ПРОТОКОЛ № ХХІІ

 

           

            Днес, 31.07.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0109/24.07.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Антоанета Антонова, Георги Славов, Стоян Стоянов.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесет и второто заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на второ искане за авансово плащане по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХVІ-7868 "за производствено - складова дейност, търговия и услуги", в кв.147 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване проект за ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН за захранване на поземлен имот 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне на общински имот за управление на Куклен театър "Георги Митев - Жоро".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Турманов - ИМ" ЕООД за Обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Под язовира", от Николай Стоянов Мутафчиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Нови лозя", от Михаил Павлов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ V 207, кв. 35, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 7941, кв. 119, одобрен последно със Заповед № І-А-612 от 05.10.2001г. по заявление от Милен Атанасов, ул. „Будак Стоян войвода“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Странджа" № 71.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Вит" № 49.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. б, ет. 4, ап.33, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на второ искане за авансово плащане по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХVІ-7868 "за производствено - складова дейност, търговия и услуги", в кв.147 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване проект за ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН за захранване на поземлен имот 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне на общински имот за управление на Куклен театър "Георги Митев - Жоро".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Турманов - ИМ" ЕООД за Обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Под язовира", от Николай Стоянов Мутафчиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Нови лозя", от Михаил Павлов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ V 207, кв. 35, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 7941, кв. 119, одобрен последно със Заповед № І-А-612 от 05.10.2001г. по заявление от Милен Атанасов, ул. „Будак Стоян войвода“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Странджа" № 71.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Вит" № 49.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. б, ет. 4, ап.33, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на второ искане за авансово плащане по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. Запознахме се със становището по нашия протокол. (приложени)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на второ искане за авансово плащане в размер на 55 357,50 лв. (петдесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и 50 стотинки), представляващо 20 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол”, за периода 02.05.2017 г. – 31.12.2019 г.

2 Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Агенция за социално подпомагане, Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 55 357,50 лв. (петдесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и 50 стотинки).

           

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХVІ-7868 "за производствено - складова дейност, търговия и услуги", в кв.147 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XVI-7868 „за производствено-складова дейност, търговия, услуги“ в кв. 147 – по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване проект за ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН за захранване на поземлен имот 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка шест на протокол № 8/23.06.2017г., Общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:   

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел НН с начало от съществуващ ТП/БКТП „Гробища Ямбол“, находящ се в ПИ с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231 за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от уличен водопровод, находящ се в ПИ  с идентификатор 87374.574.238, преминаващ през ПИ с идентификатори 87374.574.58, 87374.574.231 и достигащ до ПИ с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”, необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“, във връзка с изграждане на „база за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на общински имот за управление на Куклен театър "Георги Митев - Жоро".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.8, ал.1, чл.12, ал.3  от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1, представлявано от Елена Дойчева - директор, за функционирането и развитието на театъра недвижим имот – публична общинска собственост - Едноетажна сграда  със застроена площ 250 кв.м. и сутерен с площ 60 кв.м., масивна с носещи стени, строена през 1961 г., ведно с дворно място от 250 кв.м., част от парцел 4, кв.20 по регулационният план на града, актуван с АПОС 170/02.11.2000 г., който по сега действащата кадастрална карта на град Ямбол се идентифицира със сграда с идентификатор 87374.537.74.4, със застроена площ 350 кв.м., начин на трайно ползване – сграда за култура и изкуство, ведно с 250/1401 и.ч. от ПИ с идентификатор 87374.537.74, целият с площ 1401 кв.м., с административен адрес ул. „Жорж Папазов“ № 1.

II. Дава съгласие Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1 за собствена сметка да извърши необходимите действия по реализиране на инвестиция – проектиране и изграждане на фоайе и билетна каса към имота, който им се предоставя за управление.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Турманов - ИМ" ЕООД за Обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Стефан Стоянов – Има допусната техническа грешка в предложението за решение. В заявлението е посочен обект № 21, а в решението обект № 18. Според мен трябва да гласуваме обект № 21.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Вносителят е съгласен. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с поправката, която направи г-н Стоянов.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Йорданов – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3440/21.08.2017г. с „ТУРМАНОВ – ИМ“ ЕООД, ЕИК 200041127, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Плачковица” № 8, представлявано от Иван Стоянов Иванов, за предоставен под наем нежилищен имот частна общинска -  Обект № 21 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 43.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, със 7 (седем) години, считано от 21.08.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3306/15.07.2009г., Анекс № 1081/31.01.2013г. и Анекс № 1105/01.10.2014г., с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”, представляван от Антон Вълчев Колев, ЕИК 838132836, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. ”Христо Ботев” бл.26-А-2-4, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – помещение за офис – частна общинска собственост, с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол, находящо се на ул. „Срем“ № 3 (партерен етаж),с площ 54.00 кв.м., до продажба на имота, но не повече от 2 (две) години, считано от 01.08.2017г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Под язовира", от Николай Стоянов Мутафчиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ:

1. Приема предложеното дарение от Николай Стоянов Мутафчиев, с адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ бл.82, вх.В, ет.11, ап. 135, представляващо поземлен имот с 87374.569.51 по КК на гр. Ямбол, находящ се в местността „Под язовира”, гр. Ямбол, с площ 710 кв. м. по документ за собственост, 694 кв. м. по кадастрална карта, при граници на имота: ПИ 87374.569.81, ПИ 87374.569.52, ПИ 87374.569.53, ПИ 87374.569.54, ПИ 87374.569.50 и ПИ 87374.569.38, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Нови лозя", от Михаил Павлов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – В основанията има пропуснато ЗМСМА след чл.21, ал.2, да се добави. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с поправката на г-н Брънков.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31            против – няма                                  въздържали се – 1

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с ч. 21, ал. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ:

1. Приема предложеното дарение от Михаил Павлов Димитров, с адрес град Ямбол, ул. „П.К. Яворов“ № 49, кв. Каргон, а именно: поземлен имот с идентификатор 87374.564.169 по КК на град Ямбол находящ се в местност „ Нови Лозя“, град Ямбол, с площ 580 кв.м. по документ за собственост и 569 кв.м. по кадастрална карта, при граници на имота ПИ 87374.564.168, ПИ 87374.564.215, ПИ 87374.564.214, ПИ 87374.564.213, ПИ 87374.564.170 и ПИ 87374.564.158, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ V 207, кв. 35, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Бих искал да поправим една техническа грешка или по-скоро пропуск в проекта за решение. Да се раздели решението на точка 1 и точка 2. Става въпрос за различни дейности и процедури и е по-добре да са разделени като две точки. Същото важи до т.13 от дневния ред.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Ако това предлагате, не е ли по-резонно самото основание да излезе извън решението, тъй като ще излезе, че втората точка няма да има на какво основание да се приеме? Прави впечатление, че в предишните решения, в предишното, което гледахме, основанията са изтеглени преди решението, а тук основанията са вкарани в самото решение. Може би трябва да се изтеглят над решението и да стане т.1 - допуска прилагане на плана и одобрява плана за пазарна цена и второ възлага на кмета на общината определени действия. Защото иначе основанието за решението ще остане в т.1 само. Разбираемо ли е това, което казвам? Просто го предлагам на коментар кмета да прецени дали има резон да го направим по този начин.

Славов - Нямам нищо против, така става по-разбираемо, т.е. зачитам: „На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС“, да се изнесе като основание преди решението и на това основание - Допуска прилагане плана за регулация и т.н.,  това да е т.1 и т.2 да е - Възлага на кмета на общината…

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС:

1. Допуска прилагане на плана за регулация за УПИ V 207, кв.35 по плана на града, одобрен със заповеди I-А-630/03.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.355 с площ 19 кв.м. в размер на 1330.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Яшар Мехмедов Яшаров, с постоянен адрес, гр. Ямбол, ул. Преслав № 222 и Ибрям Хасанов Юсеинов, с постоянен адрес гр. Ямбол ул. Акация № 15.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 7941, кв. 119, одобрен последно със Заповед № І-А-612 от 05.10.2001г. по заявление от Милен Атанасов, ул. „Будак Стоян войвода“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят прави същото допълнение – да се раздели решението на две точки - по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС, и заявление с вх.№ 2801-07052/05.05.2017г. от Милен Господинов Атанасов за доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ VI 7941, кв.119 по плана на града, одобрен със заповед № I-A-797 от 17.08.1989г., изменен със Заповед № I-А-752 от 13.07.1998г. и Заповед № I-A-612 от 05.10.2001г.:

1. Одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.553.463 с площ 38 кв.м. в размер на 2 580.00 лв., без ДДС, на която цена да се продаде на Милен Господинов Атанасов, с постоянен адрес ул.,,Виза“ № 6, вх.А, ап.6, гр. Ямбол, собственик на поземлен имот с идентификатор 87374.553.413, намиращ се на ул.„Будак Стоян Войвода“ № 5.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

           

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Странджа" № 71.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят прави същото допълнение – да се раздели решението на две точки - по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Брънков – Гласувах „за“.

Додов – Гласувах „за“.

Петрова – Гласувах „за“.

Костов – Гласувах „за“.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

1. Определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.37 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . тридесет и седем/ с площ 215 /двеста и петнадесет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ ХI 217,218,219 /римско единадесет арабско двеста и седемнадесет , двеста и осемнадесет, двеста и деветнадесет/ , квартал 35 /тридесет и пет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Странджа“ № 71, актуван с АОС 2084/20.06.2017 г.  в размер на  25 020.00 (двадесет и пет хиляди и двадесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Юркие Ахмедова Дормушева от град Ямбол, ул. „Тетово“№ 2. 

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Вит" № 49.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят прави същото допълнение – да се раздели решението на две точки - по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29            против – няма                                  въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

1. Определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.272 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . двеста седемдесет и два/ с площ 273 /двеста седемдесет и три / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ Х 184 /римско десет арабско сто осемдесет и четири/, квартал 36 /тридесет и шест/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Вит“ № 49, актуван с АОС 2073/25.05.2017 г.  в размер на 15 980.00 (петнадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Ахмед Хасанов Ахмедов от град Ямбол, ул. „Мальовица“№ 23. 

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. б, ет. 4, ап.33, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят прави същото допълнение – да се раздели решението на две точки - по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30            против – 1                                        въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26            против – 1                                        въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.46.33 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка четиридесет и шест точка тридесет и три) по КК на гр. Ямбол, с площ 79.00 (седемдесет и девет) кв.м., прилежащо мазе № 12, с площ 3.34 (три точка тридесет и четири) кв.м., находящ се на 4 етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.46, построена с отстъпено право на строеж в 87374.560.24 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 1353 за частна общинска собственост от 26.02.2007г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.13, вх.Б, ет.4, ап.33, в размер на 32 300.00лв., на която цена го продава на Слави Ташев Иванов и Митра Колева Иванова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.13, вх.Б, ет.4, ап.33.

2. Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                         против – 1                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г., приета с Решение по точка първа на шестнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2017 г., допълнена с решение по точка шестнадесет на двадесетото заседание, проведено на 26.05.2017 г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, със следните имоти

 

 

 

86.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471

 

18 207 кв.м.

 

 

Акт № 2093 за частна общинска собственост от 05.07.2017 г.,

 

Промишлена зона

град Ямбол

87.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.472

 

13 225 кв.м.

Акт № 2094 за частна общинска собственост от 05.07.2017 г.

Промишлена зона град Ямбол

88.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.455

 

2 524 кв.м.

Акт № 2087 за частна общинска от 22.06.2017 г.

Промишлена зона град Ямбол

89.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.333

659  кв.м.

Акт № 2096 за частна общинска от 14.07.2017 г.

м. Нови лозя

СО Кринчовица град Ямбол

90.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275

585  кв.м.

Акт № 2097 за частна общинска от 14.07.2017 г..

м. Нови лозя

СО Кринчовица град Ямбол

 

 

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг общински имоти при следните условия

            1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и единадесет . четиристотин седемдесет и едно/ с площ 18 207 /осемнадесет хиляди двеста и седем / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за друг вид производствен складов обект, идентичен с УПИ XXXIX 471 /римско тридесет и девет арабско четиристотин седемдесет и едно/, за производствена складова дейност, търговия и услуги, квартал 159 /сто петдесет и девет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00034/09.05.2017 г., актуван с АОС 2093/05.07.2017 г., находящ се в Промишлена зона

Начална тръжна цена на имота 200 277.00 (двеста хиляди двеста седемдесет и седем) лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 100 138.00 (сто хиляди сто тридесет и осем) лв.

            2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.472 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и единадесет . четиристотин седемдесет и два/ с площ 13 225.00 /тринадесет хиляди двеста двадесет и пет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за друг вид производствен складов обект, идентичен с УПИ LI 472/ петдесет и едно арабско четиристотин седемдесет и две/, за производствена складова дейност, търговия и услуги, квартал 159 /сто петдесет и девет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00034/09.05.2017 г., актуван с АОС 2094/05.07.2017 г., находящ се в Промишлена зона.

            Начална тръжна цена на имота 132 250.00 (сто тридесет и две хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 66 125.00 (шестдесет и шест хиляди сто двадесет и пет) лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.455 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и единадесет . четиристотин петдесет и пет/   с площ 2 524 /двe хиляди петстотин двадесет и четири / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за хранително вкусова промишленост, идентичен с УПИ XVIII 511.455 /римско осемнадесет арабско петстотин и единадесет точка четиристотин петдесет и пет/ , квартал 158 /сто петдесет и осем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XV-9 от 29.12.2016 г. актуван с АОС 2087/22.06.2017 г., находящ се в Промишлена зона.

Начална тръжна цена на имота 27 220.00 (двадесет и седем хиляди двеста и двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 610.00 (тринадесет хиляди шестстотин и десет) лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.333 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин шестдесет и шест . триста тридесет и три/ с площ 659 /шестстотин петдесет и девет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване -за вилна сграда, за който е отреден УПИ ХII 333   /римско дванадесет, арабско триста тридесет и три/, квартал 58 /петдесет и осем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLII-16 от 25.09.2007 г., находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 2096/14.07.2017 г

Начална тръжна цена на имота 4 700.00  (четири хиляди и седемстотин) лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 350.00 ( две хиляди триста и петдесет) лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин шестдесет и шест . двеста седемдесет и пет/ с площ 585 /петстотин осемдесет и пет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за вилна сграда, за който е отреден УПИ VII 275 /римско седем, арабско двеста седемдесет и пет/, квартал 58 /петдесет и осем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVII-16 от 25.09.2007 г. находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 2097/14.07.2017 г.

Начална тръжна цена на имота 3 930.00 (три хиляди деветстотин и тридесет) лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 965.00 (хиляда деветстотин шестдесет и пет) лв.

                                                                               

 

 

 

 

            Ибришимов – Извинявам се на г-н Иван Кърцъков, че на предното заседание не му дадох думата да прочете питането си. Заповядайте сега да го прочетете г-н Кърцъков.

            Кърцъков – Чете питането си. (приложено към материалите по заседанието)

            Ибришимов – Чете отговор на питането. (приложен) – Г-н Кърцъков имате думата да изразите отношение по отговора в рамките на две минути, съгласно нашия правилник за работа.

Кърцъков - Не приемам направената констатация, че това не са въпроси, а констатации. Напротив, всяко едно от тях си е въпрос. Другото е, че от вас не се иска да бъдете компетентни, общинските съветници. Имате на разположение цялата администрация на Община Ямбол, която е длъжна да е компетентна, защото, ако не е компетентна няма място горе по стаите. Така че тази администрация на Общината трябва да не я жалите и ако искате да бъдете компетентни да се ползвате от техните знания, за да гласувате така, както трябва, информирано на заседанията. И звучи несериозно да казвате, че някой от вас е некомпетентен, след като е некомпетентен просто не гласува на заседание. Имаше в стари времена едни такива общински съветници, които единия не разбрал другия не чул, обаче дошъл и ще гласува. Но това не е студентски изпит: „Г-н Професоре, точно този въпрос аз не съм го чел“. Вие разполагате със средствата на града. Тука сте дошли да гласувате, харчите пари, решавате съдби на хората, техни проекти, инвестиционни намерения и т.н. Даже няма да се възползвам докрай от двете си минути. Много несериозно отношение е това като отговор, ще продължавам с питанията си.

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколист:

 

                                                                                  Ил. Иванова