ПРОТОКОЛ № ХХІV

 

           

            Днес, 27.10.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0140/20.10.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Димитър Стоянов, Кръстьо Петров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлени имоти с цел продажбата им на собственика на законно построените върху тях сгради на ул. Акация № 12 и № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг, част от имот - ПОС на пл. „Страшимир Кринчев“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел.провод за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на град Ямбол, м. "Зайчара" и ПУП - ПП  за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев, гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Дикос - Мария Георгиева" за обект павилион на ул. "Милин Камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "СМТЛ - Дентално студио Натали" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно попълване и промени в състава на ПК при ОбС-Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлени имоти с цел продажбата им на собственика на законно построените върху тях сгради на ул. Акация № 12 и № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг, част от имот - ПОС на пл. „Страшимир Кринчев“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел.провод за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на град Ямбол, м. "Зайчара" и ПУП - ПП  за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев, гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Дикос - Мария Георгиева" за обект павилион на ул. "Милин Камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "СМТЛ - Дентално студио Натали" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно попълване и промени в състава на ПК при ОбС-Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Додов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Искам да споделя моето мнение и да дам конкретни предложения по два елемента в предложението, което ни е дадено. И двата елемента от проекта за решение не са мотивирани и не са засегнати в самата предхождаща решението мотивация. Първия елемент е предложението, което е в Приложение № 1, дейност 878, която е „Приюти за безстопанствени животни“. Тук ни се предлага за сметка на издръжката, която се намалява с 8 670 лв. и която ние сме гласували по бюджет да е 60 000 лв. Тя се намалява за сметка на увеличаване на заплати и възнаграждения с 7 300 лв. и осигуровки с 1 370 лв. Първо, за мен не е ясно защо това се случва и защо е необходимо да се прави тази промяна, тъй като в мотивационната част това не е посочено. В същото време в комисията, в която аз присъствам въпроса не е разглеждан и не съм могла да си задам въпросите пред представителите на вносителите. Моето конкретно предложение е да отпадне това предложение за промяна в дейност 878, т.е. да не извършваме никакви промени. Още повече, че тази дейност 878 „Приют за безстопанствени кучета“, тя се управлява от общественик, който в публичното пространство афишира и в съседна община гласува за намаление на работните заплати, които за служителите са договорени и в общественото пространство се афишира една такава позиция. Редно е, когато един общественик я афишира, когато засяга него лично, той да даде един личен пример за това. Така че, считам, че, ако има някакъв недостиг във фонд „Работна заплата“, редно е тук да се покаже един личен пример, затова аз предлагам това изменение, което ни се предлага в дейност 878 да отпадне. На второ място, друг елемент, който искам да коментирам и който също не е мотивиран в мотивационната част на предложението е допълнителното възнаграждение или 13-та заплата, която кмета иска ние да му гласуваме. Имам забележка по формата и по съдържанието на това предложение. Първо по формата, не може в решение за промяна на бюджета, с основание на чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, да се прави предложение за допълнително възнаграждение на кмета. Това е така, защото има отделно основание по ЗМСМА, чл.21, ал.1 в него, което касае трудовото възнаграждение на кмета и това предложение следва да се гледа отделно от бюджета, тъй като и тук не е посочено основанието, заради което се внася това предложение и то просто ето така е вмъкнато някак си като т.3 в предложението за промяна на бюджета. Относно съдържанието, кмета иска на първо място от икономии от работна заплата, да му се изплати през м. декември една брутна работна заплата. Според ПМС 67 за заплатите в бюджетните организации и дейности чл.4, ал.5 „Икономията на средства от заплати може да се използва за изплащане, само за изплащане на допълнителни възнаграждения за така наречените постигнати резултати“, т.е. кмета трябва да посочи и да мотивира постигнати резултати. В чл. 107а, ал.15 от Кодекса на труда пише, че такова възнаграждение може да се разплаща само четири пъти в годината. Това е през месеците април, юли, октомври и януари. Така че, предложението да се изплаща през м. декември е абсолютно според мен незаконосъобразно. Така че, за себе правя извода, че нито има основание, нито има описани постигнати резултати, които да са причина за даването на това възнаграждение, а и изплащането през м. декември според мен е незаконно. Правя конкретно предложение да отпадне т.3 от проекта за решение на предложението.

Костов - реплика – От Вашето изказване пролича, че имате някаква вътрешна вендета. Още може би сте по някакъв начин обвързана с община „Тунджа“, като бивш зам. кмет. Това пролича от Вашето изказване по повод приюта за безстопанствени животни. Това, което виждам аз е един вътрешен трансфер и Вашите мотиви, че управляващия тази дейност е гласувал за намаляване на заплатите в община „Тунджа“ са абсолютна лъжа, това не е истина и Вие сте добре запозната с това. Проблема е, че нежеланието на общинските съветници да гласуват увеличаване на фонд „Работна заплата“ това, което е било гласуване при утвърждаване на бюджета. А по повод допълнителното възнаграждение на кмета, ясно е записано, че това ще се случи при икономии във фонд „Работна заплата“ и съвсем логично е това да бъде в края на годината и да бъдат изплатени със заплатите, които се изплащат за м. декември.

Сивкова – дупл. - Това като първосигнална реакция го приемам, но искам да кажа, че съм против двойния аршин особено, когато той се проявява от хора, които са с претенции за обществени и политически позиции. Когато искаш нещо за другите ти трябва да имаш съгласието да го понесеш върху себе си и това е моя мотив да помогнем на този общественик да покаже на практика върху себе си позициите, които изразява в публичното пространство. По повод т.3 за допълнителното възнаграждение, аз подчертавам, прочетете си основанията. Нито има основание да се взема тази точка, нито по форма и по съдържание мястото и е тук, нито е законно това, което ни се предлага. Разбира се за някакъв следващ етап то може и да важи, но ще е незаконно нашето решение днес.

Славов - Аз искам да взема отношение към казаното от г-жа Сивкова, защото към другото нямам нито допълнения, нито корекции, а за така наречения „общественик“, който тя визира. Онова, което искам много точно и ясно да се разбере, че в момента се опитва да се прави злоупотреба в публичното пространство, използвайки се трибуната на ямболския ОбС с проблем, който по никакъв начин не касае Ямбол като община. Ако на г-жа Сивкова, толкова много и харесват проблемите, и толкова много иска да ги разреши в община „Тунджа“, нека да почука на вратата може би пак ще я вземат за зам. кмет. Може да се бори и за кмет на община „Тунджа“, ако желае и да им реши проблемите, няма проблем. Но тук, от тази трибуна на ямболския ОбС, някой да се опитва да ни обременява с проблеми, които касаят община „Тунджа“, аз поне като кмет никога не съм си го позволявал в рамките на тези 10 години, откакто съм заедно с ОбС – Ямбол и не е редно, и мисля,м че не е почтено. И ако трябва да говорим за почтеност, ето тази постъпка е крайно непочтена от Вас г-жо Сивкова, в опита си да помогнете на бившите си колеги в община „Тунджа“. Първо, защото тук става дума за мое лично решение и предложение, което касае този сектор от администрацията, който се занимава с безстопанствените животни. И в интерес на истината, от както ние това сме го поели като собствен ангажимент на общината драстично са намалели проблемите с безстопанствените кучета в гр. Ямбол. Което говори единствено и само за много качествена, за много добра и съвестна работа на целия екип и това няма нищо общо с личното волеизлеяние или решение, или каквото и да е на всички служители, които се занимават с тази дейност в общината. Правете разлика, това е предложение на кмета, това не е предложение на хората, които работят в този сектор. И опита да злоупотребите по някакъв начин с това, опитвайки се да направите добро впечатление или да защитите партийна позиция наистина не е почтено. Това просто е занимаване на хората от града с глупости.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 13                         против – 20                           въздържали се – няма

            Не се приема се.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 10                         против – 20                           въздържали се – 3

            Не се приема се.

            Ибришимов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                         против – 7                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                         против – 6                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

3. При наличие на реализирани икономии в края на годината от средствата за работни заплати в дейност 122 "Общинска администрация"- държавна дейност и в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата в общината, да се изплати на Кмета на общината през месец декември т.г. допълнително възнаграждение в размер на една брутна работна заплата.

4. Променя решение 4.8. от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. по точка втора от дневния ред както следва:

          4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 455 000 лв., от тях за:

          - Баскетболен клуб „Тунджа” – 250 000 лв.;

 - Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

 - Футболен клуб „ Ямбол 1915“ – 25 000 лв.;

 - Спортни клубове – 150 000 лв.

 

 

Йоргова – отр. вот – Може би, ако присъстваше представител на ПК БФ от ОА, нямаше да стана и да изкажа становище. Но най-вече поради факта, че не беше обяснено защо така ненадейно се насочват тези 50 000 лв. за клуба по баскетбол, аз ще изкажа в момента отрицателния си вот. Първото, което е няма никаква мотивировка. Има необходимост от допълнителни средства и се насочват тези 50 000 лв., които за мен не са никак малко на фона на субсидирането на останалите спортни клубове. И тъй като ние имаме Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол мисля, че ОА не е спазила и не се е съобразила с този Правилник, защото в чл.12 в раздел субсидиране ал.1, изрично пише, че проектите се представят в общинската експертна комисия в срок до 15 януари в годината на финансиране и 10 дни след приемане на общинския бюджет. Общинската експертна комисия за спорта предлага на кмета на община Ямбол предлага списък с утвърдените проекти и разпределението на средствата за дейност на спортните клубове и техните обединения. Така че, според този правилник датата 15 януари отдавна е минала в годината на финансиране и тъй като няма мотивировка вие одобрихте все пак, взехте решение, че тези 50 000 лв. трябва да се разпределят. За мен мисля, че не е законосъобразно, тъй като администрацията не спазва правилниците.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол) - Искам да изразя едно уточнение в самото предложение. Записано е, че поради факта, че един от членовете Марин Костадинов Костов включен в състава на действащата местна комисия по чл.8 не е служител на ОА. Той е бил служител на ОА, но вече е напуснал самата администрация и да не се остава с впечатление, че в тази комисия е имало лице, което не е служител на ОА.

 

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 33                         против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

            Н. Костадинов е „за“.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ:

1. Освобождава Марин Костадинов Костов като член на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

2. Избира за член на Местната комисия чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Радина Петрова Радева – мл. експерт в Община Ямбол.

3. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник” на промяната в персоналния състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Нямам какво да добавя по самата точка, но искам да споделя няколко неща с вас и мисля, че е редно да си ги кажем от тази трибуна. Това е, че в този мандат, това е първото такова предложение, което правя като кмет към ОбС за сериозна инвестиция от външен инвеститор за Ямбол, който иска да изгради нова мощност в рамките на града, промишлената зона на гр. Ямбол. И го казвам, защото това е плод на дълги усилия от страна на администрацията, но е плод и на взаимната работа с вас като общински съветници и като цяло с града. Не за друго, а защото доверието на инвеститорите се печели доста трудно. Има голяма конкурентност между отделните общини в България, за това къде точно да бъде извършена конкретна инвестиция, когато съответния бизнес има такова желание и всеки е готов да предложи възможно най-добрите условия, с които да удовлетвори желанията на потенциалния инвеститор, за да може това да се случи в неговата община. А фирма „Баумит“ е лидера в своя сегмент за производство на такива строителни материали в България и това е тяхната втора производствена мощност, производствена база, както е описано и в мотива на предложението. Но това е само първата част от онова, което исках да кажа. За мен е радващо, че точно тази обстановка, която ние заедно създаваме, тези сигнали, които излъчваме в бизнеса в България и в Ямбол, да имат спокойствието, да се чувстват добре и да им бъде спестена голяма част от тази административна тежест, която в момента много се дискутира в публичното пространство и което ние като община много от отдавна сме предприели като мерки от години наред. Но точно съвместната работа с ОбС и сигналите, които ние даваме към бизнеса са тези, които мотивират и стимулират външния бизнес, както е в момента с фирма „Баумит“ и надявам се вие да подкрепите това предложение, защото то е последната стъпка преди да се премине към закупуване на терен от тях и след това към реално изпълнение на инвестицията и нови работни места, и реклама за града. А другото е, че благодарение на вашите решения, само този месец, т.е. решенията от предната и по-предната сесия на ОбС, фирма „Миролио“ е закупила един достатъчно сериозен терен съседен на съществуващия в момента, където тя е реализирала мощностите, за да си разшири своята дейност. Фирма „Тагара“ е закупила също такъв терен, за да си разшири своите мощности. А, ако върнем още малко назад има още няколко фирми местни, които са си закупили. Като казвам местни имам в предвид, такива които са си реализирали своите инвестиции в Ямбол и години наред вече традиционно си развиват бизнеса и дейността в Ямбол, които също са си разширили производствата. И го казвам, защото не е редно единствено и само да търсим някои нов инвеститор, който да привлечем да влезе. Изключително важно е да обръщаме внимание на нашите собствени инвеститори, тези които ние вече си ги припознаваме като наши, без значение, че фирма „Миролио“ не е ямболска фирма, но тя дава на много хора работа и възможност за реализация, и е структуроопределящо предприятие. Затова искам да ви благодаря и молбата ми е, когато коментираме такива наистина важни сериозни неща, включително, когато една голяма група съветници винаги по устав гласуват против, когато става дума за общинска собственост. Нека да се замислят, че всъщност с продажбата на собственост, голяма част от случаите ние решаваме много належащи и жизнени въпроси на бизнеса, на който пък се гради и града.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            К. Йоргова – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.22а, ал.1 т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите определя пазарна цена на Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.67  с площ 31 612.00 кв.м.  по КК на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК,, идентичен с УПИ XXVI 513.67  за производствена, складова дейност, търговия и услуги в кв. 162 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед ТУ/02-00073 от 05.09.2017 г., с административен адрес гр. Ямбол, „Обходен път – запад“ № 47, актуван с АОС 2113 от 10.10.2017 г. в размер на 329 050 (триста двадесет и девет хиляди и петдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „Баумит България“ с  ЕИК 121006242 за реализиране на инвестиционен проект „Нова производствена инсталация на Баумит България ЕООД за производство на продукти за строителната промишленост“

Договор за продажбата да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС и в съответствие с чл.31 от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлени имоти с цел продажбата им на собственика на законно построените върху тях сгради на ул. Акация № 12 и № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Славов - Както в предната точка нямам какво да допълня тук, но мисля, че пак е редно да споделя това, което донякъде ме провокираха и колегите от ляво. Тъй като това става скрито за града, а е хубаво да се чуе и да се разбере. Ако сте прочели внимателно, а аз предполагам, че всички внимателно са прочели предложението. Става дума за закупуване на земя върху законово изградени къщи на ул. „Акация“. За тези, които не знаят, а предполагам те не са много, ул. „Акация“ минава през центъра на махалата, в която има различни общности цигани, турци, гагаузи и др. И тъй като тази част на квартала винаги, от почти всички нас е асоциирана с хора, които не спазват закона или не си плащат данъците, искам да ви кажа, че този процес е все по-траен и е все по-видим затова, че хората, които живеят там искат да живеят по правилата такива, по каквито живеем всички ние в гр. Ямбол. Искат да живеят законово, искат да си плащат данъците и да си строят къщите върху законово закупени терени, и естествено с всички строителни книжа, след което да си плащат данъците и да бъдат истинска част от града. Затова се радвам изключително много и това не е първото такова решение, което вие гласувате в интерес на истината тази година. Но се радвам изключително много, че то е поредното, което показва, че там има един траен такъв процес и отношение от страна на хората, които живеят в тази част на града. За мен е радващо, ще се радвам и вие да го подкрепите, според мен е радващо и за целия град, като перспектива и бъдеще за развитие, наистина тези хора да живеят, да строят, да спазват закона, да плащат данъци и да бъдат част от града. 

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.36 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . тридесет и шест/ с площ  104 /сто и четири / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ ХI 217,218,219 /римско единадесет арабско двеста и седемнадесет, двеста и осемнадесет, двеста и деветнадесет/ , квартал 35 /тридесет и пет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Акация“ № 14, актуван с АОС 2086 от 20.06.2017 г.  в размер на  11 382.00 (единадесет хиляди триста осемдесет и два) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Неджиб Мехмедов Мехмедов от град Ямбол, ул. „Акация“ № 12. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.35 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . тридесет и пет/ с площ 116 /сто и шестнадесет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ ХI 217,218,219 /римско единадесет арабско двеста и седемнадесет , двеста и осемнадесет, двеста и деветнадесет/ , квартал 35 /тридесет и пет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Акация“ № 12, актуван с АОС 2085 от 20.06.2017 г. в размер на 7 248.00 (седем хиляди двеста четиридесет и осем) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Неджиб Мехмедов Мехмедов от град Ямбол, ул. „Акация“ № 12. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг, част от имот - ПОС на пл. „Страшимир Кринчев“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване Обект – Бистро, част от имот публична общинска собственост, с площ 92.66 кв.м в т.ч. бистро - 70.96 в.м. и за сервизни помещения – 21.70 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 8774.557.66.1, построена в ПИ 87374.557.66 по КК на град Ямбол, актуван с акт за публична общинска собственост № 252/29.05.2001г., с административен адрес пл. „Страшимир Кринчев“ № 3, гр. Ямбол, при следните условия:

-      Начална тръжна цена  - 597.20лв., без ДДС /изчислена по т.16 и т.49 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – заведение за хранене;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на договорите за наем, както следва:

- Договор за наем №3402 от15.11.2012г., с Рег.№ ДГ/05-00115 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „Нава – Агро“ ООД, ЕИК 128565800 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Клокотница“ №99, представлявано от Атанас Йорданов Атанасов, за имот с идентификатор 87374.42.12, с площ 26.352 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Чатал могила“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.

- Договор за наем №3403 от 15.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-000114 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.65.33, с площ 21.435 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Кринчовица“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3404 от 15.11.2012г, с рег.№ДГ/05-00113 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.50.57, с площ 9.400 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Калъч дере“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3405 от 15.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00112 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.50.56, с площ 9.400 дка, с начин на трайно ползване - нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Калъч дере“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3406 от 15.11.2012г., с Рег. №ДГ/05-00111/16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.50.17, с площ 13.001 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Калъч дере“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3407 от 19.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00117 от 20.11.2012г. между Община Ямбол и ЕТ „Михаил Георгиев 2004“, ЕИК 131302026, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ормана“ №34, представляван от Михаил Георгиев Георгиев, за имот с идентификатор 87374.48.24, с площ 17.000 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Джиновски кашли“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3408 от 19.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00116 от 20.11.2012г. между Община Ямбол и ЕТ „Михаил Георгиев 2004“, ЕИК 131302026, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ормана“ №34, представляван от Михаил Георгиев Георгиев, за имот с идентификатор 87374.54.57, с площ 15.473 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Емерлийски път“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3409 от 19.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00118 от 20.11.2012г. между Община Ямбол и ЕТ „Михаил Георгиев 2004“, ЕИК 131302026, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ормана“ №34, представляван от Михаил Георгиев Георгиев, за имот с идентификатор 87374.48.28, с площ 11.901 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Джиновски кашли“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел.провод за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на град Ямбол, м. "Зайчара" и ПУП - ПП  за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка две на протокол № 13/21.09.2017г., Общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:           

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел, преминаващо през поземлени имоти 87374.72.653 – полски път, ПИ 87374.72.673 – път от републиканската пътна мрежа и 87374.69.656 – полски път за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от уличен водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори ПИ 87374.72.893 - дере, 87374.72.653 - полски път , 87374.72.673 - път от републиканската пътна мрежа  и 87374.69.656 -  полски път и достигащ до ПИ с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара”, необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“, във връзка с изграждане на „складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев, гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

           

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                         против – 4                             въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – 4                             въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.12 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка дванадесет/ по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 5196 /пет хиляди сто деветдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ X /римско – десет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1703 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр.Ямбол, кв. ,,Д-р Дончев“.  Начална тръжна цена на имота 78 096.00 (седемдесет и осем хиляди и деветдесет и шест лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 39 048.00 (тридесет и девет хиляди и четиридесет и осем лева) лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 6372 /шест хиляди триста седемдесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ XIII /римско тринадесет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1706 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр. Ямбол, кв.,,Д-р Дончев“.

Начална тръжна цена на имота 94 915.00 (деветдесет и четири хиляди деветстотин и петнадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 47 457.00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и седем лева) лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка десет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8225 /осем хиляди двеста двадесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ XII /римско дванадесет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1705 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр. Ямбол, кв.,,Д-р Дончев“.

Начална тръжна цена на имота 120 797.00 лв. без ДДС (сто и двадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева).

Депозит за участие в търга 60 398.00 (шестдесет хиляди триста деветдесет и осем лева) лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка единадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8732 /осем хиляди седемстотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ XI /римско единадесет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1704 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр. Ямбол, кв.,,Д-р Дончев“.

Начална тръжна цена на имота 127 619.00 (сто двадесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 63 809.00 (шестдесет и три хиляди осемстотин и девет лева) лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Дикос - Мария Георгиева" за обект павилион на ул. "Милин Камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3441/13.11.2014г. с ЕТ „Дикос – Мария Георгиева”, ЕИК 838179362 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Проф. Нойков” № 43, гр. Ямбол, представляван от Мария Костадинова Георгиева, за предоставен под наем обект – Павилион – частна общинска собственост, с идентификатор 87374.543.585.2 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“, с площ 16.00 кв.м., с 3 /три/ години, считано от 13.11.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "СМТЛ - Дентално студио Натали" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3401/07.11.2012г. с ЕООД „СМТЛ – Дентално студио Натали”, ЕИК 202259371 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. ”Граф Игнатиев” бл.58-Б-8-47, гр. Ямбол, представлявано от Наталия Христова Бурилкова, за предоставен под наем обект – Помещение частна общинска собственост - „Самостоятелна медико-техническа лаборатория /СМТЛ/ по зъботехника“, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.115 по КК на гр. Ямбол, находящо се на ул. „Срем“ № 3, с площ 70.00 кв.м., с 3 /три/ години, считано от 07.11.2017г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване и промени в състава на ПК при ОбС-Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол) -

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.  Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                         против – 8                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 20                         против – 10                           въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК „Общинско имущество, контрол на дружества с общинско участие и сделки с общинска собственост“ и ПК по Закона за предотвратяване  и установяване конфликт на интереси общинския съветник Дичо Тодоров.

2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Стефан Бакърджиев.         

 3. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за председател на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Галин Костов.         

 4. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за председател на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси общинския съветник Денка Петрова.         

 

 

 

 

            Ибришимов - Чете отговор на питане от Иван Кърцъков, огласено на предното заседание.  (приложено към материалите по заседанието)

Давам думата на г-н Иван Кърцъков, да изрази отношение към отговора.

 

 

Кърцъков - Аз ще взема отношение само за някои от отговорите, които давате към мен. За въпрос № 3 относно договора, че не е входиран в деловодството на ОбС, тъй като сключването му е оперативна самостоятелност на кмета на общината. Нищо лошо да е така, но вие гласувате средства. В други ден кмета на общината, независимо кой е той, не визирам г-н Славов конкретно, може да сключи какъвто си иска договор и вие просто да го одобрите. Просто, защото е от оперативната самостоятелност на кмета, не е така. На отговор на въпрос № 4, тук по скоро коментара ми е към г-н Ибришимов. Понеже Вие бяхте страна като председател на ОбС по делото, което аз заведох за план-сметката с Решение на ВАС на РБ, там план-сметката се коментира като едно единно цяло и неразделно. Тя не се коментира като отделни нейни пера и кое после, с кое се компенсира. План-сметката е нещо, което от едната страна са приходите от другата страна са разходите и ако нещо се промени трябва да е ясно защо се дофинансира, евентуално от общинския бюджет. Заради това е необходимо и да се направи корекция на това. Не може да останат без високите единични цени на тази план-сметка и да ми говорите, че приемате решението от 2015 г., т.е. остава решението от 2015 г. На въпрос № 5 „Интегрираната географска информационна система“, това което е съкращението на ГИС на община Ямбол, е създадена единствено за улеснение на гражданите. Вие сте в трети мандат на кмета Г. Славов, тази географска информационна система е реализирана в първия мандат, ако не се лъжа стойността на този проект с евро средства беше почти 500 хил. лв. И някак си е несериозно, след като сме го изпълнили да го хвърлим на бунището, да не го поддържаме и да е само за информация на гражданите. Напротив, географската информационна система, която създадохме тогава е с много слоеве, които са за ползване от администрацията служебно, които трябва да бъдат истински. Не всички от тези слоеве са достъпни за гражданите, една голяма част от тях не са, защото примерно има информация с лични данни, а другото е информация, която не касае гражданите точно в тази част, в която е за информиране. И понеже въпроса касаеше конкретно на ПК ОС с председател г-н Явор Брънков, ето така изглежда справката, с която аз работя (показва). Една такава извадка, която всеки от вас може да си направи, особено членовете на ПК ОС, тогава когато се говори за конкретни обекти, за които нямате информация. Аз съм далеч от мисълта, че някой от вас е редно в тази зала да гласува неинформирано. Като си неинформиран просто не гласуваш или искаш да се информираш, което според мен е още по важното, че едва ли не си задължен да се информираш, след като си поискал и са те избрали за общински съветник. Така че, това което е Въпрос № 6, за подвеждането на гражданите и към момента, и на официалната страница на Агенцията по геодезия и кадастър, и на географската информационна система на община Ямбол, тези два имота, които вие гласувахте, не казвам всички, не знам поименния вот какъв е бил тогава, остават да бъдат без транспортен достъп. И ще ви издам една тайна, има приет ПУП – ПРЗ за този район, който не е отразен от общината в кадастъра и се чудя защо. Имотите са отразени, но транспортния достъп не е отразен. Така че, евентуално, ако имате правомощия да задължите с решение администрацията, да го отрази. Благодаря ви, че този път останахте всички, включително и от групата на ПП ГЕРБ, и се надявам, че с въпросите, които съм задал или които в бъдеще ще задам, не се обиждате. Благодаря!              

 

            По предложение на г-н Славов бе почетена с едноминутно мълчание паметта на загиналите по време на дъждовете хора от съседната бургаска област.

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и четвъртото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова