РЕШЕНИЯ

 

НА ВТОРАТА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНА НА 27 НОЕМВРИ  2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

2.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за обект "Православен храм "Успение  на Света Богородица" в УПИ I кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно дарение за общински имот „Православен параклис в гробищен парк”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на "Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 10 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

8.      Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на ММС за финансово подпомагане реконструкцията и модернизацията на футболния терен на Градски стадион Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

9.      Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно обявяване на общински имот "Безистен" за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

 

                       

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно определяне численост, състав и ръководство на постоянните комисии към общински съвет Ямбол на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) избира членове на постоянните комисии и техните ръководства:

 

            1. ПК “Бюджет и финанси”:

 

           Председател – В. Дичев

           Зам. – председател – П. Додов

           Г. Костов

            Др. Димитров

            Ив. Йорданов

            К. Йоргова

            Н. Костадинов

            Т. Петкова

            Яс. Киров

 

            2. ПК “ Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие :

           

           Председател – Яв. Брънков

           Зам. – председател – Т. Тодоров

           Г. Славов

            К. Георгиева

            М. Янева

            Пл. Проданов

            Юл. Папашимов

           

            3. ПК “ Териториално устройство, транспорт и екология ”:

           

           Председател – Ив. Йорданов

           Зам. – председател – Кр. Петров

           Ем. Кремъкова

            З. Захариев

            Св. Стоев

            Ст. Стоянов

            Яв. Брънков

 

            4. ПК “ Образование, култура, спортни и младежки дейности ”:

           

           Председател – Ем. Кремъкова

           Зам. – председател – Ел. Главчева

           Кр. Петров

            М. Янева

            Н. Пенев

            П. Йорданов

            Р. Тропчева

 

             5. ПК “ Здравеопазване и социални дейности”:

           

           Председател – Т. Петкова

           Зам. – председател – Н. Карска

           Ант. Антонова

            Ил. Бицова

            П. Панайотова

            Ст. Стоянов

            Юл. Папашимов

             

                       6. ПК “3аконност и обществен ред”

           

            Председател – Н. Костадинов

           Зам. – председател – Юс. Ахмед

           Г. Славов

            Д. Стоянов

            З. Захариев

            М. Начев

            Р. Банков

           

            7. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси:

 

           Председател – Ст. Бакърджиев

           Зам. – председател – М. Сивкова

           Ахм. Мехмедов

            В. Дичев

            Г. Костов

            Ил. Бицова

            Яс. Киров

 

 

 

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., съгласно Приложение № 2. 
3.      Допълва т. 1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (-) от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г. с проект „Изграждане на интегрирана система са управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза” със 135 000 лв.

4.      Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г. с проектите „Нови възможности за грижа” и „И аз имам семейство”.

5.      Допълва т. 19  от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г. със следното изречение: „Ограничението не се отнася за Целодневни детски градини, Обединени детски заведения, Детски ясли и детска кухня и Баскетболен клуб „Тунджа”     

6.      Одобрява промяна на наименованието на капиталовия обект „Основен ремонт на Приют за безстопанствени животни” по разчета за финансиране на  капиталовите разходи на общината за 2015 г., като придобива следния вид: „Основен ремонт /разширение с монтиране на съоръжения/ на Приют за безстопанствени животни” в § 51-00 във функция „Икономически дейности и услуги”

7.      Увеличава числеността на персонала на ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, дейност 898 „Други дейности по икономиката” с 4 бр. считано от 01.12.2015 г.

 

 

 

                ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

Приема актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016 – 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 6-а, № 6-б и № 6-в. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно учредяване на допълнително безвъзмездно право на строеж за обект "Православен храм "Успение  на Света Богородица" в УПИ I кв. "Аврен".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.37, ал.6, т.2 от Закона за общинската собственост учредява  БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на строеж от 94.61 кв.м. на Българска православна църква - Църковното настоятелство на храм „Успение Св.Богородица”, Булстат 128629345, представлявано от председателя Янко Донев Янков в УПИ І, „За парк и църква”, кв.29 по плана на град Ямбол одобрен със заповед І-А-178/28.03.2001 г., актуван с АОС 1531/30.01.2009 г., който по кадастралната карта се идентифицира с ПИ 87374.543.487, с площ 2669  кв.м. за въвеждане в експлоатация на обект „Православен храм „Успение на Света Богородица” .

Договор за учреденото вещно право  да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.37, ал.7 от ЗОС.

             

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно дарение за общински имот „Православен параклис в гробищен парк”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.6, ал.1 от ЗОС обявява за частна общинска собственост недвижим имот - Православен параклис, представляващ сграда с идентификатор 87374.32.224.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и две точка двеста двадесет и четири точка осем/по КК и КР на град Ямбол,  със ЗП 48 /четиридесет и осем / кв.м., конструкция - масивна с частични стоманенобетонни елементи, находящ се на територията на гробищен парк  гр. Ямбол.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.35, ал.5 от ЗОС ДАРЯВА на Българската православна църква – Архиерейско наместничество Ямбол, булстат 1190451880039, представлявано от архиерейски наместник Панайот Георгиев Чакъров недвижим имот - Православен параклис, представляващ сграда с идентификатор 87374.32.224.8 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и две точка двеста двадесет и четири точка осем/по КК и КР на град Ямбол,  със ЗП 48 /четиридесет и осем / кв.м., конструкция - масивна с частични стоманенобетонни елементи, находящ се на територията на гробищен парк  гр. Ямбол, ведно със съответното право на строеж върху общински ПИ  87374.32.224.

            Договор за дарение да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на "Асоциация по В и К - Ямбол", което ще се проведе на 10 декември 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

           

            На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл.21, ал,1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198е, ал. 5 от Закона за водите:

            1. Съгласува мандат на заместник- кмета на Община Ямбол - Стоян Драгнев, за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 10.12.2015 г.от 11.00 ч. при следния дневен ред:

            Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на "Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Ямбол" за 2016 г. и обсъждане на проект на бюджет на „Асоциацията по В и К" на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Ямбол" за 2016 г.

            2. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 10.12.2015 г.;

            По точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на "Асоциацията по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД -гр. Ямбол за 2016 г. и обсъждане на проект на бюджет на „Асоциацията по В и К" на обособената територия, обслужвана от „В и К" ЕООД - гр. Ямбол" за 2016 г.- заместник - кмета на общината изразява позиция за вземане на следното РЕШЕНИЕ:

            Приема препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по водоснабдяване и канализация за 2016 г. в размер на 10 000 лева (десет хиляди лева).

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от ПМС № 67 от 2010г.:

1. Определя индивидуална основна месечна заплата на Кмета на Община Ямбол размер на 2 500 лв. и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата, считано от датата на встъпване в длъжност.

2. Платеният годишен отпуск и социалните плащания по чл. 294 и чл. 296 от Кодекса на труда се ползват в размери, съответстващи на прилаганите за служителите по трудови правоотношения от общинската администрация.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за кандидатстване по Наредба № 2 на ММС за финансово подпомагане реконструкцията и модернизацията на футболния терен на Градски стадион Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Във връзка с чл.11 ал.3 т.2 от Наредба №2 на ММС и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

            Одобрява  проект за кандидатстване по Наредба № 2 на Министерството на младежта и спорта за финансово подпомагане с наименование: „Реконструкция и модернизация на  централен футболен терен на Градски стадион – Ямбол”.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане:

            Приема Анализ на потребностите от социални услуги в община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно обявяване на общински имот "Безистен" за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основ ание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС обявява недвижим имот Безистен, представляващ сграда с идентификатор 87374.537.83.3 по КККР на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК, последно изменена със заповед № 18-6985-07.09.2015 г. на началника на СГКК Ямбол, със застроена площ 963 кв.м., включващ:

Културно информационен център - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.1, на три нива - първо ниво с площ 1417.34 кв.м., второ ниво  с площ 496.64 кв.м. и  трето ниво с площ 63.37 кв.м

Кафетерия - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.2, със ЗП 69.40 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.3, със ЗП 34.90 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.4, със ЗП 18.20 кв.м.

Арт кафе - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.5, със ЗП 70.00 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.6, със ЗП 18.45 кв.м.

Магазин за сувенири - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.7, със ЗП 16.65 кв.м.

Книжарница - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.83.3.8, със ЗП 35.10 кв.м., находящ се в поземлен имот 87374.537.83, с административен адрес гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ № 1 за публична общинска собственост.