РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 23 НОЕМВРИ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Кабиле" № 1, за нуждите на ТД на НАП - Бургас - офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно промяна в статута на общински имот от ПОС в ЧОС, кв. 153 б, ул. „Пирин“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на допълващо застрояване - автомивка в общински ПИ, ул. "Крали Марко" 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се на ул. "Кабиле" № 1, за нуждите на ТД на НАП - Бургас - офис Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.4, т.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост:

I. Отменя решение по т.16 на 20 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 26.05.2017 г. в частта му, касаеща продажбата чрез публичен търг на имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 кв.м., находящ се на партерния етаж на четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81, актуван с Акт № 1685/07.03.2011г., с административен адрес гр.Ямбол, ул. „Кабиле” № 1.

II. При условията на чл.43а от Закона за държавната собственост и след приемане на решение на Министерски съвет ПРОДАВА имот частна общинска собственост - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.152.4.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто петдесет и две точка четири точка едно) по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 201 (двеста и един) кв.м., находящ се на партерния етаж на четириетажна монолитна масивна сграда с идентификатор 87374.537.152.4 по КК на града, построена в УПИ IV 152, кв.81, актуван с Акт № 1685/07.03.2011г. с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Кабиле” № 1, за сумата от 320 700.00 (триста и двадесет хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

           3. Променя решение по т. 11 от Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. по точка втора от дневния ред както следва:

 11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

            11.1.  Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. в размер на 17 000 000 лв.

           11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. в размер на 20 000 000 лв.

          4. Допълва т. 1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС от решение по точка втора от дневния ред на Шестнадесето заседание на ОбС Ямбол от 30.01.2017 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2017 г. с проект „Нова възможност за младежка заетост“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник по чл.19 от ЗОД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.19 от Закон за общинския дълг, Общински съвет Ямбол реши:

Приема процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от ПОС в ЧОС, кв. 153 б, ул. „Пирин“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и влезлия в сила проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ ІV - 68 „за озеленяване и трафопост“ в кв.153 „б“ по плана на гр. Ямбол обявява за частна общинска собственост новообразувания ПИ 87374.518.157, с начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, с площ 1500 кв.м., идентичен с УПИ XIII 518.157 с отреждане “За търговия и услуги“ кв.153 „б“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно промяна в общата численост на ОП "Платени зони за паркиране", гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“-бюджетна дейност към Община Ямбол

1. Одобрява обща численост на персонала на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“, гр. Ямбол - 22 щатни бройки.

2. Одобрява Приложение № 1 към Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ – бюджетна дейност към Община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно предоставяне на ДМА на ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Комунални и обредни дейности“, гр. Ямбол, ЕИК 0009704960123, с адрес на управление: ж.к. „Златен рог“ №2,  следния актив:

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Лек автомобил „Опел Корса“

5 000.00

 

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

                                                                     

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване за изграждане на допълващо застрояване - автомивка в общински ПИ, ул. "Крали Марко" 54.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване от 60.06 кв.м. в ПИ 87374.542.128 по КК на град Ямбол за изграждане на автомивка по проект - „Постройка на допълващото застрояване – автомивка, основен ремонт на сграда с идентификатор 87374.542.128.2 (гараж) и промяна предназначението на сграда с идентификатор 87374.542.128.3 в помещение за изчакване“ с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Крали Малко“ № 54, в размер на 5 723.00 лв., срещу която вещното право да бъде учредено на Димитър Славов Славов от гр. Ямбол,  ул. „Крали Марко“ № 56.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС.