ПРОТОКОЛ № ХХХІ

 

           

            Днес, 29.03.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10043/22.03.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Пламен Проданов, Юсеин Ахмед.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова – зам.-кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 34 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и първото заседание на Общинския съвет.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019г. в община Ямбол и преобразуване и промяна на общински училища и ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на Бюджетна прогноза за 2019 - 2021 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединяване България - Турция 2014 – 2020г., покана за подаване на проектни предложения 2014ТС615СВ005- 2018 -2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на ДГ „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот ЧОС, във връзка с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.8, вх.И, ап.177, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ в кв.170 по плана на гр. Ямбол, СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия на ел. кабел 1кV НН за захранване на ПИ 87374.37.105 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и за уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Сивкова – Предлагам да влезе в дневния ред на днешното заседание предложение от група съветница относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол, на въздействието върху околната среда на рекултивираното старо сметище и технико-икономически анализ на варианти за изграждане на бъдеща инфраструктура за управление на отпадъците, след закриване на Клетка 1.

Д. Стоянов – Предлагам да влязат две нови точки в дневния ред на днешното заседание - – 1. Предложение относно проектиране, финансиране и изграждане на скамейки на футболно игрище "Георги Дражев" и 2. Предложение относно изготвяне на Наредба за реда и начина на полагане и изграждане на въздушни кабелни линии по стълбове за улично осветление, стълбовете на електроразпределителното дружество, по общински, държавни и частни сгради, собственост на кабелни, интернет и други доставчици на услуги. Създаване на ВК за оценка и предложение за решаване на проблемите, свързани с вече положените и изграждани въздушни кабелни линии по стълбове за улично осветление, стълбовете на електроразпределителното дружество, по общински, държавни и частни сгради, собственост на кабелни, интернет и други доставчици на услуги.

Ибришимов – Не мога да ви дам думата за мотивация на предложенията, тъй като нямат становище на кмета и не са разгледани от ПК, което е задължително условие, съгласно нашия правилник за работа.

Възникна спор между съветниците за мотивацията на предложенията и включването им в дневния ред.

Ибришимов - Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 25            против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019г. в община Ямбол и преобразуване и промяна на общински училища и ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на Бюджетна прогноза за 2019 - 2021 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединяване България - Турция 2014 – 2020г., покана за подаване на проектни предложения 2014ТС615СВ005- 2018 -2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на ДГ „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот ЧОС, във връзка с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.8, вх.И, ап.177, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ в кв.170 по плана на гр. Ямбол, СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия на ел. кабел 1кV НН за захранване на ПИ 87374.37.105 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и за уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019г. в община Ямбол и преобразуване и промяна на общински училища и ОДК.ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Тъй като точката касае общинската образователна система, в частност Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа от учебната 2018/2019 г. и тъй като това е с изключително сериозно значение за нашите деца и техните родители, в зависимост от качеството на образованието, което получават нашите деца в голяма степен зависи степента и начина на развитие на самата община. Затова сме положили не малко усилия като общинска администрация да анализираме цялостното състояние на училищната мрежа. Всичките негативни тенденции, в основата на които стои по-малкия брой ученици породен от миграционните процеси, които последните години са особено видни и явни в цялата държава и не подминават община Ямбол. Както и ниската раждаемост, която също е причина за намаляване броя на учениците, което предполага и съответни адекватни мерки от наша стана, така че да се постигне една наистина сериозна ефективност в управлението на училищната мрежа. Едно много по-добро обучение на децата, минаване към едносменен режим на обучение, така както е изискуемо по закона, за да сме адекватни към момента, когато ще стане задължително за всички и като краен ефект подобряване степента на образование, нивото на образование в нашата община. След направения анализ, който е един доста просторен труд и е част от материалите на общинската сесия днес, направихме извода, че има необходимост от преструктуриране на училищната мрежа и тя да бъде в следния вид. НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, имаме две начални училища в общинската образователна мрежа, другото е НУ „Професор Петър Нойков“. НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в момента разполага с 8 учебни стаи, а са му необходими 16 стаи, два пъти повече, за да може да разгърне образователния си процес максимално. От друга страна две училища, ОУ „Димчо Дебелянов“ през последните години бележи трайна тенденция в намаляване броя на учениците, които се обучават в тези училища, които изправят пред финансова и фактическа невъзможност училищата със средствата, които вървят с ученика ефективно да управляват учебния процес и материалната база, в която са настанени. Заради, което предложението ни в същината включва преместване на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в базата на ОУ „Димчо Дебелянов“, където има достатъчен брой стаи, така че да се осъществи едносменния режим на обучение на децата от първи до четвърти клас в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, а учениците от ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ да бъдат обединени в едно ново училище, което да носи името ОУ „Христо Смирненски“. По този начин се получава успокояване в училищната мрежа на този етап, касаещ учениците от първи до осми клас. Създаване на възможност за едносменно обучение и един по-голям брой ученици в едно училище ОУ „Христо Смирненски“ обединяващо ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Димчо Дебелянов“. Доста по-голям брой ученици, което ще даде възможност за много по-качествено и ефективно обучение в това училище. В процеса на анализ в програмата и преди тя да бъде внесена окончателно в ОбС, беше събран консултативния съвет към кмета по образование, на който детайлно беше изкоментирана тази програма и получи одобрението с членовете на този консултативен съвет. След което, преди да бъде внесена вече в канцеларията на ОбС за гласуване от ОбС, аз и ресорния зам.-кмет г-жа Бицова, направихме срещи с учителските колективи в НУ „Св. Св. Кирил и Методий“. След това направихме обща среща с учителските колективи на ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Димчо Дебелянов“, които, както знаете и към настоящия момент извършват процеса на обучение на двете училища в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“, тъй като ОУ „Св. Климент Охридски“ се помещава в момента в сградата на ОУ „Христо Смирненски“, поради извършвания ремонт в неговата сграда. Мисля, че след едни доста подробни и обзорни обсъждания с учителските колективи всички въпроси, които те имаха и притеснения и опасения и тревоги, изкоментирахме детайлно със съответните ангажименти и начертани действия, които и аз като кмет поех, и те самите се съгласиха. В НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и в другите две училища, за да има яснота и прозрачност в нашите действия, а и ако има необходимост да допълним и коригираме програмата преди тя да бъде внесена окончателно в ОбС. Онова, до което стигнахме като съгласие с пълното разбиране на всички страни, независимо от спора, диалога, дискусията, която течеше, докато си изясним позициите беше, че в рамките до края на м. април, ние ще имаме, чрез нашата дирекция УТС, ще имаме детайлни количествени сметки за всички видове ремонтни дейности, които трябва да бъдат извършени в двете сгради. Сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“ и в сградата на ОУ „Христо Смирненски“. Ще бъде прецизирано, кои от тях са с най-належаща нужда от ремонт на момента и със средствата, с които разполагат бюджетите на училищата, както и със средства от общинския бюджет, ако естествено вие ги одобрите. След това с корекция на бюджета ще бъдат извършени тези належащи и необходими ремонти. Така че децата от НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, където базата наистина е в едно много добро състояние, благодарение на усилията на директора и учителския колектив, да бъдат близки в рамките на тази и следващата година, да кажа почти идентични с тези, които учат в момента. А ОУ „Христо Смирненски“, за което в момента тече процедура по възлагане на проектиране на цялата сграда за енергийно ефективни мерки, да бъде отремонтирано и отвън, ако е необходимо, така че да се постигне пак необходимото ниво на комфорт на обучение на учениците. Съгласихме се, че срока до края на април е напълно разумен и достатъчен, за да бъдат направени тези сметки, след което ще организираме общи срещи между учителските колективи на съответните училища и родителите, тези които пожелаят естествено, за да бъдат успокоени всички, че това което правим няма да се отрази по никакъв начин на качеството на обучение и на условията, в които учат ямболските деца. Независимо от това неизбежно ще има сътресения  при самите премествания, което е нормално чисто житейски, ако при всяка една промяна на обстановката, дори когато човек сменя жилище или офис, или канцелария, винаги има един момент на дискомфорт, докато привикне с новото. И тук ще има такъв, докато децата и учителския колектив, и родителите привикнат със смяната, но мисля, че при този сериозен анализ, който направихме и при тази организация, която в момента правим, крайния резултат ще бъде, наистина оня който желаем, максимално и ефективно да използваме училищната материална база, с която разполага община Ямбол и това да спомогне за успокояване на обстановката в училищата от първи до осми клас, както и създаване на по-ефективни условия и целесъобразни за един по-качествен учебен процес, резултата надяваме се да бъде по-добър за самите деца. Надявам се, че и вие сте прочели сериозно и задълбочено от този материал. Ако имате въпроси, на които прецените, че трябва да отговорим с удоволствие аз и г-жа Бицова, като ресорен заместник, ще имаме възможността да ви отговорим в пълнота, така че да няма и грам съмнение и колебание, още по-малко някой да си помисли, че има елемент на субективизъм в това, което ние правим. Тук има само и единствено обективни критерии, и предложения съобразно конкретната ситуация в община Ямбол. Благодаря ви!

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Георгиева - Ние, ямболските социалисти, изразяваме категоричното си несъгласие с Проекта на общинската програма за оптимизиране на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019 година и  предложените мерки за преобразуване чрез сливане на училищата ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ в едно ново основно училище, което ще се помещава в имота на ОУ „Христо Смирненски“ и ще се именува „Христо Смирненски“, както и с преместването на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в сградата на ОУ „Димчо Дебелянов“ и с преместването на ОДК в сградата на НУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

Считаме, че е недопустимо да бъде унищожено емблематичното за община Ямбол ОУ „Димчо Дебелянов“. Обществеността в града със сигурност няма да прости заради интереси или пристрастия, при това, без да е правен какъвто и да било опит да се търси разрешение на проблема, с лека ръка да бъде погребано училище с 82-годишна история.

Убедени сме, че вместо предложените мерки за преструктуриране на съществуващи училища, община Ямбол трябваше да положи усилия за тяхното финансово стабилизиране, а така също и да съдейства за обезпечаването им с ученици. Не сме съгласни определени училища в град Ямбол да бъдат препълнени, а други да бъдат оставени на произвола на съдбата.

Всички ние, общинските съветници, тук и днес, изглежда нямаме алтернатива. Нашето решение е по-скоро формално, защото решението вече се е взело само – от Консултативен съвет, без обаче да знаем кои са неговите членове. Дори не знаем участвал ли е представител на училищната гилдия в него. Нашият  призив е да направим решителна крачка и да не допускаме решенията да се вземат сами. Стигнали сме до положението да закриваме, да сливаме училища, благодарение на липсата на ясна общинска образователна стратегия през последните 10 години. Не приемаме подобна, унищожителна по своята същност политика в сектор „Образование“. За нас, социалистите, няма съмнение, че инвестициите в него са вложение в бъдещето на Ямбол.

Трудностите на ОУ „Христо Смирненски“ и ОУ „Димчо Дебелянов“ не са от вчера или днес. ГЕРБ и кметът Славов управляват Ямбол вече повече от 10 години. 10 години управление, а едва през изминалата година администрацията започна да констатира проблеми и да търси решения. Логичният въпрос е защо е допуснат този дисбаланс в запълването на паралелки  и дали той не е стимулиран изкуствено?

Програмата показва некомпетентност и безхаберие. Тя е закъсняла реакция в ситуация, когато ножът е опрял до кокал. Администрацията не е ли правила периодични анализи през тези 10 години, за да улови тенденцията и да предложи адекватни политики? Отговорът със сигурност е не – управленският екип категоризира образованието само и единствено като държавна политика. А училищата в една община са живите огнища на просветата и духовността. И местната власт трябва да е най-заинтересована от просперитета им. Самите вносители, в анализа твърдят, че образованието следва да се разглежда не просто като разход на бюджетни средства, а като устойчива инвестиция в развитието на човешките ресурси. Къде бяхте г-да управляващи, за да подпомогнете училищата със затруднения? Да не говорим, че сме възмутени от факта, че подлагате на съмнение професионализма на педагогическите екипи на двете училища.

Да, намалява раждаемостта. Тъжна статистика. Обаче, 10 години не спряхте да ни убеждавате как работите Ямбол да е предпочитан и привлекателен град за младите хора. Сега признавате, че не сте предприели нищо за  демографските проблеми – например стимули за млади семейства, общински политики в тази посока.

Не успяхте да активизирате местната власт за работа и провеждане на компетентна образователната политика, оставихте образованието да функционира на чисто търговски и пазарен принцип. Цената е неизчислима.

Не сме убедени, че ръководствата на ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ са удовлетворени от сливането на двете училища. Интересно е съвпадението, че в един и същи ден двамата директори внасят в общината доклади-анализи, в които предлагат преобразуване чрез сливане с друго училище. Какъв синхрон! В проекта на програмата много не се обяснява какво ще стане с педагогическите специалисти. А това е изключително важен въпрос. Да, при сливането на училищата, те ще преподпишат договори с новото училище. Но след изготвяне на щатното разписание за следващата учебна година със сигурност ще се наложи съкращаване на персонал, след провеждането на подбор. И вие най-добре го знаете. Но удобно премълчавате.

Не анализирате и възможната опасност, че след сливането на двете училища  може да бъде провален приемът на ученици за учебната 2018/2019  година поради създалата се нова ситуация.

Сградата на ОУ „Христо Смирненски“ не е санирана, а материално-техническата база е в лошо състояние. Защо толкова години не се направи нищо в тази посока? Неведнъж, съветниците-социалисти поставяхме на дневен ред пренебрегването на това училище от кмета. Получавахме пренебрежително мълчание. Имаме информация, че и в ОУ „Димчо Дебелянов“, където трябва да се премести НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ са налице сериозни дефекти с базата и ще са необходими значителни средства за отстраняване на проблеми с канализацията, с паркета в класните стаи, с наличието на мухъл, с парното във физкултурния салон.

Усещането за несправедливост го има и в нежеланието на управляващите да търсят широко обществено мнение и подкрепа на тази програма. Провеждането на няколко рутинни срещи в засегнатите училища не легитимират съгласие с предложения ни проект.

Относно бюджета на програмата, предложен ни в проекта. Заблуда и лъжа е, че тя ще се финансира от средства, осигурени от НП „Оптимизация на училищната мрежа“, при положение, че последната бе със срок на действие до 31.12.2017 год. А община Ямбол не е одобрена за подобни действия и през 2017 год., т.е. – пари няма. Как ще се подобри състоянието на сградата и дворното пространство на ОУ „Христо Смирненски“, да не говорим за материално-техническата база в класните стаи?

Предложеният ни проект на Програмата започва с анализ. Такъв по дух в проекта няма, налице са просто констатации за бездействието на общинската администрация. Този материал би имал повече достойнства, ако е по-реалистичен и по-критичен към нейната работа.

Ние, социалистите в Ямбол определяме днешната ситуация като потоп от безхаберие. Управлението на ГЕРБ  абдикира от образованието в Ямбол.

Г-да управляващи, Вие създадохте тези проблеми. Това са реалностите от Вашите управленски процеси в последните 10 години.  Толкова можете – да изберете най-лесния начин.

Групата общински съветници „БСП“ в ОбС – Ямбол няма да подкрепи Общинската програма за оптимизиране на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019 година в община Ямбол. Не можем да сложим имената си под решение, резултат от недалновидно управление, проспиване на проблемите и липса на подкрепа от обществеността в града.

Кремъкова – репл. – Искам да кажа няколко думи не като член на ОбС, а като колега, който работи в образователната структура. Учудена съм, че г-жа Георгиева говори за унищожено, погребано училище, унищожителна политика, обезпечаване с ученици. Никъде в самата програма тези понятия не са употребени. А трябва да ви кажа, че винаги общината, а и колективите на всички училища работят за запазването на училищата, за пълняемостта на паралелките и за качествено образование на учениците. По отношение на членовете на консултативния съвет, аз съм един от участниците в този консултативен съвет и държа да ви кажа, че двете неща, които обстойно се обсъдиха бяха децата да бъдат обхванати от училищната мрежа и второто, колегите от тези три училища да не останат без работа. Това беше много сериозно обсъдено като проблем. Обезпечаване с ученици, ами всички знаем, че децата в града намаляват. В крайна сметка тук не говорим за закриване на училища, говорим за сливане на училища. Три сгради, които ще бъдат запълнени с деца…(Някой говори от място)… Е не се закриват, как може да кажете, че се закриват. Ще има три училища, три сгради, които ще бъдат изпълнени с деца и с живот, ще бъдат изпълнени със съдържание. Едното ще бъде ОУ „Христо Смирненски“, а другото ще бъде НУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Вие много добре знаете, че и сега НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, да наистина много привлекателно училище, но то има изключително малка материална база. Даже знаем, че физкултурния салон там не е физкултурен салон, а е една от учебните стаи. И как може да говорите по този начин, че няма грижа за децата, че няма грижа за учениците. Воля по отношение проблеми и решения, защо точно сега се постави този въпрос. Извинявайте, за да бъдат решени тези въпроси, за да бъдат оптимизирана училищната мрежа, трябва да има воля и от страна на директорите на учебни те заведения. Знаете, че българите са изключително чувствителни на тема образование на децата. Така че не може да спекулираме с това и да казваме: „Да, закриваме училища.“ Никъде не се говори за закриване на училища. Така че, колеги социалисти, много ви моля не се въздържайте и гласувайте за нашите деца, за бъдещето на Ямбол.

Бакърджиев – репл. – Искам да ви кажа, че за мен прозвуча много странно това изказване на г-жа Георгиева. Искам да ви кажа, че след 1989 г. падна закрепостяването на учениците към определени училища. И г-жо Георгиева, това че родителите могат да решат и да избират къде децата им ще получат по-добро и по-качествено образование, Вие дори лично в личен план сте го използвали, когато си прехвърлихте детето от едната гимназия в другата. Ако това се беше случило преди 1989 г., Вие нямаше да можете да го направите, щеше да учи там, където го пратят. 

Георгиева - дупл. – Благодаря Ви, че следите личния ми живот, г-н Бакърджиев. Сега да ви кажа, никъде не съм споменала, че липсва грижа за децата и т.н. Откроих два основни елемента, че едни училища са препълнени, при други има маломерност на паралелките и недостиг на ученици. Колеги, наясно съм, че самите родители предпочитат определени училища, но тук е и ролята на местната власт да създаде среда, която да успокоява и тази общност, че във всяко едно училище в Ямбол може да се получи качествено образование.  Защото в препълнените училища, вие приемате ли за нормално в час по физкултура трети, пети и седми клас да карат час по физкултура. Смятате ли, че това е един нормален учебен процес по физическо възпитание в основно училище. В училищата, които са препълнени, мога да ви дам пример…(Костов от място – В НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ няма седми клас)… Не за НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, така че това имах в предвид.

Стоянов – Не смятах да взимам думата, но като чух дебатите, които се правят, аз съм доста чувствителен на тема деца и спорт. Приветствам това НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ да бъде закрито. Упрека ми към г-жа Бицова…

Ибришимов - То не се закрива, а премества.

Стоянов - Преместено, да. Да бъде изцяло закрито, там да няма никакви деца. Упрека ми към г-жа Бицова и към кмета е защо досега това училище не беше махнато. Професори в България много. Много доктори, много инженери, много всичко. Но децата са се изгърбили, децата са куци, децата са сакати, защото училища като НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ нямат никаква физкултурна и друга база. За мен в основата на възпитанието на едно дете, на подрастващите е физическото възпитание и физическото израстване на тези деца. Не откриваме топлата вода, по света е така, до девети клас не ги учат на почти нищо, а децата ги учат на спорт, на етика, на специални упражнения, с които те излизат здрави, коректни и дисциплинирани граждани на държавата. Затова аз подкрепям училище НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ въобще да го няма, то да бъде закрито, защото някой каза преди малко, че има една стая, където може да се води физкултурния процес. Как може всички да говорят, прекрасно училище, сигурно е така. Но кое е в основата? Толкова години децата там нямат къде да направят едно елементарно упражнение. Няма, изкривени, изгърбени. Осветлението, слепи, като мен с очила и т.н. Затова приемам и ще гласувам за преместването на това училище, закриването на това училище и да го няма въобще там. Аз станах да изкажа това, което мисля. Благодаря ви, но моето предложение, което стои по бюрата ви, отново пак е насочено към деца и спорт, това е в основата.

Тропчева – Аз въобще не съм учудена от изказването на г-жа Георгиева, защото от доста време се четат напечатани, написани, преговаряни изрази, този път в областта на образованието, от което наистина пролича един популизъм и една некомпетентност. Десет години управление на г-н Славов и администрацията. Мисля че достатъчно добре на всички ни е ясно и доказаха, че се грижат изключително добре за децата в този град. Ние знаем какви училища заварихме, в какви училища учиха децата, как се чувстваха те, техните родители и всички ние като учители и обучаващи. За всички тези десет години са положени изключително много усилия, шест училища, три детски градини в предния период бяха санирани със сменени дограми и наистина вътре училищата в момента изглеждат прекрасно и децата се чувстват прекрасно. Продължава грижата на общината. За това безхаберие, унищожено, това което вие говорихте са наистина изключителни глупости, но се радвам, че ги казахте, за да могат наистина хората да ги осъзнаят, че това само вие можете да го кажете. Защото, ако попитате родителите, ако попитате децата те наистина се чувстват добре в училищата. Да, дойде и този момент, децата намалят, нормално е. Във всеки един случай идва моментът, в който да се оправи дадена сграда за децата. Сега е дошъл момента, в който са намалели децата в определени училища, съответно те трябва да бъдат преобразувани, за да могат и двата колектива на ОУ „Христо Смирненски“ и на ОУ „Димчо Дебелянов“,  децата да учат и работят заедно. Да могат да се издържат като училище и наистина да има едно качество на образование и възпитание на тези деца в училище. За другите училища коментирахме достатъчно, но много ви моля спрете да насаждате тези глупави мисли, защото те хората отдавна не ви вярват. Но, когато става въпрос за децата на този град, някак си проявете наистина компетентност…(Някой от място)… Ами казвам ви това е обида за децата. Аз лично като учител съм обидена, че така говорите. Не може така. Всичко възможно се прави и наистина е направено и ще се прави за децата на този град.

Додов – Първо искам да приветствам с благодарност приложената програма като анализ на състоянието на учебната база за града, на училищата и детските градини. Виждайки във въпросната програма, ефективност също са включени г-жо Георгиева, виждайки в анализа ефективността и функционалността на употребяването на тези училища. За пръв път забелязвам, че в града се взима отношение по посока икономическа обосновка на това действие, което в момента ние ще гласуваме, да обединим или по-точно да преместим дадени училища в други сгради, за да можем по-функционално да правим разходите. Обръщам обаче едно внимание. В тази програма ние всъщност ще се съгласим с факта, че в Ямбол, след като се цитира намаляване на учениците, това означава, че имаме отрицателен прираст. Независимо от програмите, които се предприеха през настоящата учебна година да се доплащат пари на деца, които да ходят от малцинствените групи в училища. Очеваден е факта, че Ямбол не се развива. И ще обърна едно внимание, както тук е цитирана програмата, по същия аналогичен начин да се обърне внимание и на други аспекти на развитието на град, т.е. икономически аспект по какъв начин ние да увеличим икономиката, защото без население независимо каква е технологичната база на всяка една инвестиция, един град не може да се развива. В тази връзка предлагам на ръководството в лицето на кмета, да направи консултативен икономически съвет от хора, които участват активно в икономиката, които имат и инвестиции в този град, и малко или много им пука за този град по какъв начин се развива. А специално за тези училища искам да обърна едно незаложено внимание на факта, че в инфраструктурата не са заложени паркингови площи в предвид, че родителите водят децата си с автомобили. Може би в този аспект трябва да се обърне някакво внимание. Бих говорил много и по-специално ще апострофирам г-н Бакърджиев, който преди малко каза за закрепостяването. Г-н Бакърджиев, добре е да се заинтересувате как преди 28 години, по-точно 29 години, беше структурирана системата и разпределението на населението по райони, включая и училища като НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Смирненски“. В заключение искам да изразя своята подкрепа за това начинание, независимо че имам сантименталности в посока тези две училища тук цитирани, визирам НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Христо Смирненски“.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. По обясними причини няма как да не вземе отношение след такова брутално изказване от страна на г-жа Георгиева. Всеки път, много добре всички знаем, че от дълги години ГЕРБ управлява Ямбол. Ще започна от там, че ГЕРБ нямаше толкова години да управлява Ямбол, ако хората, жителите на Ямбол, не ни гласуваха доверието в три поредни мандата. А те нямаше да ни гласуват доверието, ако ние в техните очи, и аз като кмет, и общинските съветници във всеки мандат включително и в този, по техните преценки, и в техните очи не си вършехме работата. Огромният проблем е за всички и предизвикателство като управляващи е, че сме заварили едни много, много проблеми, които сме принудени да решаваме, вместо те да бъдат решени от тези преди нас. Проблемите преди нас са били замитани под масата и са били решавани с отлагане. Уважавам политическите декларации. И щях да го приема абсолютно спокойно без никакъв коментар, ако г-жа Георгиева беше излязла,и беше казала, че ще прочете политическа декларация от името на групата социалистите в Общински съвет Ямбол. За политическа декларация, прочетена, което е стил на поведение и на председателя на групата на БСП да се четат всички материали, предварително подготвени, в което няма лошо. Но политическата декларация има един смисъл, анализ на реалностите в живота – има нещо съвсем друго като смисъл. Затова благодаря на всички, които се изказаха преди малко след изказването на г-жа Георгиева и в една или друга степен направиха един много по реален, истински житейски анализ, да обезсмислят всички глупости които чухме преди това. Не се притеснявам от крайностите на думата която използвам, защото това са неща, които всеки един нормален и разумен човек би трябвало да подмине с насмешка. И ще обясня защо – унищожаване на образователната система, пълно безхаберие 10 г., да зачета, че да не сбъркам някъде много бързо беше прочетено и не успях да запиша всичко, извинявам се за което. „Общината трябва да съдейства и кмета за обезпечаването на тези училища с ученици. Унищожителна политика от 10 г. Защо се допуска този дисбаланс в рамките на тези 10 г. Администрацията не е ли правила анализ, за да хване тенденциите преди това. Ще се наложи съкращаване на персонал. Дискриминация в отношението към  тези училища назад в годините.“ Да се започне едно по едно, защото всяко едно от тези неща е класическа неистина изговорена само и единствено с политическа цел, което в момента е нормално и разбираемо, защото доколкото всички следим политическия живот в държавата, БСП се опитва да обезмисли и неглижира всичко смислено което се прави от ГЕРБ по места. 2007 г. министър Даниел Вълчев въвежда делегирания бюджет в училищата, ако не се лъжа. Той е министър от правителството на тройната коалиция с председател другаря Сергей Станишев, ако не се лъжа. Т.е. социалистите в България, въвеждат делегирания бюджет. Благодарение на който делегиран бюджет в момента се налага и всички тези анализи, които г-жа Георгиева е направила са много точни само че трябваше да каже, че в основата на всичките тези проблеми стои решението на министър- председателя на страната г-н Сергей Станишев като министър-председател от тройната коалиция за въвеждане на  делегирания бюджет и оттам излизат всички проблеми, които тя прочете като политическа декларация. Защото един директор има абсолютната самостоятелност да управлява свой собствен бюджет. Кмета не е работодател на директора, министъра е работодател на директора, всеки директор разполага като самостоятелен второстепенен разпоредител с бюджета, с финансовата самостоятелност на всички средства, които вървят с учениците по силата на този делегиран бюджет приет от тройната коалиция 2007г., или 2008, ама там беше. И от там нататък в зависимост от качествата на директора, в зависимост от качествата на учителския колектив, във всяко едно училище в зависимост от качеството на образование, което предлагат родителите сами решават и това е изконно право на демокрацията, къде да запишат своите деца. Дали да ги запишат в това училище или в другото и върху това тяхно решение никой не може да влияе, нито общински съвет нито партия, камо ли пък кмет. Този дисбаланс, който казвате че е създаден в годините, той не е създаден за 1 или 2 години, той е създаден в годините и той е създаден точно заради възможността родителите сами да преценят къде за техните деца е по-добре да получат образование. В тази връзка всякакъв такъв опит да бъде прехвърлена вина върху общинска администрация, кмета, а още по-малко върху ПП ГЕРБ, вменявайки че тя, имайки предвид че кмета на общината е от ГЕРБ, както и по-голяма част от съветниците, е виновна за това, което се прави в момента, е малко безумие. По простата причина че делегирания бюджет на всяко училище зависи от броя на децата, които са записани там, броя деца в това училище зависи от желанието на родителите дали да запишат децата си там или не, директора няма никаква подчиненост на кмета, за да може той да въздейства по някакъв начин, няма никакви други административни, принудителни мерки, с които кмета, администрацията или дори общинския съвет могат да задължат определени родители да си записват децата някъде. Това го имаше както каза г-н Бакърджиев в командно-административната система на социализма. С пълно съзнание, че това е стила на управление на БСП, че това е техния генезис, тяхното разбиране за справедливост в живота или за демокрация във живота, но това не е в момента живота в нашата държава и не е така от 30г. Това е по същество, тъй като вашата декларация нямаше нищо по същество, това бяха само хули описани едно след друго. Защо администрацията не е правила този анализ – напротив администрацията всяка година си прави анализ за състоянието на училищната мрежа и още от първите години започнахме с това да откриваме нови детски яслени групи, нови групи в детски градини или да ремонтираме сгради. Защото имаше един период 2008 – 2009 г. имаше малко повече родени деца и имаше нужда от това, но от там нататък тенденцията е твърда към намаляване на децата. В рамките на тези 10 г. са останали 3 училища в рамките на образователната система, върху които не са извършени дейности по ЕЕ, разбирайте смяна на дограма и изолация, която е първата стъпка към цялостното обновяване на материалната база, за да бъдат равнопоставени всички училища. И тези 3 училища са „Христо Смирненски“, „Любен Каравелов“ – частично, защото със собствени средства в голямата си част те са направили това и „Петър Берон“, „Йордан Йовков“  - също и с малко подпомагане от страна на общината е успяло да си смени дограмата и други дейности по ЕЕ. Само тези 3 училища и държа да подчертая, че проблемът със „Христо Смирненски“, това да не е направено е проблем на директора. Кмета няма възможността да въздейства върху директора, ако той самия не желае да съдейства на общината, а в годините това беше видно и явно. Радвам се, че в един момент до толкова деформациите които той беше причинил, говорим за бившия директор, станаха видни и явни за света, че се наложи сам да си подаде оставката, дотолкова го обезкърви това училище откъм отношение към учители, към деца, към родители, към всички, на този процес по никакъв начин администрацията не може да влияе. Онова което казвате, че не е прихваната в годините тенденцията, че да реагираме адекватно – напротив, тя е прихваната още когато аз влязох като кмет 2007 – 2008 г. И точно поради тази тенденция още в началото на моето управление като кмет и на управлението на ГЕРБ се наложи, колкото и да беше тежко и трудно, решението да затворим училище „Ради Колесов“ – поради същата причина – липсата на деца. И пак поради същата причина, защото тогава вече вашия министър от тройната коалиция Даниел Вълчев, с премиер Сергей Станишев, вкарахте делегирания бюджет на училищата, към настоящия момент много хора отчитат, че този делегиран бюджет може би не е най-правилния начин на управление на училищата, защото много се комерсиализира и образованието, но такъв е закона и няма друг. И ако Вие търсите изначално къде е причината я търсете у вас, защото социалистите го направихте това, не ние. Базата на училище „Димчо Дебелянов“, в момента е в пъти по-добра за обучение от тази на училище „Кирил и Методий“, като брой стаи, наличие на физкултурен салон, голямо дворно пространство. В момента физкултурното обучение в „Кирил и Методий“ се извършва в една класна стая и винаги е било така, нещо за което тук е много прав г-н Стоянов, който казва че това е много важен момент от обучението на децата ни – здравето и спорта. 16 стаи, които са необходими на училище „Кирил и Методий“ да разгърне едносменния режим на обучение, такъв какъвто ще е изискуем по закон само след година – две. И е записано в закона че трябва да е така, което е изключително удобство за нашите деца. Една стая за подготвителна – детска градина – 17 стаи. В момента училище „Кирил и Методий“ в сградата си има 8 стаи, както и да го броите, както и да го гледате това са 8 стаи. Да има изключително предимство това училище, на идеалния център на града, е поради това че материалната база е малка, а децата не са малко – те са повечко - парите, които остават от делегирания бюджет дават възможност на директора така да ги разпредели че сградата да стане кукла, но с цената на какво, с цената на дискомфорта на децата които учат там. И може би с престижа да запишеш детето там, тъй като е престижно за града тъй като учителския колектив е достатъчно добър, качеството на образованието което получават, но с тоталния дискомфорт, който причиняваш на собствените си деца, че те учат на две смени, не е редно за деца от първи до четвърти клас. Да, ще трябва да направят ремонти, но нали ние затова сме тук и аз като кмет и администрацията, и вие като общински съвет, да вземем най-правилните решения, да намерим средствата в бюджета на тази и следващата година да отремонтираме материалната база, така че тя да е адекватна на това, което очакват и децата и родителите, и учителите когато се преместят от „Кирил и Методий“ в „Данчето и Митошка“. По същия начин е и за „Христо Смирненски“, и ако него сме го оставили малко по за накрая за тези ЕЕ мерки които досега не са извършвани, защото сградата на училище „Христо Смирненски“ е може би най-добре топлоизолирана сграда, защото тя е строена много години назад, с много дебели зидове, изцяло тухлена и има много по-добра топлоизолация отколкото всички други. Сега се налага да го направим, сега ще го направим, ако е необходимо изцяло със средства от бюджета – общинския, имаме достатъчно средства да ги отделиме, ако т.г. с една част от ремонтите не успеем, другата ако ще изцяло да я финансираме тази дейност по енергийните мерки. И само да ви успокоя, в Консултативния съвет участват само хора, които имат отношение към образованието – учители с дългогодишен стаж, с достатъчно опит и достатъчно възможности да дадат правилни решения, както и да анализират, дискутират и да спорят за онова, което ние им даваме като предложения от наша страна. И пак да ви успоко,я в момента сме започнали един цялостен анализ 10г. назад във времето, затова как са се управлявали училищата в рамките на този 10г. период в годините назад. Затова директорите колко средства са отделяли от собствения бюджет, за да извършват ремонти вътре в учебните стаи, в училищата, за преквалификация на учители и всичко онова което на тях им е вменено като задължение. Защото на всеки ученик от години насам се отделят по 25 лв. във всяка учебна година за подобряване на материалната база и има училища, както е „Кирил и Методий“, има и други, в които тези средства се използват много ефективно, г-н Стоянов тук не е прав аз лично отидох в „Кирил и Методий“, при тази среща с учителите там и видях, че осветлението във всички стаи е сменено със съвсем ново, такова което да е в синхрон със здравословните изисквания на децата и това сега ще трябва на нова сметка да го правим в „Димчо Дебелянов“, защото там няма такова осветление, но там тези средства са ги използвали ефективно. А вече по анализа който правим има училища в които тези средства изобщо не са стигали и дълги години никой не е ремонтирал нищо в материалната база. Родителите на децата, които не знаят питат защо общината не прави нищо за подобряване на материалната база и аз съответно по съответния път и ред питам всеки един директор той какво е направил в годините назад за 10 г. период, защото това е нормалния период в който да правим анализ какво той е направил със средствата, които МО им превежда конкретно и единствено само за подобряване на материалната база. Така че този анализ се прави и когато го видите, сигурно за част от училищата ще останете потресени какво безхаберие е имало от директори към децата които се обучават там. Ама тогава търсете вината в директорите, защото те на 100% имат финансовата самостоятелност и кмета не може да им се бърка какво и как да правят, и за разлика от вас като общински съветници, които може да държите сметка на кмета и може да коригирате бюджет, и може да коригирате предложения които по някакъв начин да задължават кмета да разходва едни средства по един или друг начин, аз като кмет нямам тази възможност да въздействам на директора на едно училище по какъв начин той да си разходва бюджета и по какъв начин да стартира учебния процес, как да си подбира учителския колектив, и като краен ефект какъв да бъде резултата от обучението на децата. Затова по никакъв начин не приемам тази политическа декларация, която беше прочетена от г-жа Георгиева, прозвуча ми много предизборно, много постно, неподкрепено с абсолютно никакви факти, прозвуча ми точно така, както аз чисто житейски не мога да приема факта, че Великобритания обвинява Русия ама без да покаже защо. Точно така ми прозвуча в момента обвинението на г-жа Георгиева към мен като кмет и към ГЕРБ, че ние там сме направили едно нещо, защо никой не знае, но те са убедени в това. Благодаря ви.

Банков – проц. – Обръщам се към председателя на ОбС с възмущение от воденето на днешното заседание, защото с това си поведение поставя под съмнение легитимността на следващите решения, които ще вземем. Наруши ЗМСМА и правилника за работа на ОбС като не позволи на съветниците да правят предложения и да ги мотивират. Грубо и брутално наруши правата на съветниците. Нагло наруши правата им като ни подложи на гласуване техните предложения. Приемането на дневния ред беше нарушено като процедура и затова легитимността на всички решения са под съмнение. Независимо от моето лично отношение, аз ще гласувам против всички точки в този дневен ред.

Ибришимов – Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                         против – 8                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната  2018/2019 година в община Ямбол

            2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, дава съгласие Кмета на Община Ямбол да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване чрез сливането на училищата ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ в ОУ „Христо Смирненски“, със седалище, официален адрес и адреса на сградите, в които ще се провежда обучението – гр. Ямбол, улица „Търговска“ № 79;

3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, дава съгласие Кмета на Община Ямбол да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за промяна на официалния адрес на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и адреса на сградите, в които се провежда обучението на учениците му както следва: гр. Ямбол, улица „Хан Тервел“ № 2;

4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 310, ал. 5 от ЗПУО, дава съгласие Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за промяна в официалния адрес и адреса на сградите, в които се провежда обучението на Общински детски комплекс – Център за подкрепа за личностно развитие, както следва: гр. Ямбол, улица Търговска“ № 27;

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на Бюджетна прогноза за 2019 - 2021 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 6                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединяване България - Турция 2014 – 2020г., покана за подаване на проектни предложения 2014ТС615СВ005- 2018 -2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Ще ви призова да подкрепите това предложение. Община Ямбол напоследък много често използва това трансгранично сътрудничество, в годините винаги сме били в много добри партньорски отношения с община Одрин. Проектите са били значими за двете общини. Затова не се притесняваме да даваме такива предложения. Това е продължаване на действията по благоустрояване на градския парк, сега се прави моста и прилежащото пространство след моста, по ТГС. Това ще затвори изцяло този пешеходен път от Раковска до пара. Сега се предлага да се направи осветление и някои от алеите в парка, тъй като няма да стигнат средствата за всички. Ако ни одобрят, в следващата година ще постигнем цялостна рехабилитация на парка. Премахват се стари непаркови видове и се засаждат нови паркови видове и правим един парк по съвременни изисквания и по желанията на ямболлии. През лятото като изчистим канал ще добие цялостен вид градския парк.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов – Аз ще гласувам за това решение. Имам въпрос по това предложение, за нашия регион трябва да има добра напоителна система в парка, може ли да се изгради по тази програма? Такава липсва и се вижда как тревата вехне и всичко има нужда от вода.

Славов – Към момента, със средства от общински бюджет се извършва рехабилитация на игрището на спортен комплекс Г. Дражев, с изграждане на напоителна система, предвидени са средства за изграждане на автоматизирана напоителна система за големия розариум в бюджета на ОП ПЗО. Предвидени се средства за проектиране изграждането на напоителна система за останалите терени в градския парк. Предвижда се постоянно напояване в летния сезон на всички площи. Извършва си и досега, но по способ с пръскачки от социализма, защото един велик проектант Ал. Петров, шеф на проектантска организация в Ямбол, виден ямболски общественик е изготвил такъв проект. В проекта му беше заложено, че старата система е много работеща, истинска и се изгради само част нова. За съжаление беше по техническа помощ, беше ни даден от Министерството и го изпълнихме такъв какъвто е. Всеки ден по няколко пъти се пръскаше старата система и много усилия и немалко пари вложихме да я стабилизираме. Трябваше да мине пет годишния срок на устойчивост па проекта и сега почваме пробно, с наши средства като ще продължим догодина, ако се получи така както го мислим с останалите части. Но като дейности не е от възможно да защитим напоителна система по този проект. Трудно ще защитим и това с алеите, но все пак е създаване на нова среда, защото е продължение на предния проект като благоустрояване на моста и след моста, но напоителна система не е в този обхват.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                         против – 4                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 28                         против – 3                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2018 2, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

 

3. Декларира, че предназначението на обекта за интервенция – „Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градски парк на гр. Ямбол” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова  – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов – Можете ли да ми кажете каква е цифрата на наркозависимите в община Ямбол?

Петкова – За съжаление не срещнахме такава цифра в отчета и не мога да отговоря конкретно на въпроса ви. Отчитат се дейности, но такава конкретна цифра на срещнах.

Славов – Конкретно на поставения въпрос – идеята на ОСНВ и ПИЦ към него е в основата си за превенция. Дейност, вменена на всички общини в държавата, финансирана от държавния бюджет, държавна политика, общинска част от механизма за превенция. Основните действия на този ОС и ПИЦ са насочени към превенция, не към регистрация или друг режим за това колко наркозависими има в общината. Подобни функции има по закон вменени само на МВР и то тази част за борба с разпространението на наркотични вещества. Убеден съм, че и там не може никой да даде такава информация, защото този проблем е скрит. Световен бич е и не е лесна борбата с този проблем. Ако беше така САЩ щяха да са решили проблема отдавна, знаете, че там има най-много наркозависими. Общината прави всичко, за да подпомага дейността на този ОСНВ.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Г-н Банков, правя Ви забележка, че говорите от място.

Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                         против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

Приема годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2017 година. (Приложение № 1)

 

 

           

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на ДГ „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов  – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 27                         против – 2                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс:

Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок в размер на 410,37 лв. на детска градина „Пролет“ за 2012 г.

 

Банков – проц. – Г-н Председател, възразявам срещу воденето на заседанието днес. Продължавате да се държите грубо и брутално със съветниците, правите ми забележка, че говоря от място, но аз говоря с колегите, не на Вас. И Ви казвам на глас, че днес грубо и брутално газите правата на съветниците днес. Приемам го като лична обида. С това мое говорене, не съм нарушил реда в залата. Вземете си забележка, взехте едни дневен ред, който не можехте да го приемете …

            Председателя изключи микрофона на Р. Банков.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот ЧОС, във връзка с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Искам да подкрепя председателя в действията му, защото ако някой застане на това място и види колко неуважително и досадно е да се шуми в залата и то от хора, които твърдят, спазват правилника изказването ще прозвучи смешно и гротескно. По предложението – става дума за национален проект на МЗ за изграждане на спешни центрове за мед. помощ в почти всички общини в България. Радостно е това, че след много усилия на всички съпричастни към проблема с новата болница, МЗ се съгласи и ще изгради този център в Новата болница, което е гаранция, че получаваме подкрепа от държавата за продължаване изграждането на новата болница. Всички европейски проекти имат устойчивост поне 5 години след завършване. Следователно има гаранция, че ще продължат стъпките за изграждането на новата болница. Едно от най-важните условия е здравеопазването, за да го има Ямбол. Трябва за обединим усилия  по този проблем. Това е задължително условие хората да останат да живеят в една община, да работят и да раждат и отглеждат децата си. Затова молбата ми е да подкрепите това предложение. То е изцяло съобразено с МЗ, има дост площ, съгласувано е с проектанта на новата болница. Самото препроектране се забави с близо 4 месеца, надавам са да бъде наваксано и есента да бъдем в процедура за избор на изпълнител.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание Чл.21, ал.1,т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Ямбол допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по т.1, Протокол №29 на Двадесет и деветото  заседание на Общински съвет, проведено на 31 януари 2018г. - Раздел III – Конкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, т. В/Имоти за учредяване на право на строеж с: ПИ с идентификатор 87374.525.5 по КК на град Ямбол, с площ 64 341 кв.м., съответстващ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II „за болница, кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 ал.6, т.1 от ЗОС и чл.39 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването на Република България, представлявано от Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването, за изграждане на: навес за линейки, със застроена площ – 250 кв.м., дизелов генератор, със застроена площ – 10 кв.м, паркинг, със застроена площ – 300 кв.м, обслужващи обект „ Център за спешна медицинска помощ“ –Ямбол, в Поземлен имот с идентификатор 87374.525.5 по Кадастралната карта на града, с площ 64 341 кв.м, идентичен с УПИ II/римско две/ - за болница в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр. Ямбол, с АЧОС № 1750/22.08.2012г., което да бъде упражнено съгласно одобрен архитектурен проект.

3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.8, вх.И, ап.177, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов – Искам да направя едно уточнение по въпрос, който възникна при обсъждане на предложението от ПК. Сумата в решението 20 900.00 лв. е без ДДС, тъй като имота е построен преди повече от пет години и не се начислява ДДС.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – 2                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                         против – 2                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.23.177 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка двадесет и три точка сто седемдесет и седем) по КК на град Ямбол, актуван с акт № 447 за частна общинска собственост от 05.02.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Хале”, бл. 8, вх. И, ет. 3, ап. 177, с площ 45.29 (четиридесет и пет цяло и двадесет и девет) кв.м., прилежащо мазе № 14, с площ 2.85 (две цяло осемдесет и пет) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 3 (трети) етаж в сграда с идентификатор 87374.546.36.23, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, в размер на 20 900.00 лв., на която цена го продава на Динка Стоянова Радкова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл. 8, вх. И, ет. 3, ап. 177.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ в кв.170 по плана на гр. Ямбол, СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за урегулирани поземлени имоти УПИ XIX-19, УПИ XX-20, УПИ XXI-21, УПИ XXIII-23, УПИ XXIV-24, УПИ XXV-25, УПИ XXVI-26, УПИ XXXVII-50,51, УПИ XXXVIII-50,51 в кв. 170 по плана на гр. Ямбол–СО „Кринчовица“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия на ел. кабел 1кV НН за захранване на ПИ 87374.37.105 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и за уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                         против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

            Костов е „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Тихомир Панайотов Панайотов и Димитър Ангелов Крушков, разрешение за изработване на:

            1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на ел.кабел 1kV ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка,

            необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  „Автоцентър за търговия, услуги и сервизна дейност”.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първи абзац от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                         против – 6                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване втори абзац от проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 20                         против – 8                             въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.134,  ал.1, т.2 и чл. 103а, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  разрешение за изработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и първото заседание на  ОбС Ямбол.

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова