РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 29 МАРТ 2018г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане на Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019г. в община Ямбол и преобразуване и промяна на общински училища и ОДК.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно одобряване на Бюджетна прогноза за 2019 - 2021 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединяване България - Турция 2014 – 2020г., покана за подаване на проектни предложения 2014ТС615СВ005- 2018 -2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на ДГ „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот ЧОС, във връзка с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.8, вх.И, ап.177, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ в кв.170 по плана на гр. Ямбол, СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия на ел. кабел 1кV НН за захранване на ПИ 87374.37.105 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и за уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

           

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане на Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната 2018/2019г. в община Ямбол и преобразуване и промяна на общински училища и ОДК.ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Общинска програма за оптимизация на образователната инфраструктура от учебната  2018/2019 година в община Ямбол.

            2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, дава съгласие Кмета на Община Ямбол да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за преобразуване чрез сливането на училищата ОУ „Димчо Дебелянов“ и ОУ „Христо Смирненски“ в ОУ „Христо Смирненски“, със седалище, официален адрес и адреса на сградите, в които ще се провежда обучението – гр. Ямбол, улица „Търговска“ № 79.

3. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, дава съгласие Кмета на Община Ямбол да отправи писмено предложение до Министъра на образованието и науката за промяна на официалния адрес на НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и адреса на сградите, в които се провежда обучението на учениците му както следва: гр. Ямбол, улица „Хан Тервел“ № 2.

4. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 310, ал. 5 от ЗПУО, дава съгласие Кмета на Община Ямбол да издаде Заповед за промяна в официалния адрес и адреса на сградите, в които се провежда обучението на Общински детски комплекс – Център за подкрепа за личностно развитие, както следва: гр. Ямбол, улица Търговска“ № 27.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно одобряване на Бюджетна прогноза за 2019 - 2021 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Приема бюджетна прогноза за периода 2019 – 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Ямбол съгласно приложения  № 8, № 1а и № 6г. 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество, Инструмент за предприсъединяване България - Турция 2014 – 2020г., покана за подаване на проектни предложения 2014ТС615СВ005- 2018 -2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА:

1. Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства и изпълнява проект по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2018 – 2, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

2. Дава съгласие кметът на Община Ямбол да сключи партньорско споразумение за разработване, подаване и изпълнение на проектно предложение по Програма ИПП България – Турция, по покана № 2014TC16I5CB005 – 2018 2, Приоритетна ос 2: „Устойчив туризъм”, специфична цел 2.1. Повишаване на туристическата привлекателност на трансграничния район, чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с него инфраструктура.

 

3. Декларира, че предназначението на обекта за интервенция – „Изграждане на осветление и ремонт на съществуващи паркови алеи в Градски парк на гр. Ямбол” няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и ПИЦ за борба с наркоманиите към него през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества:

Приема годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества при Община Ямбол и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към него през 2017 година. (Приложение № 1)

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно отписване на несъбираеми дългосрочни вземания от такси за ползване на ДГ „Пролет“, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 171, ал. 1 от Данъчно-осигурително процесуалния кодекс:

Упълномощава кмета на Община Ямбол да предприеме действия по отписване от регистрите на Община Ямбол, съгласно справка от счетоводните регистри за несъбираемите начислени и осчетоводени вземания с изтекъл давностен срок в размер на 410,37 лв. на детска градина „Пролет“ за 2012 г.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот ЧОС, във връзка с проектно предложение по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.9 от ЗОС, Общински съвет Ямбол допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по т.1, Протокол № 29 на Двадесет и деветото  заседание на Общински съвет, проведено на 31 януари 2018г. - Раздел III – Конкретни действия по управление и разпореждане с общинска собственост, т. В/ Имоти за учредяване на право на строеж с: ПИ с идентификатор 87374.525.5 по КК на град Ямбол, с площ 64 341 кв.м., съответстващ на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II „за болница”, кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 ал.6, т.1 от ЗОС и чл.39 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването на Република България, представлявано от Кирил Ананиев – Министър на здравеопазването, за изграждане на: навес за линейки, със застроена площ – 250 кв.м., дизелов генератор, със застроена площ – 10 кв.м, паркинг, със застроена площ – 300 кв.м, обслужващи обект „Център за спешна медицинска помощ“ –Ямбол, в Поземлен имот с идентификатор 87374.525.5 по Кадастралната карта на града, с площ 64 341 кв.м, идентичен с УПИ II /римско две/ - за болница в кв.331 /триста тридесет и едно/ по регулационния план на гр. Ямбол, с АЧОС № 1750/22.08.2012г., което да бъде упражнено съгласно одобрен архитектурен проект.

3. Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продажба на общински имот - апартамент в ж. к. "Хале", бл.8, вх.И, ап.177, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.23.177 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и шест точка тридесет и шест точка двадесет и три точка сто седемдесет и седем) по КК на град Ямбол, актуван с акт № 447 за частна общинска собственост от 05.02.2002 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Хале”, бл. 8, вх. И, ет. 3, ап. 177, с площ 45.29 (четиридесет и пет цяло и двадесет и девет) кв.м., прилежащо мазе № 14, с площ 2.85 (две цяло осемдесет и пет) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 3 (трети) етаж в сграда с идентификатор 87374.546.36.23, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, в размер на 20 900.00 лв., на която цена го продава на Динка Стоянова Радкова, с постоянен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале”, бл. 8, вх. И, ет. 3, ап. 177.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПР за УПИ в кв.170 по плана на гр. Ямбол, СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2  и т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация /ПР/ за урегулирани поземлени имоти УПИ XIX-19, УПИ XX-20, УПИ XXI-21, УПИ XXIII-23, УПИ XXIV-24, УПИ XXV-25, УПИ XXVI-26, УПИ XXXVII-50,51, УПИ XXXVIII-50,51 в кв. 170 по плана на гр. Ямбол - СО „Кринчовица“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия на ел. кабел 1кV НН за захранване на ПИ 87374.37.105 по КК на гр. Ямбол, м. "Дюзлюка" и за уличен водопровод и водопроводно отклонение за същия имот.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява техническо задание за проектиране и дава на Тихомир Панайотов Панайотов и Димитър Ангелов Крушков, разрешение за изработване на:

           

1. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на кабелна линия на ел.кабел 1kV ниско напрежение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка";

            2. Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот с идентификатор 87374.37.105 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Дюзлюка,

            необходими във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на  „Автоцентър за търговия, услуги и сервизна дейност”.

 

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване на съгласие за изработване, одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.134,  ал.1, т.2 и чл. 103а, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14 по плана на гр. Ямбол – ЦГЧ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и 5, и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  разрешение за изработване на проект за изменение на действащия  Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация  и застрояване /ПРЗ/ на УПИ I, „за озеленяване“, УПИ II, „за ОДО“ и УПИ  III, „за ЖС, трафопост и ОДО“ в кв.12, УПИ I, „за ЖС и озеленяване“ в кв. 13, УПИ I, „за ЖС“ в кв.14, УПИ I, „за ЖС“ в кв.15 по плана на гр.Ямбол – ЦГЧ,  улица от осова точка О.Т.247 до О.Т. 248, между кв.14, кв.15 и кв.12 и улица от осова точка О.Т.245 до О.Т. 246, между УПИ I и УПИ IV в кв.14  на гр. Ямбол – ЦГЧ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.