., общината трябва да плати на себе си, но такъв е закона, данък сгради е 70 хил. лв. за всичко, което е под шапката на общината. Предвидили сме и 3 000 лв. за събаряне на незаконни гаражи, миналата година бяха 5 000 лв. Казвам ги изрично, защото по-голямата част от гаражите на територията на общината вече са премахнати, но все още има места, където това не се е случило, текът процедури, някъде има оспорвания и няколко пъти вече в годините ни се е налагало принудително да отстраняваме гаражи, защото хората не желаят доброволно, затова е необходимо да има все още малка сума. Но мисля, че ефекта, който се получава от премахването на гаражите, премахването на грозните бараки в целия град и веднага благоустрояване на терените върху, които са били са достатъчно сериозен знак към хората затова защо е необходимо да променим средата около нас. Предвиди ли се 100 хил. лв. за отчуждение на собственици и разходите за заемите и лихви по обслужване на заемите 60 хил. лв. и 50 хил. лв., и 200 хил. лв. сме предвидили в резерва на общината. Който в чисто оперативен план в годините е показал, че е достатъчен като размер, ако се наложи да се реагира по спешност, кмета да има инструмент в ръцете и да може да използва средствата, ако прецени или ОбС, ако прецени, че част от тези средства могат да бъдат използвани по друго предназначение със съответна корекция в бюджета те да бъдат извадени от там и преместени в дейността, в която ОбС прецени, че това може да се случи. Благодаря ви за вниманието, надявам се да не приемате моето изказване като отегчително. Опитах се максимално, подробно да обясня, колкото се може по-кратко двете основни части на бюджета, приходите и разходите. Пропуснах само едно нещо да кажа, това е капиталовия списък от размер  1 934 000 лв., 900 хил. лв. са от продажба на собственост най-общо казано, т.е. от постъпления, от средства, от управление на собствеността. От 1 900 000лв. закръглено, 900 хил. лв. са средства, които ние предвиждаме да постъпят от този вид разпореждане със собствеността. Зад тези 900 000 лв. стоят конкретни обекти в капиталовия списък и аз искрено се надявам ние да постигнем тези продажби, за да може да реализираме обектите, които сме предложили на вашето внимание. Но го казвам не за друго, а защото целия капиталов списък, който остава за общината, за дейности, които да се извършват е 1 900 000 лв. и то от тях 900 хил. лв., които не са толкова сигурни средства. Средствата около 400 хил. лв., които са от постъпления от данъци също не са толкова сигурни, защото всяка година изпълнението на бюджета е в рамките на около 90%, т.е. и там една част от средствата не са сигурни. И всъщност това са реалните средства, които остават, за да благоустроим града във вида и по начина, по който всички хора живеещи във всеки един квартал и в целия град очакват от нас. Казвам го, за да сме наясно още в началото на дебата, че може да имаме много желания и много желания има от страна на хората, но реалностите на нашия собствен бюджет са твърде ограничени и затова наистина трябва много премерено и много смислено да влагаме тези средства. Ще видите, че в капиталовия списък една не малка сума е отделена за проектиране и тя е отделена съвсем съзнателно с цел да подготвим проекти за всичко онова, за което бихме могли да потърсим финансирането други източници.  Дали това ще бъде национално доверителния Еко фонд, както преди няколко години защитихме над 4 млн. лв. средства от Национално Доверителния Еко Фонд и с тях ремонтирахме не малко училища и детски градини. Дали това ще бъдат средства, които ще защитим пред ПУДООС или други източници на финансиране и механизми на държавата, ние винаги трябва да имаме проект, проектна готовност. Ако нямаме проектна готовност, нямаме точните разчети, няма как да как да кандидатстваме за тези средства. Затова за мен е изключително важно да продължим в тази посока да проектираме, за да може след това да защитим едни средства, които са извън нашите пари от данъци и частта, която трябва да съфинансираме е много мъничка, за да се усети сериозно в града общата воля за решаването на проблемите, които касаят града. Затова ще ви помоля и когато гледате и в капиталовия списък да съобразите и това, защото това е било едно от водещите, когато сме го разработвали.

 

Ибришимов – Часът е 10.55, обявявам 10 минути почивка.

След почивката кворум 34 съветника в 11.15 часа.

 

Додов – Искам да изкажа становище, да задам някои въпроси и да направя предложения по Бюджета за 2017г. По приходната част: §§ 40-00 под-§§40-22 Постъпления от продажби на нефинансови активи - за 2016 г. постъпленията са в размер 1 580 000 лв., а в Проектобюджет 2017 очакваните приходи са заложени в завишен размер на 1 650 000 лв. При условие, че статистически Ямбол намалява с численост по около 1000 души ежегодно за последните години (държа да отбележа и то главно сред младежта, която търси по добра реализация в по-големите градове) и по данни на НСИ жителите му наброяват около 70 000 души, извода е, че намаляват и шансовете за инвестиционен интерес поради липса на квалифицирана работна ръка, а може би следва да добавя и намаляващият интерес към обявените търгове на общински имоти, видима липса на наематели (разбирайте спадащи цени на наеми на м2 площ, като за пример мога да дам пустеещите външни помещения на „Безистена", а и множество други) – от къде считате, че ще се завишат планираните приходи?

По разходната част: Първо имам въпрос - Общинска администрация в §§ 122 под-§§46-00 „Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации и дейности" цитираната сума кои членства

и участия включва? Какви ползи носи това за Общината? Свързани ли са те пряко или косвено с постъпления в местната стопанска дейност, развивана като цяло на територията на Община Ямбол или областта?

 По „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" – общи разходи §§ 998 под-§§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" - подкрепям изцяло Становището на Стоян Стоянов (на когото очаквам да предоставите възможността за изказване) Относно „Домашен социален патронаж" - §§ 524 под-§§10-00 „Издръжка" - какво включва тази позиция от Бюджета? Искам да изразя Благодарности към г-н Кмета за включване в Бюджет 2017 на внесено от мен устно предложение преди 1 г. по време на дебати по Бюджет 2016 относно почистване коритото на река Тунджа - тогава по изказване на присъствалите зам.- кметове и секретар на Общината това изглеждаше абсурдно, но очевидно идеята е узряла и видно днес вече предстои тя да се реализира. Тук бих вмъкнал, че всъщност съм правил опити да се реализира тази идея още през 2006 г. на тогавашен консултативен съвет на Бизнеса в града, но поради определени обстоятелства и липсата на необходима публичност тогава тя не получи реализация. В тази връзка обаче бих допълнил, че само по себе си едно почистване би приключило само с конкретните за екологията ползи, но като значим разход следва да извлечем и икономически ползи, чрез възстановяване на развлекателна дейност - съгражданите ни още помнят водните колела, лодките, атрактивните мероприятия свързани с тази дейност. Тук ще споделя, че преди 10 г. имаше идея и да се пусне „плаващ ресторант" с атрактивна цел както за съграждани, така и за сватбени мероприятия и представителни цели за гости на града ни.

Благодаря Ви г-н Кмете и за заложените в Бюджет 2017 г. средства по друго мое споделено с Вас при първата ни среща преди 1 г. и 3 месеца устно предложение за решаване на проблема със задръстванията на кръстовището на ХЕС, чрез изграждане на кръгово кръстовище, както и преминаването на светофарната система, изградена и финансирана, ако не се лъжа, специално от и за м-н Билла, в режим мигане през пиковите часове, вкл. и за други такива, свързани с необходимостта от допълнителни паркингови площи и благоустрояване около Художествената галерия , част от които вече са факт, а другите са заложени в настоящият Бюджет 2017.

Предлагам преходният остатък, в частта си „капиталови разходи" от 120000 лв. за „Почивно дело, култура и религиозни дейности" да се предостави по същото направление чрез увеличение на настоящият Бюджет 2017, защото някои сгради (и по специално църквите) се нуждаят от неотложни ремонти. В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. Дейност 604 Приложение 4 - „Проектиране на улично осветление" бих предложил г-н Димитър Стоянов да изрази своето становище като компетентно лице. В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. Дейност 619 - §§53-00 Приложение 4 - „Проектиране на видео наблюдение" практиката ми показва, че разхода е безсмислен. Препоръчвам, изискване на оферти за изграждане на системи за видео наблюдение в ЦГЧ с включено проектно предложение. Този разход ще бъде спестен на Бюджета и не е необходим. На пазара в този бранш има изключителна конкурентност и Община Ямбол следва да се възползва от пазарната конюнктура. В разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. Дейност 714 „Спортни бази - спорт за всички" - „Проектиране на инвестиционен проект на спортен комплекс Диана" - сумата е в размер 120 000 лв. Въпросът ми е: Осигурени ли са средствата по реализиране на проекта предвид високата стойност на проекта не можем да си позволим лукса да разходваме средства, от които ползата ще е никаква. Тук също следва да се разработи по-комплексна стратегия относно такава инвестиция, която да кореспондира и с други дейности като туризъм, развлечения, хотелиерство, ресторантьорство, транспорт и други.

Отделям специално внимание по разходната част на ОП „Платени зони за паркиране". (Синя зона) Очевидно, на база разходите за 2016 г., съобразно числеността на персонала, заложените разходи по възнаграждение на същия са в размер на 291163 лв. Очевидно тази дейност работи в полза на едни и в ущърб на други. Какво имам в предвид - Организационно презумпцията на „Синя зона" при въвеждането й, а впоследствие и разширяване бе да има възможност за достъп до административни сгради на МПС на граждани и регламентиране на престоят им в ЦГЧ. След разширението обаче, това донесе много негативни проблеми на всички улици и живущи в периферията на периметъра, обхващащ вече разширеният обхват. Тоест, ако преди въвеждането й в ЦГЧ е имало проблеми с паркирането, то впоследствие този проблем се прехвърли върху други съграждани. Чисто организационно знаем, че в периметъра на „Синя зона" има множество заведения, магазини, административни сгради в сферата на услугите, офиси на фирми, финансови институции и разбира се административни сгради,  за които излиза прекалено скъп годишният абонамент за осигуряване паркоместа на повече от 1 брой. Следователно този механизъм не подпомага техните икономически и административни дейности, а по скоро ги ограничава, като това най-много се отразява на гости на града, които не биха се възползвали от допълнителен престой с възможността да посетят заведение, магазин, или представителни и архитектурни сгради в града, примерно Безистена или Галерията. Излиза, че сами си ограничаваме възможността да развиваме икономическа и културна дейност в града си в часовия диапазон на действие на „Синята зона".  От икономическа гледна точка - Инвестират се средства в амортизируеми ДМА: паркинг автомати, терминали, МПС. Приходите от тази дейност са почти изравнени, от така представените цифри и цитираният от представителката на Общината по време на последното заседание на ПК по „Бюджет и финанси" приход от около 400000лв. и гражданите условно казано, чрез „Синя зона" плащат заплати и осигуряват работа на 30 човека, което значи, че много хора плащат, за да се възползват единици. Считам, че тази дейност следва да се преразгледа, а защо не и инициира местен Референдум по този въпрос. Съгласен съм, че функцията й следва да се запази за обществени сгради като ЯОС, Община Ямбол, ОД на МВР и НОИ. В този ред на мисли считам за коректно Община Ямбол да представи подробен икономически отчет и анализ за изтеклата 2016 г. на това общинско предприятие, а за да не живеят съгражданите ни в заблуда - и да го публикува на сайта на Общината.

Позволете ми да предоставя от името на гражданин на гр.Ямбол - г-н Иван Кърцъков, конкретно питане относно Бюджет 2017 във връзка с разходната му част, с молба да му се отговори публично или в писмена форма.

Уважаеми г-н Председател, в публичното пространство витаят разни коментари, вкл. публикации в медиите, вкл. и електронните, имам и процедурно Предложение, относно т.2 от дневния ред: Моля да направите прекъсване, при което постоянната комисия по ЗПУКИ да се произнесе има ли конфликт на интереси при гласуване на т.2 от дневният ред на XVI заседание на ОбС Ямбол, както и дадете възможност на всеки общински съветник по смисъла на чл.3, т. 9, отнасящ се конкретно до общинските съветница и попадащ в чл. 2 на ЗПУКИ, цитирам, да си направи самоотвод.

Д. Стоянов – В началото на миналата седмица внесох предложение по бюджета за 2017г., общинската администрация да остойности обектите, които съм предложил с идеята да влязат в проектобюджета днес. Нямам отговор, аз направих това и ще Ви го представя. Всеки общински съветник и гражданите на Ямбол би трябвало да са запознати с тенденциите на развитие на общината, с цялостния дух на бюджета и да преценим дали да подкрепим предложеното. За да стане това трябва да се види какво е било през 2016г. и какво се предлага сега. Има опит да се направи нещо такова в материала, който ни е предложен, но не всеки ще разбере цифричките в приложение 1. Трябва да го има във всички приложения. Тогава можеш да виждаш и да преценяваш тенденции. Щях да бъда много по-подготвен за дебат. Най-големите съмнения са естествено в § 10-00 Издръжка. За да няма съмнения, трябваше да има разбивка, за да можем да преценим правилно ли се разходват тези средства. 1074 хил. лв. заложени, иди разбери какво се крие под този милион. Това не е по някаква прищявка. Заставаме с името си, с честта си зад тези решения. Вижте какво стана н такса смет, имената ни висят като на прокажени. Искам да съм наясно с всичко и да гласувам по съвест. Имам няколко въпроса, първо относно резерва, който 200 хил. лв., миналата година е бил доста по-голям, сега за заплати ли отива? В  § 24-09 приходи от наеми на имущество по каква е намален за 2017г.? В § 27-01 има завишение от 50 хил. лв. – повишаваме таксата или децата са се увеличили? В § 40-22 продажба сгради 1650 хил. лв. какво ще продаваме, не е ли малко рисковано като не се знае дали общинските съветници ще приемат това да бъде продадено.

Ибришимов – Г-н Стоянов, времето ви изтече, не ви прекъсвам, но не се отклонявайте.

Д. Стоянов – Става дума за бюджет все пак, ще побързам, благодаря. Предлагам в Раздел 122 "Общинска администрация", параграф 01-00 "Заплати", в колона дофинансиране, сумата от 570 000 лв. да бъде променена на 300 000 лв. Освободената сума от 270 000 лв. да бъде разпределена както следва:

В Раздел 469 "Други дейности по здравеопазване", параграф 10-00 "Издръжка", в колона дофинансиране, сумата от 0 да бъде променена на 180000 лв. Предлагам тази сума от 180000 лв. да бъде използвана за зъболекарски услуги за подрастващите деца, като задължим кмета да.изготви методика, на базата на която всеки един ученик, да може два пъти в годината да посещава зъболекарски кабинет за профилактика и някой манипулации по зъбите.

В раздел 714 "Спортни бази за спорт за всички", параграф 01- 00 „Заплати за персонал" в раздел дофинансиране сумата от нула лева да бъде променена на 90 000 лв. Да задължим кмета да изготви методика, на базата на която тези 90 000 лв. да отидат за масов спорт за децата като бъдат наети съответните специалисти, които по места, в спортните зали на училищата да организират и водят масовият спорт сред подрастващите.

Предлагам в раздел 604 "Осветление на улици ", параграф 10- 00 „Издръжка" сумата от 450 000 лева да бъде променена на 410 000 лв.

Предлагам в раздел 622 "Озеленяване ", Параграф 10- 00 „Издръжка" сумата от 1 034 510 лева да бъде променена на 944 510 лв.

Предлагам в раздел 626 "Чистота", Параграф 10- 00 „Издръжка“ сумата от 1 717 533 лева да бъде променена на 1 617 533 лв.

Предлагам в раздел 627 "Управление на отпадъци", параграф 10- 00 „Издръжка" сумата от 2 290 000 лева да бъде променена на 2 190 000 лв.

Предлагам в раздел 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие" , параграфи от 51 до 55 „Капиталови разходи " сумата от 525 950 лева да бъде променена на 855 950 лв.

Предлагам в Дейност 619 "Други дейности по жил. строителство и благоустрояване„ сумата от 0 лева на раздел собствени приходи да бъде променена на 263 000 лв. като в тази дейност добавим обектите: Изграждане на тротоар в к-с "Яворов", от източната част на бл.11, бл.8, бл.4, северна част на бл. 2, ул. „Яворов" номера 30,28,24 до кръстовището с ул. "Атанас Кратунов", с дължина 400 м . Стойност 40 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "В.Левски", от източната част на бл.7, бл.8, бл.9 до източната част на бл. 11, с дължина 200 м . Стойност 20 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане ", от южната част на бл.54, южните части на бл.53, бл.48 до южната част на канално- помпената станция, с дължина 200м. Стойност 22 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане", пред входовете на бл.48, с дължина 80 м. Стойност 8 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане", от източна част на бл.46 до източна част на бл.47, с дължина 50 м. Стойност 5 000 лв. с ДДС; Изграждане на улица с тротоар в к-с "Възраждане", от южната част на бл.46, бл.50 и бл. 51, с дължина 120 м. Стойност 84 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане", от бл.52, 51, бл. 36 до западната част на бл. 48, бл.46, бл. 45, бл. 43, с дължина 500 м. Стойност 50 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане", от източната част на бл.36 до бл.40, с дължина 30 м. Стойност 3 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане", от западна част на бл.53 до западна част на бл.41, с дължина 80м. Стойност 8 000 лв. с ДДС; Изграждане на тротоар в к-с "Възраждане", от северната част на бл. 23, бл. 22 до северна част на бл.21, с дължина 230м. Стойност 23 000 лв. с ДДС.

Предлагам в раздел 122 "0бщинска администрация", параграф 10- 00 „Издръжка" сумата от 1 074 000 лева да бъде променена на 1 141 000 лв. Завишението от 67 000 лв. да се използва за: Електронен публичен регистър за онлайн следене изпълнението на бюджета на общината - 50 000 лв.; Електронна система за връзка с общинските съветници, автоматично генерираща входящи номера на всички запитвания към съветниците, със следене на развитието, решаването на проблема и отговор на запитването - 10000лв.; Електронен публичен форум, за коментари и диспут по важни за града проблеми - 7 000 лв. С 270 хил. лв. да завишим в табл.1 27-02 и да стане от 4 340 хил. лв. на 4 610 хил. лв., за да стимулираме общинската администрация да събере таксите, те са стари и да може да си вземе работните заплати.

Сивкова – Г-н Стоянов, ни представи направо ново предложение за нов бюджет. Първо искам да кажа, че този път в комисиите, които се проведоха имахме възможност да си зададем множеството въпроси и в по-голямата част на самите комисии. В последствие, като допълнителни уточнения да получим отговори на задаваните от нас въпроси, за да може тук конструктивно и в работен порядък да изразим своето мнение относно бюджета. В тази връзка г-жа Павлова и колежката и на комисиите много добронамерено, и много коректно отговориха на нашите въпроси, доколкото имаха възможност да направят това. Аз, приемам бюджета, като един документ в рамките, на който за годината кмета реализира своите виждания, своята политика обектите, които той смята, че са най-добре и ще окажат най-добро влияние върху подобряването на състоянието на града и пред нас той има задачата да защити полезността на този бюджет и неговата ефективност. Ще изкажа своите съображения по три показателя, по три посоки, които ме смущават и не приемам това, което ни се предлага. Тъй като бюджета е реализиране на политика сравнявайки предишни бюджети. Аз в този бюджет разбирам по цифрите, които ни се предлагат, че на първо място се формира една тенденция за завишаване на числеността на общинската администрация и съответно разходите за нея. Тази тенденция за мен е притеснителна, тя не кореспондира със съвременните изисквания за икономичност и целесъобразност на бюджетите, и ще кажа конкретно какво имам предвид в тази посока. Поглеждайки числеността на общинската администрация виждаме, че финансираните от държавата 124 общински бройки администрация се дофинансират още 48 бройки, с които общинската администрация става 172 бройки. Не говоря за центрове, детски ясли и други дейности, говоря за една чисто общинска администрация. Към тази общинска администрация ни се предлага още една втора администрация, това е администрацията на общинските предприятия. Погледнете числеността, срещу тези 172 бройки, стоят 159 бройки общинска администрация. Значи тук говорим за създаването на още една общинска администрация. И какво ни се предлага за тази администрация, това са шестте общински предприятия. Тези шест общински предприятия са имали общ бюджет за 2016 г. - 2 702 000лв., тази година бюджета им е 3 508 000 лв. За мен е необяснимо, няма анализ на тези общински предприятия, на тяхната дейност, на тяхната ефективност и в тази връзка подкрепям и предложението на колегата, който говори преди мен относно необходимост от анализ. За мен от този бюджет не става ясно защо общинско предприятие „Комунални и обредни дейности“, бюджета му от 734 000 лв. става  908 000 лв. тази година, защо от 36 бройки се увеличава числеността на 42 бройки, защо в „Общински пазари“ са необходими допълнителни 2 бройки, за да станат вместо 7 бройки за миналата година, 9 бройки, защо в „Туризъм и култура“ от 29 численост стават 31, защо в „Платени зони за паркиране“ от 24 бройки стават 30 бройки. За мен създаването на една втора администрация под формата на общински предприятия е крайно притеснително и за мен това не е полезно за града. Увеличаваме администрацията, а фактически населението в града намаля. Изразявам своите съображения, защото за мен това е притеснителната част в бюджета. Втория показател, по който искам да коментирам, това е получената информация на днешната сесия и получената информация на самите комисии. Г-н Славов, по повод на такса сметка започвайки и коментирайки разходите каза: „Приходите от такса битови отпадъци са такива, каквито са приети в план-сметката на такса смет приета в края на 2016 г.“ Приходите, които ни се дават в Приложение 1 от такса смет, приходи от такса смет са 4 340 000 лв., при план-сметка 5 099 000 лв. На комисията, на която зададох въпроса, съвместните комисии, заседаваха комисията ЗПУКИ със ПК ЗОРПК, г-жа Павлова ни обясни, че заложените 4 340 000 лв. са при планирана събираемост 85%. Дофинансирането, попитах останалите от къде ще се вземат, посочено ми беше дофинансиране, което се вижда в Приложение 3, в дейността, която е 741 000 лв. и ни се обясни, че има 200 000 лв. от преходен остатък от такса смет и останалите 500 000 лв. са от общия преходен остатък. Тенденцията да не се работи сериозно и стабилно в посока на събиране на приходите от такса смет за мен е показва този бюджет. Аз не го приемам това нещо за нормално и смятам, че трябва да се положат усилия съответно да се направят всички постъпки, за да може приходите да се събират. Такса смет беше завишена много в края на миналата година, коментарите по такса смет бяха ужасяващи в града и в социалните мрежи, и електронните мрежи, и при такова сериозно отношение на хората и изисквания към нас ние не можем да приемем един такъв начин на действие да се планира на 85% събираемост на  такса смет и да се дофинансира от общи приходи. Ама тези средства, които се събират от общите приходи от данъци и такси, това са средства, които могат да отидат за нещо по-полезно, не да отиват за това, че администрацията не е положила максимално усилия да си събере такса смет и който тук се опитва, защото в комисиите имаше такива опити да ни се обяснява, че това е някак си естествено и е навсякъде така, не може да ни се обяснява, че това е нещо нормално, просто аз не го приемам. И третото нещо, което бих искала да коментирам, това е в списъка на капиталовите разходи, аз виждам, че като предложение това ни е предложено. Запитах защо е записано „Обект конкурс за идеен проект“ р. Тунджа и конкурс за идеен проект „Музей на бойната слава“. Тъй като виждам, че тъй като обекти такива те не могат да съществуват, виждам, че тук ни е предложена една корекция. Самата обаче идея за конкурсите за мен е, изразявам своето мнение е една абсолютно порочна идея. В предишните мандати имаме скандални конкурси, проекта за центъра на града и конкурса за зала „Диана“. Конкурсите, където тук се панират 5 000 лв. и 10 000 лв. са една форма да се заобиколи конкуренцията, една форма, под която на спечелилия конкурса, на който даваме 5 000 лв. ние му възлагаме разработката на идеен проект и срещу стойност, която той посочи без конкурсно начало по Закона обществените поръчки се възлага директно на тази фирма да разработи съответните проекти. За мен това е една порочност и липса на възможност за конкуренция, която и самата практика в общината през единствените два конкурса, която е реализирала е показала скандализиране на обществеността и създаване на предпоставки за коментари в посока липса на непрозрачност в работата на общинска администрация. Това са моите съображения, за мен поради три причини бюджета, който ни се предлага е неприемлив за мен. И нещото, което искам да коментирам пред вас е като говорим за бюджет, искам да кажа и нещо, което е свързано с отчетите на бюджета, които се публикуват на страницата на общината ежемесечно. Ако някой си е направил труда да следи и да види ще разбере, че от тези отчети нищо не се разбира като конкретни показатели. Не можеш да видиш по месеци какъв е прихода от такса смет. Не можеш да видиш по месеци какъв е прихода от продажба на имущество. В тази връзка направих официално питане до Министерство на финансите и ми бе отговорено, че формата, в която се изискват отчетите да се представят в Министерство на финансите е една, определена и тя се дава в няколко таблици и разбивки. Това, което администрацията прави и публикува на сайта на нашата община се оказва, че не е незаконно, но то е най-обобщения и е най-неясния формуляр по отчета на бюджета за съответния месец. Моето желание и препоръка към администрацията е, когато се правят отчетите на бюджетите и се публикуват месечните, да бъдат така добри, както правят съседни общини, говоря една голяма община Бургас, да публикуват всичките таблици, които се изискват и по които внасят в Министерство на финансите, а не да ни подават една хапчица с идеята да отбият номера и срещу, което то е ясно, че ние нищо няма да разберем. Ние сме общински съветници и на нас ни е необходима информация, за да можем да предприемаме своите последващи действия.

Бакърджиев – репл. – Понеже слушах изказването на г-жа Сивкова и искам да вметна нещо по въпроса за втората администрация и по въпроса за бройките в общинските предприятия. Сега някак си да наричаме 17 оркестранти от „Дианополис“, които са в щата на общинско предприятие „Туризъм и култура“ за администрация, струва ми се малко несериозно. Другото, което по т.3, която сподели г-жа Сивкова, по отношение аз пък за разлика от нейното мнение адмирирам това да има конкурси за проекти и т.н. Иначе г-жа Сивкова предлага една практика от съседната община, която примерно възложи проектирането на паркинга пред „Кабиле“ на роднини, както се казва и видяхме как един паркинг от 37 места беше направен на 12. И сега се оказва крайно нефункционален, а това, че се е напукал вече асфалта е вече тема на друг разговор. Така че, по-добре вместо да минаваме на директно възлагане, както имате опита като заместник кмет, по-добре варианта е наистина да има един конкурс. И където наистина на конкурсни състезателни начала да се представят различните проекти.

Йорданов – репл. – Слушах внимателно г-жа Сивкова, доста добро изложение и съм си записал някои неща. Направи ми впечатление, че доста детайлно е погледнала увеличаването на персонала, примерно на пазарите от 7 до 9 човека. Тези допълнителни бройки са за чистачки на пазарите, г-жо Сивкова. Това са неща, които са съвсем естествени, които трябва да се случат, за да може самия пазар да бъде по-чист, не както е бил преди години. Аз, когато се обучавах в математическа гимназия минавах всеки ден през пазара и мога да ви кажа, че никога не е бил така чист, така както е сега. Така че, естествено трябва да се повиши дадена бройка, за да създадем по-добри условия за живот на хората. Другото, което е с повишаване на бройката на служителите в отделните предприятия ще постигнем по-добър контрол. Особено в предприятието спортни имоти, който вие през годините сте ги оставили тези спортни имоти да бъдат безстопанствени. Не знам дали знаете, но можеше, ако решите Вие сама да отидете да си ударите един душ на стадиона без никой да Ви каже нищо, обаче се налага в момента ред. Също и към г-н Додов, така се налага и видео наблюдението, т.е. контрола, който трябва да бъде извършен може да бъде по няколко способи, г-н Додов, освен чрез физически така и чрез видеоконтрол, защото го засегнахте този въпрос. Другото, което зачекна г-жа Сивкова е за перото за такса смет, че било 4 340 000 лв. Ами както в живота няма перфектни неща така и вие, когато разчитате някакъв разход или приход не може да го достигнете точно до стотинка. Така че, дай боже да имаме 100% събираемост. Съмнявам се, когато вие сте управлявали да сте има ли по-голяма събираемост, отколкото сега местната администрация. И не е сериозно да казвате, че не работи администрацията в тази насока. Тъй като самото пращане на доброволни покани се извършва най-вероятно от служителите на „Местни данъци и такси“, а вече самото изпълнение има си органи, частни съдебни и държавни съдебни изпълнители,. Които могат да го свършат. И общината е доста коректна в това отношение се съобразява със закъснелите плащания и т.н.

Сивкова – дуплика – Разбрах, че колегите не ги притеснява това, което аз казах. Всеки има право на свое собствено мнение. По повод коментара на г-н Бакърджиев, ако се запознавал с процедурата за конкурсите, което е в ЗОП и начина на тяхната реализация, смятам че нямаше да направи този коментар, който направи, защото там ясно е изписано какво става. По повод коментара на г-н Йорданов, това което искам да кажа е, че все пак кмета управлява 10 години. Там кой е чистил досега? Чистачки, не знам. И дали това, че се завишава числеността на пазарите не е свързано с тази нова идея, която ни се предлага и която е изключително скандална, това е решението, което е по т. 6 от решението. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината в съответствие с характера на трудовата дейност, както следва. Общинско предприятие „Общински пазари“ на длъжност ръководител на общински пазари да му покриваме транспортните разходи. Това е новия момент, защото миналата година не е било така. Извинявайте, това е скандално. Значи всичко, което може да се натрупа на гърба на гражданите, да го натрупваме. В края на краищата коментара ми за числеността е коментар за тенденцията за развитие на бюджета. Това са факти, които се показват с двата бюджета. Така че, с което общината в момента става един от най-големите работодатели в града и това трябва да е ясно, че със своите данъци и такси гражданите в този град издържаме една голяма общинска администрация, това е. В това число и администрацията на общинските предприятия, защото тук има тълкувания кой както му е изгодно. Когато не е изгодно да се казва, че това е администрация, се казва ама те тези са от общинските предприятия. А, когато попитаме дайте да видим бюджети на предприятия, приходи от общинска собственост, които те управляват, ама те са в числото на администрацията, ама те са си част. Ами те по закон са си част от общинската администрация, само че са оформени в такива отделни структури. Споделих моите съображения разчитам, че всеки ще има и свое мнение по въпроса. Аз нямам въпроси към кмета на общината и нямам желание на всеки един от вас да натрапвам моята позиция, но апелирам и отново го повтарям специално да ни бъде предоставен анализ, да направим самостоятелно дебат относно шестте общински предприятия, ефекта от тяхната работа, как може да се подобри и да има икономичност в разходването на средствата от тях и изобщо да видим каква е ефективността от тази дейност, защото Закона за общинската собственост дава възможност да се ползват общинските предприятия като една потребност за по-икономично разходване на средствата, за да не се дават толкова пари за големи обществени поръчки и да се вършат тези дейности, които може да върши администрацията. Ама това завишаване на бюджета от 2 700 лв. на 3 500 лв., на тези шест предприятия за мен е смущаващо.

Димитров - Искам да споделя и аз с вас това, което ми направи впечатление в така предложения бюджет. Това го споделих и на комисията, като помолих администрацията да ми каже тази сума, която е в т. 12 и т.13, определя максимален размер за новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г., в размер на 23 193 333 лв. и т. 13 определя максимален размер на ангажиментите за разходи в размер на 25 млн. лв. Доколко са реални тези суми? Искам само да ви зачета и да ви кажа защо попитах администрацията това. Защото в закона е казано в чл. 94, ал. 3, че максималния размер на новите задължения на разходите, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15/100 средногодишния размер на отчетените разходи. Тук беше и конфликта с администрацията, доколкото разбирам, защото те казват, че решението, което можем да вземем може да бъде повече от тези 15%. Според мен това не е правилно и не трябва да бъде така, защото в писмото от Министерство на финансите, което сме получили като указание за съставянето на бюджета, много ясно е написано вътре, че точно максималния размер за новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината на бюджета на общината са 15%. Ако кмета смята, че през годината може да натрупа през годината и по-големи задължения, нека това да го прави, ако смята, че е законосъобразно.Н според сумите, които видях в сайта на общината за разходите през последните четири години, общия бюджет на разходите е 173 464 000 лв. Средно годишно през четирите години това са 43 366 000 лв., 15% от тази ума представлява по т.12 - 6 504 000 лв. и по т. 13 - 21 683 000 лв. Въпроса отново към администрацията ми е тези суми верни ли са и ако не са верни да бъдат изчислени и съобразени със закона, и да не ни се предлагат незаконосъобразни решения в този вариант. Другото, което повдигнах на комисията като въпрос беше отново за сепарирането на отпадъците. Тогава съжалявам, че на членовете на комисията не можах да видя по документи колко е това количество, но количеството ни дадено с план-сметката на 25%, които се залагат през годината да бъдат оползотворени, това са 6 750 т. Направете сметка тези 6 750 т. по минимална цена 150 лв. на тон са 1 млн. лв. Във връзка с това искам да апелирам към кмета на общината и да го попитам би ли предприел действия за защита на интересите на гражданите, защото той много пъти говори само за интересите на гражданите и за приходи от къде биха дошли. Ето аз му казвам приходите допълнително, ако си оползотворим отпадъците, които би трябвало да бъдат собственост към общината, а към момента те са предоставени на тази фирма, която ги обработва. И ние плащаме 900 000 лв., и допълнително тях им ги подаряваме. И кога общината ще предприеме действие да стане собственик на рециклирания отпадък? И във връзка с това, след като се реализира този приход от отпадъка би могло вече общината да си изгради собствена сепарираща инсталация, а в последствие и тази такса смет за гражданите задължително ще падне. Подкрепям това, което каза г-н Додов. И само погледнах Закона за конфликт на интереси и искам само да ви зачета чл. 9, за да не се чудят някои колеги дали имат конфликт или нямат: „Лице заемащо публична длъжност, няма право да се разпорежда с държавно или общинско имущество и да разходва бюджетни средства включително средства от фондове принадлежащи на ЕС“ Затова г-н Председател, може би като процедура комисията трябва да прецени има ли конфликт на интереси в момента, защото тези лица дори нямат право, мисля че по закон да обсъждат точката.

Додов - репл. - Аз по скоро искам да репликирам г-н Йорданов, който очевидно не е слушал достатъчно. В предвид видео наблюдение, което да се осигури на територията на гр. Ямбол и по точно на възлови кръстовища, и изходящите точки, в предходни комисии съм гласувал „за“. Очевидно не сте слушал достатъчно добре. моето предложение беше по скоро свързано с пазарната конюнктура и в частност да не се разходват средства конкретно за проектиране, тъй като фирмите сами по себе си правят проектирането безплатно, като осигуряват и съответната техника за видео наблюдение, както и монтажа и. По отношение на г-жа Сивкова, във връзка с работните заплати, искам да ви обърна внимание на следното. В предвид завишаването на претенциите към ефективността на труда, свързани с начина на заплащане, нормално е да се завишават работните заплати на служители, още повече, че от тях се изисква професионална компетентност по съответните направления. Съвсем друг е въпроса свързан с редуцирането на дейността и ефективността на тези служители, с оглед да не се увеличава тяхната количественост. Така че, тук е малко по-различен казуса за спора ни във връзка с увеличаване количеството персонал.

Йорданов - репл. - Ще бъда кратък, тъй като г-н Димитров направи една сметка 6 000 т. по 130 лв., че почти прави 1 900 000 лв. и отделно после плащали 900 000 лв. за сепарирането. Въпроса ми е такъв, защото не запознавате нас и гражданите. А колко смятате, че би струвала самата услуга по сепариране? Не смятате ли, че би покрила тези две пера?

Ст. Стоянов - Като председател на групата искам 20 мин. почивка.

Ибришимов - Ако искате да изчакаме да отговори и кмета и тогава да обявим почивка?

Стоянов - Добре.

Дичев - Искам съвсем кратко да се изкажа по отношение на дадените аргументи от нашите колеги. Относно изпълнението на бюджета за 2016 г. и планирания бюджет, който е много сходен г-н Стоянов, всъщност двата бюджета са много сходно направени. Но двата бюджета, ако седнете да ги разгледате добре, те са изключително добре направени и са много сходни, т.е. можете да съпоставите данните от единия и другия. Просто трябва да си направите труда да отворите миналогодишното предложение за бюджет и тазгодишното, и тогава много бързо ще се справите с информацията. По отношение на оценката на нашите съграждани е ясна каква е, събираемостта на данъците е вече около 90%. Знаем, че винаги има една част, която остават несъбрани. Има винаги някой недобросъвестен, който е решил да не си плати данъците, но така или иначе администрацията предприема, доколкото виждам действия в тази посока. По Приложение 2 от предложеното ни за бюджет, предложеното ни за разискване на бюджет за 2017 г., ясно  показва, че всяко едно от перата получава нужното внимание и има определено завишаване на сумите там. Знаете много добре, че общината разполага с ограничени приходи и не би могла да увеличава драстично сумите за изпълнение на тези дейности. Бих казал, че бюджета, който се предлага като цяло е реалистичен и би могъл да се изпълни в много близки граници от това, което е дадено, тъй като на 100% се съмнявам да стане. Но ви призовавам да гласувате „за“ и да подкрепите този бюджет.

Д. Стоянов - репл. - Вижте колега, ако Вие седнете да погледнете бюджетите от 90 г. след това на общината, ще видите как са направени и са подредени. И да седна аз да си губя времето, след като има общинска администрация, която е задължена да прави тези неща, аз да седна да правя съпоставки. Вие, ако можете да се ориентирате в този бюджет, аз главата си ще отрежа. Ако параграфи и подпараграфи  можете да ги наредите едно до друго, как трябва да бъдат подредени, не можете, защото нещата са толкова завоалирани, че все пак аз с опита, който имам смятам, че би могло да се направи. Но погледнете бюджета след 90 г. да видите как са правени, има 16 г. и 17 г.. На 90% от местата където съм ходил и общините, които съм видял и не само общини, направени са така, че да видиш тенденция. Пък аз да седна да правя тези таблици, те ги имат на екселски формати. Имат само 15 мин. работа да го направят и нищо друго.

Дичев - дупл. - Г-н Стоянов, ако нямате време да се занимавате с това, ами какво правите в този ОбС? Отстъпете си мястото на следващия, който може би ще има време. В крайна сметка Вие сте тук, за да отделите време, да вършите обществена работа. Тази обществена работа, ако не ви харесва или ако не разбирате от нея, моите уважения, Вие разбирате от бизнес, от бюджет очевидно не разбирате. Можете да съпоставите, както ви казах отчетите и много бързо ще се справите с информацията, предполагам.

Додов - Засегнати са принципно интереси, за които смятам колега, че не сте прав, защото не сте управлявали икономически единици, за да имате такова отношение по посока колегата, който е управлявал такива. Това, че опонирате на колегата, не излизам за собствена защита, а в защита на икономическите интереси и такива са правилата. Бюджета е само една част от целия икономически процес. 

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа съветници, благодаря ви за активността и за дебата, който се проведе. Аз ще се опитам все пак да внеса необходимите разяснения и корекции, защото макар някои да бяха зададени като въпроси, други изрично да бяха казани че не са зададени като въпроси, както г-жа Сивкова каза, но вътре имаше безкрайно много въпроси. И това, че човек казва, че не е задал въпрос не значи, че няма засегнати много въпроси, които трябва да намерят своя отговор, ако искаме и хората в Ямбол да са ориентирани. Защото днешния дебат сам по себе си не е насочен спрямо всеки един от вас помежду ни тук в общинския съвет или спрямо, погледнато така – от едната страна лошата администрация, от другата страна добрия общински съвет. Напротив, ние заедно трябва да направим нещо, което накрая да е от полза за града. И тук съм изключително съгласен спрямо казаното от г-н Димитър Стоянов, че нашата работа трябва да е насочена в тази посока и трябва да сме максимално ефективни в своите си разсъждения точно заради това. Ще се опитам изчерпателно едно след друго да започна по реда, по който постъпваха нещата, те бяха достатъчно много. Г-н Додов постави много въпроси, от тези много въпроси аз сигурно някой ще пропусна, ако пропусна изрично трябва да изкоментирам нещо след това, с удоволствие бих го изкоментирал на нова сметка. Но онова, което коментирахте по-скоро тези, които са за мен важни - Параграф 40, това че населението на града намалява както го сложихте като аргумент, според мен няма някакво пряко отношение към очакваните приходи от продажба на собственост. Тенденцията за намаляване на население не е само за Ямбол, и тя е повсеместна за цялата държава, тя е тенденция и за Европа, тя е трайна тенденция от много години за Америка, заради това за разлика от другите страни – по-богатите, си имат собствена политика, както последните дни всички видяха акцентите на новоизбрания американски президент Тръмп си имат собствена политика за бежанците или по-скоро за тези, които те приемат като квота всяка година. И те ги приемат съвсем съзнателно, защото всяка година населението на тези най-богатите, най-можещите, най-проспериращите също застарява и също коренното население изчезва, отива си, поради което обаче има държавна политика за приемане да се запълва този вакуум и тази липса. В България няма такава политика поради стечения на обстоятелства и реалности. Но това е само едната страна, това по никакъв начин според мен не влияе на нашите прогнози за това какво очакваме като приходи от държавната собственост, и те според мен не би трябвало да се обвързват с броя население на града. Градът продължава да е един от средните в държавата – 12, 13 или 14 място, не зная според последното преброяване и статистика какво сочат, но сме някъде в средата и сме далеч по-големи от другата половина, от такива като Габрово, като Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Севлиево и пр. областни градове. По-скоро това се влияе от икономическата конюнктура и от цялостната обстановка на стабилност, политическа най-вече в държавата. Ние така или иначе предвиждаме нещо, което в последните години на криза за България показа, че работи. Има моменти, в които изпълняваме плана, моменти в които сме максимално близко да изпълнението му и години, в които не сме го изпълнили. Но ако искаме да задоволим потребностите на собственост при наличието на собственост в общината, сме напълно във възможностите си да се случи. Да, за мое огромно съжаление и за съжаление на целия град най-апетитните имоти, най-добрите и като приходоизточници, и като наем са разпродадени по времето на БСП, г-н Банков излезе, но точно той е бил основния двигател, мотив за продажба на тези имоти. И пак за мое най-голямо съжаление и за съжаление на целия град никой не знае къде са отишли парите от тези средства. Във всички години, в които аз съм кмет може да погледнете продажбите година по година, всяка една продажба, и срещу всяка една продажба стои обект, който е изпълнен, дали асфалтирана улица, дали е ремонтиран тротоар, дали е направена детска площадка, тъй като по закон сме ограничени и не можем да ги вложим другаде. Срещу всяко едно нещо като продажба се вижда какво сме направили. За съжаление са останали не така атрактивните имоти, които не носят такива доходи в сравнение с онези, които са продадени за жълти стотинки и насреща.... Ние в момента нямаме необходимите източници на приходи, каквито много искаме за да се развива градът за напред, със стара дата, той направо е осакатен. Колкото до членския внос, аз съжалявам че този въпрос не сте го поставили и на комисията, защото това са едни от важните разходи. Всъщност в бюджета няма нищо скрито, всеки един които пожелае би могъл да вземе числата, защото ние сме длъжни. Гледа ни Сметна палата, гледа ни АДФИ, всеки един може да поиска информация и няма нищо скрито в това. За националното сдружение за 2016 г. отчета, казвам отчета, защото тук може с много голяма вероятност на 100% да сме сигурни, защото това са предварително договорени суми, които ние плащаме: НСОРБ – 11 770 лв., Асоциация по ВиК, в която участват петте общини на областта – 6 809 лв., Сдружение за енергийна ефективност „Еко Енергия“ – 1 500 лв., Сдружение „Ямболска регионална туристическа асоциация“ или така познатата ЯРТА както всички я знаят – 350 лв., Сдружение на общините от югоизточния планов регион, в които влизат Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас – 5 000 лв. и Федерация на карнавалните градове – 587 лв. или 26 043 лв., предвидили сме 32 000 лв. за 2017 г., оставили сме и резерв със съображения, ако са ни необходими да плащаме допълнителни разходи свързани със тези членства, да имаме все пак някакъв резерв. По отношение на издръжката, т.е. по отношение на резерва 200 000 лв. след това беше засегнат и от г-н Димитър Стоянов, ще отговоря едновременно и на двата въпроса. Нормалния резерв, който в годините сме установили че може би е най-работещ е в измененията на тези около 200 000 лв. Миналата година беше прецедент, в който ние заложихме 1 400 000 лв. в резерва, и аз още в началото на обсъждането на бюджета се опитах да аргументирам защо. Защото възложихме над 10, а в капиталовия списък имаше предложени над 10 проекта за проектиране, основно в благоустрояването, но нямахме точните стойности. Една част от тях бяхме заложили, други не. За тез,и за които нямахме проекти, а търпяха задължително проектиране, предпочетох, за да сме коректни партньори, администрацията като внасяща и кмета като внасящ предложения за бюджета и общинския съвет като одобряващ. Не да си измисляме едни числа по едни окрупнени сметки, които всеки един проектант може да направи ей така за един час или два, вземайки един обект, бил той ремонт на улица, паркинг или нещо друго. А да се разработят съответните им проекти в пълния им обхват на работен проект, да се определят стойностите на този работен проект и чак тогава те да бъдат внесени за одобрение в общинския съвет, вписани в капиталовия списък и парите за това извадени от резерва и сложени срещу съответния обект, който искаме да реализираме. И така коригирахме бюджета миналата година всеки път когато имаше готови обекти, при всяка корекция на бюджета вкарвахме такива корекции. Така коригирахте бюджета за ремонта на улица „Матвей Вълев“, на „Грабчи войвода“, с/у новата автогара, на „Хан Крум“, за паркинга, зад „Квартата“ както го знаем, зад блока на Фомис (бившия)  и още не малко такив,; на „Бяло море“ паркинга, бившия френски център и др,. които коригирахме, затова този  резерв, беше толкова голям. Тази година предвиждаме проектирания в една част за друг вид и тип обекти, но не и такива, за които да вадим средства от резерва и да ги финансираме. Заради това резерва е в обема си, който по принцип и стандартно би могъл да задоволи нуждите при някакви извънредни обстоятелства които, да не дава Господ, но живота понякога поднася. Няма как да не благодаря на г-н Додов, така както и той благодари на администрацията, защото наистина беше един от провокаторите и за почистването на реката и за кръстовището на Хидравлика. И не затова, че и аз не съм го измислил това и г-н Додов не го е измислил, далеч преди нас хората го искаха, но е факт, че неговото мнение допълнително натежа. Едно е да чуваш своите поддръжници, друго е да чуваш мнение, което не е пряко свързано с твоето ежедневие или с твоите партийни симпатизанти, които може би донякъде преповтарят и твоите желания, и заради това сме включили независимо донякъде, от по-различните мнения на колегите, аз самият предложих да влезе почистването на реката. Защото тогава човек има и допълнителната смелост, когато някои отстрани му сподели и препоръча, включително дейност в която си убеден, но не съвсем. А е факт, че колегите настояваха много вместо тези 930 000 лв. да отидат за почистване на реката те да отидат за една далеч по-голяма капиталова програма. И е много изкушаващо, защото виждате че капиталовия списък е много орязан и в по-голямата си част дори е проектиране. Само че, ако наистина това се случи, тогава се отваря перспективата за цялостно оформяне на градския парк и водната площ около него, т.е. коритото на р. Тунджа като един голям атракцион без конкуренция в един много голям ареал, като започнете от Бургас (не говорим за морето естествено) и стигнете до Хасково и Стара Загора. Такъв обществен парк няма, с такива възможности каквито би предложил нашия, ако се случи. По същия начин и за кръговото кръстовище на Хидравлика, т.г. завършваме проектирането на две кръстовища – кръгови, на „Милин камък“ и кръстовището на Хидравлика, както го знаем всички, с нагласата още няколко кръстовища да бъдат възложени и да се изработят проекти за кръгови кръстовища. Но в момента, в който имаме готовност да ги възложим предполагам, че ще предложа корекция на бюджета и тогава ще бъдат включени в капиталовия списък като проектирани. Относно проекта за видео наблюдение, да, принципно г-н Додов е прав, фирмите предвид, конкуренцията която има предлагат всякакви алтернативни форми за да спечелят средствата, с които да изградят видео наблюдението. Но както всички знаете безплатен обяд няма, това че някой казва че безплатно ще направи проектирането, не значи че е безплатно. Просто проектирането е включено в цената на изграждането, всеки си има своята цена. От тази гледна точка, за мен е много по-редно като публична институция, каквато се явява администрацията първо да направим проучване след това въпросното проучване или обследването да стане задание за проектирането, да се проектира, да знаем какви средства можем да отделим за проектиране, защото реалните средства необходими за изработване на реалното видео наблюдение излизат като краен етап от проектирането, въпросната количествено-стойностна сметка и чак тогава да сме наясно имаме ли възможност в бюджета на общината да отделим, и колко средства за изграждането на тези съоръжения, на това видео наблюдение. От тази гледна точка, ако е частна фирма подхода е точно този, който г-н Додов предложи, но когато трябва да се изразходят обществени пари, това предполага инженеринг без яснота за какви пари, какъв обхват можем да изградим като видео наблюдение. Затова за мен по-правилното е да се върви по този път и затова така сме го предложили, ако искаме да имаме прозрачност на изразходените средства и на обхвата за видео наблюдение за които ще се изразходват средствата. А то самия бизнес като е такъв, че има сериозна конкуренция се предполага, че при въпросните строителни дейности цената ще бъде спрямо пазарната конкуренция. Относно Синята зона и това, че е завишено финансирането, както и че тя предизвиква много негативи у хората, позволете ми тук да не се съглася. Винаги съм готов да приема критика, каквато и да е тя – работата на това место ме научи и в голяма част от тази критика, когато е градивна естествено, има истина. Но философията на Синята зона не е да се облагодетелства някой, в случая работещите там, а да се създаде структура, инструмент, с който да се дисциплинират жителите на града и гостите на града да спазват правилата за движение. Синята зона в основата си е това, а не толкова приходите, които излизат от Синята зона да покрият разходите или да търсим печалба. Смисъла от създаването на общината по закон е не да печели и затова в края на годината в баланса няма графа печалба, както има на всяка фирма, смисълът е да се установят едни обществени отношения и да се гарантират, в случая ред, правила и сигурност и правила за движение в града. От тази гледна точка не мога да се съглася, че облагодетелства някого, не, напротив. Труда на хората, обслужващи синята зона е един от най-рисковите, защото предизвиква много емоции особено от такива, които са в нарушение, на които им репатрират колата, т.е. паяка я качва и я кара на наказателния паркинг или такива, които са сложили скоба на някой, които не е спазил правилата на Синята зона или е паркирал където е забранено. И те обират всичкия негатив и то без основание, защото Синята зона с правилата, които са въведени и паяка като част от предприятието, те касаят само нарушителите. Това, че ние не искаме да спазваме правилата вече е една друга тема. И това всички го знаем и си го разказваме включително и като седнем да пием по едно кафе или по питие, че като отиде един българин в Германия си хвърля фаса още на летището в пепелника, защото ако го хвърли на земята както го хвърля в България на момента ще го глобят 100 евра и нагоре, ако не му напишат някое предупреждение или да го хванат за няколко часа да дава обяснение в полицията, в момента в който слезе от самолета в България хвърля фаса на пода на аерогарата. Това е нещо, което си ни е вменено, но ако искаме да живеем като европейци и най- вече ако искаме да възпитаваме нашите деца в това и града ни да е чист и подреден, това е неизбежно, няма как да не се случи. Онова, което г-н Стоянов коментира, за това че бюджета трябва всеки един от вас трябва да усети цялостния дух на бюджета и да усети тенденцията на бюджета, аз с това се опитах да започна, че в годините ние сме се опитали да подредим всички ангажименти и задължения на общината и да начертаем развитието на общината, като благоустрояване и осъвременяване облика на града, по един начин, който да ни дава трайната тенденция това да се случи. В смисъл ние по закон сме длъжни и то е вменено по закон на общината, да се грижи за детските градини, детските ясли, здравеопазването, всички мед. сестри в здравеопазването училищното и в детските градини е изцяло общинско, училищата, уличната, тротоарна мрежа, благоустрояването, всичко онова, което е част от реалния живот и ни заобикаля. Ние сме се опитали в годините да го подредиме и то до степен да минимизира разходите. И повярвайте ми, ако вземете бюджетите на детските градини и детските ясли, и второстепенните разпоредители на бюджета, ще видите че те са минимизирани до максимум, и след малко ще се спра изрично на това. Защото в предприятията в детските градини, хайде да започнем с тях, извън необходимите средства за храна, консумативи, разбирайте газ, ток, вода имат само по 3 000 лв. предвидени на всяка градина за текуща поддръжка, ако се случи някакъв ремонт или нещо друго и всичко останало като претенции на детските градини, ясли и др. второстепенни разпоредители е пренебрегнато от нас. Ако излезе нещо коректно необходимо тогава предлагаме корекция на бюджета, примерно ремонт, капитален, отоплителна инсталация, парна инсталация бойлери виждате, че има подмяна на ел. уреди, каквото и да е друго. Да, тогава общински съвет трябва да вземе решение, за да бъдат отглеждани максимално добре нашите деца. Но всичко друго като разходи е минимизирано и това е плод на усилия последните 5-6 години, целенасочено. И аз мога да гарантирам, че тук тези разходи са сведени до минимум, т.е. няма къде да изтекат допълнително средства. Та това е и нашия дух на бюджета, и затова казах, че бюджета не е нещо, както една фирма е решила, че ще направи експанзия на пазара и ще излиза извън пределите на община Ямбол, да речем в пределите на цялата държава – рекламна кампания, много разходи, хора автомобили, телевизия, радио и т.н. Не тук имаме едни твърди зададени по закон изисквания към общината и ние трябва да ги осигуриме, и да постигнем най-голяма ефективност, срещу най-малко средства, защото го нямаме в бюджета, ето това сме го направили. Повярвайте ми заплатите на хората в тези звена са дори и след предвидените вдигания т.г., защото се вдига и минималната работна заплата, в някой случаи са цинично малки, и някой тук да говори, че администрацията и заплатите били един неоправдан разход за мен си е граничещо с цинизма, в буквалния смисъл на думата. Защото мед. сестри в училищното образование, в детските ясли, детските градини до миналата година бяха с 500 лв. заплата, при 460 лв. минимална сега да останат 500 лв. ли? Ама вие нали сте наясно, че тогава града ще остане без медицински сестри и лекари, които да се грижат за нашите деца. Нямаме такова право. На колко сме ги вдигнали – на 600 лв. и ако някой ми каже че 600 лв. които са 300 евро е заплата, която може да задържи една мед. сестра тук и да не избяга навън, не знам, вие си направете сметката. Живеем в такъв град, това е което можем да си позволим, за съжаление е така и това си позволяваме, но да ги оставим на 500, когато минималната заплата е 460, мисля че си е риск. Колкото това за сравненията между бюджетите за предходните години, както г-н Стоянов каза и че е хубаво да ги има като сравнителна таблица, те ги има, само че ги има плана за бюджета за 2016 г. вие сте го приемали м.г. има го сега и за 2017 г. Ако е необходимо да видите изпълнението на плана няма как да го видите в тези срокове, е които закона изисква от нас. И аз се опитах да го обясня преди малко затова и в закона е обяснено че след 20.02 се дава този отчет, предвиждайки, че администрациите, не община Ямбол, а администрациите на общините в цялата държава нямат тази възможност да ги направят тези отчети толкова бързо – 31.12 приключва годината и  ние на 01.01 изкарваме отчета. Ако беше толкова лесно нямаше в закона да е предвидено след 20.02. Както вече всички се убедихме МФ е едно от най-консервативните, с най-малко промени в годините и да дава Господ да е така без значение от смяната на правителствата управляващи държавата, за да има и финансова стабилност все пак, която се поддържа в държавата. Колкото до сумите, които са включени в параграф 10 – Издръжка на администрацията, няма никакъв проблем, който ги е поискал да ги получи, те са едни и същи като структура на разходите, дейност 122, общинска администрация и на всеки един отчет 2016 сме направили отчета на 2015г., 2017 ще направим за 2016г., 2015 сме направили за 2014 и т.н. назад във времето. Структурата на разходите е една и съща – охрана, почистване на сградата, отопление, осветлени,; такса за ползване на софтуери, оборудване или подмяна на офис техника, ако е необходимо, канцеларски материали, поддръжка на техниката, гориво за автомобилите и всичко останало, затова ако погледнете, не за последните 1 или 2, а за последните 5г. разходите са почти едни и същи. Почти едни и същи, защото структурата на разходите е такава и там също сме минимизирали разходите до степен, която да ни позволи да покрием належащите нужди, без да се впускаме в каквото и да е друго като разходи. Такса на детските градини, затова, че от 400 000 лв. е скочила на 450 000 лв.,  имаше конкретен въпрос, аз неуспях да запиша всички, но тези които са ми по-значими ги записах. Има нов начин, по който структурираме събирането на таксите на детските градини, с ваше решение от м.г. има една твърда такса определена от 10 лв. на месец, която се плаща, както и с подобрения контрол върху събирането на средствата се надяваме тази сума да се качи от 400 000 лв. на 450 000 лв. В интерес на истината последните няколко години имаме и откриване на немалко групи в детските градини, а и детските ясли, което си е една добра тенденция, тъй като имаше тенденция преди години, в които само закривахме. Докато сега се наблюдава и обратния процес и дай боже той да е траен. Относно онези разсъждения за депозити по сметка, които се направиха и начина по който те да бъдат прехвърлени – не мисля че са правилни разсъжденията, има грешка в начина по който се осмислят и начина по който се тълкуват и няма проблем да си го обясним след като приключи сесията на съвета. Но не е точно така начина, по който са отразени и начина по който се разходват. От искането за дофинансиране на общинска администрацията да се вземат едни 200 000 лв. и да се дадат за зъболекарски услуги на децата два пъти годишно звучи много хубаво. Толкова хубаво, че и на мен ми харесва и на мен ми се иска, само че ако искаме да имаме работеща администрация, и вие виждате колко е нейната численост и то на заплати, които категорично са неконкурентни на фона  на заплатите, които дава частния бизнес. Мисля че нямаме избор от една страна, и от друга ние не сме такава богата община която, дай боже да станем като Созопол, Несебър та дори и Бургас или Сандански или Банско, където има огромни постъпления от средства и общината може да си позволи една много сериозна социална политика, на фона на броя население, което има в съответните общини. Ние обаче нямаме такава възможност и имаме далеч според мен по належащи нужди от това да изземваме функцията на държавата и да заплащаме едни услуги, които държавата по принцип плаща. Мисля че не е редно и не е справедливо, защото това са парите на целия град и има много по належащи проблеми, които трябва да решим, а държавата е тази която подпомага и здравеопазването през здравната каса и зъболечението, също през здравната каса. Аз лично искам да мина и на следващото изказване, което направи г-жа Сивкова, и аз лично искам да й благодаря, затова че макар и да живее в Бургас продължава активно да следи живота в града, редовно пътува, което една част от колегите тук, които живеят в града не отделят като енергия, и наистина това, което сподели в една част е направено след много обстоен анализ. Искам само да кажа че малко ще ги обърна нещата, ще започна с таксата битови отпадъци. Но вчера, онзи ден по скоро бяхме заедно с... ще дам един пример с колежката кмет на Ловеч, откъдето е г-жа Сивкова. Ловеч събираемостта на такса битови отпадъци е 74%, реалности не го казвам за да оправдая администрацията, но ако беше толкова лесно да се събират данъците тогава всички други общини в държавата щяха да имат по 100% събираемост на данъците и само община Ямбол, защото кмета според вас не е този който трябва да бъде или не си върши работата щеше да е в издънка и да не е събрал на 100% данъците. Трябва да ви кажа, че община Ямбол има един от най-високите % събираемост на такса битови отпадъци и на данъци в държавата. Не в областта и не в сравнение с предни кметове, които са управлявали администрацията, и никъде няма 100% събираемост, ние събираме между 85 и 90% и това е един от най-високите проценти в държавата. А защо българите по принцип не си плащат данъците, това е една друга тема. Но аз съм доволен от ямболлии, защото ямболлии поне тези, които имат желание, то те са по-големия %, наистина съвестно си ги плащат и с тези средства ние можем да поддържаме живота в града, естествено и с вашите решения такъв какъвто те го искат или максимално близко до това, което те го искат. Но да се вкара предварително реплика, че някои ще каже, че не могат да се съберат средствата и едва ли не ще се оправдая. Не, не се оправдаваме. Едно е да се оправдаеш, когато нещо си сбъркал и друго е да констатираш реалност, която реалност е от над 20 години. Откакто е демокрация, може би и през социализма не е можело да се съберат на 100 % нямам такава информация обаче. Но след 1990 г. никои не е събрал на 100% данъците, освен ако не е заложил бюджет, който не е реален, занижен е и тогава можеш да отчетеш 100% събираемост. Но когато трябва да събереш реалните средства, с които да покриеш реалните услуги няма как да се случи, живота го е показал. Затова дадох пример и с Ловеч, родния град на г-жа Сивкова, защото 74% е там събираемостта, при нас е 85%. Колкото до коментарите и че били смразяващи в медиите, това което и г-н Димитър Стоянов каза, че ни разнасят по сайтовете и много благодаря, че казахте по кои сайтове – „Ямбол свят“. Ама то  „Ямбол свят“ обслужва конкретни политически интереси и то ако трябва да съм точен един конкретен политически интерес основно, на целия град. От тази гледна точка „Ямбол свят“ изобщо не е критерий за мнението на града. „Ямбол свят“ за мен е един жълт сайт, който си има своята цел и той си я гони много настойчиво, и реализацията на тази цел, оплюването, минава през вашето, моето оплюване и на всички други, които извън този политически субект и извън това лице, което постоянно е на сайта.

Ибришимов - Г-н Славов, много време отделихте на този сайт.

Славов - По-скоро се опитвам да омаловажа страховете на г-н Стоянов и да му обясня че няма основание за това, защото сме си свършили работата и числата, които предложихме са съвсем истински и реални. А това, че някой  му отърва да ги тълкува политически е съвсем друга тема. Не мога да приема по никакъв начин и тази теза за дублираща втора администрация. Много е хубаво как могат да се тълкуват фактите и така и така, както всички казват чашата или е полупълна или полупразна. Администрацията във всяко едно предприятие има един директор и един счетоводител, няма друга администрация, всички останали назначени хора в предприятията са за конкретни дейности, които предприятието извършва. В паркове и зони за отдих, тези, които поддържат градската градина и парк „Боровец“ и детските площадки, вижте числеността на предприятието и вижте конкретните задължения, колко са тези, които косят, тези които поливат, тези които са като екоинспектори, които следят за реда в парка, и има само един директор и един счетоводител и ТРЗ, 1/2 бройка или там както беше личен състав. Било наглост това, че директора на предприятието „Пазари“ бил вписан в списъка за ползването на градски транспорт, а то не е наглост изказването направено в тази посока и твърдението, защото предприятието няма автомобил, и то касае ръководителя, а не директора – този който пряко се занимава с дейността - инкасаторите. Ако един ден общинския съвет гласува и това предприятие придобие автомобил, тогава естествено ще изчезне, но тогава ще има допълнително разход в издръжката на предприятието и за гориво и поддържане на този автомобил. Да, разхода ще се вдигне и ще питате защо, но пък ефективността от работата на тези хора ще стане по-добра. И друго, миналата година заработиха няколко нови предприятия, и те заработиха от средата на годината реално, след март месец, когато приехме бюджета малко, по малко се доназначиха всички хора, и от юни, юли нататък, почти в пълнота се окомплектоваха екипите. Затова и на предприятието на Спортните имоти, на Туризма и културата па и на Пазарите и Синята зона, като ги разделихме бюджетите бяха разчетени за след март месец, даже някои за след юни. Първоначално заработиха директорите, администрацията, след това започнаха да се назначават хората, докато се окомплектова всичко и заработи. Факт е, и аз тук се радвам че някои от колегите го спомена  като най-очеваден пример предприятието за Спортните имоти – „Как така до оня ден нямаше нито един лев за Спортните имоти, а сега в един момент толкова много разходи даваме?“. Какво се оказа, ние от дълги години правим анализа, но чак миналата година имахме смелост да го предложим на общинския съвет да вземе решение. Базата на градския стадион - абсолютно разграден двор, всеки може да влезе и всеки може да прави каквото си иска. Аз станах лошия, в момента в който забраних да се пускат да играят футбол – без пари, вкл. и общински съветници, полицейски служители и разни др. във една от залите на стадиона. Защото те си го бяха припознал,и че могат да отидат и да играят там без пари, защото са някакви фактори в града, не е редно. Всеки един е нормален гражданин и трябва да си плати за услугата. За мен обаче не е редно и да се плаща за услугата в спортните бази, аз поне не помня през социализма да имаше свободен достъп, освен през определени дни, в които в цялата държава имаше свободен достъп до спортните бази. Свободен достъп всеки, кой когато му е кеф да плати една такса и да си я ползва. Не, защото основния смисъл на специализираната спортна база какъвто е стадиона, със залата към стадиона и зала „Диана“ е да се развива спорта в града ни. Не може докато бат Данчо Атанасов тренира лекоатлетите, по пистата – която и без това не е в добро състояние, да бягат всякакви, и той да трябва да води тренировъчния процес. Не може в залата, в която тренират борците, по всяко едно време да влизат всякакви или боксьорите и да си тренират, защото дори и да са били спортни величия със стара дата града едва ли не им е длъжен. Те когато са тренирали никой не ги е притеснявал и спортистите са можели да се концентрират за да постигнат високо майсторство. А сега изведнъж някой трябва да дава бонус. Няма, не е редно. Затова трябва да се затвори според мен изобщо спортната специализирана база на града за всичко друго освен за спортна дейност. Ето това нещо обаче предполага тази година да завишиме бройките на спортното предприятие, миналата година вие гласувахте ограда да се доизгради и ремонтира на градския стадион, за да се затвори това съоръжение да няма свободен достъп. Тази година има предвидени средства за видео наблюдение и за контрол на достъп, но няма хора, които да го извършват - ето трябва да се сложат още 3 души портиери, които да следят този достъп и в един момент разходите се вдигат. И вие задавате циничния въпрос, че е недопустимо разходите от 2 700 000 лв., да станат 3 500 000 лв. Ето това е цинизма. Когато се опиташ да обясниш нещо толкова елементарно, а не да кажеш, защо е необходимо да се създаде. Защото, ако искаме да има спорт за нашите деца, ако искаме да има култура, ако искаме останалия живот в града ни да върви, трябва да има хора, които да следят това да се случва. И за мен подобно отношение като това, което г-жа Сивкова предполагам и от името на групата на БСП каза, си е по-скоро граничещо с цинизма, а не предложението, което аз съм направил. Още две неща и свършвам господа, защото са много важни. Няма по-прозрачна процедура от идеята за конкурс, г-жо Сивкова. Идеята за конкурс, по какъвто и да е проект, минава през две фази, пълна публичност, комисия от хора, които са достатъчно признати авторитетни специалисти в областта и всеки може да види какъв е идейния проект. И във фазата между идейния и работния проект, когато се възлага могат да се направят необходимите корекции от страна на възложителя, и от гражданите за да се изработи крайния продукт. Другото възлагане е вече възлагане на тъмно, или по-скоро пълна несигурност ,играеш търг явява се някой, печели, с какво и как той си знае, никой друг. Да, даваш му задание, но то е твърде тясно като обхват на база на крайните решения. Най-хубавите проекти, които града спечели са точно централна градска част и зала „Диана“. Това са може би най-хубавите и не само от целия град, държавата призна ,че този ,център, който сме построили, не защото ние го направихме, най-вероятно тази година ще се бори в конкурса организиран от списание строител и МРЗ  в своята категория за такъв тип обществени територии. Надявам се да спечели едно от призовите места. И много ми хареса едно нещо, с което ще свърша. Направи г-жа Сивкова един много обстоен анализ за това, шапка й свалям, че си е направила труда, ако го е направила, да попита МФ каква е формата, какъв е начина и т.н., много ми хареса признанието че това, което ние качваме не е незаконно. Всичко останало, както го обяснявате си е ваше лично мнение и ви моля да не ме обременявате с него. Щом е във възможностите на всички останали да го разберат, а вие не, има нещо, което не е наред, но не е при нас. Искам като финал да коментирам изказването на г-н Димитров за поетите ангажименти, те са изцяло съобразени със законовите разпоредби. Има изисквания и тригодишен гратисен период, в който да се адаптират общините към тези изисквания. През 2015г. 56.7 са ангажиментите, през 2016г. са 44.72, в края на 2016г. са 44.65. Сега също сме в нормите, това са ангажименти, които касаят края на годината, а не в началото. Няма да ги надскочим и 2017г. Не забравяйте, че тук влизат и поети ангажименти на ВРБК, това е по сборния бюджет на ОЯ. Почти няма възможност кмета да контролира директорите на училища например, какви ангажименти поемат. Както и читалищата, не мога да ги контролирам. Благодаря за дискусията, уверявам ви, че бюджета е разработен изцяло съобразно законовата норма, няма никакви отклонения, разпределението е за максимална ефективност, максимално да са удовлетворени нуждите на хората от целия град.

 

Ибришимов – Часът е 13.10, обявявам 20 минути почивка по искането на г-н Ст. Стоянов и обедна почивка до 14.10 часа. В това време ще заседават ПК ЗОРПК и ПК по ЗПУКИ по въпроса за конфликт на интереси при гласуването на т.2 от дневния ред на днешното заседание.

След почивката кворум 30 съветника в 14.30 часа.

 

Костадинов – Запозна ОбС с решението на ПК ЗОРПК - На основание чл.9, ал. 1 от ЗПУКИ Комисията счита, че не е налице конфликт на интереси. (приложен протокол)

Бакърджиев – Запозна ОбС с решението на ПК по ЗПУКИ - В ПК по ЗПУКИ няма подадени декларации по чл.12, т.4 за наличие на частен интерес от страна на общинските съветници по конкретен повод. (приложен протокол)

Костадинов – проц. - Предлагам да прекратим дебатите по бюджета за 2017г., т.2 от дневния ред.

Сивкова - проц. – Предлагам поименното гласуване да бъде написано в протокола от днешното заседание.

Петкова – проц. – Поименното гласуване е неразделна част от протока по заседанието. Смятам, че и д-р Ибришимов ще потвърди, след всяко заседание председателят подписва разпечатаните поименни гласувания и те са неразделна част от протокола.

Сивкова – проц. – Тогава предлагам да се публикуват заедно с протокола на сайта на Общината.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костадинов.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване първото процедурно предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 12                        против – 17                           въздържали се – 2

Ем. Кремъкова – „против“.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване второто процедурно предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 12                        против – 14                           въздържали се – 7

            Не се приема.

Преминаваме към гласуване предложенията на г-н Стоянов по бюджета за 2017г. Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 7                             въздържали се – 12

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 5                             въздържали се – 15

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване третото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 3                             въздържали се – 17

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване четвъртото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 3                             въздържали се – 17

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване петото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 5                             въздържали се – 14

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване шестото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 13                        против – 4                             въздържали се – 16

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване седмото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 14                        против – 3                             въздържали се – 18

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване осмото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 5                             въздържали се – 15

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване деветото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 3                             въздържали се – 17

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване десетото предложение на г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 4                             въздържали се – 16

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 9                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 9                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година и ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2017 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 50 148 284 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 79 000 лв., от които за:

-   Проект: “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция

Обект: „Реконструкция и архитектурно-художествено оформление на Градския мост и пространството пред градския парк в гр. Ямбол” – 20 000 лв.

-   Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, финансиран по ОПРР 2014-2020

               Обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав”, на север от ул. „Димитър Благоев”, от осова точка 1337 до ул. „Акация” – 59 000 лв.

              

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 30 000 лв. в местни дейности за следните проекти:

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол”;

- „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол”;

- „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”;

- „Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение”

-    „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.;

-   „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”;

-   “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”.

               1.2. По разходите в размер на 50 148 284 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2016 г. в размер на 4 242 170 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

                2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. в размер 1 934 897 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 409 700 лв. Приложение № 4;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 156 722 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 32 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

4.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 336 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 328 500 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 32 400 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 380 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” – 200 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-   Спортни клубове – 150 000 лв.;

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 22 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 21 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на

 1 500 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвет” 35 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „ръководител Общински пазари”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 62 657 508 лв. Приложение № 14.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на 15 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. в размер на 18 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 23 192 333 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 25 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в размер на 100 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

Георгиева – отр. вот – Аз и ГС БСП гласувахме отрицателно за финансовата рамка, която днес ни беше предложена, продължение на категоричното ни несъгласие с повишаването на такса битови отпадъци. На това заседание не стана ясно защо машинното метене от 3стана 12 лв. Кметът се скри зад една комисия. За поредна година помощите на ОбС са само 2 хил. лв. Казвате, че основно се преглеждат внасяните ни материали, но некоректно е внесен бюджета с изготвен протокол от публично обсъждане на основание чл.84, ал.2 от ЗПФ, за мене е нова ал.6. Бюджет е на увеличените данъци и такси, влошени условия за бизнес инвестиции,  на липсата на дългосрочни приоритети за развитите на града, на отлитащия свободен дух. Само с благоустрояване не можем да задържим младите хора, нужни са и политики. Цялостното усещане е за недобро планиране и прогнозиране на бюджета. Пожелаваме успех на бюджета на ГЕРБ, защото включиха един наш ангажимент от платформата за местните избори, а именно за оформяне коритото на р. Тунджа и създаване на зона за отдих и спорт.

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по КК на гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението с корекция в текста на решението. (приложен протокол)

Ибришимов – Изчита проекторешението с корекцията. (приложено) - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението с промяната на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.3 и чл.124 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по ККарта на гр.Ямбол, УПИ IV - 34, кв.65 по плана на гр.Ямбол – Централна градска част, като променя устройствената зона от Жс /устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и интензивност/ в смесена централна зона /Ц/ при спазване на следните градоустройствени показатели, съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за правила и нормативи на устройство на отделните видове територии и устройствени зони, а именно:

-      Максимална плътност на застрояване - Пзастр. – 80%

-      Максимална интензивност на застрояване – Кинт. -  3

-      Минимална озеленена  площ Позел. – 20%,

-      Височина на застрояването Нмакс. – до 15м.

            На основание чл.215, ал.6 от ЗУТ настоящото решение, с което се изменя ОУП на община Ямбол не подлежи на обжалване.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.26.19 по КК на гр. Ямбол, м. „Маслака“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 36                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „Диситранс“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Складова база и гаражи за товарни автомобили“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-026019 в кв. (масив) 26.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Стойчо Димитров Стоев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-069075 в кв. (масив) 69.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XXXIX 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 159 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XХХIХ 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 159 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „ДСГ ФУУД КЪМПАНИ“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем № 2 от 27.02.2012г., сключен между ОУ „Петко Р. Славейков”, ул.”Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол и ЕООД „ДСГ ФУУД КЪМПАНИ”, ЕИК 201105910, със седалище и адрес на управление ул. „Панайот Хитов” № 77, ап.1, гр. Сливен, представлявано от Иван Вълчев Желев, за предоставена под наем част от обект, представляваща – бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с обща площ 140.00 кв.м. (в т.ч. 30.00 кв.м. за търговска дейност и 110.00 кв.м.  – сервизни помещения), находящ се в имот – публична общинска собственост ОУ „Петко Р. Славейков”, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов“ № 8, актуван с АОС 183/10.01.2000г., с 5 (пет) години, считано от 27.02.2017г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп - АМП“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект помещение за спортно – тренировъчна дейност..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем № 1 от 07.02.2012г., сключен между ОУ „Петко Р. Славейков”, ул.”Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол и Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп – АМП“ Ямбол, ЕИК 128018560, със седалище и адрес на управление ул. „Г. С. Раковски” № 30,, вх.А, ап.2, гр. Ямбол, представлявано от Иванка Милчева - председател, за предоставена под наем част от обект, представляваща - Помещение за спортно – тренировъчна дейност, с обща площ 261.80 кв. м., находящо се в имот – публична общинска собственост - ОУ „Петко Р. Славейков”, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов“ № 8, актуван с АОС 183/10.01.2000г., с 5 (пет)  години, считано от 07.02.2017г.

 

                    

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Имате редакцията в текста на програмата и в приложение 1. (приложено) Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов – Получава се една конфузна ситуация, не подкрепихте 270 хил. лв. за спорт за младежта и за здравеопазване, а сега ще подкрепите плана за младежта.

Тропчева – репл. – Да Ви успокоя, г-н Стоянов, че от 1 август с влизането на закона за училищно и предучилищно образование се изпълнява допълнителния час по физическо възпитание за децата от 1 – 5 клас, преподават треньори. Могат да научат децата на много неща. Работим и по проекта Твоят час и там също имат възможности за спорт. Има всички спортове в училище и баскетбол, и волейбол, и футбол, и т.н.

Стоянов – дупл. – Благодаря за поясненията. Масовия спорт трябва да се развива в училище. После да се отберат талантливи деца, които да се включат в отборите на града.

Тропчева – Пак ви уверявам, че закона дава това право на всички ученици. Това ще се случи занапред. Всички са доволни и щастливи от факта.

Кремъкова – Преди малко гласувахме бюджета за 2017г. и там много ясно беше отразено следното -  за БК 200 хил. лв., за Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв., за Спортни клубове – 150 000 лв. Там са нашите деца, там можем и ние да спортуваме, смятам, че средствата са достатъчни.

Д. Стоянов – репл. – Срамота е, че говорите за ямболските деца били приобщени към спорта, срамота е. Децата тренират футбол и на стадиона къпят се с маркуча, срамота! Дадох им 1000лв. да пътуват за състезания. Всичко останало мога да преглътна, но за децата не говорите така.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

            На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Приема Общински годишен план за младежта 2017 г.

2.      Така приетият Общински годишен план за младежта 2017 г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно преобразуване на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка "Д-р Петър Берон" с адрес гр. Ямбол, ул. "Кожух Планина" № 17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 8, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Преобразува Основно училище „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол, с адрес град Ямбол, ул. „Кожух планина“ № 17,  считано от учебната 2017/2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно преобразуването на Основно училище „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол,

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция за отпускане на еднократна финансова помощ за второто полугодие на 2016г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Представи предложението по приложения материал.- Нямам допълнения, знаете, че по правилника за ЕФП по спешни здравословни проблеми два пъти годишно се утвърждават отказите ни, това е утвърждаване решенията на комисията за второто полугодие на 2016г. и аз Ви моля да го гласувате.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми:

Утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Павлина Иванова Петрова, Мустафа Асанов Мустафов, Атанас Христов Стоянов, Снежа Орлинова Наскова за сина й Али Снежев Насков, Мариян Славов Димитров, Анастасия Костова Кунева, Янка Иванова Стоева, Събина Стефанова Илиева.

 

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам шестнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова