ПРОТОКОЛ № ХХ

 

           

            Днес, 26.05.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0077/12.05.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Ахмед Мехмедов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова – заместник-кмет на община Ямбол.

В 9: 05 часа присъстваха 35 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесетото заседание на Общинския съвет. Прочете Решение № 224-МИ/16.05.2017г. на ОИК Ямбол относно прекратяване пълномощията на Волен Дичев като общински съветник обявяване за избрана Димитрина Стойчева Стойчева - Славова. Връчи Удостоверението от ОИК на д-р Стойчева.

Димитрина Стойчева Стойчева - Славова положи клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА като общински съветник.

Д-р Ибришимов запозна съветниците с писмо от КПУКИ, врид председател Н. Николов, относно Решение на КПУКИ за прекратяване на производството по сигнал за десет общински съветници.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛИ: М.Сивкова, К.Георгиева, П. Додов

21.  Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛИ: М.Сивкова, К.Георгиева, П. Додов

21.  Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

П. Йорданов - ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на община Ямбол удостоява с „Наградата на Ямбол“ за 2017 г. за значителен принос в развитието на града Куклен театър „Георги Митев“ - Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Тъй като бюджета и всяка една негова корекция са едни от най-важните неща, който се разглеждат на сесиите на общински съвет, по простата причина, че това са парите който харчим на ямболлии, те обикновено предизвикват и най-много интерес, и мисля че е редно като вносител на материала да дам малко повече разяснения по моето проектопредложение. Ще започна първо от там, че тъй като аз самия лично се нагледах на много такива опити да се злоупотреби в публичното пространство, особено в последните дни и седмици, няма по-логично от това да се коригира бюджета. Ако на някой още не му е ясно и в тази зала, не да обиждам някой в тази зала естествено, а просто да му поясня или на някой от гражданите на Ямбол – бюджета е програма. Тя не е закон, който не може да бъде променян след като се приеме, напротив бюджета е само една рамка, една програма за работа на общината в рамките на годината. И когато в тая динамика на живота, който в момента ни предлага всичко заобикалящо, когато има промени и когато ние ги следваме динамично искаме да отговорим адекватно на очакванията и изискванията на хората се налага да се правят промени на бюджета и то не една или две през годината. И ако някой твърди от тази трибуна, че да се правят промени на бюджета е нещо порочно значи изобщо не е част от реалния живот на тоя град или изобщо. Казвам го не за друго, а защото точно в тая насока има много злоупотреби, че виждате ли – щом като кмета внася толкова много промени значи не си е направил сметката още в началото, администрацията не работи и т.н. Не е вярно. Сметката сме я направили много точно и коректно просто детайлизираме или променяме някой конкретни неща спрямо това, което живота иска в конкретния момент, в който вкарваме промяната. И водени от тази логика съм предложил заедно с екипа тази промяна на бюджета, дал съм съответните разяснения в предложението и ще се спра само на най-важните от тях. А те са, че в капиталовия списък на бюджета включваме много на брой проектиране, тук са сигурно 15 или 20 проекта, които касаят може би по-голямата част на града като град – благоустрояване на улици, на райони от квартали, на зелени площи, това което е ежедневната среда на всеки един жител на Ямбол. И ако погледнете предложението е да се включат следните обекти, аз ще изброя няколко от тях, за да стане ясно – основен ремонт на паркинг ул. „Браила“, това е допълване на финансирането на вече изградения паркинга на ул. „Браила“, там където хората никога досега от построяването на блока не са имали паркинг, меко казано беше едно дере. Да, длъжници бяхме на хората, може би трябваше много преди това да се направи, ние започнахме м.г. след Ваше решение на общинския съвет и включване в списъка, сега просто го довършваме. Повърхностно отводняване на ул. „Ал. Стамболийски“, от ул. „Жорж Папазов“ до ул. „Кабиле“ град Ямбол на стойност 32 500 лв. Нещо, с което последните няколко дни в публичното пространство някой се опитва пак да злоупотреби, аз се радвам, че виждам тук и бившия заместник-кмет Иван Кърцъков в залата, но това е поправка на една грешка, която е допусната назад в годините, когато е разработван проекта за парк на Ямбол, в който беше включена и ул. „Ал. Стамболийски“ в тази си част. И ако заместник-кмета си беше свършил добре работата тогава и беше предвидил и отводняване за тази улица, то сега нямаше да харчим пари от общинския бюджет. За съжаление това не беше направено и се оказва че ул. „Ал. Стамболийски“ от църквата, даже от кръстовището с ул. „Преслав“ надолу няма нито една шахта за отводняване – дъждовна канализация. Има изработен проект, финансирането е това което виждате, за да се извършат дейностите, надявам се да го разберете и да го приемете. Реконструкция на ул. „Матвей Вълев“  от кръстовище с ул. „Малко Търново“ до кръстовище с ул. „Ямболска комуна „ – II етап – там направихме проект от няколко етапа, които един след друг реализираме, може би една от най- проблемните улици като визия, комплекс „Стара планина“ това също е нещо, което хората много, много отдавна го искат. Откакто е построен квартала нищо не беше пипано там, в този район. Пак благодарение на Вашето одобрение в бюджета за 2016г. стартирахме първи етап, завършихме го и в момента всички хора, който живеят там ползват онова хубавото, което вече е направено. Но има и още неща за довършване, нямаме средства за всичките, но като сме започнали с едното е хубаво да продължим и със следващите, това е част от продължението. Затова и е разделен на етапи проекта с разбиране, че финансирането е трудно да се осигури наведнъж, затова го правим поетапно. Проектиране на улично осветление на улици от второстепенната улична мрежа на междублоковите пространства на град Ямбол, на стойност 61 000лв. и веднага след него проектиране на обект улично осветление от първостепенна улична мрежа, паркове, градини и озеленени площи над 1хка на Ямбол на стойност 84 000лв. С бюджета, който приехте в началото на годината зад проектиране на уличното осветление на гр. Ямбол стоеше 145 000лв. Това разделяне в момента се налага поради причината, че приемането на вече готовото извършено строителство от приемателна комисия е отделно, т.е. състава на приемателната комисия зависи от вида и класа пътища, улична мрежа. В случая, за да се включат в комисията членове само представители на общинска администрация и на местните администрации или и на ДНСК, което превръща комисията в един вид държавна приемателна комисия, т.е. от най-висок клас. Тъй като по закон проектирането на осветление на улици от второстепенна улична мрежа и междублокови пространства е нещо, което се приема от комисия на ниво община. За нас това е много по-оперативния начин да разделим обекта на две части, да имаме възможност за излагане, извършване, приемане на работата в едната част на проекта на местно ниво, тъй като събирането, конструирането, работата на една комисия, в която има служители и от ДНСК, и от други институции на държавно ниво е много по-тежка, много по-мудна, много по-трудна и много по-бавна като работа. А и разделянето на две части поне за мен ми гарантира, по такъв начин и по-гъвкава оперативна възможност за осигуряване на финансиране и наистина задоволяване на една от най-големите нужди на ямболлии, а имено да се осигури съвременно, истинско улично осветление, което касае хората, не само когато се движат с колите по големите булеварди, но най-вече когато се приберат или тръгнат за работа сутрин от кварталите, където живеят. Проектиране на обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. „Руен“ 15 720лв., може би най-широката, най-голямата улица в тази част на града, кварталите „Васил Левски“ и „Възраждане“. Улица, която ние поетапно в годините все пак сме привели във вид, които все пак да може да се ползва от хората, но както по-голямата част от уличната мрежа, където са необходими много пари, за да се направи сериозна интервенция, за да се приведе във вида и очакванията на хората към днешния момент, тя трябва значително да се промени. Всяка една по-сериозна промяна естествено касае проектиране, не може да се направи нищо като строителни дейности или интервенции, каквито и да са те, ако нямаме готови проекти. И затова, за да отговорим на очакванията на хората, за да стане по-приветливо и по-удобно за всички е необходимо да го направим като проектиране. За да се освободят и паркоместа, да се осигурят и алеи, и всичко онова, което искаме е необходимо проектиране. Проектиране на обект „Ремонт, рехабилитация и реконструкция на ул. от бензиностанция „Шел“ до ул. „Ат. Кратунов“ ( Животински пазар) в квартал „Златен рог“. Етапно строителство.“ На стойност 20 520лв. Една от най-използваните улици в града, където в една част изобщо няма тротоарна мрежа за движение на пешеходци. Движи се успоредно с река „Тунджа“, това пространство е хубаво да се осмисли по начин, който също да задоволи очакванията на хората, да не е в този запуснат вид както е в момента. Поради тази причина е възложен като една от най-важните линии обслужваща не само няколко квартала, а и явяваща се донякъде и обход на града, и може би най-масово използвана от жителите в тази част на града. Проектиране на обект „Изграждане на нови кръстовища“ и тук са описани няколко - кръстовище на ул.“Търговска“ и ул.“Гоце Делчев“ I етап, кръстовище  на ул.“Граф Игнатиев и ул.“Аврен“,  кръстовище на ул.“Силиврия“ и ул.“Граф.Игнатиев“ на стойност 4 440 лв. – една от идеите е тези два затворени квартала, каквито де факто се появяват, квартал „Аврен“ – в тази част която е в близост до „Граф Игнатиев“, както и квартала, който е затворен между крайречния булевард и ул. „Търговска“, ул. „Срем“ и „Граф Игнатиев“ имат само по един или два подхода и то крайно неудобни за живущите при вече явен увеличен интерес от жителите на Ямбол да реализират ново строителство – нови къщи, кооперации в по-голямата си част няколко етажни. Обновява се сградния фонд, много повече хора се заселват, много повече коли се появяват и се получава едно безкрайно неудобство за всички живущи в тези два квартала. За да може да се задоволи потребността от едно по-добро транспортно обслужване на живущите се налага разработването на тези проекти, отварянето на задънените улици, така че да има подход от големите булеварди, където се отичат – вливат и отливат колите,  в натоварените пикови часове, когато хората отиват на работа или излизат сутрин или се прибират вечер, а и също в полза на бизнеса, който също има нужда от по- достъпни връзки.  „Проектиране на обект "Основен ремонт на участък от ул."Преслав", етап 2 - от ул."Акация" до кръстовище с ул."Обходен път изток", гр.Ямбол" на стойност 30 840 лв. – това е участъка - двупосочната част от пътя на ул. „Преслав“, тази която минава през квартал „Бенковски“ и в една част през циганската махала. Тъй като до там е включен обекта в проектите финансиран с Европейски средства и надявам се скоро там да имаме избран изпълнител, който да започне ремонтните дейности на ул. „Преслав“, от кръстовище „Боровец“ до ул. „Акация“, за да благоустроим една от най-използваните входно-изходни артерии на града, особено в летния период, когато всички отиват на морето, а и гостите от морето идват в Ямбол, е необходимо да продължим със средства, които трябва да намерим някак в последствие, но първа стъпка е проектиране, да продължим да благоустрояваме тази входно-изходна артерия от там, където свършва европейския проект до там, където започва републиканския път. Всички знаем, че едно е да влезеш в град където всичко е благоустроено, приветливо, красиво и създава съвсем друго отношение за гостите на града, а и не само за гостите – първо за нас, за да имаме самочувствието и друго е да влизаме през такъв запуснат, както е в момента със всичките „екстри“ които ни предлага – който е излизал за Бургас или за магистралата и се е прибирал от там знае каква гледка се отваря. „Проектиране на обект "Ремонт, рехабилитация и реконструкция, велоалея и паркинги на улица „Милин камък“. Ул. „Милин камък“ е най-голямата и може би най-натоварената за всичките квартали, които са в тази част на града – „Хале“, „Диана“, голяма част и от „Граф Игнатиев“ я ползват. И ако не се вземат адекватните мерки първо да се отводни, след това да се урегулира правилно като паркирания, като движение и като осигуряване на велоалеи не е редно. Във всичките тези проекти дотук, които изброих част от заданието, особено в по-широките улици задължително включва и велоалеи с нагласата до края на годината, дай боже, да успеем да предложим за одобрение една цялостна транспортна схема за велосипеди – велоалейна мрежа. Има такава възможност, макар в града ни да е много ощетен, защото по-голямата част от улиците да са по-тесни, но има възможност да се предложи, надявам се да се приеме от хората. С това натоварване от автомобили все по-голяма част от хората се движат на велосипеди, а нашия град няма почти никакви условия, нито със стара дата предвидени. Длъжни сме ние сега поне да предвидим за в бъдеще подобна  алтернатива. Проектиране на обект нови бетонови алеи в гробищния парк , тъй като парцела, който допълнително е предаден към гробищния парк вече е със сменено предназначение за този вид нужда задължително трябва да се направи проектиране, което да включи изработване на парцелите, урегулиране на целия този парцел с терен, с парцелите по вида, в който е целия гробищен парк, задължително трябва да се проектира. Изграждане на градински хидрант в зелените площи между ул. „Русе“  к-с „Васил Левски“, както и беседка в тази част на стойност 4500лв. В момента продължава да тече благоустрояването на тази част от града, която се намира срещу така наречената Нова автогара. Знаете, че преди години там имаше едни грозни бараки, които бяха отстранени, след това миналата година гласувахте средства, беше изработен проект и се реализира първа част от проекта за благоустрояване точно пред ???? (32:10) Просвета за оправяне на улицата, тротоарите, паркоместата и благоустрояване на пространството между улицата, минаваща покрай автогарата и блока. Това благоустрояване включва създаването на няколко алеи, оборудването с паркова мебел, затревяване, което пък се предхожда от запръстяване, тъй като там терена беше много неравен и ако сега някой мине вече ще види, че и пръста е насипана и алеите са изградени, предстои ако гласувате и това да се закупи въпросната беседка, паркова мебел, за да сложим и пейките и беседката, да се засадят след това дърветата, храстите, цветята така както всеки иска да бъде красиво, а това е едно от местата, където много хора минават ползвайки и автогарата, а и живущите там. Това е една от изходните артерии на квартал Васил Левски, входно изходните и мисля, че по-логично от това наше действие да направим няма. Тъй като за някой от обектите, предвидени за проектиране се наложи да направим корекции в следващия абзац на предложението в мотивацията съм дал да се направят корекции в наименованията и стойностите на следните обекти. Съзнателно искам да кажа кои са, защото те са също изключително важни за живота на целия град. Проектиране на обект благоустрояване между улиците Генерал Заимов, ул.Г.С.Раковски, ул.Независима България и улица Жельо Войвода. Това е цялото пространство, което е използвано прилежащо донякъде, от всички които ползват ДКЦ, т.е. поликлиниката и е много отдавнашен замисъл, който в едни момент е редно да се реализира на практика, да се благоустрои целият този периметър, целият този район в квартала, за да се създадат първо паркоместа, тъй като ако някой отиде сутрин или преди обед или по обед докато работи поликлиниката ще видите, че там е кола върху кола, човек върху човек, всеки ползва услугите на лекарската помощ в поликлиниката, а не са създадени необходимите условия , които да отговарят на сегашните изисквания на хората да получат максимално добро обслужване. Просто сме длъжни това да го направим. Това предполага да преасфалтиране, да препроектираме и преосмислим паркоместата, зелените площи и всичко да стане във вида, в който да се получи максимален  ефект за обслужване и за почивка на хората, които живеят там и които ползват ДКЦ-то. Другото е проектиране на тротоар с велоалея, т.е на обект ремонт,  рехабилитация, реконструкция на алея, свързваща ул. Димитър Благоев, ул. Боровец с обходен път Изток. Променяме наименованието на обекта, тъй като беше включено и осветление в обекта, стойността се запазва същата 15 000 лв. Всъщност, тъй като осветлението ще се проектира цялостно за града и не само на тази алея, и не само съществуващото осветление ще се препроектира на всички места, където до сега не е имало изградено осветление ще се проектира осветление, разбирайте квартали като Пейо Яворов, където от години хората искат и сме им длъжници. Всички новоизградени паркинги, детски площадки, фитнес площадки, всички които са предвидени, но не са изградени още, но са ситуирани като такива в кварталите също е предвидено да бъде проектирано осветление, заради това и тук осветлението е извадено да се получи един цялостен краен продукт и като изграждане, и като управление на едно интелигентно съвременно лично осветление на града. А тази алея конкретно от няколко години седи и за мен като предизвикателство, това е най-късия път за връзка между града и квартал „Доктор Дончев“, дом Стари хора, Майчин дом, както си го знаем и надявам се след осигуряване финансиране от страна на държавата да заработи и новата болница. Може да е след няколко години, но надявам се и с ваша помощ и подкрепа и на целия град, да стане ясно и на държавата, че тази болница трябва да бъде завършена, ако искаме да имаме живот в този град и сигурност. Така разработена като задание, надявам се и проекта да получим хубав, предполага да се разшири алеята, да се направи един хубав тротоар, хубаво осветление, велоалея и да има връзка между града, централна част и квартал „Доктор Дончев“ както казах и тази другата част на града. Нещо, което много, много отдавна сме и длъжни, а и е и хубаво за всички, които ползват и ще ползват тези заведения там. За да осигурим финансирането на тези конкретни обекти сме направили вътрешно компенсиране в бюджета, взели сме част от средствата от предвидените в едно общо перо проектирания на техническа и социална инфраструктура и сме допълнили от други пера, по основно по проекти, както от проектиране на Музей на бойната слава и други, за да получим общата сума на всеки един от тези, които вече сме ги предложили като конкретни отделни обекти за проектиране. Това е в основата си корекцията на бюджета и мисля че е изключително съдържателна и важна да бъде подкрепена от Общинския съвет, и ще се надявам, и ще се радвам да го направите. Има още една точка - 3 т., която е включена в предложението ми, това е за промяна на размера на средствата, лимита на средствата за командировки в чужбина. По начина, по който последните няколко години се движи Община Ямбол с интереса, който създава, не само в България към себе си, не само привличането на погледа на близките общини, близките градове към Ямбол, а и на цялата страна с всичките прояви, хубави които се случват от всичките сериозни институции, които сериозно си вършат работата и то такива свързани най-вече с културата и туризма. Част от нашата стратегия е да направим Ямбол една сериозна и  културна, и туристическа дестинация. Пак благодарение на Вас – на Общинския съвет знаете създадохме предприятие „Туризъм и култура“, което вече започва да функционира все по-пълноценно и интереса, който създава в държавата и към всички тур оператори е все по-голям. И към Кукерландия, когато за първи път тур операторски агенции от държавата осигуряваха групови организирани екскурзии при Ямбол специално да наблюдават Кукерландия, и с празниците на града и много сериозните програми, които организираме последните години както и тази отново има тур операторски агенции, които организират групови екскурзии до Ямбол и за големия концерт, който предстои да видим на 2-ри юни (петък), стартиращ със „Щурците“, продължаващ с Боби Кимбъл, който е носител на 6 награди Грами – бившият вокалист на група „Тото“, и с много хубавия вече „Отворени пространства“ - Арт фестивал, наложил се събота и неделя, и с концерта, който правим  на самия ден,  „Бирфест“ и концерта  „Гласовете на Рейнбоу“  - понеделник 5 юни, всичко това е нещо, което създава едни допълнителни очаквания и искания за контакти на наши партньори и побратимени градове, а и други нови партньори от чужбина. Заради това символично с мъничко, но се налага да завишим лимита, най-вече в частта за Общинския съвет, за да бъдем адекватни и да продължим инерцията, която създаваме и с инструмента на подкрепа на Общинския съвет, тъй като повярвайте ми, когато се отиде някъде в чужбина на разговори или създаване на контакти, не по-малко важно от присъствието на кмета е присъствието на председател на Общински съвет или на други общински съветници, които да дадат знак и уверение, че тук имаме синхрон на действията си и че те могат да разчитат на нас. Благодаря Ви за вниманието и съм готов да отговоря на всички въпроси, ако има такива, които касаят корекцията на бюджета.

Сивкова - Много продължително и обстоятелствено ни бе разказано каква е всъщност промяната на бюджета. Аз накратко мога да кажа, че съм доволна, че в средата на годината на кмета и на неговата администрация им се изясни какво всъщност искат да правят с едни блокирани средства. Както г-н Славов каза, в перото за проектиране на социална и техническа инфраструктура, и една значителна част в обекта за проектиране на „Музея на бойната слава“. Значи това нещо имаше смисъл да се прави в такава подробност още януари месец, когато ние приемахме бюджета, да се знае какво точно през годината ще се прави, защото в средата на годината, от тук нататък, освен проектиране, малко трудно е и да предвиждаме и кой знае какви други дейности. За мен беше интересно, че този бюджет дава една голяма така промяна в частта на изцяло нови обекти, които се финансират от приходите от продажби. Значи около 300 000 лв. са ето тези новите обекти, които разбирам, че ще се правят, които разбирам, че са много важни, така необходими за гражданите, няма абсолютно нищо лошо. Кмета, негово право е да предлага съобразно интересите на гражданите, като погледнах обаче приходите от продажби към 30.04.2017г. излиза, че те са 317 000 лв., значи горе-долу в едни такива параметри ни се предлага една такава промяна. Няма лошо да се правят нещата, няма лошо да се проектират, този бюджет още от самото начало тази година беше ясно, че ще е бюджета на проектиранията, както още януари месец г-н Славов каза. За мен обаче е много важно и така много се надявам, обекти като например конкурс за „Идеен проект на река Тунджа“, който гласувахме януари месец вече да има някаква яснота и задание, той да се движи и да има там някакво решение, защото това е много важен обект също за общината. За мен е важно да е готово вече заданието и тази администрация както е работила по тези обекти да работи и по обекта, който ние сме одобрили за финансиране – кръговото кръстовище на ХЕС. Значи има и други одобрени обекти и за мен е притеснително вкарването на нови обекти при положение, че нямаме осигурени приходи, достатъчни средства за финансирането и притеснението ми е, че такива важни обекти, гласувани с бюджета в основния списък ще останат на заден план. Опита от предишни години показва, че обикновено в края на годината си казваме – то няма събрани достатъчно приходи, тези обекти са планирани с това финансиране, няма да ги правим. Така, че за мен в тази актуализация на  бюджета стават ясни тези неща и най-вече, че администрацията вече е наясно със себе си какво иска да проектира през годината. Тъй като на нас обикновено ни се предлагат актуализации на база на така натрупани проблеми към даден момент от самата администрация, естествено, актуализацията на бюджета отразява работата на администрацията, нуждите от промяна и т.н., но аз тука търсих да видя една друга актуализация, обаче не виждам къде е, не виждам в тази посока нищо, за това бих искала да изясним един такъв въпрос. В края на миналата година ние гласувахме бюджета за чистота на тази община, т.е. гласувахме план-сметката за такса смет. Там за източване, изпомпване и транспортиране на инфилтрата от регионалното депо до пречиствателната станция в Сливен, гласувахме едни 72 000лв. или 80 и няколко хиляди лева с ДДС. Също гласувахме и средства за пречистване на тези инфилтрати в пречиствателната станция на Община Сливен. Към края на миналата година, това нещо ни беше обяснено, че е 16 000 кубика, които ние ще транспортираме, горе-долу това са кубиците за миналата година, които са аварийно източени от ретензионния басейн, беше ни обяснено, че това е един вид нормално свързано с експлоатацията на депото. Обаче на 22 декември миналата година е сключен договор точно за тази сума за 70 000лв., за 12 месеца, за аварийни дейности по изпомпване и транспортиране на този инфилтрат, който договор е за 12 месеца до изчерпване на тази сума. Интересно, че в началото на май, значи 4 месеца след като действа този договор, се обявява отново обществена поръчка със същия предмет за още 70 000лв., които обаче ние не сме гласували в план сметката за такса- смет, т.е. ние като бюджет за чистота тези средства не сме ги гласували. А има смисъл да се обявява обществена поръчка, ако са изчерпани лимитите по предишен договор и се налага да се възлага отново така обществената поръчка. Интересно защо вчера видях на сайта на общината съобщение, че е прекратена тази обществена поръчка, но аз питам има ли проблеми с бюджета за чистота и защо не се актуализира този бюджет, а се пускат обществени поръчки, без ние да сме гласували такива средства. Благодаря за вниманието.

Костов – репл. - Изслушах внимателно изказването на г-жа Сивкова, конкретно по актуализацията на бюджета, която ще приемем днес. Смятам, че половината изказване нямаше нищо общо с точката по актуализацията на бюджета. На 26 май да се говори,че този бюджет ще стигне само за или от тук нататък е нужно да правим само проектиране е меко казано несериозно, като имаме в предвид че предстои цял строителен сезон поне до края на септември. Дали ще има средства за изпълнение на този бюджет, естествено, много зависи и от програмата за продажба на обекти – общинска собственост, за която има и точка в тази сесия и която предполагам ще подкрепите или поне ще видим как ще гласувате на тази точка, тъй като нашата община освен проектиране и строителство има нужда и от инвестиции, колкото и някой местни депутати (в кавички ги слагам местни) считат, че Ямбол е един град с намаляващо население, в който дори няма нужда да има и болница. Дали Ямбол има достатъчно население или няма, кмета правилно подчерта, колкото и да смятате, че няма връзка към тази точка, събота, неделя излезте, вижте концерта на Боби Кимбъл, вижте „Бирфеста“, вижте „Отворени пространства“ и разберете дали в Ямбол има хора или няма.

Ив. Йорданов – репл. - Г-жо Сивкова, не знам дали е средата на годината, обаче аз от януари месец слушам едно и също, Вие си пеете вашата песен, според мен Вие сте в януари месец. План- сметката въобще тука никъде не фигурира, обаче пак се връщате на нея, търкаляте я като едно камъче, опитвате се да стане една голяма снежна топка. За съжаление, за пореден път, няма как да стане това нещо. Съвсем естествено е общинската администрация да подходи, когато има възможност да прехвърли средства от едно перо в друго, да заложи на проектиране, което с една визия в бъдещето да може да изгради тези обекти. Аз от вашето изказване не разбрах  за кой от тази палитра от обекти, Вие сте против, Вие пак тръгнахте да говорите за план- сметката, като въобще няма нищо общо с нея. И в комисиите стана една полемика за градинката до читалище „Съгласие“, защо имало строителни дейности, защо нямало. За съжаление през целия град няма как да мине всичко като текущ ремонт и се налага проектиране да се направи, да се изкара строително разрешение и това е отговора ми на въпроса Ви във всички комисии, че градинката е минала като текущ ремонт, нали разбирате няма как да стане, трябва да се проектира, за да може в бъдеще, догодина тези обекти, когато има средства за тях да бъдат изградени.

Сивкова – дупл. - Г-н Костов, г-н Йорданов, хайде да се слушаме като приказваме, значи нищо общо с това, което аз казах няма във вашите изказвания. Вие не разбрахте, че аз за себе си приемам правото на кмета да си предлага актуализации и да прави тези обекти. Аз си правя своя извод за начина на управление в Общината и го изказвам пред Вас. Нямам абсолютни нищо против това, което той предлага. Само казвам, че това, че този бюджет е бюджет на проектиранията и не го казвам само аз, каза го януари месец Кмета на сесията на Общински съвет и до сега има много проектирания предвидени и моята надежда е тези проектирания в пълната си цялост те да се осъществят. Защото ни се обяснява, че няма достатъчно пари за строителство и за това просто ще си проектираме и ще си разказваме едни приказки на нашите съграждани. А тази топка, която съм си търкаляла за план- сметката, не я търкалям, аз просто държа както този бюджет се актуализира, така да се актуализира и бюджета за чистота, който фактически се материализира в план- сметката за такса смет. Там имаме едни разходи, които сме гласували и сме разрешили на Кмета в този размер той да прави разход и ако има необходимост нека да ни се предложи такава актуализация. Давам конкретни факти защо търся да видя тази актуализация, защото има 2 пъти по 70 000лв., един път договор и 2-ри път пусната обществена поръчка – вчера прекратена и аз питам има ли в бюджета за чистота необходимост от актуализация, ще прескочим ли размерите на средствата, които там са предвидени.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, в тона на шегата ама явно това, което дълго време г-н Банков се опитва да научи  всички от групата съветници на БСП за краставицата, някой са го приели. Аз тука чух един въпрос и никакъв дебат по самата точка, която аз съм внесъл като вносител и Вие сте я приели да я разглеждате на заседанието на съвета. Не ми е на мен работа да правя забележки на председателя на съвета, но се допусна да се говори нещо, което няма никакво отношение към внесения материал, което според мен не е редно. Ако г-жа Сивкова иска да попита официално, има си ред, може директно към кмета, може през Общинския съвет и да се даде отговор от Кмета, без значение, има механизъм, аз съм готов да отговоря, но това, което тя коментираше няма нищо общо с точката. Това точно е краставицата, която всеки път, който и да е от колегите от опозицията всеки път го повтаря, защото просто няма какво друго да се каже по точката. А това с опита да се вмени, че този бюджет е бюджет на проектирането – да дам малко разяснение. Няма как да се гласуват средства от общинския бюджет с ваше решение за конкретен обект, който и да е от тези, които изброихме. Например благоустрояване около ДКЦ, или алеята до „д-р Дончев“, или което и да е друго, докато не се направи проектирането, да се направи количествено-стойностната сметка и се види конкретния р-р на финансиране, който е необходим. Чак тогава, когато е ясен конкретния размер като средства, пари, които са необходими за реализиране на строителството на този конкретен обект, чак тогава могат да тръгнат да се търсят средства от общинския бюджет и ако се намерят, пак със ваше решение да се одобрят и да се мине към изпълнение конкретно. Значи това е задължителната и първа стъпка, точно заради затова сме сложили в началото на бюджета всичките тези средства, общи в проектиране за техническа и социална, и културна инфраструктура. Не за друго, защото първо трябва да се одобри в бюджета, да сме сигурни че е резервирано, след това трябва да започнем задание за конкретните обекти. И в момента, в който имаме яснота за заданието и за размера, който ни е необходим за финансиране на проектирането, с Ваше решение, тези средства, които са в общия кюп за проектиране да бъдат извадени и да бъде конкретизиран всеки един обект. Това е най-нормалното и най-редното да се случи. Така както миналата година в бюджета знаете оставихме 1,5 млн. в резерва. Точно заради това, защото първо трябваше да се направи проектирането на обектите които вече реализирахме – и ул. „Матвей Вълев“, и паркинга на ул. „Браила“, блока на Фомис както си го знаем или Квартата, и срещу новата автогара който коментирахме, „Грабчи войвода“ отсреща ЖСК „Просвета“. Всичките тези, както и други обекти първо трябваше да бъдат проектирани, и тъй като не им знаем стойността, с ваше решение ние резервирахме една сума за изпълнение на строителството в резерва, и когато стана ясна стойността след проектирането, пак с ваше решение, от резерва тези пари бяха конкретизирани и насочени към конкретните обекти, това е най-нормалното. И някой да се опитва, в случая   г-жа Сивкова, да преиначи или да направи друг прочит на еднозначния житейски прочит на това решение, аз поне лично не съм съгласен.

Проданов - Искам да кажа, че за велоалеите всичко е много хубаво и да благодаря даже на г-н кмета за животите, които тепърва ще бъдат спасени. Но искам и да кажа, че те закъсняват почти с петилетка и не можем да спасим хората, които вече са сгазени. Преди няколко седмици имаше сгазен човек горе в „Мраморно море“. И във връзка с велоалеите аз мисля, че веломаршрутите трябва да бъдат по-обхватни, трябва да се ползват като база пешеходните зони, където също могат да се карат колелета. Примерно на „Боровец“ виждам, че е предвидено да има велоалея, тя трябва да бъде свързана с „Раковска“ оттам също и с градския парк. И след това като следващ етап да се направи връзка и с кварталите. Със всички крайни квартали, където хората се предвижват с велосипеди и да ги накараме да се движат с велосипед. Велосипедът не трябва да бъде средство за забавление а средство за предвижване. Така мисля. И във връзка с тези  веломаршрути ще ги нарека, защото те вече няма да бъдат алеи когато се направят всеобхватни, защо не се направи някакво взаимодействие между общините, да се направи „Ормана“ като място за развлечение и отдих. И от гледна точка на маршрута за „Ормана“ оттам може да се направи и към Кукорево, и към Завой, и към Веселиново. Да има повече взаимодействие между общините и тези неща да се направят обхватни, както са в европейските страни, ще дам за пример Холандия – колелото трябва да бъде начин за предвижване, не за забавление. Другото което искам да кажа е, че с еволюцията на велосипедите трябва да бъдат въведени и правила. Защото вече излязоха страшно бързи велосипеди, които се задвижват с електричество. Трябва да има точно определени правила, как, с каква скорост да се движат всички тези, защото те се движат на едно и също място, ние все пак трябва да запазим хората от катастрофи и от злополуки. Последното което искам да кажа и да пожелая на г-н кмета е да си купи един велосипед, да ползва тези алеи и да бъде един съвременен Борис Джонсън – Ямболски.

Георгиева - Използвам възможността че в т.3 в предложението за решение се повишава лимита за командировки в чужбина, както на общинската администрация, така и на общинския съвет. Искам точно да бъда разбрана, за нас от БСП не е проблем, че общинските съветници пътуват еди колко си и еди къде си, но считаме че е нужна информация, каква е ползата от това и какво са свършили. Още повече че към отчетния лист навсякъде се прилага отчет за съответната командировка. Все пак се харчат бюджетни средства и е хубаво като колективен орган ние да получаваме информация за подобни командировки. Затова и представителя на БСП в ПК БФ, Капка Йоргова, ще направи конкретно предложение в комисията в тази посока.

Д. Стоянов - Аз ще погледна нещата от малко по-друга гледна точка. Тъй като Вие спорихте доколко в бюджета ще има промени, аз го гледам от друга гледна точка – като човека строител, и на човека който трябва да осигурява храна на доста хора. И подкрепям промяната на  бюджета във всички тези аспекти, тъй като за нас това е един показател, че макар и след време ние ще можем (хората строители, който се занимаваме с тази дейност) наистина можем да подобрим донякъде благосъстоянието и най-вече жизнения стандарт на хората които работят при нас. Не приемам подхвърлянията, които бяха към мен излизайки, че храня цигани и еди какви си. Напротив, при нас има доста интелигентни и доста добри хора. И не смятайте, че тъй като тук голяма част, 90% сте на държавна работа, на държавна хранилка, не смятайте, че вие сте доста облагодетелствани по отношение на финансовите средства на тези хора. Значи частните фирми започнахме да подкрепяме доста сериозно хората, които работят при нас. И за да не Ви е чудно примерно при мен има хора, които са със 7 500лв. заплата. Това означава че трябва да работим професионално и подкрепям бюджета който в момента е даден, защото това означава работа за хората, и наистина има смисъл от един бюджет на Ямбол, който подпомага хората на Ямбол. По отношение на проектиранията имам едно предложение да се помисли малко, за участието на общински съветници, професионални хора, смятам че в общински съвет има поне четири човека, които да бъдат поканени по някакъв начин да обмислим – в това число и вие, аз не мога да дам конкретна идея, но наистина да участваме в обсъждането на тези проекти, защото там е разковничето на нещата. Ако ще трябва парички да се краднат, ако ще трябва парички да се пилеят, те са заложени в проекта. Затова ви призовавам хора професионални, които разбирате от строителство, които разбирате от проекти да измислим система, с която да задължим кмета или да мислим в тази насока, в която ние да присъстваме при тези проекти и тук да излезем наистина да ги критикуваме по отношение на ефективност и по отношение на някой други неща. По отношение на командировките, последното което ще кажа, имам една молба. Да, той кмета наистина трябва да ходи и председателя на общински съвет, все пак председателя е доктор, нека ако се ходи с определена цел на определени места да бъдат включени и общински съветници които са професионалисти в дадената насока. Ако ще се ходи за обект, ако ще се ходи за медицина, ако ще се ходи за еди какво си да има възможност общински съветници от различните групи също да бъдат командировани.

Славов - Искам да направя само едно уточнение на изказването на г-жа Катя Георгиева. В лимита, който е предложен от мен за завишение в дейността общинска администрация няма промени. Той е такъв какъвто сте го приели в началото на годината с бюджета първоначално, има промяна само в дейността общински съвет. Казахте едното и другото да се завишава, което не е истина, а не е хубаво тази трибуна да се ползва да се подвеждат хората на града. Ако трябва да направим сравнение с бюджетите в годините назад, тъй като за текущия не съм съгласен, със съседни на нас общини, например община Тунджа, техния беше в пъти по-голям в тази си част. Ние винаги сме харчили в пъти по-малко отколкото община Тунджа за такива международни командировки. Но това е една съвсем друга тема. Казвам го точно, че винаги сме били премерени и затова, и тук в началото на бюджета сме предложили и затова тук в началото на бюджета сме записали една по-малка сума. Но онова натрупано вече уважение, респект и интерес към Ямбол, предполага едни по-сериозни контакти, международни, което предполага и участие на общински съветници, заради което предлагаме това завишение. Заради това нека да сме си коректни. Постоянно на всеки 6 месеца се прави такъв отчет, както си е по нормативно изискване, от колегите от бюджетния отдел за всички изразходени средства, включително и международните командировки.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31                        против – 3                             въздържали се – 1

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017г., съгласно Приложение № 2.

          3. Променя решение 5.4. от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017г. по точка втора от дневния ред както следва:

          5.4. за командировки в чужбина – 25 000 лв., от които:

          - в дейност 122 „Общинска администрация“ – 17 000 лв.

          - в дейност 123 „Общински съвет“ – 8 000 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2016г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Това е един банално предсказуем отчет, но така или иначе подготвен, представен, реализирани са дейности. Мен обаче ме смути информация в мярка YAIRI03, където е записано, че администрацията е установила забележете, че предприятията в Ямбол са с намален капацитет и не представляват опасност за качеството на атмосферния въздух. Миналата година преди международния икономически форум „Един град с много възможности“, аз слушах много внимателно интервю на кмета Славов пред едно радио, където той заяви, че в Ямбол има много сериозно присъствие на чужд бизнес, както и ямболски фирми намерили своята добра реализация. И сега констатацията, че предприятията са с намален капацитет нас ни притеснява. Понякога в такива наглед уж рутинни отчети се появяват сигнали върху, които трябва да помислим. По-удовлетворителна щеше да е констатацията, че предприятията са успели да направят технологични нововъведения за опазване качеството на атмосферния въздух. Казвам това, не за да се заяждам на дребно, а за да провокирам и администрацията и общинския съвет да погледнат по-задълбочено на тази информация. Град без добър бизнес и оптимално работещи предприятия има проблем. Използвам възможността г-н Славов,  да Ви напомня, че няколко месеца вече чакам отговор на свое питане, свързано с миналогодишния икономически форум. Напомням Ви отново и очаквам, че ще се отнесете отговорно и добронамерено и ще бъда уважена в качеството си на общински съветник, за когото са гласували ямболските граждани.

Проданов - За фините прахови частици, с риск да се повторя, ще кажа пак за велоаелите и веломаршрутите, да се изградят по възможно най-бързия начин, понеже закъсняваме поне с 5 години. Второто, което искам да кажа се отнася към 20 въпрос, за синята зона. Искам да питам какви облекчения има за електромобили и за хибриди, за паркиране в гр. Ямбол? И защо ние не черпим опит от големите градове, където тези електромобили и хибриди паркират безплатно? Става с талон, който мисля, че се издава в общината с оглед модела и начина, по който автомобила се захранва. Ако може да се захранва само от ток, дори и да е хибрид, тогава той минава към безплатно паркиране. Аз нямам против разширяване на синята зона, но искам да има облекчения, каквито има в София и в Пловдив за тези електормобили и хибриди, които пак казвам, могат да се движат на свободен ход само на ток, а не които се подпомагат от електробатерии, които подпомагат двигателите с вътрешно,горене. И последното, което искам да кажа е, за да няма фини прахови частици трябва да има ежеседмично измиване на улиците, това е много важно боклука да се събаря и да се измива в канализацията.

Славов – Много е хубаво тук, когато някой излезе и започне да говори от трибуната, но моя отдавнашна молба е не да си пречим едни други в онзи класически български вариант, в който един работи, а другите му пречат, а да се допълваме взаимно, така че да се случват хубави неща, такива каквито хората очакват от нас в града. Откровено казано, не ми е приятно постоянно да се боря с вятърни мелници в лицето на опозицията или хората, които са ни опоненти, само в желанието им да ни спънат в работата, постоянно да виждаме само лошото, само недъзите без да се опитаме да се подкрепим в хубавите неща. Взимам повод от думите на г-жа Катя Георгиева. Първо да и честитя , че е новия общински председател на БСП, може би това е допълнителен мотив и стимул така да е активна, но нека да е активна от към страната с пожелания наистина да работим заедно за града. Това тук, което четете като информация, като всяко едно нещо което е в конкретиката заложено, касае единствено и само конкретиката в спецификата на информацията, която ви се дава и тя е точно тази, която казахте, че може би, ако беше написано да просто е синтезирано в рамките на едно изречение, тъй като първичния вид, в който се представя информацията е такъв, че буквалния смисъл след оглед на актуализираната информация се установи, че предприятията са с намален капацитет и непредставляват опасност за качеството, ама не капацитет като изхвърляне на фини прахови частици г-жо Георгиева. То „Дявола и евангелието“ това е народна приказка всеки може да го чете както иска, но това тук е отчет за наредбата за фини прахови частици, това което е написано касае отчета за наредбата за фини прахови частиеци, а не икономическото развитие на града. Много се радвам, че внимателно сте следили икономическия форум. Ние ще го продължим казахме, че той е първия и ще стане традиция. И на база на този икономически форум имаше и продължава да има интерес, както виждате ще има и нови инвестиции, които ще се случват, убеден съм и те се случват. Точно, защото сме създали възможността по всякакъв начин Ямбол да стане видим дразнител, да го преоткрият като град, като потенциал и като култура и туризъм, и като икономика и бизнес, и като всичко останало, и напротив аз продължавам да твърдя, че Ямбол е един от градовете, който много добре се развива като икономика, най-вече благодарение на местния бизнес, който продължава да влага и да развива, и благодарение на интереса, който включително заедно с вас сме създали, с решенията на съвета, с предпоставките за работа на общината, провокирането на интереса на града и всичко останало. В тази връзка благодаря на г-н Проданов, защото за мен това е начин, по който да може и да се критикуваме, но онзи термин градивна критика е нещо много важно преди години го чувахме тук, сега по-малко го чуваме, което, когато идеята е съпосочена в детайлите за реализацията може да има различни виждания, но е хубаво да се чуем, за да я реализираме накрая на практика. Това е част от идеята и много добре я прозря г-н Проданов да направим такова мащабно масирано проектиране още миналата година и тази да създадем една велоалейна мрежа, много правилно я коментира. Не велоалеи само за разходка, а велоалейна мрежа, която да обслужва населението на града като алтернатива на транспорт и това е основната цел. Казах, че до края на годината ще направим възможното да представим на вашето внимание на целия град такава изградена велоалейна мрежа или най-малкото да сме възложили проектирането и защото това е много сериозен труд, както и транспортната схема на града, много сериозен труд, а двете неща да се съчетаят, има такива възможности. Да, закъснели сме, но много по-бързо бихме работили, ако не бъдем спирани постоянно с всички възможни инструменти, които има опозицията и хората, които не ни харесват като управляващи. Много по-бързо щяхме да свършим всичко, ако се подпомагахме за ценните идеи хубавите, така както и г-н Проданов коментира преди малко.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35            против – няма                                  въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018г.” за календарната 2016 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Славов – В мотивацията към предложението подробно за вас като общински съветници сме предоставили необходимостта от това решение, което в буквалния смисъл на думата спазва формалностите, за може да осигурим финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ европейските средства за отремонтиране и модернизиране на младежкия дом. Тъй като има рамка, която е ограничителна за това какъв вид институти могат да бъдат културни институти, които могат да бъдат финансирани, ако искаме да осигурим финансирането, то да бъде одобрено и да го защитим след това и да направим съответните ремонтни дейности по младежкия дом е необходимо да минем през това формално да вземем решението, с което се създава юридическо лице със самостоятелен бюджет, второстепенния разпоредител с бюджета, финансиран от бюджета на община Ямбол. Само по себе си това няма да промени по същество и съдържание в по-голямата си част дейностите на младежкия дом, но пък ще ни осигури възможността наистина да защитим успешно проекта и да реализираме след това тези ремонтни, възстановителни, модернизиращи дейности, които иска целия град. Това е една от малкото емблематични за града сгради, които остават неремонтирани, за което дълги години сме търсили възможност да бъде финансирана и за която в момента сме намерили, дай боже това да се случи и с вашата помощ и с усилията на администрацията. Ако това стане, след това ще имаме още едно или две предизвикателства, за които пак ще търсим начини заедно, надявам се с обединени усилия,  да построим новата спортна зала и да модернизираме и реконструираме старата според изискванията на федерациите към настоящия момент и още няколко такива емблематични за града обекта, които всички ямболлии искат да станат реалност. След като почистим реката, надявам се това да се случи тази година, бетонираното корито, ако успеем да пуснем водните атракции такива, каквито голяма част от нас ги помнят от нашето детство и възстановим младежкия дом, тогава парка ще придобие много по-голяма завършеност като цялостно представяне на комплекс от услуги за отмора, отдих и развлечение. Надявам се да го подкрепите.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 18, ал. 2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси:

I. Създава Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол - юридическо лице със самостоятелен бюджет, второстепенен разпоредител с бюджет, финансиран от бюджета на Община Ямбол.

II. Приема Правилник за устройството и дейността на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол и организационна структура, съгласно Приложение № 1.

III. Възлага на кмета на Община Ямбол да проведе конкурс за длъжността „директор“ на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол.

IV. Трудовите правоотношения с персонала от звено „Младежки дом“ към ОП „Туризъм и култура“ да се запазят на основание чл. 123, т. 4 от Кодекса на труда.

V. Предоставя за управление на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол имот публична общинска собственост, а именно:  сграда с идентификатор 87374.533.6.4 по КК на град Ямбол, находяща се в Градски парк гр. Ямбол, с площ 1300 кв.м, АОС  № 1/15.11.1996 г., предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид имот със специално предназначение и ползване.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“:

1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01 от 12.01.2017 г., по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 2 316 083.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IV от пакета документи за бенефициенти по ОПРР, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 12.09.2019 г. [2 (два) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ], когато записът на заповед не е предявен.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“:

1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по проект Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0028-C01 от 08.12.2016 г., по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България ”.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 454 944.28 лева, във формат: образец Приложение Е1-IV от пакета документи за бенефициенти по ОПРР, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 08.03.2019 г. [2 (два) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ], когато записът на заповед не е предявен.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“:

  1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
  2. Упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 2 668 907,55 лева /два милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди деветстотин и седем лева и петдесет и пет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, за период до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 от ЗУТ:

Приема допълнение на схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на Градския парк, УПИ I - отреден „за градски парк”, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол, състоящо се в обособяване на нови места за поставяне на фитнес уреди на открито, съгласно приложената ситуация.

            Настоящото решение е неразделна част от Решение по т. 9, взето на на XXIV – то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30 юли 2013 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване.

Св. Стоев – Искам да уточним преди гласуването една, според мен техническа грешка в посочените основания - На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията – би трябвало да е т.6.

Ибришимов – Благодаря, г-н Стоев, ще го гласуваме поправено. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-68 „за озеленяване и трафопост”, кв. 153 б по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава  предварително съгласие за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, с отреждане „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 162 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, състоящо се в тяхното обединяване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ VII 4002, кв.79“а“, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-734/14.09.1995 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.535.293 с площ 8 кв.м. в размер на 550.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на ЕООД „Маскар“ с ЕИК 201462392, седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ № 5.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 226 от Търговски закон, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.9 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50,  ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества, избира и упълномощава за представител на Община Ямбол в общото събрание на акционерите на на  МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД , Георги Славов – кмет на община Ямбол или изпълняващия функцията кмет, съгласно заповед за заместване, към датата на провеждане на общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД и при липсата на физическа възможност да присъства на това събрание, да упълномощава, чрез пълномощно, издадено от кмета на общината или от изпълняващия функцията кмет, лице, което да представлява общината в общото събрание на дружеството.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Аз съм член на ПК ОИКДОУ и по време на заседанието на тази водеща ПК липсваше информация за имот под № 6 в предложението за решение и затова предложих последния да отпадне от гласуване на тази сесия, докато се изясни хронологията на кореспонденцията и разговорите между Община Ямбол и НАП. На комисията се наложи да вземаме решения по предположения, а не на основата на факти. Аз лично вярвам, че ОА правейки настоящото предложение се е водило от принципа имотите и вещите общинска собственост да се управляват в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Но ние като общински съветници сме длъжни да се съобразяваме с мнението на гражданите, които са ни изпратили тук. В града и медиите се развихри сериозна полемика във връзка с имот на ул. „Кабиле“ № 1, така наречения салон на НАП за обслужване на гражданите и няма как да останем безучастни. Кои са въпросителните - Има ли предложение на общината към НАП за заплащане на наеми? Има ли искане от НАП за безвъзмездно ползване на имота? Да не забравяме, че сме дали безвъзмездно за управление доста общински имоти на Министерство на правосъдието, Агенция по заетостта и др. Не може ли да се намери работещо решение, което да е в интерес на общината, на гражданите, а и на служителите на НАП? Каква е логиката? Ами в комплексното обслужване на хората на едно гише, както се нарича. Хората, които доброволно декларират доходите си и се самоначисляват, това са приходите на държавата. Ясно е, че Национална агенция по приходите ще намери някакво решение, но данъчната материя е твърде динамична, понякога на гражданите се налага да обикалят по горните етажи и пак да се връщат в салона за обслужване. Ако той се измести в друг имот това ще им създаде затруднения. Ако салонът се вмести на горен етаж, също абсолютен дискомфорт, тъй като няма достатъчно физическо пространство. Дори самите данъчни служители ще бъдат затруднени в изпълнение на своите задължения, а те също са ямболски граждани. Въпросите ми са  - запознат ли е министър Горанов за този проблем и какво е неговото становище? Мислено ли е за възможност за замяна на този наистина атрактивен общински имот с държавен? И тук пред целия общински съвет отново предлагам имот под № 6 да отпадне от проекта за решение, докато се получи достатъчно ясна информация от администрацията на община Ямбол и от НАП. Аз се надявам да намерим колективното съзнание, да защитим интереса на всички страни и съм убедена, че в диалога винаги ще изникнат допирни точки.

Славов – Г-жа Георгиева, ме изпревари с малко. Исках да стана и да обясня точката, но сега ще се опитам, както да обясня точката, така и да отговоря на въпроса, който тя зададе. Ще започна с това, че въпросния обект, партерния етаж на ул. „Кабиле“ № 1, в момента е заложен в това предложение за решение, е което е конкретизирана конкретна цена, която да бъде одобрена от Общински съвет. Самия този обект е гласуван от вас като общински съветници и одобрен на сесията проведена на 30.01.2017 г. в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост. В момента не е дебата дали да бъде продаван или не, а на каква цена да бъде продаван. Дебата дали да бъде продаван или не, се е водил или е трябвало да се води януари месец, когато е приемана програмата за управление и разпореждане с общинска собственост, която вие сте гласували и тя е приета преди да приемем бюджета, тъй като е съставна неотменна част от него, имайки предвид приходите, които очакваме от това разпореждане, за да изпълним ангажиментите, които поемаме към гражданите и техните искания. Същия този имот, с ваше решение на Общинския съвет,  е бил включван в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и 2014 г., и 2015 г., и 2016 г., и сега 2017 г. също е включен, четири последователни години и никой, никога досега не е възразил по никакъв начин. Не зная какво е основанието в момента така да реагират колегите от БСП, сигурно си имат своето. Но четири поредни години това е гласувано и е влизало и то фигурира в списъка за продажби. Всеки един имот е много детайлно описан в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост и вие сте имали възможността да го прочетете, запознаете четири последователни години. Колкото до това, което в момента коментирате, че по някакъв начин ще се наруши интереса на гражданите, ритъма на живот и т.н., нека да не забравяме, че община Ямбол е самостоятелна административна единица и е натоварена по закон и очакванията на хората са да решим една огромна част от проблемите, които са проблеми в ежедневието на хората и общината е може би най-разностранно натоварената като очакване и по закон, като задължение, да реши проблемите на хората в ежедневието. Докато специализираните институции, каквото се явява НАП си е строго специализирана и тя събира парите на хората от данъците, прави данъчни проверки, следи изобщо за данъчната фискална система и начина на събиране на средствата, единствено и само. По същия начин, така както сте отдали с решение на Общински съвет и друг сграден фонд на други институции. Аз самия мисля, че това е една алтернатива и това не е най-правилното решение, което е взимано назад във времето. И аз самия, при изтичане на договорите на тези институции,бих предложил на вашето внимание това вече да става възмездно, защото всяка една институция, както е общината приема бюджет и вие приехте бюджета за община Ямбол за 2017 г,. в рамките на този бюджет се опитваме да отговорим на очакванията на хората какво искат да се случи в техния живот в рамките на 2017 г. Всичко това трябва да е подплатено финансово и това е мое и ваше задължение, и ние сме длъжни пред хората първо това да направим, това е общината. НАП си е отделна институция, с отделен бюджет, с отделни вменени по закон задължения, които тя трябва да изпълнява. Там си има директор на централно ниво, има си и регионални директори, има си и местни. Държа само да споделя, че това тук въобще не е на ниво местен директор на НАП, на ниво регионален и на национално ниво, тъй като отдавна структурата е вече регионална и местния директор и началници имат по-скоро спомагателни и управленски функции, а и с тях сме се разбирали и продължаваме да се разбираме прекрасно. И тук няма никакъв конфликт, и никой не търси никакъв конфликт с Министерството на финансите или НАП. Напротив, искаме взаимно уважение и удовлетворяване на интересите, които ние сме длъжни да защитаваме. Аз не виждам нищо лошо в това, така както в годините назад НОИ намериха средства и откупиха половината сграда на така наречения „Дом на съветите“, който стоеше на центъра, извадиха държавни, бюджетни пари и го купиха. Трябваше по плана на държавата тогава останалата част да бъде също закупена, а не да бъде МОЛ, да бъде закупена и предоставена за ползване от НАП в сегашния му вид, тогава бяха данъчно и още няколко институции, сега ги обединиха под една шапка, само че това не се случи. През цялото време онова, което аз като кмет съм предлагал е да бъде закупен този имот от НАП и всичко това да стане тяхна собственост, защото това е само партерния етаж. Но като партерен етаж на това място има сериозна продажна цена и е нормално ние да искаме той да бъде продаден дори и на НАП, да продължи да си извършва функциите, но на една справедлива за града цена, с която да защитим и разрешим други проблеми. 300 хил. лв. са достатъчно сериозна сума, както каза преди малко на точката на бюджета г-жа Сивкова, една бърза сметка, че проектите, всичките които предлагаме, са около 300 хил. лв. Ето ви едни 300 хил. лв., с които ние ще започнем първата стъпка в разрешението на едни огромни проблеми за града. И нима това не е по-важно, отколкото да се бъркаме в работата на една институция, каквато е НАП, да решаваме техния проблем, давайки им нещо без пари. Аз мисля, че това не е справедливо спрямо града. В закона е само хипотеза, че ОбС може да гласува, но ОбС може и да не гласува. За да не съм голословен, веднага бих зачел ЗОС: „чл.12, ал.3 имотите и вещите общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури.“ Това е само хипотеза. Въпрос на вътрешно ваше усещане и на защита на интересите на града, и на ямболлии е дали това ще го правим и ще губим едни пари постоянно или ще си защитим интереса пред държавата, така както аз досега не съм имал случай НАП да влезе на проверка в община Ямбол, да констатира примерно, че има проблеми с ДДС-то и ние да сме ги помолили официално с писмо моля, опростете ни примерно „Х“ ДДС, защото ние сме община и те да са ни го опростили. Не, събират ни го и то с данъците и с лихвите, защото такъв е закона и хората си вършат работата. Тогава, когато имахме да събираме 2 млн. лв. от Министерството на отбраната, точно пред публичните изпълнители и през НАП не бяхме уважени и заради това загубихме 500 хил. лв. даже и повече средства, защото държавата застана да защитава интересите на Министерството на отбраната, а не интересите на общината. Изтече давностния срок, защото ни забавиха повече от година и от това загубихме, независимо от съдебните спорове, които спечелихме и то точно спорейки с тези институции. От тази гледна точка аз мисля, че е много по-резонно всички вие да се обедините и всички ние, и аз като кмет, като институция, и вие като общински съвет да защитим интереса на града точно по този начин. А колкото за кореспонденцията и изобщо за историята, няма никакъв проблем и е нямало никакъв проблем това да бъде предоставено на вашето внимание много подробно, детайлно и вие да се запознаете какво точно и как се е случвало във времето, и в годините като хронология. Но аз мога ви кажа само, че до настоящия момент дължимите суми, ако е трябвало да бъдат под наем на това место са в размер на 103 258.27 лв. без 2017 г. А хронологията, с която една част от вас са запознати и която е достъпна за всеки, който я поиска е че на 05.11.1993 г. помещението е предоставено с решение на ОбС на Териториално данъчно управление тогава Ямбол. На 25.01.1994 г. кмета на общината е наредил да се предаде безвъзмездно със Заповед за стопанисване и управление точно това помещение. На 08.12.2004 г. обаче ОбС отменя решението по тази точка от 1993 г,. на същия ОбС на Ямбол и спора влиза в съда. Като на 08.12.2004г. със специално решение на ОбС, ОбС задължава кмета на общината в срок до края на 2004г. да предприеме действие във връзка с доказване правото на общинска собственост върху имота, представляващ точно тази административна сграда и този партер, и да го актува. Със своя Заповед от януари месец 2005г. областния управител спира изпълнението на това решение на ОбС и то влиза в съда. С решение от 18.03.2008г. на Върховния съд, окончателно този имот е предаден за ползване на общината. 2011 г. той е отписан от актовите книги като държавен имот за недвижима собственост и на 07.03.2011 г. е съставен акт за ЧОС. От тогава, досега НАП стои вътре неправомерно. Те не са настанени там с решение на ОбС, както се изисква по закон. Никаква инициатива от тяхна страна не е имало да преурегулират отношенията си, тъй като те са били настанени там на база на решения на съвета и заповед на кмета от 1993 г., 1994 г. и всъщност тяхното пребиваване на база ЗОС без да плащат наем, е незаконно, на база точно този чл.12, че имотите и вещите могат да се предоставят безвъзмездно. През 2013г. с мое писмо, до тогавашния министър на финансите г-н Петър Чобанов, който тогава беше финансов министър на БСП, след това мина към ДПС, както знаем, но си е ямболлия, на 16.10.2013г. съм го уведомил, че тези отношения са неурегулирани и че точно този обект е включен в проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2014 г. Включително е написано, че, ако не ни отговорят в рамките на годината да се счита това писмо като доброволна покана за освобождаване на държания без правно основание общински имот. Ни вопъл, ни стон, нито от г-н Чобанов, нито от който и да е друг финансов министър след това. Към настоящия момент искам да уверя всички, че за мен това е начина да се защити интереса на града, а не да създаваме неудобства на гражданите, но това не е наша грижа, това е грижа на НАП. И НАП като сериозна институция под шапката на Министерството на финансите, което разпределя парите на държавата и от което би било логично община Ямбол да очаква подкрепа финансова, а не да ни се взимат пари, които са ни дължими, не смятам и не считам, че ние правим нещо в ущърб на гражданите и бихме ги затруднили. Достатъчно време са имали в годините да си търсят решението и да си го намерят. Тъй като последните няколко дни се развеселих, някой беше пуснал слуха в града или поне така ми го донесоха и по някои от медиите се тиражира, че там кмета щял да прави хотел и се спазарил с Министъра на финансите да вземе горните три етажа и вече само долни му липсвал и затова искаме да го продадем. Да ви уверя от сега, че кмета няма да прави там хотел. Това ми звучи горе-долу като нашата почивна станция на Бакаджика, когато в предния мандат тръгнахме да я продаваме и всички казаха, че вече е ясно кой ще я купи. Човека беше общински съветник стана и декларира от тук, че той няма да я купува и не я купи той, купи я съвсем друго лице на търг, на който всеки един може да се яви. Това е в сферата на шегата, но, тъй като има едни други хора, които нямат друго занимание в живота освен да пускат клюки, интриги и да създават излишно напрежение или да маскарят хората, все пак съм длъжен да го кажа, за да ги успокоя. Тези, които искат могат да отидат да се спазарят с Министъра на финансите, да им продаде горните три етажа, а ако с ваше решение тръгнем да продаваме долния, всеки един гражданин, не само в Ямбол, а в държавата може да кандидатства да го купи, ст6ига да има доказания произход на средствата, с които кандидатства да го закупи. Това е моето и виждане, и становище, затова и четири поредни години е включвано в програмата за управление на собствеността, и затова в момента включено. Ако вземете днес решение да се определи тази цена като първоначална пазарна цена за търга, следващата стъпка, която аз лично бих предприел това е да се осъществи контакт с управляващия на НАП секретар или изпълнителен директор на агенцията и да влезем в разговорите да закупят този обект, ако не желаят, тогава проблема според мен не е наш. Надявам се да имат достатъчно време да си намерят и удовлетворят потребностите с други обекти. Това е едната страна и искам още нещо да конкретизирам, тъй като за първите пет точки от предложението разбрах, че в комисиите, а и в публичното пространство е имало пак някакво напрежение. Искам само да коментирам, че това са терени, собственост на бившето „Тракия“ ООД. Говорим за решението за предложение, в което първи, втори, трети, четвърти и пети имот са конкретизирани с конкретни оценки. Първоначално това са били имоти на бившето „Тракия“ ООД, те са изключени от баланса на дружеството и са предадени на общината при ликвидиране на дружеството. От самото начало на разпоредбата на ЗОС и приемането на Програма за управление и разпореждане с общинската собственост и досега тези имоти са били включвани в програмата за разпореждане. Но не е било искано да бъде взето решението за конкретна оценка. И това не е направено, защото жив и здрав да е предходния зам.-кмет, който сега е много активен - г-н Кърцъков, не си е свършил работата. Защото не бяха отразени в кадастъра, за да се извърши една продажба, така както в момента ощетяваме и града с над 30 хил. лв. пак, заради несвършена работа на бившия зам.-кмет г-н Кърцъков за дъждовната канализация. Ако бяха отразени тези терени в кадастъра, тогава можехме да минем към тази стъпка, но те не бяха. А задължително условие, за да се мине към продажба е терена да бъде урегулиран,  да бъде нанесен на кадастралната карта, да бъде изкарана скица, на база на това да бъде направена пазарна оценка, одобрена първоначална тръжна оценка от ОбС и чак тогава да се премине към тръжна процедура и то след като ОбС одобри. А иначе ето тази скица, която вече е налична с петте терена, тези пет терена винаги са присъствали и винаги са били в програмата за разпореждане с общинската собственост, но не сме преминавали към тази конкретна стъпка, защото не са били вписани в кадастъра, точно заради несвършената работа на колегата зам.-кмет преди това. Благодаря ви за вниманието, ако има други въпроси ще отговоря.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 7                          против – 23                           въздържали се – няма

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 7                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 6                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г., приета с Решение по точка първа на Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2017г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, със следните имоти

 

81.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116

 

 3 198 кв.м.

 

 

Акт №2052 за частна общинска собственост от 21.12.2016г.,

 

ул. „Ормана” №92,

град Ямбол

82.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117

 

 3 659 кв.м.

Акт №2053 за частна общинска собственост от 21.12.2016г.

ул.„Ормана” №84 град Ямбол

83.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118

 

2371.00 кв.м.

Акт №2054 за частна общинска от 21.12.2016г.

ул. „Ормана” №86 град Ямбол

84.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119

2568.00 кв.м.

Акт №2055 за частна общинска от 21.12.2016г.

ул. „Ормана” №88 град Ямбол

85.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120

2638.00 кв.м.

Акт №2056 за частна общинска от 21.12.2016г.

ул. „Ормана” №90 град Ямбол

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и осемнадесет/, с площ 2371 /две хиляди триста седемдесет и един/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол, с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ VІ /римско шест/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-1273/14.09.1990г., актуван с Акт № 2054 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 86, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 66 455.00 лв. без ДДС (шестдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 227.50 лв. (тридесет и три хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки)

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и деветнадесет/, с площ 2 568 /две хиляди петстотин шестдесет и осем/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол, с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ V /римско пет/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-1273/14.09.1990г., актуван с Акт № 2055 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 88, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 71 976.00 (седемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 988.00 (тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и осем) лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и двадесет/, с площ 2 638 /две хиляди шестстотин тридесет и осем/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол, с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ IV /римско четири/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-1273/14.09.1990г., актуван с Акт № 2056 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 90, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 73 938.00 лв. без ДДС (седемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 36 969.00 (тридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и девет) лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и седемнадесет/, с площ 3 659 /три хиляди шестстотин петдесет и девет/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол , с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ VІII /римско осем/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-364/18.07.1997г., актуван с Акт № 2053 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 84, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 101 038.00 (сто и една хиляди и тридесет и осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 50 519.00 (петдесет хиляди петстотин и деветнадесет) лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и шестнадесет/, с площ 3 198 /три хиляди сто деветдесет и осем/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол , с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ VІI /римско седем/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-364/18.07.1997г., актуван с Акт № 2052 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 92, гр. Ямбол

Начална тръжна цена на имота 88 573.00 лв. без ДДС (осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и три) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 44 286.50 (четиридесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки) лв.

6.  Самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто петдесет и две точка четири точка едно/ по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 /двеста и един/ кв.м, партер  в четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81. Обектът е актуван с Акт № 1685 за частна общинска собственост от 07.03.2011г. и е с адрес гр.Ямбол, ул. „Кабиле” № 1 .

Начална тръжна цена на имота 320 700.00 (триста и двадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 160 350.00 (сто и шестдесет хиляди триста и петдесет) лв.

7.Заведение за бързо обслужване – снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по кадастралната карта на град Ямбол, със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Каранова” № 2, актуван  с Акт № 1752 за частна общинска собственост от 27.08.2012г.. 

Начална тръжна цена на имота 171 000.00  лв. без ДДС (сто седемдесет и една хиляди) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 85 500.50 (осемдесет и пет хиляди и петстотин лева и петдесет стотинки) лв.

8. Самостоятелен обект в двуетажна сграда №2 /две/, етаж 2 /втори/ разположена в ПИ с идентификатор 87374.541.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка четиринадесет/, със застроена площ 90 /деветдесет/ кв.м., състоящ се от три стаи и две тераси, конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи, строен през 1937г., част от УПИ II /римско – две/, имот 3300 /три хиляди и триста/ в кв.86 /осемдесет и шест/ по регулационния план на град Ямбол, актуван с Акт № 1590 частна общинска собственост от 17.02.2010г., находящ се в гр.Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2.

Начална тръжна цена на имота 87 900.00 (осемдесет и седем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 43 950.00 (четиридесет и три хиляди деветстотин и петдесет) лв.

 

 

            Ибришимов – Часът е 11.15, обявявам десет минути почивка.

            След почивката кворум 24 съветника в 11.30 часа.

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 9, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

II.

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 от ТЗ, чл. 54 от Закона за лечебните заведения и чл.9 ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества Общински съвет Ямбол прекратява „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД ЕИК 000967546, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,ул. „Димитър Благоев“ № 2.
  2. На основание чл.156 от ТЗ открива производство по ликвидация на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.
  3. На основание Чл.266, ал.2 от Търговския закон определя срок за извършване на ликвидацията  - до 8 месеца.
  4. На основание чл.156, ал.2, чл.266, ал.5, т.1 от Търговския закон и чл. 9, ал.1, т.11 и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор на дружеството Антон Димитров Гонев – регистриран счетоводител, с месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.
  5. Решението по т.1 влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването, съгласно чл.54, ал.3 от Закона за лечебните заведения.
  6. Освобождава от длъжността управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД , ЕИК 000967546, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 2, д-р Христо Атанасов Желев, без да го освобождава от отговорност.

7. Активите и пасивите на дружеството да бъдат предадени с предавателно – приемателен протокол от д-р Христо Желев на ликвидатора Антон Гонев.

    

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3392/09.04.2012г. с ЕООД „АИППМП – д-р Ваня Иванова – 2012“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 74-А-5-12, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – Кабинети за лекарска практика, частна общинска собственост, с обща площ 130.00 кв.м., находящи се на І – ви етаж в източното крило на сграда с идентификатор 87374.523.401.1 по КК на град Ямбол, с адрес ул. „Чая“ № 2, гр. Ямбол, с 5 (пет) години, считано от 09.04.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева – Първо, трябва да ви кажа, че има две технически грешки в преамбюла на предложението - 29 февруари е, и годината е 2017, но сега по същество. Аз лично приветствам промените, но има нередности. Линия № 15 не се изпълнява януари – април, защо е така? Линии 1 и 11, 1 и 23 се изпълняват едновременно, вътре хората са натъпкани като сардели, не знам на кого е възложен контрола по транспорта, но това не е редно. Понеже, вие г-н Славов, нямате приемен ден и гражданите занимават нас, общинските съветници, споделят своите негативности. Нередностите са много. Линии 7 и 14 не се изпълняват, знам защо. Проведохме ОП с тези линии и добре, че превозвача ни информира, та да отпаднат. Това е поредното доказателство, че не умеете да се вслушвате в опозицията. Нашата цел е нещата в този град да се случват. Преди двама общински съветница от ГЕРБ убедено защитиха тези линии, как ще гласуват днес те ми е много интересно. Кога ще сключите договора с Юнион Ивкони, кога ще се подпише окончателно? Имайте предвид, че автобусите са амортизирани, макар и по-нови по години те са на повече километри и в не добро техническо състояние. Предавам ви неволите на хората. През зимата парното не е работело, надявам се сега през лятото поне климатиците да работят. Аз настоявам, колеги, администрацията да прави проверки и е нужен контрол по всички направления на транспортната услуга. Използвам момента и искам също така да обърна внимание, че пешеходните пътеки, които в момента се маркират не са по изискванията на Наредба № 2 със стрелки погледни на ляво, погледни на дясно. Гумираните изпъкналости на крайречния булевард,  ул. Индже войвода и др. също не са в съответствие с изискванията. Ще ви предоставя схеми как е редно да се изпълняват тези изпъкнали неравности. Смятам, че не е редно ние да уведомяваме кмета за нередностите. Много ви моля за повече контрол.

Йорданов – репл. – Не разбрах против кое сте от предложението. Говорите за стари неща. Явно сте за отмяната на двете линии. Редно е да кажете точно против кое сте. Смятам че доста добре се справя общинска администрация с транспорта. Надявам се да влезе в действие тази джипиес-система и гражданите онлайн да осъществяват граждански контрол.

Костадинов – репл. – Относно пешеходните пътеки използвате общинската трибуна, за да говорите неистина. Вчера се правеха пешеходните пътеки до хотел Тунджа и се изпълняват точно така, като се изисква по наредбата, със стрелки и всичко, както се полага. Обръщам се и към председателя да спира изказвания, които не са по същество.

Славов – Благодаря на г-жа Георгиева, че толкава подробно е прочела материала, за да се хванат такива дребни технически грешка, явно се интересува от работата на администрацията. (забележка от председателя към г-жа Георгиева, че говори от място) Всичко по транспорта е обобщено от нашите експерти и е предложено това. Превозвача е играл на ОП при едни параметри и гражданите очакват качество на услугата. На база реалния опит на превозвача и на нашите наблюдения се прави това предложение, не на хипотези и разсъждения. Напрежението беше изкуствено нагнетено от медиите, които в Ямбол са в услуга основно на БСП и предишния превозвач. Сравнително бързо успяхме да коригираме всички проблеми. Джипиес- контрола е изрично съвременно изискване за контрол на автобусите, а моето изискване беше на сайта на общината да се вижда в реално време къде се намират всички автобуси. За същото ще държа и за междуселищния транспорт. За мен това е най-добрия инструмент за спазване на разписанието. Когато има искания за промени, сядаме, коментираме ги и решаваме. Има много добър ред за срещи на кмета с желаещите. За едни приемен ден не се върши нищо полезно, винаги съм го казвал. Даже за една част от хората проблемът е решен, още преди да се видят с мен, защото администрацията е запозната с проблема и е направила постъпки по него. Колкото до пешеходните пътеки те се опресняват в началото на лятото, когато времето е подходящо, после няколко пъти в годината, и пак преди зимния период. Спазваме разпоредбите, но не може да стане наведнъж. Не съм установил не спазване на изискванията. Относно неравностите, те са сложени след решение на междуведомствената комисия по искане на граждани и институции. В нея има представители на всички компетентни в тази област институции. Убеден съм, че те са взели правилното решение, не е възможно да не са спазили закона.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема - съгласно приложения – 1 (Обща Транспортна схема), 2 (Делнично разписание), 3 (Празнично разписание) към Решението.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛИ: М. Сивкова, К. Георгиева,   П. Додов

__________________________________________________________________________________

 

Сивкова - Първо, се извинявам, че поради здравословни проблеми миналия път беше отложена във времето точкaта. Днес имам възможност да представя пред вас предложението за намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране, което внесохме аз, колежката Катя Георгиева и колегата Павел Додов. Позволила съм си да разпечатам схемата, която я има на сайта на общината, за да онагледя зоната, която всъщност предлагаме да остане, като зона за платено кратковременно паркиране. Накратко да представя пред вас предложението, като искам да призова действително за една много практична дискусия, която имаме възможност след решението ни от преди пет години за въведена синя зона и вече четири години синя зона, която е в процес на експлоатация. Какво трябва да кажем, като начало. През 2012 г. ОбС взе решение за създаване на синя зона за кратковременно платено паркиране, поради обстоятелството, че в Ямбол от доста време има проблем, с обстоятелството, че има желаещи да паркират в ЦГЧ в повече, отколкото са местата, които има възможност да бъдат предоставени за паркиране. В плана ни за развитие, който е до 2020 г. това обстоятелство също е отчетено и в плана за развитие е даден начина, който администрацията смята, че е най-удачен, за да се реши този проблем, защото е отчетено, че като цяло в града има проблем с паркирането, а особено той е важен в ЦГЧ. И решението, което там е дадено, е по-скоро комбинирания подход. На първо място продължително и капиталоемко във времето, търсене не на възможности за усвояване на нови терени за създаване на паркинги, като е визирано в плана за развитие варианта с военни имоти, отчетено е обстоятелството за необходимост от зона за кратковременно паркиране в рамките на три часа, така наречената синя зона и разбира се обстоятелството, че е нужен един абсолютен контрол по спазване на организацията на движението и правилата на движението в града. Администрацията се насочи като цяло за работа в две от посоките, т.е. синя зона на първи етап, разширяване на синя зона, разбираме сега от становището, че ще има още едно разширяване и трети етап, и засили контрола върху организацията на движение, което приветствам и което дисциплинира, и даде един положителен ефект винаги, когато се създава някакъв ред и дисциплина. Но не се работи в посока усвояване на терени за увеличаване местата за паркиране. Трудно е да обясним на нашите съграждани, че след като трябва да осигурим места за паркиране, те трябва да плащат за това. Трудно е и хората не искат това нещо като цяло да го приемат. Проблема е навсякъде в големите градове и в много големи градове, не само в България, навсякъде е решен точно с този комбиниран подход. Това, което от последните години от решението за синята зона се направи в Ямбол, т.е. благоустрояват се съществуващи терени, на които и досега са паркирали автомобилите и те се превръщат в истински паркинги и вече като благоустроени терени, но това не е решение на проблема, защото местата за паркиране не са се увеличили, те просто са придобили един приличен и културен вид, и върху тях се провежда един режим на контрол от общинското предприятие, и органите на така наречената служба за контрол, която разбрахме, че съществува в града. Но накратко и за нашите съграждани какво е предложението. През 2012 г. беше прието решението на ОбС за създаване на синя зона в един значителен обхват, като обхвата на тази синя зона е ето тук, общината конкретно го е дала в син цвят. (по схемата) В изпълнение на решението на ОбС, кмета с две свои заповеди определя зоните за платено паркиране. Говоря за платено паркиране, защото всъщност това, че е зона за кратковременно платено паркиране, тя всъщност не е за кратковременно паркиране. В плана ни за развитие е написано и е дадено като решение зона за платено паркиране в рамките на три часа. Кратковременното е, когато даваш едно ограничение в часовете за паркиране. Тази зона не е за кратковременно паркиране, тя е за паркиране в рамките от 08:00 ч. до 18:00 ч., което съвсем не е кратковременно, а то си е в рамките на един работен ден, дори и в повече. В изпълнение на това решение съвсем на кратко, с две свои заповеди кмета определя тези зони. Като първи етап се реализира зоната от 473 паркоместа, която съставлява естествения административен център на града и местата, където винаги са били местата за паркиране, т.е. места за паркиране и паркинги, които ние от години помним. Някога една част бяха платени, друга не, така или иначе се формираха тези 473 паркоместа, като такава зона. Това се прие като един дискомфорт на първи етап, но гражданите като цяло приеха това нещо, тъй като има наистина необходимост хора, които искат да си свършват работа в институции, в организации на центъра да платят данъци, да вземат удостоверения, в действителност да имат възможност това нещо да го свършат. И идеята на синята зона е да се осигури транспортен достъп облекчен на хората до центъра, за да могат те да си свършат работата в този обхват. На първи етап беше едно абсолютно добро решение. Със следваща заповед се разшири синята зона и се въведе втори етап още 350 паркоместа. Първия етап тук е защрихован, просто съм го повдигнала, а втория етап е ето този , който вече бе развит за сметка на тези територии, които са жилищни територии и се направи една промяна в организацията на движението като се направиха някои улици еднопосочни. Вече с въвеждане на втори етап, започна да се усеща голямо напрежение по периферията,  т.е. струпване на голямо количество автомобили. А там, където се получи голямо струпване на автомобили гражданите започнаха да недоволстват, че това е така, което в края на краищата проблема, който беше създаден предизвиква у хората едно желание те да искат още и още синя зона, за може проблема лавинообразно да бъде изтласкан към следващата територия. Така аз ги виждам нещата. Желанието на гражданите да има синя зона, което и аз чувам пък и е написано в становището на администрацията, не е в резултат от получена някаква добра услуга, а то е в резултат от желанието да се изтласка проблема и да се махне от тях, като не ги интересува къде ще отиде просто да не е при тях този проблем. Разбирам, че сега ще има и трети етап на синята зона в обхвата той е ясен долу горе къде ще бъде разположен. Какво мотивира едно предложение за ограничаване обхвата на синя зона, след толкова време на този период на експлоатация може всеки един от нас да направи една преценка и аз се надявам тук да се получи една добра дискусия, защото се получава обстоятелството, че при реализиран първи и втори етап една голяма част от паркоместата стоят свободни. Даже има цели зони, където много рядко спират автомобили. В същото време концентрацията по периферията е нараснала, създадено е едно неудобство от това, че са блокирани едни терени в тази част. Не могат хората да ги ползват, защото е платено, а хората не искат да плащат, тъй като трябва да им се намери възможност да паркират някъде без да плащат и това е редно да се направи от администрацията. Откакто действа синята зона винаги съм имала съмнение, че има някакъв проблем, който за мен възникна от обстоятелството, че още от самото и въвеждане тя не беше мотивирана и не беше анализирана, не беше подробно разработена. Но, откакто тази година приехме бюджета за мен стана ясно, че и администрацията не очаква тази зона да се ползва и ефективно да спират на нея гражданите. Защо? Защото в приходите, които са планирани за синя зона в общинското предприятие 520 хил. лв., които сега разбирам 540 хил. лв. с въвеждане на новия етап. Тези приходи 520 хил. лв. като се разбие на работните дни, като се разбие на 10 часово ползване излиза, че едно паркомясто не е предвидено да се ползва повече средно от два часа и половина до три часа., т.е. ние имаме една ефективност в ползването на синята зона не повече от 30%. Навсякъде в света, който търси ефект от една публична дейност, той гони над 70% ефективност от предоставянето на тази услуга,. Значи в никакъв случай не говорим за пари, говорим от предвиденото ползване. При една ефективност на 30%, не се вижда просто ползата тази зона да продължава да се развива. Така че, предложението ни е да намалим обхвата на тази зона в рамките на първия етап и това да е платената зона, като по преценка на администрацията може да се въведе и часове за ползване, така че да има оборотност и тя в действителност да се ползва от тези, които имат необходимост. Втория етап, който е сега да се ползва, но да не е платен, за да може реално да се ползват паркоместата, които така или иначе са определени и сега не можем да кажем, че не търси администрацията категорично вариант за тяхното увеличаване в рамките на центъра това са възможностите, т.е. това да остане като ползване без да се заплаща, то няма и смисъл да се заплаща, иначе стои празно. И да се търсят възможности за създаване на усвояване на терени за нови паркинги. Това, което е предложено в плана за развитие, което всички ние тук сме го гласували за сметка на някои военни терени да се търси решението за създаването на паркингите, аз това го приемам като абсолютна идея, като много добра идея. И това е военния терен, който е под Боровец там да се търси решение по някакъв начин за сметка на тези свободни площи да се създадат паркинги, които са в близост до центъра, за да може този, който иска да се разхожда в центъра по-продължително време и да пие кафе, да ползва тези паркинги. В големите наши градове, проблема по този начин се решава комбинирано, т.е. на големи паркинги, които в големите градове са така наречените буферни паркинги си спират там автомобилите. В някои градове дори срещу един лев на ден се осигурява и някаква охрана, но проблема с паркирането няма да се разреши със синята зона и с нейното разширяване, защото териториите стоят неефективно свободни. Така че, предложението, което ние даваме е да се намали обхвата на синята зона за кратковременно платено паркиране, като тя обхване, тук в решението са описаните терени, но те фактически са преписани от заповедта на кмета за първият етап. Наистина очаквам да се получи една добра дискусия, защото липсата на говорене по този въпрос, насочване на средства и усилия в една или друга посока по преценка на администрацията, не са най-доброто решение. Мисля, че това е една добра тема ОбС да направим един добър разговор, да се обменят идеи и да се стигне до така най-вярното решение.

Ив. Йорданов - ПК ТУИТЕ не приема предложението. (приложен протокол)

Бакърджиев – репл. - Слушах мотивацията на г-жа Сивкова и искам да изразя моето мнение. Първо, благодаря за схемата, защото и аз смятам да я използвам. По отношение на основния проблем, по скоро има два основни проблема. Първия е от схемата, ако може да се забележи и точно в тази зона, на тези места на практика няма свободни терени и няма как да бъдат развити нови паркинги с изключение по посока да бъдат отнети зелени площи или детски площадки. Варианта на където могат да се развият паркингите е на практика само върху съществуващата улична мрежа, която се използва. Другия проблем, който е може би основния е, че така едно хубаво нещо, което ни донесе демокрацията е това, че почти всеки може да си позволи да си купи автомобил. От началото, когато беше въведена зоната за платено паркиране, на практика досега на територията на община Ямбол са регистрирани над 2000 нови автомобила. И в тази връзка, ще застана на самата карта това, което се предлага всъщност ще задръсти нещата доста повече. Тъй като, ако това е зоната за платено паркиране, т.е. това, което е втория етап на зоната за паркиране се превръща в буфер. И ако тогава този буфер беше запушил основната част на синята зона с „Х“ автомобили, в момента те са може би около два пъти повече. От една страна имаме автомобилите на хората, които живеят в центъра, т.е. аз си позволих да обиколя една вечер, когато си разхождах кучето и да ви кажа, че в момента сега съществуващите паркинги в централната част вечер са заети някъде около 85%, 90%. И при наличието на повече автомобили, при по-разширена зона, т.е. точно този буфер се освобождава. Или той колкото и да е по-широк този буфер той може да поеме по-голямо количество автомобили. Означава, че, ако се върнем на първия вариант тези автомобили, които имахме преди пет години плюс новите пак ще застанат вътре. Така че, в никакъв случай няма да можем да разрешим проблема. И ако предложението е наистина усвояване на терени в посока военните поделения, извинявайте ама военните поделения се падат извън тази зона. Ако въведем примерно, както предлагаме буферен паркинг там, а синята зона е тук искам да ви кажа, че там никой няма да спира, всички пак ще бъдат в подстъпите на синята зона, чисто математически. Проблема, за да бъде решен е просто тази зона, дори бих казал, че и тази част, която е нагоре между тези две улици също е хубаво да влезе вътре. Ако сте минавали пеша най-отдалечените части от синята зона, които са в момента са от порядъка от пет до седем минути пеша до централната част. Ямбол не е чак толкова голям град, той е общо взето квадратен. Така че, дали и ние се нуждаем от буферни паркинги, както в София, които са изнесени? Но, ако в момента се върнем на стария вариант искам да ви кажа, че няма да решим никакъв проблем, напротив. Този проблем ето тук ще стане много по-тежък, отколкото е в момента. Така че, ако искаме да имаме точно усвоени буферните паркинги, които са в подстъпите на Боровец и които са накрая на ул. „Граф Игнатиев“, където са поделенията, просто синята зона трябва да стигне до тях. Иначе ще се сблъскаме с това нещо там да се построят едни паркинги, никой да не паркира на тях. А отделно, ако сте забелязали, ако сега в момента, ако излезете да видите каква е запълняемостта на синята зона ще видите, че в момента едно около 80% от тези паркинги са заети. В дните, когато няма синя зона искам да ви кажа, че около музея посмъртно не може да се спре, за нищо, да не говорим за автобуси или нещо по-сериозно. И така разположено, имайки в предвид, че някои от подходите в синята зона така ще бъдат затворени, така че дори да искаш да отидеш да си платиш просто няма как да стане. Това е моето мнение, аз съм с противно на вашето.

Сивкова - репл. – Може би само трябва да изясня предложението и да наблегна на едно обстоятелство, което може би е важно. Не става въпрос тези паркоместа от втория етап да отпаднат, те ще останат, но без заплащане. Те сега са празни,. Това, че твърдите, че в момента са на 80% пълни не кореспондира с това, което администрацията дава като ефект. Аз нямаше да стана и да тръгна да правя някакво предложение, ако нямаше насреща нещо, което администрацията дава като основа. А тя дава най-много 30% ползваемост. Така че, всякакви приказки, че 80% е ползваемостта не кореспондира с това, което се дава. Но уточнявам, това е да си остане платено в тази част, това което е направено като паркоместа да остане за ползване, то е добро, но да е без заплащане. И г-н Бакърджиев, това да се ползват военните имоти, това е предложение на самата администрация, която го е разписала в най-дългосрочния документ, това е плана за развитие и аз не съм си го измислила. Там е записано, че решението на проблема с паркирането в Ямбол е дългосрочен, трудоемък, капиталоемък, но той е свързан с усвояването на нови терени за паркинги. Така че, след като администрацията ни дава едно такова решение и то е основното, аз търся в тази посока някакъв резон. Комбинирания подход, една концентрирана и ефективно ползвана на синя зона с режим почасов за ползване, която наистина да се ползва, създаване на това, което е направено като паркоместа безплатно за гражданите със засилен контрол и усвояване на нови терени за направата на паркинги. Сияната зона не решава проблема с паркирането и в плана за развитие това, което сме приели е друго решение. Нека да върви това, което дългосрочно сме решили да правим, няма лошо да и остане синята зона, но нека тези терени да ги освободим, за да могат те реално да се ползват, защото ви казвам, че те не се ползват реално. Също другата възможност е с този идеен проект, който е за р. Тунджа, очаквам администрацията там да зададе като задание и евентуален вариант за проучване възможността да се оформят и паркинги покрай реката. Има възможности да се реши този проблем. Не говорим за пари или нещо друго, говорим за решаване на проблема.

Бакърджиев - дупл.- Само искам да попитам г-жа Сивкова, вярва ли, че, ако тук е платената зона за паркиране, ако общината инвестира по р. Тунджа примерно няколко милиона лева да се направят паркинги, някой ще спре тука да си свърши работата горе, а няма да запълни тази горе? Ако тази зона не е платена, тя ще е задръстена.

Ив. Йорданов - Виждам доброто намерение на г-жа Сивкова да измислят нещо кардинално, което да реши проблема, обаче те го задълбочават, ако има такъв,  макар че за мен няма и ще обясня защо. За тази периферия, за която говорите имаме типичен пример в момента паркинга на бл. 17 на ул. „Димитър Благоев“ и бл. 38 на ул. „Кабиле“, който е една уникална, така наречена периферна тапа. Ако ОбС приеме вашето предложение и ако то се приложи ще образуваме още минимум две периферни тапи. Може би преди години, когато е решаван въпроса не е отчетено като въпрос. Аз дори бих предложил на г-н Бакърджиев, да направи една подписка, тъй като знам, че живее там и да вкараме паркинга на бл. 17 и бл.38 на ул. „Кабиле“ също в обхват на синята зона, за да няма периферни тапи. Но, ако приемем вашето предложение ще образуваме още една периферна тапа на ул. „Екзарх Йосиф“ и ул. „Хан Кубрат“, всички го знаем. Аз нямам нужда от картата, разчитам на вашето пространствено мислене, да можете да разберете какво имам в предвид. Тъй като хората няма да бъдат толкова глупави да спират на ул. „Преслав“, където има достатъчно много места, а ще спират на гърба, 20 м. в източна посока на ул. „Екзарх Йосиф“. По този начин, както казвате Вие за ефективност на предприятието вие ще я занижите, няма да я увеличите. Ще обезсмислите всичките паркоместа по ул. „Преслав“, като платена зона. Не знам дали сте се замисляли Вие сте инженер, особено за геодезист трябва градоустройството да ви идва отръки. Другата тапа, третата тапа, тапата на ул. „Цар Самуил“ и ул. „ Браила“, още една тапа, която вие реално цялата синя зона ще я обезсмислите и ще я превърнете не в 30%, както казвате, а клоняща към 0%. Тези периферни тапи, ако ги свържем, даже ще образуват и обръч. Даже, ако съм по цветущ в един сърп, който ще води до фалита на предприятието. А пък чука ще остане за хората, да си го чукат по главата.

Додов - Аз ще започна отзад напред. Мога да смятам и знам приблизително кой как ще гласува, принципа обаче е съвсем различен. Аз, като част от вносителите на това предложение, в качеството си на инвеститор в града, в качеството си на работодател, поглеждам от икономическа и социална гледна точка на проблема. Има решение на проблема, но той е твърде дълго за обясняване. Тук става въпрос за няколко аспекта. Единия аспект е доколко тази синя зона в този широк обхват е полезна? Полезна за кого? За тези, които живеят в ЦГЧ или за града като цяло? И в другия аспект е доколко тя е доходоносна? Ако някой от хората, които използват тази синя зона трябва да платят, заради това, че другите се облагодетелстват, то ефективността, както казва г-жа Сивкова е нищожна. Ние търсим балансирания метод, доколко тази синя зона да обхваща определен периметър. Има и определени норми, които могат да се въведат и определени правила, при които общината да печели повече дори и намаляйки обхвата на синята зона. И аз бих цитирал един от тях, това е например да се плаща абонамент. За някой, който желае да ползва тази синя зона или са живущи на града в ЦГЧ. Защото, както каза ще цитирам отново г-жа Сивкова, тук става въпрос някой да ползва нещо за сметка на друг. В крайна сметка защо сме направили тези паркоместа с общински средства и те доколко да бъдат полезни за града ни и не само за града ни. Нека да обърнем внимание, че за ЦГЧ се извършва и икономическа дейност. Част от тези обекти, които са предмет на икономическата дейност генерират по-високи доходи свързани с данъците на тази община, те са изрядни платци. Не на последно място въпроса ми е към кмета. Кога ще получим ние един отчет от това предприятие за изтеклата 2016 г., за да направим по-комплексен анализ на това какво се случва с тази синя зона? На мен ми е пределно ясно, че тук казуса в един момент ще стане безпредметен, защото тръгвайки да подлагаме на гласуване, няма да се приеме това предложение. Въпроса е да приемем едно по-добро решение, което да е полезно за всички ни, а не просто да прибираме парите на едни, за да облагодетелстваме други. Защото в момента аз считам лично, че това се случва точно по този начин. Моите уважения г-н Йорданов, ще ви помоля да подхождате по-комплексно като се изказвате, не просто популистки да говорим по даден казус, защото този казус е малко по-различен от всичко останало, което би касаело някакви партийни интереси. Благодаря ви за вниманието, искам да ме разберете правилно.

Ибрфишимов – репл. – г-н Додов, само да ви направя реплика, че и сега има абонамент на живущите и аз съм един от тях, които плащаме абонамент. Казвам това, защото ми се стори, че казвате, че искате да има такъв абонамент.

Додов – дупл. - Аз казвам, че това е едно от решенията, които могат да дадат решение на казуса за тези, които живеят в ЦГЧ да продължат да си ползват своите места. Напротив би могло да дадат тези техни паркоместа да бъдат маркирани в определен диапазон. Има решение, решение е имало и от преди да се въведе синята зона. И аз съм бил един от тези ползватели, които са плащали такова решение считано от 2000 г. насам.

Костов - Г-н Додов, въпреки, че съм само за изказване имам съвсем къса реплика. Това, което Вие в момента дискутирате и предлагате е въпрос на съвсем друга дискусия. Вие или не сте видели под какво сте се разписали или явно сте решили просто друга точка да внасяте в някаква следваща сесия. А точката е намаляване на обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране. И аз си мисля, че на предната сесия също беше в дневния ред. Много разумно г-жа Георгиева оттегли тази точка. Не само, че таблото го нямаше г-жо Георгиева, Вие и таблото да е тук пак не можете да обясните мотивировката на тази точка. Защото тази мотивировка или я е писал човек, който не е от Ямбол, или човек, който не живее в Ямбол, или е възможно и двете. Тук са описани да отпаднат от обхвата на синята зона няколко улици като ул. „Страхил войвода“, ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Браила“ и ул. „Цар Самуил“. Защото видите ли те са отдалечени те са далеч от най-често ползваните от гражданите администрации и учреждения. Явно някой в Ямбол не знае къде е полицията, не знае къде е НОИ, не знае къде е НАП. И ако се разходите след сесията ще видите, че специално паркинга, който е на ул. „Браила“ и ул. „Цар Самуил“ е пълен на 100%. Не знам от какво си вадите извода, вероятно от някакви отчет на общината, които далеч не показват реалността, тъй като знаете, че има абонамент има инвалиди и т.н., не може да го смятате 20 коли, 200 лв. днес, че са стояли през тези 10 часа. Сините зони са доказали ефективността си не само в Ямбол, има ги вече във всички областни градове. Виждате, че и Сливен взимат от нашия опит, след като изостанаха доста миналия мандат, сега и те ще вкарват синя зона. И Ловеч имат от 2014 г., Бургас имат синя зона. Друга част от мотивацията ви, синята зона е донякъде дисциплина на гражданите. Не, синята зона създава ред за паркиране. И паяка, който тук цитирате, няма нищо общо със синята зона, той по принцип не работи в синята зона. Дисциплината на шофьорите и намалянето на нарушенията, което се целеше да се постигне не се получи, тъй като нарушенията и сега са факт, само че в по-отдалечени от центъра територии. Това изречение аз бих го ползвал за мотивация за разширяване на синята зона, ако бях решил да правя такова нещо. Така че, не приемам вашата мотивация, не приемам и някои аргументи, включително и за бизнеса има кога да се зареждат магазините, а и знаете, че синята зона, а и вече беше цитирано, че е от 08:00 ч. до 18:00 ч., събота и неделя не работи. Ако се разходите събота и неделя ще видите, че тя е пълна въпреки, че не се заплаща по това време. Това са моите аргументи и моето виждане по мотивацията, така че аз ще гласувам против вашето предложение.  Не съм съгласен с него.

Сивкова – репл. - Честно да си кажа малко съм разочарована от това, че не чух никакви аргументи, по-скоро някакви лични такива нападки и нито един мотив в някаква подкрепа на едно по-добро решение. Аз не ползвам да уточня някакви отчети или нещо си на предприятието, защото такива няма и не са ни предоставени. Аз ползвам посочен приход в бюджета от дейността на предприятието, в който приход не се включват глоби и всичките други санкции, които се налагат. Това е чистия приход от дейността по предоставяне на услугата и сметките показват това. Направете си ги и вие, инженери сте, вижте какво е. това, че правите много подробен преглед на това, което е написано в предложението, мен ме ласкае, тъй като явно сте се запознали с него, но за съжаление не чух някакъв аргумент против това, което предлагам.

Костов – дупл. - Аз не разбирам къде видяхте личните нападки и къде решихте, че нямам аргументи против вашето предложение. Чета го дословно: „Такива са зоните по улиците „Страхил войвода",  ул. „Екзарх Йосиф“, ул. „Стефан Караджа“, ул. „Хан Кубрат“, ул. „Браила“ и ул. „Цар Самуил“.“ Нали не е нужно да чета толкова задълбочено Вашето предложение. Аз съм от Ямбол, знам къде са тези улици, казах Ви преди малко на кои места са, казах Ви какви администрации обслужват в момента, така че не виждам основание за вашата изнервеност.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Аз също се радвам, че тече дискусия по темата за Синята зона, защото всяко едно нещо, което касае хората в града, и най-дребното, е важно за нас когато някой се усъмни, че може да касае някого. Но категорично не мога да приема, че опита за създаване на ред, регулация на целия този процес и създаването на комфорта за паркиране в града се деформира по този начин, по който в момента се деформира от вносителите. Това със сигурност не работи за гражданите на Ямбол, по-скоро или някой е лично обиден, или някой гони политически дивиденти, или някой се опитва да се хареса на хората по възможно най-популисткия начин, който според мен отдавна би трябвало Вие като общински съветници да го отхвърлите, защото то никога не е работило за хората. Няма нормален човек на когото ако кажете – „Искате ли да плащате за паркиране?“, да каже – „Да искам.“ Няма такъв. И аз съм такъв, ако мога да не платя няма да платя. Но когато има ред, правила, закони, наредби се съобразявам, защото живея в тази държава, и в тази община. И е напълно нормално, когато сме определили с Ваше решение на общинския съвет зона за паркиране, която е в този обхват, и със мои заповеди тя последователно се въвежда в действие – напълно нормално е когато хората не искат да плащат това левче за час, те да търсят някъде в страни място, за да не плащат това левче. Ако се замислите в по-голямата си част не, ами почти на 100%, всеки един които отива да си свърши някаква работа в някаква администрация отива и си плаща левчето. Всеки един, който отива да пие кафе или да се разхожда не иска да го плаща, макар че ако сметнеш цената на кафето и другите удоволствия, които си позволява те са доста по-скъпи отколкото левчето, което ще плати за Синята зона. Но продължават да паркират неправомерно не само по улиците но и по тротоарите и създават доста неудобства. Опитваме се да се борим и с инструмента на паяка, и с инструмента на СПООР, и със инструмента на служителите на Синя зона с тези недобросъвестни водачи на превозни средства, но те продължават. Винаги този процес е твърде динамичен и много неустойчив, но колкото по-консолидирани сме ние вече във виждането си да отстоим това като вече завоевание, въведен ред и удобство за хората, толкова по-добре за всички. И тук много превратно се тълкуват едни числа. Никой не е поискал от администрацията, аз поне нямам такова сведение, преди малко питах и колегите – отчет, точен, на ОП Платени зони за паркиране. Ако някой го беше поискал това е отчет, който ние си даваме и като обобщен и като детайлен към МФ, даваме го на всяко тримесечие, даваме го в края на годината, длъжни сме. Няма проблем, това не са скришни неща, щяхте да видите точно числата, да си направите анализа. Това, което е прието в бюджета е прогноза, примерни числа, може да се окаже, че от едни 700 000лв. които сме предвидили, в зависимост от това кога кмета ще пусне заповед, за да пусне следващия етап от Синята зона естествено, в края на годината може да се окаже че са събрани и 500 000лв., може да се окаже и че са 1 млн. Това зависи от много неща, то затова бюджета е рамка, бюджета е прогноза, както казах и в началото на сесията. Не мога да се съглася, че трябва да има нови паркинги, и че това е смисъла от Синята зона, а не да оптимизираме съществуващите. Ами структурата на нашия град е такава, ами там където сме могли да откраднем и мъничкото пространство, с което да не ощетим зелени площи, детски площадки, тротоарни площи, каквито и да са други за общо ползване, ние сме го направили. Както и г-жа Сивкова каза със самото благоустрояване на съществуващите паркинги сме увеличили минимум с 20% броя на вече паркиращите там. Защото без това благоустрояване и без този ред който се създава, всеки паркира както му е на акъла. Без да обиждаме Албания ама знаете приказката – паркира като албански тираджия, защото спира където си иска, без да се съобразява с никого. Това е и една от същинските причини  да започнем да облагородяваме постъпателно тези паркинги, които са около  идеалния и широкия център на града. Заедно с това обаче Вие миналата година одобрихте проект, този проект вече е разплатен или се работи пространството между ул. Преслав, ул. Кабиле, ул. Димитър Благоев в тази си част една част от зелената площ в междублоковото пространство, една част от тротоарната площ в това междублоковото пространство е предвидено за паркинг. По същия начин в момента е направено задание, надявам се скоро да стартираме и проектиране за паркинга който е успоредно на ул. Каранова. По същия начин, там където е затворен и зад бившето химическо чистене, там където беше разположено ПП Атака преди време, там със сигурност ще се освободят не малко места за паркиране. Но това е града, ако искате нови места за паркиране това значи плана на града на масата, отчуждаване на къщи на хората, разрушаване и отваряне на нови места. Това е града, няма други. За съжаление така са го построили преди нас, няма лошо ние се съобразяваме с даденостите и търсим на база на тези дадености най-оптималния вариант как да бъдем полезни на хората чрез регулация на този процес на паркиране. Изцяло погрешна политика. Както казаха колегите, които опонираха на вносителите всяко едно ограничаване на Синята зона в момента ще доведе до претоварване на широкия център. По скоро Синята зона трябва да обхване целия този обхват, които има и когато се отдалечи в рамките на 10 мин. от центъра тогава ще се обезмисли паркирането някъде далеч от центъра, за да не плаща за Синята зона. Но в тази Синя зона ще има ред и спокойствие както за паркиращите, така и за живущите. Затова опита да се защитава това с идеята, че се следва някакъв обществен интерес никога не мога да го приема. Никога Синята зона не сме я създавали под претекст, че тя ще печели, от самото начало – отворете моите мотиви, онова което аз казах, когато защитавах предложението в общински съвет преди 5г. или там колкото минаха. И ще видите, че там никога не съм казал, че от това чакаме да печелим. Напротив, основната идея е въвеждането на ред, спокойствие за всички, защото центъра е център не само за тези, които живеят там, центъра е център за целия град. Така е създадена общността, живота, обществото, света – цивилизования, че във всяко едно място, колкото и малко да е то има център – и всеки отива там, и всички административни услуги са там, както и от реалния живот. Затова немога да приема, че едва ли не взимаме от едните за да правим нещо в полза на другите. Не е така. Ако разсъждаваме по тази логика направете сметка, защото Вие сте гласували средствата, колко пари сме вложили само миналата година и колко ще вложим и тази за благоустрояване на паркинга на бившия френски център както го знаем, който обслужва основно данъчното, същия този паричен салон на „Кабиле“ 1, за който днес дискутирахме. Вижте колко пари са отишли за благоустрояване на всички останали паркинги в Синята зона и ще видите, че ако разсъждаваме по тази логика, че Синята зона трябва да печели те тези пари няма да се избият и след 10г. от постъпленията й. Не това е смисъла, а да се урегулира процеса, да се оптимизира и да е удобно на всички, и живущи, и приходящи. Много зони са свободни, една трета от местата щели да бъдат заети, нека се разшири обхвата до границите, които е определил общинския съвет и тогава ще видите, че ще се променят нещата. Ще се обезмисли да се паркира толкова далеч, по-добре човек да тръгне пеша. Или ще си плати за услугата. Но това е последното което искаме, това е национална черта. Както и за да има ред, не случайно МВР има голям бюджет. Общината не изземва функциите на МВР, нашата дейност взаимно се допълва. За да се синхронизират нещата и да се приложи закона изцяло имаме платени служители на полицията, които Общината издържа и те са в екипите при необходимост да упражняват своите функции, които служителите на общината нямат. Тази натовареност от 70 – 80% ще се получи, когато разширим синята зона, а не когато я свием. Служителите от синята зона понасят цялото негативно отношение на хората, но се справят. Задръстването става в буферните зони, едните са тарикати, а другите са съвестни. За плащането на абонамента, няма как да се случи както предложи г-н Додов. Ако можеше в София първи щяха да го въведат, те са най-напред със синята зона. Има ред технически причини това да не може да се случи, мога да го обясня много детайлно, но не е тук мястото и времето. Трябва да мислим в полза на гражданите, а не да разсъждаваме популистки и да доведем до ущърб за жителите на Ямбол.

Ибришимов – Няма повече изказвания, преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

 

 

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 15                        против – 12                           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Аз съм против, Яв. Брънков е против, Т. Петкова – против, Т. Сулева – против, З. Захариев – против. Колеги, имам процедурно предложение да прегласуваме проекторешението, поради съмнения за некоректност, както е по правилник.

 

            Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 21                        против – 10                           въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на повторно гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 11                        против – 20                           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не се приема.

 

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Ибришимов – Тъй като и от днес има промяна в ОбС, искам да направя корекция в моето предложение – в.1 вместо ПК ЗСД да стане ПК по ЗПУКИ, и нова т.3 - На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член и председател на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Георги Славов.

 

Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

 

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията.

 

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

 

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията.

Гласували      за – 21                        против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и ПК „Общинско имущество, контрол на дружества с общинско участие и сделки с общинска собственост“ общинския съветник Теодора Сулева.

2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК „Образование, спорт и младежки дейности“ общинския съветник Стефан Стоянов.         

3. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член и председател на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Георги Славов.

 

 

Георгиева – отр. вот – С цялото ми уважение г-н Славов, колеги, но ми остана въпроса в колко ПК ще бъде член Г. Славов, сега е в ОИ, ЗОР и това е трета комисия, това разрешено ли е?

Ибришимов – Сега ще проверим по правилника ни за работа. – Съгласно чл.30.2. може да участва в до три ПК и в ръководството само на една ПК.

 

 

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесетото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова

 

 

                                                                                                          Р. Стоянова