РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ  И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 ЮЛИ 2017г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

1.      Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на второ искане за авансово плащане по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХVІ-7868 "за производствено - складова дейност, търговия и услуги", в кв.147 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно одобряване проект за ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН за захранване на поземлен имот 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предоставяне на общински имот за управление на Куклен театър "Георги Митев - Жоро".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Турманов - ИМ" ЕООД за Обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Под язовира", от Николай Стоянов Мутафчиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Нови лозя", от Михаил Павлов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ V 207, кв. 35, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 7941, кв. 119, одобрен последно със Заповед № І-А-612 от 05.10.2001г. по заявление от Милен Атанасов, ул. „Будак Стоян войвода“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Странджа" № 71.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Вит" № 49.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. б, ет. 4, ап.33, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно поемане на задължение за обезпечаване на второ искане за авансово плащане по проект "Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА:

1. Разрешава поемане на задължение по обезпечаване на второ искане за авансово плащане в размер на 55 357,50 лв. (петдесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и 50 стотинки), представляващо 20 % от стойността на предоставената от Договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Ямбол”, за периода 02.05.2017 г. – 31.12.2019 г.

2 Упълномощава Кмета на Община Ямбол да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Агенция за социално подпомагане, Управляващ орган на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане и възлиза на 55 357,50 лв. (петдесет и пет хиляди триста петдесет и седем лева и 50 стотинки).

           

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ на УПИ ХVІ-7868 "за производствено - складова дейност, търговия и услуги", в кв.147 по плана на гр. Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2 и ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ XVI-7868 „за производствено-складова дейност, търговия, услуги“ в кв. 147 – по плана на гр. Ямбол – Промишлена зона.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно одобряване проект за ПУП - ПП за трасе на ел. кабел НН за захранване на поземлен имот 87374.574.82 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка шест на протокол № 8/23.06.2017г., Общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:   

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел НН с начало от съществуващ ТП/БКТП „Гробища Ямбол“, находящ се в ПИ с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231 за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от уличен водопровод, находящ се в ПИ  с идентификатор 87374.574.238, преминаващ през ПИ с идентификатори 87374.574.58, 87374.574.231 и достигащ до ПИ с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”, необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“, във връзка с изграждане на „база за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предоставяне на общински имот за управление на Куклен театър "Георги Митев - Жоро".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка чл.8, ал.1, чл.12, ал.3  от Закона за общинската собственост и чл.13, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1, представлявано от Елена Дойчева - директор, за функционирането и развитието на театъра недвижим имот – публична общинска собственост - Едноетажна сграда  със застроена площ 250 кв.м. и сутерен с площ 60 кв.м., масивна с носещи стени, строена през 1961 г., ведно с дворно място от 250 кв.м., част от парцел 4, кв.20 по регулационният план на града, актуван с АПОС 170/02.11.2000 г., който по сега действащата кадастрална карта на град Ямбол се идентифицира със сграда с идентификатор 87374.537.74.4, със застроена площ 350 кв.м., начин на трайно ползване – сграда за култура и изкуство, ведно с 250/1401 и.ч. от ПИ с идентификатор 87374.537.74, целият с площ 1401 кв.м., с административен адрес ул. „Жорж Папазов“ № 1.

II. Дава съгласие Куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол, Булстат 000964461, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. «Жорж Папазов» № 1 за собствена сметка да извърши необходимите действия по реализиране на инвестиция – проектиране и изграждане на фоайе и билетна каса към имота, който им се предоставя за управление.

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Турманов - ИМ" ЕООД за Обект № 21 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3440/21.08.2017г. с „ТУРМАНОВ – ИМ“ ЕООД, ЕИК 200041127, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул.”Плачковица” № 8, представлявано от Иван Стоянов Иванов, за предоставен под наем нежилищен имот частна общинска -  Обект № 21 – Магазин за търговска дейност с промишлени стоки, с площ 43.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев”, представляващ част от сграда с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, със 7 (седем) години, считано от 21.08.2017г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Колев и син - Антон Колев" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3306/15.07.2009г., Анекс № 1081/31.01.2013г. и Анекс № 1105/01.10.2014г., с ЕТ „Колев и син – Антон Колев”, представляван от Антон Вълчев Колев, ЕИК 838132836, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж. к. ”Христо Ботев” бл.26-А-2-4, гр. Ямбол, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване обект – помещение за офис – частна общинска собственост, с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол, находящо се на ул. „Срем“ № 3 (партерен етаж), с площ 54.00 кв.м., до продажба на имота, но не повече от 2 (две) години, считано от 01.08.2017г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Под язовира", от Николай Стоянов Мутафчиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ:

1. Приема предложеното дарение от Николай Стоянов Мутафчиев, с адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ бл.82, вх.В, ет.11, ап. 135, представляващо поземлен имот с 87374.569.51 по КК на гр. Ямбол, находящ се в местността „Под язовира”, гр. Ямбол, с площ 710 кв. м. по документ за собственост, 694 кв. м. по кадастрална карта, при граници на имота: ПИ 87374.569.81, ПИ 87374.569.52, ПИ 87374.569.53, ПИ 87374.569.54, ПИ 87374.569.50 и ПИ 87374.569.38, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот в полза на Община Ямбол, м. "Нови лозя", от Михаил Павлов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с ч. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ:

1. Приема предложеното дарение от Михаил Павлов Димитров, с адрес град Ямбол, ул. „П.К. Яворов“ № 49, кв. Каргон, а именно: поземлен имот с идентификатор 87374.564.169 по КК на град Ямбол находящ се в местност „ Нови Лозя“, град Ямбол, с площ 580 кв.м. по документ за собственост и 569 кв.м. по кадастрална карта, при граници на имота ПИ 87374.564.168, ПИ 87374.564.215, ПИ 87374.564.214, ПИ 87374.564.213, ПИ 87374.564.170 и ПИ 87374.564.158, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ V 207, кв. 35, одобрен със Заповед І-А-630 от 02.08.1994г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС:

1. Допуска прилагане на плана за регулация за УПИ V 207, кв.35 по плана на града, одобрен със заповеди I-А-630/03.08.1994 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.355 с площ 19 кв.м. в размер на 1330.00  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на Яшар Мехмедов Яшаров, с постоянен адрес, гр. Ямбол, ул. Преслав № 222 и Ибрям Хасанов Юсеинов, с постоянен адрес гр. Ямбол ул. Акация № 15.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ VІ 7941, кв. 119, одобрен последно със Заповед № І-А-612 от 05.10.2001г. по заявление от Милен Атанасов, ул. „Будак Стоян войвода“ № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС, и заявление с вх.№ 2801-07052/05.05.2017г. от Милен Господинов Атанасов за доброволно прилагане на плана за регулация за УПИ VI 7941, кв.119 по плана на града, одобрен със заповед № I-A-797 от 17.08.1989г., изменен със Заповед № I-А-752 от 13.07.1998г. и Заповед № I-A-612 от 05.10.2001г.:

1. Одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.553.463 с площ 38 кв.м. в размер на 2 580.00 лв., без ДДС, на която цена да се продаде на Милен Господинов Атанасов, с постоянен адрес ул.,,Виза“ № 6, вх.А, ап.6, гр. Ямбол, собственик на поземлен имот с идентификатор 87374.553.413, намиращ се на ул.„Будак Стоян Войвода“ № 5.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

           

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Странджа" № 71.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

1. Определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.37 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . тридесет и седем/ с площ 215 /двеста и петнадесет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ ХI 217,218,219 /римско единадесет арабско двеста и седемнадесет , двеста и осемнадесет, двеста и деветнадесет/ , квартал 35 /тридесет и пет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Странджа“ № 71, актуван с АОС 2084/20.06.2017 г.  в размер на  25 020.00 (двадесет и пет хиляди и двадесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Юркие Ахмедова Дормушева от град Ямбол, ул. „Тетово“№ 2. 

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Вит" № 49.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

1. Определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.272 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . двеста седемдесет и два/ с площ 273 /двеста седемдесет и три / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ Х 184 /римско десет арабско сто осемдесет и четири/, квартал 36 /тридесет и шест/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Вит“ № 49, актуван с АОС 2073/25.05.2017 г.  в размер на 15 980.00 (петнадесет хиляди деветстотин и осемдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Ахмед Хасанов Ахмедов от град Ямбол, ул. „Мальовица“№ 23. 

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Златен рог" бл.13, вх. б, ет. 4, ап.33, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.560.24.46.33 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и шестдесет точка двадесет и четири точка четиридесет и шест точка тридесет и три) по КК на гр. Ямбол, с площ 79.00 (седемдесет и девет) кв.м., прилежащо мазе № 12, с площ 3.34 (три точка тридесет и четири) кв.м., находящ се на 4 етаж в сграда с идентификатор 87374.560.24.46, построена с отстъпено право на строеж в 87374.560.24 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 1353 за частна общинска собственост от 26.02.2007г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.13, вх.Б, ет.4, ап.33, в размер на 32 300.00лв., на която цена го продава на Слави Ташев Иванов и Митра Колева Иванова, с адрес гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ бл.13, вх.Б, ет.4, ап.33.

2. Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          І.  На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017г., приета с Решение по точка първа на шестнадесетото заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 30.01.2017 г., допълнена с решение по точка шестнадесет на двадесетото заседание, проведено на 26.05.2017 г. в раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, със следните имоти

86.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471

 

18 207 кв.м.

 

 

Акт № 2093 за частна общинска собственост от 05.07.2017 г.,

 

Промишлена зона

град Ямбол

87.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.472

 

13 225 кв.м.

Акт № 2094 за частна общинска собственост от 05.07.2017 г.

Промишлена зона град Ямбол

88.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.455

 

2 524 кв.м.

Акт № 2087 за частна общинска от 22.06.2017 г.

Промишлена зона град Ямбол

89.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.333

659  кв.м.

Акт № 2096 за частна общинска от 14.07.2017 г.

м. Нови лозя

СО Кринчовица град Ямбол

90.

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275

585  кв.м.

Акт № 2097 за частна общинска от 14.07.2017 г..

м. Нови лозя

СО Кринчовица град Ямбол

            ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публичен търг общински имоти при следните условия

            1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и единадесет . четиристотин седемдесет и едно/ с площ 18 207 /осемнадесет хиляди двеста и седем / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за друг вид производствен складов обект, идентичен с УПИ XXXIX 471 /римско тридесет и девет арабско четиристотин седемдесет и едно/, за производствена складова дейност, търговия и услуги, квартал 159 /сто петдесет и девет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00034/09.05.2017 г., актуван с АОС 2093/05.07.2017 г., находящ се в Промишлена зона

Начална тръжна цена на имота 200 277.00 (двеста хиляди двеста седемдесет и седем) лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 100 138.00 (сто хиляди сто тридесет и осем) лв.

            2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.472 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и единадесет . четиристотин седемдесет и два/ с площ 13 225.00 /тринадесет хиляди двеста двадесет и пет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за друг вид производствен складов обект, идентичен с УПИ LI 472/ петдесет и едно арабско четиристотин седемдесет и две/, за производствена складова дейност, търговия и услуги, квартал 159 /сто петдесет и девет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед ТУ/02-00034/09.05.2017 г., актуван с АОС 2094/05.07.2017 г., находящ се в Промишлена зона.

            Начална тръжна цена на имота 132 250.00 (сто тридесет и две хиляди двеста и петдесет) лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 66 125.00 (шестдесет и шест хиляди сто двадесет и пет) лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.455 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин и единадесет . четиристотин петдесет и пет/   с площ 2 524 /двe хиляди петстотин двадесет и четири / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за хранително вкусова промишленост, идентичен с УПИ XVIII 511.455 /римско осемнадесет арабско петстотин и единадесет точка четиристотин петдесет и пет/ , квартал 158 /сто петдесет и осем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол XV-9 от 29.12.2016 г. актуван с АОС 2087/22.06.2017 г., находящ се в Промишлена зона.

Начална тръжна цена на имота 27 220.00 (двадесет и седем хиляди двеста и двадесет) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 610.00 (тринадесет хиляди шестстотин и десет) лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.333 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин шестдесет и шест . триста тридесет и три/ с площ 659 /шестстотин петдесет и девет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване -за вилна сграда, за който е отреден УПИ ХII 333   /римско дванадесет, арабско триста тридесет и три/, квартал 58 /петдесет и осем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLII-16 от 25.09.2007 г., находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 2096/14.07.2017 г

Начална тръжна цена на имота 4 700.00  (четири хиляди и седемстотин) лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 2 350.00 ( две хиляди триста и петдесет) лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин шестдесет и шест . двеста седемдесет и пет/ с площ 585 /петстотин осемдесет и пет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - за вилна сграда, за който е отреден УПИ VII 275 /римско седем, арабско двеста седемдесет и пет/, квартал 58 /петдесет и осем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен с решение XLVII-16 от 25.09.2007 г. находящ се в м. „Нови лозя“, актуван с АОС 2097/14.07.2017 г.

Начална тръжна цена на имота 3 930.00 (три хиляди деветстотин и тридесет) лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 1 965.00 (хиляда деветстотин шестдесет и пет) лв.