ПРОТОКОЛ № ХХІІІ

 

           

            Днес, 28.09.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0130/21.09.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Захари Захариев, Капка Йоргова.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова и Красимира Петрова - заместник-кметове на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесет и третото заседание на Общинския съвет.

Прочете Решение № 225-МИ/25.08.2017г. на ОИК Ямбол относно прекратяване пълномощията на Георги Тодоров Славов като общински съветник и обявяване за избран Дичо Иванов Тодоров. Връчи Удостоверението от ОИК на Дичо Тодоров.

Дичо Тодоров положи клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА като общински съветник.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ, внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 12 и на една паралелка - ІІІа клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 10, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот - ПОС, за осъществяване дейността на РЗИ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

8.      Предложение относно предоставяне на част от имоти общинска собственост за нуждите на ОД на МВР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

9.      Предложение относно предоставяне  безвъзмездно за  ползване имоти публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДЯ към ДГ „Пламъче“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в к-с "Граф Игнатиев" бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на рампа и стълби към самостоятелен обект в сграда с административен адрес пл. Освобождение бл.3, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ на ул. Чумерна № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

 

13.  Предложение относно прeдоставяне на дълготрайни материални активи – пътно транспортно средство на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Донка Жечева" за обект в Дома за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

15.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“,  в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4  по ККарта на гр.Ямбол и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

16.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2017г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Исмаил Азисов Смаилов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

18.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 26 октомври 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 3

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ, внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 12 и на една паралелка - ІІІа клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 10, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот - ПОС, за осъществяване дейността на РЗИ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

8.      Предложение относно предоставяне на част от имоти общинска собственост за нуждите на ОД на МВР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

9.      Предложение относно предоставяне  безвъзмездно за  ползване имоти публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДЯ към ДГ „Пламъче“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в к-с "Граф Игнатиев" бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на рампа и стълби към самостоятелен обект в сграда с административен адрес пл. Освобождение бл.3, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ на ул. Чумерна № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

 

13.  Предложение относно прeдоставяне на дълготрайни материални активи – пътно транспортно средство на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Донка Жечева" за обект в Дома за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

15.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“,  в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4  по ККарта на гр.Ямбол и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

16.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2017г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Исмаил Азисов Смаилов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

18.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 26 октомври 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                        против – 4                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – 7                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение 4.8. от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. по точка втора от дневния ред както следва:

 4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 405 000 лв., от тях за:

- Баскетболен клуб „Тунджа” – 200 000 лв.;

 - Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

 - Футболен клуб „ Ямбол 1915“ – 25 000 лв.;

 - Спортни клубове – 150 000 лв.

4. Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка втора от дневния ред на шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2017 г. с проектите:

- „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол”;

- „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр. Ямбол“;

- „Обучения и заетост на младите хора“.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 24                         против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 4                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – 7                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл 82, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2016 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ, внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Димитров - Имам само няколко въпроса. Според предложението, така както ни е дадено, казвате, че е нужно актуално решение на ОбС поради промяна на обстоятелствата и по указания на РИОСВ. След като не е променяна Наредбата от януари месец, въпроса ми е какво е това, което породи такова актуално решение и кои са обстоятелствата, които промениха и дали има указания от РИОСВ във връзка с предното ни решение, което вземахме и след като сте пускали може би и искането за сумата, какви са указанията? Аз като прегледах така предложения вариант, за пореден път искам да задам въпроса, на който много често му се избягва отговора. И това е, че Вие в предложението казвате, че през периода 2015 декември, 2016 декември, отпадъка подлежащ на сепариране е 23 018 т., със степен на рециклиране 33%. Това предполага, че рециклирания отпадък, който е усвоен е 7 595 т. Въпроса ми е след като към момента справката, която направих за пазарните цени, отпадъка на хартията е 140 лв. на тон и е най-ниска на пазара, сумата, която се получава 1 630 300 лв., ако вземем предвид, че цените на пластмасата и на желязо, да предположим, че няма желязо, на пластмасата е 350 лв. на тон, реалната цена от отпадъка достига почти 2 млн. лв. На всичкото отгоре плащаме и над 600 000 лв. за услугата за рециклиране на отпадъка. Та въпроса ми е защо се допуска собствеността, която е на общината във вид на отпадък, да се дава на частна фирма, защо е допуснато в договора това и не се ли смята, че това е нашия данък бюджет? Продължението на въпроса ми е смятате ли до края на мандата да предприемете действия по изграждането на завод за рециклиране на отпадъците или да промените договора и тази сума от отпадъка да се връща обратно на гражданите, защото този отпадък според мен е собственост на хората, а не на тази частна фирма? И към момента оставам с твърдото мнение, че тази сума, която е отчислена в РИОСВ трябва да се ползва от общината наистина за дейности, които са свързани с рециклирането на отпадъка.

Славов - Вярно, че неведнъж са се водили дебати, спорове, разисквания по темата за отпадъците. Достатъчно чувствителна и деликатна тема, на която хората винаги обръщат внимание, защото това струва пари, а когато стане дума за пари всеки е с достатъчно обострена чувствителност. Но не мога да приема и това го казвам за пореден път с вътрешно съжаление, че ставам да коментирам темата. Не мога да приема такива въпроси, които са ама на 1000% популистки и нямат нищо общо нито с реалността, нито със законовата уредба, нито с реалностите такива, каквито са в момента в нашата държава, а и не само в нашата държава, а в която и да идете друга да отидете в Европа, ще видите, че механизма, който се прилага в България е идентичен. Можеше г-н Димитров да си беше направил труда да прочете нормативната база, а не да смята едни числа в публичното пространство, които изглеждат много шокиращо за всеки един непредубеден човек, който гледа, гражданин на Ямбол. Не мога да приема, че като сме сепарирали 33% полезни отпадъци, 33% са хартия или 33% са пластмаса, или 33% са еди какво си. И по този елементарен начин да правим едни такива елементарни сметки. Трябва да ви кажа, че договора, който ние сме подписали, така както си обяснявахме преди време, че договора, който сме подписали за обслужване на депото е един от най-добрите и най-изгодните в държавата изобщо подписани като стойност и като параметри, и то изцяло отговаря на нормативната база и на изискванията. Нормативната база за управление на отпадъците е достатъчно сериозна последните години с много сериозни санкции и изисквания, но цената за тази преработка на отпадъка е една от добрите, може би една от най-добрите в държавата, контрола, който сме наложили вече по стечение на обстоятелствата също е достатъчно добър и аз самия мога да гарантирам, а и не само аз, че по единичен начин са сключени договорите с всичките останали четири общини, общо пет, които са в Регионалното сдружение за управление на отпадъците, това са Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа, и при тях е по същия начин. И аз не съм чул досега някъде там в техните общински съвети някой да е задал толкова неграмотен въпрос, толкова необоснован и на 100% популистки. Събираме се редовно и си обменяме редовно мнения по въпроса, говоря най-вече за двете ямболски общини Тунджа и Стралджа, но за Сливен и Нова Загора по същия начин. Абсолютно нормален процес. Факта, че община Ямбол няма сепарираща инсталация, за пореден път мога да го обясня и на Вас, и на гражданите на Ямбол се дължи на обстоятелството, че човекът, който живее там на 200 м. с категорично незаконно построена къща, но узаконена от моя колега, не знам по какъв начин кмет на Тунджа, в ущърб на всички граждани, включително и на жителите на Тунджа не само на Ямбол, направи всичко възможно община Ямбол и сдружението на общините да няма изградена нито сепарираща инсталация, нито останалите необходими за цялостната система за управление на отпадъците. Поради което се наложи ние да сключваме договори с друга фирма. Не поради факта, че там имаше вече построена такава инсталация, а поради факта, заради което в момента сме и в съда с г-н Димитров, и съда си изисква всички документи, и те са му вече представени за целия механизъм, поради което той спъна целия този проект и с всички наши усилия, които направихме това да не се случи, но не успяхме да се сборим, заради това нямаме такава инсталация. Интереса на гражданите на Ямбол е защитен на 100%. Договора, както казах е напълно нормален, законен, много съобразен, не е по-различен от останалите четири общини, членове на сдружението и е наистина един от добрите в държавата, като стойност, като контрол и като краен резултат, така както цената за депониране и обслужване на депото е може би най-добрата в цялата държава. Може да направите справка и да се убедите в това. Всичко останало са публично хвърлени в пространството, абсолютно неаргументирани, необосновани по никакъв начин, неиздържани нито нормативно, нито дори житейски въпроси и твърдения. Ако е толкова лесно, аз мисля, че на едно от предните заседания го казах и с това приключвам, ако това е така г-н Димитров, аз ще съм първия, който ще говори с всички кметове, членове на сдружението за управление на отпадъците, Вие лично да си направите фирма, да поемете тази част от обслужването на гражданите на петте общини и да печелите всичките тези пари, които ги има, а Вие след това ги върнете, защото ние нямаме възможност сами да го правим, а Вие след това ги върнете и ги дарете на общините. Всички ямболлии ще ви бъдат безкрайно благодарни. Аз ще съм този, който ще ходатайства това да се случи с всички възможни законови средства, защото това няма как да се направи незаконово. Но, ако това е така, направете го, на по-ниска цена, това ще ви гарантира на 100% на тръжната процедура, че Вие ще спечелите и ги дарете парите.

 

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                        против – 7                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 24                         против – 8                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства, в размер на 623 973.70лв. (шестстотин двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Стара Загора, по реда на чл. 64 от ЗУО да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци. (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

 

 

Димитров – отр. вот - Аз искам да се извиня на г-н Славов, но не съм си позволявал никога да си изказвам мнението, че е неграмотно управлението, затова не приемам, че е неграмотен въпроса, защото го приемам като обида и като към някои общински съветници които разбират, че наистина имаме право. Никога не съм казвал, че споря, че ние плащаме за услугата. Да, трябва да си плащаме за услугата и ако наистина кажете, че мога да обслужвам едно такова нещо, което предполагам, че няма как да го допуснете, бих се съгласил. Но аз попитах и гласувах против, защото Вие никъде не казахте, и казахте, че не е вярно, че отпадъка, който остава, дори да не са 33%, не е собственост на гражданите на община Ямбол. Аз попитах точно за този отпадък. Защо ние не си връщаме, възстановяваме средствата от отпадъка, който остава в тази фирма? Ние си плащаме за услугата.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 12 и на една паралелка - ІІІа клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.:

1.    Дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка І–ви клас с брой ученици под минималния – 12, І «а» клас и на една паралелка III-ти клас  с брой ученици под минималния – 15, ІII-ти «а» клас през учебната 2017/2018 година в ОУ «Хр. Смирненски», гр. Ямбол.

2.    Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2017/2018 година ще се  осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 10, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.:

1.    Дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка І –ви клас с брой ученици под минималния – 10, І „а“ клас през учебната 2017/2018 година в ОУ «Д. Дебелянов», гр. Ямбол.

2.    Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2017/2018 година да бъдат осигурени от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот - ПОС, за осъществяване дейността на РЗИ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 31             против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31             против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОС:

1. Прекратява действието на Заповед № 933 от 06.09.1988г. на Общински народен съвет - Ямбол за предоставен безвъзмездно в оперативно управление на ХЕИ – Ямбол част от имот, актуван с АДС № 1199/13.05.1963г., представляващ източната част от сграда с идентификатор 87374.531.229.1 със самостоятелен вход, състояща се от: II етаж - 210.00кв.м., III етаж - 210.00 кв.м. и таван – 210 кв.м., построена в ПИ 87374.531.229 по КК на града, находяща се на ул.  „Янко Скъзов" № 28, гр. Ямбол.

Предаването на гореописания имот да се извърши, чрез приемо-предавателен протокол между РЗИ - Ямбол и ДГ „Пламъче" - Ямбол.

2. Дава съгласие Община Ямбол да предостави безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция - Ямбол, ЕИК 176030641, представлявана от д-р Лиляна Генчева - директор, сграда с идентификатор 87374.550.94.6 по КК на град Ямбол, находяща се в имота на ОУ „Николай Петрини", с площ 154.00 кв.м, построена в ПИ 87374.550.94 по КК на града, находящ се на ул. „Битоля" № 35, гр. Ямбол, актуван с АПОС № 136/05.05.2000г., за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление по т.2 от настоящото предложение.

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на част от имоти общинска собственост за нуждите на ОД на МВР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост:

1. Предостави за временно и безвъзмездно управление на Районно управление на Областна дирекция на МВР Ямбол, следните обекти – общинска собственост за изнесени приемни, за прием на граждани, а именно:

-             Част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, с обща площ 80.00 кв.м., находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ №95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС № 1764/11.02.2013г.;

-             Част от сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на град Ямбол, представляваща помещение, находящо се на І етаж в сградата на Читалище „Зора“, със застроена площ 739.00 кв.м., актувана с АПОС 312 от 02.08.2001г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 2А.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление по т.1 от настоящото предложение.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне  безвъзмездно за  ползване имоти публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДЯ към ДГ „Пламъче“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Тъй като тази точка касае децата на три детски учебни заведения, както и на три училища, искам да коментираме малко по-подробно кое налага и кое предполага тези наши действия по това време на годината, когато вече е започнал учебния процес. Всъщност, за да няма нарушаване в учебния процес и да минимизираме неудобствата, както за децата, родителите, така и за педагогическите колективи на съответните училища и детски градини. Предприемаме тези действия поради факта, че там се реализират проекти финансирани по ОП „Региони в растеж“ за образователна и социална инфраструктура. И тъй като последно време не само аз, а и всички вие и много хора си задават въпроса, а някъде се злоупотребява с него, защо точно сега в старта на учебната година ние започваме ремонтните дейности, с което притесняваме родителите и децата, както в детските градини и ясли, така и в училищата. Искам да дам малко повече разяснение тук пред вас, както и на всички граждани и тези които са засегнати най-вече. Да, създават се неудобства, но те не са, защото ние не сме си свършили работата, напротив. Община Ямбол е една от първите общини от всичките, които са бенефициенти по тази програма в държавата от първите десет, които сме стартирали реалните действия по изпълнение на строително монтажните работи, касаещи образователна и социална инфраструктура, както и градска среда. С което сме изпреварили една голяма част и от най-големите и така давани за пример назад във времето общини в България. Януари месец 2017 г., т.е. тази година ние сме подписали договора за безвъзмездната финансова помощ с управляващия орган на оперативната програма, т.е. с Министерството не регионалното развитие и благоустрояване. Март месец, след което сме започнали подготовка на документите за стартиране реално на тези процедури за избор на изпълнител по съответните проекти, по които сме одобрени. Март месец сме стартирали процедурите за избор на изпълнител за образователната инфраструктура и за градската среда. Изпълнителите, тъй като процедурата е достатъчно дълга, сериозна и защитена от закона за обществените поръчки, което обаче предполага един доста по-дълъг интервал от време до окончателния избор на изпълнителя. Изпълнителите са избрани в рамките на месец август за градската среда и за образователната инфраструктура. И ние на 11 септември, тъй като и след избора на изпълнител пак има нормативни срокове, в които се обжалват, самия избор на изпълнител. Стартирането реално на строителството и откриването на строителна площадка сме го направили за образователната инфраструктура на 11 септември. Оттам нататък има още един проблем, предизвикателство, което стои пред нас, че до юни месец 2018 г. ние трябва да отчетем като индикатор 5 млн. лв. средства, които да бъдат верифицирани с изпълнение на проектите по образователна инфраструктура и градска среда. А верифицирани средства, това предполага на 100% изпълнена работа, разплатени и одобрени от управляващия орган. Заради което, като се разгърне необходимия период за строителство ние няма как да избягаме от това неудобство, което в момента ще създадем и създаваме вече на деца, родители и учители, за да реализираме проектите. Но самото предизвикателство, самия резултат, който всички очакваме, мисля че е достатъчно значим, не само за децата, за родителите и учителските колективи на тези училища и детски градини, а и за целия град, тъй като ремонтните дейности, които ще се извършат, както в образователната инфраструктура, така и градската среда, която предстои максимално скоро да стартира още октомври месец. Имат ефект, който ще е траен в следващите десет, двадесет години, може и повече. Имайки предвид, че нашите училища и детски градини не са ремонтирани по начина, по който сега ще бъдат ремонтирани с енергоефективни дейности и изцяло пълни ремонти вътре специално тези от момента, в който са построени. Държа да направя това уточнение и с това завършвам, за да няма излишни злоупотреби в публичното пространство, че едва ли не администрацията и кмета сме спали във всичките тези месеци, и едва ли не съзнателно и нарочно тръгваме да създаваме неудобство на деца, граждани, родители, учители точно сега при старта на учебната година. Не, напротив, както казах община Ямбол е една от първите десет, които стартират изобщо тези проекти при положение, че юни месец ние трябва да сме ги приключили.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – 1                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал 1 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, за периода на извьршване на строително-ремонтни дейности по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ в имоти публична общинска собственост, за осигуряване и обезпечаване на непрекъснат учебен процес през учебната година, да се предоставят за временно ползване, както следва:

1. На Основно училище „Христо Смирненски" материалната база на Основно училище „Димчо Дебелянов" (съвместно), находяща се на ул „Хан Тервел“ № 2, гр. Ямбол.

2. На Средно училище „Св. Климент Охридски" материалната база на Основно училище „Христо Смирненски", находяща се на ул „Търговска" № 79, гр. Ямбол.

3. На Детска ясла към Детска градина „Пламъче" ползване на материалната база на Детска градина „Валентина", находяща се на ул. „Българка“ № 18, гр.Ямбол

като задължава директорите на общинските образователни институции, след влизане в сила на решението да уредят със свои заповеди организацията, реда и правилата за временното ползване на предоставената материална база.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в к-с "Граф Игнатиев" бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

       1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.57.2.131 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка петдесет и седем точка две точка сто тридесет и едно) по КК на гр. Ямбол, с площ 68.68 (шестдесет и осем цяло и шестдесет и осем) кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 2.49 (две цяло четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 6 (шести) етаж в сграда с идентификатор 87374.548.57.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.548.57 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 921 за частна общинска собственост от 10.07.2003г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев“ бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131, в размер на 26 800.00лв., на която цена го продава на Александър Стоянов Георгиев, с адрес гр. Ямбол ж.к. „Граф Игнатиев“ бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

2. Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на рампа и стълби към самостоятелен обект в сграда с административен адрес пл. Освобождение бл.3, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване от 4.08 кв.м. в ПИ 87374.538.7 по КК на град Ямбол за изграждане на външни стълби и рампа, във връзка с обект „Преустройство и смяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.7.1.3 от жилище в магазин за плод и зеленчук“, с административен адрес гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ бл.3, ет.1, ап.3 в размер на 771.00 лв., срещу която вещното право да бъде учредено на Янка Миланова Златева и Николай Андонов Златев, с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Хан Крум“ № 13.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ на ул. Чумерна № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 1               против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

1. Определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.551.105 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 341 (триста четиридесет и един) кв.м., находящ се на ул. „Чумерна” № 5 в размер на 18 540 лв. (осемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ,,ДАНИЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ“ ЕООД, с ЕИК 128585094, с адрес на управление Община Елхово, гр.Елхово, ул.,,Славянска“ № 5. 

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прeдоставяне на дълготрайни материални активи – пътно транспортно средство на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                         против – 4                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                         против – 7                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №29, гр. Ямбол, следния актив:

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Лек автомобил „Ford, модел Connect“

8 449.20

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Донка Жечева" за обект в Дома за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23                         против – 1                             въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Петкова – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС:

Продължава срока на действие на Договор № 3400/07.11.2012г. с ЕТ „Донка Жечева“, ЕИК 128021275, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел“ № 40, вх. Б, ап. 47, представляван от Донка Петкова Жечева, за предоставен под наем Обект - Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, с обща площ 48.00 кв.м., представляващ част от първи етаж от недвижим имот „Дом за стари хора“ – публична общинска собственост, актуван с АОС 72/ 06.07.1999 г., находящ се на ул. „Д-р Дончев“ № 12, квартал 331, парцел III по плана на град Ямбол, с идентификатор 87374.525.1 по КК на града, с 5 (пет) години, считано от 07.11.2017г.

                                                                              

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“,  в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4  по ККарта на гр.Ямбол и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.134, ал.4, т.2 във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ на  УПИ I, кв.54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“, в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4 по ККарта на гр.Ямбол

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Община Ямбол се задължава да прехвърли на „Котонс Индустри България“ АД с ЕИК 1280113243 и ТПК “Петър Момчилов“ с ЕИК 000940318 правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.553.320 с площ 502 кв.м. за сумата от 31 626.00 лв. (63 лв./м2) и окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2017г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Петкова – Представи предложението по приложения материал. - Представяме на вашето внимание от името на ПК ЗСД откази на седем граждани на община Ямбол за отпускане на ЕФП свързана със спешен здравен проблем. На свое заседание комисията е разгледала подробно молбите на посочените граждани и е взела единодушното решение, че при тях липсва такъв. Някои от молбите касаят чисто социални и битови проблеми на гражданите, за които има други институции, които могат да им бъдат полезни. Затова ви моля да утвърдите отказа. 

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 2                             въздържали се – 1

            Петкова – Гласувах „за“.

            Костадинов - Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми:

            Утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Йордан Илиев Илиев, Йовчо Бинев Йовчев, Добринка Кръстева Димова, Злата Атанасова Жекова, Пенка Русева Иванова, Красимира Пенкова Петкова и Руско Кръстев Петров.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Исмаил Азисов Смаилов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

Костадинов – Представи предложението по приложения материал. - На заседание на комисията беше разгледана преписката по молба на г-н Исмаил Азисов Смаилов и в която се посочва, че той има задължение към община Ямбол на стойност 1 080 лв. към 26.06. 2017 г. Част от задълженията са заради върху неплащане на данък върху недвижимо имущество и такса битови отпадъци, някои от тях са погасени по давност и комисията единодушно предлага на ОбС да вземе решение, с което да предложи на Президента на Република България да опрости задължението към община Ямбол.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                         против – 3                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към Община Ямбол в размер на 1080.85 лв. към 26.06.2017г. на Исмаил Азисов Смаилов от гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански” № 31.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 26 октомври 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната адиминстирация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

 

1. Съгласува мандат на Радостин Евтимов - Директор на дирекция, „Устройство на територията и строителството”за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 26.10.2017г. при следния дневен ред:

 

Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Ямбол“ за 2018г. в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Точка 2. Приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за периода  2017 – 2021 г.

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 26.10.2017г.:

 

по точка 1 от дневния ред: Приема  препоръчителния размер на вноската държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД за 2018г. да бъде в размер на 15 000(петнадесет хиляди)лева.

 

по точка 2 от дневния ред: Съгласува бизнес плана на развитие на дейността на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за регулаторния период, определен с разпоредбите на §14, ал.1 от Предходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.103 от 2013г. изм. и доп. – ДВ, бр.58 от 2015г.)- 01.01.2017г. – 31.12.2021г.

 

 

 

            Ибришимов – Давам думата на г-н Иван Кърцъков, да огласи питане, внесено в канцеларията на ОбС.

            Кърцъков – Чете питането си. (приложено към материалите по заседанието)

            Ибришимов – Г-н Кърцъков има отговор на питането, но ще го огласи на следващото заседание, съгласно нашия правилник за работа.

Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и третото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова