РЕШЕНИЯ

 

НА СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 15 МАРТ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2016г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Система от правила за прием в първи клас, в общинските училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно промяна наименованието на ПМГ "Ат. Радев" на Природо-математическа гимназия "Атанас Радев, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна наименованието на ПГПЧЕ "В. Карагьозов" на Езикова гимназия "Васил Карагьозов", съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 17 март 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ ХХVІІ - "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на разпределителен газопровод и отклонения през ПИ в м. „Пумпаловото дере“ по заявление от „Овергаз мрежи“ АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия за електропровод 20 кV за уличен водопровод и отклонение за захранване на ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 873474.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно даване съгласие за изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от УПИ VІІ, кв. 36 с отреждане "за комплексно жилищно строителство и гаражи" по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 1192, КВ. 15, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995г., ул. "Енос" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена  на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Оборище" № 50.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в пи 87374.559.34 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола"" № 72 по заявление от Димитър Петров Карарадев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект, ул. "Г. С. Раковски" № 1, по заявление от ЕТ "Ивет - Петко Черкезов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предоставяне под наем овощна градина - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект в к-с "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно отмяна на Решение № ХV-1/29.12.2016г. на ОбС Ямбол, в частта за определяне размера на таксата битови отпадъци за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с т.7 на чл.21, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси:

Отменя Решение по т.1 от Протокол № ХV от редовно заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 29.12.2016 г., в частта за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Система от правила за прием в първи клас, в общинските училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно чл. 43, ал. 1 на Наредба № 10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование:

Приема Система от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно промяна наименованието на ПМГ "Ат. Радев" на Природо-математическа гимназия "Атанас Радев, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 311, ал. 2, т. 1 и чл. 312, ал. 1 и ал. 6, и в изпълнение на чл. 314, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава съгласие за промяна на наименованието на Профилирана математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол, с адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър" № 12, считано от учебната 2017/2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно преименуването на Профилирана математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол на Природо-математическа гимназия „Атанас Радев“, гр. Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна наименованието на ПГПЧЕ "В. Карагьозов" на Езикова гимназия "Васил Карагьозов", съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.311, ал. 2, т. 1 и чл.312, ал. 1 и ал. 6, и в изпълнение на чл. 314, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование:

1. Дава съгласие за промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол, с адрес ж.к. „Златен рог“ № 110, считано от учебната 2017/2018 година.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно преименуването на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол на Езикова гимназия „Васил Карагьозов“, гр. Ямбол, с адрес ж.к. „Златен рог“ № 110.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 17 март 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и съгласно чл.198е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на инж. Радостин Евтимов – директор на дирекция „УТС“ за участие в редовно заседание на „Асоциацията по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 17.03.2017г. при обявения дневен ред.

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол на редовното заседание на „Асоциацията по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 17.03.2017г. както следва:

По точка 1 от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, Ямбол за 2016г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД, Ямбол за 2016г.

По точка 2 от дневния ред: Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2016г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2016г.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2017г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Приема бюджета на Асоциацията по В и К - Ямбол за 2017г.

По точка 4 от дневния ред: Съгласуване на коригиран Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол за регулаторен период от 2017г. до 2021г.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Съгласува коригирания Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Ямбол за регулаторен период от 2017г. до 2021г.

По точка 5 от дневния ред: „Вземане на решение за даване на съгласие за изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на В и К мрежата в гр. Елхово“ с бенефициент община Елхово и се задължава да спазва законодателството в областта на държавните помощи при сключването на договори, с които възлага извършването на В и К услугата и експлоатацията и поддръжката на В и К активите на съответната обособена територия“.

Р Е Ш Е Н И Е:

          Асоциацията по В и К - Ямбол дава съгласие за:

- изпълнение на проект: „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на В и К мрежата в гр. Елхово“ с бенефициент община Елхово, по процедура №BG16M1OP002-1.009 – „Изпълнение на ранни В и К проекти – компонент 2“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“;

- за предаване на активите, финансирани по тази процедура, след тяхното изграждане, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация „ ЕООД – Ямбол, при спазване на приложимото европейско и национално законодателства, включително и на законодателствата за държавните помощи.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ ХХVІІ - "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 4 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XХVII „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 162 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на разпределителен газопровод и отклонения през ПИ в м. „Пумпаловото дере“ по заявление от „Овергаз мрежи“ АД.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и ал.7 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ“ АД разрешение за изработване на  Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за трасе на разпределителен газопровод и газопроводни отклонения за поземлени имоти с идентификатори 87374.32.10, 87374.32.11, 87374.32.12,87374.32.14, 87374.32.82, 87374.32.83, 87374.32.16, 87374.32.17 и 87374.32.18 по ККарта на гр.Ямбол, м.“Пумпаловото дере“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

     На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.3 и чл.124 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.43.10 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Аеците“ като променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствен режим – територии с допустима промяна на предназначението за предимно производствени дейности.

      На основание  чл.215, ал.6 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

           

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия за електропровод 20 кV за уличен водопровод и отклонение за захранване на ПИ 87375.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. „Аеците“ по заявление на „БАС 98“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на „БАС 98“ ЕООД, ЕИК 128045365 разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на ел.провод 20kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците”,

       необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел 1 кV и ЕТ за присъединяване на "Стопанска постройка" в ПИ 873474.574.81 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка четири на протокол № 3/23.02.2017г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработения проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел. кабел 1 kV и ЕТ за присъединяване на „Стопанска постройка“ в поземлен имот с идентификатор 87374.574.81 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир".

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от УПИ VІІ, кв. 36 с отреждане "за комплексно жилищно строителство и гаражи" по плана на гр. Ямбол, кв. Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ за част от УПИ VII, кв.36, с отреждане „за комплексно жилищно строителство и гаражи“  по плана на  град Ямбол – кв. Каргон, касаещ ПИ с идентификатор 87374.550.75 по ККарта на гр. Ямбол и за  изменение на уличната регулация от север на УПИ I – 4736, кв.36, касаещ ПИ с идентификатор 87374.550.62.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 1192, КВ. 15, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995г., ул. "Енос" № 32.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ VI 1192, кв.15, по плана на града, одобрен със заповед  I-А-375 от 12.05.1995 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.543.630 с площ 6 кв.м. в размер на 410.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Венцислав Стоянов Стоянов и Анна Живкова Стоянова и двамата от гр. Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев“, бл.44, ет.2, ап.7.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена  на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Оборище" № 50.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.553.319 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и три точка триста и деветнадесет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 596 (петстотин деветдесет и шест) кв.м., идентичен с УПИ VІІ 5524 (римско седем арабско петдесет и пет двадесет и четири)  в кв. 135  (сто тридесет и пет) по плана на град Ямбол, находящ се на ул. „Оборище“ № 50, актуван с АОС 2059 от 17.01.2017 г.  в размер на 17 300 (седемнадесет хиляди и триста) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Георги Иванов Тодоров. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.559.34 по КК на гр. Ямбол, ул. "Юндола"" № 72 по заявление от Димитър Петров Карарадев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ 87374.559.34 по КК и КР на град Ямбол, находящ се на ул. „Юндола“ № 72,  като на  Димитър Петров Карарадев, от с. Могила, община Тунджа, област Ямбол се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 51/251 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.34, целият с площ 251 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XXII 6659 6660, квартал 80 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А- 70 /07.02.2000 г. за сумата от 3 300  лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законно установения срок.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект, ул. "Г. С. Раковски" № 1, по заявление от ЕТ "Ивет - Петко Черкезов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА:

Продължава срока на действие на Договор № 3386/27.01.2012г.  с ЕТ „Ивет – Петко Черкезов“, ЕИК 838120661, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ 12-Б-7-80, представляван от Петко Черкезов, за предоставен под наем обект – Кафе-сладкарница без алкохол, с обща площ 22.90 кв.м. с идентификатор 87374.537.83.1.1 по КК на град Ямбол, представляващ част от първи етаж от недвижим имот – публична общинска собственост, актуван с АОС 626/23.04.2001г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 1, идентификатор 87374.537.83.1, при граници от всички страни имот с идентификатор 87374.537.83 с 5 (пет) години, считано от 01.02.2017г.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне под наем овощна градина - общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи отдава под наем следните недвижими имоти – частна общинска собственост:

-      Имот с идентификатор 87374.66.1 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 28.105дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.2 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 39.874 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.3 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 47.523 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.4 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 104.419 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.5 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 37.865 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.6. по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 47.161 дка., находящ се в м.“Кринчовица“

-      Имот с идентификатор 87374.66.7 по КК на гр. Ямбол, представляващ овощна градина, с площ 7.125 дка., находящ се в м.“Кринчовица“, за срок от 10 (десет) стопански години, считано от 06.03.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Авто - мото ойл" ЕООД за обект в к-с "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3299/18.03.2009г. и Анекс № 1060/20.08.2012г. с ЕООД „Авто – мото ойл”, ЕИК 128623029, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к.”Зорница” бл.6, вх.В, ап. 8, представлявано от Георги Стефанов Генов, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – складово помещение „Триъгълника“, представляващ част от имот – частна общинска собственост с идентификатор 87374.546.75.1 по КК на град Ямбол, находящ се в ж.к. „Хале“, гр. Ямбол, с обща площ 8.00 кв.м., с 2 (две) години, считано от 01.04.2017г.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.              На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, съгласно  Приложение № 1 и Приложение № 1А ;

 1.2. Жилища за продажба  по  Приложение № 2 и Приложение № 2А;

 1.3. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по  Приложение № 3А;

 1.4. Ведомствени жилища по  Приложение № 3;

 1.5. Резервни жилища по  Приложение  № 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация предлага на Президента на Република България да опрости задълженията на Васил Петров Василев и Недялка Христова Василева от гр. Ямбол, ж. к. „Граф Игнатиев” бл.66, ет.2, ап.4.