ПРОТОКОЛ № ХХХІІ

 

           

            Днес, 14.02.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0003/07.02.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха  36, отсъства 1 -

            Йордан Атанасов

            На заседанието присъстваха г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол и г-жа Кр. Петрова – зам. кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.10 часа 30 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и второто заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно преобразуване на ОП "Комунални дейности" в ОП "Комунални и обредни дейности" и създаване на ОП с наименование "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за  2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.       Предложение относно персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.       Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка ІV клас с брой ученици под минималния - 15, през учебната 2013 / 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно наименуване на улица в град Ямбол на името на д-р Калина Карадимова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на подземен електропровод и ПП за уличен водопровод и отклонение за ПИ 87374.73.747, одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция", кв.144 по плана на Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно разсрочване на задължения на "Ямбол Бизнес Център България" ЕООД за данък върху недвижимите имоти и така битови отпадъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно отмяна на решение по т.2 на 30 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 17.01.2014г. и обособяване на сгради (част от имот ПОС), в съответствие със ЗУТ в подходящи за отдаване под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - ПОС - СК "Г. Дражев" на сдружение "Тенис клуб Ямбол 2005".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно сключване на анекс към договор с ОСК "Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Кремъкова- Предлагам да влезе в дневния ред като т.18 предложение от кмета на общината относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на „Асоциацията по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 17 март 2014г.

            Калиманов - Предлагам т.4 да отпадне от дневния ред.

            Петкова – Няма други предложения, заповядайте за мотивация.

            Кремъкова – На 13.02.2014г. е получено писмо от председателя на Асоциацията по В и К за провеждане заседание на 17.03.2014г., поради което се налага включване на това предложение в дневния ред на днешното заседание. Не е разгледано от ПК и предлагам в почивката ПК ТУТЕ да го разгледа.

            Калиманов – Според мен не е спазено указанието за изработване на този план. Само от една част се състои – въведение. Няма план за действие, кои хора касае, кой изпълнява, в какви срокове и всичко друго, което би трябвало да съдържа един план. Смятам, че на една следваща сесия може да влезе един по-добър план и да го разгледаме.

Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Кремъкова.

Гласували      за – 26            против – 1                                         въздържали се – 3

Приема се.

Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

Гласували      за – 11            против – 17                                       въздържали се – 3

Не се приема.

Подлагам на гласуване целия дневен ред с направеното допълнение.

Гласували      за – 25            против – няма                                   въздържали се – 6

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.       Предложение относно преобразуване на ОП "Комунални дейности" в ОП "Комунални и обредни дейности" и създаване на ОП с наименование "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.       Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за  2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.       Предложение относно персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.       Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.       Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.       Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.       Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка ІV клас с брой ученици под минималния - 15, през учебната 2013 / 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.       Предложение относно наименуване на улица в град Ямбол на името на д-р Калина Карадимова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.       Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на подземен електропровод и ПП за уличен водопровод и отклонение за ПИ 87374.73.747, одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.   Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция", кв.144 по плана на Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.   Предложение относно разсрочване на задължения на "Ямбол Бизнес Център България" ЕООД за данък върху недвижимите имоти и така битови отпадъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.   Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.   Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.   Предложение относно отмяна на решение по т.2 на 30 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 17.01.2014г. и обособяване на сгради (част от имот ПОС), в съответствие със ЗУТ в подходящи за отдаване под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.   Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.   Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - ПОС - СК "Г. Дражев" на сдружение "Тенис клуб Ямбол 2005".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.   Предложение относно сключване на анекс към договор с ОСК "Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.   Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на „Асоциацията по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 17 март 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Г-жа Емилия Марчева гласува със стара карта на името на Николай Пенев на устройство номер 13 до т.3 от дневния ред включително.

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно преобразуване на ОП "Комунални дейности" в ОП "Комунални и обредни дейности" и създаване на ОП с наименование "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Георгиева – На двадесето заседание на ОбС прекратихме дейността на Обреден комплекс като мотивите за това бяха тежкото финансово състояние, неконкурентноспособността му в пазарната среда, задлъжнялост и липса на клиенти. С лека ръка Община Ямбол се лиши от дружеството. Редица общински съветници бяха против това, но се ликвидира. И днес ни се предлага ново общинско предприятие, със същите функции, с нови длъжностни лица, които да извършват ритуалите, кратко, стегнато и мимоходом, без анализ, без нищо. Уважавам смелостта, но не приемам нахалството. Би трябвало по-подробно в мотивацията да се разгледа линията на ликвидация на Обреден комплекс и въвеждането на обредните дейности със създаването на ОП. Аз лично, не съм сигурна в безкористността на тези действия. Може би ще Ви изненадам, но подкрепям новото общинско предприятие, което се предлага. Би трябвало да има анализ, да се ползва добър опит. Правим ОП за паркове и зони за отдих, но твърде общо е разписан правилника му и предизвиква резерви. Трябва да бъдат по-ясни функциите му, разписано по-детайлно, както е написано в другия правилник. Затова имам предложение – в предмета на дейност, чл.4, т.1 и т.2 да добият нов вид:

            1. 3а Градски парк., парк Боровец и зоните за отдих:

            а). озеленяване и поддържане на зелените площи и уличните насаждения, поддържане целостта на цветните партери;

            б). поддържане на чистотата на алейната мрежа и зелените площи в парковете и зоните за отдих;

            в). поддържане на фонтаните и чешмите;

            г). растителна защита от вредители и болести по зелените площи и уличните насаждения;

            д). ремонт на парковото обзавеждане: пейки, декоративни кошчета, беседки, детски съоръжения, декоративни настилки, паркова техника и уреди за фитнес на открито;

            е). експлоатация и поддържане на моторни превозни средства и машини, необходими за правилното изпълнение по дейностите озеленяване, поддържане и текущ ремонт.

            2. За общински детски площадки на територията на общината:

            а). озеленяване и поддържане на зелените площи и уличните насаждения около общинските детски площадки;

            б). поддържане на чистотата на алейната мрежа и зелените площи около общинските детски площадки;

            в). поддържане на фонтаните и чешмите около общинските детски площадки;

            г). ремонт на парковото обзавеждане: пейки, декоративни кошчета, беседки, детски съоръжения, декоративни настилки;

            д). експлоатация и поддържане на моторни превозни средства и машини, необходими за правилното изпълнение по дейностите озеленяване, поддържане и текущ ремонт на общинските детски площадки.

            Също така смятам, че е важно и настоявам г-н Славов с вътрешен акт да разпореди да се картотекират всички зони за отдих, паркове и общински детски площадки, с техния адрес, площ, граници и технически характеристики, което е необходимо както за планиране на дейностите по благоустройство на градската среда, така и за преценка на оптималния числен състав на това ОП. Също така за паспортизация на елементите на зелената система въз основа на ландшафтния анализ и оценка на дървесната и храстова растителност, което присъства и в наредбата за опазване на зелената система.

            Славов – Благодаря за подкрепата на това предприятие, а относно Обредния комплекс и ОП за комунални и обредни дейности трябва да кажа, че обредните дейности са вменени като задължения на кмета по закон. Има едни начин да се изпълняват – като се определят длъжностни лица. Те могат да бъдат част от общинската администрация, могат и да са в такова ОП като ще поддържат и базата. Закриването на Обреден комплекс беше направено след задълбочен анализ, имаше 100 хил. лв. задължения, които накрая вече ще достигнат и 150 хил. Ще се удовлетвори основния кредитор – НАП. Причината за всичко това беше нецелесъобразното управление на дружеството и съвместяването на дейности, които явно са били губещи. Ямбол вече е ужилен със 150 хил. лв., плод на управлението на предходния управител. Правилника на ОП за зелената система е общ документ. Това, което изредихте е работа на директора да го организира. Като се каже Градски парк, ясно е че всичко изредено от Вас влиза в дейността. Относно картотекирането, то е направено отдавна. На тази основа внасяме и искания  по програми и проекти. На тази база се работи по зелените площи и се образува общинското предприятие.

            Банков – репл. – Вие подкрепихте общинското предприятие г-жо Георгиева, но знаете ли за какво става въпрос? Какви са зоните за отдих, къде са, колко са? Пет ли са, десет ли са? Незнам, но една дейност, която се върши с 56 човека сега се предлага да се върши от 90 души. От 758 хил. лева, сега са 1100 хил. лв. Аз също подкрепям, защото се откриват нови работни места, но тези пари ще дойдат от джоба на нашите съграждани. Боя се това предприятие да не стане начин за източване на пари, както стана с ГД-то. Това е една подготовка за източване на данъци от нашите съграждани.

            Миланов – репл. – Г-жо Георгиева, мисля, че трябва да направите разлика между ТД и ОП. Лайт мотив си има всеки, един не иска да се изказва, но се изказва, друг постоянно търси скрити помисли и говори за ограбването на гражданите. Дейността на ОП ще бъде сходна с такава на ТД, които я извършват, но ще се работи по-леко, без ОП и други изисквания, които има към дружествата. Задълженията на Общината по тези дейности не могат да се избегнат. Ще бъдат под пряк контрол на Общината. Ще направя един анализ и на изказванията на г-н Банков – по един или друг начин все едно и също говори, за ощетяването на гражданите.

            Банков – репл. – Много ясно се вижда кога едни пари се залагат и кога се крадат, имате пример с ГД-то от предходния мандат, което декларира печалба от работата с общински средства, такси. Още като дойде кмета предния мандат и каза „абе кой ще чисти за 700 хил.” и станаха парите за тази дейност 1 млн. Сега са вече три милиона. Колко се крадат, питам аз? Сега се залага за общинската предприятие 1100 хил., няма да се правят обществени поръчки и по-лесно се крадат парите. Ще дойдат същите хора, същата дейност ще правят и с актове ще отчитат. Сега е мокро и сигурно някъде пише и че улиците са измити, и това е заложено в чистенето. Това е кражбата г-н Миланов.

            Костов – Моля, да се върнем на въпроса, който разглеждаме за общинските предприятия. Много Ви моля да престанем с тия волни съчинения.

            Миланов – дупл. – Прекрасна беше риториката на г-н Банков. Но г-н Славов има два пътя пред Вас, или трябва да платите за лекцията, или да не правите това, което той е правил на времето.

            Хаджигеоргиева – Разбирам, че не искате много да се говори тука, въобще да се коментират никакви въпроси, но при обсъждането на важни работи трябва от уважение поне да изслушате няколко мнения, нищо, че сме по-глупави и не ги разбираме нещата. Аз съм върл противник на пазарната икономика в работата на общините. Общинските предприятия бяха създадени да подпомагат дейността на общините и вече си изживяват времето, защото общината не трябва да извършва стопанска дейност, търговска дейност. Затова са дружествата общинските, наравно с другите. Когато ликвидирахме дружествата бях против. По мое време не се ликвидираха дружества, отчитаха печалба и вършеха добра работа на общината. Нито едно не сме закрили, напротив исках да се обединят. Тези нарочно бяха ликвидирани тихомълком и сега се правят други работи. Не били печеливши дейностите, ами общинско дружество има разсадник, ние купуваме от другаде! Да видим каква ще е печалбата сега. Г-н Костов, Вие точно не трябва ревностно да защитавате, трябваше да си мълчите, защото сигурно ще оглавите едното предприятие. Когато става въпрос за развитие на общината не може един човек да каже така ще бъде и толкова, ще стане. Знаем, че ще стане. Това е стратегически въпрос и всички носим отговорност. Никой не може да ме убеди, че тези предприятия са от полза за града и общината. Не искам сега да ми се отговори, ще видим догодина какви са разходите и приходите.

            Миланов – репл. – Подкрепям Вашето изказване. Подкрепих в ПК това предложение. Обичам, когато се върши работата, някой да носи отговорност. Има един, който носи отговорност по този начин – кмета, когато работи с общински предприятия.

            Костадинов – репл. – Г-жо Хаджигеоргиева, излъгахте два пъти гражданите на Ямбол, с факти трябва да се говори. Назад във времето, когато някои съветници са били кметове, също са ликвидирани дружества и то са два пъти повече. Вие ще ги изброите и за този период от време, най-добре знаете. Нека говорим с факти от тази трибуна. Ще цитирам г-н Банков – „голямо крадене е падало”.

            Хаджигеоргиева – дупл. – Млади момко, аз никога не съм лъгала и не е имало клевета срещу мен за лъжа и за кражба. И знаете ли при мен как се решаваха нещата - по цял ден дебати имаше тук в общинския свет, не като сега – да мълчите и каквото Ви се внесе и Ви кажат и да гласувате.

            Сивкова – Мястото на тези общи приказки е в ПК, където повечето колеги, за съжаление, мълчат. По предложението, каквото и да говорим става въпрос за пари и в мотивацията е записано нещо за целесъобразност, това минава през една икономичност и ефективност, защото следва разход на средства. Търся цифри, конкретни параметри какви са били разходите, какви ще бъда сега с новите ОП, но няма. Търся да намеря целесъобразност, която се доказва с определени параметри. От общи приказки не мога да достигна до правилния извод, да се убедя в целесъобразността на това предложение. Ще има двама директори, две счетоводства, двоен персонал. Не си обяснявам това като икономичност и ефективност. За мен в това предложение липсват основни неща. Защото когато ни се предложат цифри и анализи никой нямаше да каже гък. Ако в това предложение намерите нещо в тази посока, моля Ви да го споделите.

            Георгиева – дупл. на РБ – Сигурно съм малко наивна в размислите си, дано не е така този път. Разглеждам нещата в чисто социален аспект  града ни да изглежда добре. Ще следя развитието на тези предприятия. Относно разписването на дейностите в общинските предприятия, защо са по различен начин за двете предприятия? Щом има картотека нека кмета я предостави на съветниците.

            Калиманов – Имам предложения – в правилника, чл.9, адреса на управление на ОП за комунални дейности да остане на ул „Спарток” № 16. В раздел ІV, чл.7 (2) от правилника на ОП „Паркове и зони за отдих” бройките за озеленяване от 20 да станат 10 броя.

            Костов – Няма обосновка на Вашето предложение. Искам да кажа, че нямам намерение да се заемам с тия предприятия, г-жо Хаджигеоргиева. Аз не си позволявам да говоря лично. Като лично засегнат трябва да го кажа.

            Славов – Имаме дълъг дневен ред днес, бюджет за приемане, махленските приказки в кръчмата да си ги говорим. Това е политическа игра на думи с цел да уроним авторитета на кмета и на общинския съвет и БСП ще блесне. Прав беше г-н Костадинов, че трябва да говори с факти, нищо, че го наричате младеж. Назад в годините са ликвидирани или продадени ИСС, Диана бус, Полисстрой, Дамполис, Инфрастроймонтаж. Всички апетитни имоти на Общината – продадени, парите ги няма и нищо в града не е направено. По Ваше време ТД директно са изпълнявали дейности на Общината. Сега това не може да стане. Общинските предприятия не се създават да печелят. Те се създават за да задоволяват обществени потребности. Какъв беше парка по Ваше време, изоставен. Сега вече добива облик, със зоните за отдих, детските площадки, парковата мебел и оградата. Сега сме се заели с парк Боровец, който е два пъти по-голям. Трябва с факти и вярно да се говори.

            Банков – Вярно, с факти трябва да се говори. Не просто да хвърляме едни приказки тука, махленски, някой крал, някой не крал. Печалбата от 1.5 млн. на дружеството за комунални дейности не е ли кражба? Казвате как се прави кражбата? В парка три милиона дадохме, а не струва толкова. Още 300 хил. дадохме, 200 хил. ни осъдиха – 500 кражба от нашите съграждани. 500 хил. кражба за Социалния комплекс имаше. Всичко, което даваме отгоре е кражба. Завеждаме дело срещу една фирма за милион и половина, която не си е свършила поръчката и после правим съглашение за 14 хиляди, това не е ли крадене? Ликвидираха се определени дружества, които имат обществено полезни дейности, комунални дейности на Общината като Комуналуниверс и Обреден комплекс. Първо не извадихме ли разсадника от дружеството? Първо не купувахме от него. И за Комуналуниверс, там имотите са важни. Има голяма разлика между приватизация и ликвидация. И Полисстрой работи, и Диана бус работи, Инфрастроймонтаж работи. Вие този закон за приватизацията не го четете, той е стар. За още 300 хил. се сетих за една фирма дето третира отпадъците, тя и преди си ги третираше. Защо не си направи наше третиране, нали събираме в една сметка? Миналата година, когато определяхме парите за проекти казах голямо грабене ще падне и сега пак така ще стане. Това предприятие с тази издръжка и персонал е направено точно с тази цел.

            Папашимов – Защо винаги, когато гласуваме едни пари казвате, че ще се откраднат? Може би съдите от времето, когато сте били заместник кмет. И много добре казвате техниките за крадене. Ще Ви кажа една стара българска поговорка – обикновено крадеца вика дръжте крадеца.

            Миланов – Щом говорите за кражби трябва да уведомите компетентните органи, иначе Вашите действия и думи ще са съвсем нелицеприятни.

            Банков – Ще Ви кажа всичко конкретно пак – откраднаха се 1600 хил. от такси, 500 хил. от данъците на нашите съграждани за парка, 500 хил. за Социалния комплекс, над милион и половина от делото, за което кмета се споразумя. Това са кражбите. Г-н Папашимов, не знам от кога следите обществено – политическия живот в Ямбол, но аз никога не сам се разпореждал със средства. Технологията се вижда. Сега се вижда кой има дела. Щом Прокуратурата повдига обвинения, значи има защо. И аз ще Ви кажа една приказка – беше невинен, но му свършиха парите.

            Костадинов – Г-н Банков, аз съм малък, обаче архивите говорят. Решени ли си проблемите в Ямбол – бл.20, обновени ли са два пъти повече улици в Ямбол, обновени са, водопроводния тласкател ремонтиран и т.н. Всеки е невинен до доказване на противното.

            Миланов – Понеже минахме в друга тема, ще вземем най-накрая да завършим право. Предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                        против – 5                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Преминаваме към гласуване предложението на г-жа Георгиева за допълване правилника на новото общинско предприятие.

            Гласували      за – 9                          против – 18                           въздържали се – 5

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване първото предложение на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 11                        против – 17                           въздържали се – 4

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Калиманов.

            Гласували      за – 10                        против – 17                           въздържали се – 3

            Не се приема.

            Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 21                        против – 4                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 8                             въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Ямбол:

            1. Преобразува Общинско предприятие „Комунални дейности”, гр. Ямбол в Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, с предмет на дейност, както следва:

            1.1. Поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти и вещи общинска собственост.

1.2. Управление, поддържане и ремонт на общински квартални клубове за обществено ползване, намиращи се на територията  на община Ямбол по утвърден от ОбС правилник за ползване на кварталните клубове.

1.3. Осъществяване на дейности по управление, поддържане и почистване  на гробищния парк.

            1.4. Управление, поддръжка и текущ ремонт на общинска складова база.

            1.5. Поддържане и ремонт на общински спортни имоти.

            1.6. Предоставяне на обредни дейности / услуги, свързани с:

            1.6.1. Радостни ритуали, изразяващи се в следните дейности:

а). ритуал при сключване на граждански брак в зала;

б). изнесен ритуал при сключване на граждански брак;

в). ритуал при делничен брак;

г). ритуал „юбилейна сватба”;

д). ритуал „именуване”;

е). ритуал „честване на юбилей”;

1.6.2. Извършване на следните услуги на гражданите, свързани с тъжните семейни обреди:

а). изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробно място, в т.ч. урново гробно място /урнополагане/;

б). отваряне на стари гробове и ексхумация;

в). събиране, пакетиране и дезинфекция на тленни останки и полагането им в гробно място;

г). предоставяне на обредна зала за ползване от граждани;

д). граждански ритуал при погребения и възпоменания;

е). механично озвучаване на граждански ритуал при погребение;

ж). почистване и поддържане на гробни места еднократно и целогодишно;

з). оформяне и циментиране на окологробно пространство;

и). подравняване на гробно място;

й). запълване на гробно място с пръст;

к). определяне ден, час и място за погребение;

л). завеждане гробищен регистър;

м). събиране такси за гробни места по ЗМДТ;

1.7. Пътна сигнализация  и ограничителни елементни системи :

а/ поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;

б/ поддържане в изправност на светофарните уредби;

в/ монтаж и демонтаж на пътни знаци и табели;

г/ поддържане на хоризонтална маркировка;

д/ изработка и монтаж на нестандартни препятствия;

е/ ремонт на мантинели;

ж/ поставяне, ремонт и боядисване на парапетни ограждения;

з/ монтаж и демонтаж на напречни неравности;

и/ поставяне на спиркови знаци;

й/ други видове дейности, свързани с безопасността на движението.

 

            2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални и обредни дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

 

            3. Създава Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” със следния предмет на дейност:

3.1. Поддържане и текущ ремонт на  Градски парк и Парк Боровец и зоните за отдих на територията на община Ямбол;

3.2. Поддържане и текущ ремонт на общински детски площадки на територията на общината;

3.3. Осигуряване на контрол по опазване на  чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните за отдих в парковете, градините, зелените площи, целостта на цветните партери, парковата мебел/ пейки, декоративни кошчета, беседки/ детски съоръжения и уреди за фитнес на открито в детските площадки и кътовете за отдих, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол и други нормативни актове уреждащи опазването на околната среда.

            4. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих”, гр. Ямбол, съгласно Приложение № 2.

            ІІ. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на  общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” .

            ІІІ. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Комунални и обредни дейности” и ОП „Паркове и зони за отдих” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат разпределяне, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

            ІV. ОП „Комунални и обредни дейности” и ОП „Паркове и зони за отдих” се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за  2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Това е най-важния документ, който общинския съвет приема, основен за развитието на града през годината. Трябва да се погледне реално, държавнически и всеобхватно. Аз и моят екип сме предложили вариант за най-доброто разходване на средствата. Община Ямбол е една от малкото общини в България без задължения, с преходен остатък, който може да се използва по най-добрия начин през 2014г. Това говори за ефективност и икономичност на работата ни. Бюджетът е определящ за използването на европейски средства, съфинансиране от три милиона за водния цикъл, срещу които Европа ни дава 90 млн. лв. Предстои осигуряване на съфинансиране от 250 хил. срещу 5 млн. европейски средства, съфинансиране за ЕЕ малко над 700 хил. срещу около 4 млн. лв., допълнителни средства за финансиране на Безистена и Кабиле. Това са емблематични обекти за Ямбол. Те нямат проекти и когато се установят такива неща като основите на Безистена, нормално е да се спре работа и да се направи необходимото. Ако приемете бюджета в този вид, това ще гарантира усвояването на европейски средства, ще се промени облика на Ямбол и ще добие европейски вид. Вдига се оклада на децата в детските градини, имат еднакво меню от миналата година и сега с увеличаването на средствата се надяваме да се подобри храненето на децата. Оптимизирали сме всички ремонтни дейност по общинските обекти. Проектирането е необходимост, иначе не може да се участва по програми. Работи се по повишаване на ЕЕ, поставяне на пожароизвестителни инсталации, предвижда се обследване на водогрейните инсталации, предвидени са средства за отделяне басейна на езиковата гимназия и ползването му от всички граждани. Пожелаваме си да направим един смислен дебат, а не булевардни изказвания и интриги. Имате допълненията и корекциите, които се направиха допълнително.

            Марчева – Чете протокол на ПК БФ. (приложен) – Комисията приема предложението.

            Калиманов – Няма да има булевардни изказвания, но имах въпроси по бюджета и нямам отговори. Ако сте коректен няма да има политиканстване. Правя конкретни предложения – ф.122, § 10,издр. ОА да се намали с 15 хил.  лв. като в § 42-00 сумата за помощи по решение на ОбС се увеличи с 5 хил. лв. Другите 10 хил. лв. да бъдат предвидени за младежки дейности, по плана за младежта.

            Марчева – В качеството си на председател на ПК БФ ще започна с това, че благодарение на ефективната и стабилна политика общинската администрация Ямбол вдига рейтинга си по финансова стабилност. Общината няма просрочени задължения за 2013г, продължава да се качва по стълбичката на класацията финансова стабилност на общините, на 28 място е в МФ от 264 общини в България и на шесто място в своята група. Основните показатели, по които бележим ръст са финансова стабилност, самостоятелност, ефективност, дял на собствените средства. Покриването на разходите за местни дейности със собствени средства Факт е, че Ямбол е с най-малка администрация, на 6 място с 634 жители на служител при 239 в Тунджа и Стралджа. Бюджет 14 е реалния и възможен бюджет. Целта е благоприятни условия за развитие на местната икономика, повишавани стандарта на живот и благоденствие. Философия на бюджета е продължаване на политиката за благоустрояване, достъп до услуги, ползване зони за отдих, паркове, детски и спортни площадки и др. КР  за 2014г. са 4180660 от тях собствени над три млн. Заложени са за ремонт котли ДГ, улици, осветление, паркинги, детски площадки, светофарни уредби, благоустрояване около Югоагент и т.н. Важен обект е изготвяне генерален план за организацията на движението в Ямбол, зала Диана и др. КР не са насочени само в ЦГЧ, а и в кварталите. Предвиждат се основни ремонти в ДГ, ясли, ЕЕ и др. Голяма част от средствата са от европейски проекти. Крайната цел е Ямбол да стане желано място за живеене, спорт и култура. Бюджета не трябва да се използва за политически цели, а за решаване проблемите на града. ОА заслужава адмирации за своята работа.

            Хаджигеоргиева – В Ямбол всичко е цветя и рози, разбрахме и на кое място е по разни работи, макар, че не трябва да се сравнява много с другите общини, защото е град община. Само Добрич е същата община. Разбрах, че бюджет 2014г. е много добър. Г-н Славов ни вкара в Европейския съюз. До сега нищо не е правено, но сега всичко е чудесно. За Безистена има хора, които знаят за какво става въпрос, но защо да не дадем 1-2 милиона. И заради всичко това предлагам да прекратим дебатите и да гласуваме.

            Миланов – Изказвам противно мнение, да не се прекратяват дебатите.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 17                        против – 11                           въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 14                        против – 16                           въздържали се – 2

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя по т.2 от дневния ред.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                        против – 4                             въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Сивкова – Гласувах „против”.

            Йоргова – Гласувах „против”.

            Донев – Гласувах „за”.

            Киров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година, Общински съвет Ямбол

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2014 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 43 477 239 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 3 041 592 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 248 734 лв.;

-    проект „Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширяване и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” – 2 792 766 лв.;

-    проект „Тунджа” – маркетинг на дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа” по ОПРР – 92 лв.

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 10 000 0000 лв., за следните проекти:

-     „Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширяване и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол;

-     „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Ямбол”;

-    „Грижа и подкрепа у дома”;

-    „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-    „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”;

-    „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол”;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”;

-    „Общностен център” - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск;

-    „Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите и”;

-    „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол”;

-    “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”.

1.2. По разходите в размер на 43 477 239 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2013 г. в размер на 4 974 627 лв. разпределен по дейности съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. в размер 4 180 660 лв., съгласно Приложение № 4, като:

                 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 291 900 лв. 5% от сумата да се планира по обект „Благоустрояване в ж.к. „Диана" 1 УПИ II, кв. 13 /в района около магазин „Югоагент"/.

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 278 293 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Разходи за почистване на септични и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване –
1 000 лв.;

4.4. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни и бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане и лица настанени в заведения за социални услуги - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 188 лв.;

4.5. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.6. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 340 лв.;

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 301 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 281 600 лв. за 44 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 20 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв., от тях за:

-    Баскетболен клуб „Тунджа” – 280 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-    Спортни клубове – 110 000 лв.;

-    ОСК - за вода, горива и енергия – 90 000 лв.

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-    в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

-    в целодневните детски градини в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 2% от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-    в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-    в местна дейност 123 „Общински съвет” 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” 30 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-    в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-    в дейност „Чистота” – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

-    в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” – на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 112 210 415 лв., съгласно Приложение № 10.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Одобрява бюджета на общината за 2014 г. по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение № 12.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на 12 600 000 лв.

12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 г. в размер на 15 200 000 лв.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 г. в размер на 200 000 лв.

 14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите на делегиран и самостоятелен бюджет.

14.4. В изпълнение на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

14.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

15. Възлага на кмета:

                  15.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и завиши бюджетите на ОДЗ, ОУ „Йордан Йовков",  Регионален исторически музей с предвидените средства по разчета за финансиране на капиталови разходи.;

15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

15.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

                  15.4. Да представи на Общинския съвет, едновременно с информацията за изпълнението на бюджета на общината за полугодието на 2014 година, анализ на параметрите нови задължения за разходи през 2014 г. и поети ангажименти за разходи през 2014 г., и да набележи конкретни действия и контролни показатели за поетапното привеждане на техните максимални размери в края на годината в съответствие с чл. 94, ал. 3, т.1 и т.2 и § 20 от Закона за публичните финанси.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 % с изключение на кпиталовите разходи;

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

            Допълва Приложение № 4 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014г,, със следните обекти и източници на финансиране:

            - „Закупуване на 3 бр. автомобили за Община Ямбол", в размер на 79000 лв. чрез допълване на списъка в § 52-00, дейност 122 „Общинска администрация", с източник на финансиране преходен остатък от собствени приходи извън обхвата на § 40, местни дейности, за сметка на предвидения размер за разпределяне в дейност 998 „Резерв";

            - „Основен ремонт на асансьорна уредба в сградата на Община Ямбол", в размер на 24 000 лв., чрез допълване на списъка в § 51-00, дейност 122 „Общинска администрация”, с източник на финансиране преходен остатък от собствени приходи извън обхвата на § 40, местни дейности, за сметка на предвидения размер за разпределяне в дейност 998 „Резерв".

           

            По приложение № 10 да се променят стойностите на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" както следва:

Бюджет 2014 г. - 4 895 805

Европейски средства - 4 540 405

Дофинансиране - 355 400

 

            Сивкова – отр. вот – Гласувах отрицателно, т.к. ни се обясни колко цъфти общината и колко добре е всичко. Мнението ми е, че този бюджет е незаконосъобразен и не отговаря на ЗПФ. Експертите, изготвяли предложения материал бюджет на Община Ямбол за 2014г. явно не са мислили за него като за най-важен документ за развитието на Община Ямбол. Може би след тях някой е трябвало да го прочете и допише мотивите, поради които той е направен така, защото няма набелязани приоритети, които се поставят за годината, няма цели, които трябва да се постигнат с посочените разходи, няма политики, които трябва да се реализират с неговото изпълнение, няма обосновка, защо се насочват парите към едни дейности, а не към други. И няма никъде думата „граждани", а той се прави за да се решават техните проблеми. Видно е, че към подготовка на бюджета е подходено небрежно и повърхностно. Формалната страна, че липсва необходимата наредба, за да се приеме той, е най-малкото, което може да искаме. Приемането му в този вид е незаконно, защото неговото съдържание, не е в съответствие със законовата уредба. В закона за публичните финанси е разписано точно и ясно какво трябва да съдържа решението на Общински съвет за приемане на бюджета, а тук не ни се предлагат основни параметри. Съгласно чл.94, ал.3 от закона с решението по ал.2 общинският съвет одобрява и максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината.  Максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината. Съгласно чл.39 с решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя общинските гаранции, които може да бъдат издадени през годината, максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на годината. Тези четири параметъра ги няма в проекта за бюджет на Община Ямбол за 2014г. Закона за публичните финанси е в сила от 1 януари 2014г. Посочените по-горе параметри са нови изисквания към бюджетите. Трябва някой да ги прочете, анализира данните и да даде конкретни параметри. Защо другите общини могат да предложат параметри, а нашите общински експерти, не могат? Защо ни предлагат непълен, неточен и в крайна сметна незаконосъобразен проект? Защото трябва да се кажа точно какъв размер финансови задължения да поема кмета по договори за годината, защото трябва да се каже до колко може да поема нови ангажименти за следващи години, защото трябва да се ограничат общинските гаранции, които се поемат по взети кредити и при изготвяне на записи на заповеди за аванси по различни проекти. Но това трябва някой да го сметне, да се приеме от общински съвет, за да има контрол. Иска ли кмета това - не според мен, защото не е свикнал някой да го ограничава, да не говорим, че това може да е общинския съвет. И резултатът е незаконосъобразен бюджет, който изглежда като таблици за разпределение на пари по неясен критерий.

            Драгов – отр. вот – Гласувах отрицателно защото бюджета стъпва на лоша философия. Две основни са функциите на общината, административно обслужване и комунално- битови дейности. Няма и помен от проект за печеливши икономически дейности за решаване на определени проблеми. Новия либерално икономически модел показа своята несъстоятелност. Държавата, в лицето на месната власт трябва да стане основен играч на пазара, ако с това решава проблемите на заетостта, така мислим ние от НФСБ.  Наличие на собствен финансов ресурс - няма намек за това в бюджета. Има откровена атрактивна диспропорция в разходната му част - Цар Баскетбол получава огромна сума от субсидията на Общината, а останалите клубове отново са в положение на бедни роднини. Още по фрапиращо е, че 115 800 лв. има за приюти за животни, при положение, че по-малко са за извън училищни дейности, клубове на пенсионера и на инвалида, и липсва кризисен център за бездомни наши съграждани

            Славов – Наистина не е редно да лъжете нашите съграждани г-н Банков, г-жо Сивкова. Призовавам Ви да не правите така, както и г-н Калиманов. В т.12 от решенията има дълга. В допълнителното писмо от  шести февруари има описан механизма за определяне по закон. т.15.4 е допълнена точно с това. Не искам да коментирам другите думи тук, защото са абсолютно изпразнени от съдържание. Благодаря на всички които гласуваха за бюджета. Всички граждани сами са се убедили как е изпълнен миналогодишния бюджет, видели са преките ползи за себе си, ще ги имат и сега, защото е бюджета е разработен единствено и само да удовлетворява потребностите на нашите съграждани.

            Костов – Предлагам ПК ТУТЕ да заседава в почивката по предложението за участие на кмета в заседание на Асоциацията по Ви К.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Антонова – Представи предложението по приложения материал.

      Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Нейков Георгиев от гр. Ямбол, к-с „Възраждане” бл. 22, вх. Д, ап. 4.

 

 

            Петкова – Часът е 11.05, обявявам 10 минути почивка.

            След почивката кворум 32 съветника в 11.20 часа.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – ПК ОКСМД приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Георгиева – Питам какъв е този материал? Всичко, което е записано са общи клишета. Общинската администрация се ръководила от изискванията, но план няма. Има информация, но какви са причините и какво ще се прави не се казва. Младите хора декларират желание за участие в обществения живот, как го разбраха? Колко пъти Община Ямбол се е допитвала до младите хора, чрез анкети или по друг начин? Абсолютно същото е за 2013г. Единадесет страници са необходими на администрацията, за няма план за младежта. Точно на една страница Община Ямбол може да направи плана, дали Младежкия дом ще се реконструира, дали съвместна работа с читалищата или друго. Това е поредния материал, който отбива номер. Питам къде е общинския план за младежта, за да можем да го приемем?

            Бицова – Преди заседанието на ПК ОКСМД поисках от ОА да ми предостави отчет и аналитична справка по плана за миналата година, която се дава на областния управител и комисията се запозна с тях. Това не е тайна, всеки може да поиска и да се запознае. Да, срока е 15 дни за предоставяне, но може. Общинския план за младежта е направен съгласно изискванията на закона. Лично мое мнение е, че това е план за младежта, който очертава макрорамката за работа с младите хора. Миналата година искахте пак приложение 11, нямало данни в него, бланка за отчет е това и не може сега да го има. Анализа в плана е само една част, всичко друго е включено по-нататък. Задължение на Общината е да осигури работата с младите хора, възможности за реализация на потенциала им в помощ на обществото.

            Георгиева – репл. – Не съм искала отчет за миналата година. Това действително е една стратегическа рамка, а не план. Никъде не се вижда какво прави Общината, конкретни задачи, които ще се реализират през 2014г. Община Ямбол трябва да осигури ресурсно работата по младежките дейности, а в предната точка гласувахте против предложението на г-н Калиманов.

            Бицова – дупл. – Правя разлика между рамка и план. Има включени 15 хил. лв. в бюджета точно за реализация на младежката политика на Община Ямбол.

            Калиманов – Правя предложение за отлагане на точката за следващо заседание, да се доработи и да се приеме един цялостен и пълен документ.

            Петкова – Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на г-н Калиманов за отлагане приемането на решението.

            Гласували      за – 11                        против – 17                           въздържали се – 1

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 18                        против – 7                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 18                        против – 8                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за младежта 2014г.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и да стане част от Областния план за младежта.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – ПК ОКСМД приема предложението. (протокол приложен към материалите по заседанието)

            Калиманов – Има ли кой да изпълнява тези правила?

            Славов (от място) – Има.

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 24                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Бицова – ПК „ОКСМД” приема направеното предложение със 7 гласа „За”, „Против” -1, „Въздържали се” – 1.  (приложен протокол)

            Божилова – Разисквахме предложението в нашата комисия и против бях аз, защото след като прегледах материалите обстойно, в които се вижда, че дейност имат само две читалища, и това са  читалище „Зора” и читалище „Умение”. Такава програма за развитие на читалищата трябва да има, но според мен читалищата са средища на културата, а не за акумулиране на някакви средства, независимо дали от държавна субсидия или се дофинансират от общинския бюджет. Направи ми впечатление, че има 20 000 лева дофинансиране заложени в общинския бюджет, както и 5 щатни бройки отпуснати от държавния бюджет. Оказва се, че читалища, които не развиват дейност на територията на Ямбол получават субсидирани бройки, но това се разпределя от комисията, която беше създадена със заповед на кмета на община Ямбол. Крайно време е общинската администрация и хората, които разбират от култура в града  да разберат, че субсидираните бройки се дават за дейност, а не за определена формация. По тази логика, можем да даваме бройки на всички формации на територията на Ямбол.

            Калиманов – Внимателно се запознах с материалите и мога да кажа, че е 90% преписано от 2013г. В сравнение с програмата от миналата година, където читалищата имаха приоритети и цели, в програмата за тази няма нито едно от двете посочени. Искам да направя едно предложение: В приложение 2 – дофинансирането от Общинския бюджет -  за НЧ„Съгласие – 1862” – 9000лв, НЧ „Пробуда – 1909” – 4000лв, НЧ „Зора – 1945” – 4000лв,  НЧ „Диана 1944” – 2000лв, НЧ ”Умение - 2003”– 1000лв, общо 20 000лв, които ние гласувахме по-рано. 

            Бицова – Предложената програма за развитие на читалищната дейност не е отчета, който ние в комисията ще гледаме и след това ще предложим и на Вас да разгледаме до 31 март. Факта, че някои дейности  се повтарят, а някои са доразработени показва спецификата на всяко едно от читалищата. Читалището си е една типично българска институция и Закона за народните читалища, много добре регламентира тяхната дейност. Функциите на общините са залегнали в чл. 23 от ЗНЧ гл. 4 -  Имущество и финансиране. Предвидените средства за читалищата се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на съответната община. Комисията е разпределила държавната субсидия и общинската, с един глас на Община Ямбол и със съгласието на председателите на всички читалища на територията на града. Това са предложили председателите на читалищните ръководства и настоятелства като своя програма. Аз мисля, че всяко читалище има своята специфика и се е утвърдило в града. Според мен средствата са разпределени по целесъобразност, така че аз подкрепям програмата.

            Божилова – реплика – Г-жо Бицова, Вие ми говорите за комисията, която е от общината, но има писмо, което е от Министерството на културата. Това са оправдания, че ЗНЧ дава право на комисия да разпределя парите между читалищата, не е съвсем така. За първа година се получава такова писмо от Министерство на културата и всички общини са се съобразили с това писмо. Оказва се обаче, че единствено на територията на Ямбол не се съобразяваме и се прави коренно ново разпределение. Въз основа на това да се изпратят данните за читалищата със субсидирани бройки, това се прави на база отчетите, които МК получава от общинска администрация. Не може Министерството да прецени, че  точно три читалища имат някаква дейност и могат да бъдат субсидирани и едно от тях да не може да си получи бройката от държавата. След като комисията разпределя средствата между читалищата, тогава имам въпрос по какви критерии е работила самата комисия?

            Калиманов – Ако беше комисията по-важна от нас, нямаше да се опира до нас да взимаме решение. Моля не подвеждайте колегите, ние сме над комисията, не тя над нас.

            Бицова – дупл. – За мен закона е по-важен от каквото и да е писмо, така че се позовавам на чл. 23, който казва, че средствата от държавния и общински бюджет  се разпределят от комисия между читалищата. Комисията ги е разпределила по този начин и го е направила. Няма случай, в който Министерството да постанови на общините да разпределят конкретни бройки. Искате да кажете, че читалище  „Съгласие” като няма субсидирана бройка, няма дейност в града? Читалищата, които не са получавали субсидирана бройка според Вас не са работили в града ли? Има читалище „Тракийска лира” и не виждам, защо трябва да бъде ощетено. По повод, че подвеждаме Вас и гражданите на Ямбол – не съм съгласна. Това до сега не съм го правила, а и читалищната програма за развитие не е заблуждение.

            Илев – Наистина има такова писмо от Министерството на културата и аз съм го виждал с определени читалища, които да получат субсидия. Имам информация за читалище „Тракийска лира”, където има ансамбъл за народни танци.

            Банков - Колеги, прави ми впечатление, че има някакво субективно разпределение на средствата. Имам предложение за няколко читалища, читалище „Диана”  да има от 1,5 на 2 субсидирани бройки, читалище „Умение” да има от 1,5 на  2 субсидирани бройки, а „Тракийска лира” от 2 да станат на 1 субсидирана бройка. Мисля, че така ще се получи по-справедливо.

            Костов – репл. - Има комисия назначена от кмета, които са компетентни и са предложили това разпределение, аз бих се съгласил с тях. Относно писмото от МК, което противоречи със закона, като това не е първия път министър от Тройната коалиция да си позволява такова нещо. Аз бих се доверил на комисията, отколкото на Министерството или тук на коляно направеното разпределение от г-н Банков. Апелирам всички да приемем та,ка както е направено разпределението.

            Банков – дупл. - г-н Костов явно не разбирате за какво става дума. Аз мисля, че това което са дали на Ямбол не е малко. Ако администрацията до 1 юни не направи необходимите стъпки ще загуби и тези пари. Аз изхождам от това, че трябва да има читалища, трябва да има дейност, за това нека да си остане бройката на читалище „ Тракийска лира”. Това е субсидия, която ДБ дава. Критериите са дейността, обхвата и на тази база да им дадем на хората. Комисията също има своето становище, но в крайна сметка ние гласуваме и утвърждаваме.

            Петкова -  Има две предложения за промяна в проекторешението, Първото предложение е на г-н Калиманов  за промяна на прил. 2 за читалище  „Диана-1944” сумата да стане от 1000 на 2000лв. и  на читалище  „Умение” 1000лв,  и общата сума 20 000лв.  Моля, гласувайте предложението на г-н Калиманов.

            Гласували      за –  12                                   против –        17                    въздържали се – 1

            Не се приема.

            Подлагам за гласуване предложението на г-н Банков. В прил.1 -  на НЧ „Диана – 1944” от 1,5 да стане на 2 бройки, на НЧ „Умение – 2003” да стане от 1,5 на 2 бройки и на НЧ „Тракийска лира – 2012”  да стане от 2 на 1 бройка. Моля, гласувайте предложението.

            Гласували      за – 12            против – 15                           въздържали се – 3

            Не се приема.

            Подлагам на гласуване проекторешението по 6 точка от дневния ред.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 5                                  въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с поименния вот? Няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014 година.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка ІV клас с брой ученици под минималния - 15, през учебната 2013 / 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по предложението.

            Бицова -  Комисията приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Тропчева -  Предполагам, че сте се запознали с материалите. Предлагам, да гласуваме за отпускане на допълнителни средства за паралелката с по-малко ученици. Искам да кажа нещо, което е в унисон с това и всичко добро, което правим за нашият град и това е проекта за енергийната ефективност за 6-те училища. Във връзка с това е и създаването на ОДЗ „Свобода”, както и увеличаването на средствата  на децата в детските градини.

            Петкова – Не сте по същество и Ви отнемам думата.

            Калиманов -  До кога ще продължаваме да дофинансираме нещо, което е одобрено от първия учебен ден. Аз предлагам децата да се разпределят в други училища.

            Бицова - репл. – Призовавам Ви да подкрепите дофинансирането. Всъщност ние наказваме децата, ако откажем дофинансиране. Има ред причини за маломерността на паралелката, така че според мен трябва да отпуснем тези средства.

            Сулева -  Искам да разсня защо да я  дофинансираме тази паралелка. Децата са от дома за деца и юноши. Причината е едно дете, което е преместено и за това се налага да се дофинансира паралелката.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на вносителя. Моля гласувайте.

            Гласували      за – 30            против – 1                                  въздържали се – няма

            Приема се.

            Костов - процедурно предложение – Нека заседанието да бъде водено по еднакъв начин към всички съветници. Обясненията на г-н Банков по други точки бяха не по точката и г-жа Сивкова обясняваше своя отрицателен вот повече от 10 мин, не им се направи забележка.

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12. 2000 г. на МОН дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка ІV «а» клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2013/2014 година в ОУ «Хр. Смирненски», гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2013/2014 година ще се  осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно наименуване на улица в град Ямбол на името на д-р Калина Карадимова.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев -  Комисията ТУТЕ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 31            против – няма                           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

            РЕШИ:

           

            Наименува улица в Централна градска част, успоредна на улица „Г. С. Раковски” която започва на изток от ул. „Стефан Караджа”, на север пресича ул. „Васил Априлов” и ул. „Хан Кубрат” и  завършва на запад до подлеза на ул. „Преслав” - ул. „д-р Калина Карадимова”

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на подземен електропровод и ПП за уличен водопровод и отклонение за ПИ 87374.73.747, одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев -  Комисията ТУТЕ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 29            против – 1                                 въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „ЗЛАТЕКС” ООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и одобрява задание за проектиране на:

- Подробен  устройствен  план - Парцеларен план на трасе на подземен електропровод за поземлен имот /ПИ/ 87374.73.747 по кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.73.649 - земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път;

-  Подробен  устройствен  план - Парцеларен план на трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ 87374.73.747 по кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.69.644 - територия на транспорта, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване - за местен път и ПИ 87374.73.649 - земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция", кв.144 по плана на Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Захариев -  Комисията ТУТЕ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27            против – няма                             въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с поименния вот? Няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ І „за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция”, кв. 144 по плана за регулация на града – Промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разсрочване на задължения на "Ямбол Бизнес Център България" ЕООД за данък върху недвижимите имоти и така битови отпадъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – Комисията гласува - За - 3, Против – 1, Въздържали се -  2 (приложен протокол)

            Димов – Считам, че така направеното предложение на „Ямбол Бизнес Център България” не трябва да го одобряваме. От 2012 година общината се е лишила от 290 000 лева. Както знаете, всеки гражданин, който не си плати в срока се дава на съдия изпълнител. В тяхното искане се пише, че това е единствения начин да си платят задълженията без да застрашат дейността си. Това според мен е лош мениджмънт. Приканвам Ви да не го одобряваме. Общината трябва да си вземе парите по всеки един начин, те трябва да си плащат както всички други.

            Костов – репл. – Аз по принцип съм съгласен с вашите аргументи, но тук ни се предлага приличен погасителен план. Плана е за 12 вноски. Мярката, която вие предлагате не я изключвам, но нека дадем тази възможност на дружеството и ако не го спази, ще предложа това, което вие казахте.

            Димов – Г-н Костов категорично не съм съгласен. Забележете това е за  период от 2011 до 2013 г. и за това време никой от компанията не е направил нищо за да си плати задълженията. Ние не сме благотворителна служба. Вие очаквате за 1 или 2 месеца да стане това плащане ли, това няма как да стане.

            Марчева – Колеги, аз предлагам да приемем предложения план, защото вече са събрани една част от тях. Нека да го приемем, защото дружеството няма как да не го изпълни както е описано в самото предложение с активите, които има.

            Димов – По информация, която съм получил мисля, че няма да вземем и един лев, тъй като дружеството  върви към фалит.

            Петкова –Подлагам на гласуване   Моля гласувайте точка първа от проекторешението:

            Гласували      за – 16            против – 10                               въздържали се – 5

            Приема се.

            Миланов – Предлагам   прегласуване на първа точка

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Миланов.

            Гласували      за – 20            против – 10                               въздържали се – 2

            Приема се.

            Петкова - Подлагам на прегласуване точка първа от проекторешението:

            Гласували      за – 18            против –        9                          въздържали се – 4

            Приема се.

            Петкова - Подлагам на гласуване точка втора от проекторешението

            Гласували      за – 18            против –        10                        въздържали се – 4

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.4, ал.7 и чл. 9а, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси

  1. Разсрочва задълженията за Данък върху недвижимите имоти в размер на 146 950 /сто четиридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет/ лв. към 04.02.2014г., за период от дванадесет месеца по 12 246 /дванадесет хиляди двеста четиридесет и шест/ лв. месечно, считано от 01.03.2014г.
  2. Да се издаде разрешение от кмета на община Ямбол за разсрочване на задължения за Такса битови отпадъци в размер на 149 724 /сто четиридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири/ лв. към 04.02.2014г., за период от дванадесет месеца по 12 477 /дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем/ лв. месечно, считано от 01.03.2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат, Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за –  21           против –        2                          въздържали се – 6

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

            1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение № 1, Приложение № 1 A;

            1.2. Жилища за продажба по Приложение № 2, Приложение № 2 A;

            1.3. Ведомствени жилища по Приложение № 3;

            1.4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3 A;

            1.5. Резервни жилища по Приложение № 4;

 

 

            Костов – Предлагам чрез електронната система да уточним кворума в залата.

            Петкова -  Колеги, поставете си картите и натиснете произволен бутон.

            Системата показва  31 съветника, 1 не е гласувал - Милен Томов отс. от залата.

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – Комисията ОИКДОУ приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване първа точка от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29            против – няма                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения? Няма.

            Приема се.

            Петкова - Подлагам на гласуване втора точка от проекторешението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за –  30           против – няма                           въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.12, ал.1 от от Закона за общинската собственост и решение по т.12 на 16 заседание на ОбС Ямбол от 19.12.2012 г. предоставя безвъзмездно за управление на ОДЗ „Свобода”, Булстат 000964625, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Арександър Стамболийски” № 78 имот ПОС:

Поземлен имот  87374.540.159 по КК на град Ямбол, с площ 2781.00  кв.м., находящ се на ул. „Александър Стамболийски” № 78, гр. Ямбол, заедно с Масивна  сграда- детска градина, строена  1976 г. и представляваща  едноетажно и двуетажно тяло с топла  връзка:  двуетажна сграда с идентификатор 87374.540.159.2 (Сутерен - със ЗП- 343.83 кв.м. , І  и ІІ етажи, всеки със ЗП- 364.75 кв.м.); едноетажна сграда с идентификатор  87374.540.159.3 (кабинети),  със ЗП- 72.00  и едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.540.159.1, строена 1948 г. със ЗП- 92.00  кв.м., подробно описан в АОС 1387/19.04.2007 г.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на ОДЗ „Свобода”, Булстат 000964625, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 78 за новооткрития филиал част от имот ПОС, актуван с АОС № 1785 от 16.05.2013 г., находящ се  в гр. Ямбол,  ж.к. „Г. Бенковски” № 400, а именно:

- част от първи етаж от сграда с идентификатор 87374.521.75.12, където са разположени: помещения за 1 яслена група (със самостоятелен вход); помещения за 1 градинска група и административна част (кабинет на директора, методичен кабинет, лекарски кабинет)

            - втори етаж от сграда с идентификатор 87374.521.75.12 по КК на град Ямбол, където са помещения за 1 градинска група, физкултурен салон със склад и WC и машинно помещение, всичко с площ 357.00 кв.м., както и кухня с всички нейни помощни складове и подготвителни, котелно помещение с външен вход, трапезария, склад за инвентар, съблекалня за персонала със сервизни помещения, всичко с площ 397 кв.м. разположени на ниво – 2.90 м.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отмяна на решение по т.2 на 30 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 17.01.2014г. и обособяване на сгради (част от имот ПОС), в съответствие със ЗУТ в подходящи за отдаване под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - Комисията  ОИКДОУ  приема предложението с корекцията към него. (приложен протокол)

            Георгиева – Още миналия път подчертах, че предложението  е в  нарушение  на ЗУТ. Администрацията беше подготвила материала въз основа на искането на директора на ОУ „Димчо Дебелянов”, дори беше посочила предмета на дейност на три помещения и то производствена. Кметът Славов подписва материала като вносител, и днес на 14 февруари същия материал се внася с корекция, тъй като решението на ОбС било незаконосъобразно. Как се чувствате? Разбира се, ние не сме специалисти, имахме сигнали за съмнение и въпреки всичко гласувахме. Станах тук, за да си кажем, че трябва  много да внимаваме и да се слушаме като говорим, защото такива грешки ни карат да изглеждаме нелепо. Към кмета имам само едно обръщение - дефектите на общинската администрация, могат да се препишат и като дефекти на лидера.

            Миланов -  Г-жо Георгиева това изказване не беше по тази точка, а беше по точката от предишното заседание.

            Сивкова – Г-н Славов това решение предния път го мъчихме, защото някой не си беше свършил работата и сега продължаваме да го мъчим, защото пак някой не си е свършил работата. Тези решения, които се предлагат моля, да бъдат преглеждани от юристи. С втората точка ни се предлага, по силата на закона за общинската собственост, ние да вземем решение, че сме съгласни да се промени предназначението на тези сгради съгласно ЗУТ, в сгради с конкретно стопанско предназначение, но какво е то?  Дава се право и се упълномощава  директора да предприеме необходимите действия. За да се промени предназначението по ЗУТ трябва функциите да се прехвърлят на възложителя по ЗУТ, на съответното лице. В основанието не фигурира члена от ЗУТ, на базата на който можем да направим нещо. Искам да кажа, че това което трябва да се приеме, то не може да бъде приложено. Директора не може да направи това, тъй като няма права на възложител по ЗУТ. Поради, което аз много моля, ако наистина искаме нещо да се случи с тези сгради, да се вземе едно коректно решение. Въз основа на това правя предложение да отложим вземането на решение по тази точка за следващото заседание.

            Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова. Моля гласувайте:

            Гласували      за – 12            против – 14                   въздържали се – 6

            Не се приема.

            Петкова - Подлагам на гласуване първа точка от  проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – 8                     въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Петкова - Подлагам на гласуване втора точка от  проекторешението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 18            против – 9                     въздържали се – 3

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Н. Ганев – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  отменя решение по т.2 на 30 заседание от 17.01.2014 г. за отдаване под наем на обособена част от работилница с площ 22.00 кв.м., находяща се в имот публична общинска собственост - ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 84 /10.11.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м.  – 34.76 лв., без ДДС

      2. Предмет на дейност – съгласно предназначението на сградите в АОС.

      3. Срок на отдаване – 3 години.

      4. Депозит:

        ­­-  обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м. – 210 лв”

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие сградите, които не се използват за учебни цели или необходимостта от тях е отпаднала, описани в АОС 84/10.11.1999 г. да бъдат преустроени според изискванията на Закона за устройство на територията в сгради с конкретно стопанско предназначение, преди да бъдат отдавани под наем съгласно чл.14а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол. Упълномощава директора на ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол да извърши необходимите действия.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - Комисията  ОИКДОУ  приема предложението. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 23            против – няма                           въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Папашимов – Гласувах „за”.

           

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка цени от лицензиран оценител за добита дървесина на територията на Община Ямбол:

2. Начална тръжна цена:

3. Депозит за участие в търга - 30.00 лв., без ДДС който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

4. Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

           

            Петкова - Правя процедурно предложение за продължаване работата до края на дневния ред без почивка. Има ли противно мнение? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                      против – 4                        въздържали се – няма

            Приема се

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - ПОС - СК "Г. Дражев" на сдружение "Тенис клуб Ямбол 2005".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Славов – Вече имаме такъв прецедент в действията на ОбС, когато гласувахте отдаването за 10 годишен срок построяването на детската площадка  в к-с „Златен рог”. Тези тенис кортове се ползват от единствения лицензиран тенис клуб в общината и след полученото искане от тяхна страна, което предполага и облекчаване и бюджета на общината, защото всичките разходи ще си ги поема клуба, ние направихме това предложение. Надявам се да го приемете.

            Захариев – Искам да кажа, че аз няма да гласувам, тъй като съм член на управителния съвет. Призовавам Ви да гласувате това решение, защото знаете в какво състояние са били кортовете преди да бъдат стопанисвани от „Тенис клуб Ямбол”

            Правя предложение да гласуваме проекторешенията анблок.

            Петкова -  Предлагам на гласуване предложението на г-н Захариев.

Гласували      за – 23                      против – 2                      въздържали се – 5

Приема се.

            Миланов - Комисията  ОИКДОУ  приема предложението. (приложен протокол)

Йоргова – Аз съм за предложението. Искам да кажа, че има една грешка, която трябва да се поправи. Във втора точка на решението чл. 12, ал.1 от ЗОС гласи:  Имотите и вещите общинска собственост се предоставят безвъзмездно на юридически лица и звена  на общинска  бюджетна издръжка, което не е приложимо в случая. Би трябвало да отпадне.

Петкова - Подлагам на гласуване предложението на г-жа Йоргова.

Гласували      за – 24                     против – 1                      въздържали се – 3

Петкова - Подлагам на гласуване анблок трите точки от  проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                    против – 2                         въздържали се – 3

Има ли несъгласни с поименния вот? Няма.

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Отнема от управление и ползване от договора с ОСК ”Тунджа” – Ямбол части от имот- публична общинска  собственост Спортен комплекс „Георги Дражев”, а именно:

- тенис кортовете и прилежащата инфраструктура (съблекални, бани, сервизни помещения, треньорски стаи, възстановителен център и други) . Частите от комплекса: Тревно футболно игрище, Игрище за футбол с изкуствена настилка и естрадата (целият район на бившето лятно кино) остават предоставени за ползване на ОСК ”Тунджа”.Ямбол.

         2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1, чл.49, ал.1 и чл.50, ал.1 от ЗФВС, чл.95 от Правилника за прилагане на ЗФВС и чл. 15, ал.2, т.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя  на Сдружение „Тенис клуб Ямбол-2005” - Ямбол безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора, следните части от имот, публична общинска собственост, спортен комплекс „Георги Дражев” с АОС № 600/21.05.2002г., а именно:

         Тенис кортовете и прилежащата инфраструктура (съблекални, бани, сервизни помещения, треньорски стаи, възстановителен център и всички други изградени и подобрени помещения и съоръжения), с изключение на обект Кафе-аперитив, находящ се на територията на комплекса, с фиксирани граници, определени със схема, изготвена от Общината.

            Срещу това безвъзмездно право на ползване клубът се задължава в периода на ползване да инвестира средства в базата, с цел привеждането и във вид, отговарящ на всички съвременни изисквания, в т.ч.:

-         поддържане на тренировъчната база на тенис центъра и прилежащата инфраструктура

-         изграждане на стена за тенис тренировки

-         предоставяне в определен график ползването на базата безвъзмездно на училища и желаещи да спортуват граждани

-         инвестиране в оптимизиране на осветителната и поливна системи

-         инвестиране в изграждането на други съоръжения, спомагащи нормалното протичане на учебно-тренировъчната и състезателната дейност в комплекса.

-          да прехвърли на името на клуба партидите към EVN и ВиК и да заплаща  разходите за вода, електроенергия и всички други такси и консумативи, произтичащи от ползването на базата.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише договор със „„Сдружение Тенис клуб „Ямбол-2005”” – Ямбол съгласно решението от т.2 .

 

 

           

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на анекс към договор с ОСК "Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

      Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Миланов – ПК ОИКДОУ  приема направеното предложение. (приложен протокол)

Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 21                    против – 6                         въздържали се – 1

Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише анекс към сключен с ОСК ”Тунджа” –Ямбол Договор № 3385/23.11.2011г., чрез който да се договори следното:

ОСК „Тунджа” да прехвърли на свое име партидите към ВиК, EVN и Булгаргаз на спортните обекти описани в Раздел I, т.2, А, Б и Г и да заплаща консумативните разходи за вода, ел.енергия, природен газ свързани с ползването на спортната база, като разходите за консумативи заплатени от Община Ямбол в периода от 01.01.2014 г. до датата на прехвърляне на партидите към ВиК, EVN и Булгаргаз на името на ползвателя, да се приспаднат от годишната субсидия определена за 2014 г.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на „Асоциацията по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 17 март 2014г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

Захариев – Комисията ТУТЕ приема предложение с 5 гласа „За” и 1 „Против”.

Илев -  Правя процедурно предложение да се гласува анблок.

Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение на г-н Илев.

Гласували      за – 22                   против –  7               въздържали се – 2

Приема се.

Банков – Не знам по каква целесъобразност кмета е гласувал против на предното заседание. Кой определя целесъобразността? Комисията какво имат предвид с тази целесъобразност, запознати ли са с този план? Предлагам да се гласува със „За”, а не по целесъобразност.

Миланов – репл. – В предложението на г-н Банков имаше истина и едно безмислено предложение. Той е „За”, а аз съм „Против”, Вие на какво мнение сте?

Костов – репл. – След като и вие не сте запознати, как решихте да се гласува „За”. Г-н Славов е втори мандат кмет,  така че може да реши по целесъобразност да се вземе решение.

            Банков – дупл. – Колегите от комисията, след като е съгласуван бизнесплана, трябваше да дадете някаква информация, ако имате такава.  Предлагам да гласуваме дали кмета да гласува „За”, „Против” или  „Въздържал се”.

            Славов – Аз бях единствения кмет, който беше чел детайлно и за това бях против. Основния факт, поради който гласувах против беше, че ние имаме сключен договор със ВиК дружеството като асоцииран партньор за реализирането на водния цикъл, канализация на Каргона и пречиствателна станция. По силата на анекс към договора, който е подписан между общината и ВиК дружеството като такъв партньор. По силата на анекса ВиК дружеството се задължава да финансира изграждането на водопровода по улица „Индже Войвода”. Като разходи, които не са признати от управляващия орган на оперативната програма, която ни финансира, но са задължителна част от проекта и без реализирането на този водопровод и сградните отклонения, няма как да бъде реализиран проекта за канализация на Каргона. Финансирането на тази част е приблизително 300 000лв.

            Цялата инвестиционна програма на ВиК дружеството в предното предложение на бизнес плана както и в сегашното е 200 000 лв. Първо, че ми се струва безкрайно малко това число, при тези нужди, които излизат постоянно, свързани с подмяна на улични настилки, тротоари, ремонт на централна градска част, което предстои. ВиК дружеството трудно успява на това темпо да се справи. Надявам се да не се проваляме поне там, защото няма логика и няма да предприемаме асфалтиране или ремонти на улици, ако отдолу поне не е сменен водопровода. Към настоящия момент се движим долу-горе в синхрон. Тези средства обаче, не са достатъчни за тези инвестиции и ремонтни дейности, които се извършват. Ако ВиК дружеството не включи това свое съфинансиране в този бизнес план, то тогава няма да бъдат осигурени от ВиК дружеството. Декември месец съм помолил шефа на ВиК дружеството да включи тази инвестиция и ако това не бъде направено, тогава тук ще трябва да гласувате още 300 000 лева допълнително в бюджета. Нямам идея от къде ще ги вземем. Може би ще направим по-малко улици, училища и каквото и да е друго. Ако имам отрицателен отговор на шефа на ВиК дружеството аз пак ще гласувам против, защото решението по целесъобразност означава  точно това, да се съобразим със всички последствия от взетото решение. Водопровода на улица „Индже Войвода”, ако  не се финансира от ВиК дружеството, ние няма да можем да получим финансирането по проекта. Не виждам драма в предложението да бъда упълномощен с гласуване  по целесъобразност. В крайна сметка Вие вземате решението.

            Сивкова – Когато областния управител прави предложение за участие в заседания на тази асоциация, с писмото, което той изпраща, изпраща и материали, които трябва да се разгледат, така че по всяка вероятност вие имате материалите за да разгледате бизнес плана. Разбирам, че срока е много кратък, но можеше да бъде прочетен и да се намерят тези неща, които ни засягат. Мен примерно от предния път доста ме притесни цената на пречистване, която ще бъде наложена на нашите съграждани. Аз смятам действително, че трябва да се отива на тези сериозни заседания с ясна позиция. Т.е. преди заседанието на ОбС да сте си направили изводите и на нас тук да ни кажете вашите съображения. Това е моето лично мнение по въпроса и да се знае, кое ни притеснява, кое не ни притеснява, „За” – защо да  се гласува, „Против” – защо, „Въздържал се” – защо? По начина, който предлагате по целесъобразност звучи така сякаш е едно индивидуално решение само на кмета. Трябва да има точна и ясна позиция. Председателят е казал, че в асоциацията по ВиК се отива с позиция и мандат, които са одобрени от ОбС, ние не трябва да се примиряваме и да хвърляме нещата по най-лесния начин на кмета да гласува по целесъобразност. Аз искам да знам тук предварително, какво ние ще защитаваме там като позиция.

            Костов – репл. – Г-жо Сивкова, аз мисля, че кмета беше достатъчно ясен какво точно означава по целесъобразност и при какви обстоятелства да се гласува „За” и „Против”. Чухме и позицията на г-н Банков, който счита, че трябва да се гласува „За”. Съвсем нормално е г-н Славов да гласува против, ако това което ние искаме не е включено. Относно позицията, която вие изразявате е позиция на БСП. Явно БСП иска да се гласува „За” независимо от интересите на Ямбол и ако това „За” означава едни 300 000 лева повече от данъците на нашите съграждани, явно че вие сте съгласни с това.

            Димов – Аз предлагам да подкрепим кмета, защото той за това е кмет да си носи отговорността. Лично на мен не ми се вярва и не искам да го повярвам, че той няма да защити интересите на общината по проекта във водния цикъл за Каргона. Моето предложение е да го подкрепим, а той да действа според обстоятелствата.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков.

      Гласували      за – 5                   против – 21                           въздържали се – 3

            Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване второто предложение на г-н Банков. Да се гласува решението на кмета да бъде със „Зa”, „Против” и „Въздържал се”.

      Гласували      за – 3                   против – 20                      въздържали се – 5

      Не се приема.

            Петкова – Подлагам на гласуване анблок трите точки по проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 21                    против – 2                         въздържали се – 5

Има ли несъгласни с поименния вот? Няма.

Приема се

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Съгласува мандат на кмета на Община Ямбол – Георги Славов за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.03.2014 г. при следния дневен ред:

 

Точка 1. Вземане на решение  за съгласуване на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол.

 

Точка 2. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „АСОЦИАЦИЯ по В и К - ЯМБОЛ" за  2013 г., възложен с договор № ФС0407/0034 от 25.11.2013 г.

 

Точка 3. Разни.

 

2. При невъзможност кмета на община Ямбол да вземе участие в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.03.2014 г., представител на община Ямбол да бъде упълномощения със заповед за заместване заместник кмет на община Ямбол.

 

3. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.03.2014 г.:

 

По Точка 1. Вземане на решение  за съгласуване на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - Кмета на общината гласува по целесъобразност.

 

По Точка 2. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „АСОЦИАЦИЯ по В и К - ЯМБОЛ" за  2013 г., възложен с договор № ФС0407/0034 от 25.11.2013 г.- Кмета на общината гласува по целесъобразност.

 

По Точка 3. Кмета на общината да прави предложения, изказва становища и гласува по целесъобразност.

 

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева