ПРОТОКОЛ № ХХХ

 

           

            Днес, 17.01.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0001/10.01.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха  35, отсъстваха 2 -

            Калчо Донев

            Ясен Киров

            На заседанието присъстваха г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол, г-жа Кр. Петрова и г-н Ст. Драгнев – зам. кметове на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесетото заседание на Общинския съвет.

            Обяви предложение за поправка на явна фактическа грешка в решение № ХХV-25/18.09.2013г. относно удължаване срока на ликвидацията на „Дезинфекционна станция” ЕООД в съответствие с чл.60.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол. (приложено към материалите по заседанието)

             Запозна съветниците с отговора на НСОРБ относно наше запитване за уточняване понятието органи на ОбС. (приложен)

            Честити празника на Ямбол – 136 години от освобождението на града ни от османско владичество.

            Славов – Първо, честит празник на д-р Антонова, да е жива и здрава и деня й да е хубав. Каня всички Ви на тържеството по случай освобождението на Ямбол от османско владичество. Тази година ще присъства и част от Тунджанската бригада и предварително Ви моля да ме извините, тъй като около 9.30 часа ще трябва да напусна сесията и да участвам в тържествена клетва на нови войници в Кабиле. Ще ме заместят моите колеги Красимира Петрова и Стоян Драгнев.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. "Нови лозя,  в полза на Община Ямбол от Анастасия Иванова.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура в община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно включване в КР за 2014 на финансиране на допълнителни СМР за проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - обособена позиция 1 "Реставрация, консервация, развитие и експониране на нар "Кабиле".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно удължаване срока на ликвидация на "Комуналуниверс" ЕООД   в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

11.  Предложение относно продажба чрез публичен търг на дълготрайни материални активи движимо имущество, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол в ликвидация

 

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Костадинов - Предлагам да влезе в дневния ред като т.12 предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектни предложения по "Красива България".

            Марчева - Предлагам да влезе в дневния ред като т.13 предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007-2013, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

            Костов – Предлагам да влезе в дневния ред като т.14 предложение от кмета на общината относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

            Петкова – Няма други предложения, заповядайте за мотивация.

            Костадинов – Предложението е необходимо да влезе в дневния ред на днешното заседание, тъй като срока за представянето му е 31 януари. Разгледано е от ПК ТУТЕ.

            Марчева - Необходимо е предложението да влезе в дневния ред на днешното заседание, тъй като срока за представянето му е 31 януари. Разгледано е от ПК БФ, няма съфинансиране и не е проблем да се приеме.

            Костов – Имате предложението на Вашите банки. От 15 януари е ПМС и се иска до края на месеца да има внесени проекти. Не е гледано от ПК, но по време на заседанието маже да вземем почивка е да се разгледа.

Петкова - Подлагам на гласуване дневния ред с направените допълнения. (изчита го)

Гласували      за – 33            против – няма                                   въздържали се – няма

Приема се.

           

           

 

 

Заседанието протече при следния

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. "Нови лозя,  в полза на Община Ямбол от Анастасия Иванова.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

В

НОСИТЕЛ: Т. Петкова

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура в община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно включване в КР за 2014 на финансиране на допълнителни СМР за проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - обособена позиция 1 "Реставрация, консервация, развитие и експониране на нар "Кабиле".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно удължаване срока на ликвидация на "Комуналуниверс" ЕООД   в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

11.  Предложение относно продажба чрез публичен търг на дълготрайни материални активи движимо имущество, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол в ликвидация

 

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

 

 

12.  Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по "Красива България".

 

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007-2013, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. "Нови лозя,  в полза на Община Ямбол от Анастасия Иванова.

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ:

1. Приема предложеното дарение от Анастасия Георгиева Иванова, с адрес гр. Ямбол, ул. „Васил Левски”, бл. 13, вх. В, ап. 23, представляващо поземлен имот с идентификатор № 87374.563.349 по КК на гр. Ямбол, находящ се в местността „Нови лозя”, в гр. Ямбол, с площ 459 кв. м. по документ за собственост, а 451 кв. м. по кадастрална карта, при граници на имота: ПИ 87374.563.370 и ПИ 87374.563.350, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ не приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Георгиева – Не подкрепихме предложението заради посочения предмет на дейност. Неприемливо е за училищен имот, база предвидена за спорт, извънкласни дейности и възпитание. Не е ясно и каква точно дейност ще се извършва. В МТБ на образованието не трябва на всяка цена да се търси източник на финансиране. Може да има вредни емисии, шум и трябва да мислим за здравето на нашите деца. Смятам също, че предложението е в нарушение на ЗУТ, тъй като предназначението на тези помещения вероятно не е променено. Трябва да насърчаваме учителските колективи да бъдат по-креативни, да търсят начини да изпълнят със съдържание такива помещения.

            Миланов – Обсъдих предложението с директора на училището. В нейното писмо до ОА няма искане помещенията да се ползват за производствена дейност. Затова предлагам промяна в решението като придобие следния вид -      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните помещения:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м., находяща се в имот публична общинска собственост - ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 84 /10.11.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м.  – 34.76 лв., без ДДС

            2.Предмет на дейност – търговия с учебни и канцеларски материали.

      3.Срок на отдаване – 3 години.

      4.Депозит:

        ­­-  обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м. – 210 лв.

      Сивкова – Във връзка с изказванията на Г. Миланов и К. Георгиева моето становище е, че такива помещения могат да се отдават под наем с предназначението, за което са определени. Конкретно предлагам в решението в т.2 да се запише – съгласно предназначението на сградите в АОС.

      Миланов – Приемам промяната, която предлага г-жа Сивкова.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов с промяната на г-жа Сивкова.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните помещения:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м., находяща се в имот публична общинска собственост - ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 84 /10.11.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м.  – 34.76 лв., без ДДС

      2. Предмет на дейност – съгласно предназначението на сградите в АОС.

      3. Срок на отдаване – 3 години.

      4. Депозит:

        ­­-  обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м. – 210 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема предложението. (протокол приложен)

            Георгиева – Подобен материал влиза за трети или четвърти път в ОбС и желаещи да купуват не се явяват. Имам предложение, тъй като дървесината е неатрактивна, с ниско качества, за да се опитаме да я реализираме да добавим нова т.6 в решенията – Ако след проведения търг има останала дървесина общинската администрация да предложи на общинския съвет ред за предоставянето й на социално слаби граждани и уязвими групи.

            Костов – репл. – Съгласен съм, че идват избори и някои вече са заразени с вируса, но добиването на такава дървесина е един процес, ще се събира перманентно. Нека не изпадаме в някакви строго регламентирани граници да я даряваме. Предлагам да не се съгласяваме с това предложение и да приемем както е на вносителя.

            Георгиева – дупл. – Много моля, когато ние от ГС БСП, правим някакви предложения да има един нормален диалог. Да не се прозират популистки намерения. Никъде не съм споменала дарение. Предложих да се приеме ред за предоставяне, макар в началото да си бях записала ред за продажба. Но така има възможност за по-голяма гъвкавост.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева.

            Гласували      за – 13                        против – 13                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 22                        против – 4                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

            1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител - добита дървесина на територията на Община Ямбол с приблизително количество 871.420 пр. м3

            2. Начална тръжна цена 20.00лв./тон дърва, без ДДС;

            3. Депозит за участие в търга - 50 % върху началната тръжна цена на 1 тон от дървесната маса, или сумата от 10.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

            4.Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

            5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Янкова – ПК ЗОР приема предложението с корекция 70%. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на ПК ЗОР за 70%.

            Гласували      за – 25                        против – 1                             въздържали се – 6

            Приема се.

            Подлагам на гласуване § 1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване § 2 от проекторешенията на вносителя с промяната.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.34, ал.2, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и § 1 от ПЗР на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

§ 1. Изменя чл. 16, който добива следния вид: „Общинският съвет избира от състава на съветниците постоянни и временни комисии и техните ръководства. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.”

            § 2. Изменя чл. 34.2. (2) който добива следния вид: „Считано от 01.01.2014г. размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници е равен на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. ”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

            §1. Създава се нов чл. 45а със следния текст:

            „(1) Продажбата на бракувани вещи с балансова стойност над 1 000 лв. всяка една от тях се извършва чрез конкурс по реда на глава седма от наредбата.

            (2) В случай, че бракуваните вещи са с балансова стойност до 1 000 лв. всяка една от тях продажбата се извършва без конкурс от комисия, определена със заповед на кмета на общината и представяне на оферти от потенциални купувачи.

             (3) В случаите по ал. 2 за купувач се определя това ФЛ, ЮЛ или ЕТ, което е предложило най- високата цена за съответната вещ.

             (4) За продажбата се сключва договор по реда и условията на ЗЗД.”

            §2. В чл. 58, ал. 1 се прави следното допълнение:

            Създава се нова т. 8 със следния текст:

            „8. дата, място и час за провеждане на повторен търг или конкурс при условие, че на търга или конкурса не се яви участник или кандидат.”

            §3. В чл. 60, ал. 2 се прави следното изменение:

            „(2) Когато на търга или конкурса не се яви кандидат, повторният търг или конкурс се провежда в деня и часа, посочен в заповедта по чл. 58 от наредбата.”

            §4. Отменя се изр. 2 от ал. 1 на чл. 60.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

                                                                                             

                                                                                                          ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения.

      Захариев – Чете протокол на ПК ТУТЕ. (приложен)

            Ганев – ПК ТУТЕ да провери в срок ли е направено предложението на КАБ и САБ -Ямбол по наредбата. Публикувана е на 12 декември на сайта на Общината. Предложението е внесено на 16 януари и не би следвало да се разглежда.

            Георгиева – Не приемем изказването на г-н Ганев, нека не изпадаме в такива процедурни хватки. Предлагам решението по тази точка да се отложи за следващо заседание на ОбС. Нека общинската администрация да разгледа предложенията на  професионалните организации, има такива, които ще направят наредбата по-удачна и по-хубава. Считам, че трябва да мине през всички комисии и да се обсъди с повече време и усърдие. Адмирирам облекчаването на режимите в общината.

            Костадинов – Както каза г-н Ганев, има срок по ЗНА и чл.77 от АПК. Ние можем да приемем наредбата и след това да се правят промени, ако се окажат необходими. Направени са предложенията, ще минат през ПК, ще се обсъдят.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на г-жа Георгиева за отлагане.

            Гласували      за – 9                          против – 15                           въздържали се – 6

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 21                        против – 5                             въздържали се – 6

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 5                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. Общински съвет Ямбол на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията отменя Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, приета на  ХІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004г и приема нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

            ІІ. Общински съвет Ямбол упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички действия за изпълнение на решението.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителят няма допълнения по приложения материал.

      Захариев -  ПК  ТУТЕ са гласували „за” – 2, „против” – 1, „въздържал се” – 2.

            Сивкова – Смущават ме мотивите за внасянето на Наредбата, но най-важното е, че тя съдържа текстове, които противоречат  на законови разпоредби, чл.4, чл.6,  чл. 7, чл. 8 и др. Чл. 4 от Наредбата противоречи на чл. 72(1) от ЗУТ, създава се един допълнителен разрешителен режим, което противоречи на закона за намаляване на административното регулиране. чл. 7 от Наредбата противоречи на чл. 74, ал. 1 , т. 7 от ЗУТ, чл. 9 от Наредбата противоречи на чл. 72, (2) от ЗУТ. В чл. 20  е записано - Регламентират се внасяне т.н. гаранционни вноски като гаранция за качествено изпълнение на възстановителните работи. За тази цел е установено събиране на средства – 100лв./кв.м. за асфалт 1 пласт и 130лв./кв.м. за асфалт 2 пласта. Задълженията на строителя да изпълни качествено възстановяването са вменени в чл. 74, ал. 1, т.8 и т.9, а наказанията в чл. 232, ал. 5 от ЗУТ. Просто трябва да се прилагат и контролират от администрацията. Няма законово основание за наричане на гаранционните вноски „услуги” и събирането им по реда на Наредбата за определяне и администриране на таксите и цени на услуги, както ни се предлага с § 3 от ПРЗ, т.12 от предложената наредба. Тъй като Община Ямбол е един от най-сериозните възложители на изграждане, реконструкция и ремонт на елементи на техническа инфраструктура, не е ясно как ще се прилага наредбата за нея като възложител. Няма основание в ЗУТ и изискване за такава наредба. Няма смисъл от такава наредба. Поради всички тези доводи предлагам отлагане на решението за приемането на Наредбата за доработване и отстраняването на спорните моменти.

            Миланов – Относно изказването на г-жа Сивкова, считам че няма логика в нейното изказване за това, че щом няма смисъл от такава наредба, защо тогава да я връщаме за преразглеждане в следващо заседание.

            Костов -  Аз адмирирам вносителя на тази Наредба, защото мисля че тя е много уместна за нашия град и условията в него. Комуникационните дружества оставят улиците на вили и могили, за това е необходима такава Наредба.  Гаранцията от 100 лева не е много, тъй като всички знаем колко би струвало на Общината, ако тя трябва да поема всички разходи по възстановяване на разрушената настилка. Това всичко ще чака на общинския бюджет и данъкоплатците. Приканвам всички да подкрепим тази наредба, тя ще е от полза за града.

      Хаджигеоргиева -  Това е пълен абсурд. Г-жа Сивкова  показа противоречие в закона и наредбата. Наредбата не трябва да повтаря  членове решени със закон. Объркват се такси за услуги със гаранционни такси. ЗУТ е основен закон за инвестиции. Тук се объркват кой е възложителя и кой е инвеститора. Учудвам се, че вкарвате това недоносче, за да го приемате. Ние ще затормозим инвестиционните процеси с тези и подобни такси. Вместо техническите ръководители в ТСУ да следят и да контролират, няма да правят нищо, а аз ще идвам тук да им внасям пари, къде го има това нещо? Ще се редя тук в Общината по гишетата да внасям такси. Това е безумие. Аз съм специалист по инвестиционните процеси и се обиждам,  че ме карате да приемам подобно нещо.  Има проблеми по възстановяването на настилката, но това се решава със строителното разрешение. Един път завинаги трябва да поставите условията и хората да работят спокойно от тук нататък. Не можем да казваме тук, ако от Областна администрация ни върнат тази Наредба и да сме спокойни. Така се излагаме сами, колеги.  Тази Наредба не е необходима. ЗУТ е достатъчно конкретен, иска се всеки да си свърши работата, както закона го изисква.

            Костов – репл. – Г-жо Хаджигеоргиева съгласен съм за това, че ЗУТ е конкретен, но иска едно съзнание, което ние нямаме. Всяка дейност, която се извършва не може да бъде контролирана или регулирана без тази наредба.  Приканвам Ви да подкрепим наредбата, тя наистина  е много нужна на Общината.

            Сивкова – репл. - Разбирам желанието на г-н Костов да ни занимава с популизъм, но не бива да се подиграва с инвестиционния процес. Г-жа Хаджигеоргиева е изключително права, защото когато става въпрос и за дейности като здравеопазване и други социални сфери се вземат решения с такава лека ръка. ОбС излиза един безмълвен и безгласен, и преди всичко непрофесионален орган. Изразих се много меко в моето изказване, а можех по всеки член да докажа колко безумно е това предложение. Моля отново, да отложим решението за приемането на Наредбата. Апелирам да се мисли, ОА да си върши работата, да контролира по ЗУТ, а не да си измисля наредби за събиране на пари. Ул. „Граф Игнатиев” не заради ЗУТ, а по субективни причини не е оправена.

            Хаджигеоргиева – дупл. - Относно изказването на г-н Костов за това, че не се възстановяват улиците след работа - проблема е, че няма контрол. Проблема със сметта и незаконното строителство, те също не се следят. Мен ме е срам като влизам от Бургас, нека искат разрешения и за изхвърлянето на боклука. Ами незаконното строителство? Бл. 20 се премести до реката. Трябва да има контрол.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова

Гласували      за –14                         против – 15                           въздържали се – 4

Не се приема

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на вносителя

Гласували      за –17                         против – 11                           въздържали се – 3

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 4 и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание текстовете в глава ІV от Закона за устройство на територията

            Приема НАРЕДБА за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Ямбол.

 

 

            Катя Георгиева  - отрицателен вот -  Гласувах отрицателно, защото аз не съм като всички хронично опърничава. Изключително обидена съм от всеки който гласува „за”.

 

           

            Банков – Правя процедура за проверка на кворума.

            Петкова – Ще чета имената Ви по списъка, всеки да обявява присъствието си гласно.

            Извършена беше поименна проверка на кворума.

            Кворум – 34 съветника.

            Банков – Според мен не се приема предложението със 17 гласа при 34 присъстващи.

            Миланов  - Процедурно предлагам да гласуваме отново. Всеки съветник гласува, когато е в залата, ако не е гласувал, значи не е в залата.

            Банков – Ние вече сме в друга точка, исках само да видя кворума в залата. Процедурата не е на място.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на Миланов.

Гласували      за – 5                          против – 21                           въздържали се – 7

Не се приема

 

           

 

           

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Янкова -  ПК  ЗОР приема предложението.

            Сивкова -  Тази наредба не мога да не кажа, че е добре, конкретно и точно разписана. Правя две предложения. Първото ми предложение е по чл. 1, ал. 2 - да отпадне цялата алинея, защото има текст несъвместим със ЗУТ. Смислено няма значение. В приложение 4  -  протокол към чл. 13, текста на протокола трябва да бъде - Протокол за установяване състоянието на строежа след приключване на принудителното изпълнение.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за чл. 1,  ал. 2.

Гласували      за – 25                        против – 4                             въздържали се – 5

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова за прилож. 4 протокол към. чл. 13

Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се – 3

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване първа точка на проекторешението.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване втора точка на проекторешението.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл, 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

            (отпада ал. 2 на чл.1 от проекта на Наредбата и наименованието на протокола по чл. 13 добива вида: Протокол за установяване състоянието на строежа след приключване на принудителното изпълнение.)

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния печат и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно включване в КР за 2014 на финансиране на допълнителни СМР за проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - обособена позиция 1 "Реставрация, консервация, развитие и експониране на нар "Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Красимира Петрова  -  Искам да направя корекция на предложението. След проведени разговори и проучвания на строителните работи се установи, че сумата 155 000лв., е нужно да се коригира. Тя ще бъде 93 000лв..

            Марчева – Комисията БФ приема  предложението.

            Сивкова – Бих искала г-жа Петрова да разясни малко повече за този проект, както и за самите обекти, основно за Безистена, на какъв етап се намират и дали ще трябва да се отделят допълнителни средства.

            Петрова – Три са обектите в този проект -  Безистена, НАР Кабиле  и паркинга пред него. Проекта за Безистена е спрян, защото се проектира допълнително по част конструктивна. След  доклад се вижда, че основите са плитки и се прави проект, който ще изисква допълнителни средства. Не мога да кажа сега колко точно, но ще  мога да кажа при внасянето на бюджета.

Петкова – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 24                        против – 1                             въздържали се – 5

Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешението с промяната на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 24            против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот?

Миланов – Гласувах „за”.

Данков - Гласувах „за”.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На  основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

            1. Дава съгласието си за обект „Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” сумата от 93 000 лв. с ДДС с източник на финансиране „Преходен остатък от местни дейности” да бъде включена в списъка на капиталовите разходи за 2014г.

            2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на Решението по т.1, включително включване на посочената в т.1 сума в предложението за приемане на бюджета на община Ямбол.

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на ликвидация на "Комуналуниверс" ЕООД   в ликвидация.

 

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов  – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 23            против – 5                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока за завършване на ликвидация на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация,   гр. Ямбол с 2 /два/ месеца като упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на дълготрайни материални активи движимо имущество, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол в ликвидация

 

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения.

            Миланов  – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.1.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19            против – 5                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.2.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 5                             въздържали се – 4

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие:

І. Ликвидаторът да извърши продажба чрез публичен търг на следните дълготрайни материални активи:

1.  Пароструйка „Karcher” hds 695 m Eco с начална стойност 1910 лева;

2. Товарен автомобил ‘MERCEDES 1523 ATEGO, контейнеровоз, рег № У2876 АН с начална стойност 12230 лева;

3. Специален автомобил „DAF FA  45.130” АВТОМЕТЕЧКА, рег № У 9002 АВ с начална стойност 4030 лева;

4. Лек автомобил “CITROEN XSARA PICASSO” 1.6i, рег № У 7537 АК с начална стойност 1910 лева;

5. Лек автомобил „SAAB 9-5 ARC 2.07 “,  рег № У 4441 АВ  с начална стойност 1800 лева;

6. Лек автомобил „ IVECO 35-10”,  рег № У6336 АН  с начална стойност 3030 лева по реда на глава осма на Наредбата за условията и  реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

Начална тръжна цена за всяка една от позициите е посочената начална стойност в лева. Депозит за участие 30% от началната тръжна цена.

 

ІІ. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс" в ликвидация да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

Предложените първоначални цени на обявените активи да не са по-ниски от  определените в точка 1 стойности.

Тръжната документация на търга, която е на стойност 20.00 лв., без ДДС, за всяка една от позициите се  предоставя на участниците в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол от 22.01.2014 г. до 16.00 часа на 04.02.2014 г. 

Таксата за участие в търга е в размер на 50.00 лв. и се внася в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол,  до 16.00 часа на 06.02.2013г.

Опредeленият депозит за участие  се внася по банкова сметка IBAN BG 76 SOMB 9130 7024 2924 01 банков код  BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, клон – Ямбол,  до   16.00  часа  на  06.02.2014 г. 

Оглед  на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 06.02.2014 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търга се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 07.02.2014г., в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

Търгът да се проведе на 07.02.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД - в ликвидация.

 

 

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по "Красива България".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал

Захариев  -  ПК  ТУТЕ приема предложението единодушно.

Калиманов – По какъв начин са избрани точно тези площадки в тези квартали?

Петрова -  Площадките са избрани на същия принцип, както миналата година. Съществуващи са и сме гледали да има поне по една площадка в квартал.

Миланов  – Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29            против – 1                             въздържали се – няма

Приема се

Миланов  – Подлагам на гласуване анблок проекторешенията.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31            против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

 1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект „Красива Бългаия“ за 2014 година, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проектни предложения:
 1. Открита площадка за игра в ж. к. «Хале» срещу вх. В и Г на бл.11;
 2. Открита площадка за игра в ж. к. «Зорница» пред блок 8, вх. Б и вх. В;
 3. Открита площадка за игра в ж. к. «Златен рог 1» между бл. 32 и бл. 33;
 4. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» зад бл. 2;
 5. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» между бл. 20, бл.21 и бл. 23;
 6. Открита площадка за игра в ж. к. «Граф Игнатиев» пред бл. 74;
 7. Открита площадка за игра в ж.к. «Граф Игнатиев» между бл. 58 и бл. 60;
 8. Открита площадка за игра в Първи жилищен район, ул. Стара Планина"№2, югоизток;
 9. Открита площадка за игра в кв. «Каргон», ул. "П.К. Яворов", южно от бл. 6;
 10. Открита площадка за игра в ж.к. «Златен рог 2», на запад от бл. 15;
 11. Открита площадка за игра в ж.к. «Възраждане», ул. "Чумерна" на юг от кафе "Делина";
 12. Открита площадка за игра в ж.к. «Георги Бенковски», между бл. 20 и бл. 21.

 

 1. Приема финансовото участие на Община Ямбол за всеки от проектите да бъде осигурено от собствени средства, съгласно договора по процедурата и задължава кмета на община Ямбол да предвиди в Бюджета за 2014 година необходимите средства за осигуряване на собственото участие по проектите, с които се кандидатства, както следва:
 1. Открита площадка за игра в ж. к. «Хале» срещу вх. В и Г на бл.11 - до 20 000лв.;
 2. Открита площадка за игра в ж. к. «Зорница» пред блок 8, вх. Б и вх. В - до 20 000лв.;
 3. Открита площадка за игра в ж. к. «Златен рог 1» между бл. 32 и бл. 33 - до 20 000лв.;
 4. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» зад бл. 2 - до 20 000лв.;
 5. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» между бл. 20, бл.21 и бл. 23 - до 20 000лв.;
 6. Открита площадка за игра в ж. к. «Граф Игнатиев» пред бл. 74 - до 20 000лв.;
 7. Открита площадка за игра в ж.к. «Граф Игнатиев» между бл. 58 и бл. 60 - до 20 000лв.;
 8. Открита площадка за игра в Първи жилищен район, ул. Стара Планина"№2, югоизток - до 20 000лв.;
 9. Открита площадка за игра в кв. «Каргон», ул. "П.К. Яворов", южно от бл. 6 - до 20 000лв.;
 10. Открита площадка за игра в ж.к. «Златен рог 2», на запад от бл. 15 - до 20 000лв.;
 11. Открита площадка за игра в ж.к. «Възраждане», ул. "Чумерна" на юг от кафе "Делина" - до 20 000лв.;
 12. Открита площадка за игра в ж.к. «Георги Бенковски», между бл. 20 и бл. 21 - до 20 000лв.

 

 1. Декларира, че предназначението на обектите няма да бъде променяно за срок от минимум 5 години след изпълнението на проекта, финансиран от проект „Красива България”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007-2013, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – Комисията по  бюджет и финанси приема предложението с 8 гласа „за”.

            Калиманов – Какъв ще бъде ефекта от изпълнението на този проект?

            Петрова – Целта на тези обучения, е ясно разписана в съответната програма. Обученията са надграждащи.

            Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31            против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, по Оперативна програма „Административен капацитет”  (ОПАК).

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

 

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Петкова – Материала не е разглеждан от комисия. Изпратен е на ПК ТУТЕ. Предлагам да направим 10 минути почивка

            Миланов -  Правя процедурно предложение за 5 минути почивка. Предлагам удължаване на заседанието до приключване на дневния ред.

            Петкова -  Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Миланов.

            Гласували      за – 29            против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Миланов.

            Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

            Петкова – Обявявам 5 минути почивка. (10.55 часа)

            След почивката кворум 33 съветника в 11.03 часа.

 

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал

            Захариев – ПК „ТУТЕ” приема направеното предложение. (протокол приложен)

            Банков – Относно този проект, това е положителен лъч в работата на администрацията. Радвам се, че имаме възможност да гледаме предварително преди изготвянето на проекта, за да направим някои предложения. Аз имам предложение, което е като допълнение към това. Отнася се за зала „Диана”, която е построена преди много време и допринася за развитието на спорта в нашия град. Проблемите със залата са видни за всички, главния е с терена и със седящите места. Поради факта, че залата има и 50 годишен юбилей, можем да я включим като 4-то предложение за подобряване на самата база. Можем да го обособим като - Реконструкция и разширяване на спортна зала „Диана”.

            Костов -  Предлагам да подкрепим предложението на г-н Банков за добавяне на нов обект за реконструкция, а именно зала „Диана”.

            Миланов – Бих искал да се направят повече разяснение по въпроса, за да вземем решение.

            Петрова -  Много бързо се наложи да  внесем това предложение. До 24 януари областната администрация трябва да внесе всички предложения от общините в МС. Не е ясно дали към момента искат идеен, технически, работен или друг проект. Хубаво е да се представят работни проекти, но ако има идеен проект ще го представим и ще разчитаме да има положителен развой на нещата.

            Бакърджиев -  Тук е хубаво да не смесваме нещата. Изтече информация в публичното пространство, че държавата целево ще финансира реконструкцията на залата. Предлагам да гласуваме за съответните улици.

            Сивкова -  Обещаването не е като даването, трябва да си поискаме, за това подкрепям г-н Банков да  включим и залата като допълнителен, четвърти обект за реконструкция.

            Костадинов – На една пресконференция обещаха да дадат средства за залата.

            Атанасов – Едва ли е необходимо да убеждава някой, че Ямбол е център на спорта от много години назад. Спортната база изостава, а зала „Диана” е символ на спорта в града. Не можем да проведем международни състезания и за това нека да подкрепим това предложение.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за четвърта подточка.

            Гласували      за – 20            против – няма                                  въздържали се – 13

            Приема се

            Петкова – Подлагам на гласуване допълненото проекторешение на вносителя.

            Гласували      за – 30            против – няма                                  въздържали се –1

            Приема се

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и да подаде апликационна форма, включваща следните обекти:

 

 

 

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесетото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева