ПРОТОКОЛ № ХХVІІІ

 

           

            Днес, 29.12.2017г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0179/21.12.2017г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 33. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Пламен Проданов, Тодор Тодоров, Ясен Киров.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова и Красимира Петрова – зам. – кметове на община Ямбол, Мариана Петрова – директор на „Правни дейности“, Антония Царева – сектор Бюджет.

В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри двадесет и осмото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛИ: Ант. Антонова, М. Сивкова, К. Йоргова, К. Георгиева, Др. Димитров, Р. Банков, Св. Стоев, Стеф. Стоянов, В. Кънчева

2.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл.16 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г.  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане План на община Ямбол за противодействие на тероризма.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общински училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна на дейността на Общински детски комплекс – Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, чрез допълване с дейност по кариерно ориентиране и консултиране и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на ДМА - 8 броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Йордан Илиев Илиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

10.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Славов – Предлагам да влезе в дневния ред на днешното заседание на общинския съвет Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.  

Ибришимов - Няма други предложения. Заповядайте за мотиви.

            Славов – Ако приемете точката да влезе ще има достатъчно възможности за дебати и  дискусия по нея. Влезе късно поради едномесечния срок за предварително обявяване на ТБО по изискванията на закона. Месеца изтече и първата сесия, на която може да бъде внесено предложението е днешната. По закон пл. сметката и ТБО трябва да бъдат приети до края на годината. Като последна точка да е, да не разбутваме дневния ред.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-н Славов.

Гласували      за – 26                        против – 6                            въздържали се – 1

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 6

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛИ: Ант. Антонова, М. Сивкова, К. Йоргова, К. Георгиева, Др. Димитров, Р. Банков, Св. Стоев, Стеф. Стоянов, В. Кънчева

2.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл.16 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г.  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане План на община Ямбол за противодействие на тероризма.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общински училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно промяна на дейността на Общински детски комплекс – Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, чрез допълване с дейност по кариерно ориентиране и консултиране и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно предоставяне на ДМА - 8 броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно отпускане на ЕФП на Йордан Илиев Илиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

10.  Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

11.  Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно провеждане на местен референдум за подкрепа за поемането от Община Ямбол на дългосрочен дълг.

ВНОСИТЕЛИ: Ант. Антонова, М. Сивкова, К. Йоргова, К. Георгиева, Др. Димитров, Р. Банков, Св. Стоев, Стеф. Стоянов, В. Кънчевав

_____________________________________________________________________________________

 

Георгиева - Вземам думата като един от вносителите на предложението за провеждане на местен референдум. Г-н Славов, кмет на общината, на заседание на ОбС на 15.11.2017 год. посъветва група общински съветници отново да внесат предложение за провеждане на местен референдум за подкрепа за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 17 млн.лв. Дори заяви, че подкрепя подобно действие - видно е от протокола на цитираното заседание. Дали тези думи са истина или политическа закачка, аз не мога да предположа. Обаче, уважаеми колеги, този въпрос отдавна излезе извън границите на спор между политически опоненти, на сблъсък на различни разбирания за управлението на една община. Защо? При поемането на дългосрочни задължения, надхвърлящи мандата на настоящия Общински съвет, решението следва да бъде взето от хората, които избират местната власт. Независимо за колко успешна се определя настоящата администрация и каква бюджетна политика води в момента, след като дългът ще бъде изплащан в продължение на десет години - от 2020 г. до 2030 г., след провеждане на поне три броя избори за органи на местна власт, наше логично  задължение е да предоставим решението на този въпрос на гражданите на Ямбол, т.е на хората, които ще имат ангажимента да връщат въпросните средства и които ще избират органите на местното самоуправление. Само така може да бъде взето правилното решение, защото при гласуването хората ще се ръководят от собствените си интереси. Такава е и идеята на чл.26 ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, предвиждащ решението, прието с местен референдум да не подлежи на последващо одобрение от общинския съвет. А ние какво правим? Считаме се за самодостатъчни в решаването на всички въпроси и отхвърляме референдумите. Но това противоречи на постулата за суверена - един от основните принципи на демокрацията. Защото, всички знаем, чистата представителна система (която вие колеги от ГЕРБ на заседанията на постоянните комисии прокламирахте) дава възможност за приемане на решения, които са нужни на елита, но се отхвърлят от мнозинството. Извинете ме, но само професионален оптимист или лицемер може да претендира, че гражданите са го избрали, за да взема решения вместо тях. Гласували са за нас, за да защитаваме интереси. Нека не узурпираме информацията и компетенциите на вземане на решения. Аз ви разбирам.

Вие искате да изпълните предизборни ангажименти и се притеснявате от евентуално забавяне при консултации с гражданите. Не приемам довод, че с предложението за произвеждане на местен референдум се цели забавяне и възпрепятстване на изпълнението на инвестиционната програма на Община Ямбол. Използването на един толкова демократичен инструмент за участие на гражданите в местната власт не следва да се третира като пречка от общинската администрация. Когато Кметът кандидатства за доверието на нашите съграждани, той уведоми ли ги за намерението си да изпълни програмата с поемането на дългосрочен дълг? Мисля, не. Тогава, нека ги питаме!

Не на последно място, време е да се научим да вземаме законосъобразни решения. Срам ме е, че редовно погазваме правила и процедури. Не е редно.

Колеги, вносителите обжалваме решението по точка първа- „Предложение от осем общински съветника относно провеждане на местен референдум за подкрепа поемането от община Ямбол на дългосрочен дълг, по протокол № XXV от 15.11.2017.г. на общински съвет Ямбол, публикувано на 20.11.2017год. Защото общински съвет Ямбол извърши едно след друго редица закононарушения, а именно: Според чл. 30, ал.2 ЗПУГДВМС постоянните комисии и кметът са длъжни да обсъдят предложението и да представят становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет, както и да представят на председателя на общинския съвет проект за решение.; Всички постоянни комисии на общински съвет Ямбол не са обсъдили предложението и не са представили становищата си не по-късно от три дни преди заседанието на общинския съвет, както и никоя не е представила на председателя на общинския съвет проект за решение. Всички, създадени с чл. 19 от правилника постоянни комисии на общински съвет Ямбол е трябвало да изпълнят задълженията си, посочени по-горе във връзка с внесеното предложение за провеждане на местен референдум. В материалите за сесията на 15.11.2017.г. са приложени 7 извлечения от протоколи, в които е посочено само, че е взето решение да не се приема предложението. Липсват каквито и да е било мотиви и най-вече - проект за решение. Касае се за задължително условие от подробно регламентираната процедура и неизпълнението му е винаги съществено процесуално нарушение, което не зависи от важността на разглеждания въпрос и законодателят не е дал възможност на администрацията да извършва преценката дали да се съобрази с него.; Водещата комисия, както и постоянните комисии също не са изпълнили задълженията си в пълен обем, тъй като не са провели обсъждане на предложението. Това следва да бъде отразено в съответния протокол със запис на всички изказвания, становища и аргументи, направени от членовете на комисията, а не само да са посочени крайните изводи при неяснота въз основа на какво са били изведени - чл.25.3, чл.26.1, чл. 42.1.4 и 42.1.7 от правилника на О6С Ямбол.

ЗПУГДВМС, в разпоредбите на чл. 31, ал.2 поставя изричното изискване за мотивиране на решението, с което не се приема предложението за произвеждане на местен референдум. В тази връзка има тълкувателно решение № 1/18.04.2006г. на ВАС и е категорично, че когато изискването за излагане на мотиви в административния акт е предвидено в закона, то мотивиране се дължи във всички случаи и непосочването на такива води до отмяна на немотивирания акт само на това основание, каквото задължение за мотивиране на административните актове е визирано в чл. 59, ал.1 от АПК.

От представените на сесията материали се вижда, че единствено кметът на община Ямбол е направил доближаващо се до изискванията на закона становище и проект за решение, но то е в нарушение на чл. 41.3 от правилника - не е раздадено едновременно с поканата и материалите за сесията, а едва след изрично писмено поискване от част от общинските съветници е изпратено на електронната им поща 17 часа преди заседанието Това становище изобщо не е поставено на разглеждане и гласуване на проекта за решение .Единственото, което е записано като решение на сесията на общинския съвет е ..."Предложението не се прие" - без мотиви ,без проект за решение ,без нищо.

От гореизложеното ясно се вижда, че просто е отказано провеждането на местен референдум и толкова, без никакви мотиви, които са задължителни по закон. По тази жалба колеги е образувано адм. дело № 364/2017 от 07.12.2017 г., което е насрочено за 18.01.2018 г.

В лично качество, аз обжалвам в ЯАС и Решението по т.8 от дневния ред на ХХVІІ заседание на ОбС- Ямбол от 08.12.2017 г. относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа - облигации, при условията на частно предлагане. Подала съм и сигнал в районна прокуратура - Ямбол. Считам, че решението на Общински съвет -Ямбол е незаконосъобразно и е взето в противоречие с разпоредбите на ЗМСМА, Закона за общинския дълг (ЗОД) и Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол.

Участвам в подаването на жалба, по която има образувано и насрочено административно дело и имам правен интерес то да бъде завършено с влязло в сила решение на ЯАС. Ако атакуваното решение на ОбС-Ямбол, което по същество е решение за поемане от общината на общински дълг от 17 млн. лв. влезе в сила, то ще обезсмисли провеждането на местен референдум за поемане на общински дълг, а оттам и провеждането на адм. дело № 364/2017 от г., което е насрочено за 18.01.2018 г., с което ще бъде засегнато законното ми право и интерес да обжалвам решение на общинския съвет относно неприемане на предложение за провеждане на местен референдум и да получа справедливо съдебно решение. Видно е от Протокола на XXVII заседание на ОбС - Ямбол, че при вземане на атакуваното решение по т.8 от дневния ред е било известно за образуването на адм. д. N9 364/2017 от 07.12.2017 г.

С предложение вх. № В-0499/04.12.2017 г., заедно с още 8 общински съветници, сме внесли предложение за провеждане на местен референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 млн. лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години - от 2020 г. до 2030 г.?", което предложение разглеждаме сега. Ако атакуваното решение на ОбС- Ямбол, което по същество е решение за поемане от общината на общински дълг от 17 млн. лв., влезе в сила, то обезмисля нашето предложение с вх. № В-0499/04.12.2017 г. за провеждането на местен референдум, с което се засяга законното ни право и интерес да направим предложение до ОбС за провеждане на местен референдум, по което да има решение на общинския съвет. Видно от Протокола на ХХVІІ заседание при вземане на атакуваното решение по т.8 от дневния ред е било известно, че е насрочено заседание на ОбС на 29.12.2017 г. за разглеждане на предложението за местен референдум.

Видно от протокола на водещата комисия ПК "БФ" предложението ми за допълване на проекта за решение по т.8 от дневния ред на XXVII заседание на ОбС - Ямбол не е разгледано, а от Протокол № XXVII от 08.12.2017 г. нито предложението, нито становище по него се докладва на заседанието на ОбС при разглеждане на т.8 от дневния ред. Така, нарушавайки чл.42.1.7 от Правилника от водещата ПК "БФ" и нейния председател, се засегна законното ми право и интерес по чл.45.1.5. и чл.42.1.7 от Правилника.

В протоколите на постоянните комисии, разглеждали предложението на кмета по т.8 от дневния ред на XXVII заседание на ОбС на 08.12.2017 г. с вх.№ В-0488/30.11.2017г., не са отразени разисквания по него, с което се нарушава чл.25.3. от Правилника.

На заседанието на ОбС на 08.12.2017 год., при разглеждането на т.8 от дневния ред, председателят на водещата комисия Галин Костов не докладва становищата на останалите постоянни комисии, с което се нарушават 42.1.4 и чл. 42.1.7. от Правилника.

Не са спазени процедурата и правилата за приемане на решение по т.8 от дневния ред на XXVII заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 08.12.2017 год., съгласно Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, който е подзаконов нормативен акт и е приет на основание чл.21, ал.З от ЗМСМА, установява правила за работа на Общинския съвет и неговите комисии, които са оповестени публично и определят нормативно установените граници на оперативната самостоятелност на административния орган. По този начин приетият в рамките на оперативната самостоятелност на компетентния орган правилник става част от административното производство по приемане на актовете на Общинския съвет като орган на местно самоуправление. Поради това спазване на тези правила е условие за законосъобразност на крайния акт. Неспазването на утвърдените от самия административен орган правила е в противоречие на основните принципи на административното производство. Неспазването на процедурата в Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол съществено опорочава решението по т.8 от дневния ред на ХХVII заседание на ОбС - Ямбол, проведено на 08.12.2017 год. и води до неговата незаконосъобразност и основание за отменянето му.

Считам, че решението на Общински съвет-Ямбол, взето по т.8 от дневния ред на ХХVII заседание от 08.12.2017 г. относно емитиране на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа -облигации, при условията на частно предлагане е незаконосъобразно, като постановено в противоречие и с чл.14 и чл.15 от Закона за общинския дълг.

Ибришимов – Това ще го каже съда г-жо Георгиева.

Георгиева - Съгласно чл.14 от ЗОД предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на четири подробно визирани в закона условия, които в случая не са налице:

На общественото обсъждане и в Предложението до общински съвет не е представен един цялостен проект, а са представени 15 отделни проекта/обекта. Налице е разлика между броя на обектите, представени в отправената покана за обществено обсъждане -14 на брой и тези, представени на самото обществено обсъждане-15 на брой.  Предложението не е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта. В Предложението до общински съвет не е представено пълно описание на проекта (цялостен, един проект). В Приложение № 1 към предложението, са представени по отделно описания на 15 обекта. В Приложение № 1 не са представени технико- икономическа обосновка и социално-икономически анализ на проекта. Нарушен е чл.14 ал.3 от ЗОД, защото не е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината. Не е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта. От описаното става ясно, че по отделните проекти ще се финансират само строителни дейности. Съгласно ЗУТ, при изпълнението на инвестиционни проекти, освен строителните дейности, се изпълняват и такива по авторски и строителен надзор, както и проекти, свързани със самото въвеждане в експлоатация на обектите. Такива, обаче, не са описани в Приложение № 1, че ще бъдат извършени. След като са част от реализацията на инвестиционните проекти, същите следва да бъдат описани в пълното описание на проектите и ако няма да се финансират със средства на дълга, следва да бъдат посочени другите източници за финансирането им.

Считам, че взетото от ОбС-Ямбол решение по т.8 противоречи както на чл.17 ал.1 от ЗОД, така и на чл.21 ал.1 т.10 ЗМСМА. ОбС- Ямбол не е взел изрично решение за поемане на дълг, а само за издаване на облигации при условията на частно предлагане, което го прави неясно. Така че, колеги, в състояние на неяснота сме в момента.

Призовавам Ви да подкрепите днешното предложение за референдум. Ямболските граждани са достатъчно интелигентни и при една  разяснителна кампания ще проявят и отговорност, и здрав разум. Нека уважим ямболци! Защото с категоричността си в отхвърлянето на предложението за провеждане на местен референдум показваме, че нямаме доверие в собствените си избиратели. Не е ли обидно за тях, а и за нас. „Градът - това са те", така че нека гласувайки настоящото предложение за референдум не забравяме това.

Ибришимов - Имам процедурно предложение камерите да останат в залата, ако желаят. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 18                        против – 8                 въздържали се – 6

Приема се.

В. Кънчева - Подписах предложението за провеждане на местен референдум, защото продължавам да смятам,че въпросът дали да бъде поето това дългосрочно задължение от 17 000 000лв., при условията, посочени от общинската администрация, следва да бъде решен от хората на Ямбол.

Настоящото предложение обединява общински съветници с различни възгледи относно настоящото управление. Общото, което ни събира обаче, е идеята, че въпросът за поемането на този дълг е морален и следва да бъде взет от хората. Смятаме, че независимо от това каква е преценката за работата на настоящата администрация, дали я оценяваме високо или преобладават критичните забележки към нея, това няма особено значение, защото задачата за връщането на дълга ще падне върху три поредни бъдещи управления и те могат да бъдат различни от настоящото. И понеже не знаем какви администрации ще имат задължението да връщат този дълг, е редно да се възползваме от правото, което ни дава чл.17, ал.2, пред.2 от Закона за общинския дълг и да делегираме това решение на гражданите на Ямбол. Те единствено ще вземат най-правилното решение по този въпрос, защото, от една страна избират органите на местното самоуправление, а от друга - ще са тези, които ще връщат дълга, респективно ще трябва да понесат последиците, ако се окаже, че някое от управленията, които ще го връщат, не е особено успешно.

Формулиран по новия начин въпросът обезпечава всички законови изисквания на чл.26, ал.1 и ал.2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. В този смисъл не споделям мнението на някои колеги, че вече сме взели решение по казуса. Между въпроса, обсъждан на сесията от 15.11.2017г. и настоящия има разлика като в настоящата формулировка вече е преодоляна неяснотата и вътрешната противоречивост, характерна за предходния въпрос.

Не споделям мнението на водещата комисия, че след като ОбС- Ямбол на заседанието си от 08.12.2017г. вече е взел решение по чл.17, ал.1 от ЗОД за поемане на дълг в размер на 17 000 000лв., при подкрепа на настоящото предложение, ще се стигне до правен парадокс и общинската администрация ще трябва да предприема действия и в двете хипотези по чл.17, ал.2 от ЗОД, както и че наличното решение за поемане на дълг прави настоящото предложение за местен референдум незаконосъобразно. Този извод според мен не намира опора в закона, защото преценката за законосъобразност на даден акт зависи от това дали същия противоречи или не на дадена правна норма, и не зависи от това дали е в синхрон с предходни актове на същия орган.

Законосъобразността на предложението ни следва да се преценя с оглед наличието на предпоставките на чл.26 от ЗПУГДВМС и същото не зависи от това дали противоречи на друго решение на ОбС- Ямбол. Законодателят ни не е дал приоритет на първото по време решение, при противоречиви актове, издадени от един и същ административен орган, а само е посочил процедура, по която противоречията да бъдат изгладени - чл.99, т.5 АПК - процедура, в която предимство има второто, по-ново решение на административния орган.

И понеже максимата на древните римляни, че волята на народа е най-големия закон е залегнала в основата на всяко демократично законодателство,включително и в българското, нашето право дава приоритет на решенията, взети пряко от гражданите. Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, решенията, взети с местен референдум не се нуждаят от последващо одобрение от ОбС. Той само приема актове, необходими за тяхното изпълнение.

В случай, че ОбС-Ямбол вземе решение на провеждане на местен референдум, чл.99, т.5 от АПК ни дава възможност да отменим вече взетото решение по т.8 за поемане на дълг. Стабилитетът на решението за емитиране на облигации може да бъде преодолян с процедурата по възобновяване и отмяна на АА, регламентирана в чл.99, т.5 от АПК. Едно евентуално положително решение на настоящата сесия би било АА, издаден от същия орган, на същото основание , по отношение на същите лица и по същия въпрос, който обаче би противоречал на предходното решение. Отмяната може да бъде извършена от самия административен орган, издал и двата акта. Т.е. не е необходимо администрацията да изпълнява и двете решение, както е посочено в становището на кмета и ВК, защото съществува процедура, по която можем да отменим първото решение и тя е уредена в АПК, чл.99, т.5 и сл. от АПК. .Т.е. няма никаква законова пречка предложението ни за местен референдум да бъде гласувано. Неговата законосъобразност зависи само от това дали покрива изискванията на чл.26 ЗПУГДВМС и не зависи от други решения на ОбС; които му противоречат. В случай, че приемем решение за провеждане на такъв референдум и гражданите отговорят отрицателно на въпроса, ОбС-Ямбол в съответствие с чл.26, ал.4 ЗПУГДВМС следва да вземе решение за изпълнение на това решение, включително и на основание чл.99, т.5 от АПК да отмени решението си по т.8 от 27 сесия.

В заключение искам да заявя,че аз не оспорвам необходимостта от извършването на подобрения на инфраструктурата на община Ямбол, нито компетентността на общинската администрация, но считам, че е необходимо да бъде постигнат баланс между желанията на администрацията да подобри живота на хората и конкретните и възможности. Този баланс, в конкретният случая, може да бъде намерен единствено и само от гражданите на Ямбол, защото волята на народа е най-големия закон, с който следва да се съобразим. Това е основен демократичен принцип и аз лично заставам зад него.

Костадинов - ПК ЗОРПК излезе със становище, което беше подложено на гласуване и прието с 5 гласа „за“ и един „въздържал се“. Ще ви запозная с него:

Становище на основание чл. 30, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление на ПК „ЗОРПК” в Общински съвет-Ямбол, относно предложение за произвеждане на местен референдум на територията на община Ямбол от група общински съветници от ОбС-Ямбол.

В общински съвет Ямбол е постъпило предложение с вх. № В-0499 от 04.12.2017 г. от група общински съветници за иницииране на местен референдум на територията на община Ямбол, във връзка с поемането на дългосрочен общински дълг. В представеното предложение е внесен проект за решение, в който е формулиран следния въпрос: „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 000 000 лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години-от 2020 г. до 2030 г. ?”

Спазени са нормативните изисквания на чл. 27, ал. 1, т. 1, чл. 27, ал. 4,  чл. 27, ал. 5 и чл. 30, ал. 1 от ЗПУГДВМС, които регламентират процедурата за произвеждане на местен референдум. Съгласно чл. 30 и 31 от ЗПУГДВМС компетентният орган да приеме решение за произвеждане на местен референдум или да отхвърли предложението за произвеждане на местен референдум е общинския съвет. В разпоредбата чл. 21, ал. 1, т. 20 от ЗМСМА е регламентирано, че общинският съвет приема решения за произвеждане на референдуми по въпроси от своята компетентност. В чл. 17, ал. 2 от ЗОД законодателят е определил, че „Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от обшия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум”. От горното безспорно се установява, че е предоставена възможност за преценка на органа на местно самоуправление да действа в оперативна самостоятелност, т.е общинския съвет да прецени дали да вземе решение за поемане на общински дълг или да инициира референдум по този въпрос. Факт е, че Общински съвет-Ямбол на двадесет и седмото си заседание, проведено на 08.12.2017 г. по т. 8 от дневния ред на основание чл. 17, ал. 1 от ЗОД е взел решение за издаване на облигации при условията на частно предлагане в размер на 17 000 000 лв. От гореизложеното, ако Общински съвет Ямбол подкрепи настоящето предложение за произвеждане на местен референдум, ще се допусне правен парадокс в резултат, на който ще трябва общинска администрация да предприеме действия и в двете хипотези предвидени от законодателя в чл. 17, ал. 2 от ЗОД. Това ще доведе до незаконосъобразност на решението за произвеждане на местен референдум. 

С оглед на гореизложените мотиви ПК „ЗОРПК” предлага на Общински съвет-Ямбол следния проект за решение: Предвид незаконосъобразността на предложението за произвеждане на местен референдум и на основание чл. 31, ал.1, изр. второ от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във връзка с т.8 от дневен ред на двадесет и седмото заседание на Общински съвет - Ямбол, проведено на 08.12.2017г., Общински съвет - Ямбол отказва произвеждането на местен референдум по предложение на общинските съветници Мариета Сивкова, Румен Банков, Катя Георгиева, Капка Йоргова, Драгомир Димитров, Стефан Стоянов, Светослав Стоев, Ваклена Кънчева и Антоанета Антонова за насрочване на местен референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да се поеме общински дълг от 17 000 000 лв., който да се разходва през периода 2018-2019 г. и да се изплаща след две години гратисен период в продължение на 10 години-от 2020 г. до 2030 г. ?”

Банков – Искам да отбележа това, че някой се опитва да ни подведе тук и при четено на материалите. Аз съм против становището. На заседанието на ПК много ясно изразих мнението си защо не приемам становището на комисията. Голям пропуск е, че не описват в протоколите разискванията. Много ясно си изразих тезата, че няма незаконосъобразност. Може да има само ако противоречи на закона за референдума. Второто, не е ясно какво се гласува на тая комисия. Не е записано в протокола. Това не е техническа грешка, а  стремеж да се представят нещата по друг начин при обсъждането. Трябва да има в протоколите какво сме обсъждали, какво сме казали и накрая какво сме гласували. Възражения право по протокола на ПК ЗОРПК.

Петкова – репл. - Имам един въпрос към колегите, защо ги подписвате тия протоколи, вие не четете ли какво подписвате?

Д. Стоянов – Това са много важни неща, които обсъждаме днес, както за отпадъците, така и за референдума. Нека няма политически закачки. Поемете вашата отговорност като общински съветница. Кажете направо – аз съм за референдум, аз съм за еди какво си, не да се усмихвате на местата си сега. Защо не приехте на времето предложението ми за омбудсман, за закупуване на софтуер и хардуер, сега щяхме много лесно да направим едно допитване и всичко щеше да ни е на едно място. Бях в Лондон до преди няколко дни и ми се налиже да изхвърля едно шкафче. Общината ми каза дайте 30 евро и го изхвърлете до контейнера. И с малки букви накрая на писмото пише – съгласни ли сте на следващото определяна на цената за отпадъците да се добавят тия пари в таксата. Това е демокрацията. Нека да направим ясно послание до хората, да се знае кой си държи на позицията сериозно. Решаваме три основни неща, референдум, ТБО, дълг. Нека няма политика във всичко това.

Костадинов – Г-н Банков, в протоколната книга на ПК ЗОРПК сте записан  „против“. Допусната е просто техническа грешка. Записано е в протокола от заседанието на общински съвет. Съгласно ЗПУГДВМС комисията трябваше да излезе със становище и проект за решение. Това е направено. На заседанието на комисията вие не изложихте мотивите си, казахте, че ще ги изложите на днешното заседание. Има запис.

Бакърджиев - Аз много се радвам на двете изказвания на хората, които си мотивират предложението. От тях разбрахме от първото, че предния път, когато сме гласували явно сме прегрешили много. Въпреки че аз смятам че, след като г-жа Георгиева го е внесла в съда е най-добре съда да се изкаже дали сме сгрешили или не сме сгрешили. От второто изказване разбрах, че май не сме сгрешили, защото г-жа Кънчева каза, че е било противоречиво и т.н. Искам да се върна малко назад, тъй като и представителите на вносителите много стъпваха на теорията за пряката и непряката демокрация. На г-жа Кънчева ще и препоръчам да прочете малко Римска история, за да провери колко пъти в Римската империя хората са използвали пряката демокрация. Да, много е хубаво, много добре звучи, не са го използвали. По отношение на това, замислете се защо хората са създали демокрация. Явно във времето тя се е оказала доста по-удачна, отколкото пряката демокрация. Много са хората, които считат че, дори всъщност пряката демокрация под формата на референдуми, това не го казвам аз, а хора, които се занимават със социология и политология. Всъщност тона на гласуването на един референдум се дава от една малка група хора, т.е. те задават тона, така че хората гласуват по начина, по който общо взето им се дават мотивите. И тук ще се върна на онази идея, че имахме два референдума, вече е ясно. Въпреки че тук се въртяхте по килифаревски на петнадесети , че бил един, а не били два и т.н. Оказа се, че са два референдума с коренно различни мотиви. И тук ще кажа на г-н Стоянов, че колкото и да ни се иска, и да не ни се иска, тук има за гласуването на референдума, има много политика и тона го зададоха господата вносители. Погледнете си мотивите от предложението за първия референдум. Предния път нали ми обещахте, че ще излезете да кажете кое от двете в края на краищата е истината като мотиви и ще разберете, че наистина има много политика в цялото това изказване. Отново за пряката и непряка демокрация, доколкото си спомням предложението за първия референдум. Онзи референдум за референдума, беше внесен преди около 60 дни, имаше два месеца. Интересно е защо вносителите, които казват, че е много важно да има пряка демокрация, самите те, за да внесат предложението за референдума стъпват на своята си представителност като общински съветници. Имаше достатъчно време, защо примерно не излязохте да съберете подписи от гражданите. Мисля, че два месеца е достатъчно дълъг срок. Значи хем сме за пряка демокрация, хем някак си е хубаво да сме с представителна демокрация. Референдума може да бъде предизвикан по два начина, както е по закон, т.е. с общински съветници 1/5, които представляват 1/5 от населението или гласувалите за тях, или съответно със събирането на 10% подписи от хората, които имат право на глас. Общо взето искам да ви кажа, че аз ще гласувам „против“ референдума, съвсем откровено. Да, заявявам го. И моите мотиви са следните, че вие с двете си коренно различни предложения, тъй като, ако стъпваме на това, че е морално да бъде направен референдум, някак си не е морално през 50 дена да си сменяте на 180% мотивите и считам, че някак си нямате морално право да искате референдум. Бих го уважил, ако примерно 1/10 от гражданите бяха събрали подписи за такъв референдум. Но, тъй като считам, че най-вероятно вие в този месец ще развявате едни мотиви, които нямат нищо общо с тези, които сте вкарали сега.

 

Додов - Искам да погледна на въпроса за референдума по малко по-различен начин или по скоро да му изследвам генезиса. Тук става въпрос дали да се употребят едни средства, да се инвестират капиталово за благоустройството на града най-общо казано. При което със становище във връзка с предложението за референдума се подкрепя тази идея да бъдат инвестирани тези средства, до тук добре, оттам нататък следва политика. Да, необходими са средства, без средства тази инвестиция не може да се реализира. Но дали да се изтеглят парите или да не се изтеглят, това вече предизвиква въпросната тема референдум. Гражданите съгласни ли са или не са, от което следва, че тук вече се прави политика. Това е, което мисля аз. Следователно се търсят различни причини, за да се добие по някакъв начин популизъм според мен. След като гражданите са ни гласували доверие и са ни избрали, това означава, че ние трябва да поемем отговорността, ако имаме управленско мислене. Съжалявам, уважавам в ляво, уважавам и в дясно мисленето, но това е моето виждане. Аз смятам, че въпросният дълг, след като сме го гласували заставам на същата си позиция, да, подкрепям дълга и съм против референдума.

Славов - Много внимателно и аз, както и всички преди мен излязоха и споделиха, че много внимателно са слушали. Не само много внимателно слушах, но и много внимателно следих последните дни, седмици онова, което се опитва да се насложи като теза от тази група граждани, които в момента се опитват да провалят идеята за теглене на кредит, който аз съм внесъл като кмет на града и за който ОбС взе решение на предното заседание, и да насложат в публичното пространство колко е важно, ценно и необходимо да се направи референдум. В този ред на мисли, много ми напомня тази ситуация, която в момента се опитва да се създаде със ситуацията от 2011 г., на тогавашния ОбС, пролетта. През 2011 г. есента предстояха избори за кмет и общински съветници, т.е. местни избори. Началото на 2011 г. ОА имаше пълната готовност да стартираме канализацията на кв. „Каргон“, изобщо целия воден цикъл. Тъй като тогавашното мнозинство определяно от БСП, както и сега като композиция, само че БСП, а конфигурацията е различна, не можеше да си позволи да стартира канализацията на кв. „Каргон“ преди изборите и направи всичко възможно, използвайки всички инструменти, които има в ръцете си с помощта също на група от хора, каквато в момента БСП подкрепя в публичното пространство. Преди малко чух дословно г-жа Георгиева да зачита тяхното виждане и техните аргументи, и пак ОбС поиска референдум, затова дали да правим ние канализацията на кв. „Каргон“, водния цикъл или не. И в интерес на истината тогава ОбС взе решение, че трябва да има референдум. Какъв беше крайния резултат от това решение на БСП и всички, които тогава имаха мнозинството, че старта за изграждан на канализацията на кв. „Каргон“ и водния цикъл се отложиха с няколко години. Всъщност канализацията на кв. „Каргон“ можеше да е готова още 2012 г., но не бе, тя стана чак 2015 г. Пълно безсмислие, пълно безумие от страна на ОбС към него момент, при положение, че трябваше да се гласуват съучастия на общината и полазване на пари от фонд ФЛАГ. Неща, които са масова практика за всички, както вече се убедихме. Но основния мотив, който прозираше, бяха предстоящите избори. Да, г-н Стоянов тук и аз съм съгласен с него, и много пъти го казвам: „Нека не политизираме“. Само че, няма как конфигурацията на ОбС да не се политизира. Защото общински съветници на БСП са избрани като такива на БСП, на Реформаторски блок като такива на Реформаторски блок, на ГЕРБ като такива на ГЕРБ и всички останали. Тук няма независими общински съветници, ако имаше тогава те щяха да имат най-много право да кажат нека не вкарваме политика, защото мен са ме избрали хората да защитавам конкретните техни интереси, а не политически платформи, каквито всеки един от нас защитава. В момента се получава същото. Всичко възможно правят колегите от БСП, просто ми е като вече гледам филм, отнесено към 2011 г. С тази разлика, че изборите не са 2018 г., изборите ще са 2019 г. Но обема от дейности е такъв, че най-вероятно ще приключи някъде до лятото на 2019 г. Защо го казвам всичко това, защото зад всичките аргументи облечени в членове, облечени в законови рамки, много добре разписано, предполагам е използвана много добра експертна помощ и политическа от страна на БСП и г-жа Георгиева, дословно зачете всичко онова, което и беше записано, няма лошо…(Георгиева – от място – Сама си го написах този път.)… Това е хубаво и всеки има право. Никой тук не е експерт във всички области, само че кой е крайния резултат, който се гони. И така наистина съм много съгласен с онова, което се каза и г-н Додов, и г-н Бакърджиев. Вие всъщност се опитвате в момента да избягате от отговорността, затова че хората са ви избрали в ОбС. Като общински съветници сте да защитавате техните интереси. И защо го казвам, защото България е парламентарна република. България има закони, които урегулират живота и създават съответните норми, които всички трябва да спазваме. Както са казали по-умните от нас, незнанието на закона не е оневиняващо вината обстоятелство. Ние живеем в тази рамка и в тази рамка работим. И точно тази рамка пред ЗМСМА дава правата и отговорностите на ОбС и на кмета. И в тези права и отговорности изрично е записано кой какво може да взима като решение, те са част от живота затова ви избират като общински съветници. Затова и мен са ме избрали като кмет хората, стъпвайки на този закон, с който и вие, и аз се оправомощени да взимаме съответните решения от името на хората, които са ни избрали. По същия начин и ЗПФ изрично урегулира до какъв размер от собствените постъпления, всяка една община от всичките 265 в държавата, може да си позволи да харчи, за да покрива ежегодните си погасителни вноски, когато тегли кредит и те са 15% от собствените средства. Ние, аз като кмет и вие като ОбС вече взехте решение за такъв кредит, в който само в едната година ще бъде достигнат 12% от тези 15% възможни, които по закон се отпускат, т.е. имате всички правомощия по ЗМСМА, имате всички правомощия по ЗПФ и вие ги упражнихте като ОбС в предното заседание, и взехте решение, за това да бъде подкрепено моето предложение да се изтегли кредит. Включително, решението е взето и с гласове „против“, всички от БСП, плюс още някои и няколко човека „въздържали се“. Но такава е демокрацията, 26 човека сте казали, че подкрепяте това, което съм внесъл, за което аз съм благодарен. Защото за всичките тези 10 години, в които сме заедно и аз, и администрацията сме доказали, че можем да управляваме средствата,. А вашето доверие допълнително, което ни гласувахте на предната сесия с одобрението на искането за кредит е допълнителна отговорност и аз не бягам от тази отговорност, която закона ми е дал. Само че, вие колеги, казвам колеги, защото сте политически лица, а аз не съм общински съветник, нито вие кметове. Но вие колеги, като политически лица в момента тотално бягате от отговорност и измествате фокуса от същината, както казаха г-н Стоянов, г-н Додов и г-н Бакърджиев към детайлите, защото като се заровим в детайлите и забравяме за същината. А това не е нито коректно, нито честно, нито почтено спрямо ямболии. Още нещо, което ми направи сериозно впечатление. От всичките ваши думи и на г-жа Георгиева, и на г-жа Кънчева, прозира някакъв страх. Аз тук даже си записах и ми стана безкрайно странно. Г-жа Ваклена Кънчева като каза: „Ако се окаже, че някой от управленията не са толкова успешни, понеже не знаем какви администрации ще връщат този дълг…“. Ами вижте вие, ако сте толкова уверени във вашия успех и на следващите избори сте вие, т.е. вие имате кмет като такъв и вече няколко пъти казвате, и си признахте, че общината е в много добро финансово здраве, че има възможността да поеме този дълг без да се вдигат данъци. Това, където седнем и станем колеги трябва да го казваме, че никой няма да вдига данъците на хората, защото това е основния страх, който някой се опитва да вмени у хората. По никакъв начин няма да се отрази това на живота на града, какъвто е бил до момента. Ако вие сте убедени и вие казвате, че това е така, че общината наистина е в много добро финансово здраве, ами вие, ако сте убедени, че следващия мандат кмета ще е ваш, ама вие трябва да сте първите, които да искате това нещо да се случи. Защото след това ще управлявате един подреден град и ще трябва да до изчиствате детайли, които аз преди 10 години не съм заварил. Аз съм заварил нещо, което на мен и на всички общински съвети до този ни е коствало кански усилия, за да докараме града до това успешно състояние, което е в момента и да продължим да го развиваме успешно. Вместо това вие казвате, че се притеснявате кой ще управлява. Значи или имате политическата смелост и основание да застанете щом си признахте вече, че общината е в много добро финансово здраве и то водено от тази администрация, и от мен като кмет, и от вас като ОбС, независимо, че БСП сте постоянно против. Благодаря на останалата част, която гласува „за“ и ме подкрепя, тогава вие би трябвало да сте едни от първите, които подкрепяте. Ако пък се притеснявате, че това няма да се случи и следваме другата житейска логика, че вече три мандата ГЕРБ управлява, но три мандата хората в града избират кмет на ГЕРБ и общински съветници с преобладаваща част в ОбС, не мнозинство, защото ГЕРБ няма мнозинство в ОбС, преобладаващата част е на ГЕРБ. Това би трябвало да затвърди едно друго усещане, че хората ни гласуват доверие, значи ние вървим в правилния път. Ако беше противното тук щеше да има 18 съветника на БСП и 8 съветника на ГЕРБ. А то има 8 съветника на БСП и 18 съветника на ГЕРБ, значи и тук логиката не е правилна. И като изчерпим чисто житейските аргументи, защото всичко останало е политика значи остава на 100% само политиката, която вие се опитвате да вкарате и то използвайки всички законови инструменти. Правилно, демокрация е. Това ми прилича пак на онова дело на г-н Димитров, като председател на сдружение ДЕН и основен противник за изграждане на депото на Ямбол. Заведе дело срещу мен, че аз съм казал, че тъй като той е жалил дълго време, това е забавило процеса на изграждане на депото и е нанесъл ущърб на гражданите на Ямбол, което е факт и се доказа, и в съда, сега вие правите същото. И той не е спечелил нито едно дело срещу общината, но е забавил процеса с три години, почти същото като референдума 2011 г. Сега вие се опитвате да направите същото, да използвате всички законови инструменти, за да забавите, ако може и да провалите. Ама вие проваляте развитието на града, вие не проваляте ГЕРБ, вие не проваляте тук другите политически партии, които ни подкрепиха, за което съм им благодарен и го казвам за пореден път. Вие проваляте града по този начин. Защо, за да удовлетворите някаква ваша политическа амбиция. Погледнете реално, ако вие бяхте тези, които хората харесват и одобряват като управление тук щяхте да сте 18, а не 8 съветника. Защо е необходимо, с демократичните инструменти, които ви дава закона, парламентарна република сме, прави сте, никой не може да ви ограничи. Може да подавате жалби, може да подавате различни искания до прокуратура за разследване или каквото и да е, както г-жа Георгиева го зачете много прилежно. И да, единствения резултат накрая ще бъде, че ще се забави този процес. И кой ще спечели от това, никой, включително и вие няма да спечелите. Защо го правите тогава? Отговора го оставям на вас и на гражданите на Ямбол, които гледат. Странна ми е конфигурацията, в която се събрахте БСП и НФСБ на г-н Симеонов, но най-вероятно това е част от генезиса, хареса ми думичката тук, която използва г-н Додов преди малко. И още нещо преди да приключа. Достатъчно дълго време г-жа Георгиева от тази трибуна се опита да ни убеждава в правотата използвайки много членове, много алинеи, запетаи и какво ли не друго, колко много сме сбъркали всички. Аз съм съгласен, щом като закона ви дава правото, демокрация сме, нека съда да прецени. Ако съда прецени, че сме сбъркали ще трябва да се взимат нови решения най-вероятно. Ако реши, че не сме сбъркали обаче, тогава ще се окаже, особено с решението за общинския дълг. Референдума е нещо, което е по ваше желание. Но онова, което аз съм внесъл и беше гласувано от ОбС, предложението за изтегляне на този кредит, ако се окаже, че е правомерно взето и няма нарушения на процедурата, то тогава ще излезе, че вие съзнателно използвайки инструментите на демокрацията сте искали да забавите процеса на изтегляне на този кредит, процеса на стартирането и благоустрояването на града, и създаването на една качествено нова среда за живот за ямболии, т.е. с пълно съзнание спирате развитието на града. Това е нещото, което аз не мога да приема.  Не се притеснявам през всичките тези години, да нося отговорност. Минал съм през много саги в съда благодарение на вас, защото подписите една голяма част са на общинските съветници от БСП стояха, включително и на г-н Банков, под всичките сигнали, които бяха пуснати в прокуратурата и по които ми бяха образувани делата. Да, аз си понесох отговорността 7 години да ходя по съдилищата и да докажа, че те не са прави. И направих всичко възможно да не спре развитието на града, сега преповтаряме старата игра. Добре кому е необходимо? Мисля, че в навечерието на новогодишните празници, след като сме минали и Бъдни вечер и Коледните празници, в които си пожелаваме всички живот, здраве, късмет, берекет, просперитет и т.н., някой с лицемерието си излиза тук и искат точно обратното, но облечено в красиви думи да направят. Колеги, мисля че не е редно, както виждате не говоря по същество, защото на предните едно, че и две заседания говорихме много по същество. Включително г-жа Георгиева излезе тук да обяснява на вносителите за референдума, а повече от половината време говори за дълга. Несъвместими неща, но явно сме малко по-добронамерени и г-н Председателя допусна да се говори, няма лошо. В края на краищата нека всеки да чуе позициите, повтаряме едни и същи неща. Не ви говоря, защото предния път говорихме с много аргументи. Говоря ви чисти житейски и чисто политически, това което правите не е редно. Не е редно да спъвате развитието на града използвайки демократичните инструменти, които ви дава закона, за да се окаже след това, че в пълно съзнание сте го направили, а краен резултат от това няма, защитавайки вашата теза. Искам да ви уверя, че бягането от отговорност в този живот, не е начин за решаване на проблемите. Когато има проблем са казали хората, има решение, ако няма решение, значи не е проблем. Ние в момента и вие по-скоро се опитвате изкуствено да създадете проблеми и по стар български обичай, след това да влезете в ролята на тези, които се опитвате да ги решите. Проблем с тегленето на кредита няма, проблем с обслужването на кредита в годините няма. Да, много е права г-жа Кънчева и г-жа Георгиева, зависи кой ще управлява след това. Но, ако се спазва начертаната линия на управление на града в последните години, такава каквато аз като кмет и администрацията, и общинските съвети наложиха, особено тези последни две години, тогава няма абсолютно никакъв риск. Ако обаче се направи онова, което БСП направи, когато уволни предния директор на болницата г-н Диманов, който и сега е директор, който беше спестил 2 млн. лв. по сметката на болницата и назначи по политически признак друг директор 100% член на БСП, и този директор за няма година и два, три месеца изхарчи 2 млн. лв., че и нагоре и остави болницата в ужасно критично състояние. Ето това, ако се случи, казвам го, защото БСП го направихте. Ако това се случи и хората ви гласуват доверие, защото нас не ни одобряват за следващите избори и изберат кмет на БСП, и той провали общината, и тя от тази, която е в първите 10 общини, даже в първите 5 общини по финансова стабилност, падне на 255 място, е тогава наистина ще има риск за града. Ако обаче не се случи, няма никакъв риск за града и вие го знаете много добре. Колеги, аз ви призовавам, нека всеки да си понесе отговорността, тази за която се е кандидатирал като общински съветник, тази за която хората са го избрали да защитава интересите, нека всеки да си направи своята равносметка какво изобщо прави в тази стая, в тази зала, където заседава ОбС. Използването и криенето зад маската на популизма, затова че трябва да се направи референдум, за мен е бягане от отговорност и криене зад нечий чужд гръб, затова ние да правим политика, а не добро на хората. Поемете отговорността, ако нямате нагласата да я носите, защото в момента много ясно се вижда кой е влязъл с нагласата да носи отговорност и кой не. Тогава бъдете достойни и излезте от ОбС, отстъпете на следващия след вас, от вашата ПП, който може да я носи тази отговорност, но недейте политиканства и недейте се опитва да плашите хората в навечерието на новогодишните празници.      

Георгиева - Изключително съм разочарована от това, което току що изнесохте пред нас като общински съветници. Единствените, които си позволиха наистина вкарването на политически разговор и на политически нюанси и то доста грубо, то бяхте Вие г-н Славов. Което още веднъж ме мотивира и ме убеждава, че аз съм права в позицията си да бъда вносител за провеждането на местен референдум. Разбирам, че Вие трябва да защити вашето предложение. И предния път казахме, че ние нямаме нищо против инвестиционната програма на общината, но имаме своите съмнения и Вие не може да вменявате лично на мен и на моите колеги някаква вина и едва ли не някакъв проблем, че ние имаме своята гледна точка. Ние сме различни хора и мисля, че това е хубавото в този ОбС, когато има диалог, когато има сблъсък на различни мнения, когато се чуе едната и другата страна. Не смятам, че е коректно, даже смятам, че е безпомощно да излизате тук и да защитавате вашата теза нападайки общинските съветници на БСП. Г-н Бакърджиев пък се опита да менторства, което колега ние сме равни, нали разбирате. Излизате всеки път тук, обучавате ни, ние също четем. Ние не сме историци, но ние също се подготвяме за сесии и се запознаваме с различните философски и политически гледни точки, но така усещам едно желание за менторство, не Ви отива и смятам, че не е полезно за работата на ОбС. Това, което чух аз от кмета Славов ме притеснява, защото това беше една изключителна пропаганда. А колеги, с пропаганда започва всяко ново робство и това г-н Бакърджиев като историк ще го потвърди. Аз смятам, че Вие щом сте убеден и Вашият екип в правотата на вашето намерение, което най-вероятно е изключително добронамерено не би следвало да се притеснявате от гласа на ямболските граждани. Напротив, това ще бъде още един сериозен легитимен печат на всичко, което Вие сте работили през тези десет години и което планирате да свършите. Така че колеги, аз пък обратно ви призовавам, нека да дадем възможност на гражданите да решат и в това г-н Славов, няма чак такава умисъл, каквато Вие се опитахте да намерите и да направите паралел с някаква 2011 г., когато аз не съм била общински съветник. Така че, нека да изведем разговора на едно по-уважително ниво, да изчистим доколкото се може политическите нападки, защото Вие си позволявате подобни, ние на поредица от сесии избягваме да постъпваме по този начин, защото в крайна сметка гражданите не са ни избрали тук да гледат циркове и свободни разговори, а да чуват тези, да чуват предложения за решения и различни гледни точки. Още веднъж, подкрепете предложението за местен референдум, това не е бягане от отговорност. Напротив, това е поемане на отговорност пред гражданите. И кмета засегна темата, гражданите ни били избрали да решаваме. Колеги, това е изключително погрешно. Та ние кандидатстваме в листи, нали разбирате. Ние кандидатстваме подредени от собствените си партии в листи. Те не са гласували конкретно на мен, на теб и т.н. Така че, ние сме тук, за да защитаваме техните интереси и когато става въпрос за поемането на такъв дългосрочен дълг, пак повтарям, който ще се изплаща при минимум три общински администрации, независимо кои са те, гражданите трябва да вземат решение и това е отговорното поведение, другото е въпросителна.

Бакърджиев – репл. - Далеч не съм излизал да менторствам. Знам, че г-жа Георгиева се подготвя за заседанията. От цитата обаче, че сме изпаднали в робство, разбрахме, че се чете от партийния ръководител, защото това е негова теория, на г-жа Корнелия Нинова, че сме изпаднали в робство. И другото, което искам да кажа е, че да, четете, но сте без домашно.

Костов – репл - Наистина нямах намерение нито да се изказвам, нито да правя реплика на г-жа Георгиева, но изключително бях провокиран от този начин на разсъждения. Правенето на политика г-жо Георгиева, не е политиканстване. То е правене на политика, на политики в интерес на гражданите, в случая това, което ние правим в интерес на гражданите на Ямбол в различни сектори и това не е някаква мандатност. Това е един процес, който един ОбС и кметовете независимо кои са те трябва да следват. Затова и аз също бях впечатлен от това, което г-жа Кънчева каза, че може да има неправилно, някакво неуспешно управление. Няма да има неуспешно управление г-жо Кънчева, гражданите на Ямбол са изключително мъдри, те винаги избират успешни управления. Правенето на политики не е нещо, което е мандатно. Няма значение вие дали сте били общински съветник или не сте били общински съветник. Дали тогава сте взели някаква позиция или не сте, вие си носите отговорността. Онзи ден гледах изказване на г-жа Сивкова, която както каза, че е писала писмо до Агенция пътна инфраструктура за източния околовръстен път. Ами защо не го писахте 2014 г. г-жо Сивкова?... (Сивкова – от място - Писах и тогава)… Не сте писали явно щом като с тези средства направихте тротоари във с. Веселиново, а не на източния околовръстен път, явно не сте писали или ако сте писали покажете ми го и ще се съглася, че не ме лъжете, но за мен не сте писали. Вие спряхте новата болница. Защо? Вашия министър каза, че нямаме нужда от нова болница. Онзи ден пак г-жа Сивкова каза, че на 100 км. от Ямбол има спортна зала. Ами на 400 км. от Ямбол е Александровска болница. Не сте била общински съветник, но ще припомня г-н Банков, за бизнес инкубатора. Когато ходим като общински съветници в кв. „Каргон“ хората ни питат защо НУ „Ради Иван Колесов“ е в това състояние. Защо не стана, както НУ Страшимир Кринчев“? Защо вие тогава гласувахте против това? Ето един европейски проект, който не е станал благодарение на вас. Ямбол трябва да се развива, за съжаление казвал съм го и друг път, въпреки вас. А би трябва да е благодарение на вас. Тогава за бизнес инкубатора питахте какво ще люпим, ето го сега училището в какво състояние е.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на вносителите.

Гласували      за – 6                          против – 24              въздържали се – няма

М. Сивкова, Р. Банков и Ант. Антонова са „за“, значи 9 „за“.

            Не се приема.

Банков – проц. – Г-н Председател,крайно време е да се запознаете с правилника и със закона. В закона ясно е казано, че кмета и комисиите предлагат становище, което да се гласува. Повтаряте същата грешка като предния път и вероятно нарочно го правите, но ще дойде време пак да гласуваме. Вие подлагате на гласуване нещо, което не сме предложили.

Ибришимов – Аз чета от вашето предложение.

Банков – Предлагаме, но закона казва кой прави проект за решение. Тези предложения ги има и ги подложете на гласуване. Не се страхувайте да гласувате вашите предложения.

Ибришимов – Ще ви кажа, че направихме справка с юристите още предния път, така че аз направих това, което смятам за правилно, а вие го обжалвайте където трябва. Във вашето предложение пише какво предлагате, това е факт, не съм се разминал с истината.

 

 

 

Предложението не се прие.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл.16 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството й на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0002-C01/12.01.2017г.  по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Славов - Мисля, че предложението е достатъчно важно за всички нас, а и за града, и е необходимо да направя някои разяснения и уточнения, за да стане ясно и на ямболии какво всъщност се гласува. Искането е буквално зачетено: „Поемане на ……по ОП „Региони в растеж“, позволете ми да коригирам като вносител в името на програмата. И тъй като преди малко ставаше дума за референдум, за поемането на един друг общински дълг, кредит. Искам много точно и ясно да се направи разделение между двете неща. Едното е кредит, който община Ямбол има намерението да изтегли с ваша помощ, благодаря и за предното решение, което взехте. Със собствени средства да реши проблеми, които са изключително наболели за града и касаят целия град. Тук става дума за една рутинна процедура, която всички общини 265 в държавата ползват и ние сме ползвали не еднократно още от 2009, 2010 г. и досега, с които осигуряваме оборотни средства под формата на краткосрочен заем от фонд ФЛАГ. Тези краткосрочни средства се ползват като оборотни, докато се реализират проектите, а конкретните проекти са за образователната инфраструктура и касаят ДЯ „Мечо пух“, ДГ „Свобода“, ДЯ „Слънчево детство“ към ДГ „Пламъче“ и СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ямбол. В по-голямата си част, тези обекти вече са напреднали като строителство. Отдавна сме защитили, бяхме едни от първите в България като община, които защитихме общия проект на образователната инфраструктура, избрахме изпълнители и започна работа още есента, както всички знаете. В по-голямата си част обектите вече са напреднали, някои са пред завършване, но така или иначе ние нямаме като община необходимия финансов ресурс, с който да осигурим оборотните средства, с които да разплащаме на изпълнителите. И както всеки път сме си казвали фонд ФЛАГ е създаден от държавата с една единствена цел да подпомага общините в държавата с осигуряването им на оборотни средства, с които да реализират проектите по оперативни програми, т.е. от европейското финансиране. Няма нищо общо с предния проект, не влиза в онези проценти, които закона за публичните финанси ни ограничава всяка една община до 15% от собствените приходи, които трябва да бъдат осигурени, за да се покриват съответни вноски по кредит, тъй като това не е от този тип кредит, за който говорихме в предната точка. Молбата ми е да гласувате с такова решение на ОбС, което неведнъж вече сте взимали, включително и в този мандат и вие самите, сме осигурявали възможност за успешно завършване на всеки един от проектите, които пак с ваше съгласие сме стартирали и завършвали успешно, и само на финала искам да кажа, че аз лично не съм съгласен с колегите от БСП и конкретно г-жа Георгиева, с формулировката, като казвам колегите за пореден път като политически лица, аз не съм общински съветник, те не са кметове. С това, че ние тук, включително и аз, защото аз съм бил водач на листа в местните избори, ние тук и вие сме избрани в една листа, където е без значение кой, къде е и се избира листата. Не колеги, не е така. Ако беше така, хората не са толкова елементарни, хората избират лицата, които са в листата. Пак казвам, ако беше така конфигурацията тук в ОбС щеше да е 18 съветника на БСП и 8 съветника на ГЕРБ. В момента е 18 съветника на ГЕРБ и 8 съветника на БСП, и другите ПП, които са в ОбС. И хората са избрали 18 за едните и 8 за другите, точно оценяйки личните качества на всеки един в листата, недейте да ги подценявате. И точно, за да защитават техните интереси в такива случай, каквато е днешната сесия, каквато е всяка една сесия и не само по време на сесии. Един ОбС е облечен с голяма отговорност и с много очаквания от хората, които гласуват за него, за да вземат правилните решения за него. Затова надявам се и вие да вземете правилните решения и за тази точка, с която за децата в тези детски градини, детски ясли и СУ „Св. Кл. Охридски“ ще могат да се обучават в една коренно различна образователна среда.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов -  Имам питане в параметрите на кредита има една точка максимален лихвен процент 6 месечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4,083%. Това ли е крайния параметър или максимално ще става до там? А колко е в момента договорения?

Славов - 1,42 - едно към едно дословно сме разписали и в предложението условията, при които фонд ФЛАГ, като създаден от държавата орган отпуска кредитите, на която и да е от всичките 265 общини в България. Това са условията на фонд ФЛАГ. И тези максимални лихвени проценти са онези, които управителния съвет на фонд ФЛАГ е определил като нива на лихвени проценти, на които да се отпускат тези оборотни временни кредити, кредити за оборотни средства, за да се подпомогне изпълнението на проектите реализирани с европейски пари по европейски програми. Искам само да споделя само, че с процеса на работа се е случвало неведнъж, не мога да отговоря точно в момента колко е лихвения процент, точно към момента, защото ние точно към момента не ползваме такъв лихвен кредит от фонд ФЛАГ, за да ви го кажем. Но в годините назад, този лихвен процент е плувал и е предоговарян неведнъж в зависимост от правилата, които се определят от решенията на управителния съвет на фонд ФЛАГ. За предната ОП, имаше подпомагане финансово от световната банка, с което на определени общини, за наше щастие и община Ямбол попадна в тази част на общините, на които бяха опростени над 50% от вече изплатените дължими лихви. И на община Ямбол, чрез световната банка бяха върнати над 200 хил. лв., които ние бяхме платили като лихви. Което за нас си беше едно добро признание и много сериозно финансово подпомагане допълнително, тъй като средствата не са малко. А иначе в зависимост от големината на общините има допълнително разделение и разделяне коя община какъв процент от този лихвен процент плаща.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя с промяната.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – 1                             въздържали се – няма

Аз съм „за“, устройството ми прави проблем - 31 „за“, „против“ няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, по ДБФП № от ИСУН BG16RFOP001-1.017-0002-C01, № РД-02-37-15/12.01.2017 г. по процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.007-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“,  на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на дълга – 2 600 000 лева (два милиона и шестотин хиляди лева);

·                    Валута на дълга – лева;

·                    Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·                    Условия за погасяване:

-                     Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия орган, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.017-0002-C01, № РД-02-37-15/12.01.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства.

·                    Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

·             Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка;

·            Начин на обезпечение на дълга:

-                     Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № от ИСУН BG16RFOP001-1.017-0002-C01, № РД-02-37-15/12.01.2017 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-                     Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Ямбол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Ямбол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

           2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ № 1, ет. 4, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне на представител на Община Ямбол за участие в комисията за изработване на Областна здравна карта на област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова - ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от  проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 29                         против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от  проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 1                 въздържали се – 3

            Аз съм „за“, значи 28 „за“, „против“ няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 29, ал. 4 от Закона за лечебните заведения:

1.    Дава съгласие за представител на Община Ямбол, в комисията за изработване на областна здравна карта да бъде определена г-жа Неда Бъчварова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол.

2.    Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде Заповед, с която да упълномощи г-жа Неда Бъчварова – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Ямбол, за участие в комисията за изработване на областна здравна карта. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане План на община Ямбол за противодействие на тероризма.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от  проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                         против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от  проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                         против – няма           въздържали се – 1

            Аз съм „за“, К. Йоргова е „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с Решение № 669 от 02.11.2017 г. на Министерски съвет на Република България приема Общински план за противодействие на тероризма.

2. Възлага на кмета на община Ямбол да утвърди представения проект на План на Община Ямбол за противодействие на тероризма.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общински училища в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – няма           въздържали се – 2

            Бакърджиев е „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с изменение и допълнение в ДВ. бр.77 от 26 септември 2017 г. на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредбата:

             Приема изменение и допълнение на Системата от правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на детска градина „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов - ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – 2                 въздържали се – 4

            Аз съм „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс:

Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок в размер на 718,19 лв. на детска градина „Пролет“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно промяна на дейността на Общински детски комплекс – Ямбол, като Център за подкрепа за личностно развитие, чрез допълване с дейност по кариерно ориентиране и консултиране и изменение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова - ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 7                           против – 2                 въздържали се – 3

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 26                         против – няма           въздържали се – 7

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 310, ал. 5, във връзка с чл. 311, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

3.    Считано от 01.01.2018 г., дейностите на Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР, се допълват с дейност по кариерно ориентиране и консултиране;

4.    Дейността по кариерно ориентиране и консултиране да се осъществява от Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР, на адрес гр. Ямбол, ул. „Бели Дрин“ № 11, вх. А, ет. 1.

5.    Цялостното обзавеждане и оборудване на досега функциониращия Център за кариерно ориентиране – Ямбол, да се прехвърли в собственост на Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР;

6.    Кадровото обезпечаване на дейността по кариерно ориентиране и консултиране да се осъществи чрез 4 щатни бройки, с които се увеличава числеността на Общински детски комплекс – Ямбол – ЦПЛР;

7.     Община Ямбол поема 20 % от издръжката за обезпечаване на дейността по кариерно ориентиране и консултиране;

8.         Приема изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Ямбол както следва:

                 §1. Ал. 1 на чл. 2 се изменя и допълва по следния начин:

  „Общински детски комплекс – Ямбол е Център за подкрепа за личностно развитие, според дейността си по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗПУО.“

                 §2. Ал. 2 на чл. 2 се изменя и допълва по следния начин:

 „Общински детски комплекс – Ямбол изпълнява дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5 от ЗПУО, като:“

                §3. Към ал. 2 на чл. 2 се създава нова т. 3 „Осъществява кариерно ориентиране и консултиране на децата и учениците;“

                 §4. Ал. 1 на чл. 4 се изменя и допълва по следния начин:

 „Общински детски комплекс – Ямбол осъществява общинска политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст в община Ямбол като организира и провежда дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, и осъществява кариерно ориентиране и консултиране на децата и учениците.“

                 §5. Към ал. 2 на чл. 4 се създава нова т. 4 „Кариерно ориентиране и консултиране;“

                 §6. т.1 на ал. 2 на чл. 8 се изменя и допълва по следния начин:

„1. Брой на учебните седмици – за постоянните и временно-действащите групи;“

                 §7. ал. 3 на чл. 9 се изменя по следния начин:

 „ОДК-Ямбол организира извънкласни дейности и консултации в периода от 09,00 ч до 19,30 часа. Пропускателният режим се определя със заповед на директора“.

                 §8. В „Заключителни разпоредби“ се създава нов §3. „Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет”.

7. Възлага на Кмета на община Ямбол да предприеме последващи действия по законосъобразност, относно промените в дейността и структурата на Общински детски комплекс – Ямбол.

 

 

Ибришимов – Обявявам тридесет минути почивка, 11.00 часа. ПК БФ да разгледа предложението относно ТБО 2018г.

След почивката кворум 30 съветника в 11.30 часа.

 

 

           

ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно предоставяне на ДМА - 8 броя паркинг автомати на ОП "Платени зони за паркиране".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков - ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

І. ОП „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ЕИК 0009704960161, с адрес: ул. „Александър Стамболийски“ №29, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

Количество

Бр.

Обща стойност, лв.

1.

Автомати за платено паркиране марка „Parkeon“, модел „Strada“

 

8 броя

67 152.00

ІІ. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно отпускане на ЕФП на Йордан Илиев Илиев.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30             против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XVI заседание на ОбС Ямбол, проведено на 30.01.2017г. отпуска еднократна финансова помощ на Йордан Илиев Илиев от гр. Ямбол, живущ в кв. „Г. Бенковски“ бл.7, вх.Г, ет.8, ап.32 в размер на 500 лв. (петстотин лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28             против – няма                       въздържали се – 4

            Аз съм „за“.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Дечо Ангелов Минчев, Жельо Ангелов Минчев и Желка Ангелова Минчева с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Марица”  № 9-Д.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2018г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

_____________________________________________________________________________________

 

Славов - Достатъчно значима тема, която последните няколко седмици пак набира сериозен интерес или по скоро една група граждани се опитват изкуствено да създадат сериозен интерес към тази тема, изцяло деформирайки истината, което си е техен подход от дълго време, откакто са се индикирали в публичното пространство. О темата сама по себе си е достатъчно значима най-малко, за да обясним на ямболии защо нищо не се променя от онова, което е било преди две, три години. И аз ще се опитам съвсем конкретно, правейки съответните сравнения да обясня, че нищо не се е променило за никого и всичко останало е само опит да се събудят пак някакви страхове у хората и да се нагнети някакво измислено напрежение. Първо и всеки път, ако е необходимо ще повтарям, такса битови отпадъци за гражданите не се променя. Такса битови отпадъци за бизнеса не се променя. Променя се единствено и само таксата, която се събира за вдигането на съдове за тази част от бизнеса, които са си заявили, че услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, и депониране ще бъде извършвана на съд, което закона позволява, а не регулярно по общия ред, както е за всички останали. Това е една допълнителна услуга, която по закон е възможна и която в годините назад бизнеса е ползвал достатъчно и е един допълнителен гъвкав инструмент, с който да могат по правилно да се разпределят средствата, когато стане дума за разчет в бизнеса. Факт е, че спрямо 2016 г., спрямо 2017 г., цената за вдигане на съд за бизнеса, разбирайте дали ще бъде тип бобър по-голям или по-малък съд за отпадъци се променя, но не, защото има някаква промяна в нормативна база, промяна в договорите, които сме сключили с фирмите, които изпълняват тази услуга по сметосъбиране и сметоизвозване, а и почистване на териториите, а защото 2016 и 2017 г. с решение на ОбС е приета една по-ниска стойност, която за мен, а и за всички останали беше и е реверанс към бизнеса в Ямбол. Реалната сума, която трябва да бъде събирана, спрямо предложената цена на услугата от изпълнителите на тази услуга такива, каквито са избрани след законно проведените обществени поръчки за избор на изпълнител на такъв вид услуга, както е оказано по закон е тази, която предлагаме на вашето внимание за 2018 г. предните две години, цената е била по-ниска и това е било моето предложение като опит за подпомагане, може и да е малко, на бизнеса. Преди да започна по същество искам да кажа само, че тази малка група от хора, които се опитват изкуствено да нагнетяват напрежение в общественото пространство, пускаха много сигнали, до кой ли не. И по техни сигнали, само преди няколко дни приключи нарочна, изрична проверка на АДФИ, която провери абсолютно всички договори, които касаят и аз ще ви зачета буквално: Проверка за законосъобразност на отчетените през 2016 г. разходи за дейностите по  чл… ЗМДТ, в т.ч. спазването нормативната уредба в областта на ОП, строеж депо, кл.1, по ОП Околна среда, документална обосновка на плащанията, действително извършени дейности 2013-2016г. Като в първата точка, обхвата на проверката на АДФИ беше за абсолютно всички договори, които касаят чистотата, поддържането на чистотата на града, разбирайте договорите за сметосъбиране и сметоизвозване, за обслужване на депо и за почистването на обществените територии. Нито едно нарушение по никакъв начин не е констатирано от АДФИ. Защо започвам с това? Като продължение на онази моя мисъл, че едни хора, в предните точки визирах конкретно БСП, тук една друга малка група от хора, ама много малка нямат и 10 човека, подкрепяни от БСП, които се опитват всячески, а пък и да не ги обезличаваме, те си искат своята светлина, които се опитват всячески да спънат развитието на града и да затормозят работата на администрацията. Целта на тази проверка и крайния резултат е предварително ясна. Целта е да затормозим администрацията и кмета, така че да не може да си извършва нормално другите задължения, каквито и както трябва да бъдат извършвани. Крайния резултат, ако може, докато текат проверките, да бъде оплют кмета, администрацията и всички останали, които имат отношение по някакъв начин в очите на хората, да бъдат омаскарени, очернени и обезличени. Да де, ама не. Едно е да искаш, второ е да можеш, трето е да го направиш, а четвърто да ти повярват хората. Проверката е минала и това е основния държавен орган, който може да проверява законността на този тип договори, както и сметна палата, и на сметна палата мина проверката, пропуснах. Никъде няма констатация за никакво закононарушение. А и двете институции с поправките в закона от предходните години имат правомощията, ако констатират такива закононарушения директно да пуснат сигнали до прокуратура и директно да глобят съответните лица, които носят съответната административна отговорност. А ако констатират друга извън административната отговорност, сигнал до прокуратурата, който органа с възможност да продължи по съответния процедурен ред. Няма нарушения. Защо тръгвам от там, защото в момента аз предлагам на вашето внимание решение, с което нищо не се променя, нищо не се променя и за бизнеса извън обхвата на депонирането на съд и той наистина е променен. И ще го зачета, както правилно са го чели и всички останали. Ще ви подведа за числото 2016 и 2017 г., защото не е пред мен, но от 1 500 грубо казано в момента е 3 800 за един път седмично на вдигане на съд, контейнер съд, бобър. Пак казвам нищо не се е променило в предходните години. Просто с мое предложение и с решение на ОбС таксата беше два пъти и половина по-ниска. Сега е такава, каквато ни я е предложил конкретния изпълнител на конкретната услуга. Тази разлика, ако се питате от къде е била плащана, тя е била плащана от всички суми, които са плащали всички граждани и бизнес на Ямбол, и е била своеобразна форма, реверанс подпомагане на бизнеса. Онова, което масово се наслагва в публичното пространство, че едва ли не ние като много по-неумееща да управлява средствата община и персонално кмета, трябва да се поучим от опита на Сливен. защото в Сливен промилите за финансиране на такса битови отпадъци и такса смет, т.е. и план-сметката на такса битови отпадъци са по-малки от тези, които ние сме приели в община Ямбол. И пак да, ама не. Класически опит някой да насложи в публичното пространство една лъжа, да я изговори много пъти и тази лъжа да стане истина. Промилите за такса битови отпадъци, първо данъчните оценки не са еднакви. Община Ямбол, попада в тази група общини, която е ниво под тази на община Сливен. Община Сливен е в една група с други по-големи от община Ямбол, така са разпределени, данъчните оценки зависят и от това. Нашите данъчни оценки на имотите са по-ниски, така както са по-ниски и от на големите градове, по-ниски и от София, Бургас, Пловдив, Варна, Стара Загора, те са по-ниски и от тези в Сливен. разходите за този вид дейности, сметосъбиране, сметоизвозване, почистване на териториите, обслужване на регионално депо, като вид разходи са почти еднакви в цялата територия на държавата. Така, както строителството като единица стойност на строителна дейност, примерно зидане, мазане, измазване или каквото и да е друго са почти едни и същи, защото цената на материалите е една и съща, цента на труда е почти един и същ навсякъде, търсенето обаче определя цената на крайния продукт. И в Ямбол, ако цената на кв. м. на готово жилище е ориентировъчно казано около 500 евро на кв. м., в София в момента е над 2 000 евро на кв. м. при същата цена на строителните материали и в голяма част и на труда малко по-скъп. Но цената е според търсенето. От тук обаче излизат няколко въпроса. Защо Сливен таксата е по-малка, това е едното. Второто е и това никой не иска да го погледне, защото не им отърва. Ние си правим така разчета, точно както е по закон. И аз така го предлагам, защото така е редно като кмет. Според закона този, който генерира отпадъците, трябва да заплати за съответната услуга и парите за това идват от такса битови отпадъци и съответната план-сметка, която ги разпределя. И ние на 100% си правим сметката парите за това да бъдат осигурени от събирането на такса битови отпадъци. В община Сливен обаче не е така. И на кмета Стефан Радев му е изключително тежко, че завари такава диспропорция и се опитва всячески да я навакса, сигурно ще му е трудно да я навакса и до края на мандата си. И не му завиждам, защото за 2015 г. в Сливен план-сметката е била 7 445 000 лв., официални данни, които ги има на сайта на общината и всеки може да ги погледне естествено , както и на нашата община. От които от такса битови отпадъци от населението се събират 2 730 691 лв., а общата сума, която трябва да се плати е 7 445 825 лв. За дофинансиране от данъците на хората, което не е такса битови отпадъци за 2015 г. - 4 915 000 лв. За 2016 г. при план-сметка 7 600 000 лв. ориентировъчно – 2 900 000 лв. се събират от хората, дофинансиране - 4 700 000 лв. приблизително. За 2017 г. при 8 285 000 лв. общ разчет, които трябва да се платят чистота от гражданите се събират 2 937 000 лв., дофинансиране - 5 348 350 лв., говорим за тази година, която изтече. За 2018 г. при 8 379 000 лв. сметка -3 350 събиране от граждани, за дофинансиране 3 828 000, останалите не знам от къде си ги вземат. Може би накрая пак от данъците на хората, но в края на годината, т.е. средногодишно, ако 2017 г. като ориентир, община Сливен е доплащала данъците на хората 5 350 000 лв. Това ще рече, че, ако ние трябва да извадим такива пари, да не са 5 350 000 лв., 3 350 000 лв., ами че тя нашата капиталова програма за благоустройство на целия град едвам достига тази стойност. Това означава, че няма проблем да намалим стойността, но тогава нищо не трябва да се случва. И този, който си плаща, както е по закон, защото ние спазваме закона, спрямо жилището, на което се облага си плаща и отпадъка, това няма да се случи. Но от данъците на всички ще се доплати разликата и парите от данъци, които ние ползваме за благоустрояване на града, за покриване на нуждите ни, които са по закон вменени, за детски градини, детски ясли, храна, благоустрояване и всичко друго просто ще свършат. 5 350 000 лв. за 2017 г. плаща община Сливен, пак казвам ние да платим 3 500 000 лв., все пак по-голяма община е, това са огромни пари. Защо го казвам, защото очаквам включително и днес в залата това да е част от темата , на която ще се упражняват не малко от политическите опоненти. Реалността е такава, колкото и да се упражнявате и да не се упражнявате, реалността е такава. Ние спазваме закона и искаме от хората онова, което по закон е определено по начина, по който закона е го е казал. Много други общини водени от популизъм, за да спечелят политическото доверие най-вече на хората, за да не им вдигат данъците, така както трябва да си покрият конкретните разходи по закон, т.е. таксата битови отпадъци, са завишили данъците, защото щекотливата тема е такса битови отпадъци и отпадъци. Завишили са обаче и са доста по-високи, независимо от по-високата данъчна оценка промилите за Сливен са със 7, 8 десети по-високи от нашите, с което компенсират ето тази разлика. Нашите промили са за жилищни имоти 1,98, за нежилищни и за нежилищни имоти на фирми и на граждани по 1,98, а на Сливен са по 2,7. Виждате над 7 десети в повече, това са много пари, приблизително 1/3, с която според мен директно се ощетяват гражданите на съседната община. Затова казах, че на кмета на Сливен му е изключително трудно. Това е един от най-големите проблеми, с които се сблъска още в началото на мандата и най- вероятно няма да успее да го изчисти независимо от многото опити и предприети стъпки, които направи, за да се навакса това изоставане в събирането на реалните пари, които покриват реалните разходи за такса битови отпадъци. Още нещо, което мисля, че е изключително важно да го споменем, това е че основното вдигане на тези разходи идва от нормалното поскъпване на живота, каквото постоянно се случва всяка година и всички сме свидетели. Едното, от които е минималната работна заплата. Една голяма част, даже по-голямата част от парите, които събираме отиват за дейности, в които определящ фактор в ценообразуването е ръчния труд и работната заплата. За 2016 г. минималната работна заплата е била 420 лв., за 2017 г. е 460 лв. От 01.01.2018 г. става 510 лв. За 2015 г. беше под 400 лв., 380 лв., ако не се лъжа. И ми е много интересно, когато излезе тук някой да се упражнява в реторика и политиканстване, както и тази групичка от хора, които се опитват в града да нагнетят напрежение, защо не са излезли и им давам предложение те да направят точно толкова мотивирано искане и предложение към Министерски съвет, към Народно събрание, да не се вдига минималната работна заплата, да се намали, така както искат да се намали такса битови отпадъци. Да ама живота не може да позволи подобно нещо, защото всеки се бори да бъде добре и всички ние се борим да вървим напред и нагоре, а не назад и надолу. Затова хората са казали да имаш богати и здрави приятели, а не бедни и болни. Не за друго, когато хората имат проблем, затова сме общност, помагаме си. Но движението и развитието е само напред и нагоре, няма назад и надолу. Назад и надолу е регресия. И какво се иска в момента, ние от едно постигнато ниво, което с много усилия сме успели да защитим и като нива включително на плащания, и нива на сключени договори, и цени на услуги от фирмите към гражданите на Ямбол, в момента се налага намаляйки таксата битови отпадъци или да намалим обема на извършваните дейности по почистване, защото само това е правилния ход или да плащаме, както плащат съседния Сливен, живи пари от тези, с които поддържаме нивото на града за такса битови отпадъци, с което ще лишим града от това да си поддържаме детски градини, детски ясли, благоустрояване и всичко останало. Ами добре, излезте и кажете на Министерски съвет намалете на тристранката, където са бизнеси, профсъюзи, намалете минималната работна заплата. Защото като вдигне правителството минималната работна заплата, бизнеса веднага следва и ако бъркам тук има хора от бизнеса нека ме поправят, но бизнеса веднага следва логиката на това вдигане, защото работните веднага искат по-високи нива на заплащания. Ами, че тя минималната работна заплата като стане 510 лв. от другата година, а човека взима 550 лв. и то експерт, специалист, то тогава става абсолютно неравнопоставено. Дори и 600 лв. да взима, като му удържат данъците, те пак ще станат толкова, колкото взима един човек, където никога не е работил или за най-ниско квалифицирания труд, за което се дава минимална работна заплата. Затова искам да успокоя всички още веднъж, вдигане на такса битови отпадъци за 2018 г. няма нито за гражданите на Ямбол, нито за бизнеса на Ямбол, няма за никого. Има вдигане само на еднократните, т.е. само на заявената услуга за вдигане на съд, контейнер тип бобър, който за една година и при кратност за сметоизвозване на битовите отпадъци един път седмично вече е с предложена такса 3 834 лв. при приблизително на около 1 600 лв. или 1 800 лв. беше за 2016, 2017 г. Извинявам се, тази такса, която през цялото време ви цитирах беше таксата на община Сливен. извинявам се искрено. Таксата на община Сливен е 3 834 лв. На община Ямбол веднъж седмично е 1 288,56 лв. Още веднъж да повторя, защото тук, както ви казах много документи станаха и се обърках. Таксата за 2017 г. за еднократно вдигане веднъж седмично на община Сливен е била 3 834 лв., на община Ямбол е 1 288 лв. Като заключение на това, което исках да ви кажа, останалото го има в разчетите на предложението. Като заключение, с което и започнах с искането за включването на точката като извънредна в дневния ред на днешното заседание. Само такса битови отпадъци е общ административен акт и тя като такава трябва да стои един месец на сайта на общината, както е по закон. Таксата битови отпадъци не се променя, но се променя в частта на еднократното вдигане на контейнер във всичките три измерения на контейнерите като литри, което за нас беше достатъчно основание, за да няма изрично или излишно напрежение на ново жалене, както се направи миналата година. Да се обяви един месец по-рано, да се спазят всички, дори и тези законови изисквания, които не са необходими според нас, но, за да сме извън хипотезите, за каквото и да е жалене, това един месец да стои, заради което и е внесена сега. План-сметката не е необходимо да бъде качена един месец предварително. Има изрично изискване в закона, че план-сметката от 01.01.2020 г. и тя трябва да отговаря на тези изкисвания за общ административен акт, но от 01.01.2020 г., а не от 01.01.2018 г. Затова ние сме качили само такса битови отпадъци и нищо друго, т.е. в решението има естествено и план-сметката и затова точките са две, план-сметката и такса битови отпадъци, но по закон и по изискване това не е така. И като завършек само още веднъж да кажа, вдигане на такса битови отпадъци няма.

Костов – ПК БФ приема предложението (приложен протокол)

Сивкова – Като продължение на това което каза г-н Славов, с промяната на закона действително план-сметката трябва да стои на сайта един месец, а наредбата трябва да се приеме до март следваща година. Колкото до тава, че спонсорираме бизнеса за 2016 и 17г., контейнера Бобър е бил 3542 лв. при ежедневно извозване, а за 2018 се предлагат 9044 лв. при ежедневно събиране. Аз разбирам, че досега се правили реверанс към бизнеса и гражданите са плащали разликата между реалната стойност, която е предложена от изпълнителя на поръчката, две години по ред. Едни свежи пари сме давали като някакъв реверанс, с решение на ОбС, без да ни се даде цялата картина. Това е изкл. скандално, подвеждане на ОбС. Г-н Славов намеси мин. раб. заплата, не виждам каква е връзката като той каза че нищо не се променя. Промилите са същите, разходите са същите като до сега. На пръв поглед излиза, че няма никаква промяна и всички трябва да са спокойни. Аз и колегите ми от БСП не сме съгласни с това, което тук се коментира и то подвеждащо в тази зала. Първо, относно размера на план-сметката – в т.1 за сметосъбиране и сметоизвозване са 1 386 900 лв., както миналата година, в същото време със заповедта на мета от 6 октомври, с която са определени районите за събиране и честота има драстична разлика с мин година. Контейнер тип Бобър от 1507 намаляват на 1405, т.е има намаляване на съдовете и влошаване качеството на услугата. Намалява ежедневното им събиране от 277, на 206, през ден от 1180, сега 792. Имаме влошаване качеството на услугата, което трябва да доведе до намаляване на разхода. Относно предварителното третиране на отпадъците също трябва да намалее сумата, работа по депото – за източване, транспортиране и пречистване на инфилтрата 124 000лв., в същото време на комисията г-жа Камбарева каза, че са около 70 хил., не се знае защо е тази разлика. Тези дейности не са присъщи за работата на депото. Тези пари трябва да се търсят по линията на дефектите и щетите, а не да се начисляват на гражданите в таса - смет. За нас план-сметката е некоректна и некоректно са формирани самите промили. Предлагам сумата в т.1 да стане 1286900, да отпадне за източване, транспортиране и пречистване на инфилтрата и пл. сметката да стане 4862987. За жилищни имоти т. 2.1 – промилите да станат съответно 2.1, 0.40, 0.80. За нежилищни имоти да станат    – 3.74, 1.00 и поддържане и експлоатация депо 1.7.

Додов – Имам въпрос към ОА по т.2.3, за контейнерите, където сумата е завишена в пъти. Защо не е предложена редуцирана схема за извозване? Как би следвало да гласувам г-н Председател, като не съм съгласен с т.2.3? В ПК гласувах против, за да мотивирам сега защо.

Славов – В декларациите, които се попълват може да се отрази кратност по желание. На база определена от ОбС, се определя стойността на 1 извозване и може да извозва колкото заявите. Няма как да се отразят в пл. сметката всички хипотези, които иска бизнеса. Няма проблеми да се намали кратност, изчислява се единично. Колкото до това, което говори г-жа Сивкова, бяха само неистини. Ако отворите закона, ще видите, че наредба още няма, генерирана в пространството. Като ги лъжете хората, поне казвайте всичко. Няма наредба г-жо Сивкова, няма начин да бъде направено. Няма никаква промяна на териториите, на много малко места се променя кратността, някъде надолу, някъде нагоре, адекватно във времето. За това се правят тия заповеди всяка година. В начина на разходване на средства промяна няма. Занижение на качеството – няма такова нещо. Това е само във вашите глави и в главите на хората, които идват при вас и ги карате да пишат някакви сигнали. Вие виждате само намалението, вижте и завишението. Работата на ОА е да направи разчета за парите, накрая става въпрос за умножение на съдове, литри накрая едни пари трябва да излязат. Вътрешно разместваме, но така че да се запази качеството и да се похарчат правилно парите. Като излизате пред хората говорете истини,  а не да заблуждавате хората. Ако някъде има проблем се реагира веднага, фирмата се санкционира, ако е необходимо. Има си ред, има си договори и фирмите се задължават да изпълняват качествено дейността си.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Сивкова.

Гласували      за – 9               против – 22                           въздържали се – 1

            Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Сивкова.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10             против – 22                           въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 23             против – 8                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22             против – 9                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински Съвет-Ямбол одобрява План-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2018 г.:

 

 

 

 

 


 

ПЛАН-СМЕТКА

 

 

за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2018 г.

 

Вид услуга

За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване

За дейностите по чистотата

За предварително третиране на отпадъците

За експлоатация, мониторинг и поддръжка на депо

Самоначисляване на невъзстановим ДДС за сметка на община Ямбол

Обезпечения и отчисления

ОБЩО

1

Сметосъбиране и сметоизвозване

1 155 750

0

0

0

231 150

0

1 386 900

2

Поддържане и експлоатация на депо, в т.ч.:

0

0

800 010

249 988

210 000

743 418

2 003 416

 

 - за предварително третиране

 -

 -

800 010

 -

160 002

 -

960 012

 

 - обезвреждане на отпадъци

 -

 -

 -

137 214

27 443

 -

164 657

 

 - мониторинг на ДТБ

 -

 -

 -

4 200

840

 -

5 040

 

 - дейности, необходими при експлоатация на депото до достигане до проектните коти за депониране и изграждане на газоотвеждаща система

 -

 -

 -

4 734

947

 -

5 681

 

 - за източване  и транспортиране на инфилтрат от  ретензиония басейн

 -

 -

 -

72 000

14 400

 -

86 400

 

 -за пречистване на инфилтратни води в пречиствателна станция

 -

 -

 -

31 840

6 368

 -

38 208

 

 - разходи за обезпечения по чл. 60/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

14 418

14 418

 

 - разходи за отчисления по чл. 64/1 от ЗУО

 -

 -

 -

 -

 -

729 000

729 000

3

Поддържане на чистотата на обществени територии, в т.ч.:

0

1 697 279

0

0

0

0

1 697 279

 

 - почистване на уличните платна, площадките, алеите, парковите и др. територии от населените места, предназначени за обществено ползване

 -

1 697 279

 -

 -

 -

 -

1 697 279

ОБЩО

1 155 750

1 697 279

800 010

249 988

441 150

743 418

5 087 595

 

 

 

 

Забележка: Подробни данни са представени в Разчета за необходимите средства - Приложение №1 към план-сметката.

 


2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.9 и чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2,46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0,90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4,04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1,20‰

- поддържане и експлоатация на депо –1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

365

 

9044.70

0,96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

182

 

4509.96

0,96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

 

3023.16

0,96‰

1.04‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

 

651.48

0,96‰

1.04‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

373.32

0,96‰

1.04‰

 

2.4. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване и на таксата за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, се определя пропорционално върху данъчната оценка на жилищните имоти на гражданите и предприятията и нежилищните имоти на гражданите и пропорционално върху по-високата между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на предприятията.

 

2.5. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2018 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

 

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и осмото заседание на  ОбС Ямбол. Пожелавам Ви весело посрещане на Новата година. Бъдете живи и здрави!

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова