РЕШЕНИЯ

 

НА ШЕСТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 ЯНУАРИ 2017г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за бюджетна 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по КК на гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.26.19 по КК на гр. Ямбол, м. „Маслака“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XXXIX 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 159 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „ДСГ ФУУТ КЪМПАНИ“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп - АМП“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект помещение за спортно – тренировъчна дейност..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно преобразуване на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка "Д-р Петър Берон" с адрес гр. Ямбол, ул. "Кожух Планина" № 17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на Комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция  за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост за бюджетна 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Ямбол за 2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 година и ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ДБРБ за 2017 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2017 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 50 148 284 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 79 000 лв., от които за:

-   Проект: “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция

Обект: „Реконструкция и архитектурно-художествено оформление на Градския мост и пространството пред градския парк в гр. Ямбол” – 20 000 лв.

-   Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, финансиран по ОПРР 2014-2020

               Обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав”, на север от ул. „Димитър Благоев”, от осова точка 1337 до ул. „Акация” – 59 000 лв.

              

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 30 000 лв. в местни дейности за следните проекти:

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол”;

- „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол”;

- „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”;

- „Осигуряване на подкрепа за независим живот на хора в неравностойно положение”

-    „Осигуряване на топъл обяд – 2016 г.;

-   „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”;

-   “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”.

               1.2. По разходите в размер на 50 148 284 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2016 г. в размер на 4 242 170 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

                2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. в размер 1 934 897 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 409 700 лв. Приложение № 4;

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 156 722 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2016 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 32 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

4.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 336 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 328 500 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 32 400 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 380 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” – 200 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-   Спортни клубове – 150 000 лв.;

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 22 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 21 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на

 1 500 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвет” - 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвет” 35 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „ръководител Общински пазари”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”;

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 62 657 508 лв. Приложение № 14.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на 15 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. в размер на 18 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 23 192 333 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 25 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2017 г. в размер на 100 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2017 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по КК на гр. Ямбол, ул. „Константин Иречек“ № 11.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.3 и чл.124 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.535.34 по ККарта на гр.Ямбол, УПИ IV - 34, кв.65 по плана на гр.Ямбол – Централна градска част, като променя устройствената зона от Жс /устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и интензивност/ в смесена централна зона /Ц/ при спазване на следните градоустройствени показатели, съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за правила и нормативи на устройство на отделните видове територии и устройствени зони, а именно:

-      Максимална плътност на застрояване - Пзастр. – 80%

-      Максимална интензивност на застрояване – Кинт. -  3

-      Минимална озеленена  площ Позел. – 20%,

-      Височина на застрояването Нмакс. – до 15м.

            На основание чл.215, ал.6 от ЗУТ настоящото решение, с което се изменя ОУП на община Ямбол не подлежи на обжалване.

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.26.19 по КК на гр. Ямбол, м. „Маслака“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „Диситранс“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Складова база и гаражи за товарни автомобили“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.26.19 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-026019 в кв. (масив) 26.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с идентификатор 87374.69.75 по КК на гр. Ямбол, м. „Зайчара“ и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Стойчо Димитров Стоев разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-069075 в кв. (масив) 69.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ XXXIX 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги“, кв. 159 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XХХIХ 511.413, 511.426 „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 159 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД „ДСГ ФУУД КЪМПАНИ“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем № 2 от 27.02.2012г., сключен между ОУ „Петко Р. Славейков”, ул.”Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол и ЕООД „ДСГ ФУУД КЪМПАНИ”, ЕИК 201105910, със седалище и адрес на управление ул. „Панайот Хитов” № 77, ап.1, гр. Сливен, представлявано от Иван Вълчев Желев, за предоставена под наем част от обект, представляваща – бюфет за продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, с обща площ 140.00 кв.м. (в т.ч. 30.00 кв.м. за търговска дейност и 110.00 кв.м.  – сервизни помещения), находящ се в имот – публична общинска собственост ОУ „Петко Р. Славейков”, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов“ № 8, актуван с АОС 183/10.01.2000г., с 5 (пет) години, считано от 27.02.2017г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем със Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп - АМП“ в ОУ "Петко Р. Славейков" за обект помещение за спортно – тренировъчна дейност..

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем № 1 от 07.02.2012г., сключен между ОУ „Петко Р. Славейков”, ул.”Янко Сакъзов” № 8, гр. Ямбол и Сдружение „Обществен клуб по културизъм – Олимп – АМП“ Ямбол, ЕИК 128018560, със седалище и адрес на управление ул. „Г. С. Раковски” № 30,, вх.А, ап.2, гр. Ямбол, представлявано от Иванка Милчева - председател, за предоставена под наем част от обект, представляваща - Помещение за спортно – тренировъчна дейност, с обща площ 261.80 кв. м., находящо се в имот – публична общинска собственост - ОУ „Петко Р. Славейков”, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Янко Сакъзов“ № 8, актуван с АОС 183/10.01.2000г., с 5 (пет)  години, считано от 07.02.2017г.

 

 

                    

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2017 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.      Приема Общински годишен план за младежта 2017 г.

2.      Така приетият Общински годишен план за младежта 2017 г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

           

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно преобразуване на ОУ "Д-р Петър Берон", гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка "Д-р Петър Берон" с адрес гр. Ямбол, ул. "Кожух Планина" № 17.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с § 8, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Преобразува Основно училище „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол, с адрес град Ямбол, ул. „Кожух планина“ № 17,  считано от учебната 2017/2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно преобразуването на Основно училище „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол в Обединено училище с професионална подготовка „Д-р П. Берон“, гр. Ямбол,

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване, социални дейности и социална интеграция за отпускане на еднократна финансова помощ за второто полугодие на 2016г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми:

Утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Павлина Иванова Петрова, Мустафа Асанов Мустафов, Атанас Христов Стоянов, Снежа Орлинова Наскова за сина й Али Снежев Насков, Мариян Славов Димитров, Анастасия Костова Кунева, Янка Иванова Стоева, Събина Стефанова Илиева.