РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 27 ФЕВРУАРИ 2018г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 27 февруари 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и изработване на ПУП - ПЗ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно определяне на заместник-делегат в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

4.      Предложение относно провеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ:Група общински съветници

5.      Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за кабелна линия НН 1 кV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Преустройство на съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна предназначение" в ПИ 87374.515.19 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод СрН, 20 кV, кабелна линия НН 1 кV и електромерно табло за външно захранване на "Сграда с административни, складови и производствени функции", ПИ 87374.510.84.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.511.465 за изграждане на нов БКТП "ДК" 800 кVА, 20/0.4 кV.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Жана Шапатова" за обект на ул. "Търговска" 162 а.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект по заявление от "Общинска банка" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно продажба на общински имот на ул. "Радецки" № 101, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Крушево" № 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Шести септември" № 30.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на самостоятелен обект "за търговска дейност" в имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседание на Асоциация по В и К - Ямбол на 27 февруари 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 22, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.15 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.198 е, ал.5 от Закона за водите:

1. Съгласува мандат на Радостин Евтимов - Директор на дирекция, „Устройство на територията и строителството” за участие в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 27.02.2018г. при следния дневен ред:

Точка 1. Разглеждане и приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за 2017г.

Точка 2. Разглеждане и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Ямбол за 2017г.

Точка 3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК – Ямбол за 2018г.

Точка 4. Приемане на Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за 2018г.

2. Съгласува следната позиция на представителя на Община Ямбол в редовно заседание на „Асоциация по В и К – Ямбол“, което ще се проведе на 27.02.2018г.:

по точка 1 от дневния ред: Приема годишния отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за 2017г.

по точка 2 от дневния ред: Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК – Ямбол за 2017г.

по точка 3 от дневния ред: Приема бюджета на Асоциацията по ВиК – Ямбол за 2018г.

по точка 4 от дневния ред: Одобрява Подробна инвестиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Ямбол за 2018г.

 

                               

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР и изработване на ПУП - ПЗ в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, ал. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия План за регулация за УПИ II “за болница”, УПИ VII „за резервен терен за социални дейности”, УПИ VIII „за обществено обслужване”, УПИ IX „за озеленяване”, УПИ XIII „за обществено обслужване” в кв. 331 по плана на гр. Ямбол и за изработване на проект за ПУП-План за застрояване на новообразуваните при това изменение нови урегулирани поземлени имоти в два нови квартала.

 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на проект за изменение на действащия План за регулация за УПИ II “за болница”, УПИ VII „за резервен терен за социални дейности”, УПИ VIII „за обществено обслужване”, УПИ IX „за озеленяване”, УПИ XIII „за обществено обслужване” в кв. 331 по плана на гр. Ямбол и за изработване на проект за ПУП-План за застрояване на новообразуваните при това изменение нови урегулирани поземлени имоти в два нови квартала.

 

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно определяне на заместник-делегат в Общото събрание на НСОРБ.

ВНОСИТЕЛ: Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, определя за заместник-делегат, представител на Общински съвет - Ямбол в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България Галин Славчев Костов - общински съветник.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно провеждане на местен референдум.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници

__________________________________________________________________________________

 

            Предложението не се прие.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ-1 Ямбол“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

           

РЕШИ:

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и  чл. 3, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,

1. Открива процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

2. Определя следните изисквания към кандидатите:

            - притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по Чл.43 от Закона за висшето образование в областта на   здравния мениджмънт;

            - имат най-малко пет години трудов стаж като лекар или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;

            - не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;

            - представят програма за развитието и дейността на лечебното заведение.

            3. Необходими документи:

За участие в конкурса, в деловодството на община Ямбол се подава заявление в периода от 2 март до 2 април 2018г., към което се прилагат два отделни плика, както следва:

плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие:

-  Автобиография.

-  Свидетелство за съдимост.

- Диплома за завършено висше образование – медицинско или икономическо, диплома за придобита основна специалност - копие.

- Удостоверение или свидетелство за квалификация по здравен мениджмънт, съгласно изискванията на Закона за висшето образование, Наредба № 34 от 29.12.2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и Наредба № 9 - копие.

- Трудова и/или осигурителна книжка - копие.

плик № 2 съдържа Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период /2019г., 2020г.2021г./.

 Плик № 1 и № 2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

 За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите да бъдат представени заверени с подписа на кандидата.         

            4. Тема на събеседване с участниците:

 „ Мястото и ролята на лечебното заведение в здравното обслужване на жителите на областта, поддържане на качествено медицинско обслужване и приоритети за развитие на дружеството ”.

            Информация относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала за лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредба № 9 се получават в администрацията на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            5. Критерии за оценка на разработката (програмата за развитието и дейността на лечебното заведение), съгласно чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9:

- съответствие на проекта с нормативната уредба;

-  съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;

- анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;

- съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;

- логическа структура на разработката;

-  степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.

6. Критерии за оценка на събеседването, съгласно изискванията на чл. 8, ал.  4 от Наредба № 9:

            6.1. обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;

            6.2. степен на познаване на нормативната уредба;

            6.3. способност да се планират и взимат управленски решения;

            6.4. административни умения, професионални и делови качества;

            6.5. комуникативни способности и организационни способности;

            6.6. способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.

7. Дата, час и място на провеждане на конкурса.

Конкурсът да бъде проведен на  04.04.2018г. от 10.00 часа в стая 203 в сградата на общинска администрация Ямбол.

 

II. На основание чл. 5, ал. 1 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса, както следва:

            Председател: Секретар на община Ямбол

Секретар:     Директор на от дирекция „ Правни дейности“

Членове:

                        1. Директор на дирекция ОСИД

                        2. д-р Татяна Петкова

                        3. д-р Зоя Кривошиева

 

ІІІ. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 утвърждава проект на договора за възлагане на управлението на дружеството, съгласно приложение № 1.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за кабелна линия НН 1 кV и електромерно табло за външно ел. захранване на "Преустройство на съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна предназначение" в ПИ 87374.515.19 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „Електроразпределение Юг“ ЕАД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за кабелна линия НН 1kV и електромерно табло за външно ел. захранване на „Преустройство на съществуваща тераса към складов корпус за административни нужди и смяна предназначение“ в ПИ 87374.515.19 по кадастралната карта на град Ямбол, с трасе, започващо от съществуващ КРШ в ПИ 87374.49.443, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 87374.49.333, 87374.49.458, 87374.515.28, 87374.515.29 и достигащо до ново ЕТ в ПИ 87374.515.19.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПП за трасе на кабелна линия на ел. провод СрН, 20 кV, кабелна линия НН 1 кV и електромерно табло за външно захранване на "Сграда с административни, складови и производствени функции", ПИ 87374.510.84.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на ел.провод  СрН 20kV от ЖБ №35 на изв.”Янтра“ до нов БКТП „Елко“ 20/0.4 kV с трансформатор 630 kVА, кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло за външно ел.захранване на „Сграда с административни, складови и производствени функции“ в ПИ 87374.510.84 по ККарта на гр. Ямбол, УПИ II-84, кв.141 по плана на гр. Ямбол – Индустриална зона.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за ПУП - ПП за трасе на пътна връзка за ПИ 87374.73.747 по КК на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с решение на ОЕСУТ по точка две на протокол № 2/25.01.2018г., Общински съвет - Ямбол одобрява изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на пътна връзка до обект „База за съхранение, поддържане и ремонт на селскостопанска техника” в ПИ 87374.73.747, УПИ I-73.747, кв.73, местност „Старото летище”, преминаващо през ПИ 87374.73.649 по ККарта на гр. Ямбол, м. “Старото летище“, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – селскостопански път. 

2. На основание чл.21. ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ дава съгласие „Златекс“ ООД, ЕИК 123112828, адрес – Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий”, № 52, в качеството му на заинтересовано лице, от името на общината и за собствена сметка да извърши процедура по промяна на предназначението на част от селскостопански път с идентификатор 87374.73.649 по ККарта на гр. Ямбол, общинска публична собственост, земеделска територия, с НТП – селскостопански път, с площ 184 кв.м.

Решението в частта по т.1 подлежи на обжалване пред Административен съд – Ямбол по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общински съвет Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж в общински ПИ 87374.511.465 за изграждане на нов БКТП "ДК" 800 кVА, 20/0.4 кV.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37(4) и чл.41(2) от ЗОС,  чл.180 от ЗУТ и  чл.62(2) от ЗЕ дава съгласие да се учреди право на строеж на  „Електроразпределение Юг“ ЕАД, ЕИК 115552190, със седалище и адрес на управление – гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37,  представлявано от Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, членове на Съвета на директорите за изграждане на нов БКТП „ДК” 800kV, 20/0.4kV, част от обект „Нов БКТП „ДК” 800kV, 20/0.4kV, кабелна линия СрН 20 кV от съществуващ стоманорешетъчен стълб /СРС/ на въздушна линия СрН 20 кV „Текстил“ до БКТП „ДК“, кабелни линии НН 1кV от БКТП „ДК“ до нови електромерни табла /ЕТ/ и табло НН на съществуващ ТП „ЦРП ДК“ гр. Ямбол“ в общински ПИ 87374.511.465 по КК на град Ямбол, с площ 93 кв.м., начин на трайно ползване „За съоръжение на електропровод“, идентичен с УПИ LXIX 511.465, кв.159 по ПУП ПРЗ , актуван с АОС 2090 от 30.06.2017 г.със застроена площ на съоръжението от 6.30 кв.м. и сервитутна зона от 22.50 кв.м. за сумата от 130 лв. (сто и тридесет) лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.37(7) от ЗОС. 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по брой и предназначение за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

 

  1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - Приложение № 1 и Приложение № 1А;
  2. Жилища за настаняване под наем, отговарящи на условията за продажба, съгласно НРУРОЖ - Приложение № 2 и Приложение № 2А;
  3. Ведомствени жилища - Приложение №3;
  4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди - Приложение №3А;
  5. Резервни жилища - Приложение  № 4.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ "Жана Шапатова" за обект на ул. "Търговска" 162 а.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на Договор № 3415 от 31.01.2013 г. с ЕТ Жана Шапатова“, ЕИК 202367520, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол, ж.к. „Диана“, бл.1, вх.Г, ап.96, представлявано от Жана Исакова Шапатова, за предоставен под наем обект - Помещение  за производствена дейност, с обща площ 236.00 кв.м. в т.ч. за производствена дейност – 130.00 кв.м. и за складова – 106.00 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ №162 А, гр. Ямбол до извършване на разпоредителна сделка, но не по-късно от 31.01.2021 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем на общински обект по заявление от "Общинска банка" АД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА Продължава срока на действие на Договор №3414/01.02.2013г. с Общинска Банка АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, ул. „Врабча“ № 6, представлявано от Сашо Петров Чакалски и Николай Михайлов Колев, за предоставен за временно и възмездно ползване обект – Банков офис и разплащателна каса, представляващ част от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 2/10.06.1997г., находящ се на ул. „Г. С. Раковски“ № 7, с обща площ 194.00 кв.м., до възникване на належаща общинска нужда от предоставеното помещение, но не повече от 5 /пет/ години, считано от 01.02.2018г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имот на ул. "Радецки" № 101, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 и чл.47, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища, определя пазарна цена на общински жилищен имот – поземлен имот с идентификатор 87374.530.75 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка седемдесет и пет) по КК на гр. Ямбол, с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., идентичен с ПИ 632 /шестстотин тридесет и две/ в кв.49 /четиридесет и девет/ по ПР на града, ведно с едноетажна сграда с идентификатор 87374.530.75.1 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин и тридесет точка седемдесет и пет точка едно), със застроена площ 43.00 кв.м., предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, актуван с Акт № 1490 за частна общинска собственост от 12.08.2008г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Радецки“ № 101, в размер на 25 500.00 лв., на която цена го продава на Николинка Иванова Колева, с адрес гр. Ямбол, ул. „Радецки“ № 101.

Заповед за продажба да се издаде от Кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Крушево" № 15.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.115 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин двадесет и осем . сто и петнадесет/ с площ 210 /двеста и десет/ кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XI 428 429 /римско единадесет арабско четиристотин двадесет и осем четиристотин двадесет и девет/ за жилищно застрояване, квартал 80 /осемдесет/ по регулационния план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А- 630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Крушево“ № 15, актуван с АОС 2162/08.12.2017 г.  в размер на 13 400.00 (тринадесет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС., на която цена да бъде извършена продажбата му на Тодор Георгиев Тодоров и Галя Георгиева Тодорова от град Ямбол, ул. „Крушево“ № 15.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Шести септември" № 30.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.549.428 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири . петстотин четиридесет и девет . четиристотин двадесет и осем/ с площ 973 /деветстотин седемдесет и три/ кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със заповед 18-8098-27.10.2017 г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване - за култова, религиозна сграда, идентичен с УПИ III /римско три/ в кв.26 "а" /двадесет и шест буква "а"/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед І-А-797 от 17.08.1989 г., находящ се на ул. „Шести септември“ № 30, актуван с АОС 2157/01.12.2017 г. в размер на 22 058.00 (двадесет и две хиляди и петдесет и осем) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Евангелска петдесятна църква „Векил“, Булстат 128025537, седалище и адрес на управление град Ямбол, ул. „Шести септември“ № 30, представлявана от Янчо Иванов Ганев.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно отдаване под наем чрез публичен търг на самостоятелен обект "за търговска дейност" в имот ПОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ, да бъде проведена процедура чрез публичен търг за отдаване под наем на самостоятелен обект „за търговска дейност“, с идентификатор 87374.537.83.3.8, с площ от 35.10 кв.м, намиращ се в общински имот Безистен, площад „Освобождение“ № 1, актуван с АОС № 1958/02.12.2015г., при следните условия:

- Начална тръжна цена 185.70 лв., без ДДС  (Изчислено по т.2 от Приложение 1 на НРПУРОИ на ОбС Ямбол).

- Предмет на дейност осъществявана в обекта – търговия с промишлени стоки, който предмет да бъде запазен за срока на договора.

- Депозит – 1110.00 лв.

- Срок за отдаване под наем – 5 години;

- Оформяне на вътрешния интериор и обзавеждане на обекта – съгласно одобрен от  Община Ямбол проект и за сметка на наемателя.