РЕШЕНИЯ

 

НА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 31 ЯНУАРИ 2018г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев – ХБМ“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Тетово" № 5, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ II - 382, кв. 53, одобрен със заповед I- А-630 от 02.08.1994г., ул. „Акация“ № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идн. № 87374.512.493, м. "Кайнашки баир", СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ с идн. № 87374.37.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на ж.к. „Г. Бенковски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за трафопост", кв. 84 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПУР за улици между кв.26 и кв.24, и кв.26а по плана на гр. Ямбол - Каргон, и проект за ПУП - ПУР за ПИ 87374.549.411 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ХVІ-578, общ. кв. 85 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за бюджетна 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

           На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2018г.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Обяснителна записка относно приемане бюджет на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година и ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на ДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол:

1. Приема бюджета на община Ямбол за 2018 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 54 724 546 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 78 840 лв., от които за:

-   Проект: “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция

Обект: „Реконструкция и архитектурно-художествено оформление на Градския мост и пространството пред градския парк в гр. Ямбол” – 19 920 лв.

-   Проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”, финансиран по ОПРР 2014-2020

               Обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав”, на север от ул. „Димитър Благоев”, от осова точка 1337 до ул. „Акация” – 58 920 лв.

              

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 8 700 000 лв. в местни дейности за следните проекти:

- „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол- втора фаза”;

- „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“

- „Осигуряване функционирането на Областен информационен център Ямбол”;

- „Приеми ме 2015 г.”

- „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие – Общностен център Ямбол”;

- „Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Ямбол”;

- „Обучение и заетост на младите хора”, „Нова възможност за младежка заетост“;

-    „Осигуряване на топъл обяд в община Ямбол;

-   „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол”;

-   “Ямбол и Одрин – два града на Тунджа”;

-   „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“.

               1.2. По разходите в размер на 54 724 546 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2017 г. в размер на 4 880 596 лв. разпределен по функции съгласно Приложение № 3.

                2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. в размер 1 974 287 лв., съгласно Приложение № 4, като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 485 399 лв., от които за 2018 г.– 438 100 лв. и  от преходен остатък от 2017 г. – 47 299 лв. Приложение № 4;

2.2. Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2018 г., с изключение на училищата, детските градини и обслужващите звена, които прилагат система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 32 600 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 212 лв.;

4.4. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.5. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 000 лв.;

4.6. Разходи за подпомагане дейността на театрите в гр. Ямбол както следва:

 - Драматичен театър „Невена Коканова” – 63 000 лв.

 - Куклен театър „Георги Митев” – 36 500 лв.

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 409 275 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 376 875 лв. за 45 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи – 32 400 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 515 000 лв., от тях за:

-   Баскетболен клуб „Тунджа” - мъже – 250 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-   Футболен клуб „Ямбол 1915“ – мъже – 60 000 лв.;

-   Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-   Спортни клубове – 155 000 лв.;

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-   в домашен социален патронаж в размер на 2,50 лв. на едно лице на ден;

-   в детски градини в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детските ясли в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-   в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден.

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 20 000 лв. за подпомагане на Църковните настоятелства.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер до 3 % от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 21 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на

 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 22 000 лв., от които:

-   в дейност 122 „Общинска администрация” – 16 000 лв.;

-   в дейност 123 „Общински съвет” - 6 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - дейност 123 „Общински съвет” 35 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-   в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „ръководител Общински пазари”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „инкасатор”;

-   в ОП „Общински пазари” – на длъжност „сметосъбирач”;

-   в Детски ясли и детска кухня – на длъжност „касиер-домакин”.

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава приходите и разходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 8, 9, 10, 11, 12, 13.

8. Одобрява индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 62 311 036 лв. Приложение № 14.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 7.

11. Определя максимален размер на дълга, както следва:

11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г. в размер на 17 000 000 лв.;

11.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2018 г. в размер на 20 000 000 лв.

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. в размер на 23 953 646 лв.

13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. в размер на 25 000 000 лв.

14. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в размер на 100 000 лв.

15. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

15.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.

15.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

15.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите делегиран и самостоятелен бюджет.

15.4. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

16. Възлага на кмета:

16.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет;

16.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

16.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

17. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

17.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2018 година.

17.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

17.3. във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

18. Упълномощава кмета:

18.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

18.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

19. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 %.

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища:

            Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2018 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1.    Приема Общински годишен план за младежта 2018 г.

2.    Така приетият Общински годишен план за младежта 2018г. да се представи на Областният управител на област Ямбол и да стане част от Областният план за младежта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол.

 

§1. Чл. 13 се изменя и допълва както следва:

Точка 2 се изменя така:

„2. Движението, престоят и паркирането на превозни средства в пешеходните зони – ул. „Търговска” в отсечката ул. „Срем” – пл. „Освобождение”; ул. „Цар Освободител” – пл. „Освобождение”; Централен общински пазар извън случаите на определеното в издадения пропуск от Общината време за зареждане и обслужване на обекти и извършването на товаро-разтоварна дейност от собствениците на превозни средства живеещи в посочените зони. Престоят става в присъствието на водача.”

2. Създава се нова точка 18 със следния текст:

„18. Престоят и паркирането на пътни превозни средства на определените за таксиметрови автомобили места, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили и ППС със специален режим на движение.”

§2. В чл. 40, ал. 1 се прави следното допълнение:

            „(1). Нарушенията по тази наредба се констатират с акт за установяване на административно нарушение, съставен от служители на Районно управление – Ямбол и сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Ямбол, служители в сектор „Превенция и опазване на обществения ред”, звено „Общинска полиция” или от други длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на кмета на Община Ямбол.”

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев – ХБМ“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие Договор № 3412 от 23.01.2013г. и Анекс №1108/23.12.2014г. с ЕТ „Малин Борисов Хаджиев - ХБМ”, ЕИК 838114051, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ж.к. ”Диана” №15-А-2-6, представляван от Малин Борисов Хаджиев, за предоставен под наем обект – Обект №20 – Магазин за търговска дейност с хранителни и промишлени стоки – частна общинска собственост, с идентификатор 87374.550.10.9 по КК на град Ямбол, с площ 28.20 кв.м. и склад с площ 10.00 кв.м., находящи се на Централен общински пазар, пл. „Георги Дражев“, гр. Ямбол, с 5 /пет/ години, считано от 23.01.2018г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Тетово" № 5, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.41 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка четиридесет и едно/, с площ  145 /сто четиридесет и пет / кв.м.  по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ IX 299,302,303 /римско девет арабско двеста деветдесет и девет, триста и две, триста и три/, квартал 54 /петдесет и четири/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Тетово“ № 5, актуван с АОС № 2154 от 27.11.2017 г., в размер на  8 107.00 (осем хиляди сто и седем) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Рейшан Мехмедова Рашидова от град Ямбол, ул. „Тетово“ № 3. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно прилагане плана за регулация за УПИ II - 382, кв. 53, одобрен със заповед I- А-630 от 02.08.1994г., ул. „Акация“ № 16.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС определя пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.357 с площ 32 кв.м. и общински ПИ с проектен идентификатор 87374.528.356 с площ 9 кв.м. в размер на 2710.00 лв. без ДДС, на която цена за прилагане на регулацията за УПИ II - 382, кв.53, одобрен със заповед  I-А-630 от 02.08.1994 г. и заповед ТУ/02-00073 от 12.12.2016 г. да се продадат на Илфан Салимова Алиева, ул. „Акация“ № 30, гр. Ямбол.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идн. № 87374.512.493, м. "Кайнашки баир", СО „Кринчовица“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Велислава Тончева Гочева от гр. Ямбол, м. Кайнашки баир“ № 13, вх.13 се задължава да прехвърли безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.495  с площ 107 кв.м., а Община Ямбол се задължава да прехвърли безвъзмездно на Велислава Тончева Гочева правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.500 с площ 11 кв.м. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП ПРЗ на част от квартал 170 по плана на град Ямбол – СО „Кринчовица“ в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ) XIX 19, XX 20, XXI 21,  XXIII 23, XXIV 24,  XXV 25, XXVI 26, XXXVIII 50 51,  XXXVII 50 51.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ на ПИ с идн. № 87374.37.105 по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. „Дюзлюка“ и одобряване задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Тихомир Панайотов Панайотов и Димитър Ангелов Крушков разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „Автоцентър за търговия, услуги и сервизна дейност”.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) І-105 в кв. (масив) 37.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и за вертикално планиране, съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП - ПР на ж.к. „Г. Бенковски“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124б, ал. 1 и чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 и с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение /актуализация/ на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на ж.к. “Георги Бенковски”, гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за трафопост", кв. 84 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти УПИ I „за трафопост”, УПИ III общ., УПИ IVобщ., УПИ Vобщ., УПИ VIобщ., УПИ VIIобщ., УПИ VIIIобщ. в кв. 84 по плана на гр. Ямбол – Първи жилищен район.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване, одобряване на задание и даване разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПУР за улици между кв.26 и кв.24, и кв.26а по плана на гр. Ямбол - Каргон, и проект за ПУП - ПУР за ПИ 87374.549.411 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация – /ПУР/ за улици между кв. 26 и кв. 24,  и между кв. 26 и кв. 26А по плана на гр. Ямбол – Каргон, и проект за ПУП – ПУР за ПИ 87374.549.411 по кадастралната карта на гр. Ямбол;

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 134, ал. 2 с препратка към чл. 134, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗУТ, както и във връзка с чл. 14, ал. 1 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация – /ПУР/ за улици между кв. 26 и кв. 24,  и между кв. 26 и кв. 26А по плана на гр. Ямбол – Каргон, и проект за ПУП – ПУР за ПИ 87374.549.411 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ХVІ-578, общ. кв. 85 по плана на гр. Ямбол - Първи градски жилищен район.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с  чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVI-578,общ, кв.85 по плана на  град Ямбол – Първи градски жилищен район.