РЕШЕНИЯ

 

НА ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 13 АПРИЛ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства  на читалищата в гр. Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

5.      Предложение относно даване на предварително съгласие за продажба на общински имоти - частна общинска собственост, съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да поиска от РИОСВ внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на ДМА на Социални услуги - ДСХ и ДСП, и ОП „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно продължаване срок на договор за наем на общински обект - офис на ул. "Търговска" 164 с "Торнадо Ауто" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" № 9, вх. Б, ет.1, ап.23.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" № 1, вх.А, ет.15, ап.58.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 17, вх.Г, ет.1, ап.64.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 12, вх.А, ет. 4, ап.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХХVІІІ 8066, кв. 153, одобрен със заповед І-А-1273 от 14.09.1990г. и заповед І-А-1089 от 02.11.2005г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Русе" № 19 и ул. "Изгрев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.241 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв. 10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ 87374.543.217 и 87374.543.215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Мъстък Ахмедов Шерифов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

20.  Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2017 – 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 19, ал. 2 и ал. З от Закона за социално подпомагане и чл. З6б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1 Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2017 г. - 2018 г.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2017 г. – 2018 г. в 14 –дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление:

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2017 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.З във връзка с ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

             Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства на читалищата в гр. Ямбол за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2016 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно даване на предварително съгласие за продажба на общински имоти - частна общинска собственост, съгласно разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Дава предварително  съгласие,  в условията на чл. 35, ал. 4, т. 2 от ЗОС и чл.22а , ал.1,т.1 от ЗНИ да бъде извършена продажба  на имот на „БАУМИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121006242, със седалище и адрес на управление град Елин Пелин, ул.“ България“ №38, който ще се обособи от Незастроен УПИ XXVI  в кв. 162, с площ 20 147 кв.м., с АОС №961/28.07.2003г. и  Незастроен УПИ XXVII в кв. 162, с площ 18 810 кв.м., с АОС №962/ 28.07.2003г., за  инвестиционен проект„Нова производствена инсталация на „Баумит България“ ЕООД за производство на продукти за строителната промишленост“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно даване на съгласие Община Ямбол да поиска от РИОСВ внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1. Общински съвет – Ямбол дава съгласие Община Ямбол да поиска да бъде освободена от национализираната банкова сметка за чужди средства на РИОСВ -  Стара Загора сумата от  623 973.70лв. (шестстотин двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) от натрупаните в периода 01.01.2016г. до 01.01.2017г. отчисления по чл.64 от ЗУО, необходими за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на Община Ямбол.

2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне на заявление по чл.25, ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), подаването му и използване на получените средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО за дофинансиране на дейностите по предварително третиране и оползотворяване на отпадъци, в т.ч. рециклиране, образувани на територията на община Ямбол за периода от месец януари 2017г. до месец декември 2017г.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на ДМА на Социални услуги - ДСХ и ДСП, и ОП „Комунални и обредни дейности“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 

І. Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – гр. Ямбол, ЕИК 0009704960104, с адрес: ул. „Д-р Д. Дончев“ № 12, гр. Ямбол, следния актив:

 

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Лек автомобил „Hyundai /Хюндай/“, модел „H-1 2.5 CRDI 3Van“

9 960.00

 

ІІ. ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол, ЕИК 0009704960123, с адрес на управление: ж.к. „Златен рог“ № 2,  следния актив:

 

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Лек автомобил „Мерцедес“ модел „Вито 111 ЦДИ“

9 800.00

 

ІІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звената на бюджетна издръжка се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното им обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продължаване срок на договор за наем на общински обект - офис на ул. "Търговска" 164 с "Торнадо Ауто" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3434/07.03.2014г. с ООД „Торнадо Ауто“, ЕИК 202835969, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к.”Златен рог” бл.10, вх.Г, ет.8, ап.91, представлявано от Румен Николаев Иванов, за предоставен за временно и възмездно ползване общински обект – Помещение за офис, с площ 43.24 кв.м., представляващо част от недвижим имот (трети етаж от сграда – стая № 13 и стая № 14), частна общинска собственост, актуван с АОС № 215 от 19.04.2001г., находящ се на ул. „Търговска“ № 164, гр. Ямбол., с 3 (три) години, считано от 07.03.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" № 9, вх. Б, ет.1, ап.23.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.20.23 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка двадесет точка двадесет и три) по КК на гр. Ямбол, с площ 41.50 (четиридесет и едно точка петдесет) кв.м., прилежащо мазе № 2, с площ 2.71 (две точка седемдесет и едно) кв.м., находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.20, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.560.24 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.9, вх.Б, ет.1, ап.23, в размер на 17 000.00 лв., на която цена го продава на Диляна Николаева Киримова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.9, вх.Б, ет.1, ап.23.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале" № 1, вх.А, ет.15, ап.58.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.30.2.58 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет точка две точка петдесет и осем) по КК на гр. Ямбол, с площ 34.89 (тридесет и четири точка осемдесет и девет) кв.м., прилежащ таван № 8, с площ 3.84 (три точка осемдесет и четири) кв.м., находящ се на 15 етаж в сграда с идентификатор 87374.546.30.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.30 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Хале“ бл.1, вх.А, ет.15, ап.58, в размер на 12 490.00 лв., на която цена го продава на Пенка Русева Иванова, с адрес гр. Ямбол,ж.к. „Хале“ бл.1, вх.А, ет.15, ап.58.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Г. Бенковски" № 17, вх.Г, ет.1, ап.64.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

       На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.521.10.1.64 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка десет точка едно точка шестдесет и четири) по КК на гр. Ямбол, с площ 83.48 (осемдесет и три точка четиридесет и осем) кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 8.24 (осем точка двадесет и четири) кв.м., находящ се на 1 етаж в сграда с идентификатор 87374.521.10.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.521.10 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ № 17, вх.Г, ет.1, ап.64, в размер на 27 800.00 лв., на която цена го продава на Нигяр Хакъ Шефкетова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски“ бл.17, вх.Г, ет.1, ап.64.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Диана" № 12, вх.А, ет. 4, ап.10.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.10.7.10 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка десет точка седем точка десет) по КК на гр. Ямбол, с площ 45.28 (четиридесет и пет точка двадесет и осем) кв.м., прилежащо мазе № 12, с площ 2.49 (две точка четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 4 етаж в сграда с идентификатор 87374.547.10.7, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.10 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Диана“ №  12, вх.А, ет.4, ап.10, в размер на 17 200.00 лв., на която цена го продава на Марийка Демирева Иванова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Диана“ бл.12, вх.А, ет.4, ап.10.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 570.00 лв.

2. Поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 1 215 кв. м., находящ се на ул. „Бакаджик”, №30,актуван с АОС  – частна № 1581 от  10.08.2009 г.

Начална тръжна цена на имота 68 650.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 34 325.00 лв.

3. Поземлен имот с идентификатор 87374.553.439 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІ за жилищни нужди, в кв.119, с площ 470 кв. м., находящ се на ул. „Будак Стоян войвода”, актуван с АОС  – частна № 1642 от  04.08.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 16 200. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 100.00 лв.

4. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 152 425. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 76 210.00 лв.

5. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда, идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол - целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. с площ 347.00  кв.м. и 15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1621/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

6. Самостоятелен обект за битови услуги в сграда,  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол - целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., с площ 347.00 кв.м. и  15.24 % идеални части от общите части на сградата, находяща се на ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна 1620/22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 216 000. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 108 000.00 лв.

7. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 34 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 400.00 лв.

8. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 150.00 лв.

Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

9.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 26 100. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 050.00 лв.

10.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

11.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 16 900. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 450.00 лв.

12.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1 274.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.53. Актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400. 00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4000.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.513.47, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.24. Актуван  с АОС № 963 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 54 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 27 400.00 лв.

14. Поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона, отреден за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”. Имота е с площ 4165.00 кв.м.  и  има следните  граници:  имот 87374.513.45, имот 87374.513.49, имот 87374.513.48 и имот 87374.513.46. Актуван  с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 57 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 500.00 лв.

15. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и пет точка двадесет и девет точка три точка деветдесет и едно/ по КК на гр. Ямбол, , с обща  площ 258.00 / двеста петдесет и осем/  кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г. 

Начална тръжна цена на имота 304 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 152 350.00 лв.

16. Самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. и 10.23 % /десет цяло и двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло и шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., находящ се на ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 68 100.00 лв.

17. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 26 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 450.00 лв.

18. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93 по КК на град Ямбол, с общ площ 47.00 кв.м., находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена през 1989г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” №7, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 57 500.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 28 750.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона , гр. Ямбол, при граници на имота: ПИ 87374.519.104, ПИ 87374.519.48, ПИ  87374.519.102, ПИ 87374.519.80, ПИ 87374.519.79 и ПИ 87374.519.78

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 110 350.00 лв.

20. Поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І (римско едно) за ЖС, кв.134 (сто тридесет и четири) по ПУП ПР на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-218 от 27.02.1995 г., заедно с

-едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., представляваща производствена сграда,

-сграда с идентификатор  87374.553.456.1,със застроена площ 78.00кв.м., представляваща склад и

-сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00  /тридесет и три/ кв.м., представляваща склад, актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83

Начална тръжна цена на имота 164 300.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 82 150.00 лв.

21. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК , последно изменена със Заповед 18-5369-23.04.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, с площ 375.00 /триста седемдесет и пет/ кв.м.,  начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ІV  в кв. 79 /седемдесет и девет/  по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен  със Заповед І-А-70 от 07.02.2000 г., ведно със сграда с идентификатор 87374.559.169.1 , едноетажна със ЗП 93.00  (деветдесет и три) кв.м., строена през 1962 г. и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , едноетажна със ЗП 11.00(единадесет) кв.м., строена през 1962 г., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г.,находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 800.00 лв.

22. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка деветнадесет точка едно точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 /сто петдесет и три цяло и девет стотни/ кв.м.,, част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, конструкция - ППП, строена 1979 г., АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота  66 993.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 495.00 лв.

23. Недвижим имот – частна общинска собственост - урегулиран поземлен имот, съставляващ УПИ ІІ, в кв.84 на ул.”Ресен” №2, а съгласно кадастралната карта на гр.Ямбол – поземлен имот с идентификатор 87374.528.347, с площ 4 532 кв.м., заедно с построените в него сгради, а именно: сграда с идентификатор 87374.528.347.1 с площ 119 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.2 с площ 292 кв.м.; сграда с идентификатор 87374.528.347.3 с площ 195 кв.м. и сграда с идентификатор 87374.528.347.4 с площ 368 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1074 от 12.07.2004г., при граници на имота: ул.”Ресен”, ул.”Вит”, УПИ VІІІ и УПИ VІІ.

Начална тръжна цена на имота  625 633.60лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 313 000.00 лв.

24. Сграда с идентификатор 87374.521.26.5 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и едно точка двадесет и шест точка пет/ по КК на град Ямбол, едноетажна  с площ 18.00 /осемнадесет/ кв.м.,  построена  с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.521.26 по КК на града, находяща се в гр. Ямбол, ж.к. "Г.Бенковски"  № 94 А.

Начална тръжна цена на имота  11 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 5 550.00 лв.

25. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС – частна № 1667 от 29.12.2010 г. Начална тръжна цена на имота  9 603.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 800.00 лв.

26. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1668 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

27. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 414.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1669 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 035.60 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 650.00 лв.

28. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 415.00 кв.м.,  актуван с АОС – частна № 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 530.00 лв.

29. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.134 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 332.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1671 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  6770.00 лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 390.00 лв.

30. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.135 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 399.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1672 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 140.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 070.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.136 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 288.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1673 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  5 875.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 940.00 лв.

32. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.137 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 429.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1674 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 750.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4370.00 лв.

33. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

34. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 400.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1676 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 160.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

35. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 435.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 1677 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  8 710.90лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 350.00 лв.    

36. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 В по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, с площ 367.00 кв.м. актуван с АОС – частна № 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  7 349.20лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 670.00 лв.

37. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.340 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 377 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1075 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.341, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.339.

Начална тръжна цена на имота  24 500.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 12 250.00 лв.

38. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.341 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 479 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1076 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.340.

Начална тръжна цена на имота  31 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 550.00 лв.

39. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.342 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 588 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1077 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.343, 87374.528.326, 87374.528.257, 87374.528.341.

Начална тръжна цена на имота  50 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 25 000.00 лв.

40. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.343 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 306 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1078 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.342, 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.344, 87374.528.326.

Начална тръжна цена на имота  29 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 550.00 лв.

41. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.344 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ за жилищни нужди в кв. 84 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 411 кв. м., находящ се на ул. „Ресен”, актуван с АОС  – частна № 1079 от  12.07.2004 г., при граници: 87374.528.346, 87374.528.345, 87374.528.347, 87374.528.326, 87374.528.343

Начална тръжна цена на имота  38 900.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 450.00 лв.

42. Поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за жилищни нужди, с площ 261 кв. м., находящ се на ул. „Матвей Вълев”, №4, актуван с АОС  – частна № 1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота  42 230.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 21 115.00 лв.

43. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114/ осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и две точка сто седемдесет и седем точка едно точка сто и четиринадесет/ по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м.,част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС - частна №1762 от 28.01.2013г.,находящ се на ул. „Срем”бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена на имота в размер на 47 520.80 лв.,без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 760.00 лв.

44. Поземлен имот с идентификатор 87374.519.107 по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-7967-31.05.2014г. на началника на СГКК – Ямбол, с площ 98 362.00 кв.м., начин на трайно ползване – Разсадник, ведно с построените в имота административни и обслужващи сгради:

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.1, едноетажна със ЗП 63.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.2, едноетажна със ЗП 93.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.4, едноетажна със ЗП 55.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.5, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м.

- административна сграда с идентификатор 87374..519.107.7, едноетажна със ЗП 48.00 кв.м.

- сграда  - помпена станция с идентификатор 87374.519.107.3, едноетажна със ЗП 20.00 кв.м

- сграда  - работилница с идентификатор 87374.519.107.9, едноетажна със ЗП 68.00 кв.м.

- сграда – санитарен възел /външна тоалетна/ с идентификатор 87374.519.107.6, едноетажна със ЗП 3.00 кв.м.

Начална тръжна цена на имота  841 000.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

45. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6070 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152по регулационния план на гр. Ямбол, актуван с АОС 1595/08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота  92 300.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 46 150.00 лв.

46. Поземлен имот с идентификатор 87374.543.621 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 166.00 кв.м.,  трайно предназначение на територията - урбанизирана  и начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ ХІІІ  за ЖС, кв.4  по ПУП ПР, одобрен със заповед І-А-375 от 12.05.1995 г., находящ се на ул. „Виза“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1898 от 15.04.2015 г. 

Начална тръжна цена на имота  17 100.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 550.00 лв.

47. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.538.11.1.32 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и осем точка единадесет точка едно точка тридесет и две/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Търговска” № 2, с разгъната застроена площ 395.00 / триста деветдесет и пет/ кв.м. (склад и котелно помещение), част от сутерена на четириетажна масивна монолитна сграда, строена 1965 г. с идентификатор 87374.538.11.1, построена в ПИ 87374.538.11,  ведно с правото на строеж върху терена, актуван с АОС 1683 от 18.02.2011 г., при граници за обекта: на същия етаж - самостоятелен обект 87374.538.11.1.35 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.34, над обекта - самостоятелен обект 87374.538.11.1.5, самостоятелен обект 87374.538.11.1.8, самостоятелен обект 87374.538.11.1.6, самостоятелен обект 87374.538.11.1.4 и самостоятелен обект 87374.538.11.1.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота 184 127.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 92 060.00 лв.

48. Недвижим имот - Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със ЗП  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна , консткрукция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота  388 700.00лв., без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

49. 573/636 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94 по КК и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД АГКК, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ ХХІІ 94 в кв.5 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVІІІ-1/03.10.2007г. на ОбС Ямбол, целия с площ 636 кв.м, актуван с АОС №1949/11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица“ , местност „Нови лоза“

Начална тръжна цена на имота 4 522.80лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 2 260.00 лв.

50. 287/325 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123 по КК и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на ИД АГКК, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ V 123 в кв.88 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен с решение ХLVІІІ-1/03.10.2007г. на ОбС Ямбол, целия с площ 325 кв.м, актуван с АОС №1948/11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица“ , местност „Стари лоза“

Начална тръжна цена на имота 3 672.50лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 835.00 лв.

51. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-6027-03.08.2015 г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване комплексно застрояване, идентичен с УПИ ХI в кв. 23 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-870 от 20.10.1994 г. и Заповед І-А-7 от 03.01.1996 г. ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със ЗП 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г.

Начална тръжна цена на имота 281 200.00лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 140 000.00 лв.

52. Комплекс за отдих и спорт, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.546.72 с площ 10861 кв.м. по КК и КР на града, одобрен със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед 18-1199-14.02.2014 г. на началника на СГКК Ямбол, идентичен с УПИ I  „За отдих, спорт и озеленяване“ в кв.22 А по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00050 от 25.11.2013г. на кмета на Община Ямбол, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със ЗП 183 кв.м., с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ № 65, актуван с АЧОС 1984 от 11.05.2016г.

Начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв., без ДДС

Депозит за участие в търга 229 000.00 лв.

53. Поземлен имот с идентификатор 87374.528.63 по КК на град Ямбол, с площ 162.00 кв.м, трайно предназначение на територията  - урбанизиране и начин на трайно ползване – ниско застрояване, включен в УПИ ІV 385 388, кв. 52по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г., актуван с АОС 2012/29.08.2016г., находящ се на ул. „Капитан Петко войвода“ № 12, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 10 488.00 лв., без ДДС

Депозит за участие в търга 5 244.00 лв.

54. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.186, с площ 449.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ ХVІІІ в кв.85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г., находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1951/27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 67 239.00лв., без ДДС

Депозит за участие в търга 33 620.00 лв.

55. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ Х 578 в кв.85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г., находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954/27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 89 716.00лв., без ДДС

Депозит за участие в търга 45 000.00 лв.

56. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.190, с площ 1 277.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, идентичен с УПИ ХVІ 578 в кв.85 по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г., находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1952/27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 183 004.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 91 500.00лв.

57. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол, с обща площ 39.00 / тридесет и девет /  кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 46 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 23 350.00 лв.

58. Недвижим имот – частна общинска собственост - Триетажна сграда с идентификатор 87374.535.25.8 по КК на град Ямбол, със ЗП 115.85 кв.м. и РЗП 344.39 кв.м., таван с площ 59.40 кв.м. и мазе с площ 61.57 кв.м., построена в общински ПИ 87374.535.25, с предназначение  за административна дейност, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, актуван с АОС 318/31.08.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 200 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 100 250.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ ХХVІІІ 8066, кв. 153, одобрен със заповед І-А-1273 от 14.09.1990г. и заповед І-А-1089 от 02.11.2005г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ XXVIII 8066, кв.153, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-1273 от 14.09.1990 г. и    I-А-1089 от 02.11.2005 г.  и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.518.155 с площ 131 кв.м. в размер на 6 100.00 лв. без ДДС, на която цена да се продаде на ООД „ИМ ПЕТРОЛИУМ“ с ЕИК 201181858, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. „Възраждане“, бл. 46, вх. Г, ет. 1, ап. 1.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот на ул. "Русе" № 19 и ул. "Изгрев" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на

ПИ с проектен идентификатор 87374.550.121 с площ 12 кв.м., който се отнема от съсобствения на Мартин Димитров Димитров и Милен Янков Стоянов имот в размер на 1030 лв. без ДДС и

ПИ с проектен идентификатор 87374.550.120 с площ 8 кв.м. – общинска собственост, който се включва в новообразувания съсобствен ПИ с проектен идентификатор 87374.550.119 в размер на 690 лв. без ДДС

2 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор за прехвърляне правото на собственост.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ 87374.574.241 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Емилия Пейчева Христова разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „База за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.241 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-574.241 в кв. (масив) 574.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ VІІ-1237 и УПИ VІІІ-1232, кв. 10 по плана на гр. Ямбол - Аврен, касаещ ПИ 87374.543.217 и 87374.543.215 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ VII-1237 и УПИ VIII-1232, кв.10 по плана на гр.Ямбол – Аврен, касаещ ПИ с идентификатори 87374.543.217 и 87374.543.215 по ККарта на гр.Ямбол,  като променя устройствената зона от Жс /Устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване със средна височина, плътност и интензивност в устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване /Жм/.

 На основание  чл.215, ал.6 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на детето Мъстък Ахмедов Шерифов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Мъстък Ахмедов Шерифов с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Росица”  № 63.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.110 и чл.111 т.“б“ и т.“в“ от Закона за задълженията и договорите, упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от счетоводните регистри на Община Ямбол и Общинско предприятие „Общински пазари“ – Ямбол, съгласно поименните списъци по Справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок по Закона за задълженията и договорите, за които е начислена провизия към 31.12.2016г.  с общ размер за Община Ямбол - 175 557.05 (сто седемдесет и пет хиляди петстотин петдесет и седем лева и пет стотинки) лв. и общ размер за ОП „ Общински пазари“ – 4 147.72 (четири хиляди сто четиридесет и седем лева и седемдесет и две стотинки) лв., и съответните начислени лихви към датата на отписване на несъбираемите вземания.