ПРОТОКОЛ № ХХVІ

 

           

            Днес, 23.11.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0157/17.11.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Юсеин Ахмед.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 36 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри двадесет и шестото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Кабиле" № 1, за нуждите на ТД на НАП - Бургас - офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от ПОС в ЧОС, кв. 153 б, ул. „Пирин“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на допълващо застрояване - автомивка в общински ПИ, ул. "Крали Марко" 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма предложения.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Кабиле" № 1, за нуждите на ТД на НАП - Бургас - офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от ПОС в ЧОС, кв. 153 б, ул. „Пирин“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на допълващо застрояване - автомивка в общински ПИ, ул. "Крали Марко" 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Кабиле" № 1, за нуждите на ТД на НАП - Бургас - офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Нямам корекции и допълнения към предложението, но искам да споделя няколко свои мисли, които мисля, че са резонни в конкретния случай за конкретната точка, която предстои да гласувате, за да стане ясно и на ямболии най-вече и на вас надявам се. Един много „спорен имот“, който стана спорен, заради многото политика, която се вкара и от която аз винаги съм искал да бягам, защото има неща в живота, които не е необходимо човек да ги политизира, те са просто част от живота. Това беше офиса на НАП, този които е собственост на община Ямбол, винаги е било собственост на община Ямбол след връщането и от държавата на законния собственик община Ямбол. По стечение на обстоятелствата от момента, в който той е върнат, а това се случва от преди аз да вляза в качеството си на кмет в община Ямбол и до настоящия момент няма урегулирани отношенията между община Ямбол и НАП. В смисъл никой никога, нито с решение на ОбС, нито по някакъв друг начин е отдавал това помещение за ползване от НАП. И когато аз влязох в разговори и то не от последните месец, два или три, от доста време се говори с ръководството на НАП, с ръководството на Министерство на финансите за това, че най-удачния начин, за да бъде решен този проблем е НАП да си купят офиса, защото всичко останало е тяхна собственост, а това, което е фронт офиса, обслужването на гражданите не само от Ямбол, този офис обслужва гражданите от цялата област, да има изцяло изяснен статут и да си стане тяхна собственост. По този начин се решават няколко проблема заедно, първо се изчиства този неловък момент, затова че някой ползва без основание имот на общината, след това има пълна гаранция, от там нататък съответната администрация на НАП, че никой по никакъв начин никога не може да и се бърка на работата или да злоупотреби с положението на наемодател, какъвто реално се явява община Ямбол и да има спокойствие за гражданите. Казвам го, защото, ако всичко е нормално до края на годината с решение на Министерски съвет, това би трябвало да стане факт, т.е. НАП да закупят от нас на тази цена, на която аз като вносител съм ви предложил да бъде откупен от НАП имота и да се реши този казус. Молбата ми е само, тъй като най-вече колегите от БСП, а и не само, и други си направиха много упражнения на тази тема в публичното пространство, нека преди някой да започне да говори и да вкарва политика в нещо, което не търпи политика, защото това е да обслужваш гражданите, за да им взимаш данъците, което е задължение по конституция. Да им осигуриш всички възможности, за да могат да им бъдат събрани данъците и всички други налози, защото НАП се грижи за това, е нещо, което много точно и ясно е урегулирано в закона и нещо, с което не трябва да се спекулира. Молбата ми е чисто човешка, дори приемете и политическа, че политическите заигравки, мога да си го позволя, не в качеството на кмет вече, а в качеството на областен ръководител на ПП ГЕРБ, че политическите заигрваки са неща, които касаят пряко хората и то не, за да бъде решен проблема, а за да бъде нагнетено напрежение само и само, защото сме в опозиция, не работи за гражданите, не работи за Ямбол, не работи за ОбС като институция, не работи за никого.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов - Аз първо имам питане към вносителя. Не можах да разбера досега плащала ли е наем НАП или не е плащала нищо? И втория ми въпрос, НАП си е НАП, общината си е община, когато НАП спрямо гражданите не прощава за нищо и гледа да си събере 6 години назад парите. Моето предложение ще е в насока да обсъдим защо да не си искаме задълженията, които дължи на общината за всички тези години, които е ползвала това помещение. Аз дълго време се занимавам с НАП, като гражданин и като юридическо лице, нека да обсъдим този въпрос и ако трябва да стигнем по съдебен ред. Защо не, да осъдим НАП и да дойдат едни приходи за общината, които да дарим на децата примерно. Искам по двата въпроса единия, на който да ми се отговори плащал ли е наем? И второ, юридически как стои проблема с това да тръгнем по съдебен ред да си търсим вземанията от НАП?

Георгиева - Аз ще кажа само едно изречение. Видно е, че кмета е прочел протокола от 26.05.2017 г. на наше заседание, защото тук пред нас той изнесе тезите на нашата група. Препоръчвам му още веднъж да го прочете.

Славов - Първо ще отговоря на сериозната част от изказванията, на въпросите на г-н Стоянов, защото те са наистина сериозни. Не, досега НАП не е плащала нито лев на община Ямбол. Независимо от нашите искания, моите конкретно със стара дата и опитите по някакъв начин да влезем в диалог, за да се случи това. Няма притеснения от юридическа гледна точка този имот да бъде продаден и отделно от това да се търсят обезщетения, защото при положение, че няма сключен договор и няма никаква юридическа закачка помежду ни, разбирайте нито договор, нито други някакви основания на база, на които НАП да плаща този наем, единствения начин е да се търси обезщетение по закон. А това, че имота ще се продаде по никакъв начин, ако има решение от страна на ОбС или пък друго, не пречи да се търсят тези обезщетения със стара дата. Двете неща са абсолютно независими и различни. От тази гледна точка мисля, че няма притеснения и за мен, заради това няма притеснения да ви предложа като вносител да минем към тази стъпка за продажба, която изцяло изчиства проблема, който съществува помежду ни, а той явно съществува, да има спокойствие за НАП, да има спокойствие за гражданите, да има спокойствие за всички. Всъщност и общината да получи едни пари, които иначе никога по никакъв начин не би получила. Давам само за сравнение, че безвъзмездно, за да разберете колко е сериозно това, което казвам, безвъзмездно в момента се използват общински имоти и то не малко. Бюрото по труда е изцяло настанено в общинска сграда, безвъзмездно. Административен съд е изцяло настанен в общинска сграда, безвъзмездно. Дирекция „Социално подпомагане“ е изцяло настанено в общинска сграда, безвъзмездно. И още други не малко такива институции, за които никой не плаща нито наем, нито каквото и да е друго просто, защото има такава условност в закона, че общината може да предостави без наем и търг за ползване на държавни институции имоти, които са нейна собственост и това се е случвало във времето включително и във времето, когато и аз в тези десет години съм в качеството на кмет на това място. И заради това, този начин на урегулиране на отношенията, когато една администрация в случая НАП си откупува офиса, който по никакъв начин община Ямбол никога нямаше да може да ползва за друго освен безвъзмездно да го отдава или да търпи, както до момента е било, а един наемател без изяснен статут там, без да получава абсолютно никакъв приход, според мен си е 100% защита на интересите на гражданите на Ямбол, на общината и на всички други. От тази гледна точка за мен е един много хубав завършек на една изкуствено създадена сага и много добър показателен пример според мен как да се защитават интересите на гражданите. Аз самия не съм съгласен и останалите имоти, които се дават на тези ведомства, но за съжаление закона е такъв, общината не получава нищо, за сметка на това сме длъжни и ние си изпълняваме задълженията. Колкото до вметната реплика на г-жа Георгиева, ето затова най-много я харесвам тази партия, че когато й е кеф казва едно, когато не й е кеф казва друго. И когато не управляваш, и не взимаш отговорни решения можеш да говориш каквото си искаш, защото не носиш отговорност.

Банков - Демагогията в този ОбС няма край. Аз ще ви напомня едни думи на кмета от 26.05.2017 г., когато му зададохме въпроса ние бяхме с тезата тази сграда, този салон да остане на НАП, по един или друг начин. Ние бяхме против свободната продажба на този салон. Тук без сега да ми извъртат, че предварително ние сме пречили. Тази „краставица“, тя изсъхна вече , аз не знам как я предъвквате. Кой какво пречел и кой вкарва политика най-важното. Той започва: „не искам да вкарвам политика“ и вкарва политиката. Явно няма друго поле, където да се изяви в това отношение. Но ще ви припомня неговите думи, когато стана въпрос за гражданите той каза: „Гражданите не ме интересуват, това е проблем на НАП“. Точно това е, вижте протокола от тогава, има го записано. Така че, кой как се извърта и защо се извърта е проблем на хората, които искат да прочетат, които се интересуват и ще видят точно.

Костов – репл. - Ще обърна внимание, че изказване е едно нещо, на което общинския съветник излиза тук и казва своите мотиви дали ще подкрепи или няма да подкрепи точката, която разглеждаме в момента, теза или антитеза. Приказките за „краставицата“ г-н Банков, сме ги слушали.                    

Банков – дупл. - Г-н Костов, аз не можах да разбера какво искате да кажете. Може би е хубаво да го пишете предварително, за да може да ни стане ясно какво ни казвате. Но искам да ви кажа друго. Вие не може да ми казвате аз какво ще говоря.

Д. Стоянов – проц. - Както вече казах аз съм за бизнеса, за пари и моето предложение ще бъде в тази насока. Аз ще гласувам за това да бъде продаден, тъй като ще дадат пари. Но имам предложение да се създаде временна комисия с по един член от всяка една политическа партия, с която да се обследва проблема с общинската собственост, която е под наем и се ползва от останали други юридически лица с цел да може общината да си вземе съответните приходи през годините, в които е използвано безвъзмездно. Аз разбрах г-н Славов, че има закон, но доколкото разбирам, ако общинските съветници бъдем единни и решим, че трябва да се търсят наемите, това може да се получи. Ще направя една юридическа справка с колегите си, защото това малко го казвам ей така, дали закона е категоричен, че трябва или общинските съветници решават. Но предложението ми е това, да се създаде временна комисия за обследване на този проблем, с поставянето на наеми на други юридически държавни лица.

Сивкова - Не виждам каква политика тука се вкарва във всичко. Аз ще подкрепя това предложение, защото на сесията на 26.05.2017 г., когато кмета ни предложи да вземем решение и за продажба на този имот чрез търг, тогава аз гласувах „против“ и групата ни общински съветници гласува „против“, т.е. не бяхме съгласни този имот да се продава чрез търг. Сега това, което ни предлага кмета е да се отмени онова решение от месец май. Всъщност няма причина да не го подкрепя и да не го подкрепим, тъй като това искахме и на предишната сесия, имота да не се продава на търг, а да се продължат преговорите с НАП.

Банков – репл. - Може би е права г-жа Сивкова, че не трябва да има политика, но наистина явно има политика и в какво се състои, ако говорим за политика. Това са нашите последователни действия този имот да остане в НАП. И ще ви кажа след 26.05.2017 г., когато се взе решение да бъде продаден, ние като група съветници отправихме писмо до министъра, не знам дали знаете, с въпрос какъв интерес има Министерството на финансите и респективно НАП за този имот. В последствие, един от депутатите в нашия регион Николай Пенев, направи писмено допитване до министъра и има писмен отговор, и в резултат на това се стигна днес да решаваме това решение, че НАП да си го купи. Така че, ако мислите, че това е политика, да, има политика, но тя е съвсем целенасочена и в интерес на нашите съграждани, те да бъдат обслужени по един добър начин.

Славов - Явно рано сутринта на първата точка ще отшуми емоцията, но няма как да преглътна това, което казва г-н Банков, за техните депутати, защото в моята глава все още отшумява или не може да отшуми така, както той каза, че техните народни представители задават въпроси към министъра финансите в случая. Пресконференцията им от понеделник, за да ви онагледя как действат техните представители на БСП и самите членове на БСП, и ръководството. От понеделник, когато лично г-н Вигенин, заедно с г-н Пенев, един до друг и областния ръководител на БСП казаха, че уверенията, които аз като кмет и народния представител от ПП ГЕРБ  д-р Папашимов, споделихме, че ще продължи изграждането на новата болница, така наречената нова болница 2018 г., и имаме уверенията и на премиер, и на министър на финансите, на министър на здравеопазването, надявам се и на новия, с който предстои да водим разговор. Реакцията беше на тези депутати, че те ще направят запитване и това им е стила на действие, включително и за офиса на НАП беше така, че те ще направят запитване, но не са убедени и че това е поредната лъжа на ГЕРБ, че това е поредната манипулация от страна на кмета, на народния представител, на цялата партия и то за какво, затова там където целия град, всички народни представители трябва да си обединят усилията, за да издействаме от държавата продължаването на строежа на новата болница. Тогава, когато финансовия министър от БСП в правителството на БСП от Ямбол отказа да финансира болницата и сега народните представители щели да питат. Но не това е интересното, най-интересното е финала, когато казвате все пак ние не сме съгласни на тази манипулация. Но, ако финансовия министър и министърът на здравеопазването ни уверят, че това ще продължи, ние сме съгласни и ще подкрепим. От това по-голяма наглост като политическо поведение да ви кажа честно отдавна не бях виждал. А тертипа е същия, какъвто преди това се упражнявахте за офиса на НАП.

 

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат.  Предлагам на гласуване предложението на г-н Стоянов за ВК.

Д. Стоянов чете предложението си. - Предлагам да се създаде временна комисия с цел установяване обекти общинска собственост, предоставени на държавни организации, с цел установяване възможността за предоставяне на наем от тези организации.

Гласували      за – 18                         против – 10                           въздържали се – 7

            Не се приема.

 

Костов – отр. вот - Г-н Стоянов, аз гласувах „против“, не защото не смятам, че община Ямбол като добър стопанин трябва да стопанисва обектите си и да търси финансови приходи от тях, включително и от държавните институции. Но смятам, че това трябва да се направи с един по-сериозен анализ. Все пак това са институции, които помагат на нашите съграждани, става въпрос за бюрото по труда, става въпрос за социални грижи. Мисля, че на това заседание на такова предложение не може да го вземем това решение.

 

            Банков – проц. - Виждате, че аз не можах да се ориентирам и не можах да гласувам, затова предлагам да прегласуваме предложението

Ибришимов - Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 16                         против – 12                           въздържали се – 7

            Не се приема.

      Проданов – „за“

      Ибришимов – Стават 17 „за“.

Не се приема. (От залата съветници твърдят, че системата не отчита правилно вота им.)

Ако има съмнения за неточност мога и аз да предложа прегласуване. Да гласуваме процедурно предложение на г-н Банков още веднъж.

Гласували      за – 18                        против – 14                           въздържали се – 4

            Не се приема.

Костов - Аз ще се възползвам от това, което г-н Банков каза преди малко, че може да си говори от тази трибуна каквото си иска, без да се интересува дали конкретно приема или не приема тази точка от дневния ред. Във връзка с това, което казахте г-н Банков, че вашия народен представител във вашата група са отправили това питане, аз ще ви припомня един друг случай малко по-рано…(Банков - от място - Само да е свързана със салона.). Тя е свързана с това, което Вие казахте за вашата група и за вашия народен представител…(Банков – от място - Това е реплика.) Да, няма реплика. През 2014 г. г-н Банков, този народен представител беше областен управител.

Ибришимов – Г-н Костов, говорете по темата.

Костов – Да, по темата ще говоря.

Ибришимов – Г-н Банков, а Вие ако обичате не говорете от място.

Костов – Тогава г-н Банков, имаше едно министерско постановление № 14, което регламентира рехабилитацията на околовръстен път „Изток“, гр. Ямбол, с. Веселиново, с. Завой, с. Жельо Войвода. С този народен представител, който тогава беше областен управител, с двама депутати, с двама министри, единия, от които, т.е. сега членове на Министерски съвет, защото все пак това нещо става с Решение на Министерски съвет. И с двама членове на Министерски съвет, единия, от които сега е депутат, другия прояви някаква политическа хигиена все пак и се махна от вас. И с този цял капацитет, вие наказахте гражданите на гр. Ямбол и направихте само с. Веселиново, с. Завой и с. Жельо Войвода. В момента най-добрия път републикански е с. Завой - с. Жельо Войвода, ако не знаете отидете да го видите, той наистина е най-добрия в Ямбол. Това е приноса на вашата група, на вашите народни представители, на вашите министри.

Георгиева – репл. - Г-н Костов, аз не разбирам и до ден днешен Вашето желание на всяка цена да излезете на тази трибуна и да говорите по теми, които нямат нищо общо с разглежданата точка. Аз разбирам, че сте фрустриран от пътищата, но смятам, че тази връзка и този паралел, който направихте между точката, която разглеждаме и това, което тук казахте е безумие. Просто ще Ви помоля да се съобразявате с Правилника за работа и наистина с хигиената на нашите взаимоотношения. Мисля, че не е редно народни представители да бъдат коментирани в такъв контекст в работата на ОбС. Хора, които отсъстват от тук.

Д. Стоянов – репл. - Уважаеми колеги, пак ще призова, стига. Аз съм дошъл тук днес, за да си изгубя времето, но да се опитам да работим за хората на гр. Ямбол. Оставете тези политически партии, оставете всичко. Аз дадох едно сериозно предложение, една сериозна комисия, с такава лека рака се отхвърли и не се прие, от тук излизате от трибуната и БСП, и еди кой си, и започвате. Моля ви, хайде спрете. Нямам време, трябва да работя, защото хора чакат да ги храня, трябва да храня и себе си.

Ибришимов - Имате процедура да прекъснем изказванията ли?

Д. Стоянов - Това е реплика, молба към всички общински съветници да спрем. И да ви помоля малко по-сериозно отношение към сериозни неща и една временна комисия на никой нямаше да навреди за нищо.

Костов – дупл. - Не аз започнах г-н Банков, първо да вкарвам приноса на народните представители и приноса на групата на БСП. В тази връзка ще ви кажа още един голям принос. До 2014 г. в областта на пътната инфраструктура област Ямбол имаше три проекта в ОПРР и два в транзитни пътища. Когато се правеха за 2014 г. за следващия програмен период проектите, нямаме нито един. Ето това е вашия принос.

 

            Ибришимов - Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Ибришимов - Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 36                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.4, т.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост:

I. Отменя решение по т.16 на 20 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 26.05.2017 г. в частта му, касаеща продажбата чрез публичен търг на имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 кв.м., находящ се на партерния етаж на четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81, актуван с Акт № 1685/07.03.2011г., с административен адрес гр.Ямбол, ул. „Кабиле” № 1.

II. При условията на чл.43а от Закона за държавната собственост и след приемане на решение на Министерски съвет ПРОДАВА имот частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто петдесет и две точка четири точка едно) по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 (двеста и един) кв.м., находящ се на партерния етаж на четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81, актуван с Акт № 1685/07.03.2011г. с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Кабиле” № 1, за сумата от 320 700.00 (триста и двадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 23                         против – 8                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24                         против – 10                           въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот?

Д. Стоянов – Гласувах „въздържал се“.

            Ибришимов – Значи стават против – 9, въздържали се – 3.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Променя решение по т. 11 от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. по точка втора от дневния ред както следва:

 11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

            11.1.  Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на 17 000 000 лв.

           11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. в размер на 20 000 000 лв.

          4. Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка втора от дневния ред на Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2017 г. с проект „Нова възможност за младежка заетост“.

 

 

 

Йоргова – отр. вот. - Гласувах отрицателно, защото и преди малко в изказването г-н Славов се каза, че трябва да придобием яснота във всеки един нормативен документ или предложение, което внася ОА. За пореден път на заседанието на ПК БФ нямахме представител от ОА, за да ни стане ясно съответно актуализацията на бюджета, който току що ние приехме. Апела ми е преди всичко към г-н Ибришимов. Може би по Правилник, а и по принцип такъв важен документ като бюджет и най-вече актуализация, държим да имаме представител на ОА.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 7                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закон за общинския дълг, Общински съвет Ямбол реши:

Приема процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

 

 

 

Сивкова – отр. вот. – Гласувах против, защото считам, че  този, предложен ни документ, процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник,  има характер на нормативен административен акт, съгласно чл.8 от ЗНА и чл.75 от АПК,  защото: първо, с процедурата се уреждат обществени отношения от местно значение – в случая се създават ред и правила за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, свързани с поемане на общински дълг от общината; второ, процедурата се приема в изпълнение на нормативен акт от по-висока степен, в случая - закона за общинския дълг; трето, процедурата е адресирана до неопределен  и неограничен брой адресати; четвърто, процедурата има многократно действие -  прилага се винаги, когато има необходимост.

Документът преди да ни се предложи за приемане, трябва да е процедиран по чл.26 от ЗНА, т.е. да е  публикуван за обществени консултации  за период, не по-кратък от 30 дни. В случая това не е налице, поради което считам, че решението  е незаконосъобразно.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от ПОС в ЧОС, кв. 153 б, ул. „Пирин“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. В мотивите е пропусната квадратурата на имота, още в първото изречение – 1500 кв. м. е. Имайте предвид, че необходимото мнозинство за приемане на това предложение е 2/3 от общия брой на общинските съветници. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – няма                       въздържали се – 8

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и влезлия в сила проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ІV - 68 „за озеленяване и трафопост“ в кв.153 „б“ по плана на гр. Ямбол обявява за частна общинска собственост новообразувания ПИ 87374.518.157, с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, с площ 1500 кв.м., идентичен с УПИ XIII 518.157 с отреждане “За търговия и услуги“ кв.153 „б“.

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 1

            Аз съм „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“-бюджетна дейност към Община Ямбол

1. Одобрява обща численост на персонала на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол - 22 щатни бройки.

2. Одобрява Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ – бюджетна дейност към Община Ямбол.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Панайотова – Гласувах „за“.

Киров – Гласувах „за“.

Додов – Гласувах „за“.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол, ЕИК 0009704960123, с адрес на управление: ж.к. „Златен рог“ №2,  следния актив:

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Лек автомобил „Опел Корса“

5 000.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

                                                                    

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на допълващо застрояване - автомивка в общински ПИ, ул. "Крали Марко" 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 35                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване от 60.06 кв.м. в ПИ 87374.542.128 по КК на град Ямбол за изграждане на автомивка по проект - „Постройка на допълващото застрояване – автомивка, основен ремонт на сграда с идентификатор 87374.542.128.2 (гараж) и промяна предназначението на сграда с идентификатор 87374.542.128.3 в помещение за изчакване“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Малко“ № 54, в размер на 5 723.00 лв., срещу която вещното право да бъде учредено на Димитър Славов Славов от гр. Ямбол,  ул. „Крали Марко“ № 56.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.         

           

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и шестото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова