ПРОТОКОЛ № ХХХІІІ

 

           

            Днес, 26.03.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0004/19.03.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 34, отсъстваха 3 –

            Калоян Калиманов

            Калчо Донев

            Стоян Проданов

            На заседанието присъства г-н Стоян Драгнев – зам. - кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.05 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и третото заседание на Общинския съвет.

Обяви предложение, прието от председателския съвет, за поправка на явна фактическа в решение № ХХVІІ-2/11.12.2013г. относно издаване на запис на заповед от Община Ямбол в полза на Министерството на регионалното развитие, УО на ОПРР - ГД "Програмиране на регионалното развитие" в съответствие с чл.60.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол. (приложено към материалите по заседанието)

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно персонална пенсия на Иванина Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно определяне цена на право на пристрояване по искане от Веселина Димитрова Бочукова за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1 по КК на град Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 28.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване по искане от Митко Тодоров за обект в ж. к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена право на надстрояване по заявление от Яна Иванова Златева за имот в ж. к. "Г. Бенковски" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.540.307 по КК на гр. Ямбол, ул. "Генерал Вл. Заимов",  по заявление от Димитър Стоянов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 55, ж.к. "Хале", бл.1, вх.А, ет.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент № 63 в бл.11, вх. Б на ж.к. ,,Диана", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане решение за изменение на решение по т.6 от дневния ред на ХХV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.09.2013г. (закупуване право на собственост по заявление от Ирина Христова)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ПИ 87374.546.72 по КК на град Ямбол, ж.к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект ,,път II-53 ,,Ямбол - Средец", участък ,,Обходен път на Ямбол - Юг" от км 146+594,69 до км 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ ,,Тереза 74 - Тодор Стойчев" - гр. Ямбол за Обект № 29 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ,,Районна колегия на Български зъболекарски съюз" – Ямбол за помещение на ул. ,,П. Хилендарски” № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот –ЧОС, находящ се на ул. „Й. Йовков” № 34 на читалище "Диана - 1944".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост на Общинска организация на инвалидите - Ямбол и СНЦ Спортен клуб на инвалида ,,Ямбол 99" за съвместно ползване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРУРОЖ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НОАМТЦУ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

23.  Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

24.  Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

25.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

26.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Драгнев – Като вносител оттеглям т.21 от проекта за дневен ред, тъй като е допусната сериозна грешка. Това е наредбата за определяне  и администриране на местните такси и цените на услугите.

            Петкова – Няма други предложения, подлагам на гласуване целия дневен ред с промяната в номерацията след отпадането на т.21.

Гласували      за – 25            против – няма                                   въздържали се – 1

Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно персонална пенсия на Иванина Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно определяне цена на право на пристрояване по искане от Веселина Димитрова Бочукова за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1 по КК на град Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 28.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване по искане от Митко Тодоров за обект в ж. к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена право на надстрояване по заявление от Яна Иванова Златева за имот в ж. к. "Г. Бенковски" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.540.307 по КК на гр. Ямбол, ул. "Генерал Вл. Заимов",  по заявление от Димитър Стоянов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 55, ж.к. "Хале", бл.1, вх.А, ет.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент № 63 в бл.11, вх. Б на ж.к. ,,Диана", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане решение за изменение на решение по т.6 от дневния ред на ХХV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.09.2013г. (закупуване право на собственост по заявление от Ирина Христова)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ПИ 87374.546.72 по КК на град Ямбол, ж.к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект ,,път II-53 ,,Ямбол - Средец", участък ,,Обходен път на Ямбол - Юг" от км 146+594,69 до км 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ ,,Тереза 74 - Тодор Стойчев" - гр. Ямбол за Обект № 29 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ,,Районна колегия на Български зъболекарски съюз" – Ямбол за помещение на ул. ,,П. Хилендарски” № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот –ЧОС, находящ се на ул. „Й. Йовков” № 34 на читалище "Диана - 1944".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост на Общинска организация на инвалидите - Ямбол и СНЦ Спортен клуб на инвалида ,,Ямбол 99" за съвместно ползване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРУРОЖ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

22.  Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

23.  Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

24.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно персонална пенсия на Иванина Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

      Антонова – Представи предложението по приложения материал.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова с адрес – гр. Ямбол, кв. „Г. Бенковски” 11, вх. Д, ап.109.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 

__________________________________________________________________________________

 

      Антонова – Представи предложението по приложения материал.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева от гр. Ямбол, ул. „Бистрица” № 18.

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            Антонова – Представи предложението по приложения материал. - Разполагаме с ограничен финансов ресурс и комисията не може да удовлетворява всички молби, освен това повечето, които подават молби нямат спешни здравословни проблеми.

            Петкова - Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване предложението на вносителя.

            Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров от гр. Ямбол, живущ на ул.  „Хан Тервел”, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38 в размер на 50 лв. (петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне цена на право на пристрояване по искане от Веселина Димитрова Бочукова за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1 по КК на град Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 28.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Сивкова – Предложено ни е едно стандартно решение както всеки път, но в мотивацията не виждам достатъчно основания за това пристрояване. Не е ясно дали са налице всички необходими обстоятелства по ЗУТ, за да се стигне до учредяване на право на пристрояване. Това, че не се засягат общи части не е вярно, тъй като и външните стени на сградите се считат за общи части по закона за собствеността. Съгласно ЗУТ е необходимо решение на ОС на собствениците и съгласието на непосредствено живущите в съседните жилища. За мен не е достатъчно ясно дали имаме основания за определяне на цена на пристрояване.

            Миланов – Не съм толкова сведущ по ЗУТ, но ние определяме пазарна цена, а правото на пристрояване трябва да е предвидено от ОА дали и как да се даде.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20            против – няма                           въздържали се – 10

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на Веселина Димитрова Бочукова,  с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Граф Игнатиев” № 62, ап.81  върху 2.61 кв.м. от общински ПИ 87374.541.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 688 кв.м. за отваряне на вход от юг и преместване на съществуващ „английски двор” по одобрен проект ”Преустройство с промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1.9, с площ  73.30 кв.м. от жилище във фризьорски и козметичен салон”. като част от сграда 87374.541.2.1, по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 487.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване по искане от Митко Тодоров за обект в ж. к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Сивкова – В предложеното ни решение не са описани квадратите, за които се определя цена на право на пристрояване. Предлагам да се допълни решението – върху 33.40 кв. м. от общински поземлен имот. За пореден път тези предложения, свързани с общинската собственост ни се предоставят доста непълни. Някои експерти, които ги правят проявяват творчество. Нека се уеднаквят изискванията за изготвяне на такива предложения и ОА да си свърши работата, а не ние тука да правим корекции.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението за допълнение на г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 33            против – няма                           въздържали се – няма

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24            против – няма                           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху 33.40 кв. м. от общински ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с площ 67 069 кв.м., включващ УПИ І, кв.24, ж.к. „ХАЛЕ ” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-871/12.04.1991 г. за Преустройство и пристройка на работилница за безалкохолни напитки, кафене и магазин за хранителни стоки (сграда с идентификатор 87374.546.36.26) в ателие за дограма и автомивка, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале” № 72, в размер на 4 482.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31            против – няма                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (1) т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 29.00 кв.м. върху общински ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с площ 67 069 кв.м., включващ УПИ І, кв.24, ж.к. „ХАЛЕ ” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-871/12.04.1991 г. по представена екзекутивна документация за въвеждане в експлоатация на „Магазин с работилница за безалкохолни напитки” - сграда с идентификатор 87374.546.36.13, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале” в размер на 4 271.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена право на надстрояване по заявление от Яна Иванова Златева за имот в ж. к. "Г. Бенковски" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Сивкова – Отново предлагам да се допълни решението – върху 142 кв. м. от общински поземлен имот.

      Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване предложението за допълнение на г-жа Сивкова.

            Гласували      за – 28            против – няма                           въздържали се – няма

            Приема се.

      Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31            против – няма                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване върху 142 кв. м. от общински Поземлен имот с идентификатор 87374.521.16, част от  УПИ І в кв.74 „А” по ПУП ПРЗ на ж.к. „Г. Бенковски”, с площ 398 кв.м. за изграждане на втори етаж  на сграда с идентификатор 87374.521.16.1 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски”,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 20 911.30 лв. на която цена учредява правото на Яна Иванова Златева, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Георги Бенковски”, бл.15, вх.”Д”, ап.81.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.540.307 по КК на гр. Ямбол, ул. "Генерал Вл. Заимов",  по заявление от Димитър Стоянов Димитров.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24            против – няма                           въздържали се – 6

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Застроен ПИ с идентификатор 87374.540.307 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-28-124/25.04.2013 г. на Началника на СГКК Ямбол, с площ 340  кв.м., за който е отреден  УПИ ІІ 284,299  по плана на град Ямбол за ЦГЧ, одобрен с решение XLVІІІ-1 от 03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, последно изменение със Заповед № ТУ02/0032 от 03.05.2012 г., находящ се на ул. „Генерал Вл. Заимов” в размер на 26 400.00 (двадесет и шест хиляди и четиристотин) лв., на която цена да бъде извършена продажбата му на Димитър Стоянов Димитров от гр. Ямбол, ж.к. „Диана”, бл.1, вх.Б, ап.3. 

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 55, ж.к. "Хале", бл.1, вх.А, ет.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32            против – няма                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 55, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Хале” бл.1, вх.А,ет.14, в размер на 12 900 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент № 63 в бл.11, вх. Б на ж.к. ,,Диана", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 33            против – няма                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал(2) и ал.(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.10.9.63 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка десет точка девет точка шестдесет и три/, с площ 51.51 /петдесет и едно цяло и петдесет и едно/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 4, с площ 2.24 кв.м. и таван № 18, с площ 4.11 кв.м., находящ се на 8 етаж от сграда с идентификатор 87374.547.10.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.10 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Диана”, бл.11, вх.”Б”, ет.8, ап.63 в размер на 17 767.20  лв. без ДДС, на  която цена го продава на Тодорка Кънева Николова от гр. Ямбол, ж.к.”Диана” блок 11, вх.Б, ет.8, ап.63.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане решение за изменение на решение по т.6 от дневния ред на ХХV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.09.2013г. (закупуване право на собственост по заявление от Ирина Христова)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Йоргова - Още на двадесет и петото заседание, когато групата на БСП поиска, преди всичко защо е толкова завишена оценката на този имот, който е от 220 кв.м., тогава не ни беше така обяснено защо е такава голяма сумата. Тъй като ние направихме сравнение с предходната сесия, когато там имаше имот с 244 кв.м. и сумата беше много по-малка, може би около 20 000. Става въпрос  за ,,Баланс 37” ЕООД.  Искам така малко да ви припомня назад, за да разберете за какво става въпрос. Бе ни обяснено, че оценката на оценителя, понякога дава възможността за едно допълнително строителство и за това съответно имота е с такава ниска цена. Възникват много въпроси. Кой е направил тогава оценката? Кой прави в момента оценката, когато ни беше предложен имота за 31800 без ДДС?  Съответно човека си е обжалвал, както си личи и в самото предложение. Общината не е обжалвала, където това виждате. За кой за сметка са пак разходите? Пак са за Общината. Възникват много въпросителни. Не е ли вече призива ни, не само на нас, които сме от нашата група, но може би и на всеки един от вас, тази администрация ще започне ли да си гледа добре нещата и съответно да не допуска такива допълнителни разходи?

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 27                        против – 3                     въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя свое Решение по т.6 от дневния ред на ХХV – то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 18.09.2013г., в частта, с която е определена пазарна оценка на недвижим имот с идентификатор 87374.537.190 по КК в размер на 31 800 лв. без ДДС, като намаля пазарната стойност на 18 990 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ПИ 87374.546.72 по КК на град Ямбол, ж.к. "Хале".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Георгиева - Когато говорим за този недвижим имот винаги се чувствам длъжна да взема отношение. Днес обаче искам не просто да кажа какво мисля, а и да ви помоля да дискутираме възможността да запазим този имот публична общинска собственост и да помислим за неговото съхраняване, реконструкция и функциониране.

Помня този комплекс от детските си години – тогава имаше лекоатлетическа писта с мека настилка, зелено игрище, скамейки. Засадени дръвчета и храсти, някои от които и до днес са там. После настъпиха промените и това място претърпя редица метаморфози. През 2001 год. се случва нещо хубаво при кмета Николина Хаджигеоргиева – реализирана е концесия за Комплекс за отдих и спорт с открит плувен басейн. Дейност, която не е лесна, не е и евтина (високи санитарни изисквания, консумативи, системи за поддръжка на водата, специален персонал, отговорност за здравето и живота основно на деца –  целевата група на комплекса). Но в годините има хроника. Хроника на една предизвестена смърт. На 27.04.2001 год. е сключен Договор за концесия с ЕТ „Бора – Борислав Пехливанов”. Едно добро решение за задоволяване на обществени потребности – спорт и здраве. От 2001 год. до 2005 год. концесионните вноски са платени. През 2005 год. е сключено споразумение с община Ямбол, че „Бора Еф Ай’ ООД е правоприемник на ЕТ „Бора – Борислав Пехливанов. От 2005 год. до 2007 год. концесионните вноски са платени. Но има проблем – правоприемството не е преминало през решение на Общински съвет Ямбол. Споразумението обаче е подписано от тогавашния кмет, след подписи на Началник на юридически отдел, Началник на отдел „Общинска собственост” и ресорния заместник -кмет. През 2008 год. - „Бора Еф Ай’ ООД подава молба за предоговаряне на концесионната вноска. Отговор или предложение за решение няма. Продължава да работи  и освен че осъществява търговската си дейност, стопанисва и обекта. Не е платена концесионна вноска. Текат някакви обществени настроения с неясна етиология. 2009 год. - „Бора Еф Ай’ ООД продължава да работи и да стопанисва обекта. Не е платена концесионна вноска  и продължават подводните течения. На 18.03.2010 год. – Договорът за концесия е прекратен, именно поради непризнаването на правоприемство между ЕТ „Бора – Борислав Пехливанов” и „Бора Еф Ай’ ООД, а и заради неизпълнение на финансовите задължения от страна на т.нар. концесионер. От 28.05.2010 год. има Заповед на Кмета за изземване на имота. На 02.06.2010 год. полиция изхвърля стопанисващите обекта. Общинарите сменят катинарите. И малко по-късно (след 20-тина дни) следва телефонно обаждане към „Бора Еф Ай” ООД от общината да влезе в имота и да го стопанисва, тъй като община Ямбол не може да се справи с опазването му. На 24.06.2011 год.  - „Бора Еф Ай’ ООД е уведомена, че дължи 57 998, 77 лв обезщетение за ползване на общински имот (иска ги общината, но от кой ги иска??? – за мен не е много ясно). На 24.04.2012 год. – Подписан е договор за наем на обекта с „Глобал Стейдж” ООД. Ползва се няколко месеца под наем Последната пуска предизвестие за прекратяване на договора и дължи една наемна вноска  от 2 028,20 лв, без ДДС. 05.12.2012 год. – Имотът е върнат на община Ямбол с приемо-предавателен протокол. От този прочит на събитията, за мен остава неясно защо през 2007 година днешното ръководство на общината не намери решение на проблема с правоприемството на концесията? Имало ли е заявено желание от концесионера за предоговаряне на концесионните условия и  мислено ли е за такова предложение пред Общинския съвет? Какво е правила общината за стопанисване на обекта от 05.12.2012 год. до 26.03.2014 год. Та той е в ужасно състояние – разбит, мръсен, прилича на марсианска хроника. Чудя се кой ще заведе  дело срещу Общината за безстопанственост на този имот? Спирам дотук с онова, което е било. Общината не намерила решение, концесионерът и наемателят не успели да се справят с обстоятелствата. Да погледнем оттук насетне. В мотивировката на предложението отново четем и може би трябва да се разплачем, че общината няма финансов ресурс да опази имота, да го стопанисва и да инвестира в него. Затова да го зачеркнем от списъка на задоволяващите обществени потребности имоти и да го направим частна общинска собственост, да го предложим за продажба. Може  някой да го купи. И бъдете сигурни – този имот никога повече няма да бъде открит плувен басейн и зона за отдих. Само че, никой няма да ни повярва, колеги. Защото общината имаше пари да плаща за грешки на администрацията – 500 000 лв. за Комплекса за социални услуги, 100 000 лв. за проектиране на водния цикъл, 276 000 лв. за парка, 194 000 лв. за общностния център и т.н. Общината разпределителна функция ли има? Това тука, това там, това става за едно, това май не става за нищо. Аз мисля, че да имаш визия за нещо стойностно за децата на Ямбол е много по-престижно и удовлетворяващо, отколкото да менажираш бакалски сумите по бюджета. Така се получава, че младите са все в бъдещето, но никога не стават настояще. Вместо да висят по кафенета, заболи глави в таблетите си, да пушат цигари, могат да спортуват, да общуват, да се забавляват на такова място. Ама някой трябва да помисли, да се нагърби. Да отдели време и ресурс да го направи. Ще чуем пак мантрата „няма пари”. Ми ще намерим – по европрограми, от ПУДООС, от собствени приходи, с държавна помощ. Знаете, че наскоро се прие Националната стратегия за физическото възпитание и спорта 2014 – 2020 год. (подготвена от ГЕРБ-правителството и доразвита от настоящето правителство), в която е разписано, че във всички 264 общини в страната трябва да се построят открити плувни басейни, игрища за футбол с малки вратички и пр. Помислете първо какво може да се направи, колко ще струва. Изготвили ли сте разчети за нужни средства за реконструкция, за нужни средства за охрана, за поддържане на елементите на зелената система? Мислили ли  сте какво бъдеще може да се вдъхне на този комплекс? Моля, предложете ни, ние ще запознаем гражданите, ще го обсъдим с тях и убедена съм, данъкоплатците ще подкрепят подобна визия и функция на този имот. Ако след това е трудно, възложете с Договор за услуга на някого да управлява комплекса. Модерен вариант на публично-частно партньорство. Или ще го предоставим безвъзмездно срещу ангажименти на някоя организация (на предната сесия предоставихме части ит имот публична общинска собственост  - Спортен комплекс „Георги Дражев” на „Сдружение Тенис клуб „Ямбол – 2005”). Но сега да ни правите това предложение, направо е тъжно. Има имот – имаме проблем. Няма имот – няма проблем. Нека да направим опит да съхраним и развием това място като задоволяващо обществени потребности, защото ще стане като опитното поле, като хижа „Кантона”. Тъжно, колеги. Безбъдещно. Ние сме Общински съвет и трябва да формираме, провеждаме и отстояваме политики за развитието на града. Хората трябва да са нашата тема, те са нашият дневен ред. Става вече хронично да избягваме трудни решения. Колеги, нека да запазим Комплекса за отдих и спорт като публична общинска собственост. Независимо от всичко, вярвам че общинската администрация ще намери възможности да ни предложи решение, което да обсъдим, да представим пред нашите избиратели и да съхраним за Ямбол нещо хубаво.

            Банков - Уважаеми колеги, докато в началото имам време, мога да кажа следното, че наистина Общината търси някакви пари. Ето сега например, ще вдигнете след малко наемите на общинските жилища на социално слабите. Каните се, но явно не го направихте скопосно – да вдигнете десет пъти таксите, които нашите съграждани трябва да плащат на депото. Това са ви пари, които все пак трябва да се харчат. Разбирам че на Общината и на Кмета много им трябват пари защото тука рева за едни триста хиляди лева предния път на водния цикъл, като не гласува бизнес плана на ВиК, но се оказа че ВиК може да си направи ремонта и за сто хиляди. Виждате ли каква е разликата? А той искаше триста хиляди да му преведем. Трябва да има пари и трябва да се събират, но и трябва да се изразходват правилно. Защото ние имаме платени вече над три милиона от на нашите съграждани парите. Милион и половина – таксата смет, която беше повече печалбата на дружеството преди две години, сега продължава да се трупа тази печалба, петстотин хиляди за Социалния дом, триста хиляди за Безистена, където вчера пак почнаха да чукат. Сигурно ги усвояват тези пари, които ние ще ги дадем директно. Много записи на заповеди вие гласувахте тука Кмета да ги подпише. Ще ми е много интересно кой какво ще плаща, защото и Каргона го разкопаха и нещо се замлъкна работата. То зависи разбира се от изпълнителите, но зависи и от инвеститорите. Няма директни плащания. Това което даде, то си мина вече първото като аванс, няма такива плащания и няма интерес за такива плащания. Въпроса ми към вносителя, тука разбирам че заместник – кмета представлява кмета - защо променяме статута? Това е елементарния въпрос, който трябва да си го зададем и да го обосновем. Всичкото това е написано тук в страничка две – да обосновем защо променяме статута от публична в частна собственост. Кое налага? То е написано само с едно изречение – ей тука набутано - ,,от друга страна той е загубил предназначението си на имот публична общинска собственост”. Хайде разшифровайте го. Как го е загубил? Това искам да разбера и тогава да коментираме, защото по-рано гласувахте тук с двадесет и пет гласа, един имот пак да стане частен и веднага след това се появи за продажба.  Бъдете сигурни, че тези десет декара никой няма да ги вземе и ще изпаднем в ситуацията в която досега изпадаме. И ето пак един голям списък, едни пари, продаваме тука. Видяхте ли от онези какво продадохте? Продадохте право на собственост за сто лева/квадратен метър, а правото на строеж го продавате за сто и тридесет – сто и четиридесет лева за квадратен метър. Ето това продадохте. Ясно, наш човек – продаваме на една цена. Сега преди малко променихме решение, защото на един продадохме за една цена, но съдът казва – такава е цената. Така че аз искам да разбера от вносителите, как се загуби предназначението на имота като публична общинска собственост и защо искаме да сменим статута? Вижте, ако се мисли за тези имоти в тази община, от кмета и от екипа, какви възможности има? Защото за никакъв имот не се мисли той да се развива и да се прави нещо, в областта на спорта например, в областта на развлечението. Освен това което можеше да се грабне, един парк, една детска площадка в парка, четири милиона вече стана. То няма друго освен площадката. Защото за стадиона също можеше да се направи проект и да се направи пистата. Футболните игрища са частна инвестиция. Там не го търси. Това също може да стане частна инвестиция, може да стане и като публична. Защото за този имот също можеше да се направи проект и да се кандидатства по програмата за регионално развитие. Тази програма, по която кмета ни вкарва някакви улички, за да си довърши четирите милиона, които даде. Но за това трябва мислене, трябва да се седне. Точно това бяха обекти, които могат да се вкарат и щяха да бъдат финансирани, защото видяхте че Правителството финансира преди всичко спортни и развлекателни обекти от тези петстотин милиона. За сега са дадени на първи етап три милиона, има още три милиона, но кмета както върви – ще ги загуби, защото залата, иска да прави зала, още една зала, не да ремонтира тази. Ако ремонтира тази, ще получи парите. Тоест те му са дадени, ще ги реализира, но ако тръгне да прави друга зала, няма да може да ги реализира. А той защо иска да направи другата зала? Не да я строи – както болницата, просто има в бюджета едни двеста хиляди лева за проект. Това е.

            Миланов – репл. - По закона за общинска собственост, както е записано тук, когато на публична общинска собственост отпадне предназначението й за публична, ние сме длъжни да я направим частна, както и в обратния случай, когато от частна собственост получи предназначение за публична, трябва да я направим публична общинска собственост. Както е записано на първата страница най-долу, ,,подобрения ПУП, план за регулация на УПИ – то” е записано че предназначението й е за спорт, отдих и озеленяване. Тоест аз виждам, че пак ще бъде това което г-жа К. Георгиева искаше да бъде – за отдих, спорт и озеленяване. Дали ще бъде публична или частна, ще решим ние – общинските съветници, знаете че там трябват двадесет и пет гласа, така че с нашето гласуване ще определим собствеността. И когато в една такава точка, започнем да вкарваме политика от национален мащаб, аз ще ви кажа че за първи път виждам финансиране на обект на първа и на втора фаза. Защо не дадоха трите милиона за единия обект, че да го направим. Първа фаза – милион и половина за залата – наполовина, първа фаза – милион и половина за улицата – наполовина. Догодина коя фаза, на коя улица ще финансират, един Бог знае. Но това е лирично отклонение, в стилът Банков. Какъв е проблема да бъде частна общинска собственост? Какво от това, което изговорихте вие не може да се случи, при условие че този терен стане частна общинска собственост? Няма отговор. ,,Едни пари трябват на кмета, но той нямало да може да го продаде”, значи не става дума тука за парите. Във вашето изказване, на всяка теза, сам си правихте контра теза, което доказва че това което казахте, не го мислите в първата му част, защото с втората го оборвате. Нали ние го отделяме в частна, за да го продаде, ама той не може да го продаде – значи няма да го отделяме за да го продава. Или ще го отделяме да се продава? Да го предложим, някой може да иска да го купи пък.

            Банков – дупл. - Г-н Миланов, значи което е подадено като проект и като финансиране – то ще стане, но се дава на фази за да се види кой до къде ще стигне, защото трябва да се направят проекти и трябва да се възлагат. Това което вие говорите, аз ви отговарям. Но досега за милион и половина тази зала може да бъде разширена по проекта, който го има. Цялата зала може да бъде разширена за милион и половина. Тази има проект за разширение, в този проект може да се включи и самата зала – игралното поле. Със тези милион и половина ще стане, но за мащабите на кмета – три милиона и половина ще бъдат за това. Той иска дванадесет за нова зала, разберете.  Така че, ако той не си предприеме нещата, тези милион и половина няма да станат. Същото е за ,,Индже войвода”. Да, ,,ВиК’’ ще си направи ремонта. Да видим кой ще му пречи тогава. Сумичката е малка и не му се дава на ръка. Това е идеята. Ще дойдат финансиранията, ако той докаже че ще свърши работа до 1 юни нещата ще вървят, и аз искрено се надявам това да стане. От това което вие говорихте за публична и частна собственост, сигурно ви е ясно кое е публична и кое е частна. Аз питам тука и продължавам да питам, как се загуби предназначението като публична общинска собственост? Това е важно да се мотивира, не да ми казвате вие че можело и трябва да гласуваме. Всеки може да си го прочете. Кажете ми, как се загуби това предназначение? Защо си е загубил публичното предназначение този имот? И тогава да го направим частна. Това искам да разбера, нищо друго. Парите които се харчат, няма смисъл да ги повтаряме, аз вече ви ги казах.

            Сивкова – Четейки това, което ни е предложено, аз не виждам ясни мотиви, с които аз, предполагам и вие да бъдем убедени, че нещата са така, както са написани тук. Какво имам предвид – във мотивационната част, в единия абзац се казва, че оттогава до настоящия момент имота само се охранява и т.н. и завършва ,,тъй като за да бъде приведен във вид, годен за експлоатация, е необходим финансов ресурс, с който община Ямбол не разполага”. Първо – какъв е този финансов ресурс? Защо се е стигнало до това положение? Дали ако на нас ни бъде предложен на Общински съвет да се гласува, като актуализация в списъка на капиталовите разходи, дали пък ние няма да приемем едно такова решение за възстановяване на този басейн? Това не става ясно, не са направени абсолютно никакви опити, защото се казва ,,ресурс с който община Ямбол не разполага”. Че кметът ли е този, който ще каже дали  разполага? Общинският съвет е този който ще каже дали има пари за това или няма, защото ние сме тези, които ще вземем решение. Аз бих искала да ни бъде предложен тук един вариант за ремонт и ние да кажем дали ще има, или няма да има, а не някой да ни го написва. В същото време, не са направени по никакъв начин опити да се осигури финансов ресурс, защото държавата дава пари за публичната собственост. По оперативните програми се финансира публичната собственост. Сега ако се трансформира в частна, изобщо няма да могат от никъде да се намерят пари. На следващо място, на следващия абзац пише ,,от друга страна той е загубил предназначението си като имот публична общинска собственост” . Че кой каза, че той е загубил предназначението си? Къде са документите? Къде са протоколите от огледите на експертите тук в общината?  Къде са подписите на специалистите, за да се каже, за да видим ние, че този имот е загубил предназначението си на публична общинска собственост? Къде е създадената документация, или само на една мотивация, подписана от кмета, със едно неясно съдържание, ние ще вземаме решение? Че пиарите на кмета като му пишат изказванията, във всяко едно изказване се казва ,,с грижа за хората, с грижа за младите”. Какво предлага нашия град за младите хора? Какво предлагаме ние за развитието, за да задържим хората? Ето тук един комплекс за отдих и спорт, една възможност общината да си измие очите като финансира, като предложи нещо на младите хора. Аз съм категорично против и ще гласувам против тази трансформация, защото смятам че тя е в ущърб на нашите граждани, категорично зачерква една от малкото възможности за развитие на тези услуги и предоставянето им на младите хора в нашия град, и смятам че това е против доброто развитие на града.

            Петкова – Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 17            против – 15                   въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Не се приема.

            Петкова – Смятам че гласуването на т.2 от проекторешението е излишно, защото т.1 не се прие.

            Банков (процедура) – Колеги, аз не знам колко е кадърна тази администрация, екипът на кмета въобще, но тази втора точка защо ни я предлага? То нали е публична собственост досега, нали го отделяме на два имота? Единия е публична и другия е публична. Единия искаме да го направим частна, другия си остава публична. За какво ни е тази втора точка?

 

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            Драгов – отр. вот - Колебаех се преди това дали да се изкажа. Гласувах и бяхме решили да гласуваме против с моя колега г-н Атанасов, защо? Резюмирано, обръщам се основно към представителите на ГЕРБ. Колеги, всички сме се клели в името на публичния интерес. Не осъзнавате ли че гласувате против това, което сте положили като клетва? Трябва да защитавате публичния интерес, всички ние. Какво правите като първо няма потърсена никаква отговорност – защо се е стигнало до това състояние на обекта? Не е ясно дали е потърсена отговорност, не само за този обект, защо е достигнал до това състояние. Смятате ли че трябва да се потърси такава? Второ – наистина липсват всякакви разчети относно какво струва, колко струва, какво смята да се прави с този обект по-нататък. Трябва да има теза, трябва да има и мотиви. Нито теза има, нито мотивите са ясни. Аз още веднъж апелирам към вас да защитаваме обществения интерес.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект ,,път II-53 ,,Ямбол - Средец", участък ,,Обходен път на Ямбол - Юг" от км 146+594,69 до км 148+890,35.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Захариев -  Комисията ТУТЕ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.1 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 28            против – няма                           въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.2 от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27            против – няма                           въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Антонова – Гласувах „за”.

            Банков – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” , със седалище и адрес на управление гр. София , бул. „Македония”  № 3, представлявана от Стефан Чайков – Председател на Управителния съвет за изработване на ПУП ПП  на обект Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, участък „Обходен път на Ямбол-юг” от км 146+594,69 до км 148+890,35 през имоти публична общинска собственост както следва:

ПИ с идентификатор 87374.43420, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 7 667.00 кв.м, засегната площ 10,90 кв.м. и остатъчна площ 7 656.10  кв.м.

ПИ с идентификатор 87374.43.284, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 1 312.00 кв.м,  засегната площ 774.70 кв.м. и остатъчна площ 537.30 кв.м.

ПИ с идентификатор 87374.43.360, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 670.00 кв.м,  засегната площ 639.70.70 кв.м. и остатъчна площ 30.30 кв.м.

2. Определя срок на предварителното съгласие – безсрочно.

           

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване т.І от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 20                        против – 1                     въздържали се – 11

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                        против – 2                     въздържали се – 9

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

          І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., приета с Решение по точка 4 на 28 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 11.12.2013 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост

 

84.

Поземлен имот с идентификатор 87374.543.609

751

1515/27.10.2008 г.

Ямбол, ул. „Бунар хисар” № 28-30

85.

Поземлен имот с идентификатор 87374.522.203

291

1832/31.01.2014 г.

Ул. „Огоста”

  

       ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

         1. Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” № 2, гр. Ямбол, при граници : на ниво 1- на същия етаж – обекти 87374.537.66.6.4 и 87374.537.66.6.5, над обекта – няма, под обекта – няма, на ниво 2  - на същия етаж обекти 87374.537.66.6.3 и 87374.537.66.6.2, над обекта – обект 87374.537.66.6.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота 199 600.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 32 322.00 лв.

Депозит за участие в търга 99 800.00 лв.

         2. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г., построен с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.543.117 по КК на град Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 70 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 000.00 лв.

3.  Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 26 966.35 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  16 300.00  лв.

Депозит за участие в търга 13 483.00 лв.

4. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града.

Начална тръжна цена на имота 22 440.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  8 368.00  лв.

Депозит за участие в търга 11 220.00 лв.

5. Недвижим имот – Магазин, представляващ сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 43 100.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  7 200.00  лв.

Депозит за участие в търга 21 550.00 лв.

         6. Недвижим имот Кафе - сладкарница, представляващ сграда  с идентификатор 87374.541.16.12 по КК на град Ямбол, с площ 133.00  кв.м., ведно със склад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.11.17 по КК на град Ямбол, с площ 26.00 кв.м., -  масивна конструкция, строени  през 1964 г. с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.16 по КК на града, УПИ V за ЖС и ОДО в кв.87 по ПУП ПРЗ, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1814/01.10.2013 г. находящ се в гр. Ямбол, ул. "Кара Кольо"  (за основната сграда) и ул." Г.С.Раковски" № 36, ет.0 (за склада).

Начална тръжна цена на имота 168 300.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  19 551.00  лв.

Депозит за участие в търга 84 150.00 лв.

7. Недвижим имот - Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със ЗП  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна , консткрукция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 388 700.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  75 090.00  лв.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

8. Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 (триста седемдесет и три) кв.м., конструкция масивна стоманобетонова, в т.ч. 126 ( сто двадесет и шест) кв.м. открити тераси, построени с отстъпено право на строеж през 1970 г. в поземлен имот 033007 (нула, три, три, нула, нула, седем) по КВС на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет) - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в землището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  8 813.00  лв.

Депозит за участие в търга 99 500.00 лв.

9. Магазин  - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.2.8  по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 31.00 кв.м., част от  сграда с идентификатор 87374.546.36.2  построена през 1981 г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.36, включващ УПИ І, кв.24, одобрен със заповед І-А-871 от 12.04.1991 г., актуван с АОС 1815 от 01.10.2013 г., находящ се в ж.к. „Хале”, до бл.14, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 21 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 750.00 лв.

10. Самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. и 10.23 % /десет цяло и двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло и шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., находящ се на ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  39 610.00  лв.

Депозит за участие в търга 68 310.00 лв.

11. Недвижим имот - Перилен блок, представляващ сграда с идентификатор 87374.525.5.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1506   кв.м.,, конструкция стоманобетонова ЕПК,  брой етажи надземни - 2 /два/, разрешена за строеж със строително разрешение № 588/ 21.12.1983 г. въз основа на заповед № 531/25.05.1983 г. на ОбНС Ямбол за отстъпено право на строеж и степен на завършеност  в "груб строеж" по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актуван с АОС 1753 от 27.08.2012 г., находящ се в ж.к. „Д-р Д.Дончев”, град Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 755 460.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 377 730.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 5 265.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.52, имот 87374.547.40 и имот 87374.547.54. Актуван  с АОС № 1322 от 24.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 276 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 138 000.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 152 425.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 76 200.00 лв.

14. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.522.203 по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 291.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІV в кв.125 по РП на град Ямбол за І жилищен район , одобрен с решение ІХ-22 от 04.05.2012 г. на ОбС Ямбол, актуван с АОС 1832/ 31.01.2014 г., находящ се на ул. „Огоста”  № 19, гр. Ямбол, при граници имот 87374.522.151, имот 87374.522.204 и имот 87374.522.145.

Начална тръжна цена на имота 18 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 250.00 лв.

15. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.349 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка триста четиридесет и девет/ по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ в кв. 29 за търговски обект, с площ 919.00 кв.м., находящ се на ул. „Странджа" актуван с АОС – частна №1766/05.02.2013г.

Начална тръжна цена на имота 65 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 625.00 лв.

           16. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г.

Начална тръжна цена на имота 33 360.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 680.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Преслав”, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с   УПИ ІІІ  /римско - три/ - За ЖС и ОДО в кв. 50/ петдесети/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1721 от 02.03.2012 г., при граници : ПИ 87374.537.111 и  ПИ  87374.537.112.

Начална тръжна цена на имота 109 420.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 54 710.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 34 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 400.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  15 150.00 лв.

20.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 26 100.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 050.00 лв.

21.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 337.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.43, имот 87374.547.45, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1329 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

22.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

23.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 16 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 450.00 лв.

24.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1274.00  кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48,  имот 87374.547.52 и  имот 87374.547.53.

Начална тръжна цена на имота 75 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

25 Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

          26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15 503 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 213 750.00 лв.

27. Поземлен имот   № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460.

Начална тръжна цена на имота 32 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  16 400.00 лв.

28. Поземлен имот   № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413.

Начална тръжна цена на имота 38 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 350.00 лв.

29. Поземлен имот   № 87374.543.424 по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460. и поземлен имот   № 87374.543.425  по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424.

Начална тръжна цена на имота  32 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  16 250.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.609 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 751.00 кв.м., идентичен с   УПИ Х І -1461,1466  - За жилищно застроя0ване в кв. 32 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-512 от 22.05.2007 г., актуван с АОС 1714 от 08.02.2012 г., находящ се на ул. „Бунар Хисар” № 28-30, гр. Ямбол, при граници   ПИ 87374.543.602, ПИ  87374.543.406, ПИ  87374.543.412, ПИ 87374.543.413 и ПИ 87374.543.608.

Начална тръжна цена на имота 67 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 800.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.542.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 176 кв.м., идентичен с УПИ Х   в кв. 106   по ЗРП за ЦГЧ на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1 от 03.10.2007 г., отреден за жилищно застрояване, актуван с АОС 1798 от 23.07.2013 г., находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 2, гр. Ямбол, при граници на имота ПИ 87374.542.77, ПИ 87374.542.85, ПИ 87374.542.83 и ПИ 87374.542.78.

Начална тръжна цена на имота 21 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 650.00 лв.

 32. Поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 63 938  кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г., находящ се в ж.к. „Г.Бенковски”, гр. Ямбол, при граници на имота ПИ 87374.521.1, ПИ 87374.521.70, ПИ 87374.19.99, ПИ 87374.19.111  и ПИ  87374.19.112.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 473 150.00 лв.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ ,,Тереза 74 - Тодор Стойчев" - гр. Ямбол за Обект № 29 на ЦОП

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 29                        против – няма                въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на  договор № 3111 / 21.03.2006 г. и Анекс към него с № 1026 / 28.03.2011, с ЕТ „ТЕРЕЗА 74 - ТОДОР СТОЙЧЕВ”, БУЛСТАТ 838141575 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,  ж. к. „Г. Бенковски” № 7, вх. Е, ап.16, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 29 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки и продажба на бърза закуска, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 101.00 кв. м., със   2 /две/ години, считано от 01.04.2014 г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ,,Районна колегия на Български зъболекарски съюз" – Ямбол за помещение на ул. ,,П. Хилендарски” № 3.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов -  Комисията ОИ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                        против – няма                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост, продължава  срока на действие на Договор № 3373/28.07.2011г. с „Районна колегия на Български зъболекарски съюз ” - Ямбол, ЕИК 128054873, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Паисий” № 3, представлявана от Димитрина Тодорова Христова – Председател на УС за предоставено под наем за временно и възмездно ползване – помещение (1 стая), с площ 12.00 кв.м. за офис, в сграда с идентификатор 87374.537.95.2 по КК на град Ямбол, находяща на ул. „Паисий” № 3, гр. Ямбол, актуван с АОС № 685/27.09.2002г., със  7 /седем/ години, считано от 01.07.2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА -Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот –ЧОС, находящ се на ул. „Й. Йовков” № 34 на читалище "Диана - 1944".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема направеното предложение за решение. (приложен протокол)

            Сивкова – Тук за пореден път не става ясно на кой се предоставя безвъзмездното право на собственост, от самия текст на решението. Затова аз предлагам в решението, на втория ред, в края след ,,предоставя” да се запише ,,на НЧ „Диана – 1944”  безвъзмездно право на ползване” и т.н..

            Илев – Аз по т.17 няма да гласувам поради конфликт на интереси, понеже съм в  настоятелството на това читалище. Но за протокола, ако може да се запише, че настояваме евентуално при продажба на този имот, става въпрос за Парахода, ако може общината да предостави на читалището друго помещение в комплекс „Диана”. В този район, понеже предметът му на дейност преди това беше в този район, но поради липса на други помещения ни дадоха тук.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова в проекторешението след думата ,,предоставя” да се добави ,,на НЧ ,,Диана – 1944” гр. Ямбол.

            Гласували   за – 33               против – няма                       въздържали се – няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване проекторешението ведно с направената поправка.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                        против – няма                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Ребров – Гласувах „за”.

            Йоргова – Гласувах „за”.

            Антонова – Гласувах „за”.

            Георгиева – Гласувах „за”.

            Банков – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал.4  от Закона за общинската собственост, предоставя на НЧ „Диана – 1944” безвъзмездно право на ползване върху  помещения с площ 56 кв.м., представляващи част от І етаж в имот частна общинска собственост, находящ се на ул.”Йордан Йовков” № 34, гр. Ямбол, актуван с  АОС № 216/ 19.04.2001 г. и представляващ сграда с идентификатор 87374.537.29.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за срок до продажба на имота, но не по-късно от 01.03.2017г., считано от 01.03.2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост на Общинска организация на инвалидите - Ямбол и СНЦ Спортен клуб на инвалида ,,Ямбол 99" за съвместно ползване.                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Миланов – ПК ОИ приема направеното предложение за решение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок двете точки на проекторешението. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 30            против – няма                       въздържали се – няма.

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок двете точки от проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 30                        против – няма                 въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите” – Ямбол, представлявано от Председателя на управителния съвет Янка Рангелова Георгиева и Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб на инвалида „Ямбол 99”, представлявано от Председателя Надка Димитрова Александрова безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот – сграда, частна общинска собственост, актуван с АОС №220/ 20.04.2001г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 29, гр. Ямбол, с обща площ 93.00кв.м., идентификатор 87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора, като сдруженията се задължават солидарно да заплащат всички разходи и консумативи за ползване на предоставения имот.

         2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на ползване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол за 2014г.                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителят няма допълнения по приложения материал.

            Марчева – ПК БФ приема направеното предложение за решение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 23                        против – 1                       въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Съгласува Годишния план за дейността на Звеното за „Вътрешен одит” за 2014г.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРУРОЖ.                                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Драгнев  - В предложението и по-специално в приложение 1  - „Методика за определяне на наемната цена на общински жилищни имоти”, чл. 4, ал. 3 във формулата трябва да се замени дадената ценова  стойност от 0,70 лв с 0,60 лв.

            Миланов – Постоянната  комисия по Общинско имущество приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Георгиева – На сесията на 14.02.2014 г. приехме решение за определяне на общинските жилища по предназначение и там в мотивировката в предложението на кмета бе подчертано, цитирам дословно: „Освен поддръжката, проблем при жилищата е събираемостта на наемите. Настанените под наем лица са с предимно социални проблеми и не изпълняват редовно задълженията си относно плащането на наемната цена и консумативите по договора си. Днес на същите тези социално уязвими граждани, от които трудно събираме наемните вноски се предлага актуализиране на наемната цена. Има ли смисъл тази актуализация...? За мен не става ясно. Давайки ни това предложение да гласуваме, Общинската администрация трябваше да ни предостави необходимата информация с анализ на събираемостта на наемите през последните години. Също така социалния статус на настанените в общински жилища, какво е съотношението на наем  и деклариран месечен семеен доход от настанените към днешна дата. Списък с извършените ремонти и изразходваните средства за тях . Какво, къде и на каква стойност е ремонтирано и най-вече какъв ръст на приходите ще се постигне? Къде точно ще бъде планирано да се вложи този приход -  списък на жилищата, които сте предвидили да ремонтирате с този ръст? Групата съветници на БСП  в този общински съвет акцентира на това, че при всяко предложение трябва да има информация, защото тя е фактор на  управлението.  Никога не разполагаме с цифри и факти и ни се налага да мислим доста картинно г-н Драгнев. Отделно, да не забравяме това, че настаняването в общински жилища е една от малкото социални функции на общината.

            Аз ще предложа повишаване на основната наемна цена, за да подкрепя това ваше усилие, която ще е различна от Вашето предложение. Според мен некоректно е разписан и чл. 5 на методиката, в който се говори за жилищна площ, а в момента фигурира само понятието полезна площ. За това г-жо Председател, по този материал аз правя следното предложение :

            В решението II., §1, текстът на чл. 14, ал.6 да придобие следния вид  - „Базисната месечна  наемна цена ( основна наемна цена) за 1 кв. м. полезна жилищна площ е 0,50 лв, а в Методиката в чл. 2. ал. 2,  в полезната площ на жилището се включват всички помещения, стаи независимо от предназначението им, холове, всекидневни, кухни, бани, антрета, коридори, тоалетни, килери – да се добавят  балкони, тераси. Чл. 4, ал. 3, Основната наемна цена е равна на полезната площ по 0,50 лв. В чл. 5, за който споделих моето мнение, че е некоректно разписан понятието жилищна площ да се замени с Полезна жилищна площ и в чл. 6, ал.2. -  За полуподземен етаж(сутерен). Защо да добавим сутерен, защото г-н Драгнев формулата, която след това ни предлагате коефициентите са със „С”, за да има една кореспонденция  в членовете и това, което ни  предлагате.

            Костов -  реплика – Ставам да направя тази реплика, защото втори път ставам свидетел на  едни постни и някак нескопосани популистки изказвания. За какъв анализ става въпрос изобщо г-жо Георгиева, за какви социални функции говорите вие за Община Ямбол. Ако преди да поискате да се направи този анализ, все пак групата на БСП в общински съвет Ямбол не е паднала от небето, а сте членове на БСП. Направете един анализ в област Ямбол, общините, които се управляват от БСП, колко такива жилища са раздадени на този принцип, на социално слаби граждани, в община Тунджа, в община Стралджа, община Болярово, на какви цени. Какви социални функции изобщо изповядват тези общини и тогава говорете за социалните функции на община Ямбол. Аз мисля, че може наистина общината да има пропуски някъде, но специално в социалната сфера считам, че политиката е изключително добра.

            Георгиева – Това, че се изправихте на трибуната с това изказване на мен ми е фалшиво. Аз не съм казала абсолютно нищо лошо. Наистина трябва да имаме факти. Искам да ви кажа, че след заседанието на комисията по общинска собственост, на която сме колеги, аз обиколих дирекцията по „Общинска собственост” и никъде не получих точен отговор за нищо. За съжаление това не е инцидент, а това е тенденция в работата на тази община. В този случай аз имам право да задавам въпроси, да искам информация и на базата на тази информация да гласувам така предложеното ми решение. Аз не мога да разбера защо ме карате да обикалям по съседните общини, аз съм общински съветник в Община Ямбол. Аз не съм актьорка, нито всички останали, а ние сме сценичните работници на този град и вие трябва да ми давате информация, когато аз я поискам.

            Миланов -  Подлагам на гласуване предложенията на г-жа К. Георгиева във II, §1, текстът на чл. 14, ал.6 придобива следния вид – Базисната месечна наемна цена за 1кв.м. полезна жилищна площ е 0,50лв, когато се коригира със съответните коефициенти т.е. от 0,60лв става на 0,50лв.

            Моля гласувайте направеното предложение:

      Гласували -    За – 13                               Против – 9     Въздържали се – 9

            Не се приема.

            В Методиката чл. 2 – В полезната площ на жилищата се включват всички помещения -  стаи (независимо от предназначението им), холове, всекидневни, кихни, бани, антрета, коридори, тоалетни, килери, балкони и тераси.

            Моля гласувайте направеното предложение:

      Гласували -    За – 10                               Против – 5     Въздържали се – 13

      Не се приема.

      В чл.5, ал.3, жилищна площ да се замени с полезна жилищна площ.

      Моля гласувайте предложението:

      Гласували -    За –15                   Против –2                Въздържали се – 10

      Приема се.

      Предложение да се допълни към полуподземен етаж( сутерен) в чл. 6, ал.2.

      Моля гласувайте предложението:

      Гласували -    За –18                  Против –2      Въздържали се – 9

      Приема се.

      Петкова – Процедурно предложение да гласуваме двете точки в проекторешението анблок.

      Моля гласувайте.

      Гласували -    За –22                 Против –3       Въздържали се – 5

      Приема се.

      Моля гласувайте анблок двете точки на проекторешението.

      Гласували -    За – 22               Против – 3       Въздържали се –  7

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45”а” от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.6 и ал.7 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища

І. Приема методика за определяне наемната цена на общински жилищни имоти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А – неразделна част от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет – Ямбол.

ІІ. Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, както следва:

§ 1. Текстът на чл. 14, ал.6 придобива следния вид:

            „Базисната месечна наемна цена (основна наемна цена) за 1 кв.м. полезна жилищна площ е 0.60 лв., която се коригира със съответните коефициенти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А. Основната наемна цена може да се индексира ежегодно с инфлационния индекс за предходната календарна година, с решение на Общинския съвет”.

            § 2. Текстът на чл. 14, ал.7 придобива следния вид:

„Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв.м. полезна площ, с решение на Общинския съвет, съобразно зоната на територията на общината, където попада жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина (етажност) и преобладаващо изложение, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А”.

            § 3. В Предходните и заключителни разпоредби се създава нов  § 13 със следния текст:

            „§ 13. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища е приета на ........... заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на .......... 2014г. и влиза в сила на 1 април 2014г.”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол                                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма корекции.

            Янкова – ПК „ЗОР” прие направеното предложение с 6 гласа „За”. Комисията предлага на ОбС следните решения: Изважда от състава на ПК  По закона за предотвратяване  и установяване конфликт на интереси Теодор Стоянов Илев и избира за същата Маври Георгиев Кидиков. Избира за членове в състава на ПК „ЗСД” Наско Иванов Стефанов и Милен Огнянов Томов.

            Банков – Колеги, в началото, когато правехме правилника, тогава определихме и комисиите . Сега се предлага и промяна в броя на някои от 7 или 9. Имам конкретно предложение в комисията по закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси със 7 души, от които един от Националния фронт, двама от БСП и четири човека са от групата на ГЕРБ. Виждам, че  Теодор Илев се заменя с г-н Маври Кидиков, член на групата на ГЕРБ. Предложението ми е вместо Маври Кидиков да бъде Наско Стефанов, а с Милен Томов да бъде Маври Кидиков.

            Стефанов – Колеги, аз се чувствам малко неудобно, тъй като се избират членове на комисии, посочват се колеги да бъдат в комисии, без те въобще да са питани и без да е съобразено дали тяхната компетенция отговаря на нуждите на съответната комисия. Сега слушам ГЕРБ предлагат да бъда в еди коя си комисия, БСП пък в друга... Питам, не е ли редно съответния общински съветник да бъде питан дали има желание да участва? Мисля, че не може общински съветник, който е доктор да отговаря за строителство в определена комисия или строител да отговаря по здравните въпроси. Ако питате мен, моите компетенции се доближават най-много до комисията по закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.

            Петкова – Г-н Стефанов, нямам спомен, но ако греша поправете ме, при състава на комисиите, нито един общински съветник не е бил питан предварително къде иска да бъде. Тук са посочени по имена, защото тези трима общински съветници не бяха в комисии.

            Антонова – Аз предлагам двамата колеги Наско Стефанов и Милен Томов да не бъдат предлагани за комисията „Здравеопазване и социални дейности”, а да влязат в комисията по закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и тя ще стане 9, а нашата ще си остане 7 члена.

            Петкова  -  Аз съм на различно мнение от д-р Антонова, защото комисията по закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси заседава по-рядко от комисията по „Здравеопазване и социални дейности”, за това във втората е нужно да има повече хора.      

            Папашимов – Колеги, аз смятам, че не трябва да има 9 члена в комисията по закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Подкрепям направеното предложение от д-р Петкова и призовавам всички да го подкрепим.

            Петкова -  Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков :

            Моля гласувайте.

      Гласували -    За – 14              Против – 16      Въздържали се – 3

      Не се приема.

            Петкова  -  Подлагам на гласуване предложението на А. Антонова

            Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  14               Против – 11                Въздържали се –  8

      Не се приема.

            Петкова – Процедурно предложение за гласуване анблок. Моля гласувайте процедурата.

      Гласували -    За -  23               Против – 8      Въздържали се –  1

            Приема се.

            Петкова -  Подлагам на гласуване трите точки по проекторешението. Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  19              Против – 5       Въздържали се –  5

      Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Изважда от състава на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Теодор Стоянов Илев.

            2. Избира за член на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Маври Георгиев Кидиков.

3. Избира за членове в състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” Наско Иванов Стефанов и Милен Огнянов Томов.

 

           

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма корекции по предложението.

            Миланов – Предлагам да не почиваме, а да удължим времето до 12:00 часа.

            Петкова -  Подлагам на гласуване предложението на г-н Миланов. Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  19               Против – 5      Въздържали се –  4

      Приема се.

      Миланов – ПК „ОИКДОУ” прие предложението.

      Банков – Аз имам едно предложение - решенията по това предложение да се отложат за следващо заседание. Вие сами чухте, че това е предложение на постоянната комисия. В 8:30 го прие, за да влезе в ОбС. Това е измама, тъй като това не е от комисията. Днес го гледахме, но е входирано на 25.03.2014, за това предлагам да го гледаме на другото заседание.

      Костов – Аз призовавам да подкрепим това предложение.

      Петкова -  Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков. Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  14               Против – 15                Въздържали се –  3

      Не се приема.

      Миланов – отрицателен вот – На предното заседание комисията взе решението да  внеса предложението от името на комисията и да гледаме точно в 8:30 на 26.03.2014г. тези материали, така че съм изпълнил решението на комисията „ОИКДОУ”.

      Петкова -  Колеги проекторешението съдържа шест точки и Ви предлагам да ги гласуваме анблок. Моля гласувайте процедурата.

      Гласували -    За -  24             Против – 3        Въздържали се – 2

      Приема се.

      Петкова – Подлагам на гласуване шестте точки от проекторешението. Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  17             Против – 5        Въздържали се –  7

      Ил. Бицова и Т. Илев заявиха гласуване „за”, след като прегледаха протокола на основание чл.61.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на Община Ямбол.

      Приема се.

      Банков – отр. вот – Това, което казва г-н Миланов не е истина. Комисията е взела решение председателя на комисията да изготви предложение за приемане на баланса на дружеството и отчета на ликвидатора и освобождаването му от отговорност. Трябваше да изготви, а ние днес в 8:30 приехме предложението и като такова е внесено.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

      - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

      - Годишният счетоводен баланс за 2013г.;

      - Годишният доклад на ликвидатора за дейността ;

      2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-жа Нонка Ненова Калпачкова на длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      3. Освобождава г-жа Нонка Ненова Калпачкова от длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      4. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор Антон Димитров Гонев, с ЕГН  720702хххх, по постоянен адрес: гр. Ямбол, к-с «Диана» бл.9, вх.А, ет.3, ап.9,  с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

      5. Упълномощава кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

6. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация - два месеца.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма корекции.

            Банков -  Колеги, сагата ликвидация на Комуналуниверс ми е много интересна. След като дружеството без да пита ОбС и въпреки правилника, където се казва, че когато се създават дружества трябва да питат ОбС, въпреки документа, който беше предложил тогавашния управител, че има решение на ОбС за такова дружествено съгласие, и когато дружеството спечели милион и половина на гърба на нашите съграждани и тази печалба отиде в сливенските фирми, ние тръгнахме да го ликвидираме, за да замажем следите. Това нещо, от кога става, от една година. Първия път взехме решение за шест месеца, за три месеца, сега за 1 месец, т.е. безконечност. Какви са задълженията на ликвидатора -  текущите сметки, да завършат текущите сделки, да съберат задълженията, да удовлетворят ликвидаторите чрез осребряване на имуществото или чрез средствата, които имат. Отчета е една страничка, където ликвидатора описал какво продал, какво не е продал и от него не се разбира дали той има някакви проблеми или няма в извършването на тази дейност. Освен това в правилника, Наредбата за реда и условията при които общината упражнява правата си. Там се казва, че управляващия информира кмета за проблеми в с дружеството. Аз не знам колко пъти този управляващ е уведомявал кмета за това, което се случва. Аз мисля, че факта, че е имал вземания, които не направил до сега е нещо много съществено. Той няколко пъти докладва, няколко пъти му се увеличаваше срока на ликвидация, а тези вземания не излизат. Той си прави отчета до ОбС, който входира на 14.03.2014 и вътре пише, че в периода от 14.03 до 21.03.2014г. ще бъдат заведени съдебни искове към длъжниците. Разбирате ли, той се подиграва с вас. Аз не го считам за ликвидатор, нито за човек, който може да управлява, но с вас се подиграва.  Сега Ви казва, че дължи и 20 000 лева. Той е внесъл годишен отчет, да, финансовите, приходите, разходите. Някои иска да прехвърли цялото задължение на ПК „БФ” цялото задължение по ликвидацията на дружеството, като това си е чисто задължение на администрацията. Това безхаберие, което те демонстрират, за 40 години, за времето което съм общински съветник в тази община не се е случвало. Идва една служителка и ни се кара горе, защо не сме го направили това нещо, когато тук много ясно пише: „ След приключване на отчетната година комисията по чл.45 и кмета внасят в ОбС анализ за финансовото състояние на дружеството и предлагат мерки за определена работа. Тези мерки тук, които ще гласувате.... Чели ли сте ги? Имате ли становище на комисията? Най-важното вменяват на комисия, която въобще я няма в правилника, в наредбата на ОбС. Там пише съвсем друга комисия. Имотите идват при нас, други неща идват при нас, а някой да говори за възнаграждения. Напротив, още ноември се говореше тук, че трябва да продава, защо трябва да продава? Той има да взима, не да дава. А той си продължава, и тези взимания могат да си продължат 2, 3 години. Той ще си взима парите, защото имуществото се прехвърля към общината. Аз не знам какъв е този човек.  Това беше по целесъобразност.  По законосъобразност, за да влезе в протокола пак казвам, предложението е направено от комисия „ОИКДОУ”, която днес 26.03.2014г.  в 8:30 прие това предложение, а това предложение по документи е входирано на 25.03.2014г. Предложението ми е точката да бъде  отложена за следващото заседание на ОбС.

            Миланов – В една част от изказването на г-н Банков съзрях истина в друга не. Наистина не беше работа на нашата комисия да изготвя това предложение. Аз мисля, че като добри стопани ние бяхме длъжни да предприемем тези действия и с цялото си съзнание, че това, което предлагам е добре да бъде прието за прекратяването на това дружество. Ще Ви помоля да гласувате „За”.

            Сивкова – Аз подкрепям предложението на г-н Банков да бъде отложено приемането на решението за следващото заседание, защото в действителност трябва да се оглеждат по-добре нещата и да се формира предложение, в което да сме убедени, че ще бъде полезно за общината. Тук използвам възможността да кажа, че тази администрация има механизъм, за да получи компетентна информация, какво се случва в отделните звена на администрацията. Чудя се защо в годишния план не се предвиди одит на тези две дружества. Ако имахме одит извършен от вътрешния одитор, щяхме да имаме повече информация за това какво се случва. Правя това изказване за да посоча как не се мисли достатъчно като се подготвят нещата в тази администрация, за начина,  по който могат да се синхронизират и стиковат. Ако имахме тази нужна информация, решението, което трябваше да се наложи, щеше да дойде от само себе си.

            Миланов – реплика - Колеги, можем да направим заседанието и утре, ако ще свършим тази работа, но ние в рамките на този месец трябва да вземем това решение. Ако не го вземем продължават разходите, които ще прави дружеството по опазване на имуществото, хората, които са назначение там. Целта, за която сме си говорили е да приключат бързо действията по продаването им, за да не тежат още допълнителни разходи върху това дружество.

            Петкова -  Подлагам на гласуване предложението на г-н Банков за отлагане приемане на решението по точката.

            Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  13               Против – 17                Въздържали се –  2

      Не се приема.

      Петкова - Имам процедурно предложение да гласуваме седемте точки в проектопредложението анблок.

      Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  22               Против – 6      Въздържали се –  2

      Приема се.

      Петкова -  Подлагам на гласуване анблок седемте точки в проекторешението.

      Гласували -    За -  19               Против – 10                Въздържали се –  3

      Приема се.

            Банков – проц. - Много по-добре е за тези две точки да направим утре или в други ден заседание за ги приемем. Сега знаете ли какво направихте. Грубо процесуално нарушение. Разбирате ли за какво става въпрос? Знаете ли, че сега може да няма решение?

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

            - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

            - Годишният финансов отчет за 2013г.;

            - Годишният отчет на ликвидатора;

 

            2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-н Стоян Христов Стоянов, «ликвидатор» на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

 

            3. На основание чл. 270 ал. 2 от Търговския закон Общински съвет Ямбол приема счетоводния баланс на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация към 23.03.2014 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

 

            4. На основание чл.268 ал.2 приема да се прехвърли ликвидационен дял еквивалент на паричната стойност на недвижимо и движимо имущество от „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация на Община Ямбол както следва:

-          земя                                            49187 лева

-          сгради и конструкции              316 826 лева

-          транспортни средства               30 480 лева

машини и оборудване                 3 075 лева

-          офис техника и обзавеждане       2 946 лева

-          общо                                           848 514 лева

 

            5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация със един месец, като през това време ликвидаторът да извърши всички действия по освобождаване на наетите служители и изплащане на текущите плащания, както и да предприеме последващи действия за събиране на взeманията  по смисъла на чл. 410 от ГПК .

 

            6. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура..

 

            7. Сумата дължима за данъка „изискуем при източника“, дължим при прехвърляне на ликвидационни дялове по смисъла на чл. 194 -213 от ЗКПО, да се осигури по платежния баланс на дружеството от Община Ямбол и разчете в бюджета на общината за 2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.                                                                                                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Захариев – ПК „ТУТЕ” прие направеното предложение.

            Миланов -  Подлагам на гласуване първа точка от проектопредложението.

            Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  28               Против – 0      Въздържали се –  0

      Приема се.

            Миланов -  Подлагам на гласуване втора точка от проектопредложението.

            Моля гласувайте.

      Гласували -    За -  28               Против – 0      Въздържали се –  0

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на ПРОДАН РАДЕВ ГАГОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Стария разсадник” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане „складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция”.

2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието на проект за ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            Вносителя няма допълнения.

            Захариев – ПК „ТУТЕ” прие направеното предложение.

            Сивкова – Искам да направя следното предложение: В решението преди последното изречение, където е записано „с начин на трайно ползване, стопански, горски и ведомствен път”, да се запише вместо това „за полски път”. При разглеждането в комисията всички документи показват, че начина на трайно ползване е полски път.

            Миланов -  Подлагам на гласуване предложението на г-жа Сивкова.

            Моля гласувайте.

            Гласували -    За -  28               Против – 0      Въздържали се –  1

      Приема се.

      Миланов – Подлагам на гласуване проекта за решение на вносителя.

      Моля гласувайте.

            Гласували -    За -  28               Против – 0      Въздържали се –  0

      Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ПРОДАН РАДЕВ ГАГОВ разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на трасе на електропровод 20кV за захранване на поземлен имот 87374.71.1 през поземлени имоти: 87374.71.672, 87374.71.636 и 87374.71.659 – земеделска територия; публична общинска собственост; с начин на трайно ползване – за полски път.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

Миланов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и третото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

 

                                                                                  Д. Събев