ПРОТОКОЛ № ХХІХ

 

           

            Днес, 31.01.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 0012/24.01.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 31. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Захари Захариев, Павел Додов.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова и Красимира Петрова – зам. - кметове на община Ямбол, Ант. Кабрански – секретар на община Ямбол, Антония Царева, Йорданка Павлова – сектор Бюджет.

В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри двадесет и деветото заседание на Общинския съвет. Прочете благодарствено писмо от Църковното настоятелство на храм „Св. Николай Чудотворец“ за финансова помощ през 2017г. (приложено към материалите по заседанието)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев – ХБМ“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Тетово" № 5, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ II - 382, кв. 53, одобрен със заповед I- А-630 от 02.08.1994г., ул. „Акация“ № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идн. № 87374.512.493, м. "Кайнашки баир", СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ с идн. № 87374.37.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на ж.к. „Г. Бенковски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за трафопост", кв. 84 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПУР за улици между кв.26 и кв.24, и кв.26а по плана на гр. Ямбол - Каргон, и проект за ПУП - ПУР за ПИ 87374.549.411 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ХVІ-578, общ. кв. 85 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 31            против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев – ХБМ“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Тетово" № 5, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ II - 382, кв. 53, одобрен със заповед I- А-630 от 02.08.1994г., ул. „Акация“ № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идн. № 87374.512.493, м. "Кайнашки баир", СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ с идн. № 87374.37.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на ж.к. „Г. Бенковски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за трафопост", кв. 84 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПУР за улици между кв.26 и кв.24, и кв.26а по плана на гр. Ямбол - Каргон, и проект за ПУП - ПУР за ПИ 87374.549.411 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ХVІ-578, общ. кв. 85 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 24                         против – няма                       въздържали се – 8

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, всяка година, приблизително по това време, общинският съвет се събира по предложение на кмета за приемане на годишния бюджет на Община Ямбол. Най-важният документ, който определя политиката на общината за цялата текуща година. На мен лично това ми е 11 път, в които входирам такъв документ в общински съвет и за моя голяма радост всяка следваща година и аз лично, надявам се и Вие, а и ямболии  да виждат смисъла от това, което общината прави следвайки решението на общинския съвет, който приема бюджета определящ политиката на общината. Тя се определя в различните сфери, които са определени по закон и нормативна уредба, а тези сфери са много точно и ясно урегулирани. Много хора си мислят, че от общината зависи абсолютно всичко, особено малко по-възрастните и по-големите, по инерция свикнали в годините назад да знаят, че един началник или група началници в народния съвет или в сградата на общината определят законите в града. Отдавна не е така и отдавна общината е ограничена в своите правомощия до много конкретни, точно и ясно описани в закона дейности, отдавна общината не е най-големия инвеститор, отдавна общината не е най-големия работодател, отдавна общината няма тези силови инструменти, които е имала навремето да определя начина, по които да върви обществения живот. Но за сметка на това, общината, чрез общинския бюджет, който общинския съвет приема, може да създаде условията за един нормален живот в града и за едни нормални обществени отношения. Много ценно и важно е не само ямболии да се чувстват комфортно в собствения си дом – гр. Ямбол, но и да виждат перспективата и надеждата за развитие такава, каквато всеки нормален човек я иска, много е важно да виждат постоянно променящата се среда около тях и то към по-добро, създаваща им повече удобства, разкриваща им повече възможности за реализация, така, щото да чувстват сигурност не само към околната среда, но и за работа, и за социално подпомагане, и за образование, и за култура, и за туризъм, и за всичко онова, което създава перспектива за развитие на града. И всъщност точно това дава като инструмент, дава като възможност бюджета на Община Ямбол. За моя голяма радост и тази година сме намерили според мен баланса и продължението на политиката по приемственост от всички предходни постижения, които сме постигнали в пътя си да правим Ямбол по-добро място. Както казах най-общо по-добро място за живот, но не само за живот, а и с перспектива и надежда за развитие. При тази политика на приемственост, ако в първите години е била малко странна и не са се виждали резултатите, мисля че през последните две резултатите стават все по-видими, все по-явни и все по-радващи всички ямболии, защото в момента имаме намерен баланса на интереси и онова ниво на спокойствие в работата на детските градини, да имаме спокойствието на  родителите, да имаме спокойствието на  децата, да имаме спокойствието на  персонала, в детските ясли, социалните заведения, в сферата на образованието, в частта която зависи от общината, в сферата на културата както и създаването на предпоставки за спокойствие на инвеститорите, когато припознаят Ямбол като място за инвестиции, което предполага и създаване на нови работни места. Казвам го защото всичко това в годините ни е коствало много усилие като администрация и немалко усилие на общински съвет, за да вземе понякога и трудни решения,  и да финансира дейности, които към даден момент са изглеждали като не толкова обясними. Но всичко това, което се е натрупало в годините в момента ми дава възможността да ви предложа бюджет, които да продължи това натрупване и тази приемственост от предходните години и да ни гарантира продължаващото стабилно развитие на гр. Ямбол. А то тръгва първо от финансова стабилност, каквато категорично Ямбол има и ние трябва да сме горди с това, че заедно с помощта на общински съвет и помощта на администрацията, с която работя сме успели да постигнем, този синхрон та в момента сме едни от отличниците в държавата като финансова стабилност. Отварям само скобата, защото само на 20км., съседния на нас град, миналата година тегли кредит от 25 млн., 15 от които са за покриване на стари дългове, а 10 за рефинансиране на стари дългове. Други градове също теглят кредити за покриване на стари задължения или за рефинансиране на стари задължения. Докато Ямбол в момента е запазил тази финансова сигурност, която му дава възможност от тук натам без да злоупотребява и без да преминава критичната точка на финансова стабилност да черпи финансов ресурс, което надявам се през годината ще се случи, така че да даде един, ама още по сериозен скок на града в развитието му. Изключително съм доволен, че имам възможността да ви предоставя  бюджет, който запазва структурата, която като баланс постигнахме преди няколко години на предприятията. Тези няколко общински предприятия, които са реалния инструмент за постигане на общинските политики в сферите, в които те се реализират, които да дават спокойствието на гражданите. И какво имам предвид – ОП „Паркове и зони за отдих“, когато 2011г. стартирахме ремонта на градската градина и парк „Боровец“ беше едно невъобразимо противопоставяне с толкова много емоция и приказки, охулващи онова което общината прави, та чак не ми се иска да се връщам назад във времето. В момента, в който реализирахме проекта ОП, което към него момент се грижеше започна малко по малко да надгражда онова, което правим, все пак живота показва, че трябва да има разделение на дейностите на предприятията и затова ги структурирахме и специализирахме. И в момента мога с гордост да кажа, че ямболския парк е един от най-добре поддържаните в държавата, и не само парка – детските площадки и всички онези зони, за които то се грижи. По признание на одитиращите фирми, които всяка година по закон са длъжни да одитират детските площадки във всяко населено место, Ямбол е един от градовете с най-добре поддържани такива площадки. ОП „Комунални дейности“, ОП „Спортни имоти“, ОП „Туризъм и култура“, всичките те си изпълняват дейностите и се усеща все повече смисъла от тяхното създаване, и от стопанисването, и контрола там, така както са им възложени, за да могат хората в Ямбол да видят смисъла от разходванетo на  техните пари, защото тези предприятия се финансират от данъците на ямболии.  В сферата на чистотата, мисля, че Ямбол е един от най-чистите и най-добре поддържаните градове, и като зелена система, и като чистота, и това не е мое признание. Това е признание от всички гости, които идват в града и всички независими контролни органи извън общината, които проверяват града. В сферата на туризма и културата постигнахме в предходните години успехи, които задължително трябва да бъдат надградени и продължени и с този бюджет. И ако някой 2011, 2012, 2013г. се е чудил защо ние правим европейски проект за възстановяване на Безистена в този вид, или на Кабиле, или създаваме Музея на бойната слава и подпомагаме всички културни институти – надявам се вече да не си го задават този въпрос. Защото в началото на 2017г. приехме наградата на всички българи за 2016г. за най-добра туристическа дестинация на античния град „Кабиле“, а тази година – ето тази хубава награда, която стой пред вас е първа награда за Община Ямбол, за Безистена по-конкретно за ЕДЕН дестинациите, европейския термин зад който се крие – Нови туристически неоткрити дестинации. От цялата държава Ямбол, с Безистена, е на 1-во място, с четирима подгласници, заради което влизаме в европейския каталог на всички нови европейски дестинации, с което Ямбол и Безистена ще бъдат рекламирани, влизаме във всички туристически реклами на Министерството на туризма, с което Ямбол ще бъде рекламиран. Заради което обаче трябва да има някой, който не само да се грижи но и да развива продукта, заради което предприятието „Туризъм и култура“, което също е създадено с нашия бюджет и функционира започват все повече хората да осмислят дейността му и да осмислят защо това е необходимо. Създаването и продължаването на благоустрояването на града, създаването на все по-добра градска среда – поредна година залагаме в бюджета достатъчно средства за текущ ремонт на улици, тротоари, зелени площи и допълнително ремонти, които влизат в капиталовия списък. За наше съжаление собствения ресурс на града не е толкова голям,  че да можем за много кратко време да направим всичко онова, което искат хората. Но ако се върнем мъничко назад, за да видите как стъпка по стъпка сме надграждали така, че вече да имаме останали проблеми, които се броят на пръстите на едната ръка, ще видите колко последователно с всеки бюджет сме изпълнявали онова, което хората в Ямбол искат. Тази година ще направим почистването на реката, бетонираното корито – надявам се в летния период, когато е най-удачно, с което ще дадем възможност и надявам се това да стане, да възобновим едни стари атракции и ямболския парк да стане още по-хубав – водни колелета, лодки. И като чувам някои от вас да казват дано – преди 11г. някой от вас дори не вярваше в онова, което аз говорех, преди 5г. всички бяха скептични, когато говорех от тук и с екипа правехме всичко възможно да убедим останалите, че това което правим, ще започне да дава резултат. Към днешна дата мога спокойно да кажа и всички го виждат, че онова което сме направили е благодарение на подкрепата на Общинския съвет, дава резултати каквито Ямбол очаква от нас. Бюджета е консервативен, не сме предложили и аз лично не съм предложил нищо, което да е драстично различно спрямо предходните години, но аз мисля, че това е част от достойнството, защото той продължава тази линия, тази политика на стабилно развитие на града – финансово стабилно развитие на града и допълнително стабилизиране на всичките тези сектори от живота, които дотук ви изброих, има и много други естествено, надявам се в процеса на дебати да се доизчистят и доуточнят такива, каквито вие решите че трябва да бъдат коригирани или различни или да подкрепите онова, което приемате, че е добре разписано и предложено от мен и моя екип. Ще се радвам ако бюджета, които аз и администрацията сме ви предложили в по-голямата си част припокрива и хората, които са гласували за вас и техните очаквания за развитие на града, ще се радвам ако има и градивни предложения, ще се радвам и ако избягаме от политиката. Това наистина е най-важния документ, за цялата година, който приема общинския съвет и в зависимост от това какво ще се разпише в общинския бюджет зависи и кои дейности ще могат да бъдат изпълнени, кои очаквания на ямболии ще бъдат реализирани, и кои политики ще могат да бъдат продължени така, както дотук сме ги реализирали. Няма въпрос на които аз, както виждате и целия управленски екип на администрацията, включително и хората, които разработват бюджета са тук, няма въпрос на който да не отговорим. Молбата ми е само нека да сме в тона на истинската градивна критика. Благодаря ви, надявам се бюджета който приемам на тази сесия да бъде искания, желания и правилния за град Ямбол. Благодаря Ви.

            Ибришимов – Имам процедурно предложение камерите да останат в залата. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                         против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

Костов - ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - За съжаление, нашата ГС БСП, отново сме критични към представения ни проект за бюджет на Ямбол за 2018 година на Община Ямбол и ще се опитам да се аргументирам защо. Една страница обяснителна записка към проекта, преди предложението за решение. Само една страница, която повтаря цифрите от приложенията. След 11 г. би трябвало по-подробно да се пишат нещата, всяка цифра от приложенията да бъди разшифрована. И нито една ясно изведена цел, каквато в крайна сметка изисква един бюджет – какво искаме, как ще го направим и какво ще постигнем. Бюджетът трябва да обслужва намерения на администрацията. Какви са те? Не става ясно. На нивото на 2017 година ли оставаме, назад ли се връщаме или стартираме нещо дългосрочно през 2018 год. (новото, може би, е очакването за поемане на дълг от 17 млн. лв., с едно според нас незаконосъобразно взето решение на общинския съвет).

 Единствените акценти в тази посока плахо се появяват в протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет, но там целта, заявена от кмета е ефективно разходване на публичните средства. Това, обаче, е абсурдно като цел, тъй като задължение на кмета и на общинската администрация по Закона за публичните финанси е да управлява ефективно финансовия ресурс. Не може задължение да издигаш като цел. Няма как да подкрепим бюджет, в който не е разписан, заявен, поне един приоритет, обвързан с дългосрочния план за общината, защото това е важно за гражданите, за местната общност. Какви ще са ползите за тях от изразходването на техните средства? Повтарям – цел в материалите за сесията, преди гласуване на бюджета не е разписана.

Има трансфери между бюджети в приходната част с отрицателна стойност -  115 000 лв., от които 110 000 лв. за ОД на МВР – Ямбол и 5 000 лв. за професионални гимназии за спортни игри. Не искаме да критикуваме това, но и миналата година реализирахме тези трансфери, а няма обратна информация какво е свършено като отчет или доклад. Още повече, че ние тези суми не можем да ги видим в разходната част на бюджета.

515 000 лв. е субсидията за спортните клубове и спортни дружества (малка е, едва 1/100 от бюджета), но не става ясно по какви критерии е разпределена тази сума – важен момент при разпределянето на публичен ресурс. Разберете ни правилно, не сме против, но са важни критериите, по които се разпределят средствата. Имаме един Правилник за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации и експлоатация на спортните обекти и съоръжения в община Ямбол, който е последно актуализиран през 2008 год., въобще не можем да работим по него. Там има критерий, свързан с общинската програма за развитие на спорта, а ние нямаме такава. Да не говорим за определените социално значими спортове в Ямбол – вижте топ 10 на спортистите за 2017 год. и ще разберете кой спортове трябва да развиваме. Остава усещането за еднолични решения, продиктувани от лични мотиви. Т.е., когато даваме пари извън структурите на общината, трябва да е ясно за какво ги даваме и съответните бенефициенти да поемат определени ангажименти пред ямболските граждани – деца, които ще се занимават със спорт ли ще привличат или някаква инвестиция ще планират. Така се създава дисциплина на всички нива.

Ние дофинансираме сериозно общинската администрация с пари на гражданите – 626 918 лв., а това потвърждава нашата позиция, че през този мандат е изключително раздута общинската администрация.

В т.14. в решението, което ни се предлага -  Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 год. в размер на 100 000 лв. И тук не е приложен анализ или информация колко са просрочените задължения към настоящия момент. И ако са повече, защо избираме тази точна цифра 100 000 лв.? Да не забравяме, че през май, 2017 година бе прекратен договорът с консорциума за строежа на пречиствателната станция. Г-жа Сивкова повдигна въпроса на заседанието на комисията по бюджет и финанси. Неустойката по него е над 1 400 000 лв. – тази неустойка, обаче, няма обяснение в бюджета. Защо, не става ясно – няма дори едно изречение за информация.  Наред с това в одитен доклад на Сметната палата е записано, че община Ямбол има несъбрани вземания от предходни години от 10 958 лица на стойност 5 577 000 лв. (със съответните разбивки по видове данъци и такси). Също никаква информация. Какво прави общината в тази посока и прави ли нещо въобще? Беше редно да се даде информация.

Смущаваща е т.19 в решението, предложено от кмета, а именно: Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %. Не можем да се съгласим с това, защото това е реално признание, че е надценена приходната част на бюджета, още повече че на страницата на общината няма отчет за декември 2017 год. за изпълнението му, за да  направим своите съждения. Означават ли тези заложени  90 %, че и заплатите на всички служители, които са субсидирани от общината (50 на брой) ще бъдат изплащани на 90 %? Ако сте  толкова несигурен, защо не намалите с 10 % заложените суми в приходната част на бюджета?

Вижте, ние можем да подкрепим бюджет, в който администрацията мотивирано, с аргументи разписва за какво ще отидат средствата на ямболци. Но да се доверим само на едни цифри, зад които няма информация, не можем да си позволим.

По капиталовата програма - нищо удовлетворително. Доста средства за сградата на община Ямбол и за дейности на общинската администрация. Ние сме против синята зона в този мащабен вариант – пак ще закупуваме парко-автомати, леки автомобили. Концепцията „Ямбол – град в Синята зона“ е безумна за нас и твърдо ще продължаваме да настояваме тази зона да се ограничи в първоначалния си обхват, в административния център на Ямбол. Поредица от проектирания, препроектирания, на които изгубихме сметка ние – общинските съветници, а камо ли гражданите. 11 % от сумата за проектирания е за актуализация на вече изготвено и веднъж платено проектиране. Как Ви се струва това? Фитнес-зони, детски площадки 3 броя – къде? Да се прави, но да се поддържа. Иначе е безумно харчене на пари – пратете комисията да види детската площадка в „Златен рог“ до бл.35 – порутена, скамейките са начупени, площадката в кв. „Диана“ зад бл.18. Фитнес зона – имаме вече такава, изследвана ли е нейната ефективност, правени ли са анкети с използващите я? Едва 10 % от преходния остатък на стойност над 4 млн.лв. е за капиталови разходи. Какво става с останалите 90 %?

Отново са планирани само 2 000 лв. за помощи на граждани със спешни здравни нужди, но пък за командировки в чужбина на общинската администрация и общинския съвет – 22 000 лв. Това са парадокси. Казахте, че ще се почисти коритото на река Тунджа, но не видях средствата за това.

Неприемлив за нас от БСП е бюджетът, няма приоритети, няма отношение към хората. Няма мотивировка зад цифрите. Не можем на сляпо да се доверим на управленския екип на г-н Славов, който през годините не успя да ни убеди, че може разумно да планира, изпълнява и отчита парите на ямболските граждани.

Предлагам нова т.20 в проекторешенията – За обектите от капиталовата програма, записани в приложение № 5, да се стартират процедури за изпълнение след реално осъществени сделки от продажба на сгради, от продажба на нематериални дълготрайни активи и от продажба на земя. Точка 20 да стане т.21.

Бакърджиев – репл. – Виждам, че г-жа Георгиева се е подготвила, тренирала е достатъчно за изказването си, но на мен ми звучи някак си несериозно това, с което започна изказването си. Значи, когато си от достатъчно време общински съветник и още повече председател на една от групите, звучи несериозно на теб да не ти е ясно, да не можеш да си разшифроваш съответните параграфи в бюджета или пък съответно да не можеш да намериш пътя до съответните представители на общината, които да ти го обяснят. Така че това би било вярно, ако е за някой човек току-що влязъл в Общински съвет, но на мен някак си ми звучи несериозно. Благодаря.

Ив. Йорданов – репл. – Явно капиталовите разходи не сте ги чели, щом говорите така. Ще ви изредя някои неща, които са важни за града, например Младежкия дом проектиране, писта на стадиона проектиране, ремонт на покрива на пазара на Стара автогара. Това са важни обекти, очаквани от гражданите на Ямбол. Осъществяването им ще допринесе за повишаване качеството на живот в града ни.

Костов – проц. – Настоявам да се спазва правилника за работа и да се отнасяме с взаимно уважение. Ние слушахме внимателно вашите изказвания. Ще ви помоля да спрете с тия веселяшки подвиквания.

Ибришимов – На някои заседание, когато обсъждаме много важни неща, си позволявам да давам повече време за изказвания, за да не остане нещо недоизказано и недоизяснено. Затова не спазвам точно до минутата и не преча на изказванията.

Сивкова – Имам конкретно предложение към бюджета, защото има проблем, който не е разгледан в него и трябва да започнем да говорим по този въпрос – В капиталовите разходи да се включи нов обект: Изготвяне на Анализ на експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО - Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и на технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците след закриване на Клетка 1 на стойност 30 000 лв.

Мотиви към предложението: На общото събрание на Регионалното сдружение „РЦУО", проведено на 4.12.2017г. е поставен остро въпроса за бързото запълване на клетка 1 и какви действия следва да се предприемат. Капацитетът на клетката е 227 000 т., а срокът за експлоатация е 5-6 г. От м. декември 2015г. до 9.10.2017г. в клетката са депонирани 109 459.180 т. отпадъци и 36 671.380 т. земна маса за запръстяване. Това представлява 70% от капацитета на клетката. При депониране с такова темпо, до средата на 2019 г. ще е запълнен капацитета на клетката и тя ще трябва да се закрива и рекултивира. От 5.6г., стават реално 3.5-4 г. И Община Ямбол вече има проблем за решаването на който ще трябват пари. В този бюджет не виждам да има нещо предвидено за решаване на този проблем, той дори не се коментира. На заседанието кметът на Ямбол предлага три варианта за излизане от ситуацията, които явно е обмислил и е преценил: Проектиране и изграждане на клетка; Изграждане на завод за отпадъци; Транспортиране на отпадъците до други депа.

Независимо, че на общото събрание са решили да се обсъди варианта за строителство на клетка 2 считам, че мястото е в Общински съвет да обсъдим посочените от кмета, а и други варианти за бъдещо управление на отпадъците, след закриване на клетка 1. Причината да повдигам въпроса са известни проблеми, които се появиха при експлоатацията на клетка 1 и мониторинга на рекултивирано старо сметище. Те може да се анализират в предложения доклад, а информацията да ни помогне заедно да направим най-добрия избор. Очаквам да получим информация защо изтичат толкова голямо количество мръсни води - инфилтрат, от старото и ново сметище в ретензионния басейн и защо гражданите на община Ямбол плащаме 130 000 лв. годишно, за източването му и извозването в ПСОВ Сливен. Този инфилтрат трябваше да е в малки количества и да се ползва за оросяване на отпадъците в клетка 1. Сега текат 12 500 куб. м годишно, които плащат 5-те общини, само от клетка 1 и още повече тече от Старото сметище - 13 500 куб.м., което плаща само Община Ямбол. Тече мръсна вода в повече от падналите валежи. Очаквам да получим информация и за състоянието на Старото сметище, което бе рекултивирано, но мръсните води попиват в основата и вероятно замърсяват подземните води, според писмо на РИОСВ Стара Загора.

Очаквам да получим информация дали факта, че регионалното депо е изградено върху извор - некаптиран, не е фактор за завишеното количество инфилтрат, макар че при качествено изпълнение на СМР, не би било допустимо. Очаквам да получим информация за замърсителите на въздуха, тъй като е притеснителна информацията в Годишният доклад по околна среда за изпълнение на дейностите по КР през 2016 г. на община Ямбол. Очаквам да получим информация дали евентуален строеж на Клетка 2, която ще е с капацитет 169 000 т. по-малко от сегашната и с това темпо тя ще се запълни за 1.5- 2 години, е най- доброто решение. Считам, че след като обсъдим обобщената и анализирана от експерти информация, можем да вземем решение как ще управляваме отпадъците си занапред.

Конкретното ми предложение е за промяна в приложение № 4 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи, в параграф 53, дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство, благоустрояване и регионално развитие", обект: Проектиране на социална и техническа инфраструктура - да се намали стойността с 30 000 лв., т.е от 276 400 лв. да стане 246 400 лв. Да се включи нова дейност 627 „Управление на дейности по отпадъците" и Нов обект: Изготвяне на Анализ на експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО - Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците след закриване на Клетка 1 на стойност 30 000 лв.

Д. Стоянов – Бюджета на всяка организация е един от най-ваните документи за работа и управление за съответната година. Вие сте имали достатъчно време и потенциал, и сте направили бюджет, който да не бъде променян постоянно през годината. Това често променяне не прави добро впечатление и говори за недобро планиране. Вярно, че живота е много динамичен, но все пак не е хубаво с толкова много промени. Има няколко въпроса – в § 27-00, 27-04 ползването на ДСП и други социални услуги през 2017 са били 120, а през 2018 се предвиждат 120 хил. лв., каква е причината, хората ли са намалели? В § 40-00, 40-22 от продажба на сгради от 1650 хил. лв. стават 700 хил. лв.; в § 40-40 от продажба на земя от 1100хил. лв. стават 2 млн. лв.; в КР за тоалетна Градски стадион 60 хил. лв., това е доста солидна сума, не е ли много; поливна система ул. „Г. С. Раковски“ 55 хил.лв. – не я ли изградихме вече тази система; и последно 20 хил. лв. за проектиране ел. инсталация Община Ямбол – не са ли много, за тия пари небостъргач ще проектирам.

Ив. Йорданов – Против съм от д. 619 да се вземат пари. Много важни ПУП са заложени там, между Хале – Фиджи, и магазин Практикер, изключително важен, трябва да се предизвика там инвестиционен интерес, да се парцелира и да се продава. Другия важен ПУП е на Каргона, много нужен, работи се там по едни временни членове, затруднява се всяко едно строителство. Надявам се кмета да го има като приоритет и да го направи. Затова съм твърдо против предложението на г-жа Сивкова.

Сивкова – За да сме конструктивни и да сме наясно, моето предложение е да се вземе сумата от третото предложение, изрично го споменах – проектиране на обекти от социална и техническа инфраструктура. Разбира се тези ПУП са необходими и трябва да останат, но аз не засягам тях като коментар.

Сулева – Аз няма да правя предложения, защото съм убедена в компетентността на ОА. Зад всички числа в бюджета стои идея, стои и мисъл. Свидетел съм как след много дебати по бюджети минали години след това се случват хубави неща. Споделям своята положителна подкрепа, защото виждам, че продължава работата по проекти. Заедно работим за една европейска съизмеримост на град Ямбол. Работи се по големи инфраструктурни проекти и малки социални, които са насочени към хората в неравностойно положение. Удовлетворена съм от тези проекти, които засягат образователната система, прави се пълен ремонт, започнаха се „Кл. Охридски“, ДЯ „Мечо Пух“. Всичко е видимо, подкрепям бюджета, предложен  за 2018г.

Костов – Аз ще подкрепя този бюджет, той е изключително добре балансиран. Ще обърна внимание на средствата, предвидени за общинските предприятия, ОП „Комунални и обредни дейности“.. Те в голяма степен оформят облика на този град. Поддържат общинската собственост, кварталните клубове, светофарните уредби и пътната маркировка. Радвам се, че е предвидена машина за пътна маркировка, по-лесно и бързо ще се работи, а маркировката е важна за безопасността на движение в града ни, сигурността на гражданите, най-вече на пешеходците. ОП полага и мантинели, грижи се за шахтите, знаците. Има предвиден ремонт на светофарната уредба на кръстовището до у-ще „Хр. Смирненски“, която има сериозни проблеми, 40 годишна е. Удовлетворен съм и от работата на ОП Общински пазари, нашите граждани се ползват от услугите му. Добре е, че ще се ремонтира покрива на пазара на Стара автогара, има нужда отдавна. Удовлетворен съм и от работата и бюджета на ОП Паркове и зони за отдих, поддържат парка, засаждат дървета. Доста добри неща са предвидени  този бюджет, които осигуряват спокойствие, сигурност и комфорт на нашите съграждани.

Бакърджиев - Уважаеми колеги, значи моето изказване е по-скоро провокирано …

Ибришимов -  Г-н Банков, тишина ако обичате.

Бакърджиев -  Провокирано по-скоро от общественото обсъждане.  Г-н Банков, помолихме ви за тишина.

Ибришимов -  Г-н Банков правя ви забележка, че говорите от място.

Бакърджиев – Моето изказване е по-скоро провокирано от общественото обсъждане, където както се оказа акцента мина в областта на културата, туризма, културните институции. Искам да тръгна от там, че като общински съвет тук през 2011г. бе приета една стратегия за развитие на туризма, която акцентира именно, че основният ни коз като град, като община е културно-историческото наследство. На практика с тази стратегия бяха заложени основните приоритети в развитието на културата и културната инфраструктура на територията на общината, и бих казал, че е напълно удовлетворително, че всичко, което беше заложено като стратегия и стратегически обекти сме го изпълнили почти на 90%. И всъщност, ако си спомняте преди 2 г. водихме дебат има ли необходимост от предприятие „Туризъм и култура“ – мисля че с тази награда която виждате тук, с наградата която получи Кабиле, това предприятие напълно доказа своята необходимост и то с действията си, естествено в синхрон с всички останали културни институции, доведе до едно ясно разпознаваемо място на Ямбол на културната карта на България, а бих казал и извън България. Ямбол е вече ясно разпознаваем с фестивалите, които прави – коледарския буенек, маскарадния фестивал Кукерландия, панаира на историческите забавления и анимации, възстановката в деня на слънцето която направихме през миналата година, която беше абсолютно отразена от всички национални медии, с концертите които се правят в Ямбол с емблематични изпълнители като Любе или като Горан Брегович. Всъщност ние показахме, че Ямбол е едно доста интересно място за правене на култура, както виждате успяхме да спечелим този конкурс с тази награда. Въпреки, че бюджета за култура е доста консервативен по отношение на това, което се прави, но той дава една допълнителна устойчивост и дава едни общи директиви на Ямбол като една обща туристическа дестинация. И по този начин ние ще привлечем повече туристи, тъй като много от хората, които питаха тогава какво се случва, какви са приходите от култура, приходите от музеите, аз ще ви дам само един пример за Регионалния музей като една от основните културни институции, може би най-стар на територията на община Ямбол е следния, че към момента на приемането на развитието на туризъм и култура приходите му бяха от порядъка между 4 и 5 хил. лв., в момента 6-7г. по-късно за 2017г. приходите на РИМ са 43 хил. лв. Което ни нарежда в десятката на музеите, които естествено приходите не са основното нещо, което имат като функция културните институции. Те имат функцията да показват миналото, да  го опазват, защото нашите деца и хората в града, за да напредват в бъдещето трябва да познават миналото си.

Банков – репл. - Уважаеми колеги, уважаеми г-н Бакърджиев аз не знам тука вече 1-2-3 се изказаха от ГЕРБ, използвате името ми. Не знам за авторитет ли го използвате или по някакъв начин да съсредоточите вниманието си, но това което казвате няма нищо общо с бюджета – с точката която гледаме. Вие си правите тука някакви неща, които става,т а философите на бюджета, политиките на бюджета, аз очаквах вие да ги защитите. И това беше репликата, няма да прекратявам, слушайте ги да чуете колко разбират от бюджет и върха на всичко беше и председателя на комисията Бюджет и финанси. Извинявайте нали разбрахте мантинели, машинки, 15 хил. дка боядисваме, правим пешеходни пътеки. Обаче не включваме това дето сега боядисват плочките нали? Едни там вървят и с едни четки  боядисват – включете и тях, ще станат сигурно 17. Така, че ако това е бюджета това е работата на общинската администрация. Това е бюджета, това е работата на общинската администрация, която вие подкрепяте така пламенно. Въобще това което правите в момента показвате на какво ниво е. Както подготовката, така и защитата на този бюджет, така че моля ви изказвайте се, колкото повече се изказвате толкова по-добре лъсват нещата.

Бакърджиев – дупл. - Г-н Банков, извинявайте много, но някак си не отива на белите ви коси да се обаждате от място като непослушен третокласник. Аз започнах, вие се обаждате, както казах, точно като непослушен третокласник. Значи изказването което направих си е напълно в синхрон с едната от политиките на бюджета по отношение на културата. Сега не е мястото да се връщаме назад, за да кажем какви са вашите постижения в тази област докато бяхте зам. - кмет на общината. Етнографската къща беше издънена – трябваше след това общината да кандидатства да я възстановяваме и да я направим. Точно така напомнихте ми и за кредита, напомнихте ми, че едната от идеите на кредита беше да бъде оправено осветлението. Та тук си спомням, че вие едно време бяхте готов с лека ръка да заложите Безистена срещу един кредит, който също изтеглихте точно в последната година на вашето управление. Някак си е много хубаво човек да става да говори, но няма как да избяга от историята.

Банков – проц. - Г-н Председател, аз разбирам, че е общински бюджет и позволявате повече хора да се изказват, но когато по същество се изказват е хубаво.

Ибришимов – Няма ограничение за бройка.

Банков – Хубаво е да се изказват даже по повече минутки, но все пак да е в рамките на това което е темата. Значи бюджета го разглеждаме от сега нататък и трябва да се изказваме за бюджета. А това, което си казваме тука махленски – значи почваме да казваме едни неща откогато били, какво били, що били. Нямам нищо против, може да седнем и една сесия да направим една ретроспекция, тогава и сега какво е било, и как е било. Но извинявайте, Вие си правите отчета за тези 11г. – вие забравили ли сте че тези 11г. сте управлявали – хвалите се пък забравяте май. През тези 11г. нищо не е направено, от 2003г. сега прескачаме, така ли? Ами тогава какво говорим, защо прескачаме от 2003 сега на 2018г. – 15г. са минали значи, извинявайте.

Ибришимов – Благодаря г-н Банков.. по процедурата която предлагате.

Банков – Че трябва да се говори по точката която е.

Ибришимов – Да, разбрах ви.

Банков – Аз не съм чул от г-н Бакърджиев нещо конкретно, само ала-бала и колеги още едно нещо, сетих се накрая и не го казах. Кажете за морковчето, 17млн. които ще вземем кредита. Това морковче защо днес не го хапете?

Ибришимов – Абсолютно не съм съгласен, г-н Банков с вас, че досега изказващите не са засягали темата бюджет. Всичко което се говореше досега, така или иначе, е свързано с бюджета, без този бюджет това което казаха те нямаше как да стане, така или иначе това, което казахте абсолютно не е вярно. Други желаещи за изказване, ако има, ако не ще дам думата на г-н Славов да отговори на зададените въпроси.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и г-да общински съветница, аз не зная как и до колко онова, което коментираме е интересно или не, но наистина от чисто човешка молба взаимното уважение предполага да се изслушваме и да внимаваме. Аз самият ще млъкна и докато г-н Проданов не млъкне няма да продължа, разбирайте го както искате, и които и да е друг, нека хората, които гледат пряко да знаят, че в момента в който млъкна, някой от залата не се отнася с необходимото уважение към тях, защото реално и аз, и вие сме тук заради тях, и мисля че уважението го дължим първо помежду си, но най-вече към хората от града. Благодаря ви. Преди да започна по същество на отговорите на въпросите  искам да направя като вносител една корекция на техническа грешка и едно предложение. Техническата грешка е в Приложение 2, което вие може да видите – има две дейности 551 и 554, които са записани с едни и същи имена. Всъщност дейност 554 трябва да стане от наименование – „Дневни центрове за деца с увреждания“ в наименование „Защитени жилища“, тъй като това е реалната функция и аз го давам на г-н Председателя. А другата ми корекция е в частта, която бюджета конкретизира средствата отпускани за спорт за детско - юношеска школа по футбол към ФК „Ямбол 1915“ – в момента е записано детско - юношеска школа и е 25 000лв., нека да бъде променено на 20 000лв. и конкретизирано -  детско - юношеска школа по футбол към ФК „Ямбол 1915“ 20 000лв., а сумата за спортни клубове от 150 000лв. да бъде завишена на 155 000лв. Заповядайте г-н Председател. Благодаря за всички въпроси, които отправихте и които аз ще се опитам изчерпателно – доколкото успях да запиша да разгледам и на които да отговоря. И по хронология така както са зададени ще се опитам да отговоря. Първо това, което г-жа Георгиева като изказващ се засегна. Общинския съвет и общинските съветници имат пълен достъп до администрацията, до всички експерти – по механизма който сме създали за заявка за присъствие на експерти на комисии или искане на конкретни разяснения. Това за мен не е сериозна констатация че има само една страница обяснения към бюджета тя не е една страница те са 5-6, ако не и повече, че преповтарят конкретни числа, които са записани в бюджета. Извинявайте, бюджета преди всичко е числа и пари, и няма как в обяснителната записка да говорим за домати и краставици, когато става дума за бюджет, естествено, че ще говорим за числа и то за конкретни числа, които след това се вземат като решение в общински съвет и естествено, че обяснителната записка е обяснение на това, което аз като кмет предлагам да бъде прието от вас със съответните корекции, ако има такива. Това е обяснителна записка към конкретното предложение, естествено че ще става дума за числа, естествено, че ще приповтаря и ще конкретизира онова, което е в бюджета, но само онова, което според мен и според моя екип би трябвало да бъде разяснено. Защото всичко останало се приема под бюджетен класификатор, който е общ за всички 265 общини в държавата. Всяка една функция, всяка една дейност в този класификатор е изрично описана какво включва, за трета поредна година този състав на общинския съвет приема бюджет и би било редно и нормално, ако общинските съветници имат отношение към града, проблемите и бюджета на града, наистина да са запознати. Защото това е част от общественият ангажимент, да са запознати с това какво включва всяка една функция или дейност и включително в нашия конкретен случай за  Ямбол това, какво включва тъй като това е третия по ред бюджет. Това бих го направил за хора, които нямат никакво понятие какво е това нещо бюджет и след всеки един параграф, функция или дейност какво се крие. Другото не ми звучи сериозно, другото значи, че просто си намираме повод да говорим в публичното пространство или начин да се извиним защо нещо не ни е ясно - защото не ни е обяснено. В забележката, че аз самия съм конкретизирал този бюджет, в обяснението като бюджет в който ефективно трябва да се разходва обществения ресурс и че това по закон е длъжен всеки един кмет и администрация да прави. Така е. Само че ефективното разходване е малко основно понятие. То не е закон – точно описан по членове, алинеи,  точки и подточки, и всеки сам по себе си го разбира по своя си собствен начин. Затова така съм го представил, и между другото така представям всеки бюджет на общината от 11 г. насам, защото за мен като човек първо, след това като кмет, а и надявам се за вас и всички ямболии, е изключително важно това ефективно разходване. В оная обща дефиниция за всички – че ако имаш ограничен ресурс от средства трябва да ги вложиш там, където да решиш най-много проблеми, касаещи най-много хора от града – за мен това е ефективното разходване и през всичкото време и аз и екипа сме се придържали към този принцип, включително и в този бюджет продължаваме да се придържаме. И резултата, като видим резултат за развитието на града и за импулс за развитието на града, и като реални импулси, които вече могат да се видят и резултати от тях, и да се усетят преки ползи от хората мисля, че има и те са резултат точно на постоянното надграждане на всеки един бюджет през тези години в ефективното му разходване, т.е. разбирайте целесъобразно – те се припокриват донякъде. А естествено, че няма как да излезем от законовата рамка, защото законосъобразният начин е длъжен за всеки, включително и за общинския съвет, когато взема решения. За външните трансфери – аз самият изключително се радвам, че г-н Председателя зачете това благодарствено писмо от Архиерейският наместник, архимандрит Димитрий, затова че с ваше решение подпомогнахте миналата година църковния храм „Св. Николай“ с 50 хил. лв. И тази година има отделен в бюджета ресурс от 20 хил. лв., ако прецените и ако има нужда този бюджет може да бъде завишен, ако имаме средствата. Но е много хубаво да има тази взаимна съпричастност и синхрон в действията, допълване и взаимно подпомагане в дейности, които касаят целия град. По същия начин и за ресурса, който даваме и за полицията в Ямбол – Областна дирекция и РПУ. Ние сме взаимно свързани институции – общината със своите действия и правилно разходване на сметката дава една сигурност за хората, полицията дава една друга сигурност за хората. Когато двете институции се допълнят резултата е наистина спокойствие за всички, във всички сфери на живота, това което всички искаме – по-малка престъпност, по-благоустроен град, повече перспективи за работа, добро място за живот, надежда за развитие, надежда за нашите деца и младите хора и т.н. Само че за да могат служителите на полицията да работят нормално и да са допълнително мотивирани е хубаво ние като град, чрез вашето решение на общински съвет, да ги подпомогнем в усилията, т.е. давайки им едни средства със които те да си подобрят материалната база която имат. Да, това е 100% задължение на държавата, но в случая за мен е отношение на града към нашите полицаи, защото в трудни и тежки моменти ние разчитаме на тях. И това какво се случва по другите места, като гледам ръста на престъпност или ексцесии и инциденти които се случват, да не дава господ да ги има и при нас, за да ги няма обаче и ние трябва да дадем своя дан и аз ви благодаря за миналогодишното решение, надявам се и тази година ще го подкрепите да финансираме скромно, с малко средства, но такива които да бъдат знак и да свършат реална работа на хората, които работят в полицията. Затова, ако някой беше попитал да си го разясним, а не да правим едно фриволно, чисто аритметичен анализ на средствата като външни трансфери, сигурно този въпрос нямаше изобщо да бъде коментиран от г-жа Георгиева. Пари за спорта – много малко и как това се случва? С риск да бъда упрекнат за пореден път, че по някакъв начин тук говоря неща, които не са истина, но Община Ямбол, може да го проверите, е една от малкото общини в държавата които отделят толкова много средства за спорта, други по-големи общини отделят по-малко отколкото Ямбол отделя за спорт. И не само за определен спорт както е баскетбола, който е с най-голямо финансиране от общината, тази година има заделени 60 хил. лв. за футболен отбор, 20 хил. както видяхте за детска футболна школа към мъжкия футболния отбор, 30 хил. за детска баскетболна школа към мъжкия баскетболен отбор, 155 хил. за подкрепа на останалите спортове в града. При положение, че по нормативна уредба към закона за младежта и спорта общините, в случая Община Ямбол не е основен донор и основна финансираща организация, тя може да подпомага развитието на спорта. Ние това може във всички години в които аз работя с моя екип и в администрацията сме го превърнали в наша кауза и сме направили всичко възможно да подкрепяме парите за спорта, така както имаме възможност по бюджета. Не били разходвани по правилния начин – още 2008г. по мое предложение коригирахме правилника и в правилника има конституирана комисия, която е в състав зам. кмет по съответния ресор, експерт спортна дейност, председател на бюджетната комисия в общинския съвет, председател на комисията по образование, младежки и спортни дейности, представител на обединение „Спортен клуб“. Нека да правим разделение за нас си докъде стигат функциите по закон на общинския съвет и общинските съветници във вземане на решения и отговорностите, и откъде натам продължават на администрацията. Администрацията е тази, която изпълнява решенията на общинския съвет, в момента, в които вие одобрите бюджета, във вида в който го одобрите - от там нататък е грижа на кмета и на администрацията, по правилата,  включително и тези определени от общинския съвет те да си свършат дейностите. Там работа общинския съвет няма и общинските съветници, както и кмета и администрацията нямат работа и не могат да гласуват решения на общинския съвет. Да, може за някой нещо да не е съвсем правилно, говоря за опонентите ни, от БСП най-вече, гледайки това което аз като кмет правя или администрацията,  но това е разделението на властите. Аз и моя екип изпълняваме онова което хората очакват от нас, по начина, по който ние го разбираме, и ако те са доволни ние продължаваме с управлението, ако не са доволни идват следващите. Дотук сме 3-ти мандат, което ще рече, че независимо от всички упреци, които БСП хвърля за мен като кмет и екипа на администрацията, и мнозинството подкрепящо ни, хората явно споделят онова, което ние правим и го харесват, и ни подкрепят. Дори и да бъркаме някъде явно не бъркаме с много, няма безгрешни хора. Затова не мога да го приема като упрек, че едва ли не няма прозрачност, няма яснота как се разпределят средствата. Извинявайте, председател на бюджетната комисия в общинския съвет, председател на комисията образование и младежки, спортни дейности и председател на ОСК – обединен спортен клуб. На всичкото отгоре критериите се актуализират всяка година, а основните са: олимпийски спортове, постижения през предходната година като комисията наистина се назначава със заповед на кмета, актуализация на критериите и разпределяна на средствата са част от тази заповед на кмета, но такива са правилата определени от общински съвет. Просрочени задължения – събирането на 100 хил. лв. е много малко. Сега искам много точно и ясно да бъде казано, че тези средства, които вие казвате че са много малко 100 хил., в същност те са част от реалностите като събираемост на средствата, които общината прави по тези пера за събиране на публични задължения при съответните изпълнителни дела. Това, че сме заложили 100 хил. е наше очакване за бюджета, направили сме го на база реалностите през предходните години, на база заведените дела през държавни и частни изпълнители и очакванията от постъпления на база на тези заведени дела. Тъй като едно дело, за да се заведе към публичен изпълнител има доста дълъг период от време, докато се стигне дотам и не по-малък, докато реално публичния изпълнител изпълни нашето искане и тези средства влязат в общинската хазна. Но искам да правим разлика между, и вие го знаете много добре, между публични вземания, които касаят масово хората в града, защото има много такива, кой не е платил данъци, кой не е платил такса битови отпадъци, кой има други санкции, и онези големите средства, които министерство на отбраната, т.е. държавата ни дължеше. Защото със стара дата, както някой коментира че има едни големи пари в един одитен доклад, да само че този одитен доклад е от преди много време. И в него бяха акцентирани няколко милиона, но тези няколко милиона включваха и парите, които Министерство на отбраната дължеше като данъци и такса битови отпадъци на Община Ямбол, а това са приблизително 2,5 млн., които вече са влезли в хазната на общината, както миналата година влязоха 941 хил., предната 1 419 хил. и има още които дължат, тъй като те постоянно излизат и на всеки няколко години ние предявяваме иск към Министерството на отбраната. И има едни 600-700 хил., които поради изтекла давност бяха опростени с решение на съда, защото ние оспорихме и тях, но за съжаление такъв е закона. Докато съдебното дело и нашето искане две години седеше в Министерство на отбраната, през трима или четирима министри на отбраната изтече 10 г. срок и за съжаление едни над 600 хил.лв. общината изгуби, т.е. едни 3 млн. реално бяха дължими от Министерство на отбраната. В останалата част това са сравнително нормални средства които една община всяка година има като търсеща от недобросъвестните свои жители, които трябва да си плащат данъците и такса битови отпадъци най вече. Пречиствателна станция за отпадни води и защо след като сме прекратили договора никъде не се вижда неустойката от 1 400 хил. лв. и тя не е в бюджета? Не искам да правя квалификации, казвам го съвсем приятелски, много е хубаво когато човек тръгне да задава въпрос да е подготвен, за да не се излага, още повече във вашата група има хора, които са изключително добре запознати с разходването на европейски средства. Когато има сключен договор между общината и конкретен изпълнител и източник на финансиране европейски средства, по силата на правила на съответната оперативна програма, в случая ОП към МОСВ, ОП Околна среда, там на всеки който е запознат, а който не е, всички тези правила, ги има на сайта на МОСВ. Неустойката по никакъв начин не остава, която се удържа от изпълнителя, по никакъв начин не остава в общината. Средствата, които общината разплаща на конкретния изпълнител са конкретно извършените, от които е махната неустойката (ако има такива) и само тези средства без удържаната неустойка се възстановяват от държавата, за да бъдат изплатени на изпълнителя. Накрая средствата, които останат, ако има такива, тъй като има оборотни, които държавата дава за да се изпълнява проекта, т.е. оперативната програма, съответната община е длъжна да ги върне в оперативната програма, защото това не са пари на общината. Но по силата на разписания договор, какъвто ние сме имали с конкретния изпълнител, ние сме били длъжни да ги удържим тези неустойки, и те са сложени за да дисциплинират изпълнителя и да не си прави експерименти, и шеги с общината, за да бъде съвестен в изпълнението си на проекта. За съжаление този конкретен изпълнител на пречиствателната станция не само не беше коректен към общината, не само сме му удържали 1 400 хил. средства, които не са пари на общината, а са на Оперативната програма и ние сме ги върнали обратно, а и сме развалили и договора с всичките последствия и за нас и за града, тъй като удължаваме срока за построяване на пречиствателната станция по този начин. Но това е правилния начин, за да бъде защитен интереса на града и затова подобно питане за мен е алогично. Не е хубаво човек да си вкарва автогол демонстрирайки пред всички, че не е запознат с нещо и задавайки абсурден въпрос. Утвърждаването на разходите в 90% от това, което сме заложили като план да съберем е едва ли не че си признаваме, че неможем да изпълним бюджета. Не, напротив погледнете го от другата страна, тази заради която ние сме го заложили вътре, ние сме заложили, че минимум 90% ще съберем от данъците. Вземете статистиката от всичките 265 общини и ще видите, че община Ямбол е измежду първите по % събираемост, защото през последните 4-5г. ние сме винаги над 90%, 90 и 1-2-3-4 по събираемост. Такъв % събираемост в държавата изключително малко общини постигат като план. Недейте забравя, че бюджета е план и ако има много вицове за метеоролозите, които прогнозират кога ще вали и кога няма да вали - бюджета ние го прогнозираме с вероятност над 90%, защото ако ви излъжа днес, че вали, а виждате че пече слънце е едно, когато обаче ви гарантираме, че ще съберем едни данъци и гарантираме, че ще са над 90% е нещо съвсем различно. Бюджета е прогноза какъвто и бюджет да е, включително и вие ако си направите в началото на годината разчет на семейния бюджет и кажете – от заплатата моята и на съпруга или съпругата в края на годината ще имаме отделяйки по „X“ лв. накрая ще имаме няколко хил. лв. с които ще можем да отидем на почивка, да си купим ново обзавеждане или нова кола или нещо др., което ни е необходими и ако се случи нещо в средата на годината, например фалира фирмата в която работите или нещо друго се случи, къде ви отива плана? Никъде. Значи това си е изключително отговорно да прогнозираме нещо, което да бъде максимално близко до истината, а всичко което е над 90%  като прогноза и изпълнимо е максимално близо до истината. Освен това никъде вътре не виждате да е конкретизирано по функции и дейности, т.е. когато не е конкретизирано средствата по целесъобразност могат да бъдат отделяни в 100%  там където се прецени и от администрацията, а и от общински съвет. Няма го отчета за 12 месец 2017г. – г-жо Георгиева изрично съм записал : „срока по закон на МФ да се даде отчета за декември 2017г. е 16.02.2018г.“. Затова са го предвидили, защото има технологично време за отчитането на този последен месец от годината. Къде трябвало да бъде фитнес зона или там другите площадки? Къде ще бъде оставете оперативно да прецени администрацията. Затова има разделение между администрация, изпълнителна власт местна и законодателна. В момента в който вие одобрите разхода от там нататък дайте възможността ние да си поемем нашата отговорност – да определим къде точно е най-необходимото место за изпълнение. Само 10%  от приходния остатък били в капиталовия списък. Извинявам се, обаче в преходния остатък на общината в тези 4 млн., даже малко над 4 млн. влизат и държавните дейности, влизат и местните дейности. Но не е хубаво да подвеждате хората от тук, защото откровено си мирише на лъжа – местните дейности са малко над 2 млн. и в тези местни дейности, ако видите разшифровката на преходния остатък, ще видите че там са отделени пари за здравеопазване, култура, образование, социални дейности, всичко онова, което общината по закон е длъжна и тъй като тези пари са 100%  сигурни, това са първите пари които отиват за задължителните по закон функции, които общината е длъжна да изпълни, за да можем да ги подсигурим финансово. Подобно сравнение просто не звучи сериозно. Пари за командировки на кмета и на общинския съвет, че са 20 и няколко хил. лв. – извинявайте, но ако искаме нашия град да се развива, така както всеки един от вас, убеден съм, включително и г-жа Георгиева, сигурно не веднъж през годината ходи на екскурзия извън града, или на почивка може би и извън страната и попива преки впечатления, чисто житейски. Ако човек иска да развива своето си населено място, говорим за града в момента, за гр. Ямбол, трябва да осъществи контакти с тези, с които иска да си партнира, ако ние искаме нашето име да се чува в държавата и извън нея ,и да растем със самочувствие като град, и като жители на града, значи ние трябва да имаме възможността да осъществяваме тези контакти. Което естествено предполага и ресурс, и ако 20 и 2-3 хил. или колкото бяха за кмета и администрацията, и 5 или 7 за общинския съвет, извинявам се, ама това не би било редно изобщо да се коментира от тази трибуна, защото ако питате мен са малко средства, ако искаме ударно в годините да придобием тази популярност, която всички търсим. Парите за реката, това което казахте, че ще се радвате да научите къде са. Миналата година го говорихме абсолютно същото и когато приемахме бюджета, че има отделени 930 хил. ако не се лъжа за почистване на реката и когато след това с решение на общински съвет след това тези пари ги прехвърлихме за други дейности те винаги са стояли в една и съща дейност и тя е – „Други дейности по опазване на околната среда“, миналата година общата сума там е била 1 млн. и 88 хил. – тази година общата сума е 1 млн. и 14 хил. Миналата година бяхме заложили 930 хил. за почистване на реката тази сме заложили 850 хил., чакаме всеки момент да бъде избран и изпълнителя за почистване на реката, за да кажем конкретната сума за да знаем дали този лимит се уплътнява целия или ще се спестят някакви средства. 629 дейност от местните дейности, всички я имате, но това го имате всички и миналата година сме го коментирали същото нали разбирате ,че пак не ми звучи логично да задавате едни въпроси които са пред вас, само някой трябва да е попитал преди това ако не му е ясно или е забравил. Онова което г-жа Сивкова предложи нищо общо нямаше със бюджета за съжаление. Една сериозна тирада за ……

Ибришимов – Г-н Проданов вие сте ми много интересен, когато ви дам думата не излизате да се изкажете, а иначе не млъквате. Правя ви за пореден път забележка, ако обичате не говорете от място. Правя ви забележка, следващата стъпка ще бъде да ви отстраня от залата, вие наистина ли искате това?

Проданов – Ами аз мога да изляза ако трябва …..

Ибришимов – Ваше желание е. Но ви казвам какво следва по правилник, вие пречите на вашите колеги да слушат и ако човека до вас ви търпи по една или друга причина уважавайте колегите, които са пред вас и в дясно от вас, както и мен. На всяко заседание едно и също, ако обичате не говорете от място в залата. Г-н Славов продължете ако обичате.

            Славов  - Благодаря г-н Председател. От всички, сигурно много минути, защото според мен бяха повече от времето, което по правилник се дава за изказване, се направи една сериозна тирада за проблемите на депото, на всичко отгоре предложението този разход да влезе в капиталовия списък е абсолютно незаконосъобразно. Защото това по своя характер е услуга, а тя не може да присъства в капиталовия списък. И за човек, какъвто е г-жа Сивкова с толкова административен опит и в администрация, и като общински съветник, за мен това беше повод да се излезе и да се говори по една тема за депото, а не да се направи смислено предложение за решение на някакъв проблем. Единственото, което мога да коментирам е, че една голяма част от нещата, които говорихте нямат нищо общо с истината. Ако искате да сте максимално близо до истината питайте вашия приятел г-н Кърцъков, който беше зам. кмет в общината дълги години, защото той беше ръководителя на проекта за депото до момента, в който кандидатствахме в МОСВ по ОП, т.е. за абсолютно всичко по целия проект е бил отговорен той и е наясно с това. Защото повечето от нещата които коментирахте, макар да сте доста често заедно, те нямат общо с истината. Така че просто предложението е незаконосъобразно, казвам го защото това не може да влезе в капиталовия списък на общината и тези пари могат да се дадат от различни други функции или от издръжката на общинска администрация, но не и да влезе в капиталовия списък. Това което г-н Стоянов коментира в конкретика, но преди това в общата част, че с пожелания бюджета да не бъде променян толкова често, и правилно отбелязахте след това, че наистина динамиката на живота е сериозна. Нито една от промените, които направихме в миналия бюджет не беше такава, която може да бъде предвидена  в началото, когато приемахме бюджета и уточнявахме плана за годината – това което сега правим. Всички промени които направихме бяха в следствие обстоятелства и промени, които станаха след това, които е нямало как да предвидим по рано.  По същия начин ако тази година се случат промени и обстоятелства, които няма как да предвидим тази година сега в началото при приемането на бюджета за тази година ще се наложи да правим корекции, то е неизбежно, ако искаме да следваме динамиката на живота, ако не най-лесното е да не правим промени, но тогава конкретните проблеми, които се появяват след 2-3-4-5 месеца или до края на годината значи да ги отлагаме с една цяла година, вместо да ги решаваме на момента. Което мисля че по-скоро говори за управленски капацитет и правилно решение на администрацията, за да решаваме проблема в момента на възникване, а не да ги събираме всички в рамките на 1 г. и да ги залагаме в бюджета за следващата. Това според мен не е правилно, за много хора такова разсъждение може да изглежда странно, особено за опонентите, които го използват като постоянен мотив за да обясняват колко е некадърна администрацията. Не, напротив, това за мен е показателно колко е адекватна администрацията, че хваща проблема на момента анализира се и веднага се предлага на общински съвет, когато е в правомощията му да вземе решението, за да може администрацията да си свърши работата за това, което хората очакват от нас, затова се изисква повече усилия отколкото да събираме всичко в една папка и като се подготвя бюджет за 2018 да изкараме проблемите на 2017г., за да станат проблеми на 2018г., или проблемите от 2018 да станат проблеми за 2019г. Според мен това не е правилното. Колкото до конкретните въпроси отговарям конкретно. Параграф 27-04 домашен социален патронаж и други социални услуги – сумата е намаляла от 120 хил. на 100 като план защото за 2018г. отпадна съботното хранене на потребителите на домашен социален патронаж и това е сумата която ние преценяме, че ще намалее по-малко като постъпление и такси. Не коментирам, че това е изцяло социална дейност на общината и ако ние планираме 100 хил. приходи разходите които общината дава, за да поддържа тази дейност са около 350 хил., т.е. с едни над 200 хил. ние дотираме тези наши социално слаби съграждани които поддържаме с храна всеки ден, само че без събота от края на 2017г. вече и 2018г. За параграфите 40-22 и 40-40 – постъпленията от продажби на сгради и от продажба на земя защо са различни от миналата година – те следват пряко програмата за управление на собствеността, която е първа точка от дневния ред на всяко заседание, в което се приема бюджет всяка година. Защото задължително трябва да е приета от общински съвет програмата за общинска собственост, тъй като тя неизменно присъства в бюджета. Всяка година онова, което ние предричаме е различно спрямо нашите прогнози кое би било по-интересно на потенциалните инвеститори, на които ще предложим общинска собственост за покупка. Ако миналата година сме преценяли, че от постъпления на сгради ще придобием 1 650 000лв. – тази година предвиждаме, че ще продадем сграден фонд, от който ще влязат в хазната местната 700 000лв. просто защото или са продадени вече тези имоти (говоря за сграден фонд) или някаква друга функция им е вменена или нещо друго. По същия начин и за земята – ако миналата година сме предвиждали, че ще продадем и терени – 1 100 000, тази година предвиждаме 2 млн. лв., защото интереса за инвестиции към града се е повишил видимо, разговорите които водим с потенциални инвеститори не са малко и исканията техните не са за сгради и сграден фонд, или офиси и магазини, а за терени и то не малки поради което сме го предвидили като и това е динамичното оформяне на бюджета спрямо очакванията, и е нормално и затова го обяснявам толкова подробно това да ни ви е известно в детайли защото пряко администрацията и кмета сме тези, които комуникираме с хората проявяващи интерес за покупка на един или друг вид общинска собственост. Колкото в капиталовия списък, че основния ремонт на тоалетните на стадиона -  60 000 лв. се виждат много като сума. Нека само да конкретизираме нещо – тоалетни, които да обслужват игралното поле и стадиона като съоръжение изобщо, откакто аз съм влязъл в общината вече 11г. няма, такива няма от последните 25г. Такива може би е имало някъде назад през социализма или е било предвидено в проект, който ние не успяхме да открием никъде в архивите на общината за реконструкцията на общинския стадион. Но при положение, че започват да се организират все по-масови мероприятия на градския стадион, а няма изобщо такива тоалетни то просто е задължително да направим усилието откъм чисто хигиенна гледна точка да построим такива. Има само тоалетни в сградата, но те се ползват от всички спортове, тъй като сградата на стадиона е може би най-натоварената от всички спортни клубове като спортна база. И те се използват изключително от тях, и не е логично когато на стадиона се съберат 500, или 1 000 човека понякога и повече те да няма къде да ползват санитарен възел. Приемете, че за масови мероприятия не е да направите по една клетка дамска и мъжка тоалетна – задължително по закон трябва да има за инвалиди и поне по 3-4 ако не и повече за мъже и за жени, такива са изискванията. Поливна система на ул. „Г. С. Раковски“ – просто в проекта, които защитавахме пред ОП „Региони в растеж“, за продължаване на реконструкцията, ремонта, обновяване на ул. Раковски, от ул. „Преслав“, до ул. „Ген. Заимов“, т.е. до казармите, такъв вид дейност не беше допустима, заради което ние отделяме средства за изработване на поливна система, Както вече показа опита от първия етап на реконструкция, ремонт, обновяване на центъра без автоматизирана поливна система няма как да се поддържа зелената система. И ако не беше изградена такава в първия етап то просто тази хубава растителност, която се засади нямаше как да бъде поддържана, а сега всички виждаме, че това е една от радващите окото и даваща гордост на Ямбол растителност, с която успяваме да поддържаме и вида, които и Ямбол иска. Електрическа инсталация на общината 20 000 лв.  Това е проектиране, на цялата административна сграда, на всички ел. инсталации разбирайте слаботокови, силнотокови, компютърни мрежи, оповестявания, система за пожароизвестяване, всичко онова, което в една нормална административна сграда трябва да има. В момента в сградата на община Ямбол няма такива и ако трябва да направя едно сравнение сградата на община Ямбол, и до момента не сме я включили в никакви ремонти, нито по европейски средства, нито със собствен бюджет, защото моето разбиране и разбирането на екипа е, че в града има по-важни проблеми, които трябва да бъдат решени. Макар хората работещи в администрацията да работят при изключително недобри условия, заради изключително остарялата ел. инсталация, която ни е основния проблем, на трети и четвърти етаж не може да бъде пуснат климатик лятото и там става невъзможно за работа в горещите летни дни, отоплението което също е изключително старо като инсталация в определени случаи избива и спира, не,може да бъде отопляван и единия и другия етаж с климатици, защото избива инсталацията, но независимо от всичко дограмата трябва да бъде сменена защото духа и не може да бъде нито отоплено, нито охладено, но независимо от всичко все още не сме предприели действия и колегите работят и при тези условия, за да избягаме от излишните коментари, че едва ли не общината гледа себе си а не реалните проблеми на хората. Но когато този, който трябва да ти реши проблема, защото не кмета решава конкретния проблем, а експертите, специалистите които работят в администрацията, кмета разпорежда, контролира, проследява, отстоява, но те конкретно решават проблемите, когато те нямат добрите условия за работа е нормално да не могат да работят толкова ефективно и ползотворно колкото ни се иска. И като сравнение само давам пример,, че в една община Стралджа последните 2 мандата основен приоритет беше да се направи сградата на общината, включително община Елхово също имаха възможност по ОП по „Управление на селските райони“ изцяло да оправят сградата на общината, една община Нова Загора си построи сграда на общината преди каквото и да е друго. А ние тук не сме пипнали нищо дай боже в следващата година две да имаме възможност, защото наистина сме на предела на натиска върху администрацията нормално да си върши работата. Тези 20 000 лв. са само за проектиране вече средствата които излязат от там ще бъдат определящи дали можем да отделим и за ремонт. И ако ми позволите на финала, тъй като с това мисля че изчерпах детайлно всички въпроси, които ми бяха зададени, аз ще бъда удовлетворен, но убеден съм не само аз, а и всички вие и града, ако продължим политиката на развитие на града по този начин. А политиката на развитие на града по този начин, както досега заедно с ваша помощ сме го правили, минава през одобрение на бюджета, който продължава политиките от предходните бюджети. Благодаря ви и ще бъда благодарен наистина, ако подкрепите моето предложение със съответните корекции.

Ибришимов – Обявявам 10 минути почивка, 11.05 часа е до 11.15ч.

След почивката кворум 25 съветника в 11.15 часа.

 

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева. (изчита предложението)

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10                         против – 18                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

Ибришимов – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова. (изчита предложението – тя предлага нов обект, нов разход – анализа, който предложи, а ОА да реши откъде да вземе парите)

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 10                         против – 20                           въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Н. Костадинов – Гласувах „против“.

            Не се приема.

Ибришимов – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 22                         против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя с корекциите, които направи в началото при представяне на материала.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                         против – 9                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година и ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2018 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 54 724 546 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 78 840 лв., от които за:

-   Проект: “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция

Обект: „Реконструкция и архитектурно-художествено оформление на Градския мост и пространството пред градския парк в гр. Ямбол” – 19 920 лв.

-   Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, финансиран по ОПРР 2014-2020

               Обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав”, на север от ул. „Димитър Благоев”, от осова точка 1337 до ул. „Акация” – 58 920 лв.

              

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 8 700 000 лв. в местни дейности за следните проекти:

- „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза”;

- „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“

- „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол”;

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол”;

- „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”;

- „Обучение и заетост на младите хора”, „Нова възможност за младежка заетост“;

-    „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол;

-   „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”;

-   “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”;

-   „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“.

               1.2. По разходите в размер на 54 724 546 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2017 г. в размер на 4 880 596 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

                2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. в размер 1 974 287 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 485 399 лв., от които за 2018 г.– 438 100 лв. и  от преходен остатък от 2017 г. – 47 299 лв. Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2018 г., с изключение на училищата, детските градини и обслужващите звена, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 32 600 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

4.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 409 275 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 376 875 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 32 400 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 515 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” - мъже – 250 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-   Футболен клуб „Ямбол 1915“ – мъже – 60 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-   Спортни клубове – 155 000 лв.;

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 20 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 21 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на

 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 22 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 16 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвет” - 6 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвет” 35 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „ръководител Общински пазари”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „сметосъбирач”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13.

8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 62 311 036 лв. Приложение № 14.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 17 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. в размер на 20 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 23 953 646 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 25 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 100 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

П. Йорданов – ПК КЧДКТ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

            Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – няма                       въздържали се – 6

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                         против – няма                       въздържали се – 6

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.    Приема Общински годишен план за младежта 2018 г.

2.    Така приетият Общински годишен план за младежта 2018г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 25                         против – 8                             въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.

 

§1. Чл. 13 се изменя и допълва както следва:

Точка 2 се изменя така:

„2. Движението, престоят и паркирането на превозни средства в пешеходните зони – ул. „Търговска” в отсечката ул. „Срем” – пл. „Освобождение”; ул. „Цар Освободител” – пл. „Освобождение”; Централен общински пазар извън случаите на определеното в издадения пропуск от Общината време за зареждане и обслужване на обекти и извършването на товаро-разтоварна дейност от собствениците на превозни средства живеещи в посочените зони. Престоят става в присъствието на водача.”

2. Създава се нова точка 18 със следния текст:

„18. Престоят и паркирането на пътни превозни средства на определените за таксиметрови автомобили места, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили и ППС със специален режим на движение.”

§2. В чл. 40, ал. 1 се прави следното допълнение:

            „(1). Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на Районно управление – Ямбол и сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол, служители в сектор „Превенция и опазване на обществения ред”, звено „Общинска полиция” или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Община Ямбол.”

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев – ХБМ“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие Договор № 3412 от 23.01.2013г. и Анекс №1108/23.12.2014г. с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев - ХБМ”, ЕИК 838114051, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. ”Диана” №15-А-2-6, представляван от Малин Борисов Хаджиев, за предоставен под наем обект – Обект №20 – Магазин за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки – частна общинска собственост, с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, с площ 28.20 кв.м. и склад с площ 10.00 кв.м., находящи се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев“, гр. Ямбол, с 5 /пет/ години, считано от 23.01.2018г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Тетово" № 5, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка четиридесет и едно/, с площ  145 /сто четиридесет и пет / кв.м.  по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ IX 299,302,303 /римско девет арабско двеста деветдесет и девет, триста и две, триста и три/, квартал 54 /петдесет и четири/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Тетово“ № 5, актуван с АОС № 2154 от 27.11.2017 г., в размер на  8 107.00 (осем хиляди сто и седем) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Рейшан Мехмедова Рашидова от град Ямбол, ул. „Тетово“ № 3. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ II - 382, кв. 53, одобрен със заповед I- А-630 от 02.08.1994г., ул. „Акация“ № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.357 с площ 32 кв.м. и общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.356 с площ 9 кв.м. в размер на 2710.00 лв. без ДДС, на която цена за прилагане на регулацията за УПИ II - 382, кв.53, одобрен със заповед  I-А-630 от 02.08.1994 г. и заповед ТУ/02-00073 от 12.12.2016 г. да се продадат на Илфан Салимова Алиева, ул. „Акация“ № 30, гр. Ямбол.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идн. № 87374.512.493, м. "Кайнашки баир", СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Велислава Тончева Гочева от гр. Ямбол, м. Кайнашки баир“ № 13, вх.13 се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.495  с площ 107 кв.м., а Община Ямбол се задължава да прехвърли безвъзмездно на Велислава Тончева Гочева правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.500 с площ 11 кв.м. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ на част от квартал 170 по плана на град Ямбол – СО „Кринчовица“ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIX 19, XX 20, XXI 21,  XXIII 23, XXIV 24,  XXV 25, XXVI 26, XXXVIII 50 51,  XXXVII 50 51.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ с идн. № 87374.37.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                         против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Тихомир Панайотов Панайотов и Димитър Ангелов Крушков разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Автоцентър за търговия, услуги и сервизна дейност”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-105 в кв. (масив) 37.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на ж.к. „Г. Бенковски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – 2

            Ант. Антонова е „за“. Значи 30 „за“.

Приема се.

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение /актуализация/ на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на ж.к. “Георги Бенковски”, гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за трафопост", кв. 84 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти УПИ I „за трафопост”, УПИ III общ., УПИ IVобщ., УПИ Vобщ., УПИ VIобщ., УПИ VIIобщ., УПИ VIIIобщ. в кв. 84 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПУР за улици между кв.26 и кв.24, и кв.26а по плана на гр. Ямбол - Каргон, и проект за ПУП - ПУР за ПИ 87374.549.411 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 29             против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация – /ПУР/ за улици между кв. 26 и кв. 24,  и между кв. 26 и кв. 26А по плана на гр. Ямбол – Каргон, и проект за ПУП – ПУР за ПИ 87374.549.411 по кадастралната карта на гр. Ямбол;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, както и във връзка с чл. 14, ал. 1 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация – /ПУР/ за улици между кв. 26 и кв. 24,  и между кв. 26 и кв. 26А по плана на гр. Ямбол – Каргон, и проект за ПУП – ПУР за ПИ 87374.549.411 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ХVІ-578, общ. кв. 85 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI-578,общ, кв.85 по плана на  град Ямбол – Първи градски жилищен район.

 

 

Сивкова – проц. – Г-н Председател, искам да попитам по ваше разпореждане ли се изпращат на офиса на ГЕРБ документи за сесия? Защото ми излиза като адресат в ел. съобщение.

Ибришимов – Ще ви отговоря, г-жо Сивкова, но не сега, тъй като не е във връзка със заседанието. Поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и деветото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Р. Стоянова