РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 26 МАЙ 2017г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛИ: М.Сивкова, К.Георгиева, П. Додов

21.  Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 12, ал. 3 от Правилника за наградите и отличията на община Ямбол удостоява с „Наградата на Ямбол“ за 2017 г. за значителен принос в развитието на града Куклен театър „Георги Митев“ - Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017г., съгласно Приложение № 2.

          3. Променя решение 5.4. от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017г. по точка втора от дневния ред както следва:

          5.4. за командировки в чужбина – 25 000 лв., от които:

          - в дейност 122 „Общинска администрация“ – 17 000 лв.

          - в дейност 123 „Общински съвет“ – 8 000 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197 от Закона за предучилищното и училищно образование и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ямбол и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2017 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2016г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

Приема Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества - гр. Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2016 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейностите през 2016г. по Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018г.” за календарната 2016 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно създаване на Младежки културен център "Георги Братанов" - Ямбол и приемане на правилник за устройството и дейността му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 18, ал. 2, т.1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси:

I. Създава Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол - юридическо лице със самостоятелен бюджет, второстепенен разпоредител с бюджет, финансиран от бюджета на Община Ямбол.

II. Приема Правилник за устройството и дейността на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол и организационна структура, съгласно Приложение № 1.

III. Възлага на кмета на Община Ямбол да проведе конкурс за длъжността „директор“ на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол.

IV. Трудовите правоотношения с персонала от звено „Младежки дом“ към ОП „Туризъм и култура“ да се запазят на основание чл. 123, т. 4 от Кодекса на труда.

V. Предоставя за управление на Младежки културен център „Георги Братанов“ – Ямбол имот публична общинска собственост, а именно:  сграда с идентификатор 87374.533.6.4 по КК на град Ямбол, находяща се в Градски парк гр. Ямбол, с площ 1300 кв.м, АОС  № 1/15.11.1996 г., предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид имот със специално предназначение и ползване.

 

     

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“:

1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, договор за БФП №: BG16RFOP001-1.017-0002-C01 от 12.01.2017 г., по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 2 316 083.00 лева, във формат: образец Приложение Е1-IV от пакета документи за бенефициенти по ОПРР, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 12.09.2019 г. [2 (два) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ], когато записът на заповед не е предявен.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект  „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ - град Ямбол“, Договор за БФП №: BG16RFOP001-3.002-0028-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“:

1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по проект Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0028-C01 от 08.12.2016 г., по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България ”.

2. Упълномощава  кмета  на  община Ямбол да издаде Запис  на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 454 944.28 лева, във формат: образец Приложение Е1-IV от пакета документи за бенефициенти по ОПРР, за обезпечаване на авансово плащане, за срок до 08.03.2019 г. [2 (два) месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ], когато записът на заповед не е предявен.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно искане за авансово плащане и издаване на запис на заповед от Община Ямбол по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“,  Договор за БФП № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с поетите ангажименти по Договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“:

  1. Разрешава поемане на финансов ангажимент за обезпечаване на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално развитие”.
  2. Упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на оперативна програма „Региони в растеж” – главна дирекция „Градско и регионално развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 2 668 907,55 лева /два милиона шестстотин шестдесет и осем хиляди деветстотин и седем лева и петдесет и пет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, за период до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

 

           

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане допълнение на схема за разполагане на преместваеми съоръжения (фитнес уреди на открито) в Градски парк, УПИ І, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 9 от ЗУТ:

Приема допълнение на схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на Градския парк, УПИ I - отреден „за градски парк”, ПИ 87374.533.20 по КК на гр. Ямбол, състоящо се в обособяване на нови места за поставяне на фитнес уреди на открито, съгласно приложената ситуация.

            Настоящото решение е неразделна част от Решение по т. 9, взето на на XXIV – то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30 юли 2013 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ІV-68 "за озеленяване и трафопост", кв.153 б по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-68 „за озеленяване и трафопост”, кв. 153 б по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване на предварително съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР на УПИ ХХVІ и УПИ ХХVІІ "за производствено складова дейност, търговия и услуги", кв.162 по плана на гр. Ямбол, Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134. ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава  предварително съгласие за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ XХVI и УПИ  XХVII,  кв. 162, с отреждане „за производствено складова дейност, търговия и услуги”, кв. 162 по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона, състоящо се в тяхното обединяване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІІ 4002, кв. 79 а, одобрен със заповед І-А-734 от 14.09.1995г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ VII 4002, кв.79“а“, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-734/14.09.1995 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.535.293 с площ 8 кв.м. в размер на 550.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на ЕООД „Маскар“ с ЕИК 201462392, седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Самуиловско шосе“ № 5.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол в ОС на акционерите на МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 226 от Търговски закон, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т.9 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.50,  ал.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества, избира и упълномощава за представител на Община Ямбол в общото събрание на акционерите на на  МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД , Георги Славов – кмет на община Ямбол или изпълняващия функцията кмет, съгласно заповед за заместване, към датата на провеждане на общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД и при липсата на физическа възможност да присъства на това събрание, да упълномощава, чрез пълномощно, издадено от кмета на общината или от изпълняващия функцията кмет, лице, което да представлява общината в общото събрание на дружеството.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г., приета с Решение по точка първа на Шестнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2017г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, със следните имоти

 

81.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116

 

 3 198 кв.м.

 

 

Акт №2052 за частна общинска собственост от 21.12.2016г.,

 

ул. „Ормана” №92,

град Ямбол

82.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117

 

 3 659 кв.м.

Акт №2053 за частна общинска собственост от 21.12.2016г.

ул.„Ормана” №84 град Ямбол

83.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118

 

2371.00 кв.м.

Акт №2054 за частна общинска от 21.12.2016г.

ул. „Ормана” №86 град Ямбол

84.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119

2568.00 кв.м.

Акт №2055 за частна общинска от 21.12.2016г.

ул. „Ормана” №88 град Ямбол

85.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120

2638.00 кв.м.

Акт №2056 за частна общинска от 21.12.2016г.

ул. „Ормана” №90 град Ямбол

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол, продава чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и осемнадесет/, с площ 2371 /две хиляди триста седемдесет и един/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол, с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ VІ /римско шест/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-1273/14.09.1990г., актуван с Акт № 2054 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 86, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 66 455.00 лв. без ДДС (шестдесет и шест хиляди четиристотин петдесет и пет) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 227.50 лв. (тридесет и три хиляди двеста двадесет и седем лева и петдесет стотинки)

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и деветнадесет/, с площ 2 568 /две хиляди петстотин шестдесет и осем/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол, с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ V /римско пет/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-1273/14.09.1990г., актуван с Акт № 2055 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 88, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 71 976.00 (седемдесет и една хиляди деветстотин седемдесет и шест) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 988.00 (тридесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и осем) лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и двадесет/, с площ 2 638 /две хиляди шестстотин тридесет и осем/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол, с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ IV /римско четири/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-1273/14.09.1990г., актуван с Акт № 2056 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 90, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 73 938.00 лв. без ДДС (седемдесет и три хиляди деветстотин тридесет и осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 36 969.00 (тридесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и девет) лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и седемнадесет/, с площ 3 659 /три хиляди шестстотин петдесет и девет/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол , с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ VІII /римско осем/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-364/18.07.1997г., актуван с Акт № 2053 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 84, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 101 038.00 (сто и една хиляди и тридесет и осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 50 519.00 (петдесет хиляди петстотин и деветнадесет) лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и деветнадесет точка сто и шестнадесет/, с площ 3 198 /три хиляди сто деветдесет и осем/ кв.м., по КККР на гр. Ямбол , с  начин на трайно ползване за производствена и складова дейност, идентичен с УПИ VІI /римско седем/, кв.151 “a” /сто петдесет и едно буква “a”/ по ПУП ПР, одобрен със заповед I-A-364/18.07.1997г., актуван с Акт № 2052 за частна общинска собственост от 21.12.2016г., находящ се на ул. „Ормана” № 92, гр. Ямбол

Начална тръжна цена на имота 88 573.00 лв. без ДДС (осемдесет и осем хиляди петстотин седемдесет и три) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 44 286.50 (четиридесет и четири хиляди двеста осемдесет и шест лева и петдесет стотинки) лв.

6.  Самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.152.4.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто петдесет и две точка четири точка едно/ по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 /двеста и един/ кв.м, партер  в четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81. Обектът е актуван с Акт № 1685 за частна общинска собственост от 07.03.2011г. и е с адрес гр.Ямбол, ул. „Кабиле” № 1 .

Начална тръжна цена на имота 320 700.00 (триста и двадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 160 350.00 (сто и шестдесет хиляди триста и петдесет) лв.

7.Заведение за бързо обслужване – снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по кадастралната карта на град Ямбол, със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66, находящ се в гр.Ямбол, ул. „Каранова” № 2, актуван  с Акт № 1752 за частна общинска собственост от 27.08.2012г.. 

Начална тръжна цена на имота 171 000.00  лв. без ДДС (сто седемдесет и една хиляди) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 85 500.50 (осемдесет и пет хиляди и петстотин лева и петдесет стотинки) лв.

8. Самостоятелен обект в двуетажна сграда №2 /две/, етаж 2 /втори/ разположена в ПИ с идентификатор 87374.541.14 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и едно точка четиринадесет/, със застроена площ 90 /деветдесет/ кв.м., състоящ се от три стаи и две тераси, конструкция – масивна с частични стоманобетонни елементи, строен през 1937г., част от УПИ II /римско – две/, имот 3300 /три хиляди и триста/ в кв.86 /осемдесет и шест/ по регулационния план на град Ямбол, актуван с Акт № 1590 частна общинска собственост от 17.02.2010г., находящ се в гр.Ямбол, ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2.

Начална тръжна цена на имота 87 900.00 (осемдесет и седем хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 43 950.00 (четиридесет и три хиляди деветстотин и петдесет) лв.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно прекратяване на лечебно заведение „Дентален център № 1- Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл. 9, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, приема Годишния отчет и Баланса за 2016 година на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

II.

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2 от ТЗ, чл. 54 от Закона за лечебните заведения и чл.9 ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинска част от капитала на търговските дружества Общински съвет Ямбол прекратява „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД ЕИК 000967546, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,ул. „Димитър Благоев“ № 2.
  2. На основание чл.156 от ТЗ открива производство по ликвидация на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.
  3. На основание Чл.266, ал.2 от Търговския закон определя срок за извършване на ликвидацията  - до 8 месеца.
  4. На основание чл.156, ал.2, чл.266, ал.5, т.1 от Търговския закон и чл. 9, ал.1, т.11 и чл.43, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор на дружеството Антон Димитров Гонев – регистриран счетоводител, с месечно възнаграждение в размер на 1 000 лв.
  5. Решението по т.1 влиза в сила след получаване на съгласие от Министъра на здравеопазването, съгласно чл.54, ал.3 от Закона за лечебните заведения.
  6. Освобождава от длъжността управител на „ДЦ № 1 – Ямбол” ЕООД , ЕИК 000967546, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 2, д-р Христо Атанасов Желев, без да го освобождава от отговорност.

7. Активите и пасивите на дружеството да бъдат предадени с предавателно – приемателен протокол от д-р Христо Желев на ликвидатора Антон Гонев.

    

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем за обект – общинска собственост на ул. "Чая" № 2, д-р Ваня Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3392/09.04.2012г. с ЕООД „АИППМП – д-р Ваня Иванова – 2012“, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев“ № 74-А-5-12, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – Кабинети за лекарска практика, частна общинска собственост, с обща площ 130.00 кв.м., находящи се на І – ви етаж в източното крило на сграда с идентификатор 87374.523.401.1 по КК на град Ямбол, с адрес ул. „Чая“ № 2, гр. Ямбол, с 5 (пет) години, считано от 09.04.2017г.

 

 ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна на Транспортната схема на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и във връзка с чл.8, ал.4 от Наредба №2 от 15 март 2002г., за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет Ямбол утвърждава промени в Общинската транспортна схема - съгласно приложения – 1 (Обща Транспортна схема), 2 (Делнично разписание), 3 (Празнично разписание) към Решението.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно намаляване обхвата на зоната за кратковременно платено паркиране (Синя зона) в гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛИ: М. Сивкова, К. Георгиева,   П. Додов

__________________________________________________________________________________

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промени в състава на ПК към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и ПК „Общинско имущество, контрол на дружества с общинско участие и сделки с общинска собственост“ общинския съветник Теодора Сулева.

2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК „Образование, спорт и младежки дейности“ общинския съветник Стефан Стоянов.         

3. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член и председател на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Георги Славов.