ПРОТОКОЛ № ХХV

 

           

            Днес, 15.11.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0154/10.11.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Катя Георгиева, Павел Додов, Ясен Киров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 33 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесет и петото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

 

ВНОСИТЕЛ: Общински съветници

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Преди това искам да имате предвид една фактическа грешка, там където видите по материалите записаното „от седем общински съветника“ да се разбира „от осем общински съветника. Извинявам се за грешката.

Тодоров – Нашата ГС НС и РБ имаме предложение да се извърши външна експертна оценка на риска за Община Ямбол преди поемането на дълг от 17 млн. лв. Като т.2 да бъде това предложение.

Ибришимов - Няма други предложения. Заповядайте за мотиви.

Тодоров – Искаме обществото да бъде наясно с всичко по поемането на дълга, дали има някакъв риск, да се направи детайлен анализ на финансите на Община Ямбол. Ще стане ясно на всички за какво става въпрос. Ще разберем дали сме „за“ или „против“ поемането на дълг от тези 17 млн.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Тодоров.

Гласували      за – 13                        против – 20              въздържали се – няма

Не се приема.

Подлагам на гласуване проекта за дневен ред.

Гласували      за – 31                        против – 1                въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

 

ВНОСИТЕЛ: Общински съветници

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛ: Общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

Сивкова – Уважаеми колеги общински съветници, с направеното предложение за местен референдум с въпрос „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години - от 2020 г. до 2030 г., след провеждане на местен референдум?  - ние, предложилите го общински съветници изразяваме желанието на ямболци пряко да участват при поемане на важното решение за поемане на общински дълг.

            Ибришимов – Един момент г-жо Сивкова, извинявайте, че ви прекъсвам, трябва да решим дали да останат камерите, тъй като вече приехме дневния ред.

Сивкова – Правя процедурно предложение камерите да останат в залата и снимат по време на заседанието, също и журналистите.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 29                        против – няма                      въздържали се – 4

Приема се.

Сивкова – За протокола аз съм „за“. Причината, група от осем общински съветника, да внесем това предложение са поредица от обстоятелства и действия, които се случиха  в един  кратък период от време, а именно:

На 4.10.2017 г. бе публикува покана от кмета за обществено обсъждане на намерението му да тегли общински дълг в размер на 17 млн. лв. за реализация на 14 обекта.

На 13.10.2017 г. се проведе обществено обсъждане на това намерение, като бе променен броя на обектите от 14 на 15 обекта. В тази зала, кметът се опита да обоснове намерението си пред ограничен брой граждани, колкото можаха да се поберат в помещението. Някои  не успяха и останаха отвън. Поставените от присъстващите  въпроси и изразените съмнения, бяха естествена реакцията на хора, загрижени за съдбата си и неубедени, че тегленето на този заем е вярно управленско решение. Там възникна и предложението за референдум.

В следващите дни, ние, вносителите на предложението, проведохме множество срещи с граждани и констатирахме, че голяма част от тях  не знаят за намеренията на кмета да тегли заем от 17 млн. лв.

В същото време факт е, липсата на  организирана разяснителна кампания от кметската администрация за популяризиране на това намерение на кмета и събиране на мнения от най-широк кръг граждани.

Не беше представена от кметската администрация информация в медиите – електронни, печатни и телевизия, за да се осигури максимална публичност на намерението за теглене на заем.

Не бяха проведени допълнителни срещи по квартали, по клубове за събиране на становища и разясняване на намерението.

В период от един месец активно се срещахме с граждани и видяхме тяхното желание да получат информация и да участват при вземане на това важно решение.  Изразените пред нас мнения, че решението за теглене за заем от 17 млн. лв трябва да се вземе от всички, а не от малък брой хора в общински съвет, бяха преобладаващи.

            При тази фактическа ситуация, подготвихме и внесохме предложение, гражданите чрез местен референдум да решат кой искат да вземе решението за поемане на искания дълг - общинските  съветниците  в общински съвет или всички граждани чрез референдум.     

Искам да припомня, че едновременно с внасянето на предложението в общинския съвет на 19.10.2017г. беше внесено и отделно искане за разглеждането му на предстоящата тогава сесия на ОбС на 27.10.2017 г.

Изхождайки от това искане, от предвидената възможност в ЗПУГДВМС за свикване на допълнително заседание за разглеждане на предложението в интервала от 6-7 до 33 дни и от коледните и новогодишни празници от 22 до 31 декември, ние, без да знаем кога ще се свика сесия, изхождайки от закона, предложихме в проекта за решение като дата за провеждане на референдума 17.12.2017 г. (неделя).

Сега след като провеждаме заседанието на ОбС днес, 15.11.2015г., и са ясни сроковете, с които следва да се съобразим, ние коригираме в предлагания проект за решение датата за провеждане на референдума от 17.12.2017 г. на 14.01.2018 г., т е. в проекта за решение в т. 2 вместо датата “17.12.2017 г.“ да се чете “14.01.2018 г.“.

Относно становището на кмета по предложението ни мога да заявя, че макар и входирано в последния момент, по изискването на закона, в канцеларията на ОбС, то ни беше предоставено вчера, след 15.30 ч., и то само на тези съветници, които сме го поискали изрично, някои още от петък 10.11.2017 г., а на останалите се предлага днес, макар че е входирано още в петък (10.11.2017г.) като не е включено в материалите за сесията, които болшинството съветници получиха след 13.11.2017г.

Имам въпрос към председателя, защо не предоставихте становището заедно с материалите, а в последния момент?

Прочитайки го, всеки може да се разбере защо беше крито т.н.“становище“, чиято основна цел е да “докаже“ незаконосъобразността на предложението за провеждане на местен референдум. На цели пет страници без да се цитира нито една правна норма, която да е нарушена и по какъв начин е нарушена, преписвайки неоспорими текстове по процедури и разсъждения, без връзка с предложението, явно търсейки аргументи в количеството написан текст, кметът “доказва незаконосъобразността“ на предложението за провеждане на референдум.

Доводите, които се посочват са необосновани и неверни:

1. Твърди се, че предложението за провеждане на местен референдум е юридически необосновано и немотивирано. Но никъде не се цитира текстът на чл.27, ал.1, т.1 от ЗПУГДВМС, а именно – “Местен референдум се провежда по предложение на поне една пета от общинските съветници....“.

2. Твърди се, че предложението е в противоречие със законови разпоредби. Тук няма посочена точна разпоредба, която се нарушава. Едновременно с това правилно се цитира чл.26, ал.1 от ЗПУГДВМС и се стига до извода, че се касае за пряко решаване на въпрос от значение за общината, който е в компетентността на органа за местно самоуправление. Спор няма за това. Интересно е, че се цитира дори Конституцията, понеже звучи много авторитетно, за да се констатира истината, че общинският съвет е орган на местното самоуправление. Да, правомощията на съвета са уредени в чл.21 от ЗМСМА, но т.20 от ал.1 от него гласи – “20. Приема решения за провеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност“. Този текст означава, че ОбС няма ограничения относно броя на взетите решения за провеждането на референдуми, стига те да отговарят на изискванията на ЗПУГДВМС. Това е нормата, а не “върхът на юридическата мисъл“ – “.....в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно тази норма не се съдържа правомощие и следователно не е в сферата на компетентността на ОбС да взема решение провеждането на местен референдум да се предхожда от друг референдум...“. Какъв предхождащ референдум? Грешката явно е умишлена, за да се докаже „някаква теза“. Предложението е пределно ясно, с ясен въпрос и е за провеждане на един референдум.

3. Твърди се, че е налице незаконосъобразност на решението на ОбС (за провеждане на местен референдум, предлаган от нас), с което се предрешава въпрос, регламентиран със закон. Не се посочва кой въпрос се предрешава и по кой закон. Напротив, законовата база за провеждането на предлагания от нас местен референдум са чл.21, ал.1, т.20 от ЗМСМА, ЗПУГДВМС и Закона за общинския дълг, където в ал.1 и ал.2 на чл.17 гласят: “чл.17.(1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг,.....  (2) Решението по ал.1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой от общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет“.

4. Неправилно се твърди, че не може да се приложи нормата на чл.31, ал.1 за редактиране на въпроса. Напротив, при отпадане на  последната част от въпроса “след провеждане на местен референдум“, която „смущава“ кмета и е повод за пет страничния напън за доказване на “незаконосъобразност“ на предложението, то ще остане с напълно същия смисъл на съдържащия се в предложението въпрос – подкрепа или не  поемането на общински дълг.

Това може да коментираме като възможност, сега, към този момент, защото е факт Обявление  на администрацията от 26.10.2017 г. за емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа, при условията на частно предлагане, което дава конкретните параметри, необходими, за да вземем решение за референдум. То не беше факт, към момента на внасяне на нашето предложение.

Ще си позволя да не коментирам останалите “мисли“, изложени в становището на кмета, защото те са извън предмета на разглежданата тема.

Заключавайки с думите, че в становището на кмета няма нито един правен довод и доказателство за незаконосъобразност на предложението ни за местен референдум, Ви призовавам да не подкрепяте предложения от кмета проект за решение, с което се отказва провеждането на местен референдум.

Костадинов - ПК ЗОРПК разгледа предложението и гласува с пет гласа „против“ и един „въздържал се“. Всеки съветник от комисията изказа становището си по предложението. (приложен протокол)

Славов - Много внимателно изслушах изказването на г-жа Сивкова. Честно казано, тъй като се познаваме много отдавна вече, а г-жа Сивкова не е първи мандат общински съветник, не съм изненадан от това, което чувам, от напористия тон и от опита да се отрече всичко онова, което аз като кмет и администрацията е подготвила като становище към това искане за референдум в опита да го омаловажи. Беше редно преди цялото това емоционално изказване или след това да каже, че много са се объркали и са сбъркали, и че становището, което аз сега ще ви прочета дословно за да стане ясно на целия град, а и не само е наистина законосъобразно и целесъобразно посочено във всяка една точка, в която казва колко са сбъркали колегите, които са поискали този референдум. Но преди да започна да го чета и след това също ще споделя моите лични мнения. Искам да кажа, че нито аз, нито който и да е в тази зала, убеден съм, не е срещу това да има пряко допитване до хората и пряка демокрация. Само че това трябва да стане спазвайки закона, спазвайки процедурите, спазвайки наредбите. А не, защото просто много ни се иска да ги прескочим и да се опитаме да дадем на хората едни красиви думи, едни красиви обещания нарушавайки закона. И за да не съм голословен ще прочета дословно становището така, както е внесено от мен в канцеларията на ОбС.

Становище на Георги Иванов Славов-кмет на община Ямбол, относно предложение за провеждане на местен референдум на територията на община Ямбол инициирано от група общински съветници. Уважаеми господин Ибришимов, на 19.10.2017 г. с входящ № В–0426 в Общински съвет Ямбол е постъпило предложение от общинските съветници Антоанета Антонова, Мариета Сивкова, Капка Йоргова, Катя Георгиева, Драгомир Димитров, Румен Банков, Светослав Стоев и Стефан Стоянов за насрочване на местен референдум с въпрос „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 г. до 2030 г., след провеждане на местен референдум?“. С представеното предложение е внесен проект за решение от пет точки, както следва:

1.                  Да се проведе местен референдум с въпрос:

„Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 г. до 2030 г., след провеждане на местен референдум?“

2.                  Общински съвет Ямбол определя дата за провеждане на референдума 17 декември 2017 г. /неделя/.

3.                  Общински съвет Ямбол одобрява разходи в размер до 100 000 лв. за организирането и финансирането на референдума от общинския бюджет.

4.                  Общински съвет Ямбол възлага на кмета и общинската администрация да осъществят организационно-техническата подготовка на местния референдум.

5.                  Общински съвет определя образеца на бюлетината съгласно Приложение № 1.

Считам постъпилото предложение за произвеждане на местен референдум за юридически необосновано и немотивирано и следва да бъде отхвърлено като незаконосъобразно от Общински съвет-Ямбол поради следните мотиви и съображения:

1.Въпросът по т.1 от предложението е с неясно съдържание и в противоречие със законовите разпоредби. Текстът „…след провеждане на местен референдум?“ в края на изречението, води до извода, че за провеждане на референдум относно поемането на дългосрочния дълг от Община Ямбол, е необходимо провеждането поне на още едно допитване до жителите на Община Ямбол. Поставянето на този въпрос на местен референдум е недопустимо, тъй като е налице несъответствие с действащата нормативна уредба. Съгласно чл.26, ал.1 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (ЗПУГДВМС), местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местно самоуправление или органите на района или кметството. В конкретния случай се касае за приложение на нормата в първата хипотеза - пряко решаване на въпрос от значение за община, който въпрос е в компетентността на органа на местно самоуправление. За да се прецени материалната законосъобразност на направеното предложение за местен референдум следва да се поясни кой е компетентния орган на местното самоуправление и какъв е нормативно установения обем на неговите правомощия. Съгласно чл.138 от Конституцията на Република България и чл.18 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, орган на местното самоуправление в общината е общинският съвет. Правомощията му са подробно уредени в чл.21 от ЗМСМА, като съгласно тази норма не се съдържа правомощие и следователно не е в сферата на компетентността на общинския съвет да взема решение произвеждането на местен референдум да се предхожда от друг местен референдум. Така формулиран въпросът е некоректно зададен и не дава възможност за посочване на еднозначен отговор от страна на гражданите. Произнасянето с решение на Общински съвет, дали да се произвежда местен референдум след провеждане на друг местен референдум противоречи в същността си на императивната разпоредба на чл. 26, ал. 1 от ЗПУГДВМС, тъй като наличието на основание за провеждане на референдум е регламентирано със закон и не е от компетентността на органа на местно самоуправление, поради което е недопустимо той да се произнесе по него.

 Предвид изложеното следва извода, че ще е налице незаконосъобразност на решение на Общински съвет-Ямбол, с което се пререшава въпрос, регламентиран със закон. В случая е невъзможно да се приложи и нормата на чл. 31, ал. 1 от ЗПУГДВМС, с която законодателят е предвидил Общинския съвет да има възможността да редактира, без да променя смисъла на съдържащия се в предложението за произвеждане на местен референдум въпрос.

2. Посочената в т.2 от предложението дата 17.12.2017 г. за произвеждане на референдум, е определена без да е съобразена с разпоредбите на ЗПУГДВМС. В ЗПУГДВМС са разписани процедури, за изпълнението на които е предвидено технологично време, както следва:

В чл. 27, ал. 4 от ЗПУГДВМС законодателят е вменил задължение на председателя на общинския съвет в тридневен срок от постъпването на предложението да уведоми общинските съветници и кмета на общината за него. В настоящия случай задължението на председателя на общински съвет за уведомяване на общинските съветници и на кмета на община Ямбол е изпълнено на 23.10.2017 г., в съответствие със законовата разпоредба.

С чл. 27, ал. 5 от ЗПУГДВМС законодателят е задължил председателя на общинския съвет да организира създаването на публичен регистър, в който се завеждат предложенията за произвеждане на местен референдум. На електронната страница на община Ямбол на интернет адрес http://yambol.bg/uploads/документи/os/m_refer/reg_mr1.pdf на 23.10.2017 г. в публичния регистър на предложенията за провеждане на местни референдуми в Община Ямбол е публикувана информация за внесеното предложение на групата общински съветници относно провеждане на референдум.

Едно от задълженията, които законодателят е вменил с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗПУГДВМС е председателят на общинския съвет в срок до три дни от постъпването на предложението, да определи водеща комисия за неговото обсъждане. С определянето на 23.10.2017 г. на постояната комисия „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията” в Общински съвет - Ямбол за водеща, задължението е изпълнено в съответствие с разпоредбата на закона.

Съгласно чл. 30, ал. 2 от ЗПУГДВМС постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет, като представят на председателя на общинския съвет и проект за решение. Именно заради това с разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от ЗПУГДВМС е предвидено председателят на общинския съвет да насрочи заседание на общинския съвет в срок от един месец от постъпване на предложението. С тази разпоредба на закона законодателят е предвидил максималното технологично време за изпълнение на всички процедури разписани в нормативния акт. Освен това е нужно да се подчертае, че това време е необходимо и за подготовката и организирането на аргументирана дискусия за провеждане на местния референдум, както в рамките на общинския съвет /в постоянните комисии и в самия общински съвет/, така и извън него на територията на самата община.

С оглед гореизложеното е необходимо да се отбележи, че е невъзможно да се спази и визираната в т. 2 от проекта за решение, дата 17.12.2017 г. за провеждане на местен референдум. Законодателят е предвидил с разпоредбата на чл. 30, ал. 4 от ЗПУГДВМС не по-малко от 45 дни и не по–късно от 60 дни от решението за провеждане на референдума да бъде определена дата за провеждането му. Дори и на предстоящото заседание на Общински съвет-Ямбол на 15.11.2017 г. да се гласува решение, с което се одобрява предложението за произвеждане на местен референдум и се определи дата за провеждане на референдума 17 декември 2017 г., същото ще бъде незаконосъобразно, предвид несъответствието му с законовата регламентация на чл.30, ал.4 от ЗПУГДВМС.

Наред с изнесените по-горе мотиви относно незаконосъобразността на внесения проект за решение, считам, че следва се вземат предвид и съображенията относно нецелесъобрасността на предложението, а именно:

1. В бюджета на община Ямбол за 2017 г. към момента не са предвидени средства за провеждане на местни референдуми. Следва да бъдат извършени обосновани разчети за необходимите средства за провеждане на местен референдум, предвид обстоятелството, че същите следва да се осигурят от общинския бюджет. Освен разходи за организационно-техническа подготовка на референдума /разходи за възнаграждения за членове на СИК, за канцеларски материали, за транспорт/, други ресурси, необходими за изпълнение на решението за произвеждане на референдум са свързани с обезпечаването на информационната кампания и провеждането на гласуването, организиране отпечатването на информационен лист. С оглед изложеното следва извода, че трябва да се извърши актуализация на бюджета на Община Ямбол, но при подготовка на предложението за промяна на бюджета, обаче е необходимо да се подготви и оценка за необходимите финансови ресурси.

     2. С приемане на предложението за произвеждане на местен референдум, за организацията и обезпечаване провеждането на който, както се аргументирах по-горе, изисква дълъг период от време, се цели и създаване на предпоставки за необосновано забавяне и възпрепятстване изпълнението на планираната от Община Ямбол инвестиционна програма относно изграждане, реконструкция и модернизация на уличното осветление в целия град, както и изграждане на видеонаблюдение на територията на общината, основен ремонт (реконструкция) на улици в централна градска част в района на старата автогара, както и на ул. „Търговска" от „Стара автогара“ до изхода на града при обходен път Изток; ремонт на участъци от ул. „Крайречен булевард“; цялостно преустройство и ремонт на района около ДКЦ – 1, заключен между ул. „Независима България“, ул. „Г.С.Раковски“ и „Ген. Владимир Заимов“; основен ремонт на участък от ул. „Преслав" - от ул. „Тимок" до кръстовище с Обходен път Изток; рехабилитация на ул. „Милин камък“ и ул. „Руен“ и др., обособяване на няколко големи паркинг-зони в централна част на града с благоустрояване на околните пространства, както и изграждането на велоалеи по основни пътни артерии. Предвид размера на финансовите средства, които следва да се осигурят за изпълнението на горепосочените обекти, е необходимо възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки, което от своя страна изисква също технологично време за подготовка на документациите, провеждане на процедурите. Не без значение е и вероятността за обжалване на процедурите, което също е предпоставка за забава реализирането на важни за града инфраструктурни обекти. При произвеждане на местен референдум, рискът от възпрепятстване навременното осъществяване на тези обекти от обществено значение, е обусловен и от вероятността да се оспорват резултатите от референдума.

     3. Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗПУГДВМС предложението, предмет на референдума, е прието, ако в него са участвали не по-малко от 40 на сто от гражданите с избирателни права в съответната община и с "да" са отговорили повече от половината от участвалите в референдума избиратели. След извършен анализ и справка за активността на гласуване в Община Ямбол и резултатите от националния референдум през 2013 г. се установи, че процентът на гласоподавателите в Община Ямбол е  под 20 %. Представената информация за слабата избирателна активност още веднъж подкрепя съображенията ми за нецелесъобразността на предложението за произвеждане на местен референдум. С оглед гореизложените мотиви предлагам на Общински съвет-Ямбол следния проект за решение:

Предвид незаконосъобразността на предложението за произвеждане на местен референдум и на основание чл.31, ал.1, изр. второ от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Общински съвет-Ямбол отказва произвеждането на местен референдум по предложение на общинските съветници Антоанета Антонова, Мариета Сивкова, Капка Йоргова, Катя Георгиева, Драгомир Димитров, Румен Банков, Светослав Стоев и Стефан Стоянов за насрочване на местен референдум с въпрос „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години – от 2020 г. до 2030 г., след провеждане на местен референдум?“.

Това е дословно прочетеното становище, което аз като кмет съм входирал в канцеларията на ОбС. Държах да бъде прочетено дословно, защото само няколко минути преди да изляза и да говоря, г-жа Сивкова се опита да опорочи всичко онова, което е написано, да го омаловажи и с неясни, както тя се изрази, много ми хареса формулировката доводи, да се опита да докаже, че това становище не е пречка вие да гласувате тук тяхното предложение за референдум. Като не мога да се съглася с няколко неща, но започвам с първото. Основната цел на това становище била според г-жа Сивкова и предполагам от всичките вносители, защото тя изрази тяхното становище и мнение, и го прочете е, да се докаже, че тяхното предложение е незаконосъобразно. Не, целта на това становище не е да докаже, че е незаконосъобразно. Това предложение за референдум с този въпрос е много ясно и точно написано. Ние просто сме анализирали въпроса според закона и абсолютно безпристрастно колегите от юридическата дирекция, тук е и директора на дирекцията, са дали становището си, че този въпрос е незаконосъобразен. И това не е било основната цел на това становище, не това е категоричния извод, който се налага, ако искате наемете си каквито искате юристи, той е толкова добре написан въпроса и толкова добре се вижда, че е незаконосъобразен. Убеден съм, че няма да има нито един, който да потвърди вашата теза. Всичките останали аргументи така, както ги прочетохте, че в становището, което вече всички чухте и според чл.27 няма проблеми да се проведе референдум. Да, няма проблеми, прочетохме го, такъв е закона. И според чл.26, да правилно е, че местен референдум се произвежда в община, район или кметство и ОбС е органа, точно така е. Само, че какво се получава, колегите от БСП и другите, които са подали това искане за референдум, както закона повелява и затова никой не спори, се опитват в момента да накарат ОбС, както и кмета, както се оказа първо кмета да даде правилното становище, защото бях упрекнат, че то е неправилно. А то е неправилно, защото ние четем закона, докато тези хора се опитват да го прескочат с предложението за референдум с този въпрос. Тези хора се опитват да накарат всички вас, както и мен да вземем незаконосъобразно решение. Не може общински съветници, които са призовани да спазват закона и да налагат правила при спазването на закона и публично да излизат, да искат от ОбС и от кмета, да не спазват закона, за да стане това, което те са решили. Това за мен не просто няма логично обяснение, няма житейско обяснение, то няма и политическо обяснение. Това всъщност има политическо обяснение, защото по този начин, тези хора се опитват да предадат значимост на тяхната позиция в опита си да спънат едно друго хубаво нещо, което може да се случи за града, т.е. реализирането на всичките тези проекти, които преди малко изброих и в становището, които са и в предложението ми за теглене на кредит, което да даде един много сериозен тласък за развитието на града от там нататък. Но само по себе си това предизвиква у мен още няколко въпроса, както казах ще си изразя личното мнение. Буди недоумение за мен, върнах се малко назад в историята. БСП са управлявали община Ямбол със съответното мнозинство и в ОбС осем години, два пълни мандата. По времето на г-жа Николина Хаджигеоргиева, г-н Банков е бил и зам. кмет. За осем години излиза, ако сега са искрени с нас и искат референдум, затова, че ние искаме да разрешим едни големи значими въпроси на града излизат няколко въпроса веднага. Защо за тези осем години БСП не са провели нито един референдум? И тук са следващите два логични въпроса. Не са провели нито един референдум, защото смятат, че нито един от тях решени въпроси не е толкова важен за града или другия, ако са решили важни за града въпроси и важни за града проблеми защо тогава не са питали гражданите на Ямбол с инструмента за пряка демокрация наречен референдум. Кое от двете е вярно? Защото в момента основния аргумент е, че с парите, които аз предлагам да се изтеглят като кредит, предлагам да се решат важни за града проблеми, изключително важни. Ако някой каже, че осветлението на целия град не е важно, видеонаблюдението, което дава допълнителната сигурност не е важно, както и всички онези обекти, които са предложени за благоустрояване и ремонтиране не са важни, не мисля, че ще има такъв. Но защо нито един референдум не са предложили да проведат? Кое е истината? Не са решили нито един важен проблем за осем години или ако са решили важен проблем изобщо не ги е интересувало мнението на хората щом не са предложили нито един референдум, на който тези въпроси да бъдат обсъдени. И в тази връзка още няколко въпроса. Те питаха ли хората, защото има важни проблеми. Ще дам само два примера. Питаха ли хората, когато купиха за милиони левове оборудването на новата болница? Милиони левове преди да бъде построена изобщо, преди да бъде въведена в експлоатация, преди да бъде дадено разрешение за ползване, община Ямбол с решение на ОбС са извадили милиони левове, за да купят оборудване. И не само са го купили, а и не са го опазили. И то след 10, 15 години след тяхното управление стана морално остаряло, и първия, и втория мандат на ОбС, с решение на ОбС дарявахме част от това имущество, което не е разграбено и все още може да се ползва на болницата, за да се използва поне мъничка част, ама много мъничка част от това, което е разпиляно от БСП тогава. Защо не проведохте референдум? Дадохте милиони левове по начин, който е необясним за никого. Питахте ли хората, когато разпродавахте най-апетитната част от имуществото на общината по централните улици на града. Аз съм убеден, че, ако ги бяхте питали с референдум дали да продадем най-апетитните търговски обекти по централните части на града - „Търговска“, „Раковска“ и др., хората щяха да ви кажат „не“, убеден съм. Не ги питахте. Давам ви само като пример и сега изведнъж се сещаме, че ние трябва да вземем едни решения, които по скоро много ми мирише на опит да спънем работата на кмета и на мнозинството в ОбС, а не да решим проблемите на хората, но това са си мои изводи. Надявам се хората да си направят техния извод. И тъй като изрично сте написали във вашата обосновка последния абзац преди да цитирате членовете от закона на база, на които искате референдума. „Без да поставяме под съмнение необходимостта от редица подобрения на инфраструктурата на общината сме убедени, че на нашите съграждани трябва да бъде казана цялата истина и да предоставим на тях решението за кредит“, това е вашето предложение, обосновката към вашето предложение. Въпроса ми е защо не сте казали цялата истина назад във времето? Нито веднъж, точно когато сте разпродавали най-апетитните парчета, от които е можело години наред да се взимат наеми и наистина общината в момента да е в цветущо здраве или това за болницата. Ама много други неща има, сега не ми се влиза в детайли. И третото от всичките тези мисли, които искам да споделя с вас е, че за мен поне лично, много се разминава самата идеология комунистическата и социалистическата с пряката демокрация, ама много ми се разминава. Ако трябва да сме в синхрон с историята и с настоящето, нито веднъж в периода на управление на БСП, по време на управление в държавата говоря, нито веднъж не е проведен референдум, а БСП е управлявала достатъчно дълго държавата. Само веднъж от 1945 г. до сега е проведен референдум от БСП, защото БСП  са правоприемници на БКП. Само веднъж и той е, за да се свали царското управление и да се узакони новото комунистическо управление 1946 г., ако не се лъжа. И то правят референдум, за да узурпират властта, защото идеологията на комунистите и социалистите е диктатура, а не демокрация и това е факт, и тъй като това за мен наистина е граничещо, първо опит да се излъжат хората и второ граничещо с нахалство и наглост, защото начина, по който се поставя проблема не е да бъдете откровени с хората да ги погледнете в очите и да им кажете, вижте сега ние искаме да спънем развитието на града, откровени сме, защото това е нашата политическа игра, искаме да не се случат тези неща, защото това не работи за нас като ПП и като политици, защото, ако това се случи ние нямаме какво да решаваме после и нямаме политически аргументи, за да се борим с тези, които в момента го правят и затова го правим. Излезте и го кажете, ама бъдете откровени с хората. Защото аз лично независимо, че съм кмет на ГЕРБ, независимо, че съм политически ангажиран на 100% не съм си позволил никъде тук да вкарам политика. Тук са едни конкретни проблеми, с конкретно предложение за тяхното решаване такива, каквито хората ги искат.

В. Кънчева - Уважаеми господин Председател на Общински съвет- Ямбол, уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги, аз лично ще подкрепя предложението на осемте общински съветници за провеждане на местен референдум, защото смятам, че преди поемането на такова дългосрочно задължение, почти на максимума на разрешеното по закон, следва да бъде взето в предвид мнението на една по- голяма част от гражданите на Ямбол.

Смятам и че са налице законовите основания на чл.26 ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за провеждането на такъв референдум. Съгласно този текст местен референдум се произвежда в община, район или кметство за пряко решаване на въпроси от местно значение, които законът е предоставил в компетентност на органите на местното самоуправление. Целта на закона е въпроси от компетентност на органите на местното самоуправление да бъдат решени не от тях, съобразно правомощията им, а пряко от гражданите на съответната община.

Въпросът дали да бъде поет общински дълг от 17 000 000 лв. и при какви условия, е от местно значение, и решаването му е вменено като задължение на ОбС, съгласно нормата на чл.21, т.10 от ЗМСМА. В случая не са налице и ограниченията на чл.26, ал.2 ЗПУГДВМС. Предложеният референдум не касае въпроси относно общинския бюджет, размера на местните данъци и такси, и не засяга правилата на вътрешната организация и дейност на Общинския съвет.

Единствената ми забележка е относно начина на формулиране на въпроса, за който е предложено да се проведе местен референдум като считам, че същия следва да бъде редактиран, без да се променя смисъла му като се махнат думите "след провеждане на местен референдум" или същия да придобие следния вид:

"Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 милиона лева, който да се разходва през периода 2018-2019г. и да се изплаща след две години гратисен период, в продължение на 10 години - от 2020г. до 2030г.?“

Считам, че въпросът в редакцията, която е в предложението на осемте общински съветници, е неясен, доколкото създава впечатлението, че ако бъде взето положително решение, ще се стигне до спирала от референдуми, като веднъж ще се прави референдум, с който ще се питат гражданите дали да има референдум, а след това втори такъв с въпроса относно поемането на дълга. Считам това за нецелесъобразно и освен това би обезмислило референдума като най-демократичен начин за изразяване на мнение от страна на гражданите по въпроси от местно значение. Доколкото чл.31, ал.1 ЗПУГДВМС позволява въпроса да бъде редактиран, без да бъде променян, правя предложение за редакция в този смисъл.

В предложението на кмета на Община Ямбол се акцентира именно върху тези думи като се аргументира незаконосъобразността на въпроса по смисъла на чл.31, вр. с чл.26, ал.1 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, т.е. че не е в правомощията на ОбС да вземе решение произвеждането на местен референдум да  бъде   предшествано от друг местен референдум. Това до някъде е така, но тълкуването на предложението на осемте общински съветници налага извода, че всъщност става дума за неточност при формулирането на въпроса, а не за желание ОбС да взема решения за поредица от референдуми. Доколкото колегите са направили предложение за провеждането на местен референдум по въпроса дали гражданите на Ямбол подкрепят да се поеме общински дълг от 17 мил. лева, при посочените условия, смятам, че е налице възможност по смисъла на чл.31 от ЗПУГДВМС въпросът да бъде редактиран.

Съгласна съм, че датата 17.12.2017г. не е съобразена с изискването на чл.30, ал.4 от ЗПУГДВМС, задължаващо ОбС да приеме дата за произвеждане на референдума не по-рано от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решението за референдума. Считам обаче, че няма пречки ОбС Ямбол да приеме друга дата - 14.01.2018г. (неделя) Датата е точно 60 дни (считано от днес - 15.11.2017г.)

Не приемам довода на г-н Кмета, че с предложението за произвеждане на местен референдум, се цели забавяне и възпрепятстване на изпълнението на инвестиционната програма на Община Ямбол. Не смятам, че използването на един толкова демократичен инструмент за участие на гражданите в местната власт, следва да се третира като пречка от общинската администрация. Вярно е, че ОбС при вземането на това решение действа при условията на оперативна самостоятелност и може да вземе както положително, така  и  отрицателно  решение  по предложението. Без да поставям под съмнение компетентността на колегите обаче, считам, че най-правилното решение по този важен за гражданите на Ямбол въпрос, може да бъде взето само и единствено от самите тях. Най-малкото, защото при гласуването ще се ръководят единствено и само от собствените си интереси.

В този смисъл са и разпоредбите на специалния закон, защото решението, прието с местен референдум няма да подлежи на последващо одобрение от ОбС.

Костадинов – репл. - Ще взема отношение по изказването на г-жа Кънчева относно допустимостта на тези 17 млн. лв., които са предложени от ОА да бъдат изтеглени като общински дълг. Г-жо Кънчева, по информация на Министерство на финансите за второто тримесечие община Ямбол е на 18 място от всичките 265 общини по финансова стабилност, а за третото тримесечие община Ямбол е на 1 място по финансова стабилност от всичките 265 общини и това гарантира една финансова стабилност. А относно допустимостта тези 17 млн. лв. са 12% от допустимите 15%  и г-н Славов на общественото обсъждане много добре обясни на гражданите на Ямбол, че се оставя един буфер, за да може, ако възникват някакви непредвидени обстоятелства, за да може да се ползва този буфер за реализирането на проблема, който евентуално възникне.

Сивкова – репл. – Г-жо Кънчева, правя Ви реплика и в нея просто да допълня г-н Костадинов с актуална информация от третото тримесечие за финансовото състояние на общината, която излезе в петък. И искам да допълня, че информацията качена в петък, преди няколко дни на сайта на Министерството на финансите за третото тримесечие показва едно, че община Ямбол е в първата петица с големите общини по натрупване на излишък в бюджета и е на 255 място от 265 общини по инвестиционна активност с 1,82%, което е фрапиращо, тъй като другите четири в сравнение с община Ямбол си правят много добри инвестиции, т.е. разходват си средствата за капиталови разходи, докато община Ямбол е на 255 място, т.е. имаме голям излишък, ниска инвестиционност. Ами реализирайте си инвестиционната програма, имате пари.

Кънчева - дупл. – Очевидно не съм била разбрана от г-н Костадинов. Не коментирам целесъобразността, дали да бъде изтеглен кредит или не. Коментирах законосъобразността на предложението на осемте общински съветници и демократичността, че това е най-добрия начин да чуем мнението на хората. Така че въобще, може би възможността да говорим дали да бъде теглен или не ще ни бъде дадена на една друга сесия. Ние не коментираме кредита сега.

Бакърджиев - Уважаеми г-н Славов, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, аз просто искам да се спра на нещо, тъй като общо взето поне да се върнем обратно на сесията, тъй като в момента ние обсъждаме дали да има референдум за референдум. Или с прости думи казано дайте да питаме дали да питаме хората. Честно казано за мен това звучи доста абсурдно, вероятно и е правен нонсенс, и според мен мисля, че вносителите много точно са си формулирали въпроса, тъй като тяхната цел според мен е нещо съвсем друго. Тяхната цел е просто да си направят едно чисто политическо упражнение, доста скъпо струващо, на гърба на гражданите, т.е. да направят един референдум. Идеята не е да се коментира заема, целта е да се нагнети една политическа обстановка, т.е. да се противопоставят хората едни на други и доказателство за това което казвам са точно мотивите, с които е подкрепен въпроса. Ако погледнете – пет абсолютно чисто политически мотиви, да не говорим, че практически половината от тях са неистини, ще ви цитирам и това което казах на комисията. Значи това е както едно време – тази партия управлява, задължително трябва да има враг, да плаши хората, 49 конгреса – започнаха с класов враг, минаха през фашизъм, през нацизъм, после им бяха виновни империалистите, после соросоидите, накрая либералите. Сега идеята е да противопоставят хората като има нов враг, като се опитват да манипулират страховете на хората за бъдещето. Ето сега ще ви дам един пример за една неистина – „Намаляването на населението, щяло да влияе върху данъците“. Много интересно мисля, че г-н Банков, който е „n“ броя мандата, общински съветник, бил е зам. кмет на общината, г-жа Сивкова също е била зам. кмет, г-н Драгомир Димитров също е бил, надали те не знаят че всъщност приходите и формирането на данъците в общината е на база на собствеността, не на брой хора. Моят шурей например живее в Щатите, но си плаща данъците тук, защото собствеността му е тук. В края на краищата населението намалява, но колите се увеличават, безработицата пада и всъщност от това, което знаем, както и г-жа Сивкова го подчерта – Общината е в много добро финансово здраве. И тук се връщам на онзи момент, в който явно общината е във финансово здраве в продължение на доста години, не само на тази година. На третото бих казал, дали пък това не е наистина- тук сте много прави с опитите да направите този чисто излишен референдум, чисто политически както казах, дали пък това не е отчаяна процедура да спечелите изборите, които загубихте последните три пъти, дали е опит да настроите хората едни срещу други, да създадете политическо напрежение, което практически го няма в града, т.е. плашейки хората как видите ли в бъдеще техните деца щели да плащат, техните внуци щели да плащат. И в пета точка – представеното от кмета намерение има твърде малко аргументи и детайли. Журналистите бяха тук, когато детайлно беше разгледан всеки един проект, всяка една идея за какво да бъдат изразходвани средствата, въпреки че ние в момента не сме се събрали да правим референдум за кредита. Аз подчертавам, че тука се опитвате да накарате гражданите да влязат в едно ваше политическо мероприятие, което е честно казано с политическа цел, дали да се харесате на новото ръководство след като ви казахме, че трябва да отидете отново да водите борба.

Банков - Г-н Председател, процедурата ми е по повод воденето на заседанието. Моля Ви изказващите се да се придържат към темата на заседанието, към точката от дневния ред, имаме едно предложение, един ясен въпрос, имаме едно становище. Тука ми се говори за незнам – назад  години, напред години, ясно на някои децата им не са тук, няма да плащат нищо от тези 17 млн., ясно добре. Значи има едно предложение с един текст по него, има едно становище, дайте да го обсъждаме. Подкрепяме ли го или не го подкрепяме. Това е процедура.

И сега излязох, може ли да кажа няколко думи като изказване. Колеги, аз ще бъде съвсем ясен и много точен. Вие видяхте в изложението на общинските съветници, което направихме допълнително. Това което беше направено като предложение беше във връзка с обстановката към 19 ноември и въпроса беше така формулиран. В становището, което и тук изнесе г-жа Сивкова ясно беше казано, че има възможност да бъде редактирано и дори подсказахме по какъв начин да бъде редактирано. Аз се радвам, че това предложение се получи за редакция, ние го приемаме това предложение за редакция, особено сега в условията, че вече има изявено обявление за изявено намерение със проект за решение за облигационен заем с одобрени параметри, и тука ние влизаме точно в чл.17 мисля че беше, ал. 2 от Закона за общинския дълг, където е казано, че може да се вземе решение след провеждане на референдум и по този начин така формулиран въпроса от г-жа Кънчева е точно такъв. Ние влизаме във втората част на начина на вземане на решение, така че ние сме съгласни с една такава формулировка да се приеме въпроса вече. В момента, в който го предлагахме, не беше ясно ще има ли дълг, няма ли да има дълг, беше обявено едно намерение за обсъждане само. Така, че моето предложение е да подкрепим една промяна на въпроса, както беше предложено.

Ибришимов – Тя не го предложи, тя само го формулира като вариант. Ако искате вносителите могат да го предложат като корекция.

Банков - Значи ние като вносители го приемаме, ако искате го гласувайте ако искате го гласувайте в този вид. Тя го предложи като редакция съгласно закона.

Ибришимов – Ако тя го предложи, трябва да го гласуваме. Ако вносителите го предложат няма нужда да го гласуваме.

Банков – Значи аз бих го предложил но в случая един от вносителите отсъства в момента. Затова го гласуваме, казвам че го приемаме. Но немога да го предложа защото го няма един от вносителите, ако беше тук нямаше да има проблем.

Ибришимов – Да, ще го имам в предвид.

Костадинов - Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, на комисията по Законност за обществен ред, още тогава заявих, че така формулираният въпрос е неясен и незаконосъобразен, и мисля, че всички общински съветници нямат нищо против провеждането на референдум – т.нар. пряка демокрация като попитаме гражданите, но нека да бъде законосъобразен формулираният въпрос. Считам, че подкрепям изцяло становището на общинската администрация и считам, че въпросът наистина е некоректно зададен и не дава възможност за посочване на еднозначен отговор от страна на гражданите, и във връзка с правомощията уредени в чл. 21 от ЗМСМА, като съгласно тази норма не се съдържа правомощие и следователно не е сферата на компетентност на Общинския съвет да взема решение за провеждане на референдум, който да предхожда друг местен референдум. Явно е, че при самото внасяне вносителите не са сметнали сроковете по чл. 30, ал. 1 от Закона за прякото управление в държавната и местната власт. Защото съгласно чл. 30, ал. 1 е записано че – Председателя на Общински съвет насрочва заседание в срок от един месец от датата на постъпване на самото предложение. Почти сигурен съм, че един от вносителите, които е г-н Банков, както и г-жа Сивкова, както и г-н Димитров само са си положили подписа, без да прочетат мотивите и без да направят сметка в тези срокове. Защото ако наистина се бяха задълбочили щяха да видят, че това е незаконосъобразно относно неспазването на срока, който е изрично регламентиран в чл. 30, ал.4, в който е казано че не по-малко от 45 дни и не по-късно от 60 дни от решаването за местен референдум да бъде определена дата за провеждането му. Считам, че така посочените мотиви в самото предложение са необосновани, поради следните съображения - първо Община Ямбол е в доста добро финансово състояние – както споменах по информация на МФ за последното тримесечие сме на 10 място от всички 265 общини. Освен това и предвид факта, че предлагания общински дълг е 12% от допустимите по закон 15% не виждам, че общината ще се затрудни финансово с поемането на един такъв дълг. Явно е че вносителите се опитват в самото предложение, то не е явно, а е факт, защото в мотивите се опитват да правят оценка на управлението на кмета и неговата администрация. Господа вносители, Вие много добре знаете кой дава оценка на един кмет и един общински съветник – това са гражданите. На изборите за общински съветници, те решиха на кого да дадат доверие и на кого да предоставят техните средства за управление. Но по всичко е ясно, че Вие, както каза и г-н Славов, имате някакви други цели, защото и когато се изпълняваше проекта за канализацията на кв. Каргон, Вие също манипулирахте хората, че проекта ще бъде спрян, няма да има изградена канализация, улиците ще останат неасфалтирани. А това е факт жителите на квартала имат изградена канализация и нови улици. Същото е и с градския парк, градския парк беше изсечен неправомерно, а виждате сега какъв е той, т.е. вие си използвате всички тези проблеми, които Община Ямбол реши, за да манипулирате хората, че общината няма ресурса и възможностите да ги реши. Но колеги, гражданите са много чувствителни на тема как се управляват техните средства. И именно на последните избори за кмет и за общински съветници, съветниците от ГЕРБ са 18, а колегите вносители са 7. Не 8 са извинявам се. Също искам да кажа, че тези средства, които ще бъдат отделени са в размер на 100 000лв. и предвид факта, че на последния референдум са гласували 20%, а на нас по закон са ни необходими 40%, смятам че тези средства е по-добре да бъдат дадени за детски площадки – 4 детски площадки или 10 фитнес зони, защото ние го дължим на гражданите. В „Диана“, „Граф Игнатиев“, „Зорница“ са изградени такива детски площадки сега предстоят да бъдат изградени в „Златен рог“, в ЦГЧ.

Банков – репл. - Аз бях решил наистина да ви оставя да си кажете каквото имате да кажете, за да може да гласуваме по-бързо, но явно председателя продължава да не спазва правилника.

Ибришимов – Не искам да има недоизказана теза, разбирате ли?

Банков – Трябва да се придържаме към темата.

Ибришимов – Старая се да има някакъв компромис, на всички съм отпуснал повече време, не само на нас.

Банков – Става въпрос за датата. Датата е пределно ясна. Обяснено беше в дадения момент и в другия. Датата няма нищо общо с предложението за референдума, вижте 2, 3, 4, 5 точка това са помощни решения, които са общински решения. И когато ние сме направили предложението по принцип с въпроса за референдума, другите въпроси 2, 3, 4, 5 можеше въобще да не ги добавяме. Когато се одобри, тогава общински съвет взема тези решения, ние просто с тези решения помагаме на общински съвет наведнъж, нали когато има предварителна подготовка, наведнъж да направи решението. Така че тя не е фатална, датата, когато е предложено няма нищо общо със законосъобразността или незаконосъобразността на въпроса на референдума, което се атакува, с което може да бъде атакувано и заради което може да не бъде одобрено провеждането на референдума. Това е г-н Костадинов. Второто, относно мотивите ви подсказваме че… може да няма никакви мотиви към нашето предложение – обсъждайте въпроса. Ние може да кажем, че във връзка с интереса на гражданите предлагаме местен референдум с този въпрос. Край. Вие отивате, краставицата да ми хващате и започвате да ми изброявате обектите. Извинявайте г-н Костадинов, защото когато изброявате обектите, аз мога да напомня на гражданите водопровода, където дадохме 2,5 млн. излишно, доказано от съда – повече, мога да ви кажа социалния комплекс където 500 хил. лв. общината плати допълнително, мога да ви кажа парка който цитирахте където..

Ибришимов – Излязохте от темата.

Банков – Да излязох, защото правя реплика на него, че не трябва да споменава тези работи тук. Когато дойде ред да обсъждаме дълга тогава ще говорим за тях, тогава ще извадим всичко бъдете сигурни, но сега г-н Костадинов коментира се въпроса – законосъобразен – незаконосъобразен, отменяме или одобряване.

Йорданов – репл. - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми колеги, аз ще обърна внимание на един от мотивите. Мотив три стана ми така доста интересен, за повдигане на въпроса за местен референдум, че дълга бил отчаяна процедура. Наистина дълга може да се нарече отчаяна процедура, защото след ваше управление осем години трябва да застане някой друг на кормилото. Защото вие, г-н Банков, когато бяхте зад кормилото, колата не само излезе от пътя, не отиде в банкета, ами отиде в нивата и почти бяхте я обърнали, само че хората ви свалиха от там. И дойде след това друг човек, който 10 г. наистина работи….

Ибришимов – Г-н Йорданов по темата говорете.

Йорданов – Да, по мотивите говоря, реплика на г-н Костадинов, че наистина отчаяни процедури са това. След Ваше управление е необходимо някой да седне и 10 г. да прави отчаяни действия само и само да вкара колата в пътя и тя да придобие тази скорост, която е необходима да не остава от останалите общини.

Костадинов – дупл. - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, за пореден път се убеждавам, че предложението е написано от хора, които явно никога преди това не са писали предложение, защото са посочили във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1. По-точно е да посочат първо основанието и тогава да направят връзка, но да приемем че им е за първи път и др. път ще знаят вече как се входират предложения. А искам само да кажа, че относно водопроводното дело, както Вие казахте, има си влязло в сила съдебно решение, което се смята за присъдено в последната инстанция ВКС. И ВКС казват, че няма никакви злоупотреби с полагането на водопровод, мисля че съда е един орган, който е компетентен да реши дали има злоупотреба с нещо или няма. Така или иначе нека да оставим проблемите на съда, съда е компетентен, който да ги решава, а мисля че гражданите гледат и оценят нашата работа, и оценят проблемите които сме решили на самия град.

Стоянов – Уважаеми г-н Славов, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа, не смятах да се изказвам, но един съвет от мен като политически неангажиран и мекотичен човек – ай стига толкова, спрете и двете страни. Значи тук сме се събрали, избрани сме от хората, от гражданите, хората ни гледат в момента става въпрос за нещо много сериозно. Вярно е едната страна, другата имала проблем, някъде другаде тези неща трябва да се уреждат, защото включително със вас и аз ще стана за смях, а аз не искам такова нещо, просто ви моля да спрем. Относно референдума, аз съм от хората, които считат че референдуми трябва да има. Референдума е най-висшата форма на пряка демокрация, но категорично съм против това провеждане на референдум не по закон, а когато референдума трябва да се политизира и когато референдума трябва да се използва за нечии цели – дали политически, лични или др. Наистина и ще ви кажа една малка … две минути само ще ви отнема – преди месец бях в Кардиф и в един 200 хил. град се изсипаха 130 хил. хуни като мен. В центъра имаше едни ограждения, в които аз отидох да питам за какво са и те казаха ще има местен референдум и трябва да установим – беше една крепост, трябва да установим дали е законен или не, бяха разкопали цялата улица, и бяха затормозили страшно движението. Но това е демокрацията, това е трябва да има референдуми, но хората искат да видят първо дали е законово и всичко чрез други способи. По отношение на заемите, тъй като аз съм човек избран от хората тук съм и искам да си кажа мнението по отношение на заемите. Когато има заеми има движение, има бизнес има всичко. Няма демокрация, в която няма заеми, няма кредити, но както казах, че съм категорично против референдуми които са незаконни, така съм и категорично против изразходването на средства по дълговете за некачествено извършени дейности, за нецелесъобразност, за най-належащите  проблеми на територията, за дейности, които не биха подобрили жизнения стандарт и външното спокойствие на хората. Затова ви моля, значи аз казах моите две мнения, моля всеки от вас да не се тюхка, значи може да излезете тук – 95% от хората не съм ви чул гласа никога, ами излезте кажете си становището, хората са ви избрали да си кажете какво мислите.

Бакърджиев – репл - Много добре слушах изказването и да, хората наистина са направили референдум в Кардиф за тази улица. Те не са направили референдум дали да правят референдум за съответната улица. И тук г-н Банков се опитва да хлъзне една топка по тъч линията с разни идеи, ама ние така предварително. Г-н Банков, вие така предварително ли ще внасяте от тук нататък, хипотетично идеи за референдуми или не знаете. Другото което е, значи за съжаление напоследък един прекрасен инструмент за пряка демокрация се използва от политиците по начин, по които после хората съжаляват. Погледнете последните три големи референдума за какво са и погледнете дали хората не съжаляват за това нещо, т.е. вие както казах се опитвате по един арогантен и доста грозен начин да изкарате населението на Ямбол да прави един референдум, който да удовлетвори вашите политически цели.

Петкова - Уважаеми г-н Славов, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, благодаря на г-н Стоянов за спокойния и уравновесен тон, с който си изказа аргументите, защото усещам, че в залата ескалира едно повече емоционално, отколкото по същество настроение. Айде малко да се въздържим от емоциите, да говорим малко по-спокойно и в тази връзка аз съвсем спокойно ще се опитам да ви обясня защо смятам, че предложението за референдум е до голяма степен изпразнено от целесъобразност. Референдум – ерго допитване до хората. Уважаеми вносители, според мен малко късно се сетихте да се допитвате до хората, защото ние общинските съветници от групата на ГЕРБ сме го направили и ще ви кажа  какво сме направили. От началото на годината имаме срещи по всички квартали на града с гражданите, през пролетта, през лятото и през есента. Във всеки квартал сме отишли поне по три пъти и сме отишли там на терен, да се срещнем лице в лице с гражданите, не сме се затворили в офиса да чакаме някои да ни дойде на крака да си каже проблема. Това е допитване, питахме за проблемите, питахме какво хората искат да се случи още в града и в края на лятото се събрахме и наистина направихме анализ, а не като вашия, много детайлен анализ за икономическото състояние на общината, който никой не е виждал и никой не знае кой го направи този анализ. Ние наистина направихме анализ на всички срещи, които сме провели с десетки граждани, този анализ го има написан черно на бяло в офиса на ГЕРБ и всички ние общински съветници застанахме с имената си зад него. И знаете ли какво се оказа какви проблеми и какви истини на гражданите изкристализираха от тези срещи. Първото, което е, лошото състояние на уличната мрежа и искането на гражданите това да се оправи. И вторият проблем, който беше споменат във всички квартали, това беше лошото състояние на осветлението, и пак с искане да бъде оправено. Ами колеги, някой говорил ли е с хор,а които живеят на ул. Яворов, които нямат никакво осветление, как тези хора си водят децата сутрин в тъмното на детска градина, как си изпращат учениците в тъмното, как те излизат и се прибират в абсолютна тъмнина. Ами знаете ли, че хората казаха в големи блокове, в междублоковите пространства никога не е имало осветление, а в тези блокове живеят хора колкото едно село. И през есента последните срещи, които направихме, колеги, бяха точно, за да се разясни необходимостта от тегленето на заем за да могат тези големи проблеми, които хората искат да бъдат решени, наистина да бъдат решени. Защото Община Ямбол със своите ограничени финансови ресурси не може да отговори на исканията на гражданите а те го искат сега, не го искат след 5 или 10 г. Така че уважаеми колеги, това исках да ви кажа, ние нашето допитване отдавна сме  си го направили.

Банков – проц. - Г-н Председател, процедурата ми е пак по воденето. Вие тук позволявате на определени хора да казват какво работят в партиите си. Въпросът е съвсем друг. Обясни ни как партията правила нещо, с всичкото било, ама това няма нищо общо с въпроса, който сме предложили. Когато дойде време да обсъждаме самия дълг, значи има разлика между дълг и заем нали малко разлика, ама това е подробност. Когато дойде време да го обсъждаме, тогава тези неща ще обсъждаме, сега обсъждаме въпроса, целесъобразността в случая не играе никаква роля в момента, тя ще дойде когато теглим кредита за колко ще бъде. И моето предложение, виждайки какво става, е да прекратим изказванията, това е процедурното ми предложение.

Костадинов – проц. - Уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, г-н Банков много добре знае че в правомощията на един общински съветник в ЗМСМА е записано, че общинския съветник трябва да изпълнява своите регламентирани в закона задължения. Едно от задълженията е да осъществява приемни по кварталите и да се среща с гражданите. Обратното ми мнение е, че реално такава процедура не трябва да бъде гласувана, защото изказването на г-жа Петкова е свързано с това, че общинските съветници изпълняват задълженията си като се срещат по районите, а не извършват работа която е партийна.

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Банков.

Гласували      за – 11                        против – 19              въздържали се – 3

Не се приема.

Костов – Нямаше да се изказвам, но ме предизвикахте. Бях шокиран, че законосъобразността нямала значение. Аз не съм юрист, ще говоря само по целесъобразност. Мотивите ви, се надявам, че сте ги прочели, защото иначе, с вашия административен капацитет нямаше да ги допуснете, те не кореспондират с тава което казахте преди малко. Имахме заседание на комисиите. Ще припомня на г-жа Сивкова. В нашата ПК по ЗПУКИ вие много ясно заявихте, че става въпрос за два референдума. Има запис на заседанието и може да се види. Тук чухме, че не става въпрос за два референдума, има някакво много сериозно раздвояване. Казвате, че вашето предложение се базира на анализ, поискахме го, но никой не ни го показа. Очаквах анализ. Община Ямбол е в десетката на общините в най-добро финансово състояние според доклад на МФ. Безработицата в града е под 4%. Има много инвестиции в местната промишленост – Язаки за 2016г. с над 14 млн., Миролио, Хес, Елопар. Ямбол е център на мебелната промишленост с Ретроуют, Нов дом, Хегра, Виденов груп, най-големите, но са малка част от фирмите, които се занимават с тази дейност. Баумакс изграждат втория си завод в Ямбол. Това е икономическата ситуация в Ямбол. Много ямболлии работят в Палфингер и логистичния център на Лидл. Те живеят тук и си плащат данъците тук. Част от администрацията на Тунджа също живее в града, и цялото ръководство живее в Ямбол. Всички тези наши съграждани ползват добрите условия за живот в града и очакват повече и то сега. Общината създава условия за развитие на бизнеса, създава качествени условия за живот на гражданите. Вие бяхте против проекта за парка, против центъра, а сега се наслаждавате на тези обекти. Давате интервюта на фона на Безистена. Заради вашата активна кампания срещу санирането блока, в който е вашия офис остана с един грозен вход, като паметник на вашия принос към програмата за саниране и развитието на града. Не водя диалог, просто казвам защо ще бъда против предложението на тази група съветници.

Сивкова – репл. – Нямам раздвоение, предложението е много ясно. Става въпрос за един референдум. Ние не ви предлагаме … Искаме да се проведе един референдум с един въпрос. На комисията действително направихме един много задълбочен коментар, аз много задълбочено обясних, че ЗОД дава възможност решението да се приеме от общински съвет или чрез референдум. Поради което ние искаме гражданите да изберат. И ако те решат ще се проведе още един референдум. Това е което си обяснихме и мисля, че на днешното заседание това стана ясно и много съжалявам, че трябва да го обяснявам още веднъж. На следващо място, както вие, така и ние си правим анализи. Те са на база информация от публичното пространство и аз призовавам всички съветници от ГЕРБ да прочетат последния доклад на сметната палата и да видят за какво става въпрос. Но това ще го коментираме, когато говорим за общинския дълг. Без да искам да се отклонявам призовавам всички да се изказват по въпроса и процедурата, не да си говорим странични неща.

Костов – дупл. – Не смятам, че това, което говорим е несъществено. Стана ясно, че става за два референдума въпрос. Говорим за целесъобразност. Вашата мотивация е да спрете развитието на града, тази инерция която Ямбол има. Явно не ви се удава и затова толкова рязко реагирате.

Славов – Аз искам за пореден път, както в моето становище прочетох и след това допълних, да споделя, че този въпрос, така поставен е незаконосъобразен и с това започнах още преди да прочета становището, че не е допустимо. Абсолютно съзнателно група общински съветници, които по закон са призвани да спазват закона и да дават пример на целия град за това, че спазват закона, те да искат закононарушение от останалите общински съветници и да дават пример как се нарушава закона, защото въпроса категорично е незаконосъобразен. Радвам се, че г-жа Кънчева го потвърди, радвам се, че г-жа Сивкова си го призна току що, за мен това е радващо. За първи път чувам някакво признание от тези хора, които винаги отричат всичко. Факта, че този въпрос е незаконосъобразен е факт и трябва на него да се концентрираме освен целесъобразността на искането. Защото предложението на г-жа Кънчева, с което толкова бързо се съгласиха вносителите да се направи редакция на въпроса и те са в пълно съзнание, както се разбрахме, че са задали въпрос за два референдума, което автоматично го прави незаконосъобразен. Това, което току що си призна г-жа Сивкова. Затова предложението на г-жа Къчева, с което те толкова бързо се съгласиха знаейки, че са задали незаконосъобразен въпрос, не може да бъде прието според мен и ви призовавам да не го правите, защото корекцията на въпроса създава коренно различен въпрос, който коренно различен въпрос. Няма лошо колеги общински съветници, направете наново предложение, тези 8 човека. При така предложени за редакция въпроси, защото той тогава ще има коренно различен смисъл, защото той тогава ще трябва на ново да влезе в съвета, наново трябва да се гледа от комисиите, наново трябва да има становище на администрацията на кмета и наново сесия на съвета, на който да се обсъди предложението за новия въпрос с коренно различния смисъл на новия въпрос. Защото този въпрос, който задавате, както и г-жа Сивкова си призна е съгласни ли сте, перифразирам, за да го спестя, да се направи референдум, на който да се вземе решение кредита да се изтегли с референдум. Категорично ви го призна и г-жа Свикова, и г-жа Кънчева го анализира, и вие самите се съгласихте с нейното становище, и казахте, че нямате против да бъде редактирано, защото е така. Само че, при редакцията смисъла ще се промени коренно, става изцяло нов въпрос. Вече въпроса не е да се направи референдум, за да се реши дали с референдум ще се тегли кредит, а дали за конкретния кредит да се прави референдум. Това е коренно различен въпрос. Заради това трябва да бъде и нямам нищо против, аз с това започнах, надали в тази зала има някой, който е против пряката демокрация и референдума. Аз категорично не съм, но съм категорично против група съветници да бута останалите съветници да не спазват закона, не ами направо да нарушават закона, защото така разписано в закона по този въпрос, той е незаконосъобразен. Промяната на въпроса по този начин променяме изцяло смисъла му, което го прави нов въпрос. И ако вие тук искате да промените въпроса с предложението на г-жа Кънчева, т.е. да отпадне втория референдум, който предлагате да се направи, то тогава пак ще направите закононарушение, защото смисъла на въпроса става коренно различен, заради което трябва да бъде спазен отново цялата предвидена процедура в закона. И затова няма лошо, аз ви предлагам, вие решавате, не е моя грижа и мое задължение, както вие като общински съветници, които трябва да гласувате след малко. Но според мен най-мъдрото решение е вносителите, както г-жа Сивкова си призна, да си признаят, че са сбъркали в желанието си да спрат нещо, което те си знаят защо и как, да формулират наново въпроса, да го внесат наново в канцеларията на ОбС, дори да се оттеглят в момента като вносители въпроса, защото той е незаконосъобразен и като го внесат пак няма лошо да се гледа на сесията наново, но вече спазен закона и всичко, което се изисква от него. Това е моето предложение към вас, защото вие самите си го признахте, преди малко г-жа Сивкова изрично си го призна. А и както разбрахме записа го има на сайта на общината и всеки може да види вътре, онова което се коментира. Никой никого не лъже или подвежда. А колкото до многото опити, което е пак част от законността, много опити, поне три пъти стана г-н Банков да обяснява как няма никакъв проблем със сроковете, но вижте не ми звучи сериозно. В закона изрично е описано, всяка стъпка, всяко действие, което трябва да бъде предприето от съответните органи, когато бъде внесено искане за референдум и затова в становището беше толкова подробно анализирана всяка една стъпка. В момента, в който вие сте внесли становището, без значение дали някой друг е внесъл или е качил на сайта, на страницата искане за кредит, вие веднага спрямо нормативно определените срокове в закона, които изрично са описани по колко дни трябва да тече всяка една стъпка от процедурата за този референдум, вие веднага сте можели да направите сметка колко дни са необходими. В тридневен срок да бъде качено на сайта от председателя, да бъде обявена дата, която не може да бъде по-късно от един месец, минимум 45 дни до 60 дни информационна кампания, всичко това изрично е описано, т.е. още момента, в който сте внасяли това предложение е трябвало да си направите елементарната аритметика и никой не е виновен, че вие не сте я направили. Това е елементарна аритметика, в смисъл, че дори човек да не е юрист, само като ги прочете едно след друго и ги сумира, може да види какво се случва, че срока наистина става някъде там към 14,15 или 20 януари, за да бъде спазен закона и не е необходимо да бъде качвано, каквото и да е друго. Не е необходимо да има предложение за кредита, който да бъде качван и за дълга на сайта на общината, за да се съобразите вие с него и тогава да определите сроковете. Не, те сроковете зависят от датата, на която вие внасяте вашето искане за референдум, оттам нататък по закон изрично са описани и там елементарната аритметика. Хубаво е, че г-н Банков все пак три пъти излезе и се опита да си поправи грешката, т.е. и той осъзнава, че това е грешка, най-вероятно са го подвели колегите и не го е сметнал, няма лошо, защото той е юрист и ако е направил такъв прочит веднага ще хване, че срока не е правилен и щяха да го коригират. И още две неща съвсем набързо. Процедурата за обществено обсъждане, тъй като тук влязохте в излагане на доводите кой с кого говорил, едните са говорили с гражданите, което мисля, че е най-важното като задължение на общинските съветници и това го каза д-р Петкова, като представител на групата на ГЕРБ. Другите казаха, че в офиса са правили анализи, не че са говорили с гражданите, правили са анализи, които са си техни лични, което не означава, че са се допитали до хората лично дали да правят анализи или не, дори това, но това си е тяхно право. Но ние сме спазили процедурата като администрация за обществено обсъждане така, както е по закон на това мое искане, предложение към ОбС за теглене на кредит. И в тази процедура по закон, в рамките на 7 дни след общественото обсъждане, всеки гражданин, абсолютно всеки един пълнолетен жител на общината може под форма на сдружавания, партия НПО, лично можеше по процедура да си внесе своето становище. Единственото становище, което се внесе беше тук по време на общественото обсъждане, едно единствено прочетено от трибуната и внесено, никой друг. Така че, ако БСП групата или техни членове, които са толкова против, искаха да спазят закона така, както е разписано като стъпки и действия те можеха да си подадат тяхното становище още тогава и да кажат ние не сме съгласни с кредита, защото всичко останало, всички ваши действия и то при явно нарушаване на закона, и искане от ваша страна на ОбС като цяло да наруши закона, за мен са си политически заигравки или поне аз така си мисля, защото не мога да намеря друго логично обяснение. А колкото до поредната заигравка, за финансовата стабилност на общината, финансовото състояние на общината вече 10 години е изключително добро. Когато теглихме кредита, за да разплатим водопровода на ул. „Граф Игнатиев“ и ул. „Владимир Заимов“, от който пият вода половината от ямболии и след като го направихме не е спряла нито веднъж водата, а имаше постоянно проблеми, спираше през ден и хората се радват на това. Тогава, когато теглехме кредита в същата тази зала чувах почти същите реплики, как общината ще бъде загробена за 10 години напред и как тя ще фалира, и как незнам си какво си. Минаха 8 години от тези 10 години и общината е в цветущо финансово здраве по констатацията на абсолютно независим упълномощен от закона орган, какъвто се явява Министерство на финансите. Защото под шапката на Министерство на финансите са Агенцията за държавна финансова инспекция и другите органи, които проверяват общината. И те са безпристрастни към оценката си по критерий, и изрично разписани в закона за публичните финанси по обективни критерии, по които сравняват всичките общини. И от това сравнение, от този безпристрастен за Ямбол външен анализатор, какъвто се явява Министерство на финансите община Ямбол е на 10 място по финансово здраве измежду всичките 265 общини и е между първите 5, а това са Столична община, Пловдив, Варна и Бургас, и Ямбол за третото тримесечие. Единствените, които имат излишък и си подобряват параметрите, и ние сме сред най-големите. Вместо да се гордеем с това и да се радваме, да сме доволни и щастливи, че финансите на общината се управляват най-добре от цялата държава, и че мерим снага, и че мерим бой с най-големите общини в държавата, където държавата изрично дава огромни средства, за да ги развива, а на нас без да ни ги дава държавата сме пак в това цветущо здраве. Вместо да сме горди с това и да даваме възможност като стъпим на това да дадем един сериозен тласък на града, ние се опитваме да го омаловажим и да кажем какво е това там на Министерство на финансите, където сметнало нещо или вижте на последните страници пише едни съвсем други неща, или не знам си какво, не е така. Парите на ямболии се управляват най-добре от всички други 265 общини, това е факт и никой не може да го отрече. Моля ви се, недейте да злоупотребявате с четенето на фактите, които всеки може да прочете. Радвам се, че г-жа Сивкова най-накрая стана, излезе и каза: „Да, така е ние сме задали въпрос, който иска два референдума“. Но, ако не беше излязъл г-н Костов да го каже, тя никога нямаше да си го признае. Затова моето предложение е оттеглете си го като вносители, аз не мога естествено да го направя, защото не съм общински съветник. Това е най-достойното и за вас да си признаете, че сте сбъркали във формулировката на въпроса, оттеглете си го, вкарайте го още днес с новата редакция и след съответния срок вече процедурата е играна. Пак ще има сесия на ОбС, на която да се гледа вашето предложение, но вече изцяло законосъобразно, а не както в момента в опита да накарате ОбС, да направи закононарушение.

Сивкова – Искам да кажа, че не желая да ми се вкарват думи в устата. Аз не съм казала, че искаме два референдума. Това може да се провери в протокола и категорично го твърдя. Не тласкаме своите колеги към нарушение на закона. Аз лично не позволявам и по мой адрес да се правят такива внушения. Никога не съм си го позволила и това не е редно. По имейл съм изказала своето мнение относно поемането на дълга и то е категорично против. Ние не омаловажаваме информацията от МФ, напротив, ние я ползваме за база, за да покажем какво се случва и нещата не са съвсем така, както вие ги интерпретирате. Те са описани в проценти и суми и т.н. Като вносител подкрепям предложението на г-жа Кънчева и отново апелирам да се говори по същество, ако някой има нещо да каже по темата.

Банков – Тука става една манипулация от кмета. Той, едва ли не цитира неща, които не сме казали. Още веднъж искам да подчертая, че датата няма общо с решението за референдум. Дата се определя от ОбС, както разбрахте ОбС е орган на местното самоуправление. В момента, в който се одобри въпроса, ОбС определя дата. Това, че не сме предложили няма значение. Ние сме били предложили два референдума. Въпросът е по принцип – подкрепя ли се този дълг 17 млн. и така и така. Провеждаме референдум и правим дълга. Влизаме в хипотезата на чл.17, ал 2 от ЗОД. Това „след провеждане на референдум“ е прибавено към въпроса. Не е вярно, че се променя същността, не е вярно. Нищо не се променя – подкрепя ли се поемането на дълга, да или не. Това беше и в становището на г-жа Сивкова в началото, но вие не слушате, после в протокола ще четете.

Ибришимов – Имам процедурно предложение да продължим без почивка и да продължим с гласуването. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                        против – 7                въздържали се – 2

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Кънчева за промяна на въпроса.

Гласували      за – 10                        против – 21              въздържали се – 2

            Не се приема.

Ибришимов – Подлагам на гласуване второто предложение за промяна датата на … (от залата реплики, че първо трябва да има решение за референдум) Да, съгласен съм, подлагам на гласуване т.1 от решенията на вносителя. (отново реплики от залата, че трябва да се гласува предложението за решение на кмета на общината)

Костов – От името на нашата ГС искам десет минути почивка.

Ибришимов – Обявявам десет минути почивка, 11.20 часа.

След почивката кворум 32 съветника в 11.35 часа.

Банков – проц. - Местен референдум се провежда по предложение на една пета от съветниците. Предложението се разглежда в ПК, те и кметът дават проект за решение. Може да бъде - одобрява или мотивирано отхвърля. Ако ес одобри тогава другите точки се разглеждат. МР да се проведе или не и точно това е в чл.30 ЗПУГДВМС – чете. Фактически проекта за решение е отхвърляне на предложението. Ние можем да го подкрепим или отхвърлим. Становище за това какво да направим могат да кажат ПК и кмета. Нашето предложение можеше да е само във вид – колеги, предлагаме да се проведе МР с въпрос ..“ и толкова. Би следвало за гласуваме на кмета, а нашето няма смисъл да се гласува.

Ибришимов – Чухте г-н Банков, аз и юристите, с които говорих смятат, че да, становище трябва да има и то за да преценят съветниците как да гласуват. Продължаваме както бяхме започнали преди почивката. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. (чете предложението с въпроса)

Гласували      за – 8                          против – 20              въздържали се – 4

            Не се приема.

 

Предложението не се прие.

 

 

Тропчева – отр. вот - Гласувах против направеното предложение за провеждане на местен референдум, защото смятам, че това беше още един отчаян опит на БСП да покаже колко много са загрижени и колко много мислят за хората. В тези пет изводи, за мен недовършени изречения, които предложихте и след всичките изказвания до тук, които чух, липсваха всякакви аргументи и доказателства. Съжалявам, но не можахте да ме убедите в необходимостта за провеждане на референдум. За мен това е едно чисто заяждане породено от безсилието ви. Аз разбирам, че не е никак приятно да ви говорят и да ви помнят хората с една направена градинка или още нещо, което не се сещам, но това е истината. Това сте могли да направите, това сте направили. И колеги аз лично не мога да разбера защо хора, които са имали възможността във времето да работят за благоустрояването на града, за подобряването начина и живота на ямболии продължават и винаги да заблуждават хората, да се опитват да пречат на тези, които могат и са доказали във времето, че го правят. Защото през всичките тези 10 години управление на г-н Славов до сега, са решени значителна част от проблемите на града и ще ги изброя: канализация, обновяване на център, Градски парк, Безистена, Кабиле, саниране на училища, детски градини, построени спортни площадки, детски площадки, обновени големи улици. И всичко това благодарение на добре свършената работа. И тогава хората го поискаха това от нас без референдум, защото са наясно, че не необходимо да се харчат излишни средства. Така, както сега поискаха да продължи тази модернизация на града, да бъде обновено улично осветление, да се въведе видеонаблюдение, да се благоустрои останалата част на уличната мрежа. Затова смятам, че като отговорни общински съветници, отговорни хора, трябва да продължаваме да търсим начини и средства, да продължаваме да подобряваме, модернизираме и обновяваме града, защото хората го очакват това от нас Банков – Искам да направя процедурно изказване.

Йорданов – отр. вот - И аз като г-н Костов мислих да не ставам, обаче г-н Банков ме амбицира да си изразя мнението защо гласувах „против“. Гласувах „против“ основно, защото очаквах от колегите от ляво през тези години да покажат повече политическа далновидност, повече житейски опит и не по такъв начин да поставят въпроса. Доста нагло и неетично стигнаха до това опровержение. Наглостта идва от там, че самата партия БСП има държавна субсидия на година почти 10 млн. лв. и наглостта е там г-н Банков, че вие освен тази субсидия 10 млн. лв. на година искате да пръснете и около два пъти по 100 хил. лв. и от общинския бюджет на община Ямбол, за да си правите политическа реклама на гърба на гражданите на Ямбол, което не е редно смятам аз и затова съм твърдо против. Тръгнахте отначало още с поставянето на въпроса да мътите общественото мнение с изопачена реалност на гражданите да им обяснявате как има лошо управление, което всички знаем, че града в последните години се развива доста добре. Град, който през годините, когато управлявахте остана и креташе на последно място по икономически параметри и възможности от всички областни градове. Град, който в момента търпи истински прогрес и е подложен на сериозен инвестиционен интерес. Град, който в момента има реално под 4% официална безработица. Също гласувах „против“, защото не ми харесва начина, по който беше поставен въпроса. Тук има колеги други, които бяха и на пресконференцията на БСП, има и хора от медиите ги виждам. Не ми хареса как отначало тръгнахте с поставянето на въпроса за два референдума, после стигнахте по време на сесията до един и накрая съвсем очаквано ще стигнете до нищо. Това ми прилича по скоро на една покер игра, в която тръгвате с голяма миза и рискувате съдбата и парите на гражданите, за да постигнете някаква пошла политическа сделка, която сделка в бъдеще евентуално секционни избирателни комисии щяха да бъдат ваши партийни активисти, на които трябваше да платите по 60, 70 лв., ама общината да им ги плати с данъците на редовите граждани, за да могат да и преброят гласовете, което смятам, че не е редно. Твърдо съм против мисленето ви и желанието ви да разходите част от парите на града по този начин, като ги плашите хората. И когато г-н Банков, започнете да ги отваряте тези политически матрьошки, тези червени матрьошки, които вече виждам, че използвате и вие като термин, редно е вие да платите сметката. А е нагло, когато бъркате в джоба на гражданите и е лицемерно да им казвате, че е за тяхно добро

Банков – проц. - Ще сгрешите много с това гласуване. Общински съвет отхвърли ли или прие нашето решение? В закона пише – приема или мотивирано отхвърля – това е предложението на кмета. Ние сега нямаме решение. Сесията остава отворена. Държа да се гласува решението по становището на кмета, иначе въпроса остава отворен. Моето процедурно предложение е да се гласува мотивираното, интегрираното проекторешение на кмета.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение… Заповядайте за процедура г-н Костов.

Костов – проц. – Аз доколкото разбрах искането е да гласуваме ли дали да гласуваме предложението на кмета. Който гласува „за“ е за гласуването, който гласува „против“ не желае да се гласува предложението на кмета. Нали така г-н Банков, правилно съм разбрал.

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение, което е да прогласуваме проекторешението, което е в становището на г-н Славов.

Гласували      за – 10                        против – 21              въздържали се – 1

            Не се приема.

           

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и петото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова