ПРОТОКОЛ № ХVІІ

 

           

            Днес, 15.03.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0036/08.03.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Неджадов Мехмедов и Димитър Атанасов Стоянов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол и Илиана Бицова – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9: 05 часа присъстваха 32 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри седемнадесетото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Система от правила за прием в първи клас, в общинските училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна наименованието на ПМГ "Ат. Радев" на Природо-математическа гимназия "Атанас Радев, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна наименованието на ПГПЧЕ "В. Карагьозов" на Езикова гимназия "Васил Карагьозов", съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 17 март 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ ХХVІІ - "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на разпределителен газопровод и отклонения през ПИ в м. „Пумпаловото дере“ по заявление от „Овергаз мрежи“ АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия за електропровод 20 кV за уличен водопровод и отклонение за захранване на ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 873474.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване съгласие за изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от УПИ VІІ, кв. 36 с отреждане "за комплексно жилищно строителство и гаражи" по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 1192, КВ. 15, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995г., ул. "Енос" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена  на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Оборище" № 50.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в пи 87374.559.34 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола"" № 72 по заявление от Димитър Петров Карарадев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект, ул. "Г. С. Раковски" № 1, по заявление от ЕТ "Ивет - Петко Черкезов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно предоставяне под наем овощна градина - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект в к-с "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Славов - Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, моля да бъде включено с Ваше решение в дневния ред като т.1 предложение за отмяна решение по т.1 от редовно заседание на Общински съвет Ямбол проведено на 29.12.2016г., в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.  Благодаря Ви.

Димитров – Включването на тази точка в дневния ред ще бъде незаконосъобразно, тъй като не е спазена процедурата по нашия правилник за работа. Не отговаря на изброените причини за неотложно включване в дневния ред на предстоящо заседание. Заседанията на комисиите бяха свикани в същия ден, в който се провеждат, а в правилника ни свиването е два дни преди заседанието. Самото предложено решение на кореспондира със закона за местните данъци и такси, тъй като през годината таксата за битови отпадъци не може да се променя, а по същество това се прави.

Славов - Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, със сигурност точката, която предлагам да влезе в дневния ред на Общинския съвет е неотложна и с достатъчно сериозни последствия за целия град, за всички граждани на Ямбол, за да бъде включена и гледана и ще се мотивирам и обоснова защо. С решение по т.1 от 29.12.2016г. на заседание на Общинския съвет е определен размер на такса за битови отпадъци за 2017г. На основание чл.179 от Административно процесуалния кодекс, решенията на Общински съвет Ямбол подлежат на обжалване в административен съд в едномесечен срок от съобщаването им. Има подадени такива жалби, които са влезли в този законово установен срок за обжалване. Съгласно чл. 180 на Административно процесуалния кодекс, сами по себе си тези жалби не спират изпълнението на въпросния акт, но също така има един чл.166, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, където може да се поиска спиране, особено искане за спиране на съответният акт, който е приет от Общински съвет. И в този случай има внесена такава жалба, молба по-скоро от един от жалбоподателите с особено искане за спиране изпълнението на решението на Общинския съвет. Ямболският административен съд се е произнесъл с определение 65 от 13.02.2017г. относно това допълнително искане и категорично е отхвърлила наличието на предпоставки, които да обосноват спирането на действието на вече взетото решение на Общинския съвет. И е много интересно онова, което като аргументация е дала само в една част, и Вие я имате в материала и обосновката към материала, който съм внесъл, за да поискам тази отмяна. Обосновката на решението на съда е, че искането е незаконосъобразно, би довело без наличието на предпоставки по чл.166, ал.2 от АПК да спре изпълнението на конституционно залегнало задължение на гражданите на Република България, а именно да плащат дължими местни такси, като според чл.60 от Конституцията на България гражданите са длъжни да плащат данъци и такси установени със закон, такъв какъвто според чл.6 от ЗМДТ общините събират местни такси за битови отпадъци и данъци. Но независимо от това решение, естествено има много по-голяма мотивировка на съда и сигурно ще я разгледам малко по-натам по същество, но независимо от това решение, което е категорично на Ямболския административен съд, има подадена отново жалба, като не е ясно точно кога и как ще бъде разгледана пред Върховния административен съд, имайки в предвид, че в момента делата там се насрочват за много дълго време напред. В същото време има подадени жалби и е насрочено заседание на съда, те ще бъдат гледани по същество на 31.03.2017г. Само по себе си решението на Ямболския административен съд също подлежи на обжалване по същество, а в момента тези дела по същество във Върховен административен съд се насрочват за 2018г. и то за след април, май 2018г. Всички знаем, че събирането на местни данъци и такси стартира от 1 март. И това е всяка година. Поради наличието на тези жалби и тези оспорвания, това в момента няма как да се извърши по начин, по който да гарантира и спокойствието, и сигурността, и правото и задължението на всички граждани на Ямбол. Със сигурност се създават затруднения, които най-малкото аз искам да създавам и не би било редно общинският съвет също да създава, при така създалата се фактическа обосновка. Невъзможност от това да извървим определените процедурни стъпки по начин, по който да се генерират съобщенията, с които се начисляват съответните данъци и такси. Аз само ще кажа, две от тези стъпки е, първо ако има промяна в промила той трябва да се отрази навсякъде, по всички партиди, на всеки един гражданин, след това служители от съответното звено в администрацията за местни данъци и такси, трябва да вземат на случаен избор извадка на отделни граждани и фирми и да направят засечка дали начисленото е отговарящо на онова, което трябва да се случи, след това трябва съвместно със специалисти, разработчиците на софтуера с който работи общината, да генерират всички съобщения до всички граждани в град Ямбол, което няма как да се случи при тази ситуация, в която имаме такива оспорвания и евентуално спиране на изпълнението на съда независимо, че Ямболския съд е категоричен в извода си, че такова особено спиране не е законно. И от друга страна  хората, тези които, повярвайте ми не са никак малко, и които искат да си ползват отстъпката от 5%,, както за данъците, която важи до 30.04., така и за местните такси, каквато е такса битови отпадъци, не биха могли да я ползват, а има хора които са достатъчно отговорни, дисциплинирани и към себе си и към града и всяка година в този интервал си плащат данъците. Като разгледахме всичките тези обстоятелства, считам, че е най-доброто и в интерес на гражданите на Ямбол, за да не създаваме допълнително напрежение, несигурност, неяснота при събирането на такса битови отпадъци, а не защото има някакъв проблем с размера. Аз по никакъв начин не се оттеглям от отговорността на предложеното от мен завишение на такса битови отпадъци и по същество след това ще се аргументирам защо е така. Но за да не създаваме излишно напрежение, несигурност, неяснота и да не лишаваме гражданите на Ямбол, от задължението, правото, а и привилегията  да си плащат още от сега таксата и да ползват своята отстъпка, мисля, че е по-редно да се отмени това решение по т.1. от протокол 15 от редовното заседание на общински съвет Ямбол от 29.12.2016г. , за да може да има и спокойствието и пълната законосъобразност на начисляването и събирането на такса битови отпадъци. За съжаление подадените жалби доведоха до това объркване, което е всичко друго, но не и в интерес на гражданите на Ямбол.

Ибришимов - Няма други предложения. Подлагам на гласуване като т.1 в дневния ред да влезе предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2017г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

Гласували      за – 34                        против – 1                            въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетата промяна.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2016г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Система от правила за прием в първи клас, в общинските училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна наименованието на ПМГ "Ат. Радев" на Природо-математическа гимназия "Атанас Радев, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна наименованието на ПГПЧЕ "В. Карагьозов" на Езикова гимназия "Васил Карагьозов", съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 17 март 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ ХХVІІ - "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на разпределителен газопровод и отклонения през ПИ в м. „Пумпаловото дере“ по заявление от „Овергаз мрежи“ АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия за електропровод 20 кV за уличен водопровод и отклонение за захранване на ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 873474.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно даване съгласие за изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от УПИ VІІ, кв. 36 с отреждане "за комплексно жилищно строителство и гаражи" по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 1192, КВ. 15, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995г., ул. "Енос" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена  на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Оборище" № 50.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в пи 87374.559.34 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола"" № 72 по заявление от Димитър Петров Карарадев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект, ул. "Г. С. Раковски" № 1, по заявление от ЕТ "Ивет - Петко Черкезов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предоставяне под наем овощна градина - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект в к-с "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2016г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Опитах се в някаква степен преди мъничко да обоснова съвсем синтезирано и кратко необходимостта от това да бъде включена тази точка в дневния ред. И Ви благодаря затова, че взехте решение да бъде включена тази точка. Искам само преди да започна по същество да зачета още два абзаца от мотивите към решението на Административен съд Ямбол, решението е, че оставя без уважение искането на Иван Димитров Карцъков от Ямбол за спиране действието и прилагане на решението от 29.12.2016г. по Протокол № ХV на общински съвет Ямбол за „План-сметката и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.“. И те са два много кратички – „Претендираната от оспорващия вреда не е нито значителна, нито непоправима така както в жалбата написана и подадена в Административен съд се твърди. И след като по искането не се доказаха наличието на значителни и трудно поправими вреди от изпълнение на решението няма основание съда да спре изпълнението на същото, защото по този начин незаконосъобразно ще спре изпълнението на конституционното задължение на гражданите да заплащат своите местни такси, приходите от които постъпват в бюджета на общината.„ Мисля че не е необходимо дори повече от това да се зачита, защото всичко останало е само в подкрепа на този основен извод, който е направил съда. Искам да мина по същество, затова че моето искане е за отмяна на това решение, не защото според мен то не е правилно взето, като целесъобразност от вас за което благодарих още на 29.12., а затова че създаваме законова пречка нормално гражданите на Ямбол, така както е направил извод и съда да упражнят, своите права и задължения, и за да няма излишно нагнетяване на напрежение искам да се върна малко като фактология. Преди 10г. , когато аз влязох в общината и една част от вас влязоха тук, заварих град, който се чистеше основно в центъра и една много малка част в периферията, даже много малка част от близката периферия около центъра. Нещо, което още от началото се опитахме да променим защото за нас винаги и за мен винаги е било важно отношението към хората на територията на целия град да бъде еднакво. Когато се наложи 2008г. поради това обстоятелство заради увеличение на териториите кратността, честотата на почистване да завишим и разходите, всъщност два пъти сме вдигали в рамките на тези години преди декември 2016г. данъци и такси и това са 2008г. и 2012г. И двата пъти е било заради сериозни завишения на цената на живота, да го кажем най-общо, но основното заради, което сме го правили е било искането на хората да живеят в един чист и приветлив град. Защото всеки иска да си му е чисто пред дома, да си му е чисто пред улицата, всеки иска нещо което е нормално да иска, и след това търси отговорност от нас защо то не  е направено. Само че нищо в този живот не става без пари и когато искаш да вдигнеш и обхвата и качеството, то естествено си струва своето. И тук идва едно голямо противоречие, хем искаме да ни е чисто, хем искаме казаните да са изхвърлени редовно да не миришат, да не се трупат боклуците, улицата да ни е почистена, парка да ни е почистен, всичко да ни е ОК, хем искаме ако можем да не плащаме пари затова. Само по себе си, си е голямо противоречие, но то си ни е явно така и като манталитет, хубавото е че по-голямата част от хората вече излязоха навън, видяха по света как е и в Европа, как е и нормално изискват от нас  да има и тук съответното качество, но и разбраха, че това което е там струва пари и няма как това, което е тук също да не струва пари. С това, което започнах, преди 10 г. когато влязох, в кварталите почти не се чистеше, спорадично – от време на време, основно в центъра – може би да се покажем пред гостите на града или пред чужденците, че града ни е чист, хубав и приветлив. Това е все едно в една къща, като почнете да чистите да чистите само хола, защото като ви дойдат гости да видят, че е много хубаво, само че като почнем да чистим в къщи, чистим всички стаи и хола, че и тоалетните даже. Защото ние си живеем там и искаме да ни е чисто, учим и децата си да си събират боклуците в къщи и след това да ги изхвърлят в казана, само че като излезем на улицата си хвърляме и фасовете, и обелките, и опаковките, и казваме – общината е длъжна, защото ние си плащаме данъците и таксите. Ей те това противоречие винаги го е имало, но сега с тази жалба и с исканата от мен отмяна на решението, за да не създадем трудности на хората при събирането на таксата ще се получи това. Заради поскъпването на живота в тези 5 г. откакто не сме вдигали таксата смет, такса битови отпадъци ще се наложи или да ограничим кратността на почистване -  вдигане на казаните, почистване на улиците или обхвата, т.е. това значи да се върнем назад във времето. Аз от много години насам си имам своето виждане и се опитвам редовно да се разхождам из града и то в различни краища на града, да се виждам с хората и да си говоря с тях. И никой не ми спестява това което има да ми каже, там където съм се спрял и след вдигане на такса битови отпадъци и съм обяснявал на хората защо това сме го направили навсякъде са разбирали аргументите, и никой не е поставял под съмнение необходимостта. Дори с най-простичкия факт, че от 2012 г. когато мин. Р.З. беше 280 лв. – 2017 е 460 лв. и няма как да остане същата цената, т.е. хората го разбират и ако отвън пред общината още тогава когато вземахме решението или сега имаше десетки или стотици граждани, които да протестират за това вдигане на таксата, аз щях да разбера че съм сбъркал, и всички в купом сме сбъркали. Само че хората много добре разбират необходимостта, за сметка на това погледнете и вижте кой и как подава жалбата. Много ми е болно, защото човека, който подава сега жалбата с особеното искане за спиране изпълнението на това решение на общински съвет, е бившия зам. кмет на община Ямбол – Иван Кърцъков, шест години част от екипа ни. За съжаление се разделихме и поради този факт и поради това, че той самия си пожела, но той човек като се изчерпи и като не може да си върши сам работата това си е логичния завършек. За тези шест години той отговаряше точно за този сектор – чистота, и всички решения сме ги вземали заедно и то по негова препоръка, защото това е било в неговия ресор – и за вдигането 2008г., и за вдигането 2012 г. тъй като опита, който той го имаше никой друг го нямаше. И никога дотогава не е имало подобни аргументи, каквито той се опитва да сложи в тази жалба. Няма лошо, само че в опита аз винаги съм си задавал въпроса защо някой прави нещо, една част от хората ги разбирам – избори е и искат, и имат желание да станат значими. А жалби освен г-н Кърцъков, по същество е подал и г-н Зафиров, Георги Зафиров или Гонзо както ние си го знаем, бивш общински съветник от 2007 – 2011г.  - него го разбирам, той има толкова много имоти в града че дори и с 2 лв. да му завишиш таксата за него това са хиляди левове, и той е вечно ощетен, ако може да не плаща нищо въобще ще бъде най-добре. Не мога да разбера другите обаче, които с тези си действия реално вредят на гражданите на Ямбол и на града. И ако в утрешния ден, когато намалим кратността на вдигане на казаните или честотата на почистване на улиците, дойдат хората да се оплакват ще им обясня и ще ги пратя при жалбоподателя, за да го попитат него и той да им обясни защо им е причинил това. Защото няма друг начин при така създалата се обстановка да реагираме. И тук не става дума за някакви лични отношения, тук става дума за реалности, всяко едно нещо което трябва да се извърши си струва своите пари и много добре знаете сега на всеки му се иска, убеден съм, примерно да кара хубава кола.  С тези си действия, жалбоподателите не вредят на общината, те не вредят на кмета, те вредят пряко на хората, които живеят в град Ямбол. Точно поради този факт, спирането на това решение, невъзможността да бъде изпълнено, невъзможността да се съберат средствата, които са необходими за качественото изпълнение на тази услуга ще доведат точно до напрежение у хората. Защото в годините назад независимо какво ни е коствало, пак казвам само два пъти сме вдигали таксата битови отпадъци във всичките години, независимо от постоянното поскъпване на живота, ние сме се постарали и сме поддържали едно ниво, с което хората са свикнали и искат по-високо от това ниво. Затова казах, че всеки един в този живот е наясно, че хубавото струва пари – ако искате да карате 20 г. кола всички знаете сигурно струва от 500 до 1000 лв., ако искате обаче да карате чисто нова от магазина сигурно струва от 50 000 до 100 000 лв. Да, но не всеки може да си го позволи, но всеки иска по-доброто и онова което навремето с насмешка казвахме, че било английска поговорка – „Не съм толкова богат, че да купувам евтиното“, мисля вече всички го разбират. Народа е казал – ако имаш 1 кг. брашно дай го на майстор да ти направи хляб, т.е. не да похарчиш парите, малкото които имаш за нещо, което няма да има ефект. По-скоро дай още мъничко отгоре и направи така, че да се почувстваш удовлетворен, както във случая всеки иска да е удовлетворен от средата , в която иска да живее. Затова казах, че за мен е необяснимо, ако става дума за политика – бих го приел, за единия го приемам, но дали защото човек иска да си начеше егото, дали иска да стане известен, дали иска да стане значим, дали иска да извлече политически дивиденти в тази ситуация, когато всички сме в предизборна кампания. Аз лично незная и не искам да твърдя и не мога да твърдя, но е факт, че това искане и това мое предложение в момента, което е следствие на тази жалба и на тези искания на жалбоподателите пряко ще доведе до ущърб на интересите на Ямбол. И затова казах, че няма да се поколебая да пращам всички при г-н Кърцъков, ако се стигне до там, а то неизбежно ще се стигне, да се влоши качеството на почистване на града поради този факт.

Дичев - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Димитров – Нарушихме правилника ни за работа като включихме тази точка в дневния ред, да не нарушаваме и закона. Късно е да ни говори съвестта, моето становище съм го изразил още декември месец. Съгласно чл.68 на ЗМДТ таксата за битови отпадъци не се променя през годината. Реално с отмяната на нашето решение точно това правим. Разбирам желанието от дефекта да излезе ефект, но да гласуваме по съвест.

            Костадинов – репл. – На заседанието на нашата комисия изказах моето становище и коментирахме с г-н Димитров – съгласно чл.68 ЗМДТ не се променя през годината начина на определяне и размера на ТБО, следователно мнението на г-н Димитров е неотносимо. Ние не отменяме решение, с което е определен начина на събиране на ТБО, не сме в чл.68 ЗМДТ.

            Димитров – дупл. – Съгласен съм, коментирахме. Имаме решение от миналата година и питам в момента коя ТБО се събира и коя ще се събира? Ако се събира стойността за 2016г. значи на се изпълнява решението на ОбС. Ако се събира за 2017г. ще се връща ли? Това е незаконосъобразно или пък някой ще каже, че е целесъобразно.

            Проданов – На 29 декември се събирахме излишно. Ако това сега не е предизборен фарс, не знам какво е. Редно ли е да се събираме и да гласуваме, после да го отменяме? Тук се дава пример с други страни, с Европа, Лондон – ами като им стигнем доходите, тогава да достигнем и таксите им.

            Бакърджиев – репл. – Ако се разгледа съотношението доходи / такси и в тези страни, в Лондон, в Швейцария примерно, ще разберете, че там е много по-голяма сумата за плащане.

            Славов - Относно казуса, който разгледа тук г-н Димитров, за това коя такса смет остава и какво ще се случи. Когато се отмени такса смет, ако сега вземете това решение за такса битови отпадъци, определена за 2017г., тогава сме в хипотезата на чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ, така както е дадено в мотивите, обосновката към материала, който всички сте разгледали, съгласно който, когато до края на предходната година общинския съвет  не е определил размер на таксата  за битови отпадъци за т.г., таксата се събира база на действащия размер към 31.12. на предходната година, в случая 2016, тъй като това решение предполага отмяна на решение на общинския съвет със дата 29.12. С отмяна на самото решение към 29.12 остава решението на общинския съвет, което е важало към него момент за определяне на такса битови отпадъци, т.е. тази която сме определили в далечната 2012г., и няма никакъв законов спор. Друг е въпроса, че това решение на общински съвет, което ако сега го вземете така, ще може също да бъде жалено, и аз няма да се учудя, ако същите тези хора, които жалеха предното, с цялата си наглост жалят и това, с което съвсем да накърнят интересите на гражданите на Ямбол. Защото, пак казвам, ние в момента сме в една такава политическа ситуация, в която някой използва другия като маша, за да постигне своите политически цели, а ако това се случи то тогава ще бъде много жалко и смешно като действие, защото нито ще бъде обосновано, нито ще бъде в интерес на гражданите на Ямбол и съвсем допълнително ще ги объркаме. А моето искане не е защото в момента не може да се събира такса битови отпадъци с по-високия размер , може, но ако в утрешния ден съда вземе решение, че тя трябва да бъде спряна, защото в момента има жалба пред Върховния административен съд, и какво ще реши съда никой не може да определи, затова съдебната система е независима, и ако съда вземе решение, че трябва да бъде спряна - то тогава ще бъде изцяло блокиран живота в града в тази си част по чистене на териториите на града. Говорим не само за сметосъбиране и сметоизвозване, повдигане на казаните, говорим за почистване на териториите, говорим за изхвърляне отпадъците на депото, за всичко. Нямаме правото, като отговорни хора, най-малкото аз така го разбирам и винаги съм гледал ямболлии в очите, нямам правото да ги ощетя по този начин и затова ви предлагам да вземете това решение.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33            против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с т.7 на чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси:

Отменя Решение по т.1 от Протокол № ХV от редовно заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 29.12.2016 г., в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Система от правила за прием в първи клас, в общинските училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 43, ал. 1 на Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование:

Приема Система от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна наименованието на ПМГ "Ат. Радев" на Природо-математическа гимназия "Атанас Радев, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол) – Искам само да поправя техническа грешка в основанията – „чл.21, ал.1, т.2“ да се чете „чл.21, ал.2“ и пред цифрите на посочените членове от ЗПУВ да се запише „чл.“

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 1 и чл. 312, ал. 1 и ал. 6, и в изпълнение на чл. 314, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава съгласие за промяна на наименованието на Профилирана математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър" № 12, считано от учебната 2017/2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно преименуването на Профилирана математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна наименованието на ПГПЧЕ "В. Карагьозов" на Езикова гимназия "Васил Карагьозов", съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.311, ал. 2, т. 1 и чл.312, ал. 1 и ал. 6, и в изпълнение на чл. 314, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава съгласие за промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол, с адрес ж.к. „Златен рог“ № 110, считано от учебната 2017/2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно преименуването на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол, с адрес ж.к. „Златен рог“ № 110.

 

 

 

       ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 17 март 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Предлагам корекция в основанията и т.1 от предложените решения. В посочените основания има допусната техническа грешка – чл.22 да не се чете. В т.1 от решенията – „горепосочения дневен ред“ да стане – „обявения дневен ред“, тъй като мотивацията няма да присъства в решенето. Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложената промяна в т.1.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на инж. Радостин Евтимов – директор на дирекция „УТС“ за участие в редовно заседание на „Асоциацията по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 17.03.2017г. при обявения дневен ред.

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол на редовното заседание на „Асоциацията по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 17.03.2017г. както следва:

По точка 1 от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, Ямбол за 2016г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, Ямбол за 2016г.

По точка 2 от дневния ред: Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2016г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2016г.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2017г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Приема бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2017г.

По точка 4 от дневния ред: Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол за регулаторен период от 2017г. до 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Съгласува коригирания Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол за регулаторен период от 2017г. до 2021г.

По точка 5 от дневния ред: „Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на В и К мрежата в гр. Елхово“ с бенефициент община Елхово и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на В и К услугата и експлоатацията и поддръжката на В и К активите на съответната обособена територия“.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Асоциацията по В и К - Ямбол дава съгласие за:

- изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на В и К мрежата в гр. Елхово“ с бенефициент община Елхово, по процедура №BG16M1OP002-1.009 – „Изпълнение на ранни В и К проекти – компонент 2“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“;

- за предаване на активите, финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД – Ямбол, при спазване на приложимото европейско и национално законодателства, включително и на законодателствата за държавните помощи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ ХХVІІ - "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XХVII „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 162 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на разпределителен газопровод и отклонения през ПИ в м. „Пумпаловото дере“ по заявление от „Овергаз мрежи“ АД.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и ал.7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД разрешение за изработване на  Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения за поземлени имоти с идентификатори 87374.32.10, 87374.32.11, 87374.32.12,87374.32.14, 87374.32.82, 87374.32.83, 87374.32.16, 87374.32.17 и 87374.32.18 по ККарта на гр.Ямбол, м.“Пумпаловото дере“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.3 и чл.124 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“ като променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствен режим – територии с допустима промяна на предназначението за предимно производствени дейности.

      На основание  чл.215, ал.6 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия за електропровод 20 кV за уличен водопровод и отклонение за захранване на ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „БАС 98“ ЕООД, ЕИК 128045365 разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на ел.провод 20kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците”,

       необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

           

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 873474.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка четири на протокол № 3/23.02.2017г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработения проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел. кабел 1 kV и ЕТ за присъединяване на „Стопанска постройка“ в поземлен имот с идентификатор 87374.574.81 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от УПИ VІІ, кв. 36 с отреждане "за комплексно жилищно строителство и гаражи" по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за част от УПИ VII, кв.36, с отреждане „за комплексно жилищно строителство и гаражи“  по плана на  град Ямбол – кв. Каргон, касаещ ПИ с идентификатор 87374.550.75 по ККарта на гр. Ямбол и за  изменение на уличната регулация от север на УПИ I – 4736, кв.36, касаещ ПИ с идентификатор 87374.550.62.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 1192, КВ. 15, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995г., ул. "Енос" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ VI 1192, кв.15, по плана на града, одобрен със заповед  I-А-375 от 12.05.1995 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.543.630 с площ 6 кв.м. в размер на 410.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Венцислав Стоянов Стоянов и Анна Живкова Стоянова и двамата от гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.44, ет.2, ап.7.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена  на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Оборище" № 50.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.553.319 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и три точка триста и деветнадесет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 596 (петстотин деветдесет и шест) кв.м., идентичен с УПИ VІІ 5524 (римско седем арабско петдесет и пет двадесет и четири)  в кв. 135  (сто тридесет и пет) по плана на град Ямбол, находящ се на ул. „Оборище“ № 50, актуван с АОС 2059 от 17.01.2017 г.  в размер на 17 300 (седемнадесет хиляди и триста) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Георги Иванов Тодоров.  

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559.34 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола"" № 72 по заявление от Димитър Петров Карарадев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.559.34 по КК и КР на град Ямбол, находящ се на ул. „Юндола“ № 72,  като на  Димитър Петров Карарадев, от с. Могила, община Тунджа, област Ямбол се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 51/251 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.34, целият с площ 251 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XXII 6659 6660, квартал 80 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А- 70 /07.02.2000 г. за сумата от 3 300  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект, ул. "Г. С. Раковски" № 1, по заявление от ЕТ "Ивет - Петко Черкезов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

Продължава срока на действие на Договор № 3386/27.01.2012г.  с ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ 12-Б-7-80, представляван от Петко Черкезов, за предоставен под наем обект – Кафе-сладкарница без алкохол, с обща площ 22.90 кв.м. с идентификатор 87374.537.83.1.1 по КК на град Ямбол, представляващ част от първи етаж от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 626/23.04.2001г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 1, идентификатор 87374.537.83.1, при граници от всички страни имот с идентификатор 87374.537.83 с 5 (пет) години, считано от 01.02.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем овощна градина - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи отдава под наем следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

-      Имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 28.105дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 39.874 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 47.523 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 104.419 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 37.865 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.6. по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 47.161 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 7.125 дка., находящ се в м.“Кринчовица“, за срок от 10 (десет) стопански години, считано от 06.03.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект в к-с "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3299/18.03.2009г. и Анекс № 1060/20.08.2012г. с ЕООД „Авто – мото ойл”, ЕИК 128623029, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к.”Зорница” бл.6, вх.В, ап. 8, представлявано от Георги Стефанов Генов, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – складово помещение „Триъгълника“, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.546.75.1 по КК на град Ямбол, находящ се в ж.к. „Хале“, гр. Ямбол, с обща площ 8.00 кв.м., с 2 (две) години, считано от 01.04.2017г.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.              На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно  Приложение № 1 и Приложение № 1А ;

 1.2. Жилища за продажба  по  Приложение № 2 и Приложение № 2А;

 1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по  Приложение № 3А;

 1.4. Ведомствени жилища по  Приложение № 3;

 1.5. Резервни жилища по  Приложение  № 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

Костадинов – Нямам допълнения, в нашето предложение не е уточнена сумата за опрощаване, която според приложение документи от НАП е 7400 лв.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация предлага на Президента на Република България да опрости задълженията на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева от гр. Ямбол, ж. к. „Граф Игнатиев” бл.66, ет.2, ап.4.

 

 

 

            Ибришимов – Ще Ви запозная с отговор на питане от г-н Иван Кърцъков, което питане е внесено по реда на нашия правилник за работа. Съгласно реда в правилника трябва да оглася отговора на питането след приключването на дневния ред на днешното заседание – чете питането и отговора. (приложени към материалите по заседанието)

            Костов – Искам 20 минути почивка от името на нашата ГС.

            Ибришимов – Обявявам 20 минути почивка до 10.35 часа.

След почивката присъстват 13 съветника в 10.40 часа.

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред и липса на кворум закривам седемнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Р. Стоянова