ПРОТОКОЛ № ХХХІІ

 

           

            Днес, 30.04.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10056/24.04.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Милчо Начев.

            На заседанието присъстваха Георги Славов – кмет на община Ямбол, Илиана Бицова – зам.-кмет на община Ямбол.

В 9:00 часа присъстваха 33 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и второто заседание на Общинския съвет.  Чете Решение № 226-МИ/2018 на ОИК ЗА предсрочно прекратяване пълномощията като общински съветник на Юсеин Хасан Ахмед и обявяване за избран Юсеин Мехмедов Юсеинов. (приложено към материалите по заседанието) Новоизбраният общински съветник положи клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Председателя запозна съветниците с Решение № 89/13.04.2018 по адм. д. № 21/2018 на ЯАС по жалба срещу Решение на ОбС № ХХVІІІ-1/29.12.2017г. (приложено)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно закупуване на имот, собственост на "Екобулпак" АД, находящ се в землището на с. Хаджидимитрово, Община Тунджа, Област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Чумерна" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за обект на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 87374.512.236 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно на водна помпа от ДЯ "Мечо Пух" на ДГ "Пламъче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Спортни имоти" при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Утвърждаване класиране на проведен конкурс за възлагане управлението на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

20.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ  XVI–8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол и др.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

24.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред.

Георгиева - Правя предложение за промяна в поредността на точките, които ще разглеждаме днес - на 32-рото заседание на ОбС – Ямбол, а именно: Т.7 от дневния ред да стане т.2, т.8 от дневния ред да стане т.3, т.2 от дневна ред да стане т.4.

След предлаганото пренареждане, останалите точки да вървят по реда, по който са предложили в проекта за дневен ред.

Ибришимов – Няма други предложения, Имате думата за мотивация.

Георгиева - Направеното от мен предложение кореспондира с логическата връзка между трите точки с проекти за решения. Считам, че първо е редно да разгледаме проектното предложение по ОП „Околна среда" за кандидатстване за финансиране за компостираща инсталация, което не се съмнявам, че единодушно ще одобрим. След това да разгледаме предложението за закупуването на имот, на който да се изгради такава компостираща инсталация. И ако ОбС одобри закупуването, тогава да променяме бюджета на Ямбол в тази посока. Иначе, излиза, че променяме бюджета, без да имаме взето официално решение на ОбС по двете предходни точки. Излиза, че всичко е предварително предрешено. Което е неуважително към всеки отделен общински съветник и към колективния орган на самоуправление като цяло. Позволявам си да Ви напомня, че в нашия Правилник съществува чл.13.2, в който е записано, че председателят на ОбС свиква Председателския съвет за консултации по изработването на проекти за дневен ред на заседанията на ОбС. За съжаление, от началото на мандата не сте свиквали такъв, което е в ущърб на работата на ОбС и пренебрегване на правилника. Може би днешното ми предложение за промяна на поредността на точките нямаше да се случи в зала, ако свиквате Председателския съвет.

Напомням Ви също така, че съгласно чл.27, ал. 6 от ЗМСМА, председателят на ОбС изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, койито се разгласява на населението. Такъв също от началото на мандата не сте предложили.

И последно, на 12.03.2018 год. общински съветници от БСП внесохме в ОбС - Ямбол Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол. Този проект още не е публикуван на интернет-страницата на община Ямбол, което е възмутително и води до дискредитиране на Вашата длъжност. Настояваме за компетентност, принципност и последователност в ръководенето на работата на ОбС и за стриктно спазване на Правилника. Настояваме за ваше надпартийно поведение. Поведение, което обединява всички тук присъстващи, а не ни разделя.

Ибришимов - Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Георгиева за промяна на дневния ред.

Гласували      за – 15            против – 16                           въздържали се – 2

Не се приема.

Подлагам на гласуване второто предложение на г-жа Георгиева за промяна на дневния ред.

Гласували      за – 12            против – 18                           въздържали се – 3

Не се приема.

Подлагам на гласуване първото предложение на г-жа Георгиева за промяна на дневния ред.

Гласували      за – 12            против – 18                           въздържали се – 5

Не се приема.

Ибришимов - Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 25            против – 2                             въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно закупуване на имот, собственост на "Екобулпак" АД, находящ се в землището на с. Хаджидимитрово, Община Тунджа, Област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Чумерна" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за обект на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 87374.512.236 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно на водна помпа от ДЯ "Мечо Пух" на ДГ "Пламъче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Спортни имоти" при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Утвърждаване класиране на проведен конкурс за възлагане управлението на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

20.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ  XVI–8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол и др.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

24.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Георгиева - Тази година, ямболската общественост чества 50 годишен юбилей на камерен оркестър „Дианополис". В онези далечни години, които често несправедливо биват отричани, е възникнала идеята за създаване на професионален музикален театър в града ни - с камерен щрайх състав, духов оркестър, балетно студио и вокално студио. Първо е съдаден камерен щрайх-квартет в Ямбол. После, с помощта на Главна дирекция „Българска музика" квартетът се трансформира в камерен ансамбъл „Дианополис", с който всички ние сме израснали и приемаме като задължително присъствие на културната територия на Ямбол. Благодарение на ансамбъла започват и Празниците на камерното хорово изкуство в България - сега техен приемник са музикалните празници „Златната Диана" - един безапелационен културен форум за български и чуждестранни изпълнители, за духовността на ямболци. Важно е отбележим, че и преди началото на прехода, и държавата, и община Ямбол са вложили енергия и  средства, за да има в Ямбол такъв ансамбъл. След промените, всички местни администрации, независимо от трудностите, не позволиха закриването на „Дианополис". „Дианополис" е на всички ямболци. Защото в противоречиви времена, когато много ценности загубиха смисъл, камерната музика в Ямбол бе съхранена. „Дианополис" присъства в културата на Ямбол много лично, много характерно. Няма да е пресилено да кажем, че оркестърът създава духовни, културни хоризонти. В него, през годините са работили редица музиканти - и от Ямбол, и гостуващи артисти. Всички тези хора са свързани с духа на нашия град, незвисимо, че идват или си отиват. Те правят изкуство с талант, любов и душа. Нужно е да отбележим и голямата заслуга на Красимира Султанова за съхраняването на „Дианополис", за привличането на известни гост-творци и диригенти.

Пожелаваме им да продължават да внасят новаторска вълна в културата на Ямбол.

Голямата награда за „Дианополис" е не само респект към миналото и настоящето на оркестъра, но и мотивация за неговото още по- впечатляващо бъдеще.

За групата на БСП е чест и привилегия да гласуваме за удостояване с Наградата на Ямбол за 2018 год. Камерен оркестър „Дианополис" за изключителен принос в развитието на културния живот на Ямбол.

Славов – Радвам се, че в един от редките случаи, когато има нещо позитивно и хубаво, и групата на БСП ще подкрепи предложение, което кмета на гр. Ямбол е направил. Радвам се и на анализа, който се направи. Не мога да приема и затова станах. Тази дребна закачка, че това нещо е стартирало във времето, което някои не признават. Това време, в което БКП и БСП е управлявало е история, то е реалност и не се признават очевадните и явни деформации на БКП и БСП в това време, а не всичко онова хубаво, което се е случвало по онова време. Недейте бута хората пак към разделение и в единствената хубава точка, която касае целия град и която касае наградата, пак се опитвате да вкарвате разделение, не е редно и не е хубаво. Благодаря ви все пак, че подкрепихте предложението. Искам само да споделя, че с благодарност със стара дата към всички колеги в годините назад, които са подкрепяли и поддържали ансамбъла, с благодарност към ОбС през последните 11 години, в които и с ваше решение последните три, в бюджета осигуряваме средства за поддръжка на оркестъра, защото той е на 100% общинска издръжка, един от малкото в държавата, една от малкото общини, която продължава да си позволява да съхранява, това което в годините е унаследила и съм изключително радостен, че във времето , в което аз стъпих като кмет 2007 г. и досега успяхме да създадем един уникален продукт и за държавата. Празниците „Златната Диана“ и особено последните няколко години, където пак заедно и с ваша помощ имаме възможност да се радваме на много сериозно присъствие на музиканти  от световна величина и респект към нашия оркестър от всички ямболии, от всички, които имат отношение с класическата музика. Не само факта, но и благодарение на него, затова че начело с оркестъра са стояли само сериозни имена, включително и във времето, в което и аз като кмет съм имал възможност да съдействам, това са хората Николай Султанов, който аз заварих като диригент на оркестъра, Илияна Илиева, Левон Манукян и към настоящия момент маестро Константин Илиевски. Надявам се, че и занапред оркестъра ще върви по начин, по който всички искаме и ще носи славата на Ямбол, както и ще бъде един от културните стожери и центрове за града ни.     

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с Наградата на Ямбол за 2018 г.  Камерен оркестър „Дианополис“- Ямбол   за изключителния принос в развитието на  културния живот на Ямбол и по повод 50-годишния  юбилей.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2018 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Петкова – ПК ЗСДСИ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 19, ал. 2 и ал. З от Закона за социално подпомагане и чл. З6б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2019 г.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2019 г. в 14–дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 във връзка с ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Кремъкова – ПК ОСМД приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 35                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства самостоятелно с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г., с референтен номер на процедурата BG161M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно закупуване на имот, собственост на "Екобулпак" АД, находящ се в землището на с. Хаджидимитрово, Община Тунджа, Област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 7                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, Чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, и Чл.3, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.      Дава съгласие за извършване на сделка по закупуване на недвижим имот, представляващ УПИ II 300, с площ от 8 000 кв.м. разположен  западно от Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, “Тунджа“ и Стралджа, в землището на с. Хаджидимитрово, община „ Тунджа“, област Ямбол, с отреждане „За производствено складова дейност, предварително третиране на отпадъци с неопасен характер“ от собственика, „ Екобулпак“ АД, ЕИК 131271470, със седалище и адрес на управление град София, община Столична, кв. „Борово“, ул. „Дечко Йорданов“ № 64, представлявано от Прокуриста – г-н Георги Славчев.

2.      Одобрява цена в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лв., без ДДС, равна на  96 000 (деветдесет и шест хиляди) с ДДС, на имот УПИ II 300, с площ от 8 000 кв.м., в землището на с. Хаджидимитрово, община „ Тунджа“, област Ямбол, с отреждане „ За производствено складова дейност, предварително третиране на отпадъци с неопасен характер“, на която да бъде извършена сделката по закупуване от собственика на имота.

3.      Упълномощава Кмета на общината да извърши последващи действия по закуването на имота.

 

 

Стоев – отр. вот – Гласувах отрицателно, не защото не искам да има компостираща инсталация, а защото не ми се изясни как е избран този имот, Общината не разполага ли сдруг подходящ, има ли други частни имоти, които биха били по-оптимален вариант според наредбите, като стойност, икономически.

Бакърджиев – процедура – Ще се възползвам от разработката на г-н Банков да излиза с процедури и никой да не му отговаря. Би било логично, когато някой от общинските съветници иска да задава въроси, да го напарви като изказване за да стани дискусия и да се отговори на въпросите, а не да излезе и да хвърля едни въпроси в отрицателен вот и да не можем да отговорим.

Георгиева – процедура – Г-н Председател, най-добронамерено Ви призовавам да спазвате  правилника. Изказването на г-н Бакърджиев не беще процедурно. Той направи коментар на отрицателен вот на свой колега, което в никакъв случай не влиза в параметрите на процудра.

Банков – лично засегнат – Най-малкото на г-н Бакърджиев мога да кажа. Ако забелязвате, при всяко изказване той използва моето име, може би за авторитет. Смята, че като спомене моето име и действието му ще бъде законно. Или нещо ще обърне внимание към себе си. Много Ви моля, следващите пъти когато излезе г-н Бакърджиев и споменава моето име безпричинно, да го спирате.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. – Уточнявам само, техническа грешка има – адрес: ж.к. „Златен рог“  № 110. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем от 01.03.2013г., сключен между ЕГ „Васил Карагьозов”- гр. Ямбол, ЕИК 000962421, с адрес: ж.к.”Златен рог” № 110, гр. Ямбол и Сдружение „Кихон – Спортен клуб“, ЕИК 176189437, със седалище и адрес на управление ж.к. „Възраждане” № 58, вх.Б, ет.2, ап.12, гр.Ямбол, представлявано от Лъчезар Колев Лазаров, за предоставена под наем част от обект, представляваща - Помещения за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност, с обща площ 338.64кв.м., находящи се в имот – публична общинска собственост ЕГ „Васил Карагьозов”- гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв.8, парцел 1 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 80/23.07.1999г., с 5 /пет/ години, считано от 01.03.2018г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Чумерна" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.551.102 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто и две/, с площ  348 /триста четиридесет и осем/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден XXIII 4614 /римско двадесет и три, арабско четири хиляди шестстотин и четиринадесет/, квартал 30 /тридесет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-797/17.08.1989 г., находящ се на ул. „Чумерна“ № 7, актуван с АОС № 2164 от 21.12.2017 г., в размер на  18 040.00 /осемнадесет хиляди и четиридесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Георги Димитров Димитров от град Ямбол, ул. „Чумерна “ № 7. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за обект на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот?

Т. Сулева – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 184, ал. 2 от ЗУТ определя пазарна цена на право на пристрояване от 9.60 кв.м. върху ПИ 87374.537.170 по КК на град Ямбол, публична общинска собственост, начин на трайно ползване за второстепенна улица, с площ 859 кв.м. за изграждане на рампа за достъпна среда на хора с увреждания към търговски обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 по КК на град Ямбол, с административен адрес ул. „Каранова“ № 2, в размер на 1 720.00 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на „СЛАВЕКС“ ЕООД, представлявано от Слави Георгиев Славов.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 34, ал. 7 от ЗОС. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 87374.512.236 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Велислава Тончева Гочева, Петя Тончева Гочева и Веса Георгиева Гочева всички от гр. Ямбол, м. Кайнашки баир“ № 13, вх.13 се задължават да прехвърлят безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.502 с площ 13 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.512.504 с площ 2 кв.м., а Община Ямбол се задължава да им прехвърли безвъзмездно правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.503 с площ 1 кв.м. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно на водна помпа от ДЯ "Мечо Пух" на ДГ "Пламъче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 44 от НРПУРОИ:

1. Прехвърля безвъзмездно от баланса на Детска ясла „Мечо Пух” в баланса на Детска градина „Пламъче” следния дълготраен материален актив:

1.1. Водна помпа на парната инсталация с балансова стойност 2 673.60 лв.

2. Посочения дълготраен актив да се впишат в баланса на Детска градина „Пламъче”.

3. Приемането да се извърши с предавателно - приемателен протокол между Детска ясла „Мечо Пух” и Детска градина „Пламъче”, след което да се предприемат необходимите действия за отразяване на промяната в счетоводните регистри и на двете страни.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 27                        против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 7

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния плана на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС  № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 200 277.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 100 138.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 3 996.00 кв.м., актуван с АОС № 963 от 28.07.2003 г. 

Начална тръжна цена на имота 40 760.00  лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 20 380.00 лв.

3.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4 164.00 кв.м. , актуван с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 42 490.00  лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 21 200.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.157 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XIII 518.157 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 153 „б“ по регулационния плана на гр. Ямбол, с площ 1 500.00 кв.м., актуван с АОС  № 2158 от 01.12.2017 г., с административен адрес ул. „Пирин“ № 12“А“.

Начална тръжна цена на имота 60 813.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 30 400.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 92 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 46 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 110 300.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92.

Начална тръжна цена на имота 31 980.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 500.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84. Пазарната оценка на имота е в размер на 36 590.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 29 397.50 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 26 081.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 000.00 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 28 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 632.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 29 020.00.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г.

Начална тръжна цена на имота 52 425.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 26 000.00 лв.

13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 603.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 800.00 лв.

14. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6„в“, с площ 414.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол ,  актуван с АОС 1668 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

15. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6  в“ с площ 414.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1669 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

16. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 415 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1676 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 435.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1677 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 8 710.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 300.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с  площ с площ 367.00 кв.м., находящ се гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 7 349.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 600.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 63 931 кв.м., начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 15 501.00 кв.м., идентичен с УПИ VІ за търговия и обществено обслужване, в кв.74, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500.00 лв. без ДДС ,

Депозит за участие в търга 210 000.00 лв.

23. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 783 кв.м., идентичен с УПИ ІV - За жилищно строителство в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 267 681.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 133 000.00 лв.

24. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 224.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 120 797.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 60 000.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 731.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1704 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 127 619.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 63 000.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.186, с площ 449.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ за ЖС в кв.85 находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1951 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 67 239.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 33 500.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 89 716.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 44 500.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.349 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 919.00 кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ - За търговски обект в кв. 29, находящ се на ул. „Странджа“,актуван с АОС 1766 от 05.02.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 65 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 500.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 500.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол с площ 261 кв. м., за който е отреден УПИ ХII 2107 – за комплексно обществено обслужване, кв. 112, находящ се на ул. „Матвей Вълев”, № 4, актуван с АОС  1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 27 910.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 500.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 310.00 кв.м., идентичен с   УПИ ІХ за жилищно застрояване в кв. 79 А, находящ се на ул. „Дъбилино“ № 16, актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 29 030.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104.00 кв.м., идентичен с    УПИ VІІ – 177 – за ОДО в  кв.79, находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 40 560.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 20 000.00 лв.

33. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 466.00 кв.м. идентичен с УПИ ІІІ 25 за жилищно застрояване в кв. 20, находящ се в ж.к. „Диана“, актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 500.00 лв.

34.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1 274.00 кв.м.,  идентичен с УПИ ІІІ 25 - За търговия и услуги в кв. 23 , находящ се в ж.к. Диана, актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 500.00 лв.

            35. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 1 215 кв. м., идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152, находящ се на ул. „Бакаджик”, №30, актуван с АОС  1581 от  10.08.2009 г.

            Начална тръжна цена на имота 46 200.00 лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

            36. 573/636 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ ХХІІ 94 в кв.5 по регулационния план на гр. Ямбол,  целият с площ 636 кв.м, актуван с АОС 1949 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“.

            Начална тръжна цена на имота 3 440.00 лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 1700.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, за който е отреден УПИ VІІ 275  в кв.58 по регулационния план на гр. Ямбол,  с площ 636 кв.м, актуван с АОС 2097 от 14.07.2017 г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“.

Начална тръжна цена на имота 3 930.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 900.00 лв.

38. 287/325 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ V 123 в кв.88 по регулационния план на гр. Ямбол, целият с площ 325 кв.м, актуван с АОС 1948 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица“ , местност „Стари лозя“.

Начална тръжна цена на имота 1 870.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 900.00 лв.

39. Недвижим имот - Перилен блок, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 87374.525.5.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със ЗП 1506   кв.м., и степен на завършеност "груб строеж" по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, ведно с отстъпеното право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.525.5, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев“, актуван с АОС 1753 от 27.08.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 755 460.00  лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 370 000.00 лв.

40. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 по КК на град Ямбол с предназначение за жилище, застроена площ 144.50 кв.м. и прилежащ таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящ се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, ведно със съответното отстъпено право на строеж върху терена, актуван с АОС 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 16 328.30 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 100.00 лв.

41. Недвижим имот – Триетажна сграда с идентификатор 87374.535.25.8 по КК на град Ямбол, със застроена площ 115.85 кв.м., разгъната застроена площ 344.39 кв.м., таван с площ 59.40 кв.м. и мазе с площ 61.57 кв.м., построена в общински ПИ 87374.535.25, с предназначение  за административна дейност, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, актуван с АОС 318 от 31.08.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 168 200.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 84 000.00 лв.

42. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 39.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатори 87374.535.29.3.88 под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.44 и 87374.535.29.3.45, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, партер, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 29 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

43. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 258.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.96, 87374.535.29.3.93 и 87374.535.29.3.90, под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.22, 87374.535.29.3.23, 87374.535.29.3.24 и 87374.535.29.3.43, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, Б, партер, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 196 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 98 000.00 лв.

44. Търговски обект, състоящ се от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.92 по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 33.00 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93  по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 47.00 кв.м. ,  и двата находящи се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена през 1989 г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 на ул. „Цар Иван Александър” №7, партер, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 61 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 30 500.00 лв.

45. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 кв.м., представляващо част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, актувано с АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота 66 993.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 000.00 лв.

46. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 87 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 43 500.00 лв.

47. Самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с  предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС 1620 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

48. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1621 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

49. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., с предназначение за обществено хранене, находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 10.23 %  идеални части от общите части на сградата, актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., с административен адрес ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 68 000.00 лв.

50. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

 Начална тръжна цена на имота 45 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 22 500.00 лв.

51. Комплекс за отдих и спорт, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.546.72 с площ 10 861 кв.м., идентичен с УПИ I  „За отдих, спорт и озеленяване“ в кв.22 А, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със застроена площ 183 кв.м., с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ № 65, актуван с АОС 1984 от 11.05.2016г.

Начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 229 000.00 лв.

52. Самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.19  по КК на гр. Ямбол, с площ 106.86 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ втори етаж от  сграда с идентификатор 87374.546.41.5, ведно със съответните  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, актуван с АОС 39 от 24.08.1998 г. находящ се в ж.к. „Диана“ до бл.17, гр. Ямбол. Пазарната оценка на имота е в размер на 39 500.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 30 335.50 лв.

53. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с УПИ ХI за комплексно застрояване в кв. 23, ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със застроена площ 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г. Пазарната оценка на имота е в размер на 222 400.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 222 866.10 лв.

54. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на гр. Ямбол с площ 376.00 кв.м. с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г. Пазарната оценка на имота  е в размер на 191 330.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 132 557.50 лв.

55. Застроен поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І за ЖС, кв.134 по ПУП ПР на гр. Ямбол ведно с построените в имота едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., сграда с идентификатор  87374.553.456.1 ,със застроена площ 78.00кв.м., и сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00   кв.м., актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83.

Начална тръжна цена на имота 164 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 82 000.00

56. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 375.00  кв.м.,  идентичен с УПИ ІV за ЖС, кв. 79, ведно с построените в имота едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.559.169.1, със застроена площ 93.00 и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , със застроена площ 11.00 кв.м., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г., находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 500.00 лв.

57. Недвижим имот - Триетажна масивна сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със застроена площ 468 кв.м., построена в ПИ 87374.560.12, включен в УПИ І, кв.3, актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 388 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 000.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Спортни имоти" при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 6

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост:

 І. Приема изменение на „Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Спортни имот“ – Община Ямбол, в частта Раздел VІ – Имущество, т.8, отпада от управление от общинското предприятие - Зала „Шахклуб“, намираща се на ул. „Жорж Папазов“ № 11, с АОС 217/19.04.2001г., с площ 78.20 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директора или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото, описано по т.8, Раздел VІ – Имущество от „Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Спортни имот“ – Община Ямбол, което да се удостовери с предавателно – приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

ІІІ. Изменението на Правилника за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти“ – Община Ямбол, влиза в сила от дата на приемането им с решение на Общински съвет – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Утвърждаване класиране на проведен конкурс за възлагане управлението на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

д-р Д. Стойчева заяви, че няма да гласува по точката, поради наличието на конфликт на интереси.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване утвърждаването на класирането по решението на комисията.

Гласували      за – 32                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, утвърждава предложеното от назначената с решение по т.5 от 30 заседание, проведено на 27 февруари 2018 г. комисия, класиране: І - во място – д-р Венцислав Славов.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

д-р Д. Стойчева заяви, че няма да гласува по точката, поради наличието на конфликт на интереси.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 25                        против – 2                             въздържали се – 1

            Приема се.

Г-жа Сулева е „за“.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резлутатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2017г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

             3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2017 г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за закупуване на дигитализираща система за мамографския рентгенов апарат в сектора по образна диагностика, необходима за  подобряване качеството на работа, осигуряване на по-добро и по-бързо обслужване в профилактиката и диагностиката на пациентите.

4. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества - освобождава от отговорност за финансовата 2017г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2017 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

П. Йорданов - Няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2017 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ  XVI–8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 34                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ XVI–8059 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Г-н Додов ми е представил декларация, че няма да гласува по точката, поради конфликт на интереси. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол и др.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

Сивкова - В предходните години, съветниците в Общински съвет- Ямбол, сме били единни и е имало съгласие за реализация на проект за изграждането на регионалото депо Ямбол и за рекултивацията и закриването на старото сметище на община Ямбол. През времето на строителство не сме създавали дискомфорт на управляващите и проявявали съмнения, свързани с изграждането на двата обекта. По време на експлоатацията, от декември 2015 г. до сега не сме поставяли под съмнение европейското финансиране. В резултат на действията на Община Ямбол имаме рекултивирано старо сметище - собственост на Община Ямбол и се управлява от Община Ямбол и Регионално депо - собственост на община Ямбол, с оператор по комплексно разрешително - Община Ямбол, което се управлява от Регионално сдружение на 5-те общини – Ямбол, Тунджа, Стралджа, Сливен и Нова Загора.

Какво се промени, че да искаме Временна комисия? През целия период на експлоатация на депото кметовете на 5-те общини не предоставяха публична информация за действията си по управление на регионалното депо, което беше в нарушение на ЗУО.

През февруари 2018 г. кметът на община Сливен официално публикува протоколи от заседанията на Регионално сдружение РЦУО – Ямбол,  от които стана ясно, че има два проблема - депото е наводнено, налага се да се източват и транспортират в ПСОВ Сливен мръсни води - инфилтрат в огромни, необясними количества, без да е предвидено по технология, което води до разходи на общините около 500 000 лв. и депото се запълва с бързи темпове, по-бързо от предвиденото. Кметовете са притеснени и не става ясно какви действия набелязват за решаване на проблемиге.

По същото време, също през м. февруари, изпуснаха да изтичат замърсените води от регионалното депо директно в отводнителната канавка за чисти, повърхностни води. Последваха проверки и предписания от контролните органи от Стара Загора и Пловдив, и от тях стана ясно, че трета година те правят едни и същи предписания към Община Ямбол за предприемане на мерки за спиране замърсяването на водите от Регионално депо Ямбол, но тези мерки не се изпълняват.

От получени документи по Закона за достъп до информацията става ясно, че изтичане на замърсени води е било проблем през 2016 г., когато на Община Ямбол не е разплатена сума от около 3 млн.лв. при окончателно разплащане на проекта. Сумата е разплатена след заведено дело и подписано извънсъдебно споразумение, въпреки, че било ясно в началото на 2017 г., че проблемът не е решен.

Искаме Временна комисии за изясняване на състоянието на двата обекта, защото трета година не се вземат мерки за спиране замърсяването на подпочвените и повърхностните води от Регионално депо за отпадъци Ямбол,  защото двата обекта - Рекултивирано старо сметище и Регионално депо Ямбол са собственост на Община Ямбол и по закон трябва да се управляват в интерес на населението и с грижата на добър стопанин,  защото на заседанията на РЦУО – Ямбол, Община Ямбол не е поставяла и не са разглеждани мерки, а и не са набелязани дейности за спиране на замърсяването.

Трета година се замърсяват подпочвени и повърхности води от Регионално депо Ямбол и отново е поставен срок за изпълнение на мерките за спиране на замърсяването. Пак ли няма да ги изпълни Община Ямбол?

Затова искаме комисия, защото не може като общински съветници да стоим безучастни н да наблюдаваме как се замърсява околната среда, как органите правят предписания и те не се изпълняват. В полза на гражданите е да реагираме и да искаме мерките да се изпълнят.

Няколко думи накрая, за становището на кмета. Не е работа на кмета да се меси в дейността на общински съвет като дава мнение дали да избираме временна комисии или не. Естествено, че няма да иска работата му да излезе на показ, защото предмет на комисията ще са действията на кмета и неговата администрация. Но в тази унизителна ситуация ни постави председателя на ОбС с искането на становище от кмета.

Г-н Председател, действието Ви е скандално и уронващо авторитета на ОбС като демократичен орган на местното самоуправление.

Надяваме се да подкрепите предложения проект за решение за избор на времеина комисия.

Ибришимов – Г-жо Сивкова, веднага ще ви кажа като лично засегнат от това, което казахте, че вие всички няколко пъти, ваши колеги повториха днес колко е важно да се спазва правилника. Това правя и аз, откакто съм председател на ОбС и в правилника си пише, че когато вносителя не е кмета, председателя на ОбС може да поиска становище. Аз лично искам да чуя и другата страна, а не само вашата. Едни хубаво написани и казани думи от Вас могат да бъдат абсолютно неверни и да заблуждават ОбС. Така че аз искам общинските съветници да получат двете страни на гледната точка, не само една и да бъде само вашата, това е презумпцията, от която съм изхождал. Така че, това е по вашето обвинение.

Костадинов – Комисията ЗОРПК разгледа предложението от групата съветници относно избора за ВК за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка едно и не прие предложението. Гласували са „за“ – 2, „против“ – 2. Относно предоставеното становище от кмета становището са гласували „за“ - 3, „против“ – 1.

Сивкова – Уважаеми г-н Председател, след миналото заседание вече си ходя с правилника. Искам да Ви напомня, че председателя дава дума на вносителите, на председателя на водещата комисия, а след това на съветници за изказвания и въпроси към вносителя...

Ибришимов - Да и точно това направих.

Сивкова – Да, но нямате основание да давате дума на кмета на общината.

Ибришимов – Да, обаче понеже в една от първите точки Ви послушах и не дадох думата да се отговори на вашия реторичния въпрос, на наш колега. Този път аз самия искам да чуя отговор на това, което Вие задавате и искам да разбера това дали е така или не, за да знам как да гласувам и предполагам, че повечето общински съветници ще искат да чуят другото становище. Вашето го разбрахме, написали сте го много хубаво, прочетохте го, казахте го много хубаво. Аз искам да знам другата страна и на това, което поставихте също като допълнителна мотивация. Вие казахте още много неща, които не бяха написани и аз искам да чуя дали това е така наистина.

Сивкова – Първо, искам да кажа, че обикновено, когато стана и говоря, след мен започват да се правят изказвания, че говоря лъжи и неистини. Всичко, което казвам е документирано в съответните документи и те ще бъдат предоставени…

Ибришимов – Значи няма от какво да се страхувате. Е, тогава какъв е проблема?

Сивковка – Не, никакъв проблем няма и искам да бъде записано в протокола, че Вие нарушавате правилника за работа на ОбС.

Ибришимов – Напротив, искам на всички общински съветници да им е ясно за какво става въпрос.

Костов – проц. – Г-н Председател, аз считам, че в правилника не е изрично забранено. И в духа, в който говори до преди малко г-жа Сивкова за демократичност, не считам че Вашето мнение г-жо Сивкова, трябва да бъде единственото, което трябва да прозвучи от тази трибуна.

Ибришимов - Благодаря г-н Костов, но няма нужда от тази ваша подкрепа в момента. Аз вече казах, че ще дам думата на г-н Славов и искам да чуя, предполагам и вие самите другата страна, за да знаете как да гласувате. Аз самия искам да знам това. 

Славов – Не бих започнал с потвърждение на опасенията на г-жа Сивкова, че ще кажа, че това са лъжи и неистини, но ще кажа, че има много неточности и много неща, които деформират истината, което е нормално за хора, които са в опозиция да търсят значимост и да си намират теми, ако няма да си ги измислят, за да може по някакъв начин да предизвикат интереса на ямболската общност върху себе си и то по начин, по който техния авторитет да расте. Съжалявам, че и г-жа Георгиева, като председател на групата на БСП и г-н Банков, и други още колеги от БСП, които излязоха демонстративно, но с това биха направили само лоша услуга на себе си и на хората, които са им гласували доверие, защото няма да чуят това, което ще се каже. Първо искам да кажа за становището, което администрацията е написала и което аз самия съм внесъл в ОбС, за искането за тази комисия и всички комисии, начина по който те се създават. Компетентността, която по закон им е вменена и позволена са урегулирани в чл.21 и чл.48, както и чл.49 от ЗМСМА. Изрично, много точно и много коректно, и това е така, защото този закон прави много точно разделение на правомощията и задълженията на местната и на държавна власт. И от тази гледна точка е много хубаво, преди човек да поиска нещо, да прецени дали от позицията, в която е, би могъл по закон да го поиска. Позицията, от която се внася тази точка е позиция на общински съветници в действащ ОбС, правилника го позволява, закона също, но исканията за създаване на комисия, задълженията, които й се вменяват и правомощията, които й се вменяват, излизат извън рамките на закона и това се прави с пълното съзнание на всички вносители, че излиза извън рамките на закона. Но тъй като е начин, по който пак казвам, да се привлече внимание и да се погледне върху този проблем от чисто популистична гледна точка, с което да се предизвика интерес. Независимо, че знаят закона групата общински съветници и г-жа Сивкова, независимо, че са наясно, че не могат да поискат това, което искат с тази комисия те го правят, след което излизат тук пред всички и обясняват това колко е значимо за интереса на ямболии. Да, самия факт за проблема с регионалното депо, който се нагнетява в пространството от много време и не е права г-жа Сивкова, че са направили всичко възможно и администрацията, и кмета, и всички други плуват в комфорт по реализирането на този проект. Помним далечната 2011 г., когато БСП ръка за ръка с г-н Димитров, който е основния инициатор на всичките проблеми покрай създаването на депото, правиха всичко възможно в края на мандата 2007 – 2011 г. да не стартира, а и изобщо да не се реализира този проект и има явни гласувания, има явни изказвания на г-н Банков и на много други хора, които присъстват и помнят, а и то е записано в протоколите. Но изрично от тези три члена, които регулират, даже четири чл. 21, 23, 48 и 49 от ЗМСМА е казано, че постоянните и временни комисии имат за задача да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложение за решаване на проблемите. Да подпомагат ОбС при подготовка на решения по въпроси внесени за обсъждане и решаване, да осъществяват контрол за изпълнението на решения на ОбС. А има още един чл.50, в който се казва, че по разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в ОбС и на съответните заинтересовани лица. Извода, който сме направили и който 100% законовия, това е юридическия прочит на закона, а не политическия прочит е, че от така разписаните законови разпоредби уреждащи функциите и компетентността на ПК и ВК на ОбС може да се направи извода, че те не са административни органи, овластени с властнически правомощия, нито са органи имащи контролни функции, такива каквито се иска в тази комисия. Комисията е помощен орган натоварен с определени помощни функции и като такъв не може да притежава собствена правосубектност, както и не представлява административен орган по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на АПК. В случая избора на ВК не е съотносим към тази характеристика по начина, по който се иска тази комисия. Освен това по начина, по който е внесено искането за създаването на такава комисия и тъй като ОбС и комисиите, които той може да конституира, не разполага с компетентност по отношение на дейностите по управление на отпадъците, които са под юрисдикцията на специалния закон за управление на отпадъците. В това число нямат и контролни функции, още по-малко такава компетентност може да бъде предоставена на помощни органи на ОбС, каквито са постоянни или временни комисии, или нарочно създадени работни групи. Единственото, което може да направи подобна комисия е да предложи законови промени, които да се инициират по начин уреден в закона, но такова нещо ние не виждаме в разписаните искания за правомощия на тази комисия. И сега няколко неща по същество. Тук вече истината е много деформирана, да не кажа, че е лъжа. Много е деформирана истината от г-жа Сивкова. По технология нямало източване на инфилтрат. Вземете комплексното разрешително и вижте вътре много точно е описано кога може да се източва инфилтрат. Вземете технологията за поддръжка на депото от оператора, който е избран по закона за обществените поръчки, този който се грижи за депото всъщност, защото оператор е община Ямбол по закон. Този, който се грижи за поддръжката на депото, да видите, че в обществената поръчка, прочетена детайлно от екипите на петте общини, разписана персонално от всеки един кмет, когато е обявена и всеки един се е съгласил с това, което е написано вътре са вменени точно и ясно отговорностите на оператора включително и в какви ситуации кога и как трябва да се източва инфилтрат. В технологията за изграждане на депото и след това обслужването му, изрично е записано кога и как трябва да бъде източван инфилтрата, кога и как да бъде оросявано депото. И в момента, както и преди това се извършва, и се контролира изцяло и от нас, и от всичките други общини. Това, че бързо се запълва клетката и има чудене дали да се прави нова клетка. Клетката не се запълва бързо, клетката има достатъчно капацитет. Както казах от една година, преди време имах възможността да кажа пред медии, преди една година започнахме корекции на комплексното разрешително на депото със съгласие на сдружението на управление на отпадъците, в което влизат петте общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа, за актуализация включително и за обема на депото, тъй като по проект то е по-голямо от комплексното разрешително, което община Ямбол имаше за общинско депо и което комплексно разрешително беше преструктурирано, преконфигурирано за регионално депо. Така че там няма никаква драма в момента, депото още няколко години спокойно ще си приема отпадъци и никой няма причина да се притеснява, че отпадъците няма да има къде да бъдат изхвърлени. Затова, че се чудим дали да се прави нова клетка изобщо не е истина, защото на последното заседание, даже на последните няколко, на последното заседание на сдружението на общините изрично се взе решение да започнем окомплектоване на документите за изграждане на втора клетка със съгласието на всички кметове, включително и на кмета на община „Тунджа“, за изграждане на втора клетка, която е веднага след първа, за която има ПУП, тя също е собственост на община Ямбол, която няма как да се жали като процедура за ПУП, смяна на предназначение на земя от г-н Димитров, който, както всички знаем с всичките жаления три години забави изпълнението на депото. БСП активно го подкрепяха за това, след което независимо от това проекта пак се реализира. Така че, с пълното съгласие на всички няма никакво колебание, а има общо виждане и решение да се изгради тази втора клетка и паралелно с това да се търсят варианти за изграждане на трета и четвърта над първа и втора или друг терен, или друг начин за преработване и обезопасяване на отпадъците. Колкото до това, че се допускат мръсни води, както имаше злоупотреби, че вододайната зона на Ямбол се замърсявала, че вододайна вода на околни села се замърсявана, не, няма такива неща. Изрично от Басейнова дирекция, когато се окомплектоваха документите необходими за кандидатстване по проекта за европейски средства по ОП „Околна среда“, изрично в комплекта документи, се изискваше становище на Басейнова дирекция, такъв е закона. И Басейнова дирекция изрично си даде становище, потвърдено и от местната дирекция на РЗИ, че там вододайна зона няма. и не само там, в рамките на километри наоколо, вододайна зона няма. От там не черпи вода никой, не пие вода никой, така че могат да бъдат 100% спокойни хората. Останалото е популизъм и злоупотреба със страховете на хората. А тези карти за подземните води са издадени от много отдавна и се поддържат постоянно от Басейнова дирекция, която е национален орган и на база това всички общини в държавата се съобразяват при каквито и да е проекти и при кладенци, и при екологични обекти, такива каквито е депото. Че се изпускат мръсни води и проверките от контролните органи, включително и 2016 г. са констатирали проблеми, но видите ли образувано е дело и след това сме направили извънсъдебно споразумение. Да, направили сме извънсъдебно споразумение по инициатива на Министерство на Околната среда и водите. Заради това, че Министерство на Околната среда и водите в лицето на управляващия орган, който трябваше да ни разплати парите, а не ги разплати, заради политическия натиск и обществения, който се опита да създаде г-н Димитров и БСП към него момент, изпаднаха в една неловка позиция, в която без абсолютно никакви аргументи, абсолютно незаконно отказаха да заплатят едни средства на община Ямбол. В момента, в който дойдоха проверяваха веднъж, проверяваха още един път, проверяваха не знам колко пъти и констатираха, че няма никакви такива проблеми, каквито бяха пускани по тези сигнали, каквито бяха и в момента се говорят от тази трибуна включително. По тяхна инициатива подписахме извънсъдебно споразумение и разплатиха средствата, не по наше, а по тяхна. По наша инициатива с моя подпис ние заведохме дело срещи Министерство на Околната среда и водите. А по тяхна инициатива, разбирайки колко неловко са постъпили предложиха извънсъдебно споразумение и ни разплатиха парите. Това, че с изтичали води и сега се дават предписания,да дават се предписания. Има извънредни обстоятелства бедствени или близки до бедствените или много тежки метеорологични, каквито се случват постоянно всяка година, само последните и тази и предходните една две години виждаме, че преливат реки, преливат язовири, включително миналата година се скъса дигата на депото на Бургас и остана дълго време без депо да депонира отпадъците си, включително и много други такива случаи. Да, точно заради това, за да няма екологичен проблем се източва инфилтрата, който е изрично описан в технологията за експлоатация и поддръжка на депото. Не е истина, че до тук са дадени 500 хил. лв. С пълно съгласие сме разглеждали на кметовете, на екипите сме разглеждали още преди две години възможността да стартираме на ново изграждане на пречиствателна станция нещо, което не успяхме да изградим, заради обжалванията на г-н Димитров, който живее в съседство. Нещо, което и сега е анализирано от колегите и все още няма съгласие, защото по мнението на всички останали кметове, забравете кмета на Ямбол, по мнението на всички останали кметове, източването на инфилтрата по тази технология, която е разписана от проектантите при изграждането на депото за експлоатация на депото е пъти по-евтина, отколкото изграждането на пречиствателна станция, каквито има изградени в някои от депата центровете за управление на отпадъци в държавата, които не функционират и депата там имат същите проблеми, които имаме и ние. Тази технология не е единствено и само технология на депото изградено за петте общини, където е община Ямбол. Тази технология се използва от много регионални депа, тя не е нещо ново, не е нещо извънредно, не е нещо, което да е само при нас. И тези проблеми, които се срещат при нас са проблеми, които се срещат при всички такива депа, където ги има в държавата. Затова не мога да приема по никакъв начин да, идват си контролните органи, да, дават се предписанията, защото има утежнени метеорологични условия на база, на които се извършват тия дейности по източване на инфилтрата, но не е истина, че се изливат всички води навън, напротив. Тогава, когато не беше рекултивирано старото депо, а то е от 1969 г. там, наистина всички води мръсни са се източвали в дерето и реката надолу, където и да отиват. Откакто сме рекултивирали депото и сме направили новото, факта че в такива екстремни ситуации има проблем и източваме инфилтрат само говори, че проекта е изпълнен качествено и всичко, което е мръсна, замърсена вода се съхранява в басейна на клетката, която ние експлоатираме в момента, а не изтича ей така там, където не му е мястото. И само накрая да кажа, че искането за подобна комисия, за мен не е нищо друго освен опит за БСП като ПП, да се заиграе отново и за пореден път със страховете на хората, които са напълно обясними особено, когато стане дума за сериозни екологични проблеми. Хората са чувствителни на тази тема. Не е редно, не е хубаво, не е почтено от страна на групата общински съветници, които внесоха това предложение и лично от г-жа Сивкова, която излезе тук да го защитава да го правите. Би било много по-редно, защото те знаят каква е реалността, знаят какви са били и трудностите, защото те са част от създаването на тези трудности назад във времето за реализацията на този проект. Би било редно, когато вече са наясно да излязат и да успокоят хората и да им кажат истината такава, каквато е. А не да излязат и да нагнетят страхове, които нямат нищо общо с реалността. По същия начин и техния колега, който излезе преди няколко точки, се опита да нагнети напрежение, затова защо купуваме един терен за компостираща инсталация от една частна фирма, това ли е цената, няма ли други и не е ли по-евтино. Не, няма други терени наоколо. Това е възможно най-добрия вариант, защото има сменено предназначение, има направен ПУП, г-н Димитров няма как да го жали и БСП да го подкрепят. Има изградена ограда, има направени дейности по въвеждането на този терен във възможност да се започне веднага да се изгражда такава компостираща инсталация, т.е. заравняване и други строителни дейности. И ако ме питате мен цената дори е малка, защото, когато 2007 г. се сключва предварителния договор между Община „Тунджа“ и Община Ямбол, а покупка на земята върху клетка 2 и 3, там където сега имаме нова клетка всичките пет общини, Община „Тунджа“ е продала земеделска земя 8,5 дка, няма и 9 дка за 57 хил. лв. без никакво отреждане и без никакво благоустрояване такова, каквото е направено на този терен, който благодаря и за вашето гласуване, който ние ще закупим и реализираме компостираща инсталация. И аз мисля че интереса на общината е защитен в пъти по-добре, отколкото, ако бяхме тръгнали другаде да търсим терен, другаде имот, който ще бъде 100% жален във всичките процедури от г-н Димитров, а той постоянно е заедно с групата съветници на БСП, за мен те са едно цяло. Може и да бъркам, но така казват и хората в пространството, в общността на Ямбол и ямболии. Това значи, че ние няма да можем да се възползваме от възможността да кандидатстваме и да бъдем одобрени за нещо, което е изключително полезно за ямболии. Без по никакъв начин това да бъде в ущърб, да замърсява околна среда или по някакъв начин питейни води, вододайни зони или каквито ин да е други измишльотини, които аз вече години наред се опитвам да обясня на всички, че не са истина.

Сивкова –Тъй като г-н Славов използва думите, че не е редно и не е почтено да се говори, че БСП се е заигравала с разни хора. БСП е достатъчно силна опозиция с ясно и категорично мнение и не й трябват заигравки, с който и да е, за да формира и отстоява позиции. Г-н Славов се опита тук така доста излишни неща да разводни по темата. Успях да запиша няколко абсолютни неистини, да не кажа лъжи. В технологията, която е разписана към обществената поръчка и в комплексното разрешително, източването на инфилтрат става при аварийна ситуация. Вече трета година депото реално е с постоянно изтичане на инфилтрат и работи в аварийна ситуация, значи това не е инцидентно. Това е едно естествено състояние, което не е нормално технологично така да е депото. На следващо място, бързото запълване, ами запълва се бързо, защото трябва за 5 г. и 6 м. да се запълни, а то вече е над 80%. От една година казва г-н Славов е започнала корекцията на комплексното разрешително за актуализация. Защо тогава, попитани миналата седмица РИОСВ – Стара Загора, не знаят, че има такова нещо? На последното заседание било решено да се изгради клетка 2. Ами защо не качихте в 7 дневен срок протокола от последното заседание, за да е запозната обществеността какво правите, а отново криете? Тук е мястото да зачета, защото г-н Славов ме предизвика, становището качено на сайта на Басейнова дирекция. Басейнова дирекция - източно беломорски регион определи мерки за спиране на замърсяването на водите от Регионално депо Ямбол. От части само, за да не ви затормозявам с всичко.  В изтичащите повърхностни води под Регионално депо са констатирани отклонения в показатели, азот амониев – 58 млг/л., при норма… Да, изтичат си повърхностните води под регионалното, обаче са констатират отклонения така, азот нитритен - 0,4 млг/л. при норма 0.06, общ фосфор – 0,73 млг/л., при норма 0,3 млг. На 150 м. под регионалното депо констатирано е изтичане на подземни води, които при извършени анализи показват отклонения в хлориди 425 млг/л., при норми 250 млг/л. и никел - 21 микрограма, при норма 20 микрограма. Във връзка с констатираното повишение на нормите в изследваните водни проби от функциониране на депото, Басейнова дирекция е поставила условия за максимално ограничаване степента на въздействие, трябва, посочват се три мерки и отдолу пише: „Посочените условия са поставени пред община Ямбол в резултат от предходни проверки на регионален център за управление на отпадъците Ямбол от Басейнова дирекция, РИОСВ – Стара Загора и Регионална лаборатория Стара Загора. На 16.04.2018 г. общината е даден едномесечен срок за предприемане на конкретни мерки, за неизпълнения на предписанията директора на Басейнова дирекция има право да наложи имуществена санкция в размер на 2 000 лв. до 20 000 лв., които евентуално ще бъдат платени от гражданите, от всички нас. На следващо място…

Ибришимов – Г-жо Сивкова, моля по същество, без да давате квалификации в момента кой ще ги плати това е ваше мнение и си го запазете.

Сивкова – изк. -  На следващо място 2016 г. при окончателно разплащане на обекта с писмо управляващия орган е констатирал проблем с изтичане на замърсени води поради, което не разплаща сумата. През 2017 г. Басейнова дирекция отново напомня на управляващия орган, че е изразила съгласие за приемане и изпълнение на дейностите, като е поставила условие за последващо изпълнение. Тези три условия, които Басейнова дирекция преди две седмици постави като неизпълнени. Това всичко са факти и всякакви други коментари относно фактите, те просто са излишни. Че имало проблем във всички депа, ами не е вярно, че има проблем във всички депа. Има проблем в тези депа, които са реализирани по този начин. Било старото сметище, преди всичко изтичало в почвата, сега не изтичало. Ами с рекултивацията какво се направи, само се покри сметището и се направи един дренаж, който имитира обхващане на води, всичко продължава да си изтича, защото сметището знаем как е правено и в какво състояние е. Така че и поредното отклонение, което направи г-н Славов с компостиращата инсталация, ами отишли ли сте да видите тези 8 дка с какво са затрупани в момента, че обяснявате, че били благоустроени? Затрупани са с отпадъци, идете и вижте. Колеги, аз наистина ви моля да подкрепите предложението, защото с една комисия ще излязат факти, ще излязат данни и ще се намерят решения, ще се накарат хората да мислят и да се намерят решения, за да се преустанови изтичането и замърсяването на подпочвените и повърхностни води, защото водата те            че и днес, тя изтича в канавката, в която трябва да текат чисти води и точно отива в дерето, което е във вододайната зона на Ямбол. Не създаваме страхове, не създаваме притеснения, не искаме да трупаме авторитети, но всякакви заигравки с фактите и с обстоятелството, че се замърсява околната среда и опити това да се отрече, просто не са състоятелни. И просто е скандално да се говорят от тази трибуна такива неща при положение, че контролния орган го е написал и чака до 16.05.2018 г. да го изпълним.       

Проданов – Чухме за БСП, чухме и мнението на най-голямата засега партия, представителя и кмет на град. Нека да чуем мнението и на една по-малка партия, модела не е двупартиен все още в България, за радост на мен и много други граждани. Затова, че комисията не е нужна, че излиза от рамките на закона, че депото отговаря на всички изисквания, това може да е така, чухме много други неща, но не чух някой да каже, че когато има екологична бомба и нещо се случи там ще поеме лична отговорност. Не чухме и някой да гарантира, че такава няма да има. Аз искам да чуя една гаранция от многоуважавания г-н Кмет, с която да застане с името си и авторитета си като кмет, че аз мога да спя спокойно и няма да има повече проблеми с изтичане на мръсна вода там, и няма тази вода да слиза повече към селата независимо към кое. И ако наистина има нуждая от такава комисия, предлагам да се наемат едни екологични експерти, може и отвън, от друга държава, Германия е много по-развита, Франция е много по-развита в това отношение. Да дойдат тук и да си направят едно тяхно лично проучване и на базата на техните резултати ние да решим, защото така може да се караме до утре. Нека да дойдат едни еколози немски, да разгледат, да вземат проби, да стоят тук, ако трябва един месец. Нашите партньори от ЕС на г-жа Меркел, да дойдат и нека те да кажат дали има цъкаща екологична бомба или няма.

Ибришимов – Г-н Проданов, имате право да направите такова предложение и да предложение как да бъде осъществено от бюджета и кой да плати за това, така че направете го. Имате право да го направите като предложение официално.

Костов – репл. – Уважаеми колеги, уважаеми г-н Славов, Уважаеми г-н Проданов, спете спокойно. В този район има краварник, ако мините от там ще видите, че крави пасат точно там между шосето и…(Проданов - от място – Хората с крави не трябва да ги сравнявате.) В този район има две винарни, двама производители на вино. От къде мислите, че те черпят вода? От къде мислите, че ползва вода собственика на имението, което г-жа Сивкова толкова често посещава минавайки през Ямбол от Бургас?... (Проданов – от място - Дали е изследвана тази вода, затова искам независими еколози.) Ами тези хора не мислите, че пият вода там? Като ходят да посещават тази резиденция там не си ли мият ръцете? Не ползват ли тоалетна? Така че, приемете моите уверения за спокоен сън. А специално групата на БСП не знам как ще гласуват информирано при положение, че чуха само едно мнение и излязоха.

Сивкова – като лично засегната – Много моля, от трибуната на този ОбС да не се интригантства, защото вече ми е омръзнало от интриги и от тук нататък вече следващите срещи ще ни бъдат в съда. Това не е вярно, нито е вярно, нито е предмет на коментар. Така че, внимавайте. За пореден път г-н Костов, си позволявате да подхвърляте по мой адрес неистини, да уронвате авторитета ми като общински съветник, поради което, ако някой си позволи и продължава по този начин, наистина ще се видим в съда.

Ибришимов - Г-жо Сивкова, Вие също го правите по мой адрес, така че моля Ви се. Преди малко го прочетохте колко спешно било, колко съм забавил тази точка, моля Ви се. Нищо спешно не виждам тук, което да касае следващото заседание. Ако обичате, като искате да се държат подобаващо с Вас, го правете и Вие към останалите, т.е. дръжте се така с колегите си, както бихте искали да се държат с вас. Това Ви го давам като съвет просто, нищо повече. ако искате го приемайте, аз просто ви го давам като съвет.

Бакърджиев – Тъй като стана въпрос, че все пак нали г-жа Сивкова каза, че техните анализи считат, че водите от сметището така или иначе замърсяват и достигат вододайната зона и стигат до това дере, което е под с. Дражево. Мога да кажа следното, че в това дере освен водите, които идват от сметището там отиват водите от този частен имот, за който говорим, от двете винарни, там се заустват вероятно и канализацията на селата Дражево и Хаджи Димитрово. Тъй като те нямат пречиствателни станции, техните канализации също отиват в този азмак, който е част от вододайната зона на р. Тунджа и върви от посока запад на изток, и минава северно то с. Кабиле. Така че,  хипотетично замърсителите могат да бъдат много повече от един и мисля, че това също трябва да се има в предвид, тъй като освен сметището казахме две големи села, вероятно даже бих казал, че най-вероятно част от канализацията на с. Кабиле също отива там, а те нямат пречиствателна станция.

Ибришимов – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителите.

Гласували      за – 12                        против – 18                           въздържали се – 2

            Не се приема.

З. Захариев е „против“.

 

 

      Предложението не се прие.

 

           

 

Йорданов – отр. вот – Малко ще ви запозная с моята автобиография, явно някои хора не я знаят. По професия съм авиоинженер, завършил техническия университет и смея да твърдя, че разбирам от самолети, от авиация. И наистина, ако имате такива въпроси може да се обръщате към мен. Също съм завършил и университета за национално и световно стопанство УНСС в София, разбирам и то финанси, свързано е с моя бизнес. Разбирам и от строителство, тъй като до сега имам, поне смея така да твърдя две построени жилищни сгради и от това разбира. Разбирам и от математика, завършил съм МГ с пълен отличен 6.00, обаче от боклуци не разбирам и смятам, че не е редно човек да бъде на всяка манджа мерудия. И аз като един колега, който преди малко тук се изказа, апелирам към колегите да не използват името ми за тежест и авторитет особено без да знам и да го вкарват, един вид го виждам като щит, който трябва така, ще се изразя авиационно, да навлязат в атмосферата и да успеят да кацнат успешно, обаче щита като не работи, нормално е да се разбият като Космическата станция „Тянгун-1“. И чух тук, че няколко човека се изказаха, че не е редно и не е почтено. Е наистина не е редно и не е почтено да го правите, дори е лицемерно и подло да използвате някого без той да знае и да го вкарвате в някаква ваша игра. Съветвам ви друг път да ме питате, когато имате намерение да работим заедно при условие, че не е в интерес на града, винаги бих отговорил. И що се отнася до самата точка. Смятам, че всичко е нормативно уредено и становището на г-н Славов е много добре мотивирано и затова съм твърдо против. Но все пак благодаря за доверието.

Костадинов – отр. вот – Аз гласувах „против“ предложението на групата общински съветници и считам, че становището на кмета е обосновано и дори да бъде създадена такава ВК и да бъде изготвен такъв доклад, то няма да има императивен характер. Освен това явно е, че колегите, когато четат становището на Басейнова дирекция и източно беломорски район, го четат избирателно. Зачитам дословно от това становище: „резултата от анализа на повърхностните води над регионалното депо не показват отклонение от действащите норми и стандарти“, т.е. нямаме замърсявания. А относно подпочвените води, които г-жа Сивкова зачете, има леки отклонения, които са допустими. Анализа го оставам на вас, защото се чете избирателно самото становище, а без да се излагат всички факти на самото становище, т.е. имаме интерпретиране фактите от становището. Освен това колегите са ангажирали отговорност чрез своите народни представители, които са направили питане до Народното събрание относно същия въпрос, който е заложен във ВК. И министърът г-н Нено Ненов им е отговорил, че няма замърсявания, които да са значителни. И въпреки това, колегите със становището на Басейнова дирекция, с отговорът, който техните  народи представители са получили, вкарват предложение за ВК. Оставам на вас да си направите равносметка защо при положение, че имат ясен и категоричен отговор, че няма замърсяване нито на подпочвените води, нито на повърхностните и нормите са допустими, колегите правят това предложение. На мен веднага ми изниква мисълта, че това предложение е с цел, както каза и г-н Славов, както каза и г-н Йорданов е да се използва страха на хората, които живеят в региона, че едва ли не водите са замърсени и кмета на общината не прави нищо, и не предприема действия с цел предотвратяване според тях за тези замърсени води. Точно обратното, няма замърсяване нито на подпочвените води, нито на повърхностните води. Би било коректно да излезнат и да кажат да, предстоят избори, около една година има относно провеждането за избор на кмет и общински съветници, както и предходните точки, които бяха вкарани с цел референдума, когато също се опитваха по начин, който се опитват и сега да манипулират хората, и по някакъв начин да използват тази манипулация с цел предстоящите избори и едва ли не ние да се харесаме на гражданите на Ямбол. Оставете гражданите на Ямбол да решат.       

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

Ибришимов - Нямам допълнения по предложението.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и второто заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Ан. Господинова