РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 8 ДЕКЕМВРИ 2017г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Доклад относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на елпровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и отклонение на същия ПИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Д. Благоев" бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот, ул. "Странджа" 89.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот - кафе - аперитив, част от имот ПОС, СК "Г. Дражев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.548.82 по КК на град Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 278.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отмяна на Правилник за дейността на Консултативен съвет по образование към кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

            1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2017 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2017 г., съгласно Приложение № 2.

ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно одобряване проект на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на елпровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.43.10 по КК на гр. Ямбол, м. "Аеците" и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и отклонение на същия ПИ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка три на протокол № 15/26.10.2017г., общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия 20kV за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците”, необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.43.10 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Аеците“, във връзка с изграждане на „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент на ул. "Д. Благоев" бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – Апартамент – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.531.416.2.6 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и едно точка четиристотин и шестнадесет точка две точка шест) по КК на гр. Ямбол, с площ 65,76 (шестдесет и пет цяло и седемдесет и шест) кв.м., прилежащ таван № 10, с площ 5.81 (пет цяло и осемдесет и един) кв.м., находящ се на 2 (втори) етаж в сграда с идентификатор 87374.531.416.2, построена с отстъпено право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.531.416 по КК на град Ямбол, актуван с Акт № 1017 за частна общинска собственост от 22.04.2004г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ бл.2, вх.А, ет.2, ап.6, в размер на 35 480.00лв., на която цена го продава на Наталия Зафирова Калчева, с адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ бл.2, вх.А, ет.2, ап.6.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Да се извърши продажба на общинска собственост - 156.19 пр. м3 дървесина, добита от територията на общината чрез провеждане на публичен търг;

2. Определя цена в размер на 10.00 лв., без ДДС за 1 пр.м3, по предложената стойност от изготвения доклад на лицензиран оценител на дървесина.

3. Определя следните условия за провеждане на публичен търг за продажба на дървесината:

- Начална тръжна цена 10.00 лв./пр. м3, без ДДС;

- Депозит за участие в търга - 50 % от общата стойност на оценената дървесина

в размер на 780.95 лв.;

Такса за участие в търга - 20.00 лв. без ДДС;

Цена на тръжната документация - 30.00 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот, ул. "Странджа" 89.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.523.19  (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка деветнадесет) по КК на град Ямбол, одобрена със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, за който е отреден УПИ IX 285 (римско девет, арабско двеста осемдесет и пет), в кв.34 (тридесет и четири) по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със заповед № I-A-630/02.08.1994г., с площ 204 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Странджа“ № 89, в размер на 21 654 лв. (двадесет и една хиляди шестстотин петдесет и четири лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на Юсеин Назми Юсеинов от гр.Ямбол, ул. ,,Странджа“ № 89. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на общински имот - кафе - аперитив, част от имот ПОС, СК "Г. Дражев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, отдава под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от имот публична общинска собственост, актуван с АПОС № 600/21.05.2002г., а именно Обект - кафе-аперитив, находящ се в спортен комплекс „Георги Дражев”, представляващ сграда с идентификатор 87374.533.15.4 по КК на град Ямбол, със застроена площ 122.80 кв.м. при следните условия:

-      Начална тръжна цена  - 858.37лв., без ДДС (изчислена по т.16 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

-      Предмет на дейност осъществявана в обекта – питейно заведение;

-      Срок за отдаване под наем - 5 години;

-      Запазване предмета на дейността, осъществявана в обекта за срока на договора;

-      Възстановяване, поддържане и опазване на прилежащата към обекта инфраструктура.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.548.82 по КК на град Ямбол, ул. "Граф Игнатиев" 278.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността в ПИ с идентификатор 87374.548.82 по КК и КР на град Ямбол, находящ се на ул. „Граф Игнатиев“ № 278,  като на  Илчо Атанасов Илчев се продаде правото на собственост върху имот - частна общинска собственост, 100/221 идеални части от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.82, целият с площ 221 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със заповед НА-14-28-346/06.10.2011г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, идентичен с УПИ XVI /римско шестнадесет/ в кв.152 /сто петдесет и две/ по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №I-A-653 от 11.09.2003г., за сумата от 6960 лв. без ДДС.

 

 

           

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно емитиране на дългосрочен общински дълг, чрез емисия на общински ценни книжа – облигации при условията на частно предлагане.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 във връзка с чл. 52, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 1, чл. 4, т. 1 и чл. 13 от Закона за общинския дълг /ЗОД/:

издава облигации при условията на частно предлагане, като определя:

1. На основание чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОД, размер на облигационния заем – 17 000 000 лева. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност (бъдещи и неразплатени), съгласно Инвестиционен план (Приложение № 1), както и други, одобрени от Общински съвет-Ямбол в капиталовия списък на бюджета на общината.

2. На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗОД, валута на дълга – лева.

3. На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗОД, вид на дълга – общински дълг по чл. 3, т. 1 ЗОД – емисия на общински ценни книжа – облигации.

4. На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 от ЗОД, начин на обезпечаване – трети по ред залог по реда на ЗОЗ върху всички настоящи и бъдещи вземания на Община Ямбол с произход собствени приходи по чл. 45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и обща изравнителна субсидия по чл.52, ал.1, т.1, б. "б" от Закона за публичните финанси, както и всички настоящи и бъдещи вземания по сметка за бюджетни средства в лева 7304 на община – първостепенен разпоредител с бюджет, в която постъпват след централизация приходите по бюджета на Община Ямбол, водена в „Общинска банка“ АД, по която постъпват посочените собствени приходи и изравнителни субсидии, както и върху вземанията по всяка друга бюджетна сметка на Община Ямбол, в случай че сметката бъде преместена в друга банка.

5. На основание чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗОД, условия на погасяване – Емисията е със срок до 12 години, считано от датата на издаване на облигациите. За дата на издаване на облигациите се счита датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като от този момент започват да текат всички срокове във връзка с облигационния заем.

5.1. Срокът за плащане на главницата е до 10 години с 2 години гратисен период.

5.2. Начин на издължаване на главницата – на 20 вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени както следва: 19 равни вноски всяка от която за сума, която се дели на 17 000 на число два знака след десетичната запетая и една последна изравнителна вноска за окончателно погасяване.

5.3. Амортизационните плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, след изтичане на гратисния период на емисията. Ако денят е почивен, плащането по главницата ще се извършва на първия следващ работен ден.

5.4. Лихвените плащания се правят два пъти годишно, на 1-во число на месец април и на 1-во число на месец октомври всяка година, без гратисен период. Ако денят е почивен, плащането на лихвата ще се извърши на първия следващ работен ден.

5.5. Институцията, обслужваща плащанията по лихви и главници, е „Централен депозитар“ АД.

6. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, плаващ лихвен процент, формиран като основен лихвен процент на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2,5% (две цяло и пет процентни пункта).

7. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД – такси и комисионни и други разходи, които общината следва да заплати във връзка с емитирането на емисия общински облигации:

7.1. За извършване на услугата „Инвестиционно посредничество“ от финансов  посредник – до 10 000 (десет хиляди) лева;

7.2. Такси за регистрация на емисията и обслужване в „Централен депозитар“ АД – по Тарифа;

7.3. Такси за откриване на набирателна сметка в съответна търговска банка – по Тарифа на Банката;

8. На основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от ЗОД, други:

8.1. Брой облигации – 17 000 броя. Номиналната и емисионна стойност на всяка една облигация са равни и са в размер на 1 000 (хиляда) лева. При определянето на емисионната стойност не е използван особен метод;

8.2. Вид на облигациите – облигациите от настоящата емисия са поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно предлагане и ще бъдат регистрирани в “Централен депозитар” АД. Всички облигации от емисията осигуряват еднакво право на вземане срещу Общината;

8.3. Права, които облигацията дава - Облигационерите от настоящата емисия образуват един клас и имат еднакви права, изразяващи се в правото на вземане върху главницата, която представлява номиналната стойност на притежаваните облигации (амортизационно плащане) и право на лихва (купонно плащане);

8.4. Право да получат лихвени и/или амортизационни плащания имат притежателите на облигации, които са вписани като такива най-малко 5 работни дни преди съответния падеж в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД;

8.5. Записване на облигациите – Облигациите се предлагат за записване само на институционални инвеститори, по смисъла на §1, т. 1, буква „в” от Допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и само срещу пари. Няма ограничения на броя на облигациите, които един инвеститор може да запише. Записването се счита за успешно приключило, съответно – заемът за сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване, записан е целият размер от 17 000 000 лева, при който облигационният заем се счита сключен и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Подписката се счита за успешно приключила, съответно – заемът за сключен и когато, дори да не е изтекъл обявеният срок за записване, е записан целият размер на облигационната емисия и е внесена пълната емисионна стойност на облигациите;

8.6. Началната дата за записване на облигациите се определя от кмета на общината, след сключване на договор с финансов  посредник;

8.7. Крайният срок за записване на облигациите е 20 работни дни от началната дата;

8.8. Кметът на общината може да удължи еднократно началната дата и/или срока за записване на облигациите, но не повече от 3 месеца от срока по т. 8.7.;

8.9. Датата на обявяването на заема за сключен, е датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД. Регистрацията се осъществява в срок до три работни дни след изтичане на крайния срок за записване на облигациите;

8.10. Набирателна сметка - паричните суми, съответстващи на емисионната стойност на записаните облигации, се превеждат по специална набирателна сметка. Недопустимо е частично заплащане на емисионната стойност;

8.11. Облигационерите удостоверяват направените си вноски чрез платежен документ, който получават записалите облигации лица при извършване на съответното плащане по набирателната сметката на Общината. След регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, той издава „Удостоверение за притежание на ценни книжа“ на лицата, придобили облигации, при заявяване. Облигационерите получават Депозитарните си разписки чрез избран от тях Инвестиционен посредник;

8.12. Условия за обявяване на подписката за неуспешно приключила – подписката се обявява за неуспешно приключила в случай, че до изтичане на крайния срок, включително и удължения, бъдат записани по-малко от 17 000 броя облигации. Ако подписката приключи, без да се изпълнят предвидените за сключване на заема условия, набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до една седмица от окончателния край на записването;

8.13. Обратно изкупуване на облигациите – възможно по инициатива на издателя след петата година от датата на издаване, след решение на Общински съвет-Ямбол. Това може да се направи на датата на всяко купонно плащане с 30 дневно предизвестие в размер на не по-малко от 1 020 000 лева или суми кратни на тази, при допълнително договорена цена на обратно изкупуване до кумулативната сума от 15 000 000 лева;

8.14. Общината като Емитент е съответното задължено по облигационния заем лице, представлявано от кмета. Задълженото лице следва да осигури пари по определената от „Централен депозитар“ АД сметка за изплащането на главницата на облигационния заем и дължимите лихви в срок не по-малко от 3 работни дни предварително (съгласно Правилника на „Централен депозитар“ АД);

8.15. Кметът на Общината е неин представител по отношение на облигационерите.

8.16. Възлага на кмета на Общината да избере и сключи договор с финансов  посредник, който да изготви Проспект за частно предлагане на облигациите от настоящата емисия, както и да организира пласирането и да извърши всички други необходими правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение;

8.17. Информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на Общината и на правата, свързани с ценни книжа се оповестява по следния ред – на електронната страница на Община Ямбол и при избрания финансов посредник.

8.18. Задължава кмета на Община Ямбол да внася отчет в Общински съвет – Ямбол на всяко шестмесечие за етапа на изпълнение на взетото решение.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отмяна на Правилник за дейността на Консултативен съвет по образование към кмета на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.                  Отменя Правилник за дейността на консултативния съвет по образование към кмета на Община Ямбол, приет с Решение по т. 2 на Единадесето заседание на Общински съвет –Ямбол, проведено на  29.07.2008 г.

2.                  Предоставя на кмета възможността да организира дейността на консултативния съвет по образованието.