ПРОТОКОЛ № ХVІІІ

 

           

            Днес, 27.03.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0044/22.03.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Антоанета Славчева Антонова и Ахмед Неджадов Мехмедов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Красимира Петрова и Илиана Бицова – заместник-кметове на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри осемнадесетото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1. Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения. Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1. Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

            Ибришимов – Имам процедурно предложение, поради големия обществен интерес медиите със записващи устройства да решим да останат в залата и след приемане на дневния ред. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се. Гражданите, които снимат и записват могат да останат в залата и след като приехме дневният ред, при положение, че спазват реда в залата.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Обсъждане на подписка за произвеждане на местен референдум по искане от Инициативен комитет.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

__________________________________________________________________________________

 

            Ибришимов – Колеги искам да Ви запозная с нещата, които се случиха последния месец и преди това, относно подписката за местен референдум. На 25.11.2016г. е постъпило уведомление до кмета на общината от Инициативен комитет за иницииране на подписка за местния референдум. На 23.02. 2017г. в канцеларията на Общински съвет Ямбол е постъпила подписка за произвеждане на местен референдум със следните въпроси:

1. Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България?

2. Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината?

3. Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България?

4. Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес?

С писмо от 27.02., изпълнявайки задължението си по чл.30 ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, съм уведомил общинските съветници и кмета на общината. Подписката съм я изпратил до дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване, определил съм водеща комисия за обсъждане на подписката и съм насрочил дата за заседание на общинския съвет за 27.03., т.е. днес. Относно датата бях упрекван, че съм го направил извън срока. По този повод мога да кажа, че имайки в предвид това, което беше изнесено в медиите, че от 23.02, 30 дни, следват 23.03. Искам да кажа, че всъщност поради това, че 28 дни е месец февруари, 30 дни от 23.03, са до 25.03., т.е. събота. Насрочил съм заседанието за първия работен ден след това. И още една информация, ако все пак бях насрочил заседанието за 24-ти, т.е. петък, както искат инициативният комитет, нямаше да направим заседание, защото протоколът от ГРАО пристигна след  10:30 в петък на 24-ти. При това положение ние щяхме да се съберем само сутринта, да се видим и аз да насроча нова сесия, което щеше да стане след 1 месец, тъй като може да съм кръстен на пророк, но нямам тази възможност да пророкувам кога протоколът от ГРАО ще пристигне при нас за разглеждане. Така че, благодарение на това, че съм насрочил сесията на 27-ми, днес все пак ще разгледаме още днес тази точка, а не след 1 месец. Това за информация на гражданите и инициативният комитет, които имаха проблем с тази дата. След внасянето на подписката за иницииране на местен референдум, от нас общинските съветници се иска да вземем решение дали той да бъде проведен. Съгласно чл.31.ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власти местното самоуправление (ЗПУГДВМС), ако общинският съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен или някой от въпросите е незаконосъобразен, с мотивирано решение отказва провеждането на местен референдум. Аз прецених, че ние с Вас трудно бихме взели такова решение и поради това, че не бих искал никой да отнема правото на гражданите да участват в решаването на проблеми от местно значение, и поради това, че аз самия и 98% от общинските съветници  в област Ямбол нямат правно образование, по моя инициатива и след съгласието на другите председатели на общински съвети в областта, направихме запитване до Адвокатската колегия Ямбол да отговори дали предложените въпроси за местен референдум са законосъобразни. И на въпроса защо точно към адвокатската колегия ще отговоря така: Всички практикуващи юристи в областта, в съд, в прокуратура, в полиция и др. институции няма как да ни дадат такова становище, а тези които са в общинската администрация като страна по този процес също не бих ползвал тяхното мнение и прецених, аз и моите колеги председатели на общински съвети преценихме, че всъщност единствената такава независима правна институция намираме в лицето на адвокатската колегия, в която знаем че има много прависти с голям опит, доказали своя професионализъм. Така че потърсихме мнението, експертно становище, за да можем ние с Вас днес да знаем как да гласуваме. Тук искам изрично да кажа нещо, което прочетох в местните електронни медии, че това становище е платено. Заявявам го категорично, че това е абсолютна лъжа, адвокатската колегия ни направи своето експертно становище абсолютно безплатно, така че не е изразходена нито стотинка от джоба на данъкоплатците. По отношение на това, че сме го направили тайно, питам тогава защо още на следващия ден всички знаеха за това становище и ако погледнем логично не сме ли ние заинтересовани да го разпространим навсякъде, едва ли не на всеки гражданин, за да знае, всъщност това становище защитава нашата теза. И за да докажа, че наистина не е тайно ще го зачета, защото не съм сигурен че медиите наистина ще го разпространят.

Във връзка с отправено запитване от Общинските съвети на гр. Ямбол, Община Тунджа, Община Елхово, Община Стралджа и Община Болярово до Адвокатска колегия – гр. Ямбол изразяваме настоящото становище относно законосъобразността на поставените от инициативен комитет въпроси, по които се иска произвеждането на местен референдум, както и относно тяхната местна значимост и попадането им в кръга на въпросите от компетентността на органите на местно самоуправление.

Настоящото становище е изразено независимо от местната власт в посочените общини и не обвързва общинските съвети за взимане на решение за произвеждане на въпросния местен референдум.

Изложение относно въпросите

1. Подкрепяте ли кметът на Община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България?

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (НУРСИПСИЧПУМЗ) чужденците с предоставено убежище или международна закрила в Република България имат право да сключват споразумение за интеграция. Според чл. 2, ал. 3 от НУРСИПСИЧПУМЗ Държавната агенция за бежанците води регистър на общините, заявили интерес за интеграция, и за броя на лицата, с които могат да бъдат сключени споразумения. На осн. чл. 4 от НУРСИПСИЧПУМЗ Държавната агенция за бежанците предоставя на кметовете на общините, включени в регистъра по чл. 2, ал. 3, информация за чужденци, заявили желание да сключат споразумение за интеграция.

Компетентен орган да сключи споразумението за интеграция е кметът на приемащата община или упълномощено от него длъжностно лице.

Съгласно чл. 8, ал. 2 от НУРСИПСИЧПУМЗ споразумението за интеграция съдържа мерки за интеграция, като: осигуряване на жилищно настаняване на лицата, получили закрила, и техните семейства; записване в детска градина и държавно или общинско училище на деца, подлежащи на задължителна предучилищна и училищна подготовка; провеждане на обучение по български език; здравно осигуряване и обслужване; професионално ориентиране и включване в обучение на възрастни; включване в програми и мерки за заетост и обучение; информиране за обявени свободни работни места. В споразумението за интеграция могат да бъдат включени и други дейности по инициатива на приемащата община.

Видно от нормативната уредба, поставеният въпрос е от компетентността на органите на  местно самоуправление, а предвидените мерки за интеграция го характеризират като такъв с местно значение.

Правилата относно сключване, изпълняване и прекратяване на споразумение за интеграция са уредени изчерпателно в хипотезите на НУРСИПСИЧПУМЗ, при наличието на които компетентният орган действа в условията на обвързана компетентност, т.е. установяването им задължава органа да предприеме съответното действие.

 

В случай, че съответната община е включена в регистъра, воден на осн. чл. 2, ал. 3 от НУРСИПСИЧПУМЗ от Държавната агенция за бежанците, последващите действия на компетентния орган на местно самоуправление относно споразуменията за интеграция се подчиняват единствено на нормативната уредба, уреждаща тази материя. Той не разполага с оперативна самостоятелност и възможността за преценка, извън хипотезите на нормативната база. Юридическо действие или бездействие, което накърнява субективно право (напр. правото на лице предоставено право на убежище или международна закрила да сключи споразумение за интеграция) е противоправно.

Поради това, че въпросът е нормативно уреден, по начина, по който е зададен той се явява незаконосъобразен и на осн. чл. 31, ал. 1, изр. 2 от ЗПУГДВМС следва да бъде отказано произвеждането на местен референдум по него.

Смисловото тълкуване и обвързването му с останалите въпроси предполага намерението на инициативния комитет да се изрази желанието на гражданите за дистанциране на местните органи от възможността за осъществяване на интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила. Това би могло да бъде постигнато единствено чрез пасивна позиция, а именно ако съответната община не бъде включвана в списъка по чл. 2, ал. 3 от НУРСИПСИЧПУМЗ.

2. Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината?

С цел внасяне на яснота, следва да се обърне внимание, че понятието „мигранти“ няма легална дефиниция. Произлиза от латински – migrare, което означава придвижване от едно място на друго. Причините за това могат да бъдат от трудов, религиозен, семеен или друг характер. Понятието се различава от „чужденец с предоставено убежище или международна закрила“ (въведено с първия въпрос в предложението). Систематичното и смисловото тълкуване на въпроса налага настоящото становище да бъде изразено във връзка с транзитните и регистрационно-приемателните центрове, предвидени в Закон за убежището и бежанците (ЗУБ) относно лица със статут на бежанец (чл. 8 от ЗУБ) и с хуманитарен статут (чл. 9 от ЗУБ).

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗУБ транзитните и регистрационно-приемателните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра на финансите, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и кмета на съответната община.

Кметът на община има право да даде становище, когато има отправено предложение от председателя на Държавната агенция за бежанците, но не е от неговата компетентност да открива и/или закрива подобни центрове.

Ето защо не съществува предпоставката на чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн. чл. 30, ал. 3, предл. 2 от ЗПУГДВМС същото следва да бъде отхвърлено.

3. Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Република България?

Във връзка с уточнението в предходния въпрос относно понятието „мигрант“, и тук следва да се има предвид, че становището е изразено относно лица със статут на бежанец (чл. 8 от ЗУБ) и такива с хуманитарен статут (чл. 9 от ЗУБ).

Съгласно чл. 2 от Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА) екстрадицията е предаване на лице, намиращо се на територията на една държава:

1. срещу което е образувано наказателно производство в друга държава или пред международен съд;

2. което се издирва за изтърпяване на наложено наказание лишаване от свобода от съдебните власти на друга държава или от международен съд;

3. на което е наложена от съдебните власти на друга държава или от международен съд мярка, изискваща задържане.

 

Молба за екстрадиция се подава от компетентен орган на молещата държава в писмена форма до Министерството на правосъдието на Република България. На осн. чл. 6, ал. 1, т. 2.

от ЗЕЕЗА не се допуска екстрадиция на лице, на което е предоставено убежище в Република България.

Изричната забрана на ЗЕЕЗА за предаване на лица с предоставено убежище и невъзможността с местен референдум да бъде изключено приложението на норма със забраняващ характер определя въпросът като незаконосъобразен и само на това основание във вр. с чл. 31, ал. 1, изр. 2 от ЗПУГДВМС следва да се откаже произвеждането на местен референдум.

На следващо място поставеният с предложението въпрос не е такъв, които законът е предоставил в компетентност за решаване на органите на местно самоуправление, а напротив – същият е разрешен с действащото българско и европейско законодателство, а именно с нормите на ЗЕЕЗА и Европейска конвенция за екстрадиция (ЕКЕ).

Ето защо не съществува предпоставката на чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн. чл. 30, ал. 3, предл. 2 от ЗПУГДВМС същото следва да бъде отхвърлено.

4. Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди взимане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Република България, техните човешки права и обществен интерес?

Проблемът относно произвеждането на национални и местни реефрендуми е законодателно уреден в специален закон – ЗПУГДВМС. Референдумът като форма на пряко участие на гражданите на Република България при осъществяване на държавната и местната власт произтича от закона и е предвидена правна възможност, а не задължение.

Предложеният въпрос навежда до предположението за желание на инициативния комитет за изразяване на воля за законодателно изменение на актуалната уредба и въвеждане на задължителни референдуми, произвеждани в определени хипотези. Вменяването на задължение на субектите на закона, които имат право да направят предложение за произвеждане на референдум (национален или местен) може да бъде уредено единствено чрез законодателна инициатива при наличието на съответен обществен интерес от това.

Обществени отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, се уреждат с неговото допълнение или изменение (чл. 10 от ЗНА). Нормативните актове се изменят и допълват само с такива, които са от тяхната степен. Право на законодателна инициатива има всеки народен представител и Министерски съвет (чл. 87, ал. 1 от КРБ). Гражданите нямат право на законодателна инициатива. Избирателите могат да направят предложения за законодателни промени до конкретен народен представител. Законотворчеството е първична нормотворческа дейност, осъществявана от Народното събрание. Ето защо предложеният въпрос не е от компетентността на органите на местно самоуправление, а доколкото е уреден от закон, който има действие на цялата територия на държавата, то той не е и такъв с местно значение.

Ето защо не съществуват предпоставките на чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС за произвеждане на местен референдум по въпросното предложение и на осн. чл. 30, ал. 3, предл. 2 от ЗПУГДВМС същото следва да бъде отхвърлено. (приложено към материалите по заседанието)

Това е становището на адвокатската колегия. Ще Ви запозная и съвсем накратко с протокола на главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване. Протокола, който е с дата 22.03.2017г. и който в началото казах, че при нас беше получен на 24-ти, в петък, след 10:30 часа. Има следното съдържание: Брой проверени записи 10621, брой установени коректни записи 7569, общ брой некоректни записи 3052, в това число брой лица с грешни ЕГН-та – 1883, брой лица които нямат постоянен адрес в община Ямбол 393, брой лица с грешни и непълни имена – 62, брой повторени записи в списъка – 655, общ брой лица без избирателни права – 59, в това число лица които не са български граждани - 16, лица които не са навършили 18 години - 13 и лица изтърпяващи наказание лишаване от свобода - 2-ма, починали лица – 28. Общ брой лица с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на община Ямбол към 23.02.2017г. са 70 433.

Също искам да кажа, че настоящото предложение, което имам за разглеждане на подписка за провеждане на местен референдум е въз основа и на становище от кмета на град Ямбол - Георги Славов, проект за решение също от негово име и становище на всички постоянни комисии към Общински съвет Ямбол. Колеги първо ще взема думата за изказване, след това ще дам думата и на който желае от Вас. Първо давам думата на г-н Славов да изкаже своето становище и проекта за решение и след това ще дам думата председатели на постоянни комисии, да кажат също своето становище и след това ще разискваме по точката от дневния ред.  Г-н Славов заповядайте.

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Председател, тъй като г-н Ибришимов много обстойно обясни всички стъпки и всички детайли, които закона изисква, за да стигнем до днешното заседание на Общинския съвет, част от тези стъпки беше и становище на администрацията, което в мое лице трябваше да бъде върнато като становище към председателя на Общинския съвет. Точно във връзка с референдума, което становище е изготвено, т.е. в основата на което становище е предложението за становище на юридическата дирекция на община Ямбол, с което аз съм се съобразил на 100%, тъй като е нормално, както и тук в общинския съвет, така и в администрацията преди да се вземе отговорно решение да има необходимата експертна помощ на база, на която, както аз като кмет, така и Вие като общински съветници в последствие да имате възможността да направите своя информиран избор, в случая на общинския съвет – вземане на решения на общинския съвет, в случая, в който аз като кмет представлявам администрацията - да подпиша документа, с който да изразя мнението на администрацията, в случая на кмета. За това мисля, че е редно както каза и г-н Ибришимов, за да има максимална прозрачност в действията на абсолютно всички, за да бъде чуто мнението и становището на всички страни за това, според всеки един кое е редно и как е редно да бъде направено, не за да бъде ощетен някой или да бъде по някакъв начин потулена истината напротив, когато всичко се изкара наяве пред очите на хората, пред очите на ямболлии, тогава наистина всеки един от нашите съграждани може да си направи свой анализ и преценка кой в случая е прав, а не да се хвърлят празни обвинения върху някоя от страните. За това позволете ми да зачета становището, защото то е и в основата на предложението на кмета към председателя на Общинския съвет д-р Ибришимов.  

Становище на основание чл. 30, ал. 2 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление на Георги Иванов Славов в качеството си на Кмет на община Ямбол,  относно искане за провеждане на местен референдум на територията на община Ямбол от инициативен комитет.

С входящ № 2801-20975 от 25.11.2016 г. в Община Ямбол е постъпило уведомление от Инициативен комитет с председател Цветан Ревански за иницииране на подписка за местен референдум в Община Ямбол. В заявлението са формулирани следните въпроси:

Подкрепяте ли Кметът на Община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Р. България?

Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти в територията на общината?

Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р. България?

Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р. България, техните човешки права и обществен интерес?

На 23.02.2017 г. с входящ № В-0078 в Общински съвет Ямбол е постъпила подписка от Инициативен комитет с председател Цветан Ревански. След обстойно запознаване се установи, че са изпълнени разпоредбите на  чл. 28 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС) по отношение на процедурите за избор на Инициативния комитет, подготовка на бланките за организиране на подписката, внасяне на уведомление за започването на подписка в Община Ямбол. Освен това е спазена и формата разписана от закона, отнасяща се до задължителните изисквания към бланката, подписката е предоставена и на електронен носител, предложението и подписката са внесени в срок в общинския съвет.

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС „Местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството“. Преди да се вземе решението дали да се проведе местния референдум е необходимо, въпросите поставени от инициативния комитет да бъдат разглеждани от гледна точка на изискването дали местната власт има правомощията за изпълнение на  взетите решения от евентуално валидния местен референдум. Въпросите трябва да бъдат разгледани както по отделно, така и по отношение на тяхната свързаност и съвкупност.

По въпрос № 1: Подкрепяте ли Кметът на Община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Р. България?

Основополагащ нормативен акт по въпросът е Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставяне на убежище или международна закрила. Подзаконовия нормативен акт е приет с Постановление на Министерски съвет № 208 от 12.08.2016 г. Тази наредба касае чужденците на които е предоставено убежище или международна закрила в Република България /чл.1, ал. 2 от Наредбата/. Разпоредбата на чл. 2 от нормативния акт гласи  „Кметът на община подава заявление до Държавната агенция за бежанците за броя на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, с които може да се сключи споразумение за интеграция“. В случая  по пътя на юридическото тълкуване следва да се отбележи, цитираната правна норма е императивна и не допуска отклонение от предписаното правило. Следователно, Кметът на  Община Ямбол  е задължен да спазва визираната правна норма и да упражни правомощията си като подаде съответното заявление. Подобен е и характера на правната норма на чл. 7, ал. 1 от Наредбата, където е вменено задължението на Кмета на община да сключи споразумение за интеграция със чужденец с предоставено убежище или международна закрила и е отбелязано времетраенето на всяко едно от визираните споразумения и евентуалното му удължаване.      В Наредбата са разписани освен задълженията на кмета на община и задълженията на чужденеца при изпълнение на споразумението. Предвидено е то да се прекратява:

- при смърт на чужденеца;

- по взаимно съгласие;

- ако чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода;

- при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила;

- при настъпване на обстоятелства, които водят до невъзможност за изпълнение на споразумението;

- при неизпълнение на задълженията на някоя от страните по него.

- Предвидено е също кметът едностранно да прекратява споразумението, ако чужденецът системно нарушава обществения ред;

- не изпълнява мерките от индивидуалния си план;

- откаже да приеме предложената му подходяща работа или включване в мерки за заетост и обучение.

В случая Кметът на община е невъзможно да прекрати едностранно споразумението за интеграция, без да е налице някоя от предпоставките изброени по-горе. Неизпълнението на правомощията на Кмета на община по настоящата наредба би довело до санкции. От една страна контрол върху дейността на Кмета осъществява органът на местно самоуправление в общината, какъвто е Общинският съвет. От друга страна предвид, че органите на местната администрация са част от цялостния административен апарат на държавата, контрол върху дейността им осъществява областният управител, в качеството му на техен по-горестоящ административен орган в системата на държавния административен апарат /прокуратура и съд/.

Мерките за изпълнение на политиките по интеграция ще се финансират от европейските фондове, международни и чуждестранни финансови инструменти, международни институции и организации, национално финансиране.

От гореизложеното става ясно, че в случая по Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставяне на убежище или международна закрила са вменени единствено задължения на Кметовете на общини. Същите са задължени да действат в условията на обвързана компетентност и не могат да не сключват споразумения по наредбата, нито да не изпълняват същите. По отношение на прекратяване на съответните споразумения, същите могат да се прекратят единствено при изпълнение на някое от изрично изброените по – горе условия. Не е от компетентността нито на Кмета на община, нито на Общинския съвет да изменя или отменя подзаконови нормативни актове, приети с Постановление на Министерски съвет. Следователно считам въпросът е незаконосъобразен и не може да се разглежда само на местен референдум, защото в случая се касае за държавна политика, която Република България води за интеграция на чужденци. Въпросът е предмет и на международни договори с които е обвързана държавата.

По въпрос № 2: Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти в територията на общината?

Формулирането на настоящия въпрос считам за некоректно, изхождайки от правомощията на местната власт и конкретно Кметът на община, които има за откриване на центровете за имигранти. В чл. 47, ал. 3 от Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/ е записано следното: „Транзитните и регистрационно-приемателните центрове се откриват и закриват от Министерския съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците, съгласувано с министъра на финансите, министъра на вътрешните работи, министъра на труда и социалната политика, министъра на правосъдието, министъра на външните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" и Кмета на съответната община“. Необходимо е да се дефинират понятията Транзитен център и Регистрационно -приемателен център.

Транзитен център е “териториално поделение” на Държавната агенция за бежанците с основни функции: “

за регистрация, настаняване на чужденците;

медицинско изследване на чужденците;

провеждане на ускорено производство за чужденците търсещи закрила;

Функциите на Регистрационно-приемателните центрове, са фиксирани в чл.47, ал.2, т.2 на ЗУБ са следните: “

за регистрация, настаняване на чужденците;

медицинско изследване на чужденците;

социално и медицинско подпомагане;

провеждане на производство за предоставяне на статут на чужденците; търсещи закрила, до влизането в сила на решението по молбата за закрила

В случая тук отново се касае за императивна норма, която се изразява в задължението на Кмета на община да съгласува предложение от председателя на Държавната агенция за бежанците за откриване на транзитни и регистрационно -приемателните центрове. В случая съгласуването представлява изразяване на становище, като орган на местната власт по отношение на откриването на центровете. Становището може да бъде както положително, така и отрицателно. В случая се касае до възможността Местната власт да прецени въз основа на ред фактори в рамките на общината възможностите да де разкрият центровете за чужденци.

От друга страна е необходимо да се разгледа и невъзможността за ограничаване на упражняването на право на собственост  върху недвижимите имоти и разпореждането с тях и изменението на техните функции и изпълнението на държавната политика на местно ниво.

Във връзка с гореизложеното, считам че решението по този въпрос би имало само декларативно, но не и обвързващо действие по отношение на държавните институции и трети страни. Освен това настоящият Общински съвет – Ямбол на четиринадесетото си заседание, проведено на 29.11.2016 г. по точка 20 от дневния ред прие Декларация срещу създаването на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на Община Ямбол.

По въпрос № 3: Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р. България?

За да се разгледа този въпрос е необходимо да се подходи въз основа на правната уредба на въпроса. Същата е базирана както на международни договори и спогодби, по които е страна Република България, така и на българското законодателство.

Народното събрание на Република България приело закон за ратифициране на Женевската Конвенция за статут на бежанците от 1951 г. и Нюйоркския протокол от 1967 г. Съгласно изискванията на тези международни актове и договори Република България е задължена да приема молби за убежище на чужди граждани от цял свят. Официално Република България е страна по тези договори от 10.08.1993 г. Освен това съществува и споразумение между Правителството на Република България и Върховния комисариат на организацията на обединените нации за бежанците /ВКБООН/ в сила от 22.07.1993 г. Според решенията и препоръките на Изпълнителния Комитет на службата на ВКБООН за бежанци „едно лице е бежанец, щом отговаря на изискванията на посочената дефиниция без значение дали някоя държава му е признала бежански статут“. Придобиването на бежански статут не прави едно лице бежанец, само го обявява за такъв. Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола от 1967 г. са обнародвани в държавен вестник съгласно Конституцията на Република България Нормите на международните договори, които са ратифицирани, обнародвани и влезли в сила са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред онези норми на вътрешното законодателство които им противоречат. Република България е възприела в националното си законодателство понятието „бежанец” според Конвенцията за статута на бежанците 1951 г. Службата на ВКБООН и други международни организации следят за спазване на поетите задължения. Тези въпроси се обсъждат на ежегодните срещи на Министрите вътрешните работи на страните членки на ООН.

Правната уредба за предоставяне на убежище и хуманитарна закрила на първо място е разписана в чл. 27, ал. 2 от Конституцията на Република България, която гласи, че държавата дава убежище на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи. В разпоредбата на чл. 27, ал. 3 от Конституцията е посочено, че условията и редът за даване на убежище се уреждат със закон. Специален в това отношение се явява Закона за убежището и бежанците /ЗУБ/, приет от народното събрание през 2002 г. Според чл. 8 от ЗУБ статута „бежанец” се предоставя на чужденец, когато основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност намира се извън страната, чийто гражданин е или ако е без гражданство се намира извън страната на постоянното си пребиваване. В ЗУБ е дефиниран смисълът на понятието „чужденец, търсещ закрила”. Под търсещ закрила чужденец се разбира лице, което е заявило пред държавен орган желание за получаване на „особена закрила” по реда на ЗУБ до приключване на производството с влязло в сила решение. Основание за предоставяне на убежище от Президента на Република България е молба за „предоставяне на закрила на чужденец преследван заради убеждения или дейност в защита на международни признати права и свободи”.

За да се анализира детайлно въпроса е необходимо да се дефинират понятията екстрадиция и експулсиране:

Екстрадиция - материя, която урежда правото на една държава да поиска от друга намиращо се в нея лице, обвинено за извършено престъпление на нейната територия или за да изтърпи наложено наказание по присъда за такова, е Европейската конвенция за екстрадиция. Тя е ратифицирана със закон, приет от 36-ото народно събрание на 27 април 1994 г. и влиза в сила на 1 октомври 1994 г. След ратифицирането на този международен акт страната ни е длъжна да приведе законодателството си в съответствие с неговите изисквания. Това налага промени в нашия Наказателно-процесуален кодекс (НПК). Съгласно тази конвенция България има право да поиска да бъде екстрадиран (върнат) наш гражданин или чужденец, пребиваващи в друга страна, извършили престъпление на наша територия. Процедурата е свързана със задължения за изпълнение на конкретни изисквания. В същото време, когато от нашата страна се иска екстрадирането на лице от чужда държава, ние сме длъжни да спазим изискванията както на ратифицираните от страната ни международни актове, така и на вътрешното законодателство. При нарушение на тези изисквания в нормативната уредба съществува законна възможност да ни бъде отказано и да откажем екстрадиране. Част от условията, при които не се допуска предаване на чужд гражданин от замолената държава, са:

- когато престъплението, за което се иска екстрадицията, се смята за политическо или за свързано с политиката;

- когато искането цели преследване или наказване на лицето поради неговата раса, религия, гражданство, етническа принадлежност, пол, гражданско състояние или политически убеждения;

 - когато лицето ще бъде подложено в молещата държава на насилие, изтезание или на друго жестоко, нечовешко или унизително наказание, или не са му осигурени гаранциите за защита на неговите права;

- за военно престъпление, което не е престъпление по общото наказателно право;

- за престъпление, което е амнистирано или наказателното преследване или изтърпяването на наказанието е погасено по давност според законодателството на българската или на другата държава;

- за деяние, подсъдно на българските съдилища или когато в България за него е проведено наказателно преследване, макар то да е завършило с прекратяване или с оправдателна присъда;

- когато за деянието по чуждия закон се предвижда или е наложено смъртно наказание освен ако другата държава даде гаранции, че то няма да се изпълни; За разлика от екстрадицията

Експулсирането е административно-правен въпрос на вътрешното законодателство на страната ни. Той косвено е свързан с ратифицираните от нея Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и Международен пакт за граждански права. Тази материя е уредена със Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Експулсирането всъщност е изпълнение на административен акт, с който се отнема правото на пребиваване на чужди граждани в страната ни и обявяването им за persona non grata. Същият закон урежда и отказа за получаване на разрешение - виза, за влизане в България. Регламентирано е кой има право да извърши тези действия, в кои случаи това може да се прилага, както и редът на обжалването, свързано с посочените актове. Съгласно чл. 47 от ЗЧРБ заповедите, с които са наложени принудителни административни мерки, не подлежат на обжалване, когато те са непосредствено свързани със сигурността на страната.

Във връзка с гореизложеното, считам че настоящият въпрос не е възможно да бъде подложен на местен референдум. Извода е направен въз основа на следните факти:

1. Република България е страна по горепосочените международни договори и е синхронизирала вътрешното си законодателство спрямо тях.

2. Местните власти в лицето на Кмета на община и Общинския съвет нямат никакви правомощия по отношение на екстрадицията и експулсирането на чужденците от територията на Република България.

3. Въпросът дори и да бъде редактиран не би трябвало да бъде подлаган на местен референдум, защото  същия ще бъде незаконосъобразен, поради факта, че същия е от национално значение и следва да се промени законодателството на Република България и промяна в международните ангажименти, поети от държавата по сключените международни документи от нея.

По въпрос № 4: Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р. България, техните човешки права и обществен интерес?

Провеждането на национален или местен референдум е уредено в Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/. Този закон урежда и мерките по изпълнение на Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива (ОВ, L 65/1 от 11 март 2011 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 211/2011".

По отношение на национален референдум инициаторите за провеждането му са изброени изчерпателно в чл. 10, ал. 1 от ЗПУГДВМС. Това са:

1. Не по-малко от една пета от народните представители;

2. Президента на Републиката;

3. Министерския съвет;

4. Не по-малко от една пета от общинските съвети в страната;

5. Инициативен комитет на граждани с избирателни права, събрал не по-малко от 200 000 подписа на граждани с избирателни права.

В конкретния случай от разпоредбата на закона става ясно, че местната власт в Община Ямбол, няма правомощията да организира национален референдум преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р. България, техните права и обществен интерес. Но от своя страна ЗПУГДВМС е достатъчно демократичен и изброява само няколко въпроса, които не е възможно да бъдат решавани на референдум /чл. 9, ал. 2, 3 и 4/.

По отношение на местния референдум инициативата е възможно да бъде от:

1. Поне една пета от общинските съветници, но не по-малко от трима общински съветници;

2. Кмета на общината, съответно кмета на кметството или района;

3. Инициативен комитет с подписите на не по-малко от една двадесета от гражданите с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на съответната община, район или кметство към момента на вписване на предложението в регистъра.

В случая от разпоредбата на закона става ясно, че местната власт в Община Ямбол, има правомощията да организира местен референдум, преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р. България, техните права и обществен интерес. В ЗПУГДВМС са визирани следните въпроси, които не могат да бъдат поставени на местен референдум:

1.  Въпроси на общинския бюджет;

2.  Въпроси относно размера на местните данъци и такси;

3. Въпроси на правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет.

Във всички останали случаи извън посочените по – горе е възможно да бъдат провеждани национални и местни референдуми. Следователно въпросът, който е поставен от инициативния комитет и уреден от вътрешното законодателство, което е с унисон с Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент. В случая е важно да се отбележи, че така зададен въпросът е по- добре да бъде предприето социологическо проучване на общественото мнение на местно или национално ниво, сред гражданите имащи избирателни права. Самият въпрос няма да доведе до промяна на законодателството или даването на нови права на гласоподавателите, а просто ще очертае виждането на същите за едно право, което към настоящия момент, те имат и могат да упражнят при условията дадени от  ЗПУГДВМС.

Във връзка с гореизложеното считам, че въпросът просто преповтаря права дадени на гласоподавателите от закона и същия е незаконосъобразен и не следва да бъде поставен на местен референдум.

В подкрепа на тезата за това, че въпроси 1, 3 и 4 са незаконосъобразни е и съдебната практика. С решение № 3317 от 17.05.2013 г. по административно дело № 1113/2013 г. на Административен съд – София град потвърждава незаконосъобразността на искан местен референдум, като в мотивите си посочва, че въпросът, който е поставен е уреден в специален закон /в случая Закон за устройство на територията – ЗУТ/.

Следователно въпросите от 1, 3 и 4 на референдума не е въпроси, който законът е предоставил в компетентност за решаване на органите на местното самоуправление, а същите са решени в законите и подзаконовите нормативни актове, посочени по –горе в настоящото становище.

Друг повод за незаконосъобразност на въпросите от 1, 3 и 4 е разпоредбата на чл. 9, ал. 4 от ЗПУГДВМС, според която гласи следното: „Референдум по въпроси, уредени в сключени от Република България международни договори, може да се произвежда преди тяхната ратификация“. Всички международни актове, изброени в настоящото становище по които Република България е страна са ратифицирани, следователно горепосочените въпроси са поставени в разрез на горепосочената разпоредба от закона.

В заключение вероятно в подписката инициирана в община Ямбол са се подписали активни граждани, на които не им е безразлична дейността на местната власт, но за да не се контролира института на местния референдум като предмет на пряката демокрация, следва гражданите да са добре запознати с правомощията на местната власт. На никой не може да бъде отказано правото да инициира провеждането на местен референдум и да организира събирането на подписи. Дори кметовете на общини по силата на ЗПУГДВМС са длъжни да окажат съдействие за определяне на пунктовете за подписката. Но преди да се помисли за референдум е наложително да бъдат проведени консултации дали въпросите, които се предлагат, са от компетентността на местните власти. (приложено към материалите по заседанието)

Благодаря Ви. Това беше цялото мое становище адресирано до председателя на Общински съвет г-н Ибришимов, съгласувано с юристите от правната дирекция в община Ямбол, което сме се постарали изключително изчерпателно, независимо от които и да са други становища и споделени мнения да бъде оформено и предоставено чрез председателя на общинския съвет и на Вашето внимание, за да може и спрямо него, както Вие прецените да имате възможността за вземане на решение и  то информирано. Благодаря Ви.

Ибришимов - Благодаря на г-н Славов. Давам думата на председателите на постоянните комисии, като ще помоля председателя на ПК ЗОРПК да бъде накрая. Заповядайте г-н Додов.

Додов – Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете постоянната комисия по Бюджет и финанси взе следното решение:  По въпрос 1  - Подкрепяте ли кмета на община Ямбол да прекрати споразумения, да не сключва и/или да не изпълнява споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище на международна закрила в Република България? Взехме следното решение. Уповавайки се на становище на адвокатската колегия Ямбол, комисията предлага текста да бъде видоизменен в следния вид – Подкрепяте ли кмета на община Ямбол да не сключва споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище и/или международна закрила в Република България? Гласували „За“ – 6 гласа, „Против“ – 0, „Въздържали се “ – 1. По въпроси 2, 3 и 4 комисията е единодушна и счита въпросите за незаконосъобразни. Нашата позиция е изразена главно като гражданска такава, защото в предвид икономическия аспект на поставените въпроси считаме, че е неудачно разходването на средства. Благодаря. (приложен е протокола)

Ибришимов – По протокола на комисията БФ г-жа Йоргова е „за“.

Ив. Йорданов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаема г-жо Петрова, г-жо Бицова, колеги, Протокол № 20, на дата 23.03.2017г. проведе заседание на постоянната комисия по Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология, присъствали Иван Йорданов, Светослав Стоев, Захари Захариев, Кръстьо Петров, Явор Брънков, Стоян Стоянов и Емилия Кремъкова. Дневен ред: Вх.номер В-0078/23.02.2017г., подписка за провеждане на референдума. Гласували „За“ – 1, „Против“ – 4, „Въздържали се“ – 2. Комисията отхвърля предложението с мотиви, има записани 3 мотива. Ще ви ги изчета. 1 мотив – Общински съвет Ямбол на 29.11.2016г. е приел декларация, в която отхвърля възможността за създаване на емигрантски център  на територията на община Ямбол. Приложено е копие, г-н Председател, държа да я прочета, защото явно някой хора имат къса памет и са я забравили.

Решение на 14-то заседание на общински съвет Ямбол проведено на 29.11.2016г., декларация от общински съвет гр. Ямбол срещу създаване на център за настаняване на мигранти от чужди държави на територията на община Ямбол. Само искам да отбележа, че декларацията беше гласувана с единодушие. - Ние, общинските съветници в Общински съвет – Ямбол, изразяваме загриженост и тревога, че нашият град Ямбол може да се окаже потърпевш от мощния мигрантски поток, който тече към Европа.

Предвид собствените ни икономически, финансови и социални проблеми, категорично сме против превръщането на Ямбол в жертва на нарастващата международна и хуманитарна криза.

Декларираме, че НЕ желаем на територията на община Ямбол да се създават лагери, центрове, общежития или други места за настаняване на мигранти от чужди държави.

Декларираме волята си да не спекулираме с темата за мигрантите, употребявайки я за извличане на политически дивиденти.

Призоваваме медиите максимално да се възползват от свободата на словото с цел обективно информиране на обществото по проблема с бежанците и мигрантите, без използване езика на омразата и търсене на сензация за привличане на публика.

Апелираме към  правителството и държавните институции за провеждане на ясна и категорична политика, съобразена с реалностите, но и със стратегическа визия за бъдещето на страната ни. 

Втори мотив за отхвърляне на подписката е – съобразява се комисията с решение на адвокатската колегия Ямбол с Вх.№ 30 от дата 21.03.2017г. по поставените въпроси и заключение за незаконосъобразност на поставените въпроси. Прилагаме копие на становище на адвокатската колегия. 3 -мотив – тъй като комисията беше свикана на 23.03, до тогава нямаше решение на СГРАО и това е третия мотив за наличие на необходимите подписи или неустановени нарушения в подписите. Благодаря.  (приложен е протокола)

Брънков - ПК ОИКДОУСОС изразява следното становище: Комисията не разполага с официална информация от ТЗ на ГД ГРАО за наличието на необходимия брой подписи или неустановени нередности в подписката.

По първи въпрос: Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България? Поради това, че въпросът е нормативно уреден, по начина, по който е зададен се явява незаконосъобразен и на основание чл.31, ал.1, изр. 2 от ЗПУГДВМС и поради това: комисията реши този въпрос да не влиза в референдума. 6 гласа „за“

По втори въпрос: Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината? Не съществува предпоставка на чл.26, ал.1 от ЗПУГДВМС за провеждане на местен референдум. Комисията реши по този въпрос да не влиза в референдум.Гласували:  „за“ – 4, „против“ – 0, „въздържали се“ – 2.

По трети въпрос: Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България? Не съществува предпоставка на чл.26, ал.1 от ЗПУГДВМС за провеждане на местен референдум по въпроса. Комисията реши този въпрос да не влиза в референдум. Гласували: „за“ – 6, „против“ и „въздържали се“ - няма

По четвърти въпрос: Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес? Не съществуват предпоставки по въпросното предложение и на основание чл.30, ал.3, изр.2 от ЗПУГДВМС следва да бъде отхвърлено. Комисията реши този въпрос да не влиза в референдум. Гласували:            „за“ – 5, „против“ – 0, „въздържали се“ - 1. (приложен е протокола)

Бакърджиев – Комисията по ЗПУКИ, след като се запозна със Становището на АК Ямбол, Предложението на д-р Ибришимов и Протокол от 22.03.2017г. на ГД ГРАО прие следното решение: Комисията отхвърля предложението за референдум. Гласували „за“ – 3, „против“ – 1, въздържал се“ – няма с мотиви: Липса на мотивировка при искането за референдум и Становище на АК – Ямбол за незаконосъобразността на въпросите. (приложен протокол)

Кремъкова - ПК ОСМД не подкрепя искането за провеждане на местен референдум. Гласували „за” – 4, „против” – 1, „въздържал се” – 1. Мотивите за това са становището на АК Ямбол, приетата декларация на 29.11., с която сме декларирали позицията си и няма смисъл да се хвърля един сериозен финансов ресурс за референдум. (приложен протокол)

П. Йорданов - Комисията КЧДКТ се запозна със становището на Адвокатска колегия – Ямбол и съгласно чл.31, ал. 1 от ЗПУГДВМС не приема така поставените въпроси като препоръчва на Инициативния комитет да преразгледа законосъобразността на така зададените въпроси във връзка с местния референдум. (приложен протокол)

Костадинов - ПК ЗОРПК по въпроси 1, 2, 3 и 4 излага становището си, че въпросите за произвеждане на референдум са незаконосъобразни с мотиви, изложени на основание чл.30, ал.2 от ЗПУГДВМС в становище на ПК ЗОРПК, относно провеждане на местен референдум на територията на община Ямбол.

Имаше предложение от г-н Банков: Подкрепяте ли кмета да даде становище за изграждане на центрове от такъв тип? – Гласували „за” – 1, „против” – 1,      „въздържали се” – 4. Комисията разгледа предложението за изменение на въпрос 1 от ПК БФ, предложено от г-н Димитров - Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да не сключва споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Р България?. Гласували „за” – 1, „против” – 1, „въздържали се” – 4. (приложен протокол)

Ибришимов – Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Славов, уважаеми зам.-кметове, уважаеми съграждани, четейки въпросите и заключението на адвокатската колегия пред мен възникват 2 хипотези, първата е че Инициативният комитет просто е некомпетентен да задава въпроси за местен референдум, само че незнанието на законите не оправдава неспазването им, както и вменяването на други хора да не ги спазват. И понеже това не е така няма защо да се сърди Инициативният комитет на нас, на тези които се опитваме да спазваме законите и да се сърдят заради тяхната некомпетентност, а не нашата. Втората хипотеза, която възникна в главата ми, че тези въпроси са зададени нарочно така, съзнавайки хората от Инициативният комитет, че ние като общински съветници, спазвайки клетвата за това да не нарушаваме законите на Република България, ние ще отхвърлим това предложение за референдум с некоректни въпроси. Смятам, че една достойна позиция на всеки общински съветник е да намери сили да каже не на референдум с незаконосъобразни въпроси, въпреки че човек, който намери такива сили и каже не, рискува да стане лошия в очите на някой хора, както и рискува много да бъде залян от помията, която ще го залее от медиите, които застават така ревностно зад инициативата за такъв референдум. Освен обаче да кажем не смятам, че нашата роля е и друга, ние трябва да обясним на всички тези над 7000 наши съграждани, които все пак са сложили подписите си в тази подписка и да им кажем, че те в същност са били подведени, подведени са защото някой е използвал техния нормален страх на всеки човек от неизвестното, от непознатото, от това което става по света, имам в предвид Близкия Изток и в Европа. И ги е призовал да сложат своите подписи под въпроси, които са некоректни за местен референдум. В същност трябва да им кажем, че те не са направили нищо лошо, просто са били подведени. Веднага мога да кажа колеги, че всеки Инициативен комитет в нашия град може да направи подобна подписка, само че с въпрос например съгласни ли сте кабелната телевизия и рекламите по радиата в област Ямбол да бъдат безплатни. По същият начин този Инициативен комитет ще се хареса на много хора, със сигурност ще събере много повече подписи за много по-бързо време, но този въпрос е пак толкова подвеждащ и незаконосъобразен, както и 4-те които днес разглеждаме. И искам да се обърна към Инициативният комитет, аз не съм против провеждането на местен референдум в нашата област, сигурен съм, че и в тази зала няма такъв човек, аз обаче съм против това в нашата област да се провеждат референдуми, които са с незаконосъобразни въпроси. Срещу това съм против. Защото иначе ние ще направим, може би, най-скъпата анкета, това ще бъде анкета, не референдум, защото проблема е в това, че тази анкета ще струва от 50 000 до 100 000лв само на нашата община и тогава те ще бъдат платени от нашия бюджет, т.е. от джоба на данъкоплатците. Вие във вашите медии неколкократно питахте колко сме платили за адвокатската колегия, загрижени изключително много за бюджета на общината, за джоба на данъкоплатците.Ето, аз Ви казвам, как ще обясните този разход? Ако искате да си направите такава анкета аз нямам нищо против, направете я, но я платете Вие и след като имате резултатите от нея запознайте органите, които могат да Ви помогнат да решат проблемите, засягани в тези въпроси. Това са парламента и правителството, което е на власт. Така че не ни занимавайте с тези неща, има си други законотворчески функции и законотворчески инициативи такива органи. Казвате, че ще инициирате още хиляди референдуми, много добре, но преди да направите първия намерете човек, който е правно просветен и  да Ви обясни що е то местен референдум, има ли почва той в област Ямбол със зададените от Вас въпроси, не само тези, за в бъдеще говоря, да Ви каже що е това анкета, какви въпроси може да включва един местен референдум, за да бъдат нещата както трябва. Иначе още хиляди пъти, както обещавате че ще направите още референдуми, ще повтаряме днешното упражнение. И още едно нещо, което искам да кажа последно, преди да правите каквото и да било друго, мисля че най-правилното и по най-бързия начин, по който може да го направите, имам предвид Инициативният комитет, е да се извините на всички тези над 7000 човека, които подведохте и накарахте да се подпишат във вашата подписка и на останалите 63 000 в нашият град заради това некоректно отношение към съгражданите ни. Благодаря. Давам думата на г-жа Георгиева.

Георгиева - Уважаеми г-н Председател на общински съвет Ямбол, уважаеми г-н Славов, уважаеми дами заместник кметове, уважаеми колеги общински съветници, ще изкажа становището на групата съветници на Българската социалистическа партия. Изслушахме много внимателно предоставените становища от постоянната комисия Законност и обществен ред, становището на кмета на община Ямбол, също така и на Адвокатски съвет Ямбол относно провеждането на местен референдум на територията на общината, които обаче становища категорично предлагат да не се подкрепя провеждането на местен референдум с така предложените от Инициативният комитет въпроси. Единственият аргумент и на 3-те становища е, че въпросите не са от компетентността на органите на местната власт. Чл.31 ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление дава възможност на общинския съвет да редактира въпрос или въпросите, включени в предложението за провеждане на местен референдум. Затова ние ще предложим въпросите да бъдат редактирани, без да се променя смисъла им като така формулирани те ще бъдат от компетентността на местната власт. Съгласно Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумения за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, компетентен орган да сключи споразумението за интеграция е кмета на общината, заявила интерес за интеграция и включена в регистъра на Държавната агенция за бежанци, т.е. за да бъде задължен кмета да извършва действията по наредбата той трябва да е заявил интерес за интеграция на чужденци, в резултат на което общината се включва в цитирания по горе регистър, следователно действието от местна компетентност е заявката от кмета на интерес за интеграция на чужденци. Съгласно чл.47, ал.3 от ЗУБ транзитните и регистрационно приемателните центрове се откриват и закриват от Министерският съвет по предложение на председателя на Държавната агенция за бежанците, подчертавам съгласувано с Министъра на финансите, Министъра на вътрешните работи, Министъра на труда и социалната политика, Министъра на правосъдието, Министъра на външните работи, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, председателя на Държавна агенция за национална сигурност и кмета на съответната община. От горното се установява безспорният извод, че кмета на общината има право да даде становище, когато има отправено предложение от председателя на Държавната агенция за бежанците, но няма компетентност да открива или закрива транзитни и регистрационно приемателни центрове. Затова, уважаеми колеги, ние предлагаме алтернативно решение и то е следното:

 т.1. Да се проведе местен референдум със следните въпроси: Въпрос 1 - Подкрепяте ли кмета на община Ямбол да не заявява интерес за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила? и Въпрос 2 -  Подкрепяте ли кмета да даде отрицателно становище за изграждане на центрове за мигранти на територията на община Ямбол?

т.2. До края на месец март 2017г. общински съвет Ямбол да проведе заседание за определяне дата за провеждане на референдума и за утвърждаване образците от книжата за референдума.

Това е нашето алтернативно предложение и за нас беше особено интересно, че в последния момент становището, което ни се представи от алтернативна адвокатска колегия или фирма кореспондираше с това, което и ние сме подготвили. Заповядайте г-н Ибришимов.

Ибришимов – репл. - Искам да направя реплика на г-жа Георгиева, г-жо Георгиева правя реплика, Вие изчитате закона чл.31, ал.1 до средата, първата половина. Във втората половина на тази алинея пише, че ако въпросът е незаконосъобразен с мотивирано решение отказва провеждането, не става въпрос за никаква промяна, когато става въпрос за незаконосъобразен въпрос. И тълкуването на адвокатската колегия е, че това е точно така. Става въпрос за незаконосъобразен, при незаконосъобразност се отказва изобщо това, не се променят смисъл и корекция не се прави. Това е моята реплика. Колеги, за изказване, заповядайте. Така, че членовете трябва да се четат от край до край, не до средата.

Папашимов - Референдума е най-висшата форма на демократичното управление. Той е инструмент за всяка демокрация в широк мащаб. Аз смело мога да заявя, че ПП ГЕРБ е най-демократичната партия в България. За разлика от лидерката на една друга партия, ние никога не сме заявявали: „Демокрацията ни взе много.“ Демокрацията не взима, демокрацията дава. Ето защо ние винаги сме подкрепяли референдума като висша форма на управление. В последния парламент, ако си спомняте единствено ПП ГЕРБ подкрепи точката за мажоритарен вот, която беше инициирана за местен референдум. Според мен трябва да се наблегне на факта, че още при започването на подписката за него въпросите, които са приложени са незаконосъобразни и липсва мотивация. Всички знаем, че зад този референдум стои един местен бизнесмен, който разполага в ръцете си и с инструмента частни медии. По думите му той е дал 6 хил. лв. за провеждането на концерт и митинг в зала „Диана“. Според моето скромно мнение, трябвало е да даде още малко, за да направи една юридическа консултация за въпросите на референдума и тогава да се инициира подписката. Или може би инициативния комитет е искал да подведе нашите съграждани и да ги манипулира преследвайки лични корпоративни и партийни интереси. Вие чухте становището на адвокатската колегия, всичките четири въпроса са незаконосъобразни. Много лесно е да имаш медии в ръцете си, с които да облъчваш хората и те да се подписват под въпросите. Много е лесно да си играеш и със страха на хората. Това, което Вие сте представили сутринта на нашите банки, дами и господа от инициативния комитет, с това трябваше да започнете подготовката към референдума. Трябваше да си направите юридическите консултации, за да можете да зададете едни въпроси, които не са противозаконни. До момента всички знаем, че в Ямбол няма нито един мигрант. Повечето от вас знаят, че аз работя в гр. Елхово. Там от три или четири години има център за настаняване на мигранти и трябва да ви кажа, че аз не съм видял нито един в гр. Елхово, и не съм чул никой от града да се е оплакал от някакъв мигрантски натиск или тормоз от мигранти. По всичко личи ясното намерение на инициативния комитет да защити някакви неясни интереси с така зададените въпроси. Целта е да се създаде напрежение, за да се дискредитира местното самоуправление. Мое мнение е, че това е подигравка и гавра с нашите съграждани, на които трябва да се извините. Патриотизмът не се измерва с медиен шум и обществена пушилка, която вие от инициативния комитет вдигате. Патриотизма не означава не спазване и погазване на отечествените закони. Патриотизма не означава заигравка със страховете на хората. Патриотизма е преди всичко отговорност пред нацията и обществото, каквато не виждам да се проявява от хората в инициативния комитет, а тъкмо обратното. Считам поведението на тези псевдопатриоти за безотговорно и манипулативно, и на всичко отгоре то е незаконно. Аз лично бих застанал зад всеки референдум, който е продиктуван от чисти подбуди и съобразен със закона, но не мога да толерирам беззаконието, макар и прикрито под фалшив патриотизъм. Над всичко е Конституцията и законите, ние сме длъжни да се съобразяваме с тях и да ги спазваме.

Д. Стоянов - Първо искам да кажа, че съм учуден колко много млади хора има в залата. Аз не знам това инициативен комитет ли е, точно как се води и активността, която проявявате, браво на вас. Смятам, че това е пътя, по който могат да се случат промените. Последните избори показаха, че не трябва да има делене на хората на партии. Виждате какви са последните резултати. За мен най-доброто е ПП ГЕРБ и ПП БСП да си стиснат ръцете, да се коалират и да започне едно сериозно правителство. Нивото тук, от което говорим, наистина това е демокрация. Някои хора се усмихват, смеят се, може би малък опит имат, може би не са ходили по чужбина, не са чели, не са видели, но това е истината. Ще видите какво ще стане след месец, така е и в местния парламент. Ние сме едно копие на това, което е горе. Ние сме преди всичко хора, граждани, далеч сме от политиката. Аз не разбирам от партии, не разбирам от корпоративни интереси, но разбирам от чисто човешки неща. Има 7 хил. подписа, това означава, че има инициатива, има проблем. Отрицанието или пък „за“, са неща, които веднага ще кажат: „Да, тук някой дърпа на някого конците“. Моля ви, нека да не бъде така, защото референдума, това което каза г-н Папашимов, с което искам да го поздравя като бъдещ народен представител, който най-вероятно ще защитава нашите интереси, защото аз пак повтарям за мен няма ПП БСП, ПП СДС, ПП ГЕРБ. Има хора, които защитават местните интереси, хора, които могат да работят, защото града ни е изключително слаб. Аз все пак защитавам някаква политически интереси, макар че повече съм независим човек, като Реформаторски блок нищо, просто пълен крах. Но така или иначе хората трябва да се движат напред. Смешно е, всички се усмихвате, но живата действителност е такава, защото ние сме хора. Да продължа с референдума. Смятам, че това нещо трябва по някакъв начин да не го отричаме веднага, а да има някакво развитие. Седем хиляди човека си били, които може би са били подведени, но аз не мога да го кажа това нещо, но най-вероятно голяма част от тях са юристи и хора, които са интелигентни и най-вероятно са чели въпросите, и са се разписали. Ако трябва да бъда откровен спрямо вас, направих си труда и платих пари на две юридически кантори в България, едната от които се занимава само с европейско право, а другата която се занимава с българското законодателство повече, е истината е някъде по средата. Няма да говоря нищо повече, тъй като парите не бяха достатъчно, които дадох, за да се изготви едно сериозно мнение се искат много пари от сериозни юридически кантори, които наистина работят в мащаб, който е европейски. Знаете за хармонизираното законодателство в България, България с Европейския съюз, този референдум много отива натам. Безплатни неща няма, когато съм стигал до нещо безплатно е било да защитавам едни други интереси, но както и да е. Въпроса е следния и няма повече да ви отегчавам. Нека да измислим нещо, да решим, ако трябва днес да не излизаме от тук, но тези 7 хил. подписа да бъдат уважени до някъде и да излезем с някакви предложения, с които наистина може, ако трябва да променяме въпроси, ако трябва да се образува една комисия съвместна между общинския съвет и юристи, на които защо да не платим 100 хил. лв., ще ги платим, защото тук има при 50 млн. лв. бюджет, затова че има 70 хил. граждани, избиратели, какво са 100 хил. лв. Ако тези хора наистина искат да има нещо, което да им в техен интерес. Затова моето предложение ще бъде насочено в тази посока. Да бъдат излъчени от двете страни делегати ли, как ще го наречем, да се помисли за платен юридически консулт. И след като двете страни се срещнат, след няколко заседания да видим как могат да доближат становищата, за да може тези хора, наистина много е грозно да кажем, че 7 хил. човека са подведени и че еди какво си, явно имат някакво право. Затова да не взимаме сега окончателно решение, но да бъде поставено на гласуване и разглеждане, за да може да се излезе от положение.

Ибришимов – Г-н Стоянов, ще ми кажете ли какво предлагате последно?

Д. Стоянов - Да бъде създадена контактна група между представители на общината, между инициативния комитет, която да разгледа проблема и да излезе със становище.

Папашимов – репл. - Аз много добре и ясно казах, ние не сме против референдумите. Това е най-висшата форма на демокрация, но един референдум, ще се повторя, той трябва да започне с правилно списвани и законосъобразни въпроси. В тази подписка са се разписали 7 хил. граждани, но 63 хил. граждани не са се подписали. Другото, което искам да подчертая е, че тези въпроси трябва да са законосъобразни. Ние не можем да подкрепим един референдум, на който сега, видите ли, под едни въпроси са се подписали нашите съграждани, а ние сега да ги изменим и те да станат други въпросите. Това дали няма да бъде подигравка с тези, които са се подписали. Те дали ще бъдат съгласни въпросите, под които са се подписали да бъдат изменени? Аз мисля, че това не е правилно. Волята на гражданите е такава, каквато е написана във въпросите и под тях са се подписали. Мисля, че не сте прав в такъв случай, инж. Стоянов.

Проданов - Искам да поправя някои неща, които чух за гр. Елхово за центъра. Първо исках да кажа, не знам някой някого да е питал в гр. Елхово дали иска или елховлии сами казаха ние искаме. Колкото до това, че няма бежанци и аз искам да си сложа розовите очила, и да се престоря, че не ги виждам, че ги няма, но много добре знаете, че те са скрити в махалите.

Превозват ги, каналите работят и в момента може да има в гр. Ямбол, в махалата бежанци и тези полицаи вместо да стоят отвън, да отидат да си свършат работата и да изкарат бежанците от там, където не им е мястото. Съотношението 7 хил. граждани, 63 хил. граждани,. Ами като има 63 хил. граждани ние да се направим за останалите 7 хил. граждани, че ги няма ли, че те не съществуват, така ли? За референдума чух много критики, решение чух от групата на ПП БСП и от реформаторите, някакви решения за редакции и за кръгла маса. Защо не е направена досега кръгла маса, защо тези хора не са извикани при г-н Кмета или там да се направи с юристи, както му е реда? Аз мисля, че в общината има достатъчно юристи, да застане с тези хора и да им обясни какво трябва да бъде редактирано, кое не е както трябва, те ще разберат. Защо не им е казано? Може би това е свързано с приемния ден на г-н Кмета, осмия ден от седмицата. От групата на ПП ГЕРБ, притеснително е да го кажа, но видях вяло и тарикатско     избягване на отговорите, това видях, не видях никакви решения. Не може останалите БСП и реформаторите да предлагат решения, а ние да говорим само това е незаконно, това не е така. Ами приведете го във вид, в който да стане така, постарайте се, нали затова сме тук всички.

Костадинов - На заседание на ПК ЗОРПК разгледахме тези въпроси и искам да взема отношение, защото явно чл.26, за да се приложи е необходимо да бъде осъществен фактическия му състав. За да кажа това имам предвид, че е необходимо въпроса да бъде от местно значение, като закона е предоставил като компетентност на органите на местното самоуправление или органите на района или кметството, т.е. в тази хипотеза ние имаме в първия въпрос, вземаме отношение, че имаме въпрос от местно значение, предоставена е компетентност на орган на местно самоуправление, но трябва да е уреден в закона. Това означава, че, за да има референдум е необходим въпрос от местно значение, компетентност на орган на местно самоуправление, но да не е уреден в закона и кмета да не действа в обвързана компетентност, както е становището на ОА, становището на ПК ЗОРПК и становището на адвокатската колегия. Още при първия въпрос се стига до това, че кмета действа в обвързана компетентност, което означава, че той трябва да спазва закона. Ако действа в оперативна самостоятелност добре, тогава вече може да се премине и да се разгледа въпроса. Но, ако той действа в обвързана компетентност, това означава ние да го вкараме в хипотеза, при която той да нарушава закона. Първия въпрос е незаконосъобразен, втори, трети и четвърти комисията излезе също със становище, че са незаконосъобразни, защото не е осъществен фактическия състав, като кмета няма компетентност, а излага само своето становище. При положение, че вече компетентните органи са взели решение за това дали да бъдат изградени центрове, той излага своето становище. Мисля, че доста се изговори за този референдум и тези въпроси се опитват по някакъв начин да се използват, дали за политически цели, въпреки че вече изборите минаха, има избори след две години и половина за кмет и за общински съветници. Не знам защо по този начин се заблуждават гражданите на гр. Ямбол и наистина е редно инициативния комитет да им се извини затова, защото са ги въвели в заблуждение със зададените си въпроси.

Димитров – репл. - Разбрах, че не могат да се поставят въпроси, които са уредени в закона, само че това, което ни е представено от инициативния комитет като тълкувание, което виждам, че е подписано от адвокати и от доктор по право, членове на софийска адвокатска колегия. По първи въпрос казват, че в случай, че кмета на общината е предоставил заявление по чл.2, ал.1 от Наредбата, че общината има възможност да сключи такива споразумения, следва да се тълкува смисъла на задължаване на кмета да не сключва нови споразумения въпреки подаденото заявление по чл.2, ал.1 от Наредбата или да оттегля дадени заявления за готовност на общината да сключва такива споразумения. Предвид установяваното право, но не и задължение на кмета да сключва такива споразумения по закон, то решението по поставения въпрос за референдум не би възпрепятствало изпълнението на законови задължения на кмета на общината. И това се явява като въпрос от местно значение независимо, че е уредено в закона какви права има кмета там ясно ни е казано: „Да, кмета задължително трябва да сключва“ или „Не, кмета не трябва да сключва“. Затова референдума казва точно това дали кмета да изпълни правото за сключване или не сключване.

Костадинов – дупл. - Искам да взема отношение във връзка с това, което направи като предложение на г-н Димитров и на г-жа Георгиева, че чл.31 от Закона за провеждане на местния референдум гласи: „Общинския съвет може да редактира без да променя смисъла на съдържащия се в предложението за произвеждане на местен референдум въпрос или въпроси, както и тяхната поредност. Ако общинския съвет установи, че въпросът е незаконосъобразен с мотивирано решение отказва произвеждането на местен референдум.“, т.е. ние само можем да редактираме. А ние в момента променяме смисловото значение на въпросите. Затова ние нямаме компетенция като общински съветници да променяме смисловото значение на въпросите. Инициативния комитет е компетентния орган, ако реши да произвежда друга подписка, единствено те могат да си променят въпросите и трябва да изминат отново процедурата за събиране на подписи и за внасяне.

Славов – Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветница, тъй като референдума пряко касае работата на кмета в крайна сметка, искам да споделя моето мнение и вие да вземете решение, каквото прецените. Благодаря на колегите за решенията на ПК, за категоричността, с която се отхвърлят въпросите като незаконосъобразни, което и моето лично мнение. Изключително добро впечатление ми направи предложението на г-н Председателя, медиите да присъства в залата на това обсъждане. Притеснява ме единствено, че медията е само тази, която отразява събитията от самото начало. Искам да направя една хронология на събитията по тази подписка. Реално дейността започна с един сериозен концерт в зала Диана. По време на предизборната кампания за президент. Интересно ми беше като човек, една сутрин по Нова телевизия прочетоха писмо от един местен бизнесмен, където той лично обясняваше как е платил всички разходи по концерта, ако не ме лъже паметта, около шест хиляди лева, в което няма нищо лошо. Въпроса, който си зададох беше, защо не беше огласено, че този човек от бизнеса е баща на председателя на ИК. И какво излиза, много лесно човек може да сглоби 2 и 2, значи тати плаща масрафа за едно сериозно мероприятие, с което сина и приятели стават рязко известни. Ако всичко беше наред човека можеше да напише, че председателя на ИК е мой син, в което също няма лошо. Но това не е направено и почва да ни бута в една посока, че не всичко е толкова чисто и истинско, колкото изглежда. Много бързо можеш да станеш известен, ако се заиграеш със страховете на хората. Тук наблюдаваме точно това, веднага ти обръщат внимание. С въпросите допълнително се заиграваш със страховете на хората и те не могат да кажат друго освен да. Защото, както се разбра от становището на местната адвокатска колегия, официално им благодаря, за първи път това се случва и петте общини да се обърнат към тях, защото няма към кого друг, те са дали своето безпристрастно мнение, та защо и след становището на юридическата дирекция и други юрист, защо тези въпроси са зададени. Има две хипотези – едната е тези млади хора са и нямали пари да платят за консултация, да им се обясни, че тези въпроси са незаконосъобразни, но това не мога да го повярвам, защото въпросния човек на бизнеса стои до тях.

(Г-н В. Ревански влезе в залата и говори пред съветниците, д-р Ибришимов въвежда ред в залата. Налага се помощта на служители на РУ „Полиция“)

Славов – Г-н Ревански, когато дойде 2019г., заповядайте, кандидатирайте се, аз с удоволствие ще отстъпя стола си.

Ибришимов – Всички видяхте какво става, няма оправдание за това. Г-н Славов, продължете, ако обичате.

Славов – Това, че вината боли, не дава право на никого да задоволява лични интереси. Тук се въвежда ред по правилника за работа на ОбС, от д.р Ибришимов, не от мен. Аз съм убеден, че въпросния бизнесмен има сериозна възможност да подкрепи тези момчета и момичета, за една консултация и да бъдат зададени правилните въпроси.

Ибришимов – Г-н Банков, правя ви забележка, че говорите от място.

Славов – Другата хипотеза, защо са бързали - за да не изтърват момента за началото на референдума, в началото на кампанията за президент. Тогава хората са по-чувствителни и това съзнателно е направено. Нашия град, като че ли, е орисан от хора, които са решили че са герои – имаме един Динко, преди имахме един Нидялко, сега имаме една група, която се нарича инициативен комитет. Само че във всичките им действия прозират елементарни подбуди - да се намери най-лесния начин да станеш популярен, да влезеш в политиката като защитаваш такава кауза като зададените въпроси в този референдум. Ако погледнете фактите ще се убедите. В този момент на иницииране на подписката няма никакви индикации за наличие на бежанци. Говоря за община Ямбол, и тогава и сега бежанска вълна няма, затова че беше завършена оградата. Проблема се използва чисто  политически, за да се влезе в политиката. По същия начин стои въпроса с бежански центрове – никога държавата не е заявила, че ще създава такива при нас, по никакъв начин. Звучи алогично да се прави референдум с такъв въпрос, иначе всяка община трябва да прави такъв референдум, независимо от мястото си. Освен това ОбС прие декларация, която беше приета единодушно. Аз самия, изрично декларирах, че не бих предприел такива действия, освен ако хората които имат желание са достолепни, със сериозен опит и образование, лекари, инженери като д-р Испер, да ми прости, че споменавам името му, но само и единствено тогава. ОбС не може да задължи кмета да не дава становище, референдума също не може да го задължи, още повече, че кмета изрично е декларирал, че няма да го прави. Прозира опита да се вкара политика във всичко това. На 23 февруари влиза подписката за референдума и през цялото време тръбиха по медиите. Ако бяхте казали всичко, по друг начин щеше се погледне на нещата. Но явно трябваше да се използва в кампанията за изборите. Не е редно  да се погазват по такъв начин законите в държавата. Това може би обяснява защо няма мотиви за влизане на подписката за референдума. Аз съм за това, че всеки има право да участва в такъв референдум. Но правото не трябва да се превръща беззаконие, когато призоваваш хората за нещо, което е противозаконно, а точно това се прави . Абсолютно съзнателно са зададени въпросите по този начин, с цел да нагнетят още повече напрежение и страх, за да ги подкрепят и да ги изстреля на грабена на вълната на политиката. Убеден съм, че след време тези млади хора ще влязат в някоя новосъздадена партия или в някоя от съществуващите. Когато подвеждаш своите съграждани по този начин не е коректно, граничи с цинизъм. Тези хора трябва да се извинят на всички, които са въвели в заблуждение. Няма лошо да правиш политика, но не само да биещ тъпана и да мислиш, че повече внимание ще ти обърнат. Първо трябва да си чист в помислите си, за да правиш тази политика. Колкото и да не ни харесват законите, конституцията, това са основите на държавата и ние сме длъжни да ги спазваме. Да не подвеждаме хората по този начин и не са били честни с тях, и би било редно да излязат и да се извинят на всички, които са подвели. Моето лично мнение е, че никой не трябва да си мисли че стои над закона. Ако някой има някакви убеждения не може да ги насажда у другите, това е вид престъпление. Не е лесно да си кмет, много трудно и изключително отговорно е. Тези десет години като кмет ме научиха на много работи и едно от тях е, че трябва да си честен с хората и да търся максималния синхрон компромис – мнение на всички, за да се вземе най-правилното решение. Нямаше да е лошо и вие да го направите, нямаше да сме в тази ситуация. Зад искането се крият други цели и в най-скоро време те ще излязат. Говоря само факти, не се защитават интересите на хората. Излязоха г-жа Георгиева и г-н Д. Стоянов с предложения, но не е честно на този етап, можеше когато стартира подписката и хората щяха да знаят  на какво се подписват. Смисъла се променя и хората няма да знаят според мен какво се случва. Поставят се още по-сложно, да се увеличат страховете на хората. Колкото до искането на г-жа Георгиева, да се редактира въпроса - кмета да бъде задължен да даде отрицателно становище, аз самия, декларирах, на сесията когато се приемаше декларацията, че по никакъв начин няма да допусна подобно нещо. Декларирах и го и на пресконференцията, която предхождаше сесията тогава, декларирах го и сега. Такава редакция на въпроса няма друго значение и смисъл освен пожелателно, т.е. абсолютно излишно е. Какъв е смисъл да се иска хората да го вземат за този, който е декларирал, че няма да го прави. Има някакви други причини.

Въпросът е от изключително значение. За пръв път в община Ямбол се достига до решение на съвета за местен референдум. Това е много хубаво, най-високо ниво на демокрацията, но моля това да се прави с чисти помисли, а не да се подвеждат хората с незаконосъобразно зададени въпроси, които искат от ОбС да наруши закони, те самите да искат да нарушат закона. Самата инициатива е хубаво да продължи, но не по този начин. Накрая искам да декларирам, че всичко това, което е зададено като въпроси, които искат да вменят като задължение на кмета, аз самия никога няма да допусна. Декларирах го в началото, декларирам и го сега. Абсолютно безпредметно е да се прави референдум, да се харчат едни пари, защото има само декларативна форма и не може да задължи кмета да направи нищо противозаконно. Благодаря ви.

 

Ибришимов – сега е 11.34 часа, обявявам почивка до 12.00 часа.

След почивката присъстват 29 съветника.

 

Славов – Относно становището на адвокатската кантора, на което са стъпили ИК и бизнесмена, който ги поддържа, на 23 декември 2017 пише, сигурно е техническа грешка. Изпълнявам ваша молба да обсъдим това становище. (нарушава се реда в залата, присъстващите граждани говорят от място, д-р Ибришимов призовава за ред) По първи въпрос - Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България? - има предложена редакция по становището - Подкрепяте ли Община Ямбол да не сключва занапред споразумения за интеграция с чужденци по смисъла на Закона за убежището и бежанците и да не подава заявление или да оттегли подадено заявление до Държавната агенция за бежанците за готовност да сключва такива заявления, както и задължително да прекратява сключени споразумения за интеграция, когато са налице законови основания за това?, има коренна разлика в смисъла на предложената корекция. По втория въпрос няма коригирано предложение. По трети въпрос - Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България? - предложението на адвокатската кантора е да се прецизира, но всъщност става въпрос за съвсем друго - Подкрепяте ли при установяване на мигранти, за които няма основание да искат предоставяне на статут на бежанец, кметът на общината, чрез органите на местната администрация и на МВР в общината да сигнализира задължително до компетентните органи за предприемане на мерки за експулсирането му извън територията на Република България? Нищо общо няма между двата въпроса като смисъл. Ако го зададете на хората по този начин реакцията ще бъде коренно различна. По четвърти въпрос - Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес?, редакцията, за да бъде законово издържан въпроса също е съвсем различен от първоначалния - Подкрепяте ли преди взимане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Република България, техните човешки права и обществен интерес да бъдат провеждани задължително местни референдуми при въпроси от местно значение, а при въпроси от национално значение — кметът на общината и общинския съвет да искат инициирането на национални референдуми? Нищо общо пак няма между двата въпроса. В голяма степен тази адвокатска кантора е била коректна и е дала варианти на законосъобразни въпроси. Хората реагират по различен начин на различно зададени въпроси, ако искате инициирайте нова подписка с тези въпроси, които ви е препоръчала кантората и отново я внесете. Ако приемем, че има дълбоко демократични подбуди ИК, в което се съмнявам, нека наново хората прочетат въпросите в новата редакция и преценят. В единия смисъл въпросите директно събуждат страховете на хората, в другия смисъл се опират директно на закона, формулирани са по друг начин и реакцията ще бъде друга. Много е хубаво ИК да се подпомага от човек от бизнеса, но не е хубаво този човек да нарушава по този начин обществения ред в залата, в опит някой да се изкара жертва на нещо, което не е така. Това е недопустимо като пример за това как трябва да се работи за правова държава и в интерес на хората. Благодаря.

Димитров – Местния референдум е форма на пряка демокрация, решението не подлежи на проверка или тълкуване, то става задължително за всички. Ние сме две страни, от едната общинския съвет, от другата седем хиляди подписа на жители на нашия град, но трябва да работим заедно за града ни. Имам предложение да се използват редактираните въпроси 1 и 3 от становището на Адвокатската къща, което ни предостави ИК и да вземе решение за провеждане на МР по тях. Въпрос № 1: Подкрепяте ли Община Ямбол да не сключва занапред споразумения за интеграция с чужденци по смисъла на Закона за убежището и бежанците и да не подава заявление или да оттегли подадено заявление до Държавната агенция за бежанците за готовност да сключва такива заявления, както и задължително да прекратява сключени споразумения за интеграция, когато са налице законови основания за това? и Въпрос № 3: Подкрепяте ли при установяване на мигранти, за които няма основание да искат предоставяне на статут на бежанец, кметът на общината, чрез органите на местната администрация и на МВР в общината, да сигнализира задължително до компетентните органи за предприемане на мерки за експулсирането му извън територията на Република България? Въпрос четири е по закона. След всичко изказано тук днес смятам, че мнението на кмета си е лично негово. Общинският съвет има право да гласува каквото прецени.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от предложенията на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 8                           против – 14                           въздържали се – 11

            Не се приема. Точка втора няма смисъл да гласуваме.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Д. Стоянов.

Гласували      за – 12                         против – 7                             въздържали се – 14

            Не се приема.

Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Димитров.

Гласували      за – 10                         против – 10                           въздържали се – 13

            Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Димитров.

Гласували      за – 13                         против – 11                           въздържали се – 9

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 22                         против – 11                           въздържали се – няма

            Приема се.

            Папашимов – Гласувах „за“, Тропчева - Гласувах „за“, Додов - Гласувах „против“, Проданов - Гласувах „против“.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 21                         против – 12                           въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 22                         против – 8                             въздържали се – 5

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.4 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 21                         против – 11                           въздържали се – 3

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 1 „Подкрепяте ли кметът на община Ямбол да прекратява споразумение, да не сключва и/или да не изпълнява споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила в Република България?“ поради неговата незаконосъобразност.

 

2. На основание чл. 30, ал. 2 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 2 „Подкрепяте ли да не се изграждат центрове за мигранти на територията на общината?“.

 

3.            На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 3 „Подкрепяте ли мигрантите да бъдат екстрадирани извън територията на Р България?“ поради неговата незаконосъобразност.

 

4. На основание чл. 30, ал. 3 във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закон за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, отказва провеждането на местен референдум по въпрос № 4 „Подкрепяте ли да бъдат създавани национални и/или местни референдуми за допитване до населението преди вземане на решения, касаещи в голяма степен гражданите на Р България, техните човешки права и обществен интерес?“ поради неговата незаконосъобразност.

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам осемнадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова