РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ  И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 28 СЕПТЕМВРИ 2017г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ, внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 12 и на една паралелка - ІІІа клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

  1. Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 10, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот - ПОС, за осъществяване дейността на РЗИ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

8.      Предложение относно предоставяне на част от имоти общинска собственост за нуждите на ОД на МВР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

9.      Предложение относно предоставяне  безвъзмездно за  ползване имоти публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДЯ към ДГ „Пламъче“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в к-с "Граф Игнатиев" бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на рампа и стълби към самостоятелен обект в сграда с административен адрес пл. Освобождение бл.3, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ на ул. Чумерна № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

 

13.  Предложение относно прeдоставяне на дълготрайни материални активи – пътно транспортно средство на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

14.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Донка Жечева" за обект в Дома за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

15.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“,  в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4  по ККарта на гр.Ямбол и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов  

16.  Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2017г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

17.  Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Исмаил Азисов Смаилов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

18.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 26 октомври 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

3. Променя решение 4.8. от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. по точка втора от дневния ред както следва:

 4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 405 000 лв., от тях за:

- Баскетболен клуб „Тунджа” – 200 000 лв.;

 - Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

 - Футболен клуб „ Ямбол 1915“ – 25 000 лв.;

 - Спортни клубове – 150 000 лв.

4. Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка втора от дневния ред на шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2017 г. с проектите:

- „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол”;

- „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ гр. Ямбол“;

- „Обучения и заетост на младите хора“.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

Приема бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол, приета на основание чл 82, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната:

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Ямбол и сметките за средствата от Европейския съюз за 2016 г., съгласно Приложение 1, 2, 3, 4, 7.

2. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Ямбол, съгласно Приложение 5.

3. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2016 г., съгласно Приложение № 6.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване съгласие на Община Ямбол да поиска от РИОСВ, внесени отчисления по чл.64 от ЗУО.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24, ал.1, т.6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.), Общински съвет дава съгласие част от натрупаните от Община Ямбол средства, в размер на 623 973.70лв. (шестстотин двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и три лева и 70 ст.) в банковата сметка за чужди средства на РИОСВ - Стара Загора, по реда на чл. 64 от ЗУО да се разходват за възстановяване на разходите, направени от Община Ямбол за предварително третиране и оползотворяване на битови отпадъци, в т.ч. рециклиране в съответствие с чл. 24, ал. 1, т. 6 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.),

II. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме всички действия по изготвяне и подаване на заявление по чл.25 ал.1 от Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депонирани на отпадъци. (Обн. ДВ. бр.7 от 20 Януари 2017г.)

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 12 и на една паралелка - ІІІа клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.:

1.    Дава съгласие за съществуването на маломерни паралелки – една паралелка І–ви клас с брой ученици под минималния – 12, І «а» клас и на една паралелка III-ти клас  с брой ученици под минималния – 15, ІII-ти «а» клас през учебната 2017/2018 година в ОУ «Хр. Смирненски», гр. Ямбол.

2.    Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2017/2018 година ще се  осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка - Іа клас с брой ученици под минималния – 10, през учебната 2017/2018 година в ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г.:

1.    Дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка – една паралелка І –ви клас с брой ученици под минималния – 10, І „а“ клас през учебната 2017/2018 година в ОУ «Д. Дебелянов», гр. Ямбол.

2.    Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2017/2018 година да бъдат осигурени от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление част от недвижим имот - ПОС, за осъществяване дейността на РЗИ - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗОС:

1. Прекратява действието на Заповед № 933 от 06.09.1988г. на Общински народен съвет - Ямбол за предоставен безвъзмездно в оперативно управление на ХЕИ – Ямбол част от имот, актуван с АДС № 1199/13.05.1963г., представляващ източната част от сграда с идентификатор 87374.531.229.1 със самостоятелен вход, състояща се от: II етаж - 210.00кв.м., III етаж - 210.00 кв.м. и таван – 210 кв.м., построена в ПИ 87374.531.229 по КК на града, находяща се на ул.  „Янко Скъзов" № 28, гр. Ямбол.

Предаването на гореописания имот да се извърши, чрез приемо-предавателен протокол между РЗИ - Ямбол и ДГ „Пламъче" - Ямбол.

2. Дава съгласие Община Ямбол да предостави безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция - Ямбол, ЕИК 176030641, представлявана от д-р Лиляна Генчева - директор, сграда с идентификатор 87374.550.94.6 по КК на град Ямбол, находяща се в имота на ОУ „Николай Петрини", с площ 154.00 кв.м, построена в ПИ 87374.550.94 по КК на града, находящ се на ул. „Битоля" № 35, гр. Ямбол, актуван с АПОС № 136/05.05.2000г., за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.

3. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление по т.2 от настоящото предложение.

 

     

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на част от имоти общинска собственост за нуждите на ОД на МВР.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост:

1. Предостави за временно и безвъзмездно управление на Районно управление на Областна дирекция на МВР Ямбол, следните обекти – общинска собственост за изнесени приемни, за прием на граждани, а именно:

-             Част от сграда с идентификатор 87374.521.26.4 по КК на град Ямбол, с обща площ 80.00 кв.м., находяща се в ж.к. „Георги Бенковски“ №95, гр. Ямбол, актувана с АЧОС № 1764/11.02.2013г.;

-             Част от сграда с идентификатор 87374.530.1.1 по КК на град Ямбол, представляваща помещение, находящо се на І етаж в сградата на Читалище „Зора“, със застроена площ 739.00 кв.м., актувана с АПОС 312 от 02.08.2001г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Захари Величков“ № 2А.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за безвъзмездно управление по т.1 от настоящото предложение.

 

 

           

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно предоставяне  безвъзмездно за  ползване имоти публична общинска собственост на ОУ „Христо Смирненски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ДЯ към ДГ „Пламъче“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал 1 от Закона за общинската собственост и чл.13, ал 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол, за периода на извьршване на строително-ремонтни дейности по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол", изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ в имоти публична общинска собственост, за осигуряване и обезпечаване на непрекъснат учебен процес през учебната година, да се предоставят за временно ползване, както следва:

1. На Основно училище „Христо Смирненски" материалната база на Основно училище „Димчо Дебелянов" (съвместно), находяща се на ул „Хан Тервел“ № 2, гр. Ямбол.

2. На Средно училище „Св. Климент Охридски" материалната база на Основно училище „Христо Смирненски", находяща се на ул „Търговска" № 79, гр. Ямбол.

3. На Детска ясла към Детска градина „Пламъче" ползване на материалната база на Детска градина „Валентина", находяща се на ул. „Българка“ № 18, гр.Ямбол

като задължава директорите на общинските образователни институции, след влизане в сила на решението да уредят със свои заповеди организацията, реда и правилата за временното ползване на предоставената материална база.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в к-с "Граф Игнатиев" бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

       1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.548.57.2.131 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и осем точка петдесет и седем точка две точка сто тридесет и едно) по КК на гр. Ямбол, с площ 68.68 (шестдесет и осем цяло и шестдесет и осем) кв.м., прилежащо мазе № 1, с площ 2.49 (две цяло четиридесет и девет) кв.м., находящ се на 6 (шести) етаж в сграда с идентификатор 87374.548.57.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.548.57 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 921 за частна общинска собственост от 10.07.2003г., с административен адрес гр.Ямбол, ж.к. „Граф Игнатиев“ бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131, в размер на 26 800.00лв., на която цена го продава на Александър Стоянов Георгиев, с адрес гр. Ямбол ж.к. „Граф Игнатиев“ бл.76, вх.Е, ет.6, ап.131.

2. Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на рампа и стълби към самостоятелен обект в сграда с административен адрес пл. Освобождение бл.3, ет.1, ап.3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване от 4.08 кв.м. в ПИ 87374.538.7 по КК на град Ямбол за изграждане на външни стълби и рампа, във връзка с обект „Преустройство и смяна на предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 87374.538.7.1.3 от жилище в магазин за плод и зеленчук“, с административен адрес гр. Ямбол, пл. „Освобождение“ бл.3, ет.1, ап.3 в размер на 771.00 лв., срещу която вещното право да бъде учредено на Янка Миланова Златева и Николай Андонов Златев, с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Хан Крум“ № 13.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.34, ал.7 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ на ул. Чумерна № 5.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

1. Определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.551.105 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто и пет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 341 (триста четиридесет и един) кв.м., находящ се на ул. „Чумерна” № 5 в размер на 18 540 лв. (осемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ,,ДАНИЕЛ ЕНТЪРПРАЙСИЗ“ ЕООД, с ЕИК 128585094, с адрес на управление Община Елхово, гр.Елхово, ул.,,Славянска“ № 5. 

2. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно прeдоставяне на дълготрайни материални активи – пътно транспортно средство на ОП „Платени зони за паркиране” гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №29, гр. Ямбол, следния актив:

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Лек автомобил „Ford, модел Connect“

8 449.20

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Донка Жечева" за обект в Дома за стари хора.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС:

Продължава срока на действие на Договор № 3400/07.11.2012г. с ЕТ „Донка Жечева“, ЕИК 128021275, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Хан Тервел“ № 40, вх. Б, ап. 47, представляван от Донка Петкова Жечева, за предоставен под наем Обект - Помещение за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки, с обща площ 48.00 кв.м., представляващ част от първи етаж от недвижим имот „Дом за стари хора“ – публична общинска собственост, актуван с АОС 72/ 06.07.1999 г., находящ се на ул. „Д-р Дончев“ № 12, квартал 331, парцел III по плана на град Ямбол, с идентификатор 87374.525.1 по КК на града, с 5 (пет) години, считано от 07.11.2017г.

                                                                              

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП-ПРЗ на УПИ І, кв. 54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“,  в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4  по ККарта на гр.Ямбол и за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от Закона за устройство на територията.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.134, ал.4, т.2 във връзка с чл.62а, ал.2 и ал.5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) - ПРЗ на  УПИ I, кв.54, с отреждане „за озеленяване“ и УПИ XI, с отреждане за „битов комбинат“, в кв.54 по плана на  град Ямбол – кв.Каргон, касаещ ПИ с идентификатори 87374.558.1, 87374.558.3 и 87374.558.4 по ККарта на гр.Ямбол

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Община Ямбол се задължава да прехвърли на „Котонс Индустри България“ АД с ЕИК 1280113243 и ТПК “Петър Момчилов“ с ЕИК 000940318 правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.553.320 с площ 502 кв.м. за сумата от 31 626.00 лв. (63 лв./м2) и окончателен договор за прехвърляне на собствеността в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно утвърждаване решения за отказ на комисията „Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция“ за отпускане на ЕФП за първото полугодие на 2017г.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.12, ал.4 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми:

            Утвърждава решенията на ПК ЗСДСИ за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Йордан Илиев Илиев, Йовчо Бинев Йовчев, Добринка Кръстева Димова, Злата Атанасова Жекова, Пенка Русева Иванова, Красимира Пенкова Петкова и Руско Кръстев Петров.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно изразяване на мотивирано мнение по искане за опрощаване на задължения на Исмаил Азисов Смаилов.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОРПК

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Предлага на Президента на Република България да опрости задължението към Община Ямбол в размер на 1080.85 лв. към 26.06.2017г. на Исмаил Азисов Смаилов от гр. Ямбол, ул. „Яне Сандански” № 31.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 26 октомври 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

 

1. Съгласува мандат на Радостин Евтимов - Директор на дирекция, „Устройство на територията и строителството”за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 26.10.2017г. при следния дневен ред:

 

Точка 1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД – Ямбол“ за 2018г. в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

Точка 2. Приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за периода  2017 – 2021 г.

 

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 26.10.2017г.:

 

по точка 1 от дневния ред: Приема  препоръчителния размер на вноската държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД за 2018г. да бъде в размер на 15 000(петнадесет хиляди)лева.

 

по точка 2 от дневния ред: Съгласува бизнес плана на развитие на дейността на оператора – „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол за регулаторния период, определен с разпоредбите на §14, ал.1 от Предходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.103 от 2013г. изм. и доп. – ДВ, бр.58 от 2015г.)- 01.01.2017г. – 31.12.2021г.