РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 14 ФЕВРУАРИ 2014г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно преобразуване на ОП "Комунални дейности" в ОП "Комунални и обредни дейности" и създаване на ОП с наименование "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за  2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка ІV клас с брой ученици под минималния - 15, през учебната 2013 / 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно наименуване на улица в град Ямбол на името на д-р Калина Карадимова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на подземен електропровод и ПП за уличен водопровод и отклонение за ПИ 87374.73.747, одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция", кв.144 по плана на Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно разсрочване на задължения на "Ямбол Бизнес Център България" ЕООД за данък върху недвижимите имоти и така битови отпадъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно отмяна на решение по т.2 на 30 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 17.01.2014г. и обособяване на сгради (част от имот ПОС), в съответствие със ЗУТ в подходящи за отдаване под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - ПОС - СК "Г. Дражев" на сдружение "Тенис клуб Ямбол 2005".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно сключване на анекс към договор с ОСК "Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на „Асоциацията по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 17 март 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

           

 

            ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно преобразуване на ОП "Комунални дейности" в ОП "Комунални и обредни дейности" и създаване на ОП с наименование "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 52 и чл.53 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Ямбол:

            1. Преобразува Общинско предприятие „Комунални дейности”, гр. Ямбол в Общинско предприятие „Комунални и обредни дейности”, гр. Ямбол, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, с предмет на дейност, както следва:

            1.1. Поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти и вещи общинска собственост.

1.2. Управление, поддържане и ремонт на общински квартални клубове за обществено ползване, намиращи се на територията  на община Ямбол по утвърден от ОбС правилник за ползване на кварталните клубове.

1.3. Осъществяване на дейности по управление, поддържане и почистване  на гробищния парк.

            1.4. Управление, поддръжка и текущ ремонт на общинска складова база.

            1.5. Поддържане и ремонт на общински спортни имоти.

            1.6. Предоставяне на обредни дейности / услуги, свързани с:

            1.6.1. Радостни ритуали, изразяващи се в следните дейности:

а). ритуал при сключване на граждански брак в зала;

б). изнесен ритуал при сключване на граждански брак;

в). ритуал при делничен брак;

г). ритуал „юбилейна сватба”;

д). ритуал „именуване”;

е). ритуал „честване на юбилей”;

1.6.2. Извършване на следните услуги на гражданите, свързани с тъжните семейни обреди:

а). изкопаване, спускане, заравяне и оформяне на гробно място, в т.ч. урново гробно място /урнополагане/;

б). отваряне на стари гробове и ексхумация;

в). събиране, пакетиране и дезинфекция на тленни останки и полагането им в гробно място;

г). предоставяне на обредна зала за ползване от граждани;

д). граждански ритуал при погребения и възпоменания;

е). механично озвучаване на граждански ритуал при погребение;

ж). почистване и поддържане на гробни места еднократно и целогодишно;

з). оформяне и циментиране на окологробно пространство;

и). подравняване на гробно място;

й). запълване на гробно място с пръст;

к). определяне ден, час и място за погребение;

л). завеждане гробищен регистър;

м). събиране такси за гробни места по ЗМДТ;

1.7. Пътна сигнализация  и ограничителни елементни системи :

а/ поддържане, ремонт и изпълнение на вертикална сигнализация;

б/ поддържане в изправност на светофарните уредби;

в/ монтаж и демонтаж на пътни знаци и табели;

г/ поддържане на хоризонтална маркировка;

д/ изработка и монтаж на нестандартни препятствия;

е/ ремонт на мантинели;

ж/ поставяне, ремонт и боядисване на парапетни ограждения;

з/ монтаж и демонтаж на напречни неравности;

и/ поставяне на спиркови знаци;

й/ други видове дейности, свързани с безопасността на движението.

 

            2. Приема Правилник за устройството и дейността на ОП „Комунални и обредни дейности” – бюджетна дейност към Община Ямбол, съгласно Приложение № 1.

 

            3. Създава Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” със следния предмет на дейност:

3.1. Поддържане и текущ ремонт на  Градски парк и Парк Боровец и зоните за отдих на територията на община Ямбол;

3.2. Поддържане и текущ ремонт на общински детски площадки на територията на общината;

3.3. Осигуряване на контрол по опазване на  чистотата на алейната мрежа, тревните площи и зоните за отдих в парковете, градините, зелените площи, целостта на цветните партери, парковата мебел/ пейки, декоративни кошчета, беседки/ детски съоръжения и уреди за фитнес на открито в детските площадки и кътовете за отдих, в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Наредба № 1 за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на Община Ямбол, Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Ямбол и други нормативни актове уреждащи опазването на околната среда.

            4. Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих”, гр. Ямбол, съгласно Приложение № 2.

            ІІ. Възлага на кмета на Община Ямбол да назначи директор на  общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” .

            ІІІ. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директорите на ОП „Комунални и обредни дейности” и ОП „Паркове и зони за отдих” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат разпределяне, предаване и приемане на имуществото и активите, което да се удостовери с предавателно-приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

            ІV. ОП „Комунални и обредни дейности” и ОП „Паркове и зони за отдих” се задължават да поемат всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване на предоставените безвъзмездно за управление активи, с грижата на добър стопанин.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно приемане бюджета на Община Ямбол за  2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 52, ал.1 и чл. 21, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година и ПМС № 3 от 15.01.2014 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2014 година, Общински съвет Ямбол

1. Приема бюджета на Община Ямбол за 2014 година, както следва:

1.1. Приходи в размер на 43 477 239 лв., съгласно Приложение №1;

1.1.1. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 3 041 592 лв., от които за:

-    проект „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол” – 248 734 лв.;

-    проект „Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширяване и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол” – 2 792 766 лв.;

-    проект „Тунджа” – маркетинг на дестинация „Тунджа-Ямбол-Стралджа” по ОПРР – 92 лв.

1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз в размер на (-) 10 000 0000 лв., за следните проекти:

-     „Изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширяване и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол;

-     „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Ямбол”;

-    „Грижа и подкрепа у дома”;

-    „Осигуряване на устойчиво и интегрирано развитие чрез обновяване и модернизиране на градската среда в община Ямбол”;

-    „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип в община Ямбол”;

-    „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол”;

-    „Изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в регион Ямбол – първа фаза”;

-    „Общностен център” - Ямбол, за интегрирано предоставяне на социални услуги за деца и семейства в риск;

-    „Подобряване на ефективността на общинска администрация Ямбол за ефективно изпълнение на функциите и”;

-    „Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Ямбол”;

-    “Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”.

1.2. По разходите в размер на 43 477 239 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2;

1.3. Утвърждава преходен остатък от 2013 г. в размер на 4 974 627 лв. разпределен по дейности съгласно Приложение № 3.

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2014 г. в размер 4 180 660 лв., съгласно Приложение № 4, като:

                 2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 291 900 лв. 5% от сумата да се планира по обект „Благоустрояване в ж.к. „Диана" 1 УПИ II, кв. 13 /в района около магазин „Югоагент"/.

2.2. Приема разпределението на капиталовите разходи, финансирани с приходи от приватизация в размер на 278 293 лв., съгласно Приложение № 4;

2.3. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 5.

3. Утвърждава численост на персонала и разходите за заплати през 2014 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 6.

4. Утвърждава целеви разходи и субсидии, както следва за:

4.1. Членски внос и участие в нетърговски организации – 30 000 лв.;

4.2. Помощи по решение на Общински съвет - 2 000 лв.;

4.3. Разходи за почистване на септични и отходни ями в квартал „Каргон”, където липсва канализация – 50 на сто от разходите на гражданите за почистване –
1 000 лв.;

4.4. Средства за подпомагане разходите за погребения на самотни и бездомни, регистрирани в службата по социално подпомагане и лица настанени в заведения за социални услуги - 6 000 лв. За всеки отделен случай помощта да не надвишава 188 лв.;

4.5. Разходи за намаление на единичната цена на месечната карта за пътувания по една линия в градския транспорт с 2.00 лв., на пенсионери с настоящ адрес в община Ямбол – 10 000 лв.;

4.6. Разходи за осигуряване на безплатни карти за градския транспорт на придружители на военноинвалиди с първа група с чужда помощ - 2 340 лв.;

4.7. Субсидия на читалищата в община Ямбол общо в размер на 301 600 лв. От тях за делегирани от държавата дейности – 281 600 лв. за 44 бройки субсидирана численост и дофинансиране от местни приходи - 20 000 лв.;

4.8. Субсидия за спортни клубове и спортни дружества със седалище и дейност на територията на общината в размер на 530 000 лв., от тях за:

-    Баскетболен клуб „Тунджа” – 280 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по баскетбол – 30 000 лв.;

-    Детско-юношеска школа по футбол – 20 000 лв.;

-    Спортни клубове – 110 000 лв.;

-    ОСК - за вода, горива и енергия – 90 000 лв.

4.8.1. За разпределение на средствата по спортни клубове упълномощава кмета на общината със заповед да назначи експертна комисия, която да договори с тях условията и начина на разходване на средствата, в съответствие с приетия от ОбС Правилник.

4.9. Определя среднодневен стойностен оклад в рамките на месец:

-    в домашен социален патронаж в размер на 2,00 лв. на едно лице на ден;

-    в целодневните детски градини в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детските ясли в общината в размер на 2,30 лв. на дете на ден;

-    в детска кухня в размер на 1,80 лв. на дете на ден;

4.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 21, ал. 3 от Закона за вероизповеданията, одобрява средства в общинския бюджет в размер на 40 000 лв., в т.ч. 20 000 лв. за подпомагане на Църковното настоятелство на изграждащия се храм „Успение Пресвета Богородица”.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. СБКО в размер на 2% от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 25 000 лв.;

5.3. разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 5 000 лв.;

5.4. за командировки в чужбина – 20 000 лв., от които:

-    в местна дейност 122 „Общинска администрация” – 17 000 лв.;

-    в местна дейност 123 „Общински съвет” 3 000 лв.

5.5. по Правилника за наградите и отличията в община Ямбол - в местна дейност 123 „Общински съвет” 30 000 лв.

6. Утвърждава длъжностите, които имат право на транспортни разноски за пътуване в границите на общината, в съответствие с характера на трудовата дейност както следва:

-    в дейност „Други дейности по здравеопазването” – на длъжност „медиатор”;

-    в дейност „Чистота” – на длъжност „оператор на електронна везна” на обект депо за битови отпадъци;

-    в ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране” – на длъжност „инкасатори” и „сметосъбирачи”.

6.1. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата, които имат право на транспортни разноски.

7. Утвърждава разходите и приходите на общинските предприятия, съгласно Приложение № 7, 8, 9.

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 112 210 415 лв., съгласно Приложение № 10.

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2014-2016 г.

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 11.

11. Одобрява бюджета на общината за 2014 г. по агрегирани бюджетни показатели съгласно Приложение № 12.

12. Определя максимален размер на дълга, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2014 г. в размер на 12 600 000 лв.

12.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2014 г. в размер на 15 200 000 лв.

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2014 г. в размер на 200 000 лв.

 14. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет.

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

14.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, предоставени за текущи разходи, в съответствие с волята на дарителите, включително и по бюджетите на прилагащите на делегиран и самостоятелен бюджет.

14.4. В изпълнение на чл. 51 от ПМС № 3 от 15.01.2014 г. да извършва налагащите се корекции на бюджета при отчитането на средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала по разходните параграфи на съответните дейности, включително и прехвърлянето им от местни дейности в дофинансиране.

14.5. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи.

15. Възлага на кмета:

                  15.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет и завиши бюджетите на ОДЗ, ОУ „Йордан Йовков",  Регионален исторически музей с предвидените средства по разчета за финансиране на капиталови разходи.;

15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението;

15.3. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с бюджет.

                  15.4. Да представи на Общинския съвет, едновременно с информацията за изпълнението на бюджета на общината за полугодието на 2014 година, анализ на параметрите нови задължения за разходи през 2014 г. и поети ангажименти за разходи през 2014 г., и да набележи конкретни действия и контролни показатели за поетапното привеждане на техните максимални размери в края на годината в съответствие с чл. 94, ал. 3, т.1 и т.2 и § 20 от Закона за публичните финанси.

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

16.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 2014 година.

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

16.3. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на ОбС.

17. Упълномощава кмета:

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.

18. Утвърждава разходите в местните дейности в размер на 90 % с изключение на кпиталовите разходи;

19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета.

 

            Допълва Приложение № 4 - Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2014г,, със следните обекти и източници на финансиране:

            - „Закупуване на 3 бр. автомобили за Община Ямбол", в размер на 79000 лв. чрез допълване на списъка в § 52-00, дейност 122 „Общинска администрация", с източник на финансиране преходен остатък от собствени приходи извън обхвата на § 40, местни дейности, за сметка на предвидения размер за разпределяне в дейност 998 „Резерв";

            - „Основен ремонт на асансьорна уредба в сградата на Община Ямбол", в размер на 24 000 лв., чрез допълване на списъка в § 51-00, дейност 122 „Общинска администрация”, с източник на финансиране преходен остатък от собствени приходи извън обхвата на § 40, местни дейности, за сметка на предвидения размер за разпределяне в дейност 998 „Резерв".

           

            По приложение № 10 да се променят стойностите на проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол" както следва:

Бюджет 2014 г. - 4 895 805

Европейски средства - 4 540 405

Дофинансиране - 355 400

 

           

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно персонална пенсия на детето Християн Нейков Георгиев.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Християн Нейков Георгиев от гр. Ямбол, к-с „Възраждане” бл. 22, вх. Д, ап. 4.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Общински годишен план за младежта.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.16, ал.1 от Закона за младежта и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общински годишен план за младежта 2014г.

            2. Така приетият Общински годишен план за младежта да се предостави на Областния управител на област Ямбол и да стане част от Областния план за младежта.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Приема Правилник за устройството и дейността на Музей на бойната слава - град Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

            Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Ямбол през 2014 година.

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно осигуряване на допълнителни средства (дофинансиране) на една паралелка ІV клас с брой ученици под минималния - 15, през учебната 2013 / 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11, ал. 1, т. 2 и чл. 11, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 29.12. 2000 г. на МОН дава съгласие за съществуването на маломерна паралелка ІV «а» клас с брой ученици под минималния – 15, през учебната 2013/2014 година в ОУ «Хр. Смирненски», гр. Ямбол. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за учебната 2013/2014 година ще се  осигурят от собствени приходи на общината като дофинасиране.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно наименуване на улица в град Ямбол на името на д-р Калина Карадимова.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            Наименува улица в Централна градска част, успоредна на улица „Г. С. Раковски” която започва на изток от ул. „Стефан Караджа”, на север пресича ул. „Васил Априлов” и ул. „Хан Кубрат” и  завършва на запад до подлеза на ул. „Преслав” - ул. „д-р Калина Карадимова”

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на подземен електропровод и ПП за уличен водопровод и отклонение за ПИ 87374.73.747, одобряване на задание за ПУП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава на „ЗЛАТЕКС” ООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и одобрява задание за проектиране на:

- Подробен  устройствен  план - Парцеларен план на трасе на подземен електропровод за поземлен имот /ПИ/ 87374.73.747 по кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.73.649 - земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път;

-  Подробен  устройствен  план - Парцеларен план на трасе на уличен водопровод и водопроводно отклонение за ПИ 87374.73.747 по кадастралната карта на гр. Ямбол, през ПИ 87374.69.644 - територия на транспорта, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване - за местен път и ПИ 87374.73.649 - земеделска територия, общинска публична собственост с начин на трайно ползване - за селскостопански, горски, ведомствен път.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ І "за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция", кв.144 по плана на Ямбол - Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот /УПИ/ І „за производствени, складови, обслужващи дейности, бензиностанция и газостанция”, кв. 144 по плана за регулация на града – Промишлена зона.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно разсрочване на задължения на "Ямбол Бизнес Център България" ЕООД за данък върху недвижимите имоти и така битови отпадъци.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.4, ал.7 и чл. 9а, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси

  1. Разсрочва задълженията за Данък върху недвижимите имоти в размер на 146 950 /сто четиридесет и шест хиляди деветстотин и петдесет/ лв. към 04.02.2014г., за период от дванадесет месеца по 12 246 /дванадесет хиляди двеста четиридесет и шест/ лв. месечно, считано от 01.03.2014г.
  2. Да се издаде разрешение от кмета на община Ямбол за разсрочване на задължения за Такса битови отпадъци в размер на 149 724 /сто четиридесет и девет хиляди седемстотин двадесет и четири/ лв. към 04.02.2014г., за период от дванадесет месеца по 12 477 /дванадесет хиляди четиристотин седемдесет и седем/ лв. месечно, считано от 01.03.2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на общинските жилища по предназначение за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл.42, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.3, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища на ОбС – Ямбол определя общинските жилища по брой и предназначение, както следва:

            1.1. Жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди по Приложение № 1, Приложение № 1 A;

            1.2. Жилища за продажба по Приложение № 2, Приложение № 2 A;

            1.3. Ведомствени жилища по Приложение № 3;

            1.4. Жилища за обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди по Приложение № 3 A;

            1.5. Резервни жилища по Приложение № 4;

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на общински имот за управление от ОДЗ "Свобода".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1, чл.12, ал.1 от от Закона за общинската собственост и решение по т.12 на 16 заседание на ОбС Ямбол от 19.12.2012 г. предоставя безвъзмездно за управление на ОДЗ „Свобода”, Булстат 000964625, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Арександър Стамболийски” № 78 имот ПОС:

Поземлен имот  87374.540.159 по КК на град Ямбол, с площ 2781.00  кв.м., находящ се на ул. „Александър Стамболийски” № 78, гр. Ямбол, заедно с Масивна  сграда- детска градина, строена  1976 г. и представляваща  едноетажно и двуетажно тяло с топла  връзка:  двуетажна сграда с идентификатор 87374.540.159.2 (Сутерен - със ЗП- 343.83 кв.м. , І  и ІІ етажи, всеки със ЗП- 364.75 кв.м.); едноетажна сграда с идентификатор  87374.540.159.3 (кабинети),  със ЗП- 72.00  и едноетажна масивна сграда с идентификатор 87374.540.159.1, строена 1948 г. със ЗП- 92.00  кв.м., подробно описан в АОС 1387/19.04.2007 г.

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от от Закона за общинската собственост предоставя безвъзмездно за управление на ОДЗ „Свобода”, Булстат 000964625, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски” № 78 за новооткрития филиал част от имот ПОС, актуван с АОС № 1785 от 16.05.2013 г., находящ се  в гр. Ямбол,  ж.к. „Г. Бенковски” № 400, а именно:

- част от първи етаж от сграда с идентификатор 87374.521.75.12, където са разположени: помещения за 1 яслена група (със самостоятелен вход); помещения за 1 градинска група и административна част (кабинет на директора, методичен кабинет, лекарски кабинет)

            - втори етаж от сграда с идентификатор 87374.521.75.12 по КК на град Ямбол, където са помещения за 1 градинска група, физкултурен салон със склад и WC и машинно помещение, всичко с площ 357.00 кв.м., както и кухня с всички нейни помощни складове и подготвителни, котелно помещение с външен вход, трапезария, склад за инвентар, съблекалня за персонала със сервизни помещения, всичко с площ 397 кв.м. разположени на ниво – 2.90 м.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно отмяна на решение по т.2 на 30 заседание на ОбС Ямбол, проведено на 17.01.2014г. и обособяване на сгради (част от имот ПОС), в съответствие със ЗУТ в подходящи за отдаване под наем.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

І. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА  отменя решение по т.2 на 30 заседание от 17.01.2014 г. за отдаване под наем на обособена част от работилница с площ 22.00 кв.м., находяща се в имот публична общинска собственост - ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол,  актуван с АОС № 84 /10.11.1999г., при следните условия:

            1. Начална тръжна месечна наемна цена, както следва:

            - обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м.  – 34.76 лв., без ДДС

      2. Предмет на дейност – съгласно предназначението на сградите в АОС.

      3. Срок на отдаване – 3 години.

      4. Депозит:

        ­­-  обособена част от работилницата с площ 22.00 кв.м. – 210 лв”

 

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост дава съгласие сградите, които не се използват за учебни цели или необходимостта от тях е отпаднала, описани в АОС 84/10.11.1999 г. да бъдат преустроени според изискванията на Закона за устройство на територията в сгради с конкретно стопанско предназначение, преди да бъдат отдавани под наем съгласно чл.14а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол. Упълномощава директора на ОУ ”Димчо Дебелянов”, ул. „Хан Тервел” № 2, гр. Ямбол да извърши необходимите действия.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на дървесина, добита на територията на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал.1 и ал.4 от Закона за общинска собственост и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост, чл. 32, ал. 1 и чл. 42, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общинският съвет дава съгласие да се извърши продажба на движими вещи – общинска собственост- дървесина, чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно определените в изготвената пазарна оценка цени от лицензиран оценител за добита дървесина на територията на Община Ямбол:

2. Начална тръжна цена:

3. Депозит за участие в търга - 30.00 лв., без ДДС който да се внася по банкова сметка  IBAN BG 75 SOMB 9130 3324 1213 01, банков код BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД – клон Ямбол;

4. Такса за участие в търга 20.00 лв., без ДДС;

5. Цена на тръжната документация 30.00 лв., без ДДС;

 

           

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху части от имот - ПОС - СК "Г. Дражев" на сдружение "Тенис клуб Ямбол 2005".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Отнема от управление и ползване от договора с ОСК ”Тунджа” – Ямбол части от имот- публична общинска  собственост Спортен комплекс „Георги Дражев”, а именно:

- тенис кортовете и прилежащата инфраструктура (съблекални, бани, сервизни помещения, треньорски стаи, възстановителен център и други) . Частите от комплекса: Тревно футболно игрище, Игрище за футбол с изкуствена настилка и естрадата (целият район на бившето лятно кино) остават предоставени за ползване на ОСК ”Тунджа”.Ямбол.

         2. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1, чл.49, ал.1 и чл.50, ал.1 от ЗФВС, чл.95 от Правилника за прилагане на ЗФВС и чл. 15, ал.2, т.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, предоставя  на Сдружение „Тенис клуб Ямбол-2005” - Ямбол безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години, считано от датата на подписване на договора, следните части от имот, публична общинска собственост, спортен комплекс „Георги Дражев” с АОС № 600/21.05.2002г., а именно:

         Тенис кортовете и прилежащата инфраструктура (съблекални, бани, сервизни помещения, треньорски стаи, възстановителен център и всички други изградени и подобрени помещения и съоръжения), с изключение на обект Кафе-аперитив, находящ се на територията на комплекса, с фиксирани граници, определени със схема, изготвена от Общината.

            Срещу това безвъзмездно право на ползване клубът се задължава в периода на ползване да инвестира средства в базата, с цел привеждането и във вид, отговарящ на всички съвременни изисквания, в т.ч.:

-         поддържане на тренировъчната база на тенис центъра и прилежащата инфраструктура

-         изграждане на стена за тенис тренировки

-         предоставяне в определен график ползването на базата безвъзмездно на училища и желаещи да спортуват граждани

-         инвестиране в оптимизиране на осветителната и поливна системи

-         инвестиране в изграждането на други съоръжения, спомагащи нормалното протичане на учебно-тренировъчната и състезателната дейност в комплекса.

-          да прехвърли на името на клуба партидите към EVN и ВиК и да заплаща  разходите за вода, електроенергия и всички други такси и консумативи, произтичащи от ползването на базата.

3. Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише договор със „„Сдружение Тенис клуб „Ямбол-2005”” – Ямбол съгласно решението от т.2 .

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на анекс към договор с ОСК "Тунджа".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Упълномощава кмета на Община Ямбол да подпише анекс към сключен с ОСК ”Тунджа” –Ямбол Договор № 3385/23.11.2011г., чрез който да се договори следното:

ОСК „Тунджа” да прехвърли на свое име партидите към ВиК, EVN и Булгаргаз на спортните обекти описани в Раздел I, т.2, А, Б и Г и да заплаща консумативните разходи за вода, ел.енергия, природен газ свързани с ползването на спортната база, като разходите за консумативи заплатени от Община Ямбол в периода от 01.01.2014 г. до датата на прехвърляне на партидите към ВиК, EVN и Булгаргаз на името на ползвателя, да се приспаднат от годишната субсидия определена за 2014 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Предложение относно съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Ямбол за заседанието на „Асоциацията по В и К – Ямбол”, което ще се проведе на 17 март 2014г.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. Съгласува мандат на кмета на Община Ямбол – Георги Славов за участие в заседание на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.03.2014 г. при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение  за съгласуване на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол.

 

Точка 2. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „Асоциация по В и К - Ямбол" за  2013 г., възложен с договор № ФС0407/0034 от 25.11.2013 г.

Точка 3. Разни.

 

2. При невъзможност кмета на община Ямбол да вземе участие в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.03.2014 г., представител на община Ямбол да бъде упълномощения със заповед за заместване заместник кмет на община Ямбол.

 

3. Съгласува следната позиция на представителя на община Ямбол в заседанието на Асоциацията по В и К, което ще се проведе на 17.03.2014 г.:

По Точка 1. Вземане на решение  за съгласуване на Бизнес план за развитие на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Ямбол - Кмета на общината гласува по целесъобразност.

По Точка 2. Вземане на решение за приемане на годишния счетоводен отчет за дейността на „Асоциация по В и К - Ямбол" за  2013 г., възложен с договор № ФС0407/0034 от 25.11.2013 г.- Кмета на общината гласува по целесъобразност.

По Точка 3. Кмета на общината да прави предложения, изказва становища и гласува по целесъобразност.