ПРОТОКОЛ № IІІ

 

           

            Днес, 21.12.2015г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/00011/16.12.2015г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 37.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 26 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Д. Ибришимов откри третото заседание на Общинския съвет. Обяви решението на ОИК МИ 2015г. за избиране на Денка Колева Петрова за общински съветник. (приложено към материалите по заседанието)

            Д-р Денка Колева Петрова положи клетва като общински съветник.

            Д-р Ибришимов запозна съветниците с решението за образуване на ГС „РБ и НС”. (приложено)

           

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община  Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

2.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

3.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,  както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2016г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на представител в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

8.      Предложение относно избор на представител в Областен съвет за развитие - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

9.      Предложение относно прекратяване членство на Община Ямбол в РАО "Тракия".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" в ОУ "Любен Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.573 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.426 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

17.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на рампа за трудно подвижни хора към банков офис на "Прокредит банк" ЕАД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.547.64 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 6 по заявление от Добрин Марков Марков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен общински ПИ 87374.523.29, ул. "Яне Сандански" № 24  по заявление от Ерол Кадир и Радостина Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж к. "Златен рог", бл.9, вх. б, ет.2, ап.26, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.7, вх.Б, ет.9, ап.79.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.488 по КК на гр. Ямбол по заявление от Велислава Тончева Гочева.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

23.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на кабелна линия НН за захранване на обект "Складова база за строителни материали и търговия" в ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия НН, уличен водопровод и водопроводно отклонение, улична канализация и канализационно отклонение за захранване на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.32.18 по КК карта на гр. Ямбол, м. " Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.574.82 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел НН за захранване на ПИ с ид. 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с ид 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на разпределителен газопровод и отклонение до "ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

31.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

32.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

33.  Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

34.  Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Цонка Стоянова Пенкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

 

 

            Карска – Искам да заявя, че желая да взема отношение по точка 1, 3 и 10, преди да е гласувано прекратяване на дебатите по тези точки.

            Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

            Брънков – Постъпи писмо от кмета на общината относно оттегляне на предложение за продажба на апартамент в ”Златен рог” 9-Б-26, тъй като наемателката е заявила отказ за закупуване. Предлагам т. 20 да отпадне от дневния ред.

            Костадинов – Предлагам на мястото на оттеглената точка 20 да влезе в дневния ред предложение относно приемане на общата численост и структура на общинска администрация Ямбол, на основание чл. 42, т.2 от Правилника за работа на ОбС Ямбол.

            Ибришимов – Няма други предложения, г-н Костадинов заповядайте да мотивирате предложението си.

            Костадинов – Общинският бюджет се приема след като се приема закона за държавния бюджет. Поради факта, че 2016 г. е необходимо да бъде оптимизирана числеността и структурата на общинската администрация е нужно предложението да  влезе в тази сесия като точка 20 от дневния ред.

            Ибришимов - Няма други желаещи. Подлагам на гласуване предложението на г-н Костадинов.

            Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Брънков.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред с приетите промени.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 7

            Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община  Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

2.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

3.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,  както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2016г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на представител в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

8.      Предложение относно избор на представител в Областен съвет за развитие - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

9.      Предложение относно прекратяване членство на Община Ямбол в РАО "Тракия".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" в ОУ "Любен Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.573 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.426 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

17.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на рампа за трудно подвижни хора към банков офис на "Прокредит банк" ЕАД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.547.64 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 6 по заявление от Добрин Марков Марков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен общински ПИ 87374.523.29, ул. "Яне Сандански" № 24  по заявление от Ерол Кадир и Радостина Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на общата численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.7, вх.Б, ет.9, ап.79.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.488 по КК на гр. Ямбол по заявление от Велислава Тончева Гочева.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

23.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на кабелна линия НН за захранване на обект "Складова база за строителни материали и търговия" в ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия НН, уличен водопровод и водопроводно отклонение, улична канализация и канализационно отклонение за захранване на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.32.18 по КК карта на гр. Ямбол, м. " Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.574.82 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел НН за захранване на ПИ с ид. 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с ид 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на разпределителен газопровод и отклонение до "ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

31.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

32.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

33.  Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

34.  Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Цонка Стоянова Пенкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

 

            Д. Стоянов – отр. вот - Гласувах против приемането на дневния ред в този вид, защото от шест мои предложения, които съм направил, нито едно не е включено в дневния ред. Те са: Конституирането на институция обществен посредник в община Ямбол, това е т. нар. Омбудсман; Публичен регистър за изпълнение на бюджета на общината в реално време; Публичен регистър за изпълнението на обществените поръчки в реално време, Система за връзка с общинските съветници; Информационен публичен форум и Парково и фасадно енергийноефективно осветление на град Ямбол.

 

            Устройството за гласуване на Явор Брънков не работи, обявява на всяко гласуване вота си.

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община  Ямбол..

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова - Имам само една корекция, която е чисто техническа. Тя е в първа точка на проекторешението и е следната: след думите общинската администрация на община Ямбол да се допише  - Правилник за ... Аз призовавам ОбС да приеме направените промени в правилника, тъй като  всички в комисията постигнахме пълен консенсус какви да бъдат те.

            Карска - Моето предложение е чл. 22 от ПОДОС да бъде изменен – Съставът на всяка от постоянните комисии да е от 9 члена общински съветници. Предлагам  §38 да бъде изменен  в последното изречение като в момента е записано по следния начин  – „При нарушение на реда в залата, председателя  без предупреждение може да разпореди да бъдат отстранени отделни или всички външни лица”, а да бъде изменено така – „При нарушение на реда в залата, председателя  след две предупреждения може да разпореди да бъдат отстранени отделни или всички външни лица”.  Предлагам § 36 от ПОДОС – Създава нова точка 3 към чл.42.7  със следното съдържание – Общински съвет провежда тържествено заседание на официалния празник на града Св. дух, за което общинските съветници не се уведомяват по реда предвиден в чл. 41.3,  да бъде записано  със следното съдържание -  Общински съвет провежда тържествени заседания на официалния празник на Република България  трети март и официалния празник на града Св. дух. Предлагам чл.34.2, ал.2, - считано от 21.12.2015 година размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници е равен на 1 лев, а не на 70% от средната брутна заплата на администрацията.

            Георгиева - Като член на Временната комисия за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол, искам да изразя удовлетвореността си от съвместната работа с останалите колеги в комисията. Имаше много градивни предложения, принципен диалог, имаше и много дисциплина. Постигнахме консенсус по редица постъпили предложения, включително и такива направени от моята политическа формация, групата съветници от „БСП”. Днес заставам, обаче пред вас, за да направя предложение за изменение и  допълнение в членовете в глава „Питания”, която всъщност бе единствената, по която не успяхме да намерим достатъчно допирни точки в 5 членната комисия и за това се изправям  пред по-голяма аудитория, за да направя тези предложения. Сега ще ги зачета като в началото на заседанието съм ги оставила на всяка банка разписани. Изменя чл. 66.1 като добива следния вид: Общинските съветници отправят питанията си чрез председателя на съвета в началото  на всяко заседание, преди разглеждане на дневния ред като му предават текста на питането в два екземпляра. Председателя дава думата на общинския съветник да огласи питането си.  Изменя чл. 66.2 като добива следния вид: Председателя на съвета връчва втория екземпляр на кмета още по време на заседанието на общинския съвет. Изменя чл. 66.4 като добива следния вид: Писменият отговор се дава в срок не по-късно от 15 дни от датата на заседанието на ОбС и се депозира в канцеларията на ОбС, за което се съобщава на отправилия питането съветник. Изменя чл. 66.5 като добива следния вид : В случай, че отговорът е устен  той се дава по възможност до края на съответното заседание или най-късно в началото на следващото заседание. Създава нов чл. 66.5.а със следното съдържание: Председателят на съвета обявява постъпилите писмени отговори на питания в следващото заседание преди обсъждането на дневния ред и дава думата  на кмета да ги огласи. Колеги мотивацията на моето предложение е следната – Практиката през мандат 2011-2015 година показа категорично, че когато питанията на общинските съветници не се огласяват публично на заседания на ОбС, кметът не винаги спазва ангажимента си за отговор в посочения в настоящия правилник срок или не отговаря като по този начин се загубва фокусът на конкретното питане. Освен това се ограничава възможността на останалите общинските съветници да знаят какви питания са отправени към кмета, за да не дублират същите към него. Ограничава се  и възможността на средствата за масова информация и граждани и заинтересовани страни да следят навременно актуалните питания към кмета. В предвид заявения ангажимент за публичност в работата на нашия общински съвет  считам,  че питанията като съществена част от работата на ОбС следва да имат публичност и проследимост през цялото време т.е. колеги аз смятам и много голяма част от нас смятат, че ни е нужна работеща процедура по питанията. Лично аз искам да питам кмета и той да ми отговаря навреме, вие да знаете какво питаме и какво ни се отговаря. За съжаление се наблюдава една много отчетлива дистанция между кмета и общинските съветници в тази посока и една такава промяна би я намалила. Освен това практиката показва, че трябва да се въоръжаваме със свещено търпение докато изчакваме отговора си, тъй като има отговори, които чакаме по няколко месеца. Лично аз смятам, че сегашните разписания в глава Питания създават един лъжовен комфорт в кмета и неговият екип, а у нас общинските съветници усещане за капсулираност и криене на отговори. Ние общинските съветници не трябва да боравим с предположения за това считам, че ако приемем тази промяна, това ще дисциплинира кмета и неговият екип да отговаря и то навреме. Последното, с което завършвам колеги в България почти няма толкова рестриктивни мерки в глава питания в правилниците на ОбС на други общини каквито са заложени в нашия правилник. Предлагам да дебатираме това предложение и ви призовавам да го подкрепите.

            Костов - Имам предложение, което беше разисквано във Временната комисия за промяна на правилника. Преди това искам да взема съвсем кратко отношение по предложението на г-жа К. Георгиева. Тези точки присъстваха в нашия дневен ред и тези, които сме били в общинския съвет от предния мандат много добре знаем, че обикновено първата част и то преди обеда на заседанията, се използваха за питания, изказвания, декларации, което затрудняваше работата на ОбС. Мисля, че решенията, които взехме и членовете, които включихме в правилника на ОбС дават възможност за една по-добра работа. Това, което е записано като начин на питане, мисля че е показало, че е работещо и полезно. Аз предлагам в чл.44, ал.1 да бъде включен текста, че лица със записващи устройства и камери, могат да присъстват в залата до приемането на дневния ред. Ще ви кажа и аргументите си. Ние приехме една система за онлайн излъчване на заседанията на ОбС. Това даде възможност нашият общински съвет да има една голяма прозрачност. Смятам, че камерите на телевизиите, които в момента са тук повече пречат на работата, отколкото помагат за прозрачността.

            Георгиева – репл. - Г-н Костов, аз за пореден път съм изумена от липсата на въображение от Ваша страна. Ще бъда много удовлетворена, ако вие ми посочите поне един случай, в който такъв отговор е даден тук на общински съвет. Тези непрекъснати притеснения, че декларациите, питанията ще затруднят работата на ОбС на мен ми звучат несериозно. В крайна сметка какво искаме ние, да дойдем на работа, да приключим нещата до обяд и всичко е О.К. Трябва да има дебати, трябва да има разговор с властта, трябва ние да взимаме информирани решения. Това с какво ще попречи на работата на  ОбС, ако има питания и декларации? Отговорете ми, за предния мандат колко отговора сме получили тук? Колеги, смятам, че трябва да направим един разумен компромис по моето предложение и да спрем с тези конфронтации и лесни методи. Има друг път на  комуникация той е културен и открит. Това ще бъде полезно, дисциплиниращо и информиращо за нас общинските съветници. Ние сме колективен орган на управление, не сме нито тълпа, нито революционен отряд да се молим, дали имаме отговор на питане или няма.

            Костов – дупл. - Това, което аз искам е този правилник да спомага за по-добрата работа в ОбС, а не за медийни изяви или голям революционен патос както вие се изразихте.

            Карска - Г-н Костов, промените, които предлагате да станат в този правилник, по който ще работи целия общински съвет на Ямбол прави капсулирана работата на ОбС, така че гражданите на Ямбол да не могат да присъстват, защото само с едно отпращане на председателя, те трябва да напуснат залата. Сега искате да отстраните и медиите. Аз смятам, че всички имаме достатъчно възможност за медийни изяви и не е нужно да се изявяваме чрез изказвания в ОбС, но е нужно да спазваме това, което обещавахме на гражданите, когато правихме предизборните си кампании за прозрачно управление. Точно това, вие сега не спазвате. Аз не знам, дали когато ходихте в предизборните си срещи с граждани, споделихте какви заплати ще взимате, какви изказвания ще има и как ще се  претупват точките в ОбС. Тези неща не ги коментирахте тогава, а сега искате да работите при закрити врати.

            Костов – репл. - Г-жо Карска, в нашия ОбС има камера, която предава онлайн цялото заседание. По същия начин има и камера, където се провеждат заседанията на комисиите. Ако някой ми каже, че в друга община има по-голяма прозрачност относно заседанията на ОбС, ще ме изненада. Аз не съм чул в Тунджа или в Болярово да се предават заседанията на ОбС онлайн или заседанията на техните комисии.

            Д. Стоянов - Стига хора, какво ще правим така? Имам предложение, което гласи – изменя чл.20, който придобива следния вид -  Длъжностните лица в общинска администрация са задължени да предоставят на комисиите на ОбС и на общинските съветници необходимата им информация в срок не по-голям от три работни дни, по ред определен от кмета на общината. Кмета на общината се задължава в срок от 10 работни дни да създаде необходимия ред.

            Петров - Искам да взема отношение по първа точка. Това, което ни е подадено като информация ще ви зачета само първото изречение – Комисията, на три свои заседания, разгледа постъпилите писмени  предложения от ПП „Атака” , ПП „ГЕРБ”, ПП „БСП” и „Реформаторски блок”. ПП „Атака” направи десет предложения, които са свързани с нашите обещания преди изборите, т.е. преди да влезем в тази зала, ние сме дали обещания на нашите избиратели какво ще правим в този ОбС. Ние си поставяме тези изменения и ще ви зачета едно от най-важните. То е свързано с комисии на ОбС чл.18, т.2 – Постоянните комисии могат да образуват свои подкомисии и/или работни групи с участието на експерти, консултанти от браншовите организации на строители, проектанти, инженери, архитекти, екологични организации и др. Какво ние имаме предвид, за да предложим това изменение в нашия правилник. Тук става въпрос за разглеждане на проекти, които са милиони левове. Естествено ние съфинансираме тези проекти и какво се оказва, някой взима решения, еди кой си по ред за неговото изпълнение, но ние нямаме достатъчно подготовка по простата причина, че не се допитваме до специалистите в нашия град.

            Папашимов – репл. - Това, което каза преди това г-н Петров, то съществува и в момента в правилника. Чета ви го директно от там.”Могат да се създават, да образуват свои подкомисии и с участието на експерти и консултанти”. Това съществува в правилника и не виждам какво да променяме.

            Петров – дупл. - Това е така, то съществува, но искаме да е по-пълен члена. Това, което го предлагаме е в чл.18 и чл.29, който не ви го зачетох. За чл.29 нашето предложение е следното – В работата на ПК и ВК да привличат външни лица като експерти и консултанти от браншовите организации на строители, проектанти, архитекти, екологични организации и др., същото го добавяме в чл.29. Какво лошо има, ако се допълнят тези точки. Просто става като закон да се изпълнява.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Карска по чл.22.

            Гласували      за – 5                          против – 20                           въздържали се – 8

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Карска по § 36 от проекта за решение.

            Гласували      за – 13                        против – 19                           въздържали се – 2

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване третото предложение на г-жа Карска по чл.34.2.

            Гласували      за – 5                          против – 21                           въздържали се – 8

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Георгиева по чл.66.1.

            Гласували      за – 18                        против – 18                           въздържали се – няма

            Поради възникнала неяснота по резултата от гласуването предлагам да прегласуваме. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                         против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на повторно гласуване предложение на г-жа Георгиева по чл.66.1.

            Гласували      за – 17                        против – 19                           въздържали се – няма

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Георгиева по чл.66.2.

            Гласували      за – 15                        против – 18                           въздържали се – 1

            Не се приема.

            Не е необходимо да се гласуват следващите две предложения, тъй като следват от неприетите. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева по чл.66.5а.

            Гласували      за – 16                        против – 18                           въздържали се – 1

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Костов.

            Гласували      за – 21                        против – 14                           въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Петров.

            Гласували      за – 9                           против – 19                           въздържали се – 7

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Петров.

            Гласували      за – 9                           против – 21                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Д. Стоянов.

            Гласували      за – 17                         против – 17                           въздържали се – 1

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                         против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 26                         против – няма                       въздържали се – 9

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.9 от Правилника за организация и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол в следния вид:

            §1. Изменя чл.7.1 като т.21 добива следния вид: т.21 Взема решения за обявяване на частна общинска собственост на имоти, които са престанали да имат предназначение за публична общинска собственост.

            Създава се нова т.21а със следния текст: Взема решения за обявяване за публична общинска собственост на имоти, които са престанали да имат предназначение на частна общинска собственост.

            Заличава текста на т.25 (отм. с решение №31/05.04.2006 год. по адм. д. №8/2006 на ЯОС) (изм. XXIX.06.04.2006 г.) (отм. с решение VIII/28/19.05.2008г. на ОбС Ямбол).

            §2. Изменя чл.8.2 като добива следния вид: Решенията на Общинския съвет по чл.7.1 – т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.16, т.19, т.21а, т.22 от този Правилник се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, а решенията по чл.7.1, т.21 и по чл.7.2 с мнозинство 2/3 от общия брой съветници.

            §3. Изменя чл.10.2 като добива следния вид: Първото заседание на новоизбрания състав на Общински съвет се свиква от Областния управител. Заседанието се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

            §4. Създава нов чл.10.3 със следния текст: Първото заседание се открива от Областния управител и се ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници, до избирането на председател на Общински съвет. Преди началото на заседанието, в присъствието на Областния управител, на Председателя на ОИК или неин член и на граждани новоизбраните общински съветници полагат клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, което се удостоверява с подписване на клетвени листи.

            §5. Изменя чл.11.1 като добива следния вид: На първото заседание Общински съвет избира председател. Избирането се извършва с тайно гласуване. За произвеждане на тайното гласуване се избира комисия.

            §6. Изменя чл.11.2 като добива следния вид: Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общински съвет. Броят на кандидатурите е неограничен.

            §7. Изменя чл.11.4 като добива следния вид: Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, в която са изписани имената на кандидатите. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с незачертано името на предпочитания от него кандидат и зачертани другите имена на кандидати и пуска плика в изборната урна, след което се подписва саморъчно.

            §8. Изменя чл.11.5 като добива следния вид: За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от  общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този кандидат, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало след 30 минутна почивка.

            §9. Създава нов чл.11.5.1 със следния текст: За недействителни бюлетини се считат разкъсаните, скъсаните, такива, в които са зачертани всички имена или всички имена са оставени незачертани. Празните пликове, както и бюлетина без плик, се смятат за недействителни бюлетини.

            §10. Изменя чл.13.1 като добива следния вид: Председателят на ОбС се подпомага от Председателски съвет, който се състои от председателя на Общинския съвет, заместник-председателя (и) на ОбС, председателите на постоянните комисии и председателите на група съветници или представител на ръководството на съответната група съветници.

            §11. Изменя чл.13.2 като добива следния вид: Председателят на ОбС свиква Председателския съвет за консултации по изработването на проекти за дневен ред на заседанията на ОбС и проекти за шестмесечни планове за работата му, както и по други въпроси от дейността на ОбС. Председателският съвет се ръководи от председателя на ОбС. На заседанията на Председателския съвет се води протокол, който се подписва от всичките му присъствали членове.

                §12. Изменя чл.13.5 като добива следния вид: ОбС избира с явно гласуване от състава на общинските съветници до двама заместник - председатели на общинския съвет. Предложения могат да бъдат правени от всички общински съветници.

            §13. Изменя чл.14.2 като добива следния вид: Дейността на общинския съвет и председателя се подпомага и осигурява от звено в състав от трима души от щата на общинската администрация. Служителите на звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общински съвет. Звеното за подпомагане дейността на Общински съвет оперативно се ръководи от председателя на съвета.

§14. Изменя и допълва чл.19 като добива следния вид: Общинския съвет образува и избира следните постоянни комисии:

1. ПК “Бюджет и финанси”;

2. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките  с общинска собственост”;

3. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология”;

4. ПК “Образование, спортни и младежки дейности”;

5. ПК “Култура, читалищна дейност и културен туризъм”;

6. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”;

7. ПК “3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията”;

8. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

            §15. Изменя и допълва чл.24.2 като добива следния вид: Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от веднъж  месечно и се излъчват онлайн на сайта на Община Ямбол..

            §16. Създава нов чл.25.7 със следното съдържание: Всеки общински съветник, който не е член на дадена постоянна комисия, може да вземе участие в работата й със съвещателен глас.

            §17. Създава нов чл.25.8 със следното съдържание: Председателят и зам.-председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

      1. По тяхно искане - в този случай прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

      2. Когато председател на постоянна комисия отсъства от три поредни заседания на комисията без уважителни причини, председателят на ОбС внася предложение на заседание на ОбС за освобождаването му и предложение за избор на нов председател на съответната постоянна комисия.

            §18. Създава нов чл.25.9 със следното съдържание: Заседанията на постоянните и временните комисии са публични. В залата се осигуряват места за представители на средствата за масово осведомяване, политически сили, държавни органи и граждани. В отделни случаи, комисиите могат да решат заседанията да бъдат закрити.

            §19. Изменя чл.26.1 като добива следния вид: Постоянните комисии, определени за водещи, предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекторешения и др. на председателя на съвета в срок до три дни преди заседанието на съвета.

            §20. Изменя чл.27 като добива следния вид: По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки, и се приемат общи предложения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии, на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от три дни преди сесия.

            §21. Създава нов чл.28.1 със следното съдържание: Временните комисии се избират от Общински съвет по предложение на председателя или на общински съветник.

            §22. Създава нов чл.28.2 със следното съдържание: С решението си за създаване на временна комисия Общински съвет определя нейните задачи, числеността, състава, ръководството и срока на действие.

            §23. Създава нов чл.28.3 със следното съдържание: Временната комисия преустановява дейността си с изготвяне на доклад и с решение на Общински съвет.

            §24. Изменя чл.34.4 като добива следния вид: При отсъствие от заседание на Общински съвет без уважителни причини общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено със 100 лв. При отсъствие от заседание на постоянна комисия без уважителни причини и без да е уведомил за това председателя на комисията, общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 50 лв. При отсъствие от заседание на Общински съвет и от всички заседания на постоянните комисии, на които е член, без уважителни причини, общинският съветник не получава възнаграждение за този месец.

            §25. Изменя чл.34.5 като добива следния вид: При закъснение за заседание на Общински съвет с повече от 30 мин. Общинският съветник получава месечно възнаграждение за съответния месец, намалено с 30 лв. При преждевременно напускане на заседанието на Общински съвет общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 30 лв.

            §26. Създава нова т.4 в чл.35.1 със следното съдържание: Общинският съветник е длъжен да се въздържа от действия, с които уронва престижа на общински съвет, възпрепятства неговата работа или нарушава установения от този правилник ред.

            §27. Създава нов чл.35.9.2 със следното съдържание: Общинският съветник има право да оспори наложена дисциплинарна мярка, като поиска общинският съвет, чрез гласуване да потвърди или отхвърли наложената му дисциплинарна мярка. Оспорването не подлежи на разисквания.

            §28. Изменя и допълва чл.42.1 като добива следния вид: Постъпилите в общинския съвет материали, въпроси и предложения се разпределят от председателя за обсъждане от постоянните и временни комисии на съвета не по-късно от два дни след постъпването им канцеларията на общински съвет.

            §29. Изменя и допълва чл.42.1.2 като добива следния вид: Възражения по разпределението на предложенията могат да правят председателите на комисии в тридневен срок от уведомяването им. Председателят на съвета се произнася по направените възражения в еднодневен срок от внасянето им в канцеларията на общински съвет.

            §30. Изменя и допълва чл.42.1.4 като добива следния вид: Становищата на постоянните комисии включват предложения за приемане, изменение, допълнение и отлагане за следващо заседание, както и предложения за отхвърляне на предложения проект за решение, които се докладват пред общински съвет от председателя на водещата комисия.

            §31. Изменя чл.42.1.6 като добива следния вид: Водещата комисия разглежда материалите, след като й бъдат предоставени становищата на останалите постоянни комисии, до които същите са били разпределени. Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок.

            §32. Изменя чл.42.3 като добива следния вид: Всички материали предназначени за редовна сесия се предоставят в канцеларията на общинския съвет не по късно от седем дни преди датата на сесията.

            §33. Изменя чл.42.4 като добива следния вид: Материали и проекти за решения се внасят на заседание на общинския съвет от кмета, упълномощени със заповед заместник - кметове, председатели на комисии, общински съветници.

            §34. Изменя чл.42.6 като добива следния вид: Кметът на общината, председателят на Общински съвет и председателите на постоянни комисии, от чиято компетентност е въпроса, могат да предлагат за включване в дневния ред на неотложни въпроси, ако се регистрират в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА не по-късно от 17 ч. на предхождащия заседанието ден като общинските съветници се уведомяват за постъпилите неотложни въпроси на техните електронни пощи. По този ред не могат да се разглеждат нормативни актове (правилници, наредби, стратегии и др.)

            §35. Изменя чл.42.7. т.1 като добива следния вид: При обстоятелства, за които се налага спешно свикване на Общински съвет, председателят насрочва спешно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. В този случай не е необходимо уведомление с писмени покани и спазване на седемдневния срок по чл.42.3. Уведомяването се извършва по телефона и на посочен от общинския съветник електронен адрес в рамките на работното време в предходния ден.

            §36. Създава нова т.3 към чл.42.7. със следното съдържание: Общински съвет провежда тържествено заседание на официалния празник на града - Свети дух, за което общинските съветници не се уведомяват по реда, предвиден в чл.41.3.

            §37. Създава нов чл.42.9. със следното съдържание: По изключение Общински съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити. Предложение за закрито заседание може да се прави от председателя на Общински съвет, от името на групите общински съветници или от Кмета на общината. Общински съвет гласува предложението и съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито. Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

            §38. Изменя и допълва чл.44.1. като добива следния вид: Заседанията на общинския съвет са публични.  В залата се осигуряват места за представители на средствата за масово осведомяване, политически сили, държавни органи и граждани, които заемат специално определените от председателя за тях места. По време на заседанието те са длъжни да спазват установения ред. При нарушаване на реда в залата, председателят без предупреждение може да разпореди да бъдат отстранени отделни или всички външни лица.

            §39. Изменя и допълва чл.45.1. като добива следния вид: Заседанията се провеждат на обявената дата с начало от 9.00 часа, продължават до 18.00 часа, с един час обедна почивка от 13.00 до 14.00 часа и междинни почивки от 10 мин. на всеки два часа. Ако 15 (петнадесет) минути след обявения начален час на заседанието няма кворум за заседанието, Председателят на Общинския съвет обявява нова дата на заседанието.

            §40. Изменя и допълва чл.48.1. като добива следния вид: Председателят дава думата на вносителите, на председателя на водещата комисия, а след това – на съветниците за изказвания и въпроси към вносителя.

            §41. Изменя и допълва чл.51, т.1 като добива следния вид: в изказване на заседание на Общинският съвет е лично засегнат.

            §42. Изменя и допълва чл.51, т.2 като добива следния вид: желае да обясни мотивите за свой отрицателен вот при явно гласуване. Думата за обяснение на отрицателен вот се дава най-много на двама общински съветници, които при обсъждането на въпроса не са изразили същото отрицателно становище или не са се изказвали. Думата се дава непосредствено след проведеното гласуване на въпрос по същество.

            §43. Създава нов чл.58.1а. със следното съдържание: Когато процедурата по гласуване или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

            §44. Създава нова Глава трета със следното наименование „Допълнителни разпоредби” и  §1 „Уважителни причини” по смисъла на този правилник са посочените в Кодекса на труда.

            §45. Глава „Преходни и заключителни разпоредби” става Глава четвърта.

            - В чл.44, ал.1 да бъде включен текста, че лица със записващи устройства и камери, могат да присъстват в залата до приемането на дневния ред.

            2. Закрива Временната комисия за изготвяне на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

 

             

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                         против – 3                             въздържали се – 5

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 7                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките:

1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2014 г. и Приложения към нея от № 1 до № 6.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2014 г., съгласно Приложение № 7. 

 

 

            Сивкова – отр. вот - Гласувах против, защото не приемам тази информация, която ни се предлага по следните причини – В нея липсват данни за няколко важни показателя, които бяха приети с бюджет 2014, и с които ОбС задължи кмета да се ограничава при поемане на определени ангажименти. Какво имам предвид – с приемане на бюджета на 14.02.2014 г. ОбС прие размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 2014г.  да е в размер на 200 хил. лв. От това, което ни се дава като информация не става ясно дали това решение на ОбС е изпълнено и дали действително са събрани тези 200 хил. лв. просрочени вземания. Смятам, че е изключително важно за приходната част на бюджета, всичко което има възможност да се събира, когато то  е дължимо. На следващо място сме определили максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2014г – 25 млн. лв. В чл.94 от Закона за публичните финанси се казва, че наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 на 100 от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години. От отчета, който ни се предлага не става ясно дали е изпълнено това изискване на закона и дали са натрупани такива ангажименти за разходи в размера, който ние сме ограничили. Следващия показател, за който няма информация в отчета е за максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, предишните бяха натрупани, а тези са поети през 2014г. да е 16 млн. лв. Тук също има в чл.94 на Закона за публичните финанси едно ограничение, което казва, че наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат надвишават 30 на 100 от средногодишният размер на отчетените разходи за последните четири години. От информацията, която ни се предлага това не става ясно, дали кмета си позволява да подписва договори в нарушение на ограниченията на ОбС,  ние не знаем поне за 2014г. В същото време обаче е много притеснително това, което пише в одитния доклад на Сметна палата, която в  средата на тази година е заверила отчета на бюджета за 2014г. и това, което пише е точно свързано с поетите ангажименти за разходи. Това е второто основание,  поради което аз гласувах против, т.е. аз имам съмнения  поради липса на информация, че не е спазено изискването  кметът да не е поел ангажимент за разходи в рамките на 16 млн. лв. Какво ми дава това основание. В т.7.3  на одитния доклад на Сметна палата пише, че по 15 договора с фиксиран срок на изпълнение стойността не е точно определена, но са посочени лимитирани стойности или единични цени. Осчетоводени са общо 345 712 лв по две сметки. По време на одита, докато сметна палата одитира са определени приблизителни стойности на договорите тези 15 броя и са осчетоводени, точно тези поети ангажименти за разходи, за които говорих за 5 267 871 лв. Значи сметна палата в средата на годината при заверка на отчета констатира, че има разлика от 5 млн. лв. при начислени поети ангажименти за разходи от администрацията. Това значи, че текущите месечни отчети, които са ни давали за 2014 г. не са верни. Тази информация ни се спестява дали умишлено, дали не, но тази информация на нас ни е нужна за да можем да правим сравнение с предишни години, защото следващата точка, която е с промяната на бюджета има точно клауза, която е свързана с поетите ангажименти за разходи.

 

 

 

                ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова - Не виждам специалист от администрацията, към който да зададем въпроса си, защото на сомисия БФ не успяха да ни отговорят компетентно на всичките ни питания. В протокола имахме запитване към ОА за разшифровка на 10 мил. лв., посочени като необходими за нормалното функциониране на общината. До момента нямаме такъв отговор, за да разберем от къде идват тези допълнителни 10 млн. лв.

            Дичев - На комисията имаше повикан представител на ОА, който се занимава с бюджета и той ни отговори на въпросите, които му зададохме. 

Славов - Искам да внеса яснота по въпроса, който зададе г-жа Йоргова. Не е имало случай до сега, в който комисия към ОбС да е изявила желание за присъствие на експерт от ОА и да не е присъствал, освен ако е бил болен, в командировка или възпрепятстван по друго основание. Не би било коректно ако се поиска такъв в 16,30ч. или 17,30 ч., защото и администрацията си има своите разчети за работа, освен ако не се направи предварителна заявка, за да се осигури необходимия ресурс от време.

Конкретните 10 млн. лв., които се губят по вашите сметки, са тези средства, за които е подписан договор с фирма обслужваща уличното осветление на град Ямбол, за ремонтни, възстановителни дейности и изграждане на нови обекти за града. Това е поет ангажимент и необходимо да се отрази. По повод направеното изказването на г-жа Сивкова, повярвайте ми, Сметна палата е изключително отговорна институция, единствената упълномощена по закон и тя е излязла с доклад, заверен без забележки за отчета и баланса на ОЯ, т.е. няма никакво нарушение.  Ако имаше и най-малко нарушение със сигурност Сметна палата щеше да го отрази  в доклада, а такова няма.

            Сивкова - Това, което ни се предлага, да увеличим максималния размер на разходите за 2015 г., ние не трябва да го приемаме, защото в чл.128 в ЗПФ пише, че не следва да се поема ангажимент за разходи, които не са предвидени в бюджета. Г-н Славов каза, че тези 10 млн. лв. идват от горе, от вече подписан договор с фирма за ремонт на улична мрежа и тротоарни настилки. Аз мисля, че г-н Славов не е следвало да подписва такъв договор, след като в решение на ОбС има ограничение до 20 млн. лв. Би следвало да поиска завишение  на размера и след това той да подпише този договор. Считам, че с това си действие г-н Славов е нарушил този чл. 128, а ние сега трябва да узаконим това, което вече е направено. 

Карска - Г-н Славов, в материала е посочено, че част от тези 10 мнл. лв. ще бъдат разходвани за сепариране и рециклиране на отпадъци. Искам да попитам дали към депото, което вече е изградено няма ли такава инсталация и дали в проектите, по които е изградено не е предвидено да има такава инсталация и ако е имало, защо не е била изградена?

Славов - В отговор на г-жа Карска, проекта за изграждане на нова клетка на регионалното депо, както и за рекултивация на  съществуващите сметища на четирите общини  Ямбол, Сливен, Нова Загора и Стралджа, до края на годината ще бъде изпълнен на сто процента, така както е одобрен. В предстоящите няколко дни предстои да минат приемателни комисии, защото се очаква рекултивация на останалите три общини, без нашата, защото Ямбол прие своята нова клетка на 30 октомври, а рекултивацията преди 2 седмици, т.е. ние сме първите от общините, които си свършиха работата по проекта. Колкото до предварителното третиране на отпадъците, според ЗУО не може и едни килограм отпадък да се депонира, ако не е минал предварително такова третиране. За да може да бъде изпълнен този проект, в този си обхват и размер, беше сключен предварително такъв договор с МОС, с фирма, която изпълнява такива дейности и към момента, след изиграна тръжна процедура, и петте общини ще сепарират, а и те вече сепарират отпадъка си в тази сепарираща инсталация. В следващия програмен период има възможност да се кандидатства и ако сдружението на общините реши, и прецени може да се кандидатства за изграждането на рекултивираща и сепарираща инсталация. Както проекта, така и всички последващи действия по реализирането на този проект, на който ОЯ беше водеща по решение на държавата още от 2004 или 2005 г., всяко едно действие е минавало със санкция на общото събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 24                         против – 6                 въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 10               въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

        

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:                 

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., съгласно Приложение № 2. 

3.      Променя т. 13  от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г., която т. 13 придобива следния вид: „Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 30 000 000 лв.”     

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,  както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2016г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова - Да, г-н Дичев, присъстваше лице на самата комисия, но то не отговори компетентно, дори се каза, че мотивировката в предложението е изготвено от главния  счетоводител. Ние сме водеща комисия и по тази точка, но и за нея нямахме представител от администрацията., за да зададем нужните въпроси. В това предложение не става ясно с какви преходи ще бъде обезпечена план сметката. Предлагат се само размерите на таксите по трите компонента: сметосъбиране, сметоизвозване, депо и чистота, за жилищни и не жилищни сгради, но не се споменава за очакваните приходи от това. Какво се очаква да постъпи от текущите задължения за годината от такса битови отпадъци и какви са несъбраните задължения от преходен период, и какъв е остатъчния преходен остатък в края на годината, с който ще се разполага през следващата година, от никъде не става ясно. Ще се ползват ли средства от натрупаните отчисление по чл.60 и 64 от ЗУО и как това е разчетено в план сметката, с други думи, липсва приходна част на план - сметката. По отношение на т.2.4 от проекторешенията и съгласно чл.8, ал.1 от ЗМДТ, първия принцип за определяне размера на таксите е възстановяване на пълните разходи на общината за предоставяне на услугата. Съгласно ал.4 от същия член, изменена в допълнение, в сила от 01.01.2014 г. - в случаите, когато размера на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи, в случаите на освобождаване от такси по решение на ОбС, разходите по предоставяне на услугата за са сметка на общинските приходи.” Ако решението бъде прието в този вид, означава ли, че разликата до пълния размер на таксата на тези имоти ще бъде възстановена от такса битови отпадъци от общински приходи? Колко правомерно е да се вземат такива решения за ПОС? Днес също не присъства служителят, изготвил тази план – сметка. Мисля, че трябваше да е тук, за да ни отговори компетентно.

Дичев - Първо, ние гласуваме размера на план-сметката за правене на разходи, тя е описана в НОАМТЦУ, това е в чл.17. Ние гласуваме само размера на разходите в тази план- сметка, така сме длъжни по Наредба, приходната част ще я гласуваме, когато трябва да приемем бюджет.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 23                         против – 9                 въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                        против – 8                 въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински съвет -Ямбол одобрява план- сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2016 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2.46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0.90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4.04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1.20‰

- поддържане и експлоатация на депо – 1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа, определена за съответния вид имот в НОАМТЦУТОЯ

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

366

3 542.00

0.96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

183

1 771.00

0.96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

1 180.67

0.96‰

1.04‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

229.49

0.96‰

1.04‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

214.39

0.96‰

1.04‰

 

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2016 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Георгиева - Това предложение, за съжаление демонстрира тъжната заявка, че новото управление на Ямбол, ще управлява по старому, единствено и само с мнението и фактите на кмета. ОбС за пореден път е подценен като колективен орган на управление и не е сметнато за необходимо на нас – общинските съветници да ни се представят конкретни факти и аргументи за вземане на едно информирано решение в полза на гражданите на град Ямбол. В предложението е на лице недопустимото омесване на понятията за такса и цена на услуга, би било добре ОА да прочете много внимателно чл.6 от ЗМДТ, не може т.53 от Приложение № 7 да се допълни с такса „вход”, това е цена за входен билет и това задължително трябва да се промени. В предложението има много хубави общи приказка, но никъде не е доказано защо цените са точно такива и не разбираме как са формирани. Колеги, цените които ни се предлагат наистина са високи. Ние сме наясно, че проекта за „Безистен” и НАР „Кабиле” са от този тип проекти, които трябва да генерират приходи, но никъде в мотивацията не става ясно, когато сме кандидатствали за този проект, в проектното предложение тези цени за услуги ли са били заложени, защото в момента в Приложение № 7 за посещение на НАР „Кабиле”, за такса „вход” цената за възрастен е 4 лв., а в момента ни предлагате да стане 6 лв., смятам, че подобни тип услуги трябва да бъдат адаптирани спрямо поносимостта на крайния потребител. Дълбоко се съмнявам, че е взет в предвид някакъв анализ, защото когато се прави цена на една услуга, особено в туристическия бранш, трябва да се борави с надеждна информация и документация. Например какъв е максималния капацитет на тези обекти, някаква прогнозна посещаемост на ден, по сезони, годишно и най-вече да се отчете елемента на търсенето. При тези цени г-н Славов, аз не вярвам, че посещенията ще се увеличат. Друго което ме смути е, че се предлага отстъпка за група от 20 и повече човека, това е повече от абсурдно при днешната икономическа ситуация в България, в момента туристическия бранш се приема, че с минимум 6 души се създава група, т.е. тук трябва да се помисли за отстъпки. За мен лично тези цени са измислени и те нямат финансова обосновка и вместо да поощряваме ползването на туристическите обекти ние предлагаме едни много високи цени, 250 лв. за сватбен ритуал, без ДДС. Тъй като в мотивацията на този материал се говори, цитирам „за развитие на цялостен продукт на културния туризъм в Ямбол, за да помогне на устойчивото развитие в региона”, аз наистина съм изумена и учудена, защо ОА не положи повече усилия и да подготви едни широк туристически продукт със съответните цени, като включи в него не само „Безистен” и „Кабиле”, но и художествената галерия „Жорж Папазов”, историческия музей и музея на бойната слава, така продукта ще е по комплексен. Не става и ясно от мотивацията колко са служителите на двата обекта. Аз се опасявам, че предложените цени се базират единствено и само на база разходите на тези обекти, които също прогнозно не знаем какви са, без да се отчита търсенето. Колеги, резултати се надграждат по тези проекти не с изсмукани от пръстите цени, а с една активна работа от страна на общината, за изготвяне на добър туристически продукт, изготвен с много креативни идеи. Колеги, считам, че материала не е подготвен компетентно, не е аргументиран, не е коректен и не е в интерес на гражданите на Ямбол. Предлагам ви той да бъде отложен за разглеждане на следващо заседание на ОбС, през това време ОА да подготви една по-сериозна мотивация и да ни предложи повече вариации за предлагания туристически продукт. Смятам, че ако сме ОбС на реакцията ще подкрепите предложението, тази точка да бъде отложена за следващото заседание. Г-н Славов, мисля че трябва да се помисля за едно цялостно преразглеждане на тази наредба, защото разглеждайки Приложение № 7, бях много учудена, че по т.20 все още стоят цени за ползване на почивна станция „Лада” 3, която ние отдавна не притежаваме.

            Костов - репл.- Нека да се концентрираме върху точката, която ни е предложена от вносителя. Ние не правим туристически проспект на Ямбол, ние коментираме наредбата и цените, които са ни предложени.  Тези цени няма друг начин, по който да са сформирани, освен въз основа на разходите, които са направени за предоставянето на тази услуга. Призовавам ви да не се впускаме в изказвания за туристическите услуги, които предлага Ямбол. Чрез този и предходния мандат общински съветници бяха направени много туристически обекти, не само „Кабиле и „Безистена”, но и Етнографския комплекс, парка и много други. Колеги, призовавам ви да се концентрираме върху наредбата и да я приемем във вида, в който ни е предложена от вносителя.

Георгиева – дупл. - Г-н Костов, изпитвам дълбоки подозрения, че Вие гледайки ме, въобще не ме слушате какво говоря! Това не знам дали да ме ласкае или да се притеснявам за Вас. Казах, че искам ОА да покаже по какъв начин е формирана цената, която ни се предлага. Пак ще повторя, за икономическата и социалната обстановка в Ямбол цените, които ни се предлагат са доста високи. Ние сме град, които не е включен в толкова много туристически маршрути и трябва да предложим стимулиращи цени. А предложението ми за туристически продукт е само една свежа идея, която предлагам на ОА.

Бакърджиев - Виждам, че има заблудили се по тази точка. В рамките на проекта е изготвен анализ на сходни обекти.  С уважение към позицията на г-н Костов, но на този етап в България, а и в почти целия свят, няма цена на билет на културна историческа ценност, говорим за археология, за музей, които да могат да си покриват разходите. Ще дам за пример „Лувър” и той не може да си покрие разходите с приходите от билетите. Ако се направи така, че билетите да могат да покриват всички разходи, то трябва във всеки исторически обект цената на билета да е около 100 лв., да не говорим за тези, по които бяха извършени дейности по проектите. Спрямо предната наредба, това което ни се предлага, освен цената на билетите, тя е по-динамична и има доста повече възможности по отношение на групиране - от една страна по групи хора, а от друга се въвеждат семейни билети. А относно социалния аспект, че цените са високи, съгласно чл.187, ал.4 от ЗКН България е подписала една рамкова спогодба още през `91 г., в която се посочва, че един ден седмично във всички исторически обекти в страната трябва да е напълно безплатно посещението. Институциите в Ямбол изрично спазват тази разпоредба, но например колегите във Велико Търново тълкуват наредбата за „Царевец” веднъж месечно. В тази наредба са дадени доста възможности, където от една страна в културните институти да влязат свежи пари, а от друга всякакви социални групи да могат да посетят тези обекти. Колеги, никой до сега не се е сещал да прочете отчетите, които са публични, за посещаемостта, например на НАР „Кабиле”. От момента на прекарване на автомагистрала „Тракия и с направата на двата паркинга, с всяко изминала година посещаемостта се увеличава с около 30%. Тези цени са адекватни за новите обекти, които се реновирани по подобни програми. Преди около 5 години ОЯ гласува една стратегия за развитието на културно - историческото наследство в рамките на едни проект, там са заложени много от нещата, които г-жа Георгиева предложи. На този етап обаче, е проблематично - чисто счетоводно да бъде направен такъв глобален билет, който да обхваща всички културни институции. Особено след промяна в ЗФ и изваждане на билети като платежно средство и въвеждането на касовите апарати.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева за отлагане.

            Гласували      за – 8                           против – 21               въздържали се – 5

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 8                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол, като:

& 1. Т.53 от Приложение № 7 се изменя и допълва, както следва:

Услуги

Тракийски античен град Кабиле

Безистена

Пакетни цени за посещение на двата обекта

1. Такса вход

 

 

 

Възрастни над 18 години

6 лв. на човек

6 лв. на човек

10 лв. на човек

Ученици, студенти, възрастни над 65 год.

3 лв. на човек

3 лв. на човек

5 лв. на човек

Група от 20 и повече възрастни

5 лв. на човек

5 лв. на човек

8 лв. на човек

Семеен билет

Възрастен – 4лв.

Дете до 18 год. – 2 лв.

Възрастен – 4лв.

Дете до 18 год. – 2 лв.

Възрастен – 7лв.

Дете до 18 год. – 3 лв.

2. Беседи

 

 

 

Обзорна беседа

15 лв.

15 лв.

20лв.

Специализирана беседа

25 лв.

25 лв.

40лв.

Аудио беседа

3 лв.

не се предлага

не се предлага

3. Наеми

 

 

 

Извършване на сватбен ритуал

250 лв. без ДДС

250 лв. без ДДС /предлага се след 18 часа/

не се предлага

Заснемане на филми, предавания и реклами с комерсиална цел

300 лв. без ДДС на час

300 лв. без ДДС на час

не се предлага

Зала „Безистен”

Предлага се извън работното време на Безистена, както следва:

В дните, в които Безистена е отворен за посещения - от 18,00 до 21,00ч.

В дните, в които Безистена не е отворен за посещения - от 10,00 до 21,00ч.

не се предлага

200 лв. без ДДС на час

800 лв. без ДДС на ден

не се предлага

Зала „Безистен” с ползване на налична техника

Предлага се извън работното време на Безистена, както следва:

В дните, в които Безистена е отворен за посещения - от 18,00 до 21,00ч.

В дните, в които Безистена не е отворен за посещения - от 10,00 до 21,00ч.

не се предлага

250 лв. без ДДС на час

1000 лв. на ден  без ДДС

не се предлага

 

& 2. В т.53 се създава „Забележка“ със следното съдържание: „Не се събира такса от:

-                            деца до 7-годишна възраст;

-                           Хора с увреждания;

-                           Деца и младежи, настанени в социални институции и услуги в общността;

-                           един ден от седмицата – определен със заповед Ръководителя на съответния обект;

-                           празника на град Ямбол;

-                           националните празници на Република България“.

            &3. Т.54 се отменя.

 

&4. Измененията и допълненията на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им в местния печат и на електронната страница на Община Ямбол.

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                         против – 2     въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 26                        против – 6                 въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:         

 1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“;
 2. Общински съвет - Ямбол дава съгласие в Бюджета на Община Ямбол да бъдат планирани необходимите оборотни средства под формата на предоставен заем от бюджета за целите на изпълнението на проекта в рамките на неговата реализация – 13.12.2015г. – 31.12.2018г.;
 3. Общински съвет – Ямбол дава съгласие помещението, в което е ситуиран Областния информационен център на ул. „Търговска“ 34, вх. Б, партерен етаж, (помещение за културна и обществена дейност – частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект с площ 170.80 кв.м. в сграда  №3,  в Поземлен имот с идентификатор 87374.542.7, с АОС №190 от 16.02.2001г.) да бъде предоставено за ползване за целите на изпълнението на проекта в срок до 2023 година.
 4. Общински съвет – Ямбол дава съгласие на помещението да бъде направен текущ ремонт през 2017г., съгласно предвиденото в проектното предложение.

 

 

            Ибришимов – Обявявам 20 минути почивка. Комисията ще разгледа новата т.20.

            След почивката кворум 33 съветника в 11.25 часа.

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на представител в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                         против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма           въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ:

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет д-р Данаил Георгиев Ибришимов – председател на ОбС Ямбол.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р Юлиян Михайлов Папашимов.

 

 

 

       ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно избор на представител в Областен съвет за развитие - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 1                 въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие Галин Славчев Костов.

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване членство на Община Ямбол в РАО "Тракия".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 7                 въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23                         против – 7                 въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал.1, т. 1 от Устава на РАО „Тракия”:

1.      Прекратява членството на Община Ямбол в Регионална асоциация на общините „Тракия“.

2.      Упълномощава кмета на общината да депозира настоящото решение за прекратяване на членството на Община Ямбол до Управителния съвет на Регионална асоциация на общините „Тракия“.

 

 

       ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Дичев – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Поради конфликт на интереси няма да гласувам по това предложение.

            Карска – Г-н Председател, с цялото ми уважение към Вас, предлагам размера на заплатата да бъде не 90 на 100, а 20 на 100 от възнаграждението на кмета на общината. Смятам, че тук всички сме се събрали да вършим обществена работа, а не да се обогатяваме. 

            Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Карска.

            Гласували      за – 3                          против – 20               въздържали се – 6

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 1                 въздържали се – 5

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

 1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общински съвет-Ямбол четири часа дневно.
 2. Определя индивидуална основна месечна заплата на председателя на Общински съвет – Ямбол, считано от 01.12.2015 г. в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината при спазване съотношението относно продължителността на работното време.
 3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата.
 4. Платеният годишен се ползва в размер, съответстващ на размера на платения годишен отпуск на кмета на общината.
 5. Възлага изпълнението на решението на Общински съвет-Ямбол на кмета на общината.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов - Искам да направя една корекция като вносител, допусната е техническа грешка. В имотите, които са предоставени за безвъзмездно управление е включен имот на  ул. „Стефан Караджа” 31, ет.2, тъй като има взето решение на общински съвет от 16.02.2015г. този имот се отдава възмездно на  Туристическо дружество Кабиле редно е да бъде преместен в имотите за възмездно ползване.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 25                        против – 6                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016 година.

 

 

            Георгиева – отр. вот - Искам да обясня своя отрицателен вот, защото г-н Славов с това мнозинство, което е налично в залата, работи в един изключителен комфорт и това пречи на старанието му да посочва приоритети, посока и фокус в дългосрочните общински политики и конкретно за общинската собственост. Програмата е ясно разписана, но за мен приоритетът в нея  не е ясен. Колеги, които сте нови в общинския съвет, искам да ви кажа, че всяка година програмата е една и съща. Само се сменят в табличките обектите, изводите едни и същи, действията едни и същи, очакванията са някакви. Разбира се, вие гласувахте много смело тази програма, но тук има нещо интересно, сега има изненада и тя е в прогнозата за приходите от управлението на общинската собственост и разпореждането с нея, както и с разходите, които категорично обръщат тренда от последните няколко години. Аз съм сигурна, че дяволът е скрит в детайлите на тези прогнози. Вероятно кметът има лични обяснения, подчертавам лични, но аз не съм готова да повярвам в тях. Да не говорим за безотговорното отношение на общинската администрация при изпълняване на функцията за управление на общинската собственост. Току  що кметът направи едно оттегляне, за което ние сме много благодарни от комисията, но аз си задавам хипотетично въпроса, ако нямаше стар общински съветник в тази комисия дали щеше някой да разбере, че този имот сме го отдали под наем през февруари 2015г. Освен това изпитвам сериозни съмнения по други данни, които са дадени в самата програма. Примерно разрешенията за ползване на рекламни и информационни съоръжения, които са 89 на брой. Г-н Славов, аз много се разхождам из града и ви гарантирам, че поставените рекламни и информационни съоръжения са много повече. Вероятно за тях няма разрешение. Тук е въпроса какво прави общината да контролира тези, за които няма разрешения. Аз ви предлагам да вземете много сериозни мерки и да спрете нашествието на случайни хора в тази дирекция, или ако толкова много си ги харесвате просто да им осигурите едно много сериозно обучение. Не знам дали сте влизали в сайта на общината, но там стои програмата за миналата година. В предния мандат много бързо приехме една стратегия за управление на общинската собственост, нея също я няма на сайта. Да не говоря за това, че информацията, която се подава за общинската собственост е абсолютна невярна и некоректна. Това, което ви показвам е концесионния регистър на община Ямбол, това е списък справка за нежилищни имоти, които са свободни за отдаване под наем или ползване. Абсолютно невярно! Много ви моля управлението на общинската собственост включва много компоненти и правилната коректна информация, която е публична трябва да бъде такава, каквато се очаква от нашите съграждани. Много общи приказки в програмата. Виждам, че отново наблягате на публично-частното партньорство, хубаво било, вариант било. Само че по никакъв начин не набелязвате някакви конкретни действия  как точно ще се случи, срещи с бизнеса ли, промотиране на това публично-частно партньорство?. Виждам, че имоти, които до сега сме отдавали под наем  влизат още малко в таблицата за продажби и за публично-частни партньорства, защото нямало интерес и разходите били големи. Мисля, че това не е решение на въпроса, а смятам че общинската администрация трябва да прави среща с ползвателите на общински обекти, за да получава обратна информация какво не е  наред на общината в управлението на общинската собственост и съответно да се търсят нови методи и идеи за нейното управление от заинтересованите страни. Пак влизаме в тази посока има имот, има проблем, няма имот, няма проблем. Аз гласувах отрицателно, защото смятам, че администрацията си прави каквото иска, а кмета не взима достатъчно мерки.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Костов – Аз ще подкрепя това предложение на вносителя. Смятам, че е достатъчно мотивирана точката. Призовавам целия общински съвет да я подкрепи. Казвам целия общински съвет, защото преди малко беше казана една откровена лъжа, че ГЕРБ има мнозинство, но няма. Нашето желание, председателите на комисии да са от ГЕРБ, беше продиктувано основно от това да поемем отговорността за развитието на този град. Това, което винаги сме го правили и ще продължим да правим, за да стане той по-красив и по-уютен. Във връзка с точката, ако колегите искат да направят нещо за този град, да минат да си почистят плакатите още от изборите, а не да подскачат тука по трибуните.

            Д. Стоянов – Не смятах да се изказвам, ама срамота е как става всичко тук. Така, че нека си свършим работата и да си отиваме. Нека да бъдем коректни едни към други.

            Ибришимов - Няма други желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 27                        против – 3                 въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 5                 въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

     На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 

 1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение № 1, Приложение № 1 A;
 2. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ Приложение № 2, Приложение № 2 A;
 3. Ведомствени жилища по Приложение № 3;     
 4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3 A;
 5. Резервни жилища по Приложение № 4;

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" в ОУ "Любен Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат.Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл.14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 1/21.01.2010г. и Анекс към Договора от 21.01.2013г. между ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол, ж.к „Диана” и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” № 153, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Диана”, с обща площ 5,70 кв. м. с 4 (четири) години, считано от 21.01.2016г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол) – Предлагам промяна в т.2 – да стане вместо хранителни стоки – закуски, захарни изделия.

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-н Брънков.

            Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ямбол дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за продажба на закуски и захарни изделия, находящо се в учебното заведение с площ 4 кв. м., находящо се в имот публична общинска собственост – ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол, ул.“Хан Тервел“ № 2,при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 21.16 лв. (двадесет и един лева и шестнадесет стотинки), без ДДС (изчислена по т.1 и т.11 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

      2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

      3. Срок на отдаване – 3 години;

      4. Депозит – 126.96 лв.

      5. Запазване предмета на дейност.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.573 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.36.573 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и шест точка петстотин седемдесет и три) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 888.00 /осемстотин осемдесет и осем/ кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, местност „Бахчите“, актуван с АОС 435 от 22.01.2002 г., вписан в СВ с вх. рег. № 2649/08.04.2009 г., том VІІІ, стр.178, парт. № 1426/09 в размер на 26 600.00 (двадесет и шест хиляди и шестстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Златка Пейкова Щерева, Мариана Савова Николаева и Стефан Савов Щерев. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол  на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.426 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.36.426 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и шест точка четиристотин двадесет и шест) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 974.00 (деветстотин седемдесет и четири) кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана", начин на трайно ползване „За друг вид застрояване", местност „Бахчите", актуван с АОС 1849 от 15.04.2014 г., вписан в СВ с вх. per. № 30557 от 22.04.2014 г., том 9 в размер на 29 100.00 (двадесет и девет хиляди и сто) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му при квоти ½ и.ч. на Дина Иванова Георгиева и ½  и.ч. на Милка Иванова Добрева и Злати Василев Добрев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на община Ямбол на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на рампа за трудно подвижни хора към банков офис на "Прокредит банк" ЕАД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 35                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 23.80 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.66, по КК на град Ямбол, целият с площ 19 343 кв.м.  за изграждане на рампа за трудно подвижни хора с площ 23,80 кв.м. към банков офис на „Прокредит Банк“ ЕАД, находящ се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.65.1.33, разположен на партерния етаж от жилищен блок на ул. „Търговска“ № 29 и определя пазарна цена в размер на 4 392 лв. (четири хиляди триста деветдесет и два лева), на която учредява правото на „Техногруп сервиз“ ЕООД, с ЕИК: 200615134.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.547.64 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 6 по заявление от Добрин Марков Марков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.547.64 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 282 (двеста осемдесет и два) кв.м., идентичен с УПИ III за КОО в кв.14a, гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00023 от 22.04.2015 г., находящ се на ул. „Любен Каравелов” № 6 в размер на 18 900лв. (осемнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Добрин Марков Марков, с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Михаил Лъкатник” № 7.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен общински ПИ 87374.523.29, ул. "Яне Сандански" № 24  по заявление от Ерол Кадир и Радостина Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.523.29 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка двадесет и девет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 234 (двеста тридесет и четири) кв.м., находящ се на ул. „Яне Сандански” № 24 в размер на 12 491лв. (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и един лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Ерол Али Кадир от гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев“ бл.1, вх.Е, ет.6, ап.82 и Радостина Асенова Михайлова от гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев“ бл.1, вх.Е, ет.6, ап.82. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на общата численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов – ПК ЗОР приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 25                        против – 1                 въздържали се – 7

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – 1                 въздържали се – 8

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 172 щатни бройки.

2. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.7, вх.Б, ет.9, ап.79.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.1.79 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка едно точка седемдесет и девет), с площ 33.03 (тридесет и три точка нула три) кв. м.,  заедно с мазе № 87 с площ 2.11 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 9 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.7, вх. Б, ет.9, ап.79, в размер на 12 850.00 лв., на която цена го продава на Лешка Христова Ненова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.7, вх. Б, ет.9, ап.79.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.488 по КК на гр. Ямбол по заявление от Велислава Тончева Гочева.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                        против – няма           въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.488, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на  Велислава Тончева Гочева, с постоянен адрес гр. Ямбол, м. „Кайнашки баир“ 13, адрес за кореспонденция гр. Ямбол, ул. „Матвей Вълев“ № 21 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 116/958 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.488 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин осемдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 958.00 (деветстотин петдесет и осем) кв.м., идентичен с т УПИ ІІІ 40 (римско три арабско четиридесет) - За жилищно застрояване в кв. 174 (сто седемдесет и четири) по регулационния  план на гр. Ямбол  за СО "Кринчовица", одобрен с решение на ОбС Ямбол № ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. за сумата от 1 310.80  (хиляда триста и десет и осемдесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на кабелна линия НН за захранване на обект "Складова база за строителни материали и търговия" в ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Милен Стоянов Иванов и Галина Иванова Колева  от гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, бл.1, вх. „В“, ап.33 за прокарване на трасе на кабелна линия ниско напрежение за захранване на обект „Складова база за строителни материали и търговия“ в ПИ 87374.37.886 по КК на град Ямбол, м „Дюзлюка“  през имоти публична общинска собственост както следва

ПИ с идентификатор 87374.36.251, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 9 016 кв.м, дължина на трасето 60 .40 м. и площ на сервитута  242.00 кв.м. и

ПИ с идентификатор 87374.37.290, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 25 458 кв.м, дължина на трасето 8.90 м. и площ на сервитута  17.80 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия НН, уличен водопровод и водопроводно отклонение, улична канализация и канализационно отклонение за захранване на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 3                 въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Милен Стоянов Иванов и Гергана Иванова Колева разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка”.

            3. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка”.

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  „складова база за строителни материали и търговия“.

 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

           

            Сивкова – отр. вот - Гласувах  отрицателно, защото с решението, което ни е предложено се нарушава чл.124а от ЗУТ. Той гласи, че с разрешенията по ал.1 до 6, в което влиза и този вариант се определят обхвата, целите и задачите на проекта, видът ПУП, както и начинът на урегулиране на поземлените имоти по правилата на чл.16 или чл.17.  В това решение ПУП – ПП за трасе на кабелна линия по справката от приложената схема към документацията, обхваща три имота, уличния водопровод и водопроводното отклонение обхваща четири имота, а уличната канализация и канализационното отклонение обхваща също четири имота. Тези имоти би трябвало да бъдат описани в самото решение като обхват, за да няма отклонение при разработката на плана. Считам, че с това решение не е спазено изискването за  определяне на обхвата и това прави решението порочно, а инвестицията рискова. Не е допустимо една уважавана институция каквато е ОбС да взема незаконосъобразни решения.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Милен Стоянов Иванов и Гергана Иванова Колева разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и  План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „складова база за строителни материали и търговия“, като новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ) е с пореден номер ХХ-886 в квартал (масив) 37.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.32.18 по КК карта на гр. Ямбол, м. " Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Светлан Младенов Делибалтов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „за ритуални и обредни дейности и крематориум“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-18 в кв. (масив) 32.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.574.82 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ГРАНИТ - ИМПЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 128594104, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 68, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Иванов Димитров разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-82 в кв. (масив) 574.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел НН за захранване на ПИ с ид. 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с ид 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Йорданов – ПК ТУТЕ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – няма           въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка четвърта на протокол № 17/19.11.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:           

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел.кабел НН с начало от съществуващ МТП „Гробища”, изв. Кукорево, п/я Ямбол, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231, 87374.547.65, 87374.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.222, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87474.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”,

необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“, във връзка с изграждане на „база за промишлена дейност, търговия и услуги (производство на надгробни паметници и аксесоари)”.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на разпределителен газопровод и отклонение до "ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Брънков – ПК ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на АД „Овергаз Мрежи", ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Филип Кутев" № 5 за прокарване на „Трасе на разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през имоти на територията на Община Ямбол публична общинска собственост, както следва:

            ПИ 87374.32.220 по КК на град Ямбол, с площ 6 472 кв.м., с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето през имота 226.19 м. и площ на сервитута 480.00 кв.м.

            ПИ 87374.32.207 по КК на град Ямбол, с площ 4 462 кв.м., с начин на трайно ползване - отводнителен канал, дължина на трасето през имота 6.04 м. и площ на сервитута 13.00 кв.м.

            ПИ 87374.32.255 по КК на град Ямбол, с площ б 659 кв.м., с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, дължина през имота 346.73 м. и площ на сервитута 735.00 кв.м.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Петкова – Представи предложението по приложения материал.

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Христов Кръстев  с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”  № 9, вх. Е, ет. 5, ап.125.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Петкова – Представи предложението по приложения материал.

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова   с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”  № 11, вх. Д, ет. 8, ап.109.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Петкова – Представи предложението по приложения материал.

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 34                        против – няма           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш  с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Екзарх Йосиф” №7 .

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Петкова – Представи предложението по приложения материал.

            Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – 1                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         Утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Жулиета Велкова Василева, Димитър Койнов Койнов, Руско Кръстев Петров, Христина Иванова Христова, Снежана Димитрова Петрова , Антон Христов Тодоров и Мария Ганева Иванова.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Цонка Стоянова Пенкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

      Костадинов – Представи предложението по приложения материал.

            Йоргова – Не разбрахме за какво точно се дължат вземанията на тази жена, към НОИ ли са задълженията, от неправилно получена пенсия или друго.

            Костадинов – Задълженията, жената е наследила от съпруга си. Те се дължат по закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления. Съпругът е осъден да изплати тези пари и Цонка Пенкова наследява задължението. Ние само предлагаме, а Президента, съгласно Конституцията е в правата си да опрости или не тези задължения.

            Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 28                        против – 2                 въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да опрости задължението по  Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, в размер на 400 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.11.2011г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 57.83 лв. – обезщетение за забава, считано от 09.06.2010г. до 01.11.2011г. на Цонка Стоянова Пенкова от гр. Ямбол, ж. к. „Хале” бл.5, вх. В, ап.53.

 

 

 

 

Ибришимов - Поради изчерпване на дневния ред закривам третото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

                                  

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

 

 

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

                                                                                  Р. Божилова