РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 ОКТОМВРИ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлени имоти с цел продажбата им на собственика на законно построените върху тях сгради на ул. Акация № 12 и № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг, част от имот - ПОС на пл. „Страшимир Кринчев“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел.провод за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на град Ямбол, м. "Зайчара" и ПУП - ПП  за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев, гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

9.      Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Дикос - Мария Георгиева" за обект павилион на ул. "Милин Камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "СМТЛ - Дентално студио Натали" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно попълване и промени в състава на ПК при ОбС-Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

 

 

 

 

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

3. При наличие на реализирани икономии в края на годината от средствата за работни заплати в дейност 122 "Общинска администрация"- държавна дейност и в съответствие с Вътрешните правила за работната заплата в общината, да се изплати на Кмета на общината през месец декември т.г. допълнително възнаграждение в размер на една брутна работна заплата.

4. Променя решение 4.8. от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. по точка втора от дневния ред както следва:

          4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 455 000 лв., от тях за:

          - Баскетболен клуб „Тунджа” – 250 000 лв.;

 - Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

 - Футболен клуб „ Ямбол 1915“ – 25 000 лв.;

 - Спортни клубове – 150 000 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна в състава на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ и чл. 16, ал. 3 от ППЗУПГМЖСВ:

1. Освобождава Марин Костадинов Костов като член на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

2. Избира за член на Местната комисия чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ Радина Петрова Радева – мл. експерт в Община Ямбол.

3. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет за утвърждаване и обнародване в „Държавен вестник” на промяната в персоналния състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на имот - частна общинска собственост в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за прилагането му.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35, ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост и чл.22а, ал.1 т.2 от Закона за насърчаване на инвестициите определя пазарна цена на Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.67  с площ 31 612.00 кв.м.  по КК на град Ямбол, одобрена със заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на ИД на АГКК,, идентичен с УПИ XXVI 513.67  за производствена, складова дейност, търговия и услуги в кв. 162 по ПУП ПРЗ, одобрен със заповед ТУ/02-00073 от 05.09.2017 г., с административен адрес гр. Ямбол, „Обходен път – запад“ № 47, актуван с АОС 2113 от 10.10.2017 г. в размер на 329 050 (триста двадесет и девет хиляди и петдесет) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на ЕООД „Баумит България“ с  ЕИК 121006242 за реализиране на инвестиционен проект „Нова производствена инсталация на Баумит България ЕООД за производство на продукти за строителната промишленост“

Договор за продажбата да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС и в съответствие с чл.31 от Правилника за прилагане на закона за насърчаване на инвестициите.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински поземлени имоти с цел продажбата им на собственика на законно построените върху тях сгради на ул. Акация № 12 и № 14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.36 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . тридесет и шест/ с площ  104 /сто и четири / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ ХI 217,218,219 /римско единадесет арабско двеста и седемнадесет, двеста и осемнадесет, двеста и деветнадесет/ , квартал 35 /тридесет и пет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Акация“ № 14, актуван с АОС 2086 от 20.06.2017 г.  в размер на  11 382.00 (единадесет хиляди триста осемдесет и два) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Неджиб Мехмедов Мехмедов от град Ямбол, ул. „Акация“ № 12. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

2.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.35 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . тридесет и пет/ с площ 116 /сто и шестнадесет / кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ ХI 217,218,219 /римско единадесет арабско двеста и седемнадесет , двеста и осемнадесет, двеста и деветнадесет/ , квартал 35 /тридесет и пет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Акация“ № 12, актуван с АОС 2085 от 20.06.2017 г. в размер на 7 248.00 (седем хиляди двеста четиридесет и осем) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Неджиб Мехмедов Мехмедов от град Ямбол, ул. „Акация“ № 12. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отдаване под наем, чрез публичен търг, част от имот - ПОС на пл. „Страшимир Кринчев“ № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване Обект – Бистро, част от имот публична общинска собственост, с площ 92.66 кв.м в т.ч. бистро - 70.96 в.м. и за сервизни помещения – 21.70 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 8774.557.66.1, построена в ПИ 87374.557.66 по КК на град Ямбол, актуван с акт за публична общинска собственост № 252/29.05.2001г., с административен адрес пл. „Страшимир Кринчев“ № 3, гр. Ямбол, при следните условия:

-      Начална тръжна цена  - 597.20лв., без ДДС /изчислена по т.16 и т.49 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол/;

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – заведение за хранене;

-      Срок за отдаване под наем – 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договори за наем на земеделски земи.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на договорите за наем, както следва:

- Договор за наем №3402 от15.11.2012г., с Рег.№ ДГ/05-00115 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „Нава – Агро“ ООД, ЕИК 128565800 със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Клокотница“ №99, представлявано от Атанас Йорданов Атанасов, за имот с идентификатор 87374.42.12, с площ 26.352 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Чатал могила“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.

- Договор за наем №3403 от 15.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-000114 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.65.33, с площ 21.435 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Кринчовица“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3404 от 15.11.2012г, с рег.№ДГ/05-00113 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.50.57, с площ 9.400 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Калъч дере“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3405 от 15.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00112 от 16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.50.56, с площ 9.400 дка, с начин на трайно ползване - нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Калъч дере“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3406 от 15.11.2012г., с Рег. №ДГ/05-00111/16.11.2012г. между Община Ямбол и „АГРОМЕЙТ” ООД, ЕИК 838100347, със седалище и адрес на управление ул. „Ал. Зограф” №13, гр. Ямбол, представлявано от Ташо Костадинов Ташев, за имот с идентификатор 87374.50.17, с площ 13.001 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Калъч дере“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3407 от 19.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00117 от 20.11.2012г. между Община Ямбол и ЕТ „Михаил Георгиев 2004“, ЕИК 131302026, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ормана“ №34, представляван от Михаил Георгиев Георгиев, за имот с идентификатор 87374.48.24, с площ 17.000 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Джиновски кашли“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3408 от 19.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00116 от 20.11.2012г. между Община Ямбол и ЕТ „Михаил Георгиев 2004“, ЕИК 131302026, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ормана“ №34, представляван от Михаил Георгиев Георгиев, за имот с идентификатор 87374.54.57, с площ 15.473 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Емерлийски път“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

- Договор за наем №3409 от 19.11.2012г., с Рег.№ДГ/05-00118 от 20.11.2012г. между Община Ямбол и ЕТ „Михаил Георгиев 2004“, ЕИК 131302026, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Ормана“ №34, представляван от Михаил Георгиев Георгиев, за имот с идентификатор 87374.48.28, с площ 11.901 дка, с начин на трайно ползване – нива, ІV категория, находяща се в землището на град Ямбол, м. „Джиновски кашли“, с 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.;

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел.провод за захранване на ПИ 87374.69.75 по КК на град Ямбол, м. "Зайчара" и ПУП - ПП  за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка две на протокол № 13/21.09.2017г., Общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:           

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на ел.кабел, преминаващо през поземлени имоти 87374.72.653 – полски път, ПИ 87374.72.673 – път от републиканската пътна мрежа и 87374.69.656 – полски път за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара";

2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от уличен водопровод, преминаващ през ПИ с идентификатори ПИ 87374.72.893 - дере, 87374.72.653 - полски път , 87374.72.673 - път от републиканската пътна мрежа  и 87374.69.656 -  полски път и достигащ до ПИ с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара”, необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.69.75 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“, във връзка с изграждане на „складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

 

     

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно отпускане персонална пенсия на децата Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев, гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Ангел Васков Тончев и Ганчо Васков Тончев с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Бистрица”  № 17.

           

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост и определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.12 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка дванадесет/ по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 5196 /пет хиляди сто деветдесет и шест/ кв.м., идентичен с УПИ X /римско – десет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1703 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр.Ямбол, кв. ,,Д-р Дончев“.  Начална тръжна цена на имота 78 096.00 (седемдесет и осем хиляди и деветдесет и шест лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 39 048.00 (тридесет и девет хиляди и четиридесет и осем лева) лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.9 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка девет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 6372 /шест хиляди триста седемдесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ XIII /римско тринадесет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1706 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр. Ямбол, кв.,,Д-р Дончев“.

Начална тръжна цена на имота 94 915.00 (деветдесет и четири хиляди деветстотин и петнадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 47 457.00 (четиридесет и седем хиляди четиристотин петдесет и седем лева) лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка десет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8225 /осем хиляди двеста двадесет и пет/ кв.м., идентичен с УПИ XII /римско дванадесет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1705 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр. Ямбол, кв.,,Д-р Дончев“.

Начална тръжна цена на имота 120 797.00 лв. без ДДС (сто и двадесет хиляди седемстотин деветдесет и седем лева).

Депозит за участие в търга 60 398.00 (шестдесет хиляди триста деветдесет и осем лева) лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и пет точка единадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 8732 /осем хиляди седемстотин тридесет и два/ кв.м., идентичен с УПИ XI /римско единадесет/ - За обществено обслужване в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №ТУ02/0053 от 29.05.2008г., актуван с Акт № 1704 за частна общинска собственост от 07.10.2011г., находящ се в гр. Ямбол, кв.,,Д-р Дончев“.

Начална тръжна цена на имота 127 619.00 (сто двадесет и седем хиляди шестстотин и деветнадесет лева) лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 63 809.00 (шестдесет и три хиляди осемстотин и девет лева) лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Дикос - Мария Георгиева" за обект павилион на ул. "Милин Камък".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3441/13.11.2014г. с ЕТ „Дикос – Мария Георгиева”, ЕИК 838179362 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Проф. Нойков” № 43, гр. Ямбол, представляван от Мария Костадинова Георгиева, за предоставен под наем обект – Павилион – частна общинска собственост, с идентификатор 87374.543.585.2 по КК на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Милин камък“, с площ 16.00 кв.м., с 3 /три/ години, считано от 13.11.2017г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕООД "СМТЛ - Дентално студио Натали" за обект на ул. "Срем" № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3401/07.11.2012г. с ЕООД „СМТЛ – Дентално студио Натали”, ЕИК 202259371 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. ”Граф Игнатиев” бл.58-Б-8-47, гр. Ямбол, представлявано от Наталия Христова Бурилкова, за предоставен под наем обект – Помещение частна общинска собственост - „Самостоятелна медико-техническа лаборатория /СМТЛ/ по зъботехника“, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.115 по КК на гр. Ямбол, находящо се на ул. „Срем“ № 3, с площ 70.00 кв.м., с 3 /три/ години, считано от 07.11.2017г.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно попълване и промени в състава на ПК при ОбС-Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК „Общинско имущество, контрол на дружества с общинско участие и сделки с общинска собственост“ и ПК по Закона за предотвратяване  и установяване конфликт на интереси общинския съветник Дичо Тодоров.

2. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за член на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Стефан Бакърджиев.         

 3. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за председател на ПК „Бюджет и финанси“ общинския съветник Галин Костов.         

 4. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за председател на ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси общинския съветник Денка Петрова.