ПРОТОКОЛ № ХХVІІ

 

           

            Днес, 08.12.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0169/01.12.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Капка Йоргова.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова и Красимира Петрова – зам. – кметове на община Ямбол, Антон Кабрански – секретар на Община Ямбол, Маргарита Тодорова – гл. счетоводител, Антония Царева – сектор Бюджет.

В 9:10 часа присъстваха 35 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри двадесет и седмото заседание на Общинския съвет. Запозна съветниците с Решение № 207/30.11.2017г. по адм. д. № 96/2017г. на ЯАС относно искането за провеждане на местен референдум от ИК.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Доклад относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на елпровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и отклонение на същия ПИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Д. Благоев" бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот, ул. "Странджа" 89.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот - кафе - аперитив, част от имот ПОС, СК "Г. Дражев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.548.82 по КК на град Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 278.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отмяна на Правилник за дейността на Консултативен съвет по образование към кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Георгиева – На основание чл.47.2 от Правилника за работа на ОбС Ямбол, правя предложение за изключване на т.8 от дневния ред.

Ибришимов - Няма други предложения. Заповядайте за мотиви.

Георгиева - Ние продължаваме да настояваме ОбС - Ямбол да вземе решение за провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг. Не поставяме под съмнение добрите намерения на кмета, общинската администрация и настоящия общински съвет. Приемаме, че към днешна дата общината е в прилично финансово здраве. Но вече е твърде скъсен мандатът на настоящия ОбС и управленския екип. При положение, че дългът ще се изплаща при три различни поредни администрации и общински съвети, след провеждане на минимум три местни избора, редно е гражданите на Ямбол да кажат дали да се поема дълг. Защото те ще избират следващите представители в местното самоуправление и ще се водят само и единствено от собствения си интерес. А пък по време на една 30-дневна информационна кампания ямболци ще могат да чуят както експертни, така и политически позиции по този дълг. Ние сме длъжни да ценим повече съгражданите си, да проведем публичен разговор с тях. А не да се затваряме и изолираме при вземането на важни решения, това трябва да се случва на светло. Убедени сме, че твърде нисък процент от ямболци са запознати с намерението за поемане на дълг, а още по-малко пък за какво ще се разходва той. Време е да покажем друго лице на местната политика, без безсмислени раздори между нас. Като общински съветници не трябва да приемаме, че само предложеният ни от кмета модел е нужният за Ямбол. Затова, време е за първият местен референдум в Ямбол.

На заседанието на 15.11.2017 год. предложение на осем общински съветника за такъв референдум не бе прието. Това решение на ОбС - Ямбол се обжалва в Административния съд от съветниците-вносители и има образувано адм. дело. Към протокола на заседанието прилагам копия на Определение № 526/7.12.2017 г. на ЯАС и на Призовка по адм.д. № 364/2017г. от 7.12.2017г.

Наред с това до Окръжна прокуратура - Ямбол е внесен сигнал за незаконосъобразност на приетата на 23.11.2017 год. от ОбС - Ямбол Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник.

И не на последно място - на 04.12.2017 год. девет общински съветници внесохме ново предложение за провеждане на местен референдум по темата, като председателят на ОбС-Ямбол е насрочил заседание на 29.12.2017 г. за приемане на решение по предложението. Към протокола на заседанието прилагам копия на Уведомителното писмо на председателя на ОбС-Ямбол от 7.12.2017 г., с което насрочва заседанието и на Предложението на 9-тимата общински съветника за провеждане на местен референдум с въпрос: "Подкреияте ли да се поеме общински дълг от 17 000 000 лв., който да се разходва през периода 2018-2019г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години - от 2020 г. до 2030 г.?"

Считаме, че гореизброените факти налагат да не бързаме да разглеждаме т.8 докато компетентните органи не се произнесат по жалбата и сигнала, и докато не се разгледа и гласува решението по предложението за местен референдум (от 04.12.2017г.) на заседание на ОбС, поради което на основание на чл. 47.2 от Правилника ни за работа на ОбС – Ямбол правя предложение за изключване на т.8 от дневния ред.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

Гласували      за – 8                          против – 23                          въздържали се – 4

Не се приема.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 27                        против – 7                             въздържали се – няма

Приема се.

Г-жа Панайотова е „за“, стават 28.

Имам процедурно предложение камерите да останат в залата, ако желаят. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Доклад относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на елпровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и отклонение на същия ПИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Д. Благоев" бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот, ул. "Странджа" 89.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот - кафе - аперитив, част от имот ПОС, СК "Г. Дражев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.548.82 по КК на град Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 278.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отмяна на Правилник за дейността на Консултативен съвет по образование към кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Сивкова - Отново сме пред поредна актуализация на бюджета и отново говорим за проектиране. Искам да изразя възмущението си, че разходването на средства не става по най-ефективния и най-икономичния начин и това го показва тази актуализация. Какво имам предвид, искат от нас да гласуваме препроектиране на едни проекти, които са предвидени за финансиране по ОПРР и от тази актуализация разбирам, че са дадени едни пари за проекти, в които не са предвиден максимално запазване на съществуващото положение, не са оптимизирани уличните отоци, дължините на канализационните мрежи. Предлага се препроектиране, дадени са едни пари, но не е направено както трябва и сега се иска да определим още пари. Това ще ни струва 59 хил. лв., което е крайно възмутително. В същото време тази актуализация показва, че този помпозен проект за нова спортна зала няма да се състои. Относно спортен комплекс Диана – етапно строителство, общо 270 хил. лв. са дадени за един проект, в който се оказва, че става въпрос за ремонт и реконструкция. Самостоятелно отопляване на сградата се предвижда. Ще се дадат едни 270 хил. лв. и няма да се случи важното - трябва да приведе съществуващата зала във вид, който отговаря на изискванията за ползване. Бяхме предвидили с бюджета в началото на годината проектирането, то отпадна и сега пак се предлага. Няма логика държавата да дава пари за такива зали при положение, че в Бургас се прави голяма зала – арена Бургас. Затова се налага да теглим заеми, защото неикономично и неефективно се разходва бюджета.

Йорданов – репл. – Нормално е да се оптимизират дейностите по проектиране, защото после общината ще налее хиляди и милиони левове, и всичко трябва да е точно, оптимизирано. Естествено е да оптимизира когато се разполага с ограничен ресурс. Относно залата вие ще гласувате в Ямбол да няма баскетбол, защото изискванията на Националната лига към залите постоянно нарастват. Вие гласувате против баскетбола, това трябва да го знаят всички граждани.

Костов – репл. – Изключително лицемерно е това изказване, че на 100 км. от тук в Бургас строят зала. Всички ли които сме избрали Ямбол за свой дом, трябва да се преместим да живеем в Бургас, за да имаме спортна зала? Относно препроектирането на инвестиционни проекти, ОПРР изискваше всичко да се подмени, конструкции, пътна настилка,  тротоари и всичко. Това е европейската солидарност. Естествено, че се налага препроектиране, да можем с минимални средства да направим максимален ефект. Като човек, който се занимава с това излиза, че искате да подведете колегите.

Славов - Няма как да не взема думата, за да игнорирам тези нападки, които за пореден път г-жа Сивкова отправя към администрацията. Опитвайки се да насложи в пространството колко не добре управляваме обществените пари на ямболии, колко не добре проектираме, колко не добре си вършим работата и всички останали лоши неща, които може да го правим, че ги правим. От много време насам, тъй като това е третия мандат, който ямболии са ми гласували доверие, се опитвам да бъдем в тон на коректност между управлението на града и опозицията, и от много годни насам това не се получава. Напълно разбираемо естествено, защото опозицията няма никакъв друг шанс да изпъкне или да бъде забелязана освен, ако не критикува без значение дали има повод или няма повод. Защо казвам всичко това, защото това, което каза г-жа Сивкова е поредната неистина, но то явно по партийна линия там се прехвърля от началника на партията г-жа Нинова, че и до местните организации да се говорят неистини. Да се повтарят много пъти в пространството един и същи сценарий навсякъде. Защо казвам не истини, г-жа Сивкова беше дълги години зам.-кмет на Община „Тунджа“. Прекалено наясно, г-н Банков също беше дълги години зам.-кмет на Община Ямбол. И двамата са прекалено наясно с механизма, по който се извършва първо определянето на целта, която ще се реализира, дефинирането и определянето на проектирането, възлагането и след това строителството, на какъвто и да е обект касаещ строителството. Тези обекти, които сега сме сложили на вашето внимание за препроектиране и за гласуване на едни средства от вас за препроектиране, по тях вие сте се произнасяли като общински съвет тогава, когато общината имаше възможността да кандидатства пред ОП „Регионално развитие“ 2007-2015 г. с периода на завършване, с които имаше възможност хипотетична тя да вземе пари. За мое и за наше голямо съжаление, и за всички по-малки градове извън големите седем в държавата, държавата прецени, че ресурса първоначално определения в ОП, който беше 10 млн. лв. за градове като гр. Ямбол ще бъде намален на 5 млн. лв. Но ние изобщо, за да кандидатстваме, по правилата първоначални определени от държавата трябваше да проектираме. Самото проектиране трябваше да бъде по правилата на ОП, които изрично са разписани, указани и стоят на сайта на съответната ОП и ние сме ги спазили, и вие сте ни подкрепили тогава като ОбС, само че държавата намали двойно ресурса, заради което тези проекти не влязоха в ония, които ние можехме да защитим. Защитихме ЦГЧ и други проекти, но не и тези улици. Заради това, че сега общината ще трябва да осигури собствен ресурс, т.е. нашите пари от данъци, за благоустрояването на тези обекти, по които вече няма такива изрични изисквания на обвързаност за различните видове дейности като пътно легло, пътна настилка, тротоари, зелени площи и всичко останало, както е в ОП, ние сами бихме могли наистина да разходваме възможно най-ефективно и възможно най-икономично собствения ресурс нашия ямболския, заради което се налага да се препроектира. Заради, което така, както го зачете и г-жа Сивкова, както точно и коректно сме го описали да се запазят максимално съществуващите настилки, защото по ОП се изискваше изцяло да бъдат сменени, да се запази всичко съществуващо и пак да постигнем онзи краен ефект, който всички ямболии искат, но със значително по-малък финансов ресурс. Да, много е хубаво да го направим така, както бяха изискванията на ОП, само че нямаме тези възможности като финанси, а ефекта, който ще се постигне и пак ще е достатъчно дълготраен в годините и след този начин след препроектирането пак ще го има. Това е що се касае до проектирането. И наистина е много некоректно някой и да хване частица от проблема, да го облече в не истина, само и само да се опита да омаскари или да напръска с кал опонента. Не е коректно, не е житейски правилно, не е нормално за хора, които сте в ОбС, които ви гледа целия град, вие да използвате такъв подход. А колкото до зала „Диана“, да ви кажа дами и господа, за мен наистина е изказване граничещо с цинизма, това, че в гр. Бургас, който е на 100 км. имало голяма спортна зала, която се строи в момента. За никого не е тайна, че г-жа Сивкова от години живее в гр. Бургас и идва в гр. Ямбол само, заради заседанията на ОбС. Извинявайте ама само този факт слагам на масата и спирам, това е цинизъм за мен. Благодаря ви!    

Сивкова – като лично засегната – Значи колеги, ако по-голямата част тук в залата сте съгласни на едно такова назидателно поведение, аз категорично се противопоставям. На предната сесия, пак след мои думи, подкрепени с факти и разсъждения, пак ни обвинявахте в цинизъм и че искам да ви омаскарявам. Не е редно Дайте да се разберем, кой и защо в тази зала се позволява да ме обижда и по някакъв начин да ме поучава. Ако във своята партия, той говори и всички мълчат, нека не пренася това поведение и тук. Аз съм общински съветник и няма да позволя кмета на общината да ми говори с такъв тон. Това е възмутително, скандално и се противопоставям и ви моля ди вие да изразите отношение към такова поведение.

Костов - като лично засегнат – Вашето поведение е лицемерно. И ще го повторя, ни може да ни казвате на че на 100 км. от Ямбол има спортна зала в Бургас Вие живеете в Бургас. Явно това са ви приоритетите. Трябва ли и ние, които сме избрали Ямбол за свой дом,  да ходим в Бургас на баскетбол? Госпожо Георгиева, докато вие четяхте тука вашите комсомолски декларации, ние ви слушахме и никой нищо не ви подвикваше. И друг път съм ви казвал, че е много лошо когато сте ръководител на стогодишна партия да ви липсват първите седем години.

Банков - като лично засегнат – Не е въпроса за залата. Кой внася политика тука като няма аргументи говори за това, но нещата какви са – за 140 млн. бях казал - голямо крадене ще има – голямо гледане в Интернет имаше, над 130 хил. гледания, но я свалиха вече. Сега, по същия начин, получиха се едни пари и трябва да се разпределят – 270 хил. лв. кой нормален човек ще даде за проектиране? Ами защото е с 10 хил. лв. конкурс и директно възлагане, ако беше на търг щеше да е за 50 хил. лв. 56 хил. лв. по същия начин, най-лесно така се прибират парите. Няма да излизат железата, няма да минаваме да боядисваме плочките ти т.. В Ямбол можеше да има зала, 1 300 хил. бяха предвидени 2014г., защо не бяха усвоени? Щеше да има още 1 500 хил. Но ние искахме 10 млн., никой не иска с два три млн. да прави зала. Улица „Индже войвода“ защо остана така? Болницата ще я направите, ясно, после ще внесете лекари и пациенти. Ще внесат тия дето ще я правят. Улица „Индже войвода“ пак наполовина се направи, както канализацията в Каргона, дойде изпълнителя и тука ще дойде. Водиха се едни дела, то съдебното производство е скъпо. За това става въпрос, не за зала дали да има или не. Досега можеше да я има тази зала.

Георгиева - като лично засегната – Извинявам се на всички Вас, ако с поведението си съм Ви обидила и съм попречила на работата на общински съвет. Категорично бях подразнена от назидателния тон на г-н Славов. Подразнена и обидена съм и от определението на г-н Костов, че ми липсват първите седем години от възпитанието. Обидена съм, защото, наблюдавайки ви в тази зала не сте точно вие човека, който да ме поучава, защото сте от хората които мога да сведат библията до момента в който Адам опознава Ева. Така че, много ви се моля, не правете подобни квалификации по мой адрес.

Додов – Аз, лично, също се чувствам засегнат, в качеството си на лица, което е поучавано как да се отнася. Всеки има право, в условията на демокрация да изразява собственото си мнение. Не сме в училище. Изместваме въпроса, отклоняваме се и политизираме. Нека да се придържаме към темата. Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме. Ние сме тук в качеството на общински съветници, да определяме стратегии, да определяме как да се разходват парите на нашите данъкоплатци и на самите нас.

Ибришимов – Ще подложа на гласуване процедурното предложение, но кмета искаше думата преди това.

Славов - Аз благодаря искрено на г-н Додов, затова, че от позиция на трезвия разум се опита да върне дебата там, където му е мястото. Искам само да коментирам, че за мен остават необясними няколко неща от тази бурна реакция от страна на опонентите от БСП. От кога истината се тълкува по такъв начин като поучаване. Факт е и е истина, че г-жа Сивкова и г-н Банков, бяха зам.-кметове на Община Ямбол и на Община „Тунджа“. Факт е и е истина, че г-жа Сивкова живее в гр. Бургас и това всички го знаят. Факт е и е истина, че процеса на проектиране така, както ни беше възложен от ОП не може да бъде приложен и не е редно. То не че не може, но не е редно да направим в пъти по-скъп проект за оня ефект, който ще имаме, ако разходваме нашите пари да го направим в пъти по-евтино със същия ефект. Да, много е хубаво и ще дам елементарния пример, когато говорихме за препроектирането. Всички улици в кварталите Аврен, Каргона, Център, които са на паваж, са строени в годините 40, 50, 60, някъде там.  Добре валирана пръст, 10 см. пясъчна основа отдолу пясъчно легло и павета. И към ония момент, когато по тях са вървели каруците, някоя друга началническа лека кола и едни камиони „ГАЗ“ или не знам какви, които с товара са били 1,500 кг., а сега един лек автомобил е над 2 т., са били перфектни улици. Само, че сега не е така и е много хубаво да изкопаем земята 60, 70, 80 см. Надолу и да направим изцяло нова основа, на който и да е път в града, защото няма такъв, който да е строен по съвременните норми освен последните, които ние сме правили нови, като ул. „Ал. Стамболийски“. Но това ние със собствения си ресурс не можем да си го позволим и това те го знаят много добре. Къде беше цинизма, къде беше поучителния тон не мога да се сетя в това, което аз казвам. Не, то просто истината за тях, я приемат като поучаване. Това не мога да го приема и не е редно да бъде прието от никого в тази зала. И точно вие сте, според мен естествено, не искам да поучавам никого, но най-непримирими в опита някой да манипулира хората. Така, както се опитват да правят и г-жа Сивкова, и г-жа Катя Георгиева, и г-н Банков. Колкото до ул. „Индже Войвода“, точно това лицемерно правителство, което искаше да ни набута с 1 300 000 лв. за залата, даде 1 500 000 лв. с обещанието, че ще даде още 1 500 000 лв. за ул. „Индже Войвода“ и така и не ги даде независимо, че много пъти искахме от ямболията финансов министър, който след от това от БСП взе, че стана от ДПС. Жив и здрав да е, и не ни ги дадоха. И заради това, защото ни трябва още 1 млн. лв., че и отгоре, ул. „Индже Войвода“ стои на първия пласт асфалт, защото ние трябва да извадим от собствените си пари вече на ямболии над милион лв. И пак хубаво, че не съм се вързал на акъла на тогавашния финансов министър, че искаше да ни даде 1 300 000 лв. и да ни задължи да стартираме зала „Диана“, защото щяхме да имаме една голяма дупка с един бетон най-много отгоре и нищо друго нямаше да имаме и то на мястото на старата зала. Нали разбирате за какви недомислици пак става дума и някой това се опитва да го изкара и да го изведе пак като онагледяване на недалновидна, неправилна политика или неправилно разходване на пари. Ама не е така и други знаем истината, не само вие. И то истината такава, каквато е, а не такава, каквато много ви се иска да бъде. Затова молбата ми е, както каза г-н Додов, нека да се придържаме към точката, може би ще дойде време да коментираме и другите неща, но недейте да се опитвате да убеждавате хората, че истината е поучаване.   

Банков – проц. – Неправилно давате думата на кмета. Имаше изказвания на лично засегнати. Той не може да коментира. Това е нарушение на правилника.

Костов – прот. мн. – Обратното си мнение искам да изкажа. Какво ви засегна ул. „Индже войвода“ и зала Диана?

Ибришимов – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Додов.

Гласували      за – 27             против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – 7                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Костов – Гласувах „за“.

            Приема се.

Ибришимов - Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – 7                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

            Банков – проц. – Г-н Председател, грубо нарушавате правилника. Единствено правилно направихте забележка на мен и г-н Костов. Аз бях заявил изказване преда да се гласува процедурата на г-н Додов. Искам да Ви кажа какво направихте с това – нашите граждани разбраха защо не се довърши ул. „Индже войвода“ и защо стои така зала Диана.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на елпровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и отклонение на същия ПИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Йорданов - ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов -  Искам да направя една поправка в предложеното решение по т.1, записано е ПП за трасе на кабелна линия на елпровод 20кV. Взаимно изключващи се неща. Не може и двете, или е кабелна линия или елпровод. Едното е по въздуха, другото е кабелна линия, т.е правилното е кабелна линия. Така го пишеше и в предни предложения, много пъти съм се въздържал, но трябва да го уточним.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Стоянов.

Гласували      за – 28                         против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с промяната.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – 2

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка три на протокол № 15/26.10.2017г., общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия 20kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците”, необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците“, във връзка с изграждане на „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Д. Благоев" бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – 1                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.531.416.2.6 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и едно точка четиристотин и шестнадесет точка две точка шест) по КК на гр. Ямбол, с площ 65,76 (шестдесет и пет цяло и седемдесет и шест) кв.м., прилежащ таван № 10, с площ 5.81 (пет цяло и осемдесет и един) кв.м., находящ се на 2 (втори) етаж в сграда с идентификатор 87374.531.416.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.531.416 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 1017 за частна общинска собственост от 22.04.2004г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ бл.2, вх.А, ет.2, ап.6, в размер на 35 480.00лв., на която цена го продава на Наталия Зафирова Калчева, с адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                         против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешениято на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – 2                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Да се извърши продажба на общинска собственост - 156.19 пр. м3 дървесина, добита от територията на общината чрез провеждане на публичен търг;

2. Определя цена в размер на 10.00 лв., без ДДС за 1 пр.м3, по предложената стойност от изготвения доклад на лицензиран оценител на дървесина.

3. Определя следните условия за провеждане на публичен търг за продажба на дървесината:

- Начална тръжна цена 10.00 лв./пр. м3, без ДДС;

- Депозит за участие в търга - 50 % от общата стойност на оценената дървесина

в размер на 780.95 лв.;

Такса за участие в търга - 20.00 лв. без ДДС;

Цена на тръжната документация - 30.00 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот, ул. "Странджа" 89.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 34                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.523.19  (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка деветнадесет) по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, за който е отреден УПИ IX 285 (римско девет, арабско двеста осемдесет и пет), в кв.34 (тридесет и четири) по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., с площ 204 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Странджа“ № 89, в размер на 21 654 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и четири лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на Юсеин Назми Юсеинов от гр.Ямбол, ул. ,,Странджа“ № 89. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот - кафе - аперитив, част от имот ПОС, СК "Г. Дражев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 600/21.05.2002г., а именно Обект - кафе-аперитив, находящ се в спортен комплекс „Георги Дражев”, представляващ сграда с идентификатор 87374.533.15.4 по КК на град Ямбол, със застроена площ 122.80 кв.м. при следните условия:

-      Начална тръжна цена  - 858.37лв., без ДДС (изчислена по т.16 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – питейно заведение;

-      Срок за отдаване под наем - 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.548.82 по КК на град Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 278.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ с идентификатор 87374.548.82 по КК и КР на град Ямбол, находящ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 278,  като на  Илчо Атанасов Илчев се продаде правото на собственост върху имот - частна общинска собственост, 100/221 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.82, целият с площ 221 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със заповед НА-14-28-346/06.10.2011г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, идентичен с УПИ XVI /римско шестнадесет/ в кв.152 /сто петдесет и две/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №I-A-653 от 11.09.2003г., за сумата от 6960 лв. без ДДС.

 

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Мисля, че е редно по тази точка и аз самия да взема доста по-просторно отношение. А със сигурност виждайки как стартира тази сесия с колко много напрежение още от първата точка, ще предстоят доста емоционални и бурни дебати виждайки вече поляризацията на общественото мнение, в което няма лошо. Молбата ми е само преди да започна, не го приемайте като назидателен тон, молбата ми е така, както и г-н Додов, малко преди това призова, нека да говорим по същество с аргументи, без емоция и наистина да дадем на ямболии възможно най-доброто представяне на позициите дори и различни да са тезите, дори и различни да са за това, което предстои да се гласува. Предложението, което аз съм направил в качеството на кмет за това да се изтегли кредит, облигационен, инвестиционен. За 10 г. период на изплащане, с 2 г. гратисен период е продиктуван от факти и обстоятелства, които аз много просторно и обстойно заедно с колегите от моя екип разписахме в мотивите, с които и го внесохме в ОбС. Спазвайки процедурата направихме и съответното обществено обсъждане, на което също имаше много емоция в информационния бюлетин на общината, който е традиционно издание много подробно и обстойно също. Описахме и сведохме до знанието на ямболии онова, което предлагаме да бъде извършено с този кредит, който предлагаме ОбС днес да гласува. И мисля, че до тук, както и много голяма част от може би всички местни медии отразиха това мое предложение, тъй като процедурата е достатъчно дълга и тя е разписана по закон вече повече от месец в публичното пространство, това е една от основните ямболски теми. Защо го казвам преди да започна по същество. Защото дори и днес сутринта в началото на това заседание на ОбС, общинската съветничка Катя Георгиева, направи предложение да се отложи точката, за да има време и възможност хората да се запозная1т с този проблем, тъй като те незнаели. Мисля, че всичко възможно, аз като кмет и като администрация, а и с помощта на медиите и с ресурсите, които има общината сме направили, за да разясним, уведомим целия град и мисля, че това се получи. Дори, ако трябва да съм още по-детайлен, от трибуната на конгреса на БСП, г-жа Катя Георгиева, пред цяла България или по-скоро пред всички членове от цяла България на БСП, излезе и коментира въпросния кредит, който община Ямбол и кмета искат да теглят, т.е. пълна прозрачност и много добра информираност на абсолютно всички. Тъй като този конгрес се излъчваше пряко, след това по интернет също се въртя, няма лошо. И щеше да е много хубаво, ако беше казала няколко хубави думи за града. Защото той се развива брилянтно, а не да бъде оплют, но както и да е. Нормално е, когато има такова предложение към ОбС, което е директно предложение към гражданите на Ямбол, да се изтеглят едни не малко средства, да бъдат зададени няколко въпроса. Първия, защо искаме да теглим кредит? Втория, може ли да си позволим да теглим кредит? Третия, как във времето ще го връщаме този кредит, който искаме да изтеглим? Четвърто, какво искаме да направим с този кредит, за да има максимален ефект и полза за всички ни? И ред други въпроси, които сигурно в главата на всеки един бушуват, когато стане дума за една такава сериозно обществено значима тема. И заради това е хубаво, поне според мен и аз заради това ще се опитам да изчерпя част от тези въпроси поне, да бъде даден отговор на тях такъв, какъвто естествено всеки си дава за себе си, но и такъв, какъвто като хора, които сме призвани да защитаваме обществения интерес, максимално защитават обществения интерес. Първо, защо искаме да изтеглим кредит и защо аз ви предлагам като ОбС да го гласувате, и предлагам на целия град да изтеглим кредит. Живота ни подсказва, че каквато и възможност да имаме сами да си финансираме решаването на проблемите, а те в града и във всеки един град, във всяка една община и в нашия град включително не са малко, са необходими средства и то сериозни средства. В годините назад, вече станаха 10 г., откакто аз с гласуваното доверие на ямболии съм кмет и вие 2 г. в този състав на ОбС, сме решили не малко проблеми, за което ви благодаря. И целия град е благодарен за всичко онова, което се случва последните години убеден съм, но има и не малко още нови, които трябва да бъдат решени. Хубавото е, че ние в последните 2 г. с ОА, гл. архитект, директора на строителната дирекция, директора на дирекцията за програми и стратегии, с която дирекция подготвяме проектите за кандидатстване по европейските програми, зам.-кметовете и всички останали, които са ангажирани, като работа в администрацията, сме направили пълен оглед на значимите големи проблеми на града. Дефинирали сме ги, разписали сме ги и сме ги подредили по приоритет, защото това е най-правилния житейски подход, когато парите не стигат. Да има приоритетност и то по точни, ясни и обясними критерии. Първия и основния, от които е, че с не многото пари, които имаме е редно, макар и да не е най-справедливото, парите да бъдат инвестирани там, където ще се отразят върху живота на най-много хора. И така да се изчерпват проблемите, докато бъдат решени изцяло. След като дефинирахме всичките тези проблеми, ако се сещате, една голяма част, от които естествено са проблеми по благоустрояването и създаването на една качествено нова градска среда за живот в Ямбол. Ако се сещате миналата година с ваше решение и тази година, включително една голяма част от капиталовите разходи на общината бяха за проектиране по тези проблеми, които ние вече бяхме дефинирали, сведохме на вашето внимание и с ваше решение беше одобрен бюджета за миналата година и за тази година, за десетки обекти, по които се извърши и съответното проектиране. И чак, след като се извърши съответното проектиране, ние можехме да си създадем реална представа какви средства за строителство, благоустрояване и за решаване на проблемите са ни необходими, за да решим наистина сериозните проблеми на града. И то тези проблеми, които ямболии искат, а не онези проблеми, които всеки от нас седейки си на бюрото или на работното си място си мисли, че са големите проблеми на града. Когато видяхме, че ресурса е наистина прекалено голям, за да може да си позволим решаването на тези проблеми с текущите собствени средства на общината, логично и нормално стигнахме до извода, че е хубаво да осигурим по-сериозен финансов ресурс, с който те да могат да бъдат решени. Не за друго, а защото всички хора в Ямбол, ямболии без значение в кой край на града живеят, имат право на равнопоставено и еднакво отношение от нас, от мен като кмет и от вас като ОбС, да бъдат решени проблеми на града, които касаят целия град, и всеки един човек, който живее вътре в този град. Водени от тази логика, погледнахме дали имаме възможността да си осигурим такъв финансов ресурс, т.е. да си осигурим кредит. Кредита, както всеки нормален човек знае, това са твоите собствени пари, но взети в аванс, защото ти ги изплащаш в годините от своите собствени пари, но разполагаш с тях сега на момента и с тях можеш да решиш важни в случая за града проблеми днес, а не след две, три, пет или десет години. Когато направихме анализа, затова дали община Ямбол може да си позволи да изтегли кредит и в какъв размер, за да имаме яснота до къде можем да решим големите вече дефинирани, определени, проектирани, сметнати като стойност проблеми на града, стигнахме до извода, на база само на факти и реалности, че община Ямбол има такава възможност. И то пак не заради друго, а защото община Ямбол, както показаха последните данни, статистика, официално изнесени на сайта на Министерство на финансите е една от малкото общини в държавата в прекрасно финансово здраве. Много се радвам, че включително и колегите от БСП в началото на тази сесия, в прочетеното искане за отлагане на точката от дневния ред за кредита, признаха, че община Ямбол е в много добро финансово здраве и няма как да кажат нещо друго, при положение, че на сайта на Министерство на финансите в сравнителния анализ между всичките 265 общини в държавата по обективни критерии определени не само през закона за публичните финанси, а и определени допълнително детайлизирани от Министерството на финансите Община Ямбол към настоящия момент, за третото тримесечие е на 10 място от всичките 265 общини като финансово здраве и е измежду първите 5, които генерират най-сериозен бюджетен излишък и имат най-добри параметри. А тези 5 са София град, Пловдив, Бургас, Варна и Ямбол. Не знам дали някой ще си дава реална преценка и може наистина да осмисли факта, че никога досега в новата си история Ямбол, като община не е бил в по-добро финансово състояние. И това не може да се постигне със стискане на зъби, ограничаване или пестене или някакви такива крути мерки в рамките на пет, шест месеца или една година. Това е последователна, целенасочена политика, която ние провеждаме вече десет години или аз провеждам вече, толкова тази политика в качеството на кмет. Достатъчно рестриктивна, достатъчно ограничителна, но и достатъчно даваща възможност за решаване на проблеми на града, защото всичко онова, което се е случило до момента в града, не е довело до задлъжняване на общината, не е довело до едни прекомерни разходи, така както се случваше в един съседен Сливен, така както се случваше в един Перник, в един Смолян, в много други градове, напротив решавахме проблемите текущо и то не малко от проблемите на града са решени. След като беше направен този анализ и след като се съобразихме с ограниченията, които са наложени от закона за публичните финанси, че никоя община в държавата не може да тегли кредит по-голям от това, което може да връща, за да не изпадаме в състоянието на такива общини, които преди малко коментирах. И след като подредихме по приоритет всичките големи проблеми, така както сме ги дефинирали, предложихме на вашето внимание и на целия град, да се изтегли кредит в размер на 17 млн. лв., за 10 години период на връщане, с 2 години гратисен период. Като това влиза в рамките на максимума 12% и то в една от годините само. В максимума на 12% и то този максимум е само за 1 година от всичките тези 10 години за връщане на кредита, от ограничителната рамка която предлага Закона за публичните финанси 15%. А Закона за публичните финанси изрично вкара тази нова рамка, за да ограничи общините в едни неконтролирани мераци, да правят едни непремерени разходи и по този начин да задлъжнят местната общност и община с пари, които след това не могат да връщат и да обслужват. Община Ямбол има възможност да изтегли такъв кредит точно, защото е в прекрасно финансово здраве. Не да уплътним максимума, който е по закон е ограничен, а да остави един буфер, който за същия период 10 години плюс 2 години гратисен период предполага, че може да се изтеглят още около 5 млн. лв., но е редно те да бъдат буфер и резерв, ако не дава Господ се случи някакво природно бедствие, катаклизъм или каквото и да е друго, да има града резерв, който да може оперативно да реши със собствени средства при положение, че държавата последно време помага изцяло и на всички, което е много добър пример. Оттам нататък онова, което предложихме, което аз предложих като предложение за решение към вас за теглене на кредита е запълнено с конкретно съдържание, а то е пари да бъдат давани за ремонт, реконструкция, изграждане на цялото улично осветление на целия град, благоустрояване по един списък от 12 или 13 обекта и започване изграждането на видеонаблюдение в гр. Ямбол. Частично, тъй като проекта е за над 2 млн. лв. Частично, но така, че да имаме един голям цялостен проект, това частично изграждане да може да бъде продължено по този голям цялостен проект тогава, когато общината има необходимите средства. Тези проблеми, и трите, са най-големите проблеми, които касаят благоустрояването на града, защото уличното осветление е под всякаква критика и никога назад в годините не е правен цялостен такъв анализ, какъвто ние направихме. Цялостен проект, какъвто ние направихме, за цялостно решаване на проблема, което да позволи не само достъп на всеки гражданин на това благо улично осветление, защото има цели квартали, както е ул. „Пейо Яворов“ и други, които нямат осветление, но да го направи единна система, която да бъде управлявана единно по най-новите технологии, да се пестят необходимите средства, да се контролира правилно и да създава допълнителната сигурност на живущите в града. И за тези, които ползват транспорта, и за тези, които си карат колите, и за пешеходците. Видеонаблюдението е следващия фактор, който внася допълнителна сигурност и сме казали, че то ще започне от най-невралгичните точки на града - Бенковски, циганската махала, центъра и всички останали, които преценим по проекта. А благоустрояването на не малка част от публичните пространства, включват основните входно-изходни артерии на града. Не малко вече пъти сме ги коментирали и няма да се спирам в детайли. И такива пространства, както е пространството, района около поликлиниката, които касаят целия град, т.е. опитали сме се максимално да избягаме от възможността дори някой да си помисли, че някъде се прави нещо така, както назад във времето се говореше и сигурно още битува само, защото някой живее там. И съм убеден, че след всичките тези интервенции като благоустрояване, като местоположение, ако сега ги изговорим пак сигурно ¾ от общинските съветници живеят някъде в тези зони на интервенция или ще ги ползвате. Това го казвам в аванс, защото със сигурност ще има такива злобни коментари в последствие. Следващия въпрос е защо точно това предлагаме на вашето внимание и на вниманието на града. Ако вземете една статистика, която всеки може да вземе от вас като общински съветник, аз съм си я взел за тази година, безработицата в града. Говоря конкретно в града, не в областта. Януари месец безработицата е била 5,5%, юни месец е била 4,4%, края на октомври месец е 3,6%. Сега, в края на октомври е 3,6%, ноември сигурно е още по-малка, но статистиката още не е излязла. За октомври месец, средна за държавата 6,5%, почти два пъти по-ниска от средната за държавата. Което ще рече, че в Ямбол сме създали и ние с наша помощ, и вие като ОбС, и аз като кмет, и администрация, и всички ямболии естествено, достатъчно добри условия за развитие на бизнеса, щом като безработицата е толкова ниска. Само в София град може би е най-ниската безработица в държавата и тя е 2,2% към 30.10.2017 г. Но сами може да направите преценката при средна за държавата 6,5%, при 3,6% за Ямбол, какво значи 3,6% за Ямбол и 2,2% за София. Местния бизнес се е развил достатъчно добре, надявам се и ние да сме помогнали с малко, да не сме пречили, но гледайки онова, което се случва последните месеци как такива фирми като Миролио, аз и предния път го казах Тагара, Язаки си разширяват производствата. Нови инвеститори като Баумит, които с ваше решение ще направят следващата година, ще стартират новата си инвестиция на втория голям завод в Ямбол, т.е. запазва се местния бизнес и се разширява, и идват нови инвеститори, и не само в Ямбол, а и в близкия периметър около Ямбол. Както е най-големия логистичен център на Лидъл, на магистралата, но той е само на 6-7 км. от Ямбол и сигурно 90% от работещите там са от самия град. Общината сама по себе си няма нито правомощията, нито възможностите, нито задълженията по закон да открива нови заводи, нови предприятия или да създава нови работни места. Така, както в публичното пространство в последно време битуват не малко такива мнения защо тези пари не се дадат, за да открие нови работни места общината или нови производства и т.н. Не, общината е с много точно и ясно по закон дефинирани задължения. Общината трябва да създаде условията за реализиране и развитие на бизнеса, а не да развива бизнес и ние мисля, че сме ги създали добри. И след като виждаме, че крайния резултат от развитието на бизнеса, това е нивото на безработица е толкова ниско, което ще рече, че бизнес в Ямбол има и той е жив. Работа за хората има и ние сме създали необходимата възможност на този бизнес, както казах да го подпомогнем и да не му пречим. Остава другия голям проблем общината вече като административна единица пред кмета и пред вас като ОбС да решаваме заедно. А това е да създадем качеството на живот в онази част, която зависи от нас, а тя е градската среда. Тя изцяло зависи единствено и само от общината, кмета и ОбС, защото това са публични общински територии или частни такива в по-голямата си част, за които общината има преки ангажименти по закон. И когато съчетаем това, че хората имат работа с една добра градска среда, тогава наистина Ямбол би станал град достатъчно привлекателен за своите жители, така че те да не го напускат, да остават тук и да се развива, но и достатъчно привлекателен други нови в Ямбол, както и да не бъдем разкъсани от двата големи центъра Стара Загора и Бургас, които са само на 80 км. от града. Защото хората искат доброто качество на живот и добрата градска среда сега. В тази връзка си задавах много години въпроса стартирайки като кмет, защото заварих не в толкова цветущо положение града преди 10 години. Защо един Сливен в годините назад през социализма, а и след това в началото на демокрацията беше толкова по-добре от Ямбол? И тогава имаше един много елементарен отговор, който беше живата истина. Хората там, местната общност бяха намерили начина да се обединят в усилията си да постигат конкретни цели и си ги гонеха заедно. Последните няколко години, особено последния месец от всичко онова, което чета в медиите, а то в по-голямата си част е някакво озлобление спрямо това предложение мое за теглене на кредит, виждам за пореден път как ямболии или една част от опонентите нашите и моите, се опитват да разделят ямболии, така че за пореден път да не бъдем обединени в постигането на една хубава цел и това е наистина да направим Ямбол много по-добро място за живот, така както го искаме сега сравнен с останалите места около нас…(Банков – от място). Точно тук щях да кажа, че необяснимо за мен и поведението на БСП, благодаря, че ми напомнихте, щях да пропусна. И поведението на БСП в опита да вкара разделение сред ямболии. Това тук, което се случва не знам как да го обясня и онагледя, но бих го обяснил като едно спортно състезание, в което всеки се опитва да спечели представяйки своите си идеи по най-добрия начин, така че да бъде разбран по най-добрия начин от хората и те да го подкрепят. Ами винаги има един по-добър, който печели. Така, както наскоро Григор Димитров спечели и цялата държава му се радваше. Но и на неговия успех имаше едни злобни хора, които се опитаха да му оплюят успеха. И тука няма лошо колеги от БСП, няма лошо да плюете всичко онова, което правим, но резултатите са факт и не е редно да се опитвате да спъвате развитието на града само, за да постигате тясно партийни цели по начин, който да не дава на ямболии онова, което им е необходимо сега и в момента, а да им го дава някъде там в светлото бъдеще. Защото ние и аз съм израснал от онова поколение, където ни обещаваха светлото бъдеще ама така и не го стигнахме и пак хубаво, че не го стигнахме, защото щяхме да си отидем без да го стигнем. Живота ни продиктува, че е необходимо да направим това предложение, за да дадем импулс на града и качество на живот, каквото хората искат. А ние какво искаме, като качество на живот, което ви предлагаме, цялостно изграждане на осветление на града, всички по-големи пътни участъци, вътрешно-градски и магистрални улици да бъдат ремонтирани, да бъдат изградени велоалеи, в последствие да бъде изградена цялостната мрежа от велоалеи в града, да бъде дадена възможността хората да ползват алтернативния транспорт чрез велоалеите, да се увеличи по този начин качеството на живот, да се намалят вредните емисии, да дишаме по-чист въздух, да имаме по-голяма сигурност, за да са спокойни родителите, които искат и работят тук да си отгледат децата, когато ги водят на училище или в детска градина или обратно да пътуват по хубави улици, да са спокойни, че е светло и да са спокойни, че има видеонаблюдение. И това всичкото можем да си го позволим без да вдигаме данъци и без да обременяваме по никакъв начин хората с нещо допълнително, което финансово да им се отрази. Затова аз, ако съм на мястото на БСП, при положение, че хората три пъти са ни подкрепяли в избора и явно доволни от това, което аз като кмет и ПП ГЕРБ като такава в Ямбол е успявала да удовлетвори като техни очаквания бих се радвал и бих подкрепил усилията, а не да търся начин как да спъна развитието на града измисляйки си едни изкуствени доводи, които са далеч от реалността в живота. Онова, което сме си начертали като план е, че ако вие подкрепите това решение, ако не се заигравате със страховете на хората, ако не използвате всички възможни политически инструменти, за да спрете това, както вече го използвате, говоря за колегите от БСП, в следващите две години 2018 г. и 2019 г., за града ни ще има един огромен импулс за развитието му. Това допълнено с всичките онези проекти, които сме защитили да бъдат финансирани с европейски средства ще даде категорично качествено нов облик на града. Съвсем ново самочувствие на ямболии и онова, което по-умните от нас са казали, че градската среда и изобщо средата възпитава, нашите деца ще растат в такава среда и ще бъдат възпитавани в такава среда. Много голяма част от хората излязоха в чужбина и се върнаха по екскурзии, други останаха, една част от тях се връщат, пак заминават, всички виждат онова хубавото, което е построено и го искат, и ние нямаме правото само, защото искаме да спрем някакъв процес, защото той е политически продиктуван, да ощетим своите съграждани. И с което завършвам в тези уводни думи. Конкретиката е описана в тази дебела папка с много приложения, която е на вашето внимание като общински съветници, с всички обекти и с всички приложения вътре, от които е видно, че ние и към момента плащаме 1 200 000 лв. и 1 300 000 лв., а в някои от последните три години 1 500 лв. и нагоре текущи пари, за да обслужваме европейските проекти, канализацията на Каргона, заради която изтеглихме 2 300 000 лв. и всичко онова хубаво, което се случва в града. Сега с този кредит, който ви предлагам на вашето внимание ще плащаме над тези 1 300 000 лв. или 1 500 000 лв. още 500 000 лв. или 600 000 лв. на година, а не тепърва от тук натам да започваме да плащаме по 2 млн. лв. Не, ние и сега ги плащаме тези 1 500 000 лв., т.е. почти с нищо няма да се обремени финансовото състояние на общината. А, ако погледнете само за последните 3 години колко реални проблема сме решили със собствени средства, ще ви стане ясно, че общината има този финансов ресурс. Ако тепърва сега трябва да извадим 2 млн. лв., за да обслужваме кредита без никога досега да сме ги вадили, а казваме, че вадим 2 млн. лв. всяка година за поддръжка на уличната мрежа примерно, това означава, че от другата година, да не поддържаме уличната мрежа, защото тепърва ще вадим тези пари, с които досега сме вадили за поддръжката на уличната мрежа. Да ама то не е така, ние и към момента сме ги плащали тези 1 500 000 лв. и само още 500 000 лв., 600 000 лв. трябва да извадим повече. но, ако погледнете начина, по който се събират данъците ще видите, че една част от тях вече са наваксани от преизпълнение на събирането на данък сгради и на данък МПС. И за онези, които сигурно ще се упражняват, че в Ямбол няма хора и не са останали, че това е безпредметно, безсмислено, града си отива, така както преди малко чухме г-н Банков, че не ни е необходима нова болница, не ни е необходима нова спортна зала и т.н., не е вярно. В момента в Ямбол при 70 хил. жители, 73 хил. или 74 хил. жители по статистика, при реално живущи 65 хил. жители има 27 хил. регистрирани автомобила. Нали сте наясно, че всяко семейство в момента, което има дете има по един може би и по два автомобила, може и повече, и иска сутрин да си заведе детето на училище, но да тръгне от осветената улица пред блока, да върви по осветената улица с автомобила, пешеходната пътека да бъде осветена, за да бъде сигурно детето му, че няма да го блъсне кола, както на Бургас блъснаха дете и умря, че улиците няма да имат дупки. А към всичко това, като добавим онова, което сме направили назад в годините, ремонта на училищата, на детските градини. В момента тече ремонт на училища и детски градини, почти всички училища вече са отремонтирани и ни остават още малко детски градини и ясли. Това качество на живот, което искат не само младите хора, а и по-големите, а и всички ние, ще бъде осигурено. Затова молбата ми е да подкрепите това мое предложение, защото с него всъщност ще предопределим не само развитието на Ямбол в следващите над 10 години, с него ще дадем и огромен импулс ямболии, младите хора, да останат тук. Ямбол да стане притегателно място за живот, да идват нови хора млади тук или да се връщат тук. И наистина, ако мислим с главите си и с трезвия разум за бъдещето на града, за бъдещето нашето и на по-младите от нас е редно сега да направим, каквото е необходимо. А не, както пак битува в публичното пространство, че всяка година ние може да вадим по 2 млн. лв. и след 10 години ето ви ги 20 млн. лв. и пак сме решили същите проблеми. Е да ама след 10 години, след 10 години всеки един от вас ще е с 10 години по-голям. Ученикът, който е 7 клас ще бъде студент и няма да е в града, някои от нас може и да не сме тук на този свят. Никой не знае нищо за след 10 години. Живота върви сега и ние имаме възможността сега да го решим този проблем. Точно, защото аз като кмет и с ваша помощ като ОбС съм наложил тази хем рестриктивна, хем ефективна програма за управление на града, така че да сме финансови отличници в държавата и да сме инвестирали много пари, много повече, отколкото големи градове около нас са инвестирали в благоустрояването на града си. И затова ще ви призова да подкрепите това мое предложение точно в името на бъдещето на Ямбол, на бъдещето на нашите деца и внуци, и на бъдещето на развитието на Ямбол като един от големите и сериозни центрове в държавата, какъвто той се очертава вече да бъде.

            Банков – проц. – Не че се заяждам, просто днес ви следя как водите заседанието. Това, че вносителя излага някакви тези не означава, не ви освобождава от задължението да му направите забележка, когато се отклонява от темата. Темата е емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емитиране на облигации. Какви конгреси, какви кредити, каква БСП и улици. 45 минути се занимавате тука. Аз имах работа в Сливен, свърших я и се върнах. Подава се на хората един голям морков за 17 млн. лв. Да си включат предаването и да гледат в какъв хубав град живеем и хората, които са дошли от село могат да направят разлика.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Петкова – Мисля, че г-н Кмета беше достатъчно изчерпателен защо е необходим кредит, за какво ще се използва и няма да повтарям, за да не се върнем на приказката за краставицата, която е любима на едни много уважаван от мен общински съветник. Сред нас има хора, които управляват голям финансов ресурс, за което аз им се възхищавам, не всеки може да го прави. Искам да ги попитам как направиха бизнеса си голям и печеливш, с левчета от касичката или с кредит. Не искам да ми отговаряте. Нека всеки сам си отговори. Когато дадете своя вот след малко, дадете своето мнение дали да се изтегли кредит, може да изходите от собствения си опит. Чух, че ОЯ може сама да се справи с  проблемите, например осветлението с 1 – 1.5 млн. лв. на квартал, за 10 – 11 години горе долу, ще успее да обнови всичко. На какъв принцип ще започне, кой ще реши от къде да се тръгне? Ако почнем от „Бенковски“, после „Златен рог“, „Граф Игнатиев“ от „Каргона“ ще кажат защо не и при нас. Всички хора в града са равнопоставени. Защо някои да чакат 10 години? Относно новопостъпилото предложение за референдум искам нещо да кажа – в разстояние на две месеца едни и същи вносители внесоха две, ама съвсем различни предложения и като мотиви, и като въпрос. В крайна сметка какво искате да питате хората? Искате да попитате хората или искате да спирате развитието на града? За мен това е демагогия. Знаете ли кой е комунист – който чете Маркс и Ленин, а кой е антикомунист – който ги е разбрал.

 

 

Ибришимов – Обявявам десет минути почивка, 10.00 часа.

След почивката кворум 29 съветника в 11.10 часа.

 

           

            Костов – Ние тук сме се събрали да мислим за развитието на града и е нормално да използваме този финансов инструмент за развитие. На първо място за осветлението. Още има тъмни квартали, хората се оплакват от това. Още повече, че Ямбол се разраства. Южния околовръстен път почти няма незастроени терени. Всички тези обекти би трябвало да бъдат осветени. В Ямбол живеят повече от 65 хил., тъй като много хора, които са регистрирани в община Тунджа живеят в Ямбол, вкл, и управлението им. Там където ще строят Баумит също трябва да се работи. Относно видео наблюдението – също е много необходимо. Ще говоря по инфраструктурата – трите паркинга в центъра, кръстовищата които позволяват едно безпрепятствено преминаване на автомобилите. Ако тези проблеми бяха решени по-рано сега нямаше да се налага да взимаме този голям кредит. Може би когато г-н Банков беше кмет. Дори считам, че тия 17 млн. са малко за решаване на проблемите които имаме. За допитването на гражданите, ние сме го направили. В града няма поляризация хората желаят тези обекти, очакват ги от нас. В момента безработицата е 3.6 %, фин. стабилност на общината е добра. Дори съм едни от хората които биха гласували за още по-голям обем на заем, ще се направят поне още осем обекта. Хората го очакват от нас, длъжни сме да го направим.

            Бакърджиев – Вчера получих на пощата си едно предложение за втория референдум и си харесах едно изречение – че наше морално задължение е да предоставим решението на този въпрос на гражданите на Ямбол. Обикновено пряката демокрация не е толкова пряка. Референдумите се водят от определена група хора, които успяват да манипулират хората. Искам да кажа друго – в първото предложение пише - … настоящата администрация не показва административен капацитет и т.н.у сега във второто предложение четем следното - не поставяме под съмнение необходимостта, нито капацитета на администрацията. …  Когато някой говори за морал и призовава гражданите да гласува – кажете ми кое от двете е истината? За тридесет дни информационна кампания кое от двете ще обяснявате? Това са диаметрално противоположни неща. Идеята е да всявате страх у хората, че кредита  е страшен, опасен е дълга. Бях председател на ПК по ЗПУКИ, където се приемат декларациите на всички съветници. Качихме ги на сайта, публично достояние са. Направих една справка, почти всички съветница имат кредит и М. Сивкова, и К. Георгиева, Св. Стоев, Др. Димитров, К. Йоргова има ипотечен кредит, защо ли не си е спестявала 20 години. Те са публични, качени са на сайта на общината.

            Д. Стоянов – Едно изказване на ГЕРБ, едно на друг за по-интересно трябва да има. Проблема, който разискваме е изключително сериозен. От 54 млн. бюджет 17 млн. кредит в ОЯ. Аз съм за това да има референдум и за това да има дълг. По отношение на безработицата в Ямбол и бедността – ситуацията е изключително трудна. Ако нямате сива икономика Вие сте бедни, под прага на бедност за един европеец. Не можете да се позволите много неща. Ако за България сте добре, за Европа сте бедни. По отношение на Григор Димитров, съгласен съм, голям триумф, медиите скочиха. От три дни гръмна най-големия производител на ел. Е, пет хиляди абоната ще плащат три повече за тока, всичко мълчи. Аз съм за кредита, така е в семейството, така е в общината. В изказванията на БСП е вярно, че размера на дълга е доста голям, ще се връща от други, трябваше да има едно обсъждане, но ясно е че референдум няма да има. Дълг ще има, това е ясно. Искам да дам някои предложения, съмненията са че няма да бъдат правилно усвоени. Те минават през три етапа, избор на финансов институция, избор на изпълнител, изпълнение. Предложението ми е при провеждане на процедурата за определяне на банкова институция да участват по един представител на политически представените сили в ОбС, по същия начин при определяне на изпълнител и при контрола по качеството с комисия. Смятам, че не бива да отхвърляте тези мои предложения, защото трябва да има дълг, трябва да има и прозрачност при усвояване на средствата. Можем да достигнем да консенсус.

            Димитров – репл. – Подкрепям г-н Стоянов, но не минаха ли процедурите, под условие ако има пари, за определяне на изпълнител по осветлението преди две години. Процедурата е минала и изпълнителите се знаят кои ще бъдат.

            Сивкова – Г-н Ибришимов, не водите правилно заседанието и пренебрегвате общински съветници, като мен и К. Георгиева, които бяхме заявили изказвания по-рано. На основание чл.56.1, т.1 правя предложение за отлагане за следващо заседание на точката. Мотивите ми – ние от ГС БСП продължаваме да настояваме ОбС да вземе решени за провеждане на референдум за подкрепа поемането на дълг. На заседанието на 15.11.17г. по предложение на 8 общ съветника решение не се прие, обжалвано е в ЯАС, насрочено е заседание, в Окръжна прокуратура е внесен сигнал против процедурата за избор на финансова институция, приета на 23.11.17г., на 4.12.17г. внесохме ново предложение за МР от 9 общински съветника и председателя на ОбС е насрочил заседание за 29.12.17г. Тези факти налагат да не бързаме, докато компетентните органи не се произнеса по жалбата и сигнала, и докато не вземем решение по второто предложение за МР. Във връзка с чл56.1, т.2 права предложение за отлагане за следващо заседание на предложението.

            Костов – репл. – За пореден път не сте на прав път. В моменти ние обсъждаме дълг, който до голяма степен ще формира развитието на нашия град в следващите, може би, десетилетия. Говорите за обжалвания, прокуратура и т.н , с опит да спрете развитието на нашия град. Ние референдума сме го провели. Няколко пъти бяхте кандидат за кмет и видяхте какво мнението на гражданите. Приканвам ви в съзвучие с високия морал да подадете оставка като общински съветник, защото вие живеете в Бургас. Уважаеми колеги, подкрепете това предложение. Нека развитието на Ямбол да става не въпреки вас, а заедно с вас

            Йорданов – Изумявам се някога, много сте силни на тези физически сили търкаляне, плъзгане, хлъзгане, отмяна. Някой щял да изгори и навярно това ще е структурата на БСП, защото при реализиране на тези проекти вашата организация ще стане излишна.

            Георгиева – На основание чл.56.1, т.4 от Правилника ни за работа правя предложение. Ние държим да се проведе референдум и ще настояваме това да се случи. Така предложеният проект за решение противоречи на започнатата процедура за разглеждане и решение по предложението за провеждане на местен референдум (вх. № В-0499/04.12.2017г.) и висящата процедура пред ЯАС (адм. дело № 364/2017 г.) по отхвърленото предложение за провеждане на местен референдум с решение по т.1 от Протокол № XXV от заседанието на ОбС-Ямбол, проведено на 15.11.2017 г., поради което на основание чл.56.1. т.4 от Правилника правя предложение за допълване на проекта за решение, а именно:

В проекта за решение се допълва нова точка І със следното съдържание - I. На основание чл.17, ал.2 от ЗОД да се проведе местен референдум с въпрос ..Да поеме ли Община Ямбол общински дълг от 17 000 000 лв. който да се разходва през периода 2018 г. - 2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години - от 2020 год. до 2030 год.?

Предложеният в проекта за решение текст „издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:" става втора нова точка ІІ със следното съдържание:" ІІ. Издава облигации при условията на частно предлагане като определя:", като останалият предложен текст в проекта за решение остава непроменен. Така с допълнението проекта за решението добива следния вид: Решение: I. На основание чл.17, ал.2 от ЗОД да се проведе местен референдум с въпрос „Да поеме ли Община Ямбол общински дълг от 17 000 000 лв, който да се разходва през периода 2018 г. - 2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години - от 2020 год. до 2030 год.?" II. Издава облигации при условията на частно предлагане, като определя: от т. 1. до 8.18 в проекта за решение - без промяна.

Освен това искам да спомена, че съгласно 42.1, т.5 направих това предложение в ПК БФ и има указания по-нататък как водещата ПК трябва да разгледа всички постъпили предложения и да ги докладва днес на заседание. С изумление разбрах, че това предложение въобще не е гледано от ПК. Хубаво е г-н Председател, когато има такива предложения да проследявате движението им.

Ибришимов – Когато ги правите в последния момент не може да очаквате да се разгледат. Имам друга информация.

            Костадинов – репл . – Виждам, че отново искат да се включи точка за провеждане на МР. Ще струва около 120 хил.лв. Ако господата от БСП ги осигурят, ще гласувам за. Не ви ли стана ясно г-жо Георгиева, че за трети пореден път гражданите на Ямбол заявиха, че искат да ги управлява ГЕРБ, средствата им да ги разходва ГЕРБ, на последните избори ние сме 18, а вие сте 8. Доверието, това е най-добрия критерии за оценка на едно управление,че си върши работата.

            Бакърджиев – репл. – Пак да попитам кое е искането, диаметрално различни неща са писани, вие сте ги писали. Веднъж казвате едно после друго. Кое е истината?  Или едното е за пред медиите, за пред гражданите онова. Или както в Европа сте социалисти, тука сте комунисти и си броите историята от 120 години на насам, 49 конгреса, пък между 4 и 5 взривявате църкви. И нищо не казвате. Не си го приемате. Това са исторически факти. Говорим в момента за диаметрално противоположни неща.

            Тропчева – Ще подкрепя направено предложение, защото смятам, че е от изключителна важност за града тегленето на дълг, заем от ОЯ. Слушах на миналата сесия невери твърдения и други изказвания – липса на компетентност на администрацията, неефективно изразходване на средства. Такива заучени фрази, които на всяка сесия слушаме, на фона на случващото се през последните десет години. На тази сесия разбрах, че г-жа Сивкова живее в Бургас, но останалите съветница от БСП къде живеят, как могат да отричат случващото се, да казват на бялото черно, да слушаме такива странни изказвания с цел да променят мнението на хората и да притъпяват сетивата им. Ние живеем тук много години и искам да ви припомня, какво е свършено, защото се решиха много значими проблеми – канализацията на  Каргон, обновяването на ЦГЧ, на Градския парк, на по-големите улици, паркингите в ЦГЧ и кварталите,  модернизация на атракции в Безистен и НАР Кабиле, 2016 взе голямата награда на Министерството на туризма,  КЦСУ беше изграден, сградите на 7-8 училища бяха санирани, напълно обновени – МГ и Г, ЕГ, НУ „Проф. Нойков“, „Д. Дебелянов“, „Н. Петрини“, „П. Р. Славейков“. Детските градини „Биляна“,  Червената шапчица“ и „Слънце“. В к-с „Бенковски“ за пръв беше изградена ДГ. Продължава обновяването на училища и ДГ – „Кл. Охридски“, „Пламъче“, „Свобода“. Разбира се с еврофондове и с бюджета на ОЯ. Споменавам го затова, че не се използваби правилно средствата Трябва да продължи модернизирането на града ни по едни или друг начин и ние сме длъжни да го подкрепим, гражданите го очакват от нас.

            Сивкова – репл. – На тази сесия, за пореден път се поставя въпроса че живея в Бургас. Имам жилище в Ямбол, Бургас и Ловеч. Ангажиментите ми са за съжаление свързани с болни роднини. Давам тази информация с молба да се прекратят обсъжданията къде живея, всеки знае на какъв хал е. не съм най-важната час на това заседание.

Д. Стоянов – репл. – Г-жо Тропчева, добре, излезте и коментирайте моето предложение. Не залага никой в изказванията си моето предложение, което е доста разумно.

            Костадинов – Аз също имам апартамент в София, имам и в Ямбол, но живея в Ямбол, защото е моят роден град. И на предното заседание заявих, че общинския дълг, който ОЯ ще изтегли е продукт на политиката на ОЯ да решава проблемите на цяло, а не на парче. В общественото пространство опозицията заяви, че е по-добре осветлението да се изгражда на части, като общината за всяка година ще отдели по 1 млн. Това означава, че за 8 години ще се изгради и чак тогава ще можем да гарантираме и сигурността н гражданите. На края на осмата година в първите квартали осветлението ще е морално остаряло. При реализация изцяло ще се спестят средства за текущи ремонти. Освен финансовата стабилност, която колегите от БСП категорично признаха, искам да подчертая, че ОЯ е на 5 място по бюджетен излишък след София, Бургас, Пловдив, Варна. На 10 място сме по финансова стабилност по информация на МФ. Призовавам ви да подкрепите това предложение, ще се решат проблеми изостанали още от времето на хората от ляво.

            Банков – репл. – 99 г. се купиха тела и крушки, които се вложиха, след това всяка година се плащаше на определена фирма за поддръжката. Сега, когато някои квартали са тъмни мисля, че е нарочно, за да се създаде впечатление, че осветлението е лошо. А фирмата трябва да поддържа. Осветлението новото в центъра го видяхте, ръждясали тела, боядисват ги, сменят. Ами друго в Ямбол,  което е много важно – боядисват се плочките.

            Костадинов – дупл. – Защо не направихте референдум за заема за осветление, който взехте, защо не питахте за Новата болница, и за кв. Яворов, където няма осветление.?

            Додов – Имам чувство че съм на комсомолско мероприятие. По статистиката, която изказа г-н Славов – тя е база за изводи. Имат леко изкривяване нашите изводи. В някои аспекти коментират качеството на живот в Ямбол. Това би помогнало за развитите на икономиката, младите да не бягат, да има инвестиции. Тук се цитираха в случая намаляване на безработицата. Балансирания % на безработица е около 6%. Ниския % в Ямбол показва липсата на работна ръка. Нови инвестиции трудно биха били привлечени, защото няма работна ръка и трябва да си внесат. В този смисъл мога да направя анализи дали Ямбол е развиващ се град или със затихващи функции. Населението намалява, определящ фактор е това,  следователно  трябва да направим  така че хората да остават в Ямбол, да работят, да живеят и да се развиват. Когато се разглежда един дълг – икономически, социален, ефективен.  Относно времето кога е подходящо – при ниски лихви, в момента има такива. Пазара дава възможност дадена инвестиция да се осъществи сега, след като са ниски нека го направим сега, за да не затихва града ни като функция. Част от нас са си инвестирали пари. В частност управлявам доста по-голям ресурс, отговарям на г-жа Петкова. Аз съм за допитване до населението дали да се изтегли дълг, но в случая този фактор се обезмисля. Затова ще подкрепя дълга, защо искам сега да се развиваме.

            Ибришимов -  Искам да ви задам няколко реторични въпроса. Защо хората теглят кредити? Защо семействата теглят кредити? Защо фирмите теглят кредити? Защо общините и държавите теглят кредити? Отговорите ги знаете много добре. Хората теглят, за да си купят нещо дребно телевизор, телефон, лаптоп и т.н. Семействата, обикновено младите, теглят жилищни кредити, за кола, за къща. Фирмите, казано съвсем на кратко да бъдат конкурентно способни. На тази тема може да се говори много, г-н Додов също беше доста изчерпателен. Държавите и общините теглят кредит, за да направят условията за живот по-добри, да има повече условия за работа. Хората, които живеят там да не търсят алтернатива на друго място за живот. Така че какво е общото между ползвателите на кредити? Общото е, че като получат една сума те на момента или в много близко бъдеще правят нещо, което им харесва или което искат да направят, или да построят, или да купят. Алтернативата каква е, алтернативата е във времето събират пари, отлагат всичко онова, което искат да направят, да купят да построят и ако това някога стане, на някои им трябват 5 години, на други 10 години, на трети 20 години, а други изобщо не стигат до мечтаната цел, така или иначе това е алтернативата. Какво да направим ние? Да, наистина има предложение със собствени средства, заделяме някаква сума, правим тази година едно, догодина друго. Някой тук от предходно изказващите се казаха как да преценим кой квартал да направим първи, кой да е втори. Добре, ще направим осветлението на ул. „Пейо Яворов“ първата година, защото те никога не са имали осветление, а втората година кой квартал да бъде, а третата. На седмата година как ще погледнем хората, които все още чакат? Те не са по-глупави, не са по-грозни, не плащат по-малко данъци, същите са като другите. Попитах в началото за какво теглят кредити семействата и казахме, че това са обикновено млади хора, които искат да живеят в едно модерно жилище, да си го направят, както си искат, да си гледат децата. И всъщност те искат да го направят сега, а не след 20 години, когато децата им ще бъдат с други семейства, ще бъдат извън техните критерии за живот, както и нуждите ще бъдат съвсем различни. И всъщност стигаме до една истина, че не е важно да направиш само едно нещо някога, а да го направиш, когато трябва. И ако трябва да пренеса тази житейска истина към моята професия, тя ще звучи по този начин. Не е важното само да започнеш да лекуваш една болест някога, а да започнеш навреме, преди усложненията. Ако трябва да направя аналогия с моята специалност и с тази на д-р Антонова, тази истина ще звучи по подобен начин. Не е важното само да махнеш един тумор, а да го махнеш навреме, преди метастазите. Така че, какво да направим ние сега тук с вас, какво да решим, сега ли да направим нещо хубаво, г-н Додов преди мен го каза много добре, инж. Стоянов също, или някога във времето след 5, 10, след 15, може би 20 години, а може би и никога. Още повече възниква въпроса можем ли да си го позволим. Аз от всичко чуто до тук, а и което съм прочел и на предходни заседания, а и сега, а и на обсъждането, което направихме преди това, аз смятам, че определено нашата община може да си позволи това, за разлика от други в България, които са съседни на нас. Сливен вече го казахте много пъти. Така че, след като можем да си го позволим защо да не го направим. И понеже искам да споделя с вас моето желание. А то е, моите деца, вашите деца, вие самите, нашите съграждани като вървят по улиците те да се чувстват спокойни, улиците да бъдат осветени, с видеонаблюдение, за да сме сигурни за собственото си здраве и за здравето на нашите деца, за нашата сигурност, да караме по хубави пътища, велосипедистите да карат по велоалеи съвсем спокойно и това да стане сега, а не след 10, след 20 години. Искрено ви призовавам да гласувате „за“ предложението на кмета и на ОА за теглене на този кредит, за да направим хубавите неща в нашия град сега. Аз искам сега да живея така, искам вие така да живеете добре сега, нашите деца също. И тези млади хора, които сега теглят кредити да бъдат сигурни, че и в бъдеще ще бъдат добре и да останат тук. А защо не и тези, които са напуснали нашия град, рано или късно, да се върнат да живеят отново тук. 

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Стоянов.

Гласували      за – 9                           против – 14                          въздържали се – 11

            Не се приема.

            Банков – проц. – Предлагам двете гласувания по отлагането и допускането да се гласуват поименно по списък.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложение за отлагане на г-жа Сивкова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 8                           против – 24                           въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не приема.

Подлагам на гласуване предложение за нова т.І на г-жа Георгиева.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 9                           против – 22                           въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Не приема.

Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 26                         против – 7                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешениято на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – 8                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Проданов – Гласувах „въздържал се“

Приема се.

Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Стоянов. (банков институция)

Гласували      за – 14                         против – 11                          въздържали се – 9

            Не се приема.

            Банков – Гласувах „за“.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Стоянов. (определяне на изпълнители)

Гласували      за – 15                         против – 8                            въздържали се – 12

            Не се приема.

Подлагам на гласуване третото предложение на г-н Стоянов. (контрол по изпълнението)

Гласували      за – 16                         против – 10                          въздържали се – 9

            Не се приема.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг /ЗОД/:

издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД, размер на облигационния заем – 17 000 000 лева. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност (бъдещи и неразплатени), съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1), както и други, одобрени от Общински съвет-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД, валута на дълга – лева.

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД, вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД, начин на обезпечаване – трети по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в „Общинска банка“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка.

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, условия на погасяване – Емисията е със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1. Срокът за плащане на главницата е до 10 години с 2 години гратисен период.

5.2. Начин на издължаване на главницата – на 20 вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както следва: 19 равни вноски всяка от която за сума, която се дели на 17 000 на число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна вноска за окончателно погасяване.

5.3. Амортизационните плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4. Лихвените плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

5.5. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар“ АД.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта).

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни и други разходи, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1. За извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от финансов  посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева;

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа;

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, други:

8.1. Брой облигации – 17 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 (хиляда) лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

8.3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане);

8.4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД;

8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 17 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината, след сключване на договор с финансов  посредник;

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8. Кметът на общината може да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от срока по т. 8.7.;

8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

8.10. Набирателна сметка - паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, той издава „Удостоверение за притежание на ценни книжа“ на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.12. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 17 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до една седмица от окончателния край на записването;

8.13. Обратно изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, след решение на Общински съвет-Ямбол. Това може да се направи на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 1 020 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;

8.14. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар“ АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД);

8.15. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

8.16. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с финансов  посредник, който да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

8.17. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред – на електронната страница на Община Ямбол и при избрания финансов посредник.

8.18. Задължава кмета на Община Ямбол да внася отчет в Общински съвет – Ямбол на всяко шестмесечие за етапа на изпълнение на взетото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отмяна на Правилник за дейността на Консултативен съвет по образование към кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 4                             въздържали се – 2

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – 6                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                  Отменя Правилник за дейността на консултативния съвет по образование към кмета на Община Ямбол, приет с Решение по т. 2 на Единадесето заседание на Общински съвет –Ямбол, проведено на  29.07.2008 г.

2.                  Предоставя на кмета възможността да организира дейността на консултативния съвет по образованието.

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и седмото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова