РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 30 АПРИЛ 2018г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

   

1.      Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Комисия по ПНО

2.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно закупуване на имот, собственост на "Екобулпак" АД, находящ се в землището на с. Хаджидимитрово, Община Тунджа, Област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Чумерна" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за обект на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 87374.512.236 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно на водна помпа от ДЯ "Мечо Пух" на ДГ "Пламъче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Спортни имоти" при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Утвърждаване класиране на проведен конкурс за възлагане управлението на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

20.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ  XVI–8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол и др.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

24.  Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно удостояване с Награда на Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.12, ал.3 от Правилника за наградите и отличията на Община Ямбол удостоява с Наградата на Ямбол за 2018 г.  Камерен оркестър „Дианополис“- Ямбол   за изключителния принос в развитието на  културния живот на Ямбол и по повод 50-годишния  юбилей.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 3, ал. 3 във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за закрила на детето през 2018 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2019г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 19, ал. 2 и ал. З от Закона за социално подпомагане и чл. З6б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2019 г.

2. Възлага на Кмета на Община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на Община Ямбол през 2019 г. в 14–дневен срок от неговото приемане.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.12, ал.3 във връзка с ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Общинска програма за мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие през 2018 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА:

Дава съгласие Община Ямбол да кандидатства самостоятелно с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол“, по  Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020 г., с референтен номер на процедурата BG161M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно закупуване на имот, собственост на "Екобулпак" АД, находящ се в землището на с. Хаджидимитрово, Община Тунджа, Област Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, Чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост, и Чл.3, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1.      Дава съгласие за извършване на сделка по закупуване на недвижим имот, представляващ УПИ II 300, с площ от 8 000 кв.м. разположен  западно от Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, “Тунджа“ и Стралджа, в землището на с. Хаджидимитрово, община „ Тунджа“, област Ямбол, с отреждане „За производствено складова дейност, предварително третиране на отпадъци с неопасен характер“ от собственика, „ Екобулпак“ АД, ЕИК 131271470, със седалище и адрес на управление град София, община Столична, кв. „Борово“, ул. „Дечко Йорданов“ № 64, представлявано от Прокуриста – г-н Георги Славчев.

2.      Одобрява цена в размер на 80 000 (осемдесет хиляди) лв., без ДДС, равна на  96 000 (деветдесет и шест хиляди) с ДДС, на имот УПИ II 300, с площ от 8 000 кв.м., в землището на с. Хаджидимитрово, община „ Тунджа“, област Ямбол, с отреждане „ За производствено складова дейност, предварително третиране на отпадъци с неопасен характер“, на която да бъде извършена сделката по закупуване от собственика на имота.

3.      Упълномощава Кмета на общината да извърши последващи действия по закупуването на имота.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно съгласие за продължаване срока на действие на договор за наем за обект в ЕГ "В. Карагьозов".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 14б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Ямбол, дава съгласие за  продължаване срока на действие на Договор за наем от 01.03.2013г., сключен между ЕГ „Васил Карагьозов”- гр. Ямбол, ЕИК 000962421, с адрес: ж.к.”Златен рог” № 110, гр. Ямбол и Сдружение „Кихон – Спортен клуб“, ЕИК 176189437, със седалище и адрес на управление ж.к. „Възраждане” № 58, вх.Б, ет.2, ап.12, гр.Ямбол, представлявано от Лъчезар Колев Лазаров, за предоставена под наем част от обект, представляваща - Помещения за осъществяване на спортна и тренировъчна дейност, с обща площ 338.64кв.м., находящи се в имот – публична общинска собственост ЕГ „Васил Карагьозов”- гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог“ № 110, кв.8, парцел 1 по плана на гр. Ямбол, актуван с АОС № 80/23.07.1999г., с 5 /пет/ години, считано от 01.03.2018г.

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Чумерна" № 7.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.551.102 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин петдесет и едно точка сто и две/, с площ  348 /триста четиридесет и осем/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден XXIII 4614 /римско двадесет и три, арабско четири хиляди шестстотин и четиринадесет/, квартал 30 /тридесет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-797/17.08.1989 г., находящ се на ул. „Чумерна“ № 7, актуван с АОС № 2164 от 21.12.2017 г., в размер на  18 040.00 /осемнадесет хиляди и четиридесет/ лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Георги Димитров Димитров от град Ямбол, ул. „Чумерна “ № 7. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване за обект на ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 184, ал. 2 от ЗУТ определя пазарна цена на право на пристрояване от 9.60 кв.м. върху ПИ 87374.537.170 по КК на град Ямбол, публична общинска собственост, начин на трайно ползване за второстепенна улица, с площ 859 кв.м. за изграждане на рампа за достъпна среда на хора с увреждания към търговски обект с идентификатор 87374.537.66.6.1 по КК на град Ямбол, с административен адрес ул. „Каранова“ № 2, в размер на 1 720.00 лв. без ДДС, на която цена учредява вещното право на „СЛАВЕКС“ ЕООД, представлявано от Слави Георгиев Славов.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл. 34, ал. 7 от ЗОС. 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за имот с идентификатор 87374.512.236 по КК на гр. Ямбол, м. "Кайнашки баир", СО "Кринчовица".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл.15, ал.3  и ал.5 от ЗУТ дава съгласие да се сключи от кмета на Община Ямбол предварителен договор, съгласно който Велислава Тончева Гочева, Петя Тончева Гочева и Веса Георгиева Гочева всички от гр. Ямбол, м. Кайнашки баир“ № 13, вх.13 се задължават да прехвърлят безвъзмездно на Община Ямбол правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.502 с площ 13 кв.м. и ПИ с проектен идентификатор 87374.512.504 с площ 2 кв.м., а Община Ямбол се задължава да им прехвърли безвъзмездно правото на собственост на ПИ с проектен идентификатор 87374.512.503 с площ 1 кв.м. Окончателен договор за прехвърляне на собствеността да бъде сключен в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на действащия ПУП-ПРЗ за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне безвъзмездно на водна помпа от ДЯ "Мечо Пух" на ДГ "Пламъче".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 44 от НРПУРОИ:

1. Прехвърля безвъзмездно от баланса на Детска ясла „Мечо Пух” в баланса на Детска градина „Пламъче” следния дълготраен материален актив:

1.1. Водна помпа на парната инсталация с балансова стойност 2 673.60 лв.

2. Посочения дълготраен актив да се впишат в баланса на Детска градина „Пламъче”.

3. Приемането да се извърши с предавателно - приемателен протокол между Детска ясла „Мечо Пух” и Детска градина „Пламъче”, след което да се предприемат необходимите действия за отразяване на промяната в счетоводните регистри и на двете страни.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.511.471 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XXXIX 471 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 159 по регулационния плана на гр. Ямбол, с площ 18 207.00 кв.м., актуван с АОС  № 2093 от 05.07.2017 г., находящ се в Индустриална зона.

Начална тръжна цена на имота 200 277.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 100 138.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХІХ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 3 996.00 кв.м., актуван с АОС № 963 от 28.07.2003 г. 

Начална тръжна цена на имота 40 760.00  лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 20 380.00 лв.

3.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.513.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за който е отреден УПИ ХХVІІІ в кв. 162 по плана за регулация на промишлена зона за „Производствено складова дейност, търговия и услуги”, с площ 4 164.00 кв.м. , актуван с АОС № 964 от 28.07.2003 г.

Начална тръжна цена на имота 42 490.00  лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 21 200.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.518.157 по кадастралната карта на град Ямбол, идентичен с УПИ XIII 518.157 за производствена складова дейност, търговия и услуги в квартал 153 „б“ по регулационния плана на гр. Ямбол, с площ 1 500.00 кв.м., актуван с АОС  № 2158 от 01.12.2017 г., с административен адрес ул. „Пирин“ № 12“А“.

Начална тръжна цена на имота 60 813.00  лв. без ДДС

            Депозит за участие в търга 30 400.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.42 по КК на гр. Ямбол, с площ 6 070.00 кв.м., идентичен с УПИ ІІ в кв. 152, актуван с АОС 1595 от 08.03.2010г., находящ се в Индустриална зона, ул. „Ямболен”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 92 300.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 46 000.00 лв.

6. Незастроен поземлен имот 87374.519.101 по КК на град Ямбол, с площ 21 945 кв.м., идентичен с част от УПИ ІV в кв. 152 по регулационния план на град Ямбол, актуван с АОС №1740 от 19.05.2012г., находящ се на ул. „Ормана”, Индустриална зона гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 220 700.90 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 110 300.00 лв.

7. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.116 по КК на град Ямбол с площ 3198.00 кв.м., идентичен с УПИ VII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2052 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 92.

Начална тръжна цена на имота 31 980.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 500.00 лв.

8. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.117 по КК на град Ямбол с площ 3 659.00 кв.м., идентичен с УПИ VIII , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2053 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 84. Пазарната оценка на имота е в размер на 36 590.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 29 397.50 лв.

9. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.118 по КК на град Ямбол с площ 2 371.00 кв.м., идентичен с УПИ VI , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2054 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 86.

Начална тръжна цена на имота 26 081.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 000.00 лв.

10. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.119 по КК на град Ямбол с площ 2 568.00 кв.м., идентичен с УПИ V, кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2055 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 88.

Начална тръжна цена на имота 28 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 000.00 лв.

11. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.519.120 по КК на град Ямбол с площ 2 632.00 кв.м., идентичен с УПИ IV , кв. 151 "а" по регулационния план, актуван с АОС 2056 от 21.12.2016 г. с административен адрес ул. „Ормана“ № 90.

Начална тръжна цена на имота 29 020.00.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

12. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г.

Начална тръжна цена на имота 52 425.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 26 000.00 лв.

13. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.130 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 440.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1667 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 9 603.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие 4 800.00 лв.

14. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.131 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6„в“, с площ 414.00 кв.м., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол ,  актуван с АОС 1668 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

15. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.132 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6  в“ с площ 414.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1669 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 9 035.60 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

16. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.133 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 415 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1670 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота  9 057.40 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 500.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.139 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1675 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

18. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.140 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“, с площ 400.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1676 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 8 160.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 080.00 лв.

19. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.141 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІІІ за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с площ 435.00 кв.м., находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1677 от 29.12.2010 г.  

Начална тръжна цена на имота 8 710.90 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 4 300.00 лв.

20. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.142 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХІV за индивидуално жилищно строителство в кв. 6 „в“  с  площ с площ 367.00 кв.м., находящ се гр. Ямбол, ж.к. „Христо Ботев”, актуван с АОС 1678 от 29.12.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 7 349.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 3 600.00 лв.

21. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 63 931 кв.м., начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 470 000.00 лв.

22. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 15 501.00 кв.м., идентичен с УПИ VІ за търговия и обществено обслужване, в кв.74, находящ се  в ж.к. „Г. Бенковски“ актуван с АОС 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500.00 лв. без ДДС ,

Депозит за участие в търга 210 000.00 лв.

23. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.6 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 18 783 кв.м., идентичен с УПИ ІV - За жилищно строителство в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1699 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 267 681.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 133 000.00 лв.

24. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.10 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 224.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1705 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 120 797.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 60 000.00 лв.

25. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.525.11 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ  8 731.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІ - За обществено обслужване в кв. 331, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев”, актуван с АОС 1704 от 07.10.2011 г.

Начална тръжна цена на имота 127 619.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 63 000.00 лв.

26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.186, с площ 449.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ за ЖС в кв.85 находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1951 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 67 239.00 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 33 500.00 лв.

27. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.188, с площ 610.00 кв.м. по КК и КР на град Ямбол, идентичен с УПИ Х 578 за ЖС в кв.85, находящ се на ул. „Боровец“, гр. Ямбол, актуван с АОС 1954 от 27.11.2015г.

Начална тръжна цена на имота 89 716.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 44 500.00 лв.

28. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.349 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 919.00 кв.м., идентичен с УПИ ХVІІІ - За търговски обект в кв. 29, находящ се на ул. „Странджа“,актуван с АОС 1766 от 05.02.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 65 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 500.00 лв.

29. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.228 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен ПИ 2271 за жилищни нужди в кв. 103 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 256 кв. м., находящ се на ул. „Видин” № 21, актуван с АОС  – частна № 997 от  15.04.2004 г.

Начална тръжна цена на имота 23 142.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 11 500.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.531.429 по кадастралната карта на гр. Ямбол с площ 261 кв. м., за който е отреден УПИ ХII 2107 – за комплексно обществено обслужване, кв. 112, находящ се на ул. „Матвей Вълев”, № 4, актуван с АОС  1418 от  11.07.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 27 910.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 500.00 лв.

31. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.535.213  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 310.00 кв.м., идентичен с   УПИ ІХ за жилищно застрояване в кв. 79 А, находящ се на ул. „Дъбилино“ № 16, актуван с АОС 1716 от 16.02.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 29 030.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

32. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.177  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 104.00 кв.м., идентичен с    УПИ VІІ – 177 – за ОДО в  кв.79, находящ се на ул. „Търговска“ № 9, актуван с АОС 1755 от 04.12.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 40 560.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 20 000.00 лв.

33. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 466.00 кв.м. идентичен с УПИ ІІІ 25 за жилищно застрояване в кв. 20, находящ се в ж.к. „Диана“, актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 15 500.00 лв.

34.  Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 1 274.00 кв.м.,  идентичен с УПИ ІІІ 25 - За търговия и услуги в кв. 23 , находящ се в ж.к. Диана, актуван е с АОС № 1325 от 25.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 75 400 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 500.00 лв.

            35. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.548.5 по кадастралната карта на град Ямбол, с площ 1 215 кв. м., идентичен с УПИ VІІІ 4470 за друг вид застрояване, в кв. 152, находящ се на ул. „Бакаджик”, №30, актуван с АОС  1581 от  10.08.2009 г.

            Начална тръжна цена на имота 46 200.00 лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 23 000.00 лв.

            36. 573/636 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.565.94 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ ХХІІ 94 в кв.5 по регулационния план на гр. Ямбол,  целият с площ 636 кв.м, актуван с АОС 1949 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“.

            Начална тръжна цена на имота 3 440.00 лв. без ДДС.

            Депозит за участие в търга 1700.00 лв.

37. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.566.275 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, за който е отреден УПИ VІІ 275  в кв.58 по регулационния план на гр. Ямбол,  с площ 636 кв.м, актуван с АОС 2097 от 14.07.2017 г., находящ се в СО „Кринчовица, местност „Нови лозя“.

Начална тръжна цена на имота 3 930.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 1 900.00 лв.

38. 287/325 ид.ч от Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.568.123 по КК и КР на град Ямбол, начин на трайно ползване за вилна сграда, включващ УПИ V 123 в кв.88 по регулационния план на гр. Ямбол, целият с площ 325 кв.м, актуван с АОС 1948 от 11.11.2015г., находящ се в СО „Кринчовица“ , местност „Стари лозя“.

Начална тръжна цена на имота 1 870.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 900.00 лв.

39. Недвижим имот - Перилен блок, представляващ двуетажна сграда с идентификатор 87374.525.5.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със ЗП 1506   кв.м., и степен на завършеност "груб строеж" по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, ведно с отстъпеното право на строеж в ПИ с идентификатор 87374.525.5, находящ се в ж.к. „Д-р Дончев“, актуван с АОС 1753 от 27.08.2012 г.

Начална тръжна цена на имота 755 460.00  лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 370 000.00 лв.

40. Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 по КК на град Ямбол с предназначение за жилище, застроена площ 144.50 кв.м. и прилежащ таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящ се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, ведно със съответното отстъпено право на строеж върху терена, актуван с АОС 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 16 328.30 лв. без ДДС

Депозит за участие в търга 8 100.00 лв.

41. Недвижим имот – Триетажна сграда с идентификатор 87374.535.25.8 по КК на град Ямбол, със застроена площ 115.85 кв.м., разгъната застроена площ 344.39 кв.м., таван с площ 59.40 кв.м. и мазе с площ 61.57 кв.м., построена в общински ПИ 87374.535.25, с предназначение  за административна дейност, находящ се на ул. „Цар Иван Александър” № 6 А, гр. Ямбол, актуван с АОС 318 от 31.08.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 168 200.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 84 000.00 лв.

42. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.89 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 39.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелен обект с идентификатори 87374.535.29.3.88 под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.44 и 87374.535.29.3.45, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, партер, актуван с АОС 1775 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 29 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 14 500.00 лв.

43. Офис - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.91 по КК на гр. Ямбол,  с  площ 258.00 кв.м. , находящ се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3, построена с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 при граници на същия етаж самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.96, 87374.535.29.3.93 и 87374.535.29.3.90, под обекта няма и над обекта самостоятелни обекти с идентификатори 87374.535.29.3.22, 87374.535.29.3.23, 87374.535.29.3.24 и 87374.535.29.3.43, с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Цар Иван Александър“ № 7, Б, партер, актуван с АОС 1774 от 11.03.2013 г.

Начална тръжна цена на имота 196 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 98 000.00 лв.

44. Търговски обект, състоящ се от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.92 по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 33.00 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.535.29.3.93  по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 47.00 кв.м. ,  и двата находящи се на партерния етаж от монолитна жилищна сграда с идентификатор 87374.535.29.3,  построена през 1989 г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.535.29 на ул. „Цар Иван Александър” №7, партер, актуван с АОС 1777 от 13.03.2013г.

Начална тръжна цена на имота 61 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 30 500.00 лв.

45. Помещение - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.19.1.9 по кадастралната карта на гр. Ямбол, със застроена площ 153.09 кв.м., представляващо част от сутерена на двуетажна масивна сграда с идентификатор 87374.537.19.1, находяща се в гр. Ямбол ул. „Димитър Благоев” № 13, актувано с АОС 1710 от 15.12.2011 г., при граници: под обекта – няма, над обекта – няма, на същия етаж самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.19.1.10.

Начална тръжна цена на имота 66 993.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 000.00 лв.

46. Недвижим имот - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.14.2.2 по КК на град Ямбол, състоящ се от три стаи и две тераси с обща площ 90,00 кв.м., ведно със съответното отстъпено право на строеж в ПИ 87374.541.14, ½ и.ч. от общите части на сградата и мазето, с административен адрес  ул. „Стефан Караджа” № 31, ет.2 гр. Ямбол, актуван с АОС 1590 от 17.02.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 87 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 43 500.00 лв.

47. Самостоятелен обект в сграда с  идентификатор 87374.541.36.2.15 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с  предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия четвърти етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС 1620 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

48. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.16 по КК на гр. Ямбол с площ 347.00 кв.м. с предназначение за обслужваща дейност и битови услуги, представляващ целия пети етаж над партера в шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 15.24 % идеални части от общите части на сградата, с административен адрес ул. "Търговска" № 57, гр. Ямбол, актуван с АОС № 1621 от 22.07.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 161 752.20 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 80 500.00 лв.

49. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., с предназначение за обществено хранене, находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г., ведно с 10.23 %  идеални части от общите части на сградата, актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., с административен адрес ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 68 000.00 лв.

50. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

 Начална тръжна цена на имота 45 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 22 500.00 лв.

51. Комплекс за отдих и спорт, представляващ поземлен имот с идентификатор 87374.546.72 с площ 10 861 кв.м., идентичен с УПИ I  „За отдих, спорт и озеленяване“ в кв.22 А, ведно с построената през 2003г. в имота едноетажна масивна сграда за обществено хранене - ресторант с идентификатор 87374.546.72.1 със застроена площ 183 кв.м., с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале“ № 65, актуван с АОС 1984 от 11.05.2016г.

Начална тръжна цена на имота 458 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 229 000.00 лв.

52. Самостоятелен обект  в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.19  по КК на гр. Ямбол, с площ 106.86 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ втори етаж от  сграда с идентификатор 87374.546.41.5, ведно със съответните  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, актуван с АОС 39 от 24.08.1998 г. находящ се в ж.к. „Диана“ до бл.17, гр. Ямбол. Пазарната оценка на имота е в размер на 39 500.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 30 335.50 лв.

53. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с УПИ ХI за комплексно застрояване в кв. 23, ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със застроена площ 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г. Пазарната оценка на имота е в размер на 222 400.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 222 866.10 лв.

54. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на гр. Ямбол с площ 376.00 кв.м. с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г. Пазарната оценка на имота  е в размер на 191 330.00 лв. без ДДС, а данъчната оценка е в размер на 132 557.50 лв.

55. Застроен поземлен имот 87374.553.456 по кадастралната карта на гр. Ямбол, целият с площ 3 185. кв.м., начин на трайно ползване - ниско застрояване,  идентичен с  УПИ І за ЖС, кв.134 по ПУП ПР на гр. Ямбол ведно с построените в имота едноетажна сграда с идентификатор  87374.553.456.2 със застроена площ 264.00  кв.м., сграда с идентификатор  87374.553.456.1 ,със застроена площ 78.00кв.м., и сграда с идентификатор  87374.553.456.3  със застроена площ 33. 00   кв.м., актуван с АОС № 1891 от 05.03.2015г., находящ се в гр. Ямбол, ул. „Клокотница” № 83.

Начална тръжна цена на имота 164 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 82 000.00

56. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.559.169  по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 375.00  кв.м.,  идентичен с УПИ ІV за ЖС, кв. 79, ведно с построените в имота едноетажна жилищна сграда с идентификатор 87374.559.169.1, със застроена площ 93.00 и сграда с идентификатор 87374.559.169.2 , със застроена площ 11.00 кв.м., актуван с АОС №1857 от 07.07.2014г., находящ се на ул. „П. К.Яворов” № 42, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 27 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 500.00 лв.

57. Недвижим имот - Триетажна масивна сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със застроена площ 468 кв.м., построена в ПИ 87374.560.12, включен в УПИ І, кв.3, актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 388 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 194 000.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно изменение на Правилника за устройството и дейността на ОП "Спортни имоти" при Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.52 и чл.53 от Закона за общинската собственост:

 І. Приема изменение на „Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Спортни имот“ – Община Ямбол, в частта Раздел VІ – Имущество, т.8, отпада от управление от общинското предприятие - Зала „Шахклуб“, намираща се на ул. „Жорж Папазов“ № 11, с АОС 217/19.04.2001г., с площ 78.20 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Ямбол и на директора или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имуществото, описано по т.8, Раздел VІ – Имущество от „Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Спортни имот“ – Община Ямбол, което да се удостовери с предавателно – приемателен протокол, както и да се извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на активите.

ІІІ. Изменението на Правилника за устройството и дейността на ОП „Спортни имоти“ – Община Ямбол, влиза в сила от дата на приемането им с решение на Общински съвет – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Утвърждаване класиране на проведен конкурс за възлагане управлението на "ДКЦ-1-Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 11, ал.2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, утвърждава предложеното от назначената с решение по т.5 от 30 заседание, проведено на 27 февруари 2018 г. комисия, класиране: І - во място – д-р Венцислав Славов.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно Отчет за дейността и приемане на ГФО за 2017 на "ДКЦ № 1 - Ямбол" ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 137, ал.1, т.3 и т.4 от Търговския закон, чл. 21, ал.1, т.8 от Закона  за местното самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал.1, т.6, във връзка с чл. 53, ал.1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества:

            1. Приема годишния финансов отчет и баланса за 2017г. на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

            2. Определя дивидент в размер на 25% от балансовата печалба по годишния финансов отчет на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

             3. На основание чл.54, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1, т.14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества предоставя дивидента за 2017 г. реализиран от „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД на дружеството, които средства да се употребят за закупуване на дигитализираща система за мамографския рентгенов апарат в сектора по образна диагностика, необходима за  подобряване качеството на работа, осигуряване на по-добро и по-бързо обслужване в профилактиката и диагностиката на пациентите.

4. На основание чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.9, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества - освобождава от отговорност за финансовата 2017г. управителя на „ДКЦ № 1 – Ямбол” ЕООД.

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на МКБППМН при Община Ямбол през 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.2 от ЗБППМН Общински съвет –Ямбол приема, за информация, отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол през 2017 година.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2017г. на читалищата в община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: ПК КЧДКТ

__________________________________________________________________________________

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2017 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира - 2012”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ  XVI–8059, кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ X-8059 и УПИ XVI–8059 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол – Златен рог.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол дава съгласието си за изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот IV-7437 „за КОО“ в кв. 99 по плана на гр. Ямбол – Каргон. 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно избор на Временна комисия за проучване и изготвяне на доклад за експлоатационното състояние на клетка 1 на РДНО – Ямбол и др.

ВНОСИТЕЛ: Група съветници

__________________________________________________________________________________

 

 

 

      Предложението не се прие.

 

           

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно приемане на Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.