ПРОТОКОЛ № IІ

 

           

            Днес, 27.11.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/00010/20.11.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34, отсъстваха 3 – Антоанета Антонова, Ахмед Мехмедов, Ясен Киров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:06 часа присъстваха 29 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри второто заседание на Общинския съвет.

            Чете решенията за образуване на ГС ГЕРБ и ГС БСП. (приложени към материалите по заседанието)

            Ибришимов - Преди да пристъпим към обсъждане на проекта за дневен ред бих искал да кажа няколко думи, за да изпреваря някой от вас, който ще стане и ще каже, че точките от втора до десета не би трябвало да попадат в този дневен ред, тъй като не са гледани от постоянните комисии, и ще бъде абсолютно прав. От друга страна мисля, че да се съберем целия Общински съвет, за да гледаме само една точка, макар и толкова важна е нередно и затова си позволих да включа и още няколко точки, които така или иначе чакат нас. Моето виждане за протичане на днешното заседание е след като приемем дневния ред и сме си избрали постоянни комисии и след като дам почивка, да свикам тези постоянни комисии да разгледат точките от втора до десета,  и след това да продължим заседанието по правилника.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за обект "Православен храм "Успение  на Света Богородица" в УПИ I кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно дарение за общински имот „Православен параклис в гробищен парк”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на "Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 10 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

8.      Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на ММС за финансово подпомагане реконструкцията и модернизацията на футболния терен на Градски стадион Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

9.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно обявяване на общински имот "Безистен" за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

 

 

            Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи. Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред

            Гласували      за – 24                        против – 3                 въздържали се – 3

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за обект "Православен храм "Успение  на Света Богородица" в УПИ I кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно дарение за общински имот „Православен параклис в гробищен парк”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на "Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 10 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

8.      Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на ММС за финансово подпомагане реконструкцията и модернизацията на футболния терен на Градски стадион Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

9.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно обявяване на общински имот "Безистен" за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят представи предложението по приложения материал.

            Карска - Считам, че по отношение на числеността на комисиите, ПК ОИКДОУ следва да бъде по-голяма, защото тя не е по-маловажна комисия от ПК БФ. Правя предложение тази комисия също да бъде от 9 члена.

            Димитров - Според така направеното предложение с числеността и състава на комисиите ми направи впечатление, че председателите са само от ГЕРБ и мнозинството в комисиите е само от ГЕРБ. Аз правя предложение ПК БФ, ПК ОИКДОУ, ПК ТУТЕ, ПК ЗСД, ПК ОКСМД да се състоят от 9 члена, а ПК ЗОР и ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси да бъдат по 7 члена. Самото разпределение на членовете на комисиите като брой смятам, че е справедливо да бъде в съотношение на представителството в ОбС на различните партии. Взел съм формулите, които бяха използвани по време на изборите при съставяне на секционните избирателни комисии, което е прието с решение на Централна избирателна комисия и смятам, че това е едно справедливо разпределение – за ГЕРБ – 28, Народен съюз – 3, Реформаторски блок – 5, БСП – 11, ДПС – 3, НФСБ – 2, АБВ – 3, Атака – 2. Смятам, че и председателските места трябва да бъдат разпределени по същия начин, като ГЕРБ трябва да получи 3 председателски места, БСП – 1, Реформаторски блок – 1, Народен съюз – 1 и Атака – 1. Предлагам и окончателно разпределение, което в момента виждате пред вас. Искам само да спомена, че всички заедно сме се събрали да вършим обществена дейност и по този начин както е направено всяко едно решение ще бъде вземано с мнозинство в комисиите само от една партия. Само че хората, които са отвън, няма да казват ,,Това стана по решение на ГЕРБ”, а ,,Това стана по решение на целия ОбС”, в който влизаме доста останали от други партии.

            Костов - Мисля, че най-правилното, което можем да направим в момента е да благодарим на д-р Ибришимов за изключително балансирания състав на комисиите, които ни е предложил. Това, което предложиха колегите може да бъде предложено към ВК за изменение и допълнение на Правилника за работа на Общинския съвет. Правя предложения да прекратим дебатите и да гласуваме цялата точка анблок.

            Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костов за прекратяване на дебатите.

            Гласували      за – 19                         против – 12               въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-жа Карска.

            Гласували      за – 12                         против – 18               въздържали се – 3

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров.

            Гласували      за – 13                         против – 19               въздържали се – 2

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Костов за гласуване анблок.

            Гласували      за – 27                         против – 5                 въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя анблок.

            Гласували      за – 24                         против – 8                 въздържали се – 1

            Приема се.

             

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) избира членове на постоянните комисии и техните ръководства:

 

            1. ПК “Бюджет и финанси”:

 

           Председател – В. Дичев

           Зам. – председател – П. Додов

           Г. Костов

            Др. Димитров

            Ив. Йорданов

            К. Йоргова

            Н. Костадинов

            Т. Петкова

            Яс. Киров

 

            2. ПК “ Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие :

           

           Председател – Яв. Брънков

           Зам. – председател – Т. Тодоров

           Г. Славов

            К. Георгиева

            М. Янева

            Пл. Проданов

            Юл. Папашимов

           

            3. ПК “ Териториално устройство, транспорт и екология ”:

           

           Председател – Ив. Йорданов

           Зам. – председател – Кр. Петров

           Ем. Кремъкова

            З. Захариев

            Св. Стоев

            Ст. Стоянов

            Яв. Брънков

 

            4. ПК “ Образование, култура, спортни и младежки дейности ”:

           

           Председател – Ем. Кремъкова

           Зам. – председател – Ел. Главчева

           Кр. Петров

            М. Янева

            Н. Пенев

            П. Йорданов

            Р. Тропчева

 

             5. ПК “ Здравеопазване и социални дейности”:

           

           Председател – Т. Петкова

           Зам. – председател – Н. Карска

           Ант. Антонова

            Ил. Бицова

            П. Панайотова

            Ст. Стоянов

            Юл. Папашимов

             

                       6. ПК “3аконност и обществен ред”

           

            Председател – Н.Костадинов

           Зам. – председател – Юс. Ахмед

           Г. Славов

            Д. Стоянов

            З. Захариев

            М. Начев

            Р. Банков

           

            7. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

           Председател – Ст. Бакърджиев

           Зам. – председател – М. Сивкова

           Ахм. Мехмедов

            В. Дичев

            Г. Костов

            Ил. Бицова

            Яс. Киров

 

 

            Д. Стоянов - Първо искам да благодаря на Господ, че сме живи и здрави и сме на това заседание. Второто, което искам да направя е да си направя самоотвод от ПК ЗОР. Не е тайна, а и моето мнение е, че този ОбС е с много ниска експертиза, много малко професионални качества на голям брой от членовете. Тъй като се касае за работа и за пари, а аз съм привикнал всяка една стотинка да я печеля с много труд и с труда си да показвам на хората, че наистина в този свят има почтеност и коректност. За това искам да обясня мотивите си защо не искам да работя в тази комисия, защото хората са ме избрали да съм тук да работя. За мен принципа, че всяка жаба трябва да си знае гьола е закон. За мен гьолът ,,Законност и обществен ред” е непонятен. Аз никога в живота си не съм се занимавал с този проблем, нито имам понятие от него, нито го разбирам. Но пък считам, че имам една много добра професионална квалификация, която би трябвало да покаже, че не съм дошъл тук случайно и мога да работя доста повече. Истината е тази, че аз съм управлявал и в момента управлявам десетки частни дружества. Към момента управлявам не по-малко от 5 частни дружества, които оперират в България и на европейския пазар. Управлявал съм бюджети на частни и държавни дружества, които са многократно по-големи от общината. По отношение на строителството мисля, че имам изключително голям опит. Просто не е коректно да отида работя за някакъв ред и сигурност, нещо, което въобще не разбирам. Поради тази причина си правя самоотвод и моля за повече коректност, толерантност, професионално отношение. Изборите минаха и вече трябва да се работи. Разпределете хората така, че да могат да работят.

            Георгиева – отр. вот. - Искам да обясня защо гласувах отрицателно на така направеното ни предложение за състав на постоянните комисии. За мен като общински съветник втори мандат е ясно, че при това разпределение на силите в ОбС, ПП ГЕРБ се опитва да поеме цялостна, мащабна отговорност за управлението на града и затова предлага техни председатели. Изключително много ме смути предложението от председателя на групата съветници на ГЕРБ – г-н Костов за прекратяване на дебата. Г-н Костов, според мен, а и това е причината за моя отрицателен вот, това е грандоманско. Аз смятам, че признак на цивилизованост е предизборната борба да се разграничава от следизборните взаимоотношения. Смятам, че има много нови групи, много нови хора в този ОбС и този много важен документ за състава и разпределението на комисиите трябваше да се дебатира много по-сериозно. Имахме изключително коректно направено предложение от председателя на АБВ – г-н Димитров, затова гласувах отрицателно и искам да ви помоля да не претопляме стари манджи, да спрем с този реваншизъм, защото това е загуба на енергия и на личностен потенциал.

 

Ибришимов – Обявявам 20 минути почивка за заседания на постоянните комисии.

След почивката кворум 33 съветника в 10.00 часа

           

 

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Моля само да се коригира една техническа грешка в таблицата за промени на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2015г. В параграф 51-00 Основен ремонт, първа колона на било, пети ред трябва да се събере и сумата от 820 000, която е колоната било от собствени приходи от продажба на нефинансови активи и така сумата да стане 1 152 000, такава каквато е дадена в сборния ред най-отгоре за параграф 51-00. По същия начин на сумата става да се събере с тези 820 000 от собствени приходи от продажба на нефинансови активи и общата сума да стане 1 152 350 лв.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Петров - Във Функция ,,Образование”, Дейност 311 ,,Целодневни детски градини и ОДЗ”, намалява параграф 51-00 Основен ремонт с 50 000 лв., в Функция ,,Образование”, Дейност 311 ,,Целодневни детски градини и ОДЗ”, намалява параграф 51-00 Основен ремонт с 61 000 лв. Кои са тези двата обекта от които намаляваме? На кой обект отиват тези 111 000 лв.?

            Костадинов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Ибришимов – Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                         против – 6                 въздържали се – 5

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., съгласно Приложение № 2. 
3.      Допълва т. 1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (-) от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г. с проект „Изграждане на интегрирана система са управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” със 135 000 лв.

4.      Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г. с проектите „Нови възможности за грижа” и „И аз имам семейство”.

5.      Допълва т. 19  от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г. със следното изречение: „Ограничението не се отнася за Целодневни детски градини, Обединени детски заведения, Детски ясли и детска кухня и Баскетболен клуб „Тунджа”     

6.      Одобрява промяна на наименованието на капиталовия обект „Основен ремонт на Приют за безстопанствени животни” по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2015 г., като придобива следния вид: „Основен ремонт /разширение с монтиране на съоръжения/ на Приют за безстопанствени животни” в § 51-00 във функция „Икономически дейности и услуги”

7.      Увеличава числеността на персонала на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 4 бр. считано от 01.12.2015 г.

 

 

 

                ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Има ли желаещи да се изкажат? Няма. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за обект "Православен храм "Успение  на Света Богородица" в УПИ I кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост учредява  БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на строеж от 94.61 кв.м. на Българска православна църква - Църковното настоятелство на храм „Успение Св.Богородица”, Булстат 128629345, представлявано от председателя Янко Донев Янков в УПИ І, „За парк и църква”, кв.29 по плана на град Ямбол одобрен със заповед І-А-178/28.03.2001 г., актуван с АОС 1531/30.01.2009 г., който по кадастралната карта се идентифицира с ПИ 87374.543.487, с площ 2669  кв.м. за въвеждане в експлоатация на обект „Православен храм „Успение на Света Богородица” .

Договор за учреденото вещно право  да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.37, ал.7 от ЗОС.

             

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно дарение за общински имот „Православен параклис в гробищен парк”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Искам да отбележа, че по т.1 от проекторешенията е необходимо квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците, което е 25 съветника. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя. Тук е необходимо мнозинство от ¾ от общия брой на съветниците – 28.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.6, ал.1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост недвижим имот - Православен параклис, представляващ сграда с идентификатор 87374.32.224.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и две точка двеста двадесет и четири точка осем/по КК и КР на град Ямбол,  със ЗП 48 /четиридесет и осем / кв.м., конструкция - масивна с частични стоманенобетонни елементи, находящ се на територията на гробищен парк  гр. Ямбол.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.35, ал.5 от ЗОС ДАРЯВА на Българската православна църква – Архиерейско наместничество Ямбол, булстат 1190451880039, представлявано от архиерейски наместник Панайот Георгиев Чакъров недвижим имот - Православен параклис, представляващ сграда с идентификатор 87374.32.224.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и две точка двеста двадесет и четири точка осем/по КК и КР на град Ямбол,  със ЗП 48 /четиридесет и осем / кв.м., конструкция - масивна с частични стоманенобетонни елементи, находящ се на територията на гробищен парк  гр. Ямбол, ведно със съответното право на строеж върху общински ПИ  87374.32.224.

            Договор за дарение да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на "Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 10 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Ив. Йорданов – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл.21, ал,1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

            1. Съгласува мандат на заместник- кмета на Община Ямбол - Стоян Драгнев, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 10.12.2015 г.от 11.00 ч. при следния дневен ред:

            Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на "Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Ямбол" за 2016 г. и обсъждане на проект на бюджет на „Асоциацията по В и К" на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Ямбол" за 2016 г.

            2. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 10.12.2015 г.;

            По точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на "Асоциацията по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД -гр. Ямбол за 2016 г. и обсъждане на проект на бюджет на „Асоциацията по В и К" на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Ямбол" за 2016 г.- заместник - кмета на общината изразява позиция за вземане на следното:

РЕШЕНИЕ:

            Приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2016 г. в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева).

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Карска - Г-н Председател, имам въпрос лично към Вас. Вашата заплата като Председател на ОбС не зависи ли от заплатата на кмета и с това предложение няма ли конфликт на интереси?

            Ибришимов – Може би трябва да свикаме ПК ЗПУКИ да се произнесе, но по правилник е така, председателя предлага заплатата на кмета, а той предлага тази на председателя. Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 29                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 3                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ПМС № 67 от 2010г.:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на Кмета на Община Ямбол размер на 2 500 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от датата на встъпване в длъжност.

2. Платеният годишен отпуск и социалните плащания по чл. 294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на ММС за финансово подпомагане реконструкцията и модернизацията на футболния терен на Градски стадион Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Стоянов - За мен спорта и децата са едни от основните неща, заради които са ни избрали хората. Последния път когато посетих стадиона децата приключваха тренировка в калта и от калта влязоха в едни съблекални, в които децата се миеха от едни маркучи със студена вода. Браво за това, че искате да оправите терена. Той наистина е в много лошо състояние, но искам към него да прибавите и съблекалните на децата. Искам само да предложа за в бъдеще да знаете, че трябва да се оправят и съблекалните.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с чл.11 ал.3 т.2 от Наредба №2 на ММС и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            Одобрява  проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане с наименование: „Реконструкция и модернизация на  централен футболен терен на Градски стадион – Ямбол”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Петкова  – ПК ЗСД приема предложението. (приложен протокол) – Комисията има забележка по заглавието на анализа, необходима е техническа поправка, която не изменя същността на проекторешението. Заглавната страница на анализа, самата заглавна страница на документа да придобие следния вид: ,,Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол”, така както е записано в проекторешението. Това е правилното според чл.36а, ал.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Имайки предвид забележката на ПК ЗСД подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

            Приема Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на общински имот "Безистен" за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Това предложение за мен, предполагам и за вас, а и за целия град е от особена важност и се надявам да го подкрепите. Тъй като винаги Безистена е бил в центъра на града и е може би най-характерната сграда за Ямбол, а след последните реконструкции и модернизации, и след завършването на проекта за културен и информационен, туристически център, той придоби съвсем различна роля в живота на града. Надявам се, че ще бъде и в бъдеще един от основните акценти и поводи за радост на ямболии и гостите на града. Но тъй като със стара дата, през 2002 г. по времето на управлението на госпожа Хаджигеоргиева, от публична собственост той е деактуван в частна общинска собственост, което предполага само по себе си, че при недобросъвестно или недобро управление в интерес на общността на град Ямбол, да има възможности за злоупотреба с тази собственост, включително и опити за продажба. Деактуването, след решение на ОбС от частна в публична общинска собственост прави този процес изключително труден, а и най-малкото далеч по-оспорван, тъй като тази сграда винаги е била с обществени функции и би трябвало да продължи да бъде с такива. Ако това деактуване към частна общинска собственост не беше направено 2002г., включително и към настоящия момент нямаше да има правно основание за претенции от мюфтийството към тази сграда, което е факт и има заведено дело, което по уверение на юристите е без основание и ще бъде спечелено в полза на Община Ямбол, но така или иначе трябва да се извърви целия този път. Казвам го, защото защитата на публична общинска собственост е много по-сериозна и по-голяма. Затова искрено се надявам да подкрепите предложението и Безистена да си остане една емблема на града, такава каквото е била, още повече с това съдържание, което е придадено в момента.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Костов – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС обявява недвижим имот Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със заповед № 18-6985-07.09.2015 г. на началника на СГКК Ямбол, със застроена площ 963 кв.м., включващ:

Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1, на три нива - първо ниво с площ 1417.34 кв.м., второ ниво  с площ 496.64 кв.м. и  трето ниво с площ 63.37 кв.м

Кафетерия - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2, със ЗП 69.40 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.3, със ЗП 34.90 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.4, със ЗП 18.20 кв.м.

Арт кафе - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.5, със ЗП 70.00 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.6, със ЗП 18.45 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.7, със ЗП 16.65 кв.м.

Книжарница - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.8, със ЗП 35.10 кв.м., находящ се в поземлен имот 87374.537.83, с административен адрес гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 за публична общинска собственост.

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам второто заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

 

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                 

 

                                                                                  Д. Събев