РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 17 ЯНУАРИ 2014г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. "Нови лозя,  в полза на Община Ямбол от Анастасия Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

5.      Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно включване в КР за 2014 на финансиране на допълнителни СМР за проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - обособена позиция 1 "Реставрация, консервация, развитие и експониране на нар "Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно удължаване срока на ликвидация на "Комуналуниверс" ЕООД   в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

11.  Предложение относно продажба чрез публичен търг на дълготрайни материални активи движимо имущество, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол в ликвидация

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

12.  Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по "Красива България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007-2013, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот, находящ се в м. "Нови лозя,  в полза на Община Ямбол от Анастасия Иванова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 8 от НРПУРОИ:

1. Приема предложеното дарение от Анастасия Георгиева Иванова, с адрес гр. Ямбол, ул. „Васил Левски”, бл. 13, вх. В, ап. 23, представляващо поземлен имот с идентификатор № 87374.563.349 по КК на гр. Ямбол, находящ се в местността „Нови лозя”, в гр. Ямбол, с площ 459 кв. м. по документ за собственост, а 451 кв. м. по кадастрална карта, при граници на имота: ПИ 87374.563.370 и ПИ 87374.563.350, с начин на трайно ползване за вилна сграда.

2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за приемане на дарението на посочения в т. 1 недвижим имот.

 

           

 

 

            ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ОУ "Д. Дебелянов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните помещения:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м., находяща се в имот публична общинска собственост - ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 84 /10.11.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м.  – 34.76 лв., без ДДС

      2. Предмет на дейност – съгласно предназначението на сградите в АОС.

      3. Срок на отдаване – 3 години.

      4. Депозит:

        ­­-  обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м. – 210 лв.

 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

            1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка от лицензиран оценител - добита дървесина на територията на Община Ямбол с приблизително количество 871.420 пр. м3

            2. Начална тръжна цена 20.00лв./тон дърва, без ДДС;

            3. Депозит за участие в търга - 50 % върху началната тръжна цена на 1 тон от дървесната маса, или сумата от 10.00 лв. който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

            4.Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

            5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на ОбС Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.34, ал.2, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и § 1 от ПЗР на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Приема Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

§ 1. Изменя чл. 16, който добива следния вид: „Общинският съвет избира от състава на съветниците постоянни и временни комисии и техните ръководства. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.”

            § 2. Изменя чл. 34.2. (2) който добива следния вид: „Считано от 01.01.2014г. размерът на месечното възнаграждение на общинските съветници е равен на 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация за съответния месец. ”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

            §1. Създава се нов чл. 45а със следния текст:

            „(1) Продажбата на бракувани вещи с балансова стойност над 1 000 лв. всяка една от тях се извършва чрез конкурс по реда на глава седма от наредбата.

            (2) В случай, че бракуваните вещи са с балансова стойност до 1 000 лв. всяка една от тях продажбата се извършва без конкурс от комисия, определена със заповед на кмета на общината и представяне на оферти от потенциални купувачи.

             (3) В случаите по ал. 2 за купувач се определя това ФЛ, ЮЛ или ЕТ, което е предложило най- високата цена за съответната вещ.

             (4) За продажбата се сключва договор по реда и условията на ЗЗД.”

            §2. В чл. 58, ал. 1 се прави следното допълнение:

            Създава се нова т. 8 със следния текст:

            „8. дата, място и час за провеждане на повторен търг или конкурс при условие, че на търга или конкурса не се яви участник или кандидат.”

            §3. В чл. 60, ал. 2 се прави следното изменение:

            „(2) Когато на търга или конкурса не се яви кандидат, повторният търг или конкурс се провежда в деня и часа, посочен в заповедта по чл. 58 от наредбата.”

            §4. Отменя се изр. 2 от ал. 1 на чл. 60.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Наредба за разполагане на преместваеми обекти в община Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. Общински съвет Ямбол на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията отменя Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол, приета на  ХІ сесия на ОбС Ямбол, проведена на 19-25 ноември 2004г и приема нова Наредба за разполагане на преместваеми обекти на територията на Община Ямбол.

            ІІ. Общински съвет Ямбол упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички действия за изпълнение на решението.

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно приемане на Наредба за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, във връзка с чл. 22, ал. 4 и сл. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на основание текстовете в глава ІV от Закона за устройство на територията

            Приема НАРЕДБА за реда и условията, свързани с прокопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 75, 76, 77 и 79 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.2 във връзка с чл, 21, ал. 1, т. 13 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

            1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Ямбол.

            (отпада ал. 2 на чл.1 от проекта на Наредбата и наименованието на протокола по чл. 13 добива вида: Протокол за установяване състоянието на строежа след приключване на принудителното изпълнение.)

            2. Наредбата влиза в сила 7 дни след публикуването й в местния печат и на интернет страницата на Община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно включване в КР за 2014 на финансиране на допълнителни СМР за проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" - обособена позиция 1 "Реставрация, консервация, развитие и експониране на нар "Кабиле".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На  основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА):

            1. Дава съгласието си за обект „Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле” сумата от 93 000 лв. с ДДС с източник на финансиране „Преходен остатък от местни дейности” да бъде включена в списъка на капиталовите разходи за 2014г.

            2. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи законови действия в изпълнение на Решението по т.1, включително включване на посочената в т.1 сума в предложението за приемане на бюджета на община Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно удължаване срока на ликвидация на "Комуналуниверс" ЕООД   в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока за завършване на ликвидация на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация,   гр. Ямбол с 2 /два/ месеца като упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба чрез публичен търг на дълготрайни материални активи движимо имущество, собственост на „Комуналуниверс” ЕООД – Ямбол в ликвидация

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, ал.1, т.9 и т.14, чл.69 и чл.69а, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, Общински съвет Ямбол, дава съгласие:

І. Ликвидаторът да извърши продажба чрез публичен търг на следните дълготрайни материални активи:

1.  Пароструйка „Karcher” hds 695 m Eco с начална стойност 1910 лева;

2. Товарен автомобил ‘MERCEDES 1523 ATEGO, контейнеровоз, рег № У2876 АН с начална стойност 12230 лева;

3. Специален автомобил „DAF FA  45.130” АВТОМЕТЕЧКА, рег № У 9002 АВ с начална стойност 4030 лева;

4. Лек автомобил “CITROEN XSARA PICASSO” 1.6i, рег № У 7537 АК с начална стойност 1910 лева;

5. Лек автомобил „SAAB 9-5 ARC 2.07 “,  рег № У 4441 АВ  с начална стойност 1800 лева;

6. Лек автомобил „ IVECO 35-10”,  рег № У6336 АН  с начална стойност 3030 лева по реда на глава осма на Наредбата за условията и  реда, при които общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества.

Начална тръжна цена за всяка една от позициите е посочената начална стойност в лева. Депозит за участие 30% от началната тръжна цена.

 

ІІ. Възлага на ликвидатора на ЕООД „Комуналуниверс" в ликвидация да организира и проведе търга, да публикува съответните обяви, както и да подпише договора за продажба в качеството си на продавач, при следните условия на търга:

Предложените първоначални цени на обявените активи да не са по-ниски от  определените в точка 1 стойности.

Тръжната документация на търга, която е на стойност 20.00 лв., без ДДС, за всяка една от позициите се  предоставя на участниците в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол от 22.01.2014 г. до 16.00 часа на 04.02.2014 г. 

Таксата за участие в търга е в размер на 50.00 лв. и се внася в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, ул. „Граф Игнатиев” № 100, гр. Ямбол,  до 16.00 часа на 06.02.2013г.

Опредeленият депозит за участие  се внася по банкова сметка IBAN BG 76 SOMB 9130 7024 2924 01 банков код  BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, клон – Ямбол,  до   16.00  часа  на  06.02.2014 г. 

Оглед  на място се извършва всеки работен ден до 15.00 часа на 06.02.2014 г., след закупуване на тръжна документация.

Заявленията за участие в търга се приемат от 09.00 до 10.00 часа на 07.02.2014г., в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

Търгът да се проведе на 07.02.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Комуналуниверс” ЕООД - в ликвидация.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проектни предложения по "Красива България".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

 1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства по Проект „Красива Бългаия“ за 2014 година, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места“ с проектни предложения:
 1. Открита площадка за игра в ж. к. «Хале» срещу вх. В и Г на бл.11;
 2. Открита площадка за игра в ж. к. «Зорница» пред блок 8, вх. Б и вх. В;
 3. Открита площадка за игра в ж. к. «Златен рог 1» между бл. 32 и бл. 33;
 4. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» зад бл. 2;
 5. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» между бл. 20, бл.21 и бл. 23;
 6. Открита площадка за игра в ж. к. «Граф Игнатиев» пред бл. 74;
 7. Открита площадка за игра в ж.к. «Граф Игнатиев» между бл. 58 и бл. 60;
 8. Открита площадка за игра в Първи жилищен район, ул. Стара Планина"№2, югоизток;
 9. Открита площадка за игра в кв. «Каргон», ул. "П.К. Яворов", южно от бл. 6;
 10. Открита площадка за игра в ж.к. «Златен рог 2», на запад от бл. 15;
 11. Открита площадка за игра в ж.к. «Възраждане», ул. "Чумерна" на юг от кафе "Делина";
 12. Открита площадка за игра в ж.к. «Георги Бенковски», между бл. 20 и бл. 21.

 

 1. Приема финансовото участие на Община Ямбол за всеки от проектите да бъде осигурено от собствени средства, съгласно договора по процедурата и задължава кмета на община Ямбол да предвиди в Бюджета за 2014 година необходимите средства за осигуряване на собственото участие по проектите, с които се кандидатства, както следва:
 1. Открита площадка за игра в ж. к. «Хале» срещу вх. В и Г на бл.11 - до 20 000лв.;
 2. Открита площадка за игра в ж. к. «Зорница» пред блок 8, вх. Б и вх. В - до 20 000лв.;
 3. Открита площадка за игра в ж. к. «Златен рог 1» между бл. 32 и бл. 33 - до 20 000лв.;
 4. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» зад бл. 2 - до 20 000лв.;
 5. Открита площадка за игра в ж. к. «Диана» между бл. 20, бл.21 и бл. 23 - до 20 000лв.;
 6. Открита площадка за игра в ж. к. «Граф Игнатиев» пред бл. 74 - до 20 000лв.;
 7. Открита площадка за игра в ж.к. «Граф Игнатиев» между бл. 58 и бл. 60 - до 20 000лв.;
 8. Открита площадка за игра в Първи жилищен район, ул. Стара Планина"№2, югоизток - до 20 000лв.;
 9. Открита площадка за игра в кв. «Каргон», ул. "П.К. Яворов", южно от бл. 6 - до 20 000лв.;
 10. Открита площадка за игра в ж.к. «Златен рог 2», на запад от бл. 15 - до 20 000лв.;
 11. Открита площадка за игра в ж.к. «Възраждане», ул. "Чумерна" на юг от кафе "Делина" - до 20 000лв.;
 12. Открита площадка за игра в ж.к. «Георги Бенковски», между бл. 20 и бл. 21 - до 20 000лв.

 

 1. Декларира, че предназначението на обектите няма да бъде променяно за срок от минимум 5 години след изпълнението на проекта, финансиран от проект „Красива България”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА Предложение относно кандидатстване с проектно предложение по ОПАК 2007-2013, приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", подприоритет 2.2 "Компетентна и ефективна държавна администрация".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет -  Ямбол дава съгласие Община Ямбол да кандидатства с проектно предложение по открита процедура за подбор на проекти по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, по Оперативна програма „Административен капацитет”  (ОПАК).

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно кандидатстване с проект по Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА дава съгласие Община Ямбол да кандидатства за финансиране по Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ и да подаде апликационна форма, включваща следните обекти: