РЕШЕНИЯ

 

НА ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 21 ДЕКЕМВРИ  2015г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Доклад относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община  Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

2.      Доклад относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

3.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,  както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2016г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне на представител в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

8.      Предложение относно избор на представител в Областен съвет за развитие - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

9.      Предложение относно прекратяване членство на Община Ямбол в РАО "Тракия".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" в ОУ "Любен Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.573 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.426 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

17.  Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на рампа за трудно подвижни хора към банков офис на "Прокредит банк" ЕАД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.547.64 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 6 по заявление от Добрин Марков Марков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен общински ПИ 87374.523.29, ул. "Яне Сандански" № 24  по заявление от Ерол Кадир и Радостина Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на общата численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.7, вх.Б, ет.9, ап.79.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.488 по КК на гр. Ямбол по заявление от Велислава Тончева Гочева.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

23.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на кабелна линия НН за захранване на обект "Складова база за строителни материали и търговия" в ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия НН, уличен водопровод и водопроводно отклонение, улична канализация и канализационно отклонение за захранване на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.32.18 по КК карта на гр. Ямбол, м. " Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

27.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.574.82 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

28.   Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел НН за захранване на ПИ с ид. 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с ид 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

29.  Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на разпределителен газопровод и отклонение до "ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

30.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

31.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

32.  Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

33.  Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

34.  Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Цонка Стоянова Пенкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Доклад относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община  Ямбол..

ВНОСИТЕЛ: Временна комисия

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.26, ал.2, във връзка с чл.7, ал.1 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.3 от ЗМСМА и чл.9 от Правилника за организация и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол в следния вид:

            §1. Изменя чл.7.1 като т.21 добива следния вид: т.21 Взема решения за обявяване на частна общинска собственост на имоти, които са престанали да имат предназначение за публична общинска собственост.

            Създава се нова т.21а със следния текст: Взема решения за обявяване за публична общинска собственост на имоти, които са престанали да имат предназначение на частна общинска собственост.

            Заличава текста на т.25 (отм. с решение №31/05.04.2006 год. по адм. д. №8/2006 на ЯОС) (изм. XXIX.06.04.2006 г.) (отм. с решение VIII/28/19.05.2008г. на ОбС Ямбол).

            §2. Изменя чл.8.2 като добива следния вид: Решенията на Общинския съвет по чл.7.1 – т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.7, т.8, т.9, т.16, т.19, т.21а, т.22 от този Правилник се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой съветници, а решенията по чл.7.1, т.21 и по чл.7.2 с мнозинство 2/3 от общия брой съветници.

            §3. Изменя чл.10.2 като добива следния вид: Първото заседание на новоизбрания състав на Общински съвет се свиква от Областния управител. Заседанието се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите.

            §4. Създава нов чл.10.3 със следния текст: Първото заседание се открива от Областния управител и се ръководи от най-възрастния от присъстващите общински съветници, до избирането на председател на Общински съвет. Преди началото на заседанието, в присъствието на Областния управител, на Председателя на ОИК или неин член и на граждани новоизбраните общински съветници полагат клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА, което се удостоверява с подписване на клетвени листи.

            §5. Изменя чл.11.1 като добива следния вид: На първото заседание Общински съвет избира председател. Избирането се извършва с тайно гласуване. За произвеждане на тайното гласуване се избира комисия.

            §6. Изменя чл.11.2 като добива следния вид: Всеки общински съветник може да издига кандидатура за председател на Общински съвет. Броят на кандидатурите е неограничен.

            §7. Изменя чл.11.4 като добива следния вид: Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина, в която са изписани имената на кандидатите. Всеки съветник поставя в плик бюлетина с незачертано името на предпочитания от него кандидат и зачертани другите имена на кандидати и пуска плика в изборната урна, след което се подписва саморъчно.

            §8. Изменя чл.11.5 като добива следния вид: За избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове от  общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря същия ден като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за избран се смята този кандидат, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой съветници. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало след 30 минутна почивка.

            §9. Създава нов чл.11.5.1 със следния текст: За недействителни бюлетини се считат разкъсаните, скъсаните, такива, в които са зачертани всички имена или всички имена са оставени незачертани. Празните пликове, както и бюлетина без плик, се смятат за недействителни бюлетини.

            §10. Изменя чл.13.1 като добива следния вид: Председателят на ОбС се подпомага от Председателски съвет, който се състои от председателя на Общинския съвет, заместник-председателя (и) на ОбС, председателите на постоянните комисии и председателите на група съветници или представител на ръководството на съответната група съветници.

            §11. Изменя чл.13.2 като добива следния вид: Председателят на ОбС свиква Председателския съвет за консултации по изработването на проекти за дневен ред на заседанията на ОбС и проекти за шестмесечни планове за работата му, както и по други въпроси от дейността на ОбС. Председателският съвет се ръководи от председателя на ОбС. На заседанията на Председателския съвет се води протокол, който се подписва от всичките му присъствали членове.

                §12. Изменя чл.13.5 като добива следния вид: ОбС избира с явно гласуване от състава на общинските съветници до двама заместник - председатели на общинския съвет. Предложения могат да бъдат правени от всички общински съветници.

            §13. Изменя чл.14.2 като добива следния вид: Дейността на общинския съвет и председателя се подпомага и осигурява от звено в състав от трима души от щата на общинската администрация. Служителите на звеното се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на Общински съвет. Звеното за подпомагане дейността на Общински съвет оперативно се ръководи от председателя на съвета.

§14. Изменя и допълва чл.19 като добива следния вид: Общинския съвет образува и избира следните постоянни комисии:

1. ПК “Бюджет и финанси”;

2. ПК “Общинско имущество и контрол на дружества с общинско участие, и на сделките  с общинска собственост”;

3. ПК “Териториално устройство, инвестиции, транспорт и екология”;

4. ПК “Образование, спортни и младежки дейности”;

5. ПК “Култура, читалищна дейност и културен туризъм”;

6. ПК “Здравеопазване, социални дейности и социална интеграция”;

7. ПК “3аконност, обществен ред и противодействие на корупцията”;

8. ПК по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

            §15. Изменя и допълва чл.24.2 като добива следния вид: Комисиите заседават при необходимост, но не по-малко от веднъж  месечно и се излъчват онлайн на сайта на Община Ямбол..

            §16. Създава нов чл.25.7 със следното съдържание: Всеки общински съветник, който не е член на дадена постоянна комисия, може да вземе участие в работата й със съвещателен глас.

            §17. Създава нов чл.25.8 със следното съдържание: Председателят и зам.-председателят на постоянните комисии се освобождават предсрочно:

      1. По тяхно искане - в този случай прекратяването на правомощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

      2. Когато председател на постоянна комисия отсъства от три поредни заседания на комисията без уважителни причини, председателят на ОбС внася предложение на заседание на ОбС за освобождаването му и предложение за избор на нов председател на съответната постоянна комисия.

            §18. Създава нов чл.25.9 със следното съдържание: Заседанията на постоянните и временните комисии са публични. В залата се осигуряват места за представители на средствата за масово осведомяване, политически сили, държавни органи и граждани. В отделни случаи, комисиите могат да решат заседанията да бъдат закрити.

            §19. Изменя чл.26.1 като добива следния вид: Постоянните комисии, определени за водещи, предоставят приетите с решение от тях предложения, препоръки, становища, проекторешения и др. на председателя на съвета в срок до три дни преди заседанието на съвета.

            §20. Изменя чл.27 като добива следния вид: По отделни въпроси могат да се извършват проучвания и проверки, и се приемат общи предложения, препоръки и проекти за решения от няколко постоянни комисии, на съвместни заседания. В тези случаи общите предложения на комисиите се предават на председателя на съвета, подписани от председателите на тези постоянни комисии в срок от три дни преди сесия.

            §21. Създава нов чл.28.1 със следното съдържание: Временните комисии се избират от Общински съвет по предложение на председателя или на общински съветник.

            §22. Създава нов чл.28.2 със следното съдържание: С решението си за създаване на временна комисия Общински съвет определя нейните задачи, числеността, състава, ръководството и срока на действие.

            §23. Създава нов чл.28.3 със следното съдържание: Временната комисия преустановява дейността си с изготвяне на доклад и с решение на Общински съвет.

            §24. Изменя чл.34.4 като добива следния вид: При отсъствие от заседание на Общински съвет без уважителни причини общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено със 100 лв. При отсъствие от заседание на постоянна комисия без уважителни причини и без да е уведомил за това председателя на комисията, общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 50 лв. При отсъствие от заседание на Общински съвет и от всички заседания на постоянните комисии, на които е член, без уважителни причини, общинският съветник не получава възнаграждение за този месец.

            §25. Изменя чл.34.5 като добива следния вид: При закъснение за заседание на Общински съвет с повече от 30 мин. Общинският съветник получава месечно възнаграждение за съответния месец, намалено с 30 лв. При преждевременно напускане на заседанието на Общински съвет общинският съветник получава месечно възнаграждение, намалено с 30 лв.

            §26. Създава нова т.4 в чл.35.1 със следното съдържание: Общинският съветник е длъжен да се въздържа от действия, с които уронва престижа на общински съвет, възпрепятства неговата работа или нарушава установения от този правилник ред.

            §27. Създава нов чл.35.9.2 със следното съдържание: Общинският съветник има право да оспори наложена дисциплинарна мярка, като поиска общинският съвет, чрез гласуване да потвърди или отхвърли наложената му дисциплинарна мярка. Оспорването не подлежи на разисквания.

            §28. Изменя и допълва чл.42.1 като добива следния вид: Постъпилите в общинския съвет материали, въпроси и предложения се разпределят от председателя за обсъждане от постоянните и временни комисии на съвета не по-късно от два дни след постъпването им канцеларията на общински съвет.

            §29. Изменя и допълва чл.42.1.2 като добива следния вид: Възражения по разпределението на предложенията могат да правят председателите на комисии в тридневен срок от уведомяването им. Председателят на съвета се произнася по направените възражения в еднодневен срок от внасянето им в канцеларията на общински съвет.

            §30. Изменя и допълва чл.42.1.4 като добива следния вид: Становищата на постоянните комисии включват предложения за приемане, изменение, допълнение и отлагане за следващо заседание, както и предложения за отхвърляне на предложения проект за решение, които се докладват пред общински съвет от председателя на водещата комисия.

            §31. Изменя чл.42.1.6 като добива следния вид: Водещата комисия разглежда материалите, след като й бъдат предоставени становищата на останалите постоянни комисии, до които същите са били разпределени. Водещата комисия обсъжда само предложения, постъпили в писмена форма в предвидения срок.

            §32. Изменя чл.42.3 като добива следния вид: Всички материали предназначени за редовна сесия се предоставят в канцеларията на общинския съвет не по късно от седем дни преди датата на сесията.

            §33. Изменя чл.42.4 като добива следния вид: Материали и проекти за решения се внасят на заседание на общинския съвет от кмета, упълномощени със заповед заместник - кметове, председатели на комисии, общински съветници.

            §34. Изменя чл.42.6 като добива следния вид: Кметът на общината, председателят на Общински съвет и председателите на постоянни комисии, от чиято компетентност е въпроса, могат да предлагат за включване в дневния ред на неотложни въпроси, ако се регистрират в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА не по-късно от 17 ч. на предхождащия заседанието ден като общинските съветници се уведомяват за постъпилите неотложни въпроси на техните електронни пощи. По този ред не могат да се разглеждат нормативни актове (правилници, наредби, стратегии и др.)

            §35. Изменя чл.42.7. т.1 като добива следния вид: При обстоятелства, за които се налага спешно свикване на Общински съвет, председателят насрочва спешно заседание, на което се обсъжда само събитието, по повод на което се провежда заседанието. В този случай не е необходимо уведомление с писмени покани и спазване на седемдневния срок по чл.42.3. Уведомяването се извършва по телефона и на посочен от общинския съветник електронен адрес в рамките на работното време в предходния ден.

            §36. Създава нова т.3 към чл.42.7. със следното съдържание: Общински съвет провежда тържествено заседание на официалния празник на града - Свети дух, за което общинските съветници не се уведомяват по реда, предвиден в чл.41.3.

            §37. Създава нов чл.42.9. със следното съдържание: По изключение Общински съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити. Предложение за закрито заседание може да се прави от председателя на Общински съвет, от името на групите общински съветници или от Кмета на общината. Общински съвет гласува предложението и съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито. Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

            §38. Изменя и допълва чл.44.1. като добива следния вид: Заседанията на общинския съвет са публични.  В залата се осигуряват места за представители на средствата за масово осведомяване, политически сили, държавни органи и граждани, които заемат специално определените от председателя за тях места. По време на заседанието те са длъжни да спазват установения ред. При нарушаване на реда в залата, председателят без предупреждение може да разпореди да бъдат отстранени отделни или всички външни лица.

            §39. Изменя и допълва чл.45.1. като добива следния вид: Заседанията се провеждат на обявената дата с начало от 9.00 часа, продължават до 18.00 часа, с един час обедна почивка от 13.00 до 14.00 часа и междинни почивки от 10 мин. на всеки два часа. Ако 15 (петнадесет) минути след обявения начален час на заседанието няма кворум за заседанието, Председателят на Общинския съвет обявява нова дата на заседанието.

            §40. Изменя и допълва чл.48.1. като добива следния вид: Председателят дава думата на вносителите, на председателя на водещата комисия, а след това – на съветниците за изказвания и въпроси към вносителя.

            §41. Изменя и допълва чл.51, т.1 като добива следния вид: в изказване на заседание на Общинският съвет е лично засегнат.

            §42. Изменя и допълва чл.51, т.2 като добива следния вид: желае да обясни мотивите за свой отрицателен вот при явно гласуване. Думата за обяснение на отрицателен вот се дава най-много на двама общински съветници, които при обсъждането на въпроса не са изразили същото отрицателно становище или не са се изказвали. Думата се дава непосредствено след проведеното гласуване на въпрос по същество.

            §43. Създава нов чл.58.1а. със следното съдържание: Когато процедурата по гласуване или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

            §44. Създава нова Глава трета със следното наименование „Допълнителни разпоредби” и  §1 „Уважителни причини” по смисъла на този правилник са посочените в Кодекса на труда.

            §45. Глава „Преходни и заключителни разпоредби” става Глава четвърта.

            - В чл.44, ал.1 да бъде включен текста, че лица със записващи устройства и камери, могат да присъстват в залата до приемането на дневния ред.

            2. Закрива Временната комисия за изготвяне на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

 

             

                ПО ТОЧКА ВТОРА - Доклад относно касово изпълнение на бюджета на община Ямбол към 31.12.2014г.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

На основание чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 32, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и общинския дълг на Община Ямбол и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките:

1. Приема информацията за изпълнението на бюджета на Община Ямбол към 31.12.2014 г. и Приложения към нея от № 1 до № 6.

2. Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община Ямбол и на Председателя на Общински съвет Ямбол към 31.12.2014 г., съгласно Приложение № 7. 

 

 

           

                ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2015 г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

        

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:     

1.      Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2015 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

2.      Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2015 г., съгласно Приложение № 2. 

3.      Променя т. 13  от решение на 42 заседание на ОбС Ямбол от 16.02.2015 г. за приемане бюджета на Община Ямбол за 2015 г., която т. 13 придобива следния вид: „Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. в размер на 30 000 000 лв.”     

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на план-сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо,  както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в община Ямбол през 2016г. и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   1. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси и чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, Общински съвет -Ямбол одобрява план- сметка за необходимите средства за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и експлоатация на депо, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в Община Ямбол през 2016 г.

            2. На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 67, ал. 2 и ал. 4 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.17 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, определя размера на таксата за битови отпадъци за 2016 г. за всяка услуга поотделно, както следва:

2.1. за жилищни имоти – общ размер 2.46‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 0.60‰

- поддържане и експлоатация на депо – 0.90‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0.96‰

2.2. за нежилищни имоти – общ размер 4.04‰, разпределен по услуги:

- сметосъбиране и сметоизвозване – 1.20‰

- поддържане и експлоатация на депо – 1.80‰

- поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1.04‰

2.3. според количеството на битовите отпадъци в зависимост от вида и броя на декларираните съдове:

 

За сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане и експлоатация на депо

За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - в промил, върху облагаемата основа, определена за съответния вид имот в НОАМТЦУТОЯ

Вид съд

литри

Периодичност на извозване (годишно)

Такса

за жил. имоти

за нежил. имоти

1

Контейнер тип "Бобър"

1100

366

3 542.00

0.96‰

1.04‰

2

Контейнер тип "Бобър"

1100

183

1 771.00

0.96‰

1.04‰

3

Контейнер тип "Бобър"

1100

122

1 180.67

0.96‰

1.04‰

4

Контейнер пластмасов

240

122

229.49

0.96‰

1.04‰

5

Контейнер "Мева"

120

122

214.39

0.96‰

1.04‰

 

2.4. За имотите или части от имоти публична общинска собственост на община Ямбол, читалищата, държавните училища, сградите на Български червен кръст, при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел и не са отдадени под наем, както и за предприятия и/или организации на инвалиди, се определя такса битови отпадъци за 2016 г. в размер 1/6 от пълния размер на таксата за съответния вид имот.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 11, ал. 3 и при спазване на разпоредбите на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ямбол, като:

& 1. Т.53 от Приложение № 7 се изменя и допълва, както следва:

Услуги

Тракийски античен град Кабиле

Безистена

Пакетни цени за посещение на двата обекта

1. Такса вход

 

 

 

Възрастни над 18 години

6 лв. на човек

6 лв. на човек

10 лв. на човек

Ученици, студенти, възрастни над 65 год.

3 лв. на човек

3 лв. на човек

5 лв. на човек

Група от 20 и повече възрастни

5 лв. на човек

5 лв. на човек

8 лв. на човек

Семеен билет

Възрастен – 4лв.

Дете до 18 год. – 2 лв.

Възрастен – 4лв.

Дете до 18 год. – 2 лв.

Възрастен – 7лв.

Дете до 18 год. – 3 лв.

2. Беседи

 

 

 

Обзорна беседа

15 лв.

15 лв.

20лв.

Специализирана беседа

25 лв.

25 лв.

40лв.

Аудио беседа

3 лв.

не се предлага

не се предлага

3. Наеми

 

 

 

Извършване на сватбен ритуал

250 лв. без ДДС

250 лв. без ДДС /предлага се след 18 часа/

не се предлага

Заснемане на филми, предавания и реклами с комерсиална цел

300 лв. без ДДС на час

300 лв. без ДДС на час

не се предлага

Зала „Безистен”

Предлага се извън работното време на Безистена, както следва:

В дните, в които Безистена е отворен за посещения - от 18,00 до 21,00ч.

В дните, в които Безистена не е отворен за посещения - от 10,00 до 21,00ч.

не се предлага

200 лв. без ДДС на час

800 лв. без ДДС на ден

не се предлага

Зала „Безистен” с ползване на налична техника

Предлага се извън работното време на Безистена, както следва:

В дните, в които Безистена е отворен за посещения - от 18,00 до 21,00ч.

В дните, в които Безистена не е отворен за посещения - от 10,00 до 21,00ч.

не се предлага

250 лв. без ДДС на час

1000 лв. на ден  без ДДС

не се предлага

 

& 2. В т.53 се създава „Забележка“ със следното съдържание: „Не се събира такса от:

-                            деца до 7-годишна възраст;

-                           Хора с увреждания;

-                           Деца и младежи, настанени в социални институции и услуги в общността;

-                           един ден от седмицата – определен със заповед Ръководителя на съответния обект;

-                           празника на град Ямбол;

-                           националните празници на Република България“.

            &3. Т.54 се отменя.

 

&4. Измененията и допълненията на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на Община Ямбол влизат в сила в 7-дневен срок от публикуването им в местния печат и на електронната страница на Община Ямбол.

 

 

 

 

 

            ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОП "Добро управление".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал.1, т.6 и чл. 21, ал. 1 т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:         

 1. Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да подаде проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“;
 2. Общински съвет - Ямбол дава съгласие в Бюджета на Община Ямбол да бъдат планирани необходимите оборотни средства под формата на предоставен заем от бюджета за целите на изпълнението на проекта в рамките на неговата реализация – 13.12.2015г. – 31.12.2018г.;
 3. Общински съвет – Ямбол дава съгласие помещението, в което е ситуиран Областния информационен център на ул. „Търговска“ 34, вх. Б, партерен етаж, (помещение за културна и обществена дейност – частна общинска собственост, представляващо самостоятелен обект с площ 170.80 кв.м. в сграда  №3,  в Поземлен имот с идентификатор 87374.542.7, с АОС №190 от 16.02.2001г.) да бъде предоставено за ползване за целите на изпълнението на проекта в срок до 2023 година.
 4. Общински съвет – Ямбол дава съгласие на помещението да бъде направен текущ ремонт през 2017г., съгласно предвиденото в проектното предложение.

 

 

                       

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне на представител в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Костов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ:

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на общинския съвет д-р Данаил Георгиев Ибришимов – председател на ОбС Ямбол.

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от д-р Юлиян Михайлов Папашимов.

 

 

 

 

 

       ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно избор на представител в Областен съвет за развитие - Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие избира за представител на ОбС Ямбол в Областния съвет за развитие Галин Славчев Костов.

 

           

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно прекратяване членство на Община Ямбол в РАО "Тракия".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т.23 във връзка с т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 12, ал.1, т. 1 от Устава на РАО „Тракия”:

1.      Прекратява членството на Община Ямбол в Регионална асоциация на общините „Тракия“.

2.      Упълномощава кмета на общината да депозира настоящото решение за прекратяване на членството на Община Ямбол до Управителния съвет на Регионална асоциация на общините „Тракия“.

 

 

       ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на индивидуалната основна месечна заплата на председателя на Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

 1. Определя продължителност на работното време на председателя на Общински съвет-Ямбол четири часа дневно.
 2. Определя индивидуална основна месечна заплата на председателя на Общински съвет – Ямбол, считано от 01.12.2015 г. в размер 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината при спазване съотношението относно продължителността на работното време.
 3. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1 на сто върху основната месечна заплата.
 4. Платеният годишен се ползва в размер, съответстващ на размера на платения годишен отпуск на кмета на общината.
 5. Възлага изпълнението на решението на Общински съвет-Ямбол на кмета на общината.

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост приема Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2016 година.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2016г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

     На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение № 1, Приложение № 1 A;
 2. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ Приложение № 2, Приложение № 2 A;
 3. Ведомствени жилища по Приложение № 3;     
 4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3 A;
 5. Резервни жилища по Приложение № 4;

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Василена - Дурдане Инджова" в ОУ "Любен Каравелов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.14а и чл.14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор №1/21.01.2010г. и Анекс към Договора от 21.01.2013г. между ОУ „Любен Каравелов”, гр. Ямбол, ж.к „Диана” и ЕТ „Василена – Дурдане Инджова”, гр. Ямбол, ЕИК 128543843, със седалище и адрес на управление ул.”Граф Игнатиев” № 153, гр. Ямбол, за предоставена под наем за временно и възмездно ползване част от обект - публична общинска собственост, представляваща: Помещение за  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки, находящо се на първия етаж в сградата на ОУ „Любен Каравелов”, ж.к. „Диана”, с обща площ 5,70 кв. м. с 4 (четири) години, считано от 21.01.2016г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Ямбол дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение за продажба на закуски и захарни изделия, находящо се в учебното заведение с площ 4 кв. м., находящо се в имот публична общинска собственост – ОУ „Димчо Дебелянов“, гр. Ямбол, ул.“Хан Тервел“ № 2, при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена – 21.16 лв.(двадесет и един лева и шестнадесет стотинки),без ДДС (изчислена по т.1 и т.11 от Приложение № 1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол);

      2. Предмет на дейност –  продажба на закуски, захарни изделия и безалкохолни напитки;

      3. Срок на отдаване – 3 години;

      4. Депозит – 126.96 лв.

      5. Запазване предмета на дейност.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.573 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.36.573 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и шест точка петстотин седемдесет и три) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 888.00 /осемстотин осемдесет и осем/ кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана“, начин на трайно ползване „За друг вид застрояване“, местност „Бахчите“, актуван с АОС 435 от 22.01.2002 г., вписан в СВ с вх. рег. № 2649/08.04.2009 г., том VІІІ, стр.178, парт. № 1426/09 в размер на 26 600.00 (двадесет и шест хиляди и шестстотин) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Златка Пейкова Щерева, Мариана Савова Николаева и Стефан Савов Щерев. Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол  на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.36.426 по КК на гр. Ямбол, м. „Бахчите”.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.36.426 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка тридесет и шест точка четиристотин двадесет и шест) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 974.00 /деветстотин седемдесет и четири/ кв.м., предназначение на територията „Урбанизирана", начин на трайно ползване „За друг вид застрояване", местност „Бахчите", актуван с АОС 1849 от 15.04.2014 г., вписан в СВ с вх. per. № 30557 от 22.04.2014 г., том 9 в размер на 29 100.00 (двадесет и девет хиляди и сто) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му при квоти ½ и.ч. на Дина Иванова Георгиева и ½  и.ч. на Милка Иванова Добрева и Злати Василев Добрев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на община Ямбол на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне цена на отстъпено право на строеж за изграждане на рампа за трудно подвижни хора към банков офис на "Прокредит банк" ЕАД, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост учредява отстъпено право на строеж от 23.80 кв.м. върху общински поземлен имот с идентификатор 87374.541.66, по КК на град Ямбол, целият с площ 19 343 кв.м.  за изграждане на рампа за трудно подвижни хора с площ 23,80 кв.м. към банков офис на „Прокредит Банк“ ЕАД, находящ се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.65.1.33, разположен на партерния етаж от жилищен блок на ул. „Търговска“ № 29 и определя пазарна цена в размер на 4 392 лв. (четири хиляди триста деветдесет и два лева), на която учредява правото на „Техногруп сервиз“ ЕООД, с ЕИК: 200615134.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.547.64 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 6 по заявление от Добрин Марков Марков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.547.64 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и четири) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 282 (двеста осемдесет и два) кв.м., идентичен с УПИ III за КОО в кв.14a, гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00023 от 22.04.2015 г., находящ се на ул. „Любен Каравелов” № 6 в размер на 18 900лв. (осемнадесет хиляди и деветстотин лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Добрин Марков Марков, с постоянен адрес гр. Ямбол,  ул. „Михаил Лъкатник” № 7.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху застроен общински ПИ 87374.523.29, ул. "Яне Сандански" № 24  по заявление от Ерол Кадир и Радостина Михайлова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.523.29 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка двадесет и девет) по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 234 (двеста тридесет и четири) кв.м., находящ се на ул. „Яне Сандански” № 24 в размер на 12 491лв. (дванадесет хиляди четиристотин деветдесет и един лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Ерол Али Кадир от гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев“ бл.1, вх.Е, ет.6, ап.82 и Радостина Асенова Михайлова от гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев“ бл.1, вх.Е, ет.6, ап.82. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на общата численост и структура на общинска администрация Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. обща численост на персонала на общинската администрация - 172 щатни бройки.

2. Одобрява, считано от 01.01.2016 г. структура на общинската администрация – Приложение № 1.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.7, вх.Б, ет.9, ап.79.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал. 2 и ал.4 от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.1.79 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка едно точка седемдесет и девет), с площ 33.03 (тридесет и три точка нула три) кв. м.,  заедно с мазе № 87 с площ 2.11 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 9 етаж от сграда с идентификатор 87374.546.36.1, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.7, вх. Б, ет.9, ап.79, в размер на 12 850.00 лв., на която цена го продава на Лешка Христова Ненова с постоянен адрес гр. Ямбол, ж. к. „Хале”, бл.7, вх. Б, ет.9, ап.79.

Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно прекратяване на съсобственост в ПИ 87374.512.488 по КК на гр. Ямбол по заявление от Велислава Тончева Гочева.

ВНОСИТЕЛ: Кр. Петрова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се прекрати съсобствеността между Община Ямбол в ПИ 87374.512.488, по кадастралната карта на гр. Ямбол,  като на  Велислава Тончева Гочева, с постоянен адрес гр. Ямбол, м. „Кайнашки баир“ 13, адрес за кореспонденция гр. Ямбол, ул. „Матвей Вълев“ № 21 се продаде правото на собственост върху имот частна общинска собственост 116/958 и.ч. от застроен поземлен имот с идентификатор 87374.512.488 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и дванадесет точка четиристотин осемдесет и осем) по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 958.00 (деветстотин петдесет и осем) кв.м., идентичен с т УПИ ІІІ 40 (римско три арабско четиридесет) - За жилищно застрояване в кв. 174 (сто седемдесет и четири) по регулационния  план на гр. Ямбол  за СО "Кринчовица", одобрен с решение на ОбС Ямбол № ХLVІІ - 16 от 25.09.2007 г. за сумата от 1 310.80  (хиляда триста и десет и осемдесет) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол , на основание чл.36, ал.3 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване трасе на кабелна линия НН за захранване на обект "Складова база за строителни материали и търговия" в ПИ 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка", през ПИ, собственост на община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Милен Стоянов Иванов и Галина Иванова Колева  от гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, бл.1, вх. „В“, ап.33 за прокарване на трасе на кабелна линия ниско напрежение за захранване на обект „Складова база за строителни материали и търговия“ в ПИ 87374.37.886 по КК на град Ямбол, м „Дюзлюка“  през имоти публична общинска собственост както следва

ПИ с идентификатор 87374.36.251, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Бахчите“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 9 016 кв.м, дължина на трасето 60 .40 м. и площ на сервитута  242.00 кв.м. и

ПИ с идентификатор 87374.37.290, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Дюзлюка“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 25 458 кв.м, дължина на трасето 8.90 м. и площ на сервитута  17.80 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия НН, уличен водопровод и водопроводно отклонение, улична канализация и канализационно отклонение за захранване на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Милен Стоянов Иванов и Гергана Иванова Колева разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка”.

            3. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на улична канализация и канализационно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка”.

необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  „складова база за строителни материали и търговия“.

 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

           

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.37.886 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Милен Стоянов Иванов и Гергана Иванова Колева разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и  План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.886 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „складова база за строителни материали и търговия“, като новообразуваният урегулиран поземлен имот (УПИ) е с пореден номер ХХ-886 в квартал (масив) 37.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.32.18 по КК карта на гр. Ямбол, м. " Пумпаловото дере" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Светлан Младенов Делибалтов разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект „за ритуални и обредни дейности и крематориум“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.32.18 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Пумпаловото дере“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІ-18 в кв. (масив) 32.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ с ид. 87374.574.82 по КК карта на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ГРАНИТ - ИМПЕКС“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 128594104, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ул. „Вит“ № 68, с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Иванов Димитров разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на „база за каменоделни услуги, паметници и плочи“.

            При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.574.82 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-82 в кв. (масив) 574.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на подземен ел. кабел НН за захранване на ПИ с ид. 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир и ПУП - ПП за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на ПИ с ид 87374.574.59 по КК на гр. Ямбол, м. "Манаф чаир".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка четвърта на протокол № 17/19.11.2015 г.,   общински съвет Ямбол одобрява изработените проекти за:           

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на подземен ел.кабел НН с начало от съществуващ МТП „Гробища”, изв. Кукорево, п/я Ямбол, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.225, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87374.574.231, 87374.547.65, 87374.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение с начало от съществуващ водопровод, находящ се в поземлен имот с идентификатор 87374.32.222, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.32.223, 87374.574.58, 87474.574.238 и достигащо до поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир”,

необходими за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.574.59 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Манаф чаир“, във връзка с изграждане на „база за промишлена дейност, търговия и услуги (производство на надгробни паметници и аксесоари)”.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез общински съвет Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на разпределителен газопровод и отклонение до "ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през ПИ, собственост на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на АД „Овергаз Мрежи", ЕИК 130533432, със седалище и адрес на управление гр. София, район Лозенец, ул. „Филип Кутев" № 5 за прокарване на „Трасе на разпределителен газопровод и отклонение до „ГМВ Груп - Фууд енд Полимерс Индъстри" ЕООД, с. Кукорево, Община Тунджа през имоти на територията на Община Ямбол публична общинска собственост, както следва:

            ПИ 87374.32.220 по КК на град Ямбол, с площ 6 472 кв.м., с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, дължина на трасето през имота 226.19 м. и площ на сервитута 480.00 кв.м.

            ПИ 87374.32.207 по КК на град Ямбол, с площ 4 462 кв.м., с начин на трайно ползване - отводнителен канал, дължина на трасето през имота 6.04 м. и площ на сервитута 13.00 кв.м.

            ПИ 87374.32.255 по КК на град Ямбол, с площ б 659 кв.м., с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път, дължина през имота 346.73 м. и площ на сервитута 735.00 кв.м.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Християн Христов Кръстев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Христов Кръстев  с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”  № 9, вх. Е, ет. 5, ап.125.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова   с адрес  - гр. Ямбол, ж.к. „Г. Бенковски”  № 11, вх. Д, ет. 8, ап.109.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно отпускане на персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Елиф Исмаил Аккаш  с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Екзарх Йосиф” №7 .

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно утвърждаване решенията за отказ на комисията по здравеопазване и социални дейности за отпускане на еднократна финансова помощ.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         Утвърждава решенията на ПК ЗСД за отказ за отпускане на еднократна финансова помощ поради липса на спешен здравен проблем на Жулиета Велкова Василева, Димитър Койнов Койнов, Руско Кръстев Петров, Христина Иванова Христова, Снежана Димитрова Петрова , Антон Христов Тодоров и Мария Ганева Иванова.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно мотивирано становище по молба за опрощаване задължения на Цонка Стоянова Пенкова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗОР

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Предлага на Президента на Република България да опрости задължението по  Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, в размер на 400 лв., ведно със законната лихва за забава, считано от 01.11.2011г. до окончателното й изплащане, както и сумата от 57.83 лв. – обезщетение за забава, считано от 09.06.2010г. до 01.11.2011г. на Цонка Стоянова Пенкова от гр. Ямбол, ж. к. „Хале” бл.5, вх. В, ап.53.