ПРОТОКОЛ № ХХХІІІ

 

           

            Днес, 22.05.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10065/16.05.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 35. Отсъстваха Ахмед Мехмедов, Ясен Киров.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:10 часа присъстваха 30 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и третото заседание на Общинския съвет. - Беше удоволствие за мен да приема от ваше име една дарителска грамота, която касае нашата работа от Сливенска митрополия и искам да ви запозная с нея - чете благодарностите на митрополията за  подпомагането с финансови средства благоустрояването на храм „Св. вмч. Георги Победоносец“, гр. Ямбол. Председателя запозна съветниците Решение № 102/11.05.2018 на ЯАС по адм. д. № 71/2018 по жалба от група съветници срещу Решение ХХХ-4/27.02.2018г. на ОбС Ямбол. (приложено)

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ Х-8059 И УПИ ХVІ-8059, кв.6 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по Кадастралната карта на гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в Актуализираната програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отпускане ЕФП на Русанка Стоянова Тенева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно попълване състава на Постоянни комисии към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

Ибришимов - Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 30            против – 1                             въздържали се – 2

Приема се.

 

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ Х-8059 И УПИ ХVІ-8059, кв.6 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по Кадастралната карта на гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в Актуализираната програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отпускане ЕФП на Русанка Стоянова Тенева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно попълване състава на Постоянни комисии към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници,  уважаеми г-н Председател. Точката, която е приета като т. 1 е за корекция на бюджета, като искам да споделя какво точно сме имали предвид като сме предложили тези корекции и най-вече в частта за ремонти на двете училища „Димчо Дебелянов“ и „Христо Смирненски“. Както знаете, с мое предложение и ваше решение, на една от предните сесии беше прието преструктуриране на училищната мрежа и преименуване на училище като идеята беше да се създадат максимално добри условия да се стабилизира общинската училищна мрежа в град Ямбол. Това обаче неизменно беше съпътствано с притесненията, страховете както на учителските екипи, така и на родителите на децата в тези училища затова доколко добри условия за учебния процес ще имат. В тази връзка с днешната корекция на бюджета след анализ цялостен, който е направен от дирекция Териториално устройство на колегите сме предложили част от ремонтните дейности да залегнат в корекция на бюджета като осигуряване на финансиране, като другата част, за да могат ремонтите да се извършат юли и август, в отпускарския сезон, е необходимо сега да вземете това решение и ако го вземете да може веднага след приключване на учебните занятия да имаме готовност да започнем ремонти. Като основните ремонти, които са предвидени и които имат характер на капиталови разходи, това са, както сте видели в материала, основен ремонт на санитарните възли на сградата на училище „Димчо Дебелянов“, както и на водопровода захранващ физкултурния салон, който в годините се е амортизирал, корозирал и трябва да бъде основно ремонтиран. Както и в сградата на „Христо Смирненски“ частична подмяна на съществуващата дървена дограма в класни стаи на втория етаж. Само по себе си естествено има ги дадени и стойностите, както и проектиране на пожароизвестителни системи в двете училища, които са необходими след това да бъдат и изградени след като се проектират, но първо трябва да се проектират и да имаме конкретната стойност, която да бъде заложена пак в капиталовия списък, надявам се до края на годината и това да успеем да осъществим. Като тук са само част от необходимите ремонти, които да бъдат извършени, тъй като те имат характер на капиталов разход затова и са предложени на корекция на бюджета, тези които имат характер на текущи ремонти, каквито са освежаването и ремонтирането на класни стаи, те ще бъдат извършени като текущи ремонти и след това ще бъдат отразени в бюджета, не е необходимо да намират място в капиталовия списък затова и не е необходимо да бъдат отразявани тук. Казвам го изрично за да успокоя всички учителски колективи и родители, но всички най-належащи ремонтни дейности които да позволят нормално да започне следващата учебна година, както обещахме с учителските колективи на трите училища ще бъдат извършени това лято, а останалата част от ремонтите, с които надявам се ще завършим и окончателните ремонтни дейности по тези сгради ще бъдат финализирани следващата година, просто финансовия ресурс който е необходим е доста по-голям отколкото можем тази година да осигурим, но с тези ремонти ще осигурим всички необходими условия за започване и завършване на учебния процес 2018/2019 г. и другата година по това време надявам се да имаме решение на съвета и за следващите ремонти, с които да се завърши цялостното рехабилитиране и обновяване на сградите. Мисля че това е изключително важно за учителските колективи, за учениците и родителите им като информация, надявам се да получа и вашата подкрепа с решението за одобрение на тези мои предложения. Има още две важни неща – едното е корекция на проекта за кръгово движение, което е част от цялостното обновяване на ул. Търговска, в частта от ул. Николай Петрини, или Чарганско шосе както го знаем в по-голямата си част до изхода по посока с. Калчево, тъй като се промени нормативната уредба и се позволява кръга на кръговото да е с по-малък диаметър е необходимо да коригираме и синхронизираме промяната с изготвения проект, което пък ще даде допълнителна възможност за оптимизиране на движението и усвояване на пространството за изграждане на това кръгово кръстовище със съответния ПУП който трябва да бъде завършен, тъй като изграждането на кръговото движение излиза от уличната регулация както и допълнение на проекта в частта между ул. „Спарток“, „Преслав“ и „Страхил“ допълнително възложихме допълнение към заданието за този проект, в който да се усвоят и допълнителни пространства, който в момента на задаване не бяха предвидени в заданието на проекта с което пък да се осигури още по-добро оптимално използване на пространството и осмислянето му и за паркоместа, и за кът за отдих и развлечения, както и за зелени площи и тротоарни такива. Благодаря Ви, Разчитам на вашата подкрепа.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Славов, уважаеми дами и господа. За мен в училищното образование най-важно е да се запази живота и здравето на хората. Аз и предния път казах, че приветствам тази промяната която се прави в училищната система, най-вече, че училище „Кирил и Методий“ няма никаква спортна база, в основата на развитието на децата е спорта, затова приветствам това което се прави. Но моите въпроси са свързани преди всичко към животоспасяващи мероприятия, които искам да попитам вносителя дали са извършени от съответните лицензирани лаборатории. Това са системите за мълниезащитна инсталация, втората проверка – контур – фаза 0, третия защитна апаратура в главни разпределителни етажни табла и последния, това е осветителната инсталация. Смятам че без тези неща, без протоколи от лицензирани лаборатории и без пълна техническа изправност не е възможно и не бива да допускаме деца да влизат там, защото това са животоспасяващи мероприятия. В момента аз участвам на две места в България на които в училища има точно такъв проблем с деца, примерно от мълниезащитна инсталация, какъвто проблем предизвикаха. Благодаря, очаквам отговор.

Славов - Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Стоянов, провокирате ме да направя цялостна проверка, но всеки един директор на всяко едно училище, което стопанисва и съответната сграда на училището по закон е длъжен в качеството на добър стопанин да се грижи да бъдат изпълнени всички нормативни изисквания, които касаят нормалния учебен процес, част от това което Вие казахте е част от техните задължения. А когато казах че ме провокирахте да възложа цялостна проверка, наистина е хубаво да се прегледа дали всички изпълняват тези свои задължения и дали навсякъде, ако е необходимо, и е било необходимо да има такива регулярни проверки, които да дават сигурността и убедеността както на директора, така и на родителите, че учебния процес може да бъде проведен без опасност за здравето и живота на децата и учителските колективи, подобно нещо наистина ще възложа да бъде проверено, то си е колкото документално толкова и реално, защото когато стане дума за ток или за природно бедствие или аномалии, това са и неща които няма как да бъдат предвидени, понякога наистина са опасни за живота и здравето. Благодаря Ви.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници. Точката която е втора в дневния ред на заседанието на Общинския съвет, е относно проектно решение по ОП „Околна среда“ и в частност касае изграждането на компостираща инсталация. В едно от предните заседания на Общински съвет, ако се сещате, за което ви и благодаря, вие приехте решение, с което община Ямбол да придобие терен, на който да бъде изградена такава компостираща инсталация. Това произтича от задължението на всяка една община от всичките 265 в държавата по закона за управление на отпадъците да има цялостен затворен цикъл за управление и оползотворяване на отпадъците по начин, по които е урегулиран и в закона, и в наредбата съпътстваща закона, в която се задължава всяка община да има и компостираща инсталация. ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е предвидила такава мярка, с която се дава възможност всяка община да кандидатства за една такава компостираща инсталация, с която да се оползотворяват зелените и дървесни отпадъци – изключително важно в посока екология, което е синхронизирано и с европейското законодателство като изискване. Съответно община Ямбол, аз като кмет и екипа сме предприели съответните действия и стъпки които да дадат възможност общината да кандидатства и да използва ресурса, който можем да  ползваме предвиден в ОП „Околна среда“, ресурса който е предвиден е условно казано около 3 млн. лв. като обема който след анализ на морфологията на отпадъците е преценен за община Ямбол е между 2 и 4 хил. т. на година. В тази връзка има правило в ОП, че собствено участие на бенефициента е задължително когато проекта генерира приходи, тъй като крайния продукт на компостиращата инсталация – компост, който се използва за различни цели, за наторяване и подобно в различни сфери на живота има приходи които могат да се асимилират, анализа разходи/ползи който сме възложили на консултантската фирма, която е ангажирана показва, че към настоящия момент 11% от този проект като финансова стойност би трябвало да остане като собствено участие на общината. Пак по правилата на ОП има възможност собственото участие да бъде осигурено от различни източници на финансиране всичките са описани подробно в предложението за решение като такива от ФЛАГ, ПУДОС и други инструменти, те изрично са изброени и са дадени като опция и възможност от ОП. Една корекция сме внесли допълнително заради чисто аритметична грешка, защото тези 11% в първоначалното решение не бяха упоменати в точния им размер, а всъщност допълнението е, че дава съгласие средствата за собствено участие, говорим за общинския съвет в размер до 11% от допустимите разходи от проекта в индикативен размер до 311 660 лв. без ДДС да бъдат осигурени от съответните източници както са описани. Това все още е индикативен %, индикативна стойност, колко точно и конкретно ще бъде ще стане ясно в момента, в който бъде изготвен окончателния проект и окончателната количествено-стойностна сметка по проекта, което ще даде и окончателния %, но той няма да бъде повече от 11 със сигурност, затова и в проекта за решение е написан до 11. Изрично станах, за да сведа тази информация до вашето знание и до знанието на ямболии, не за друго, а защото всяка една точка касаеща сферата екология, регионално депо на което община Ямбол и останалите четири общини Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа депонират отпадъците е подложена на уникален натиск или опит за такъв от една малка група от хора, припознавайки себе си като изразители на общественото мнение на града, неразбираемо за мен, при положение, че са само 5-6 човека, водени от един човек, който живее на едни 100-200 метра от депото. Предполагам, че и сега ще има опит от тяхна страна да бъде провален този проект, тъй като всичко което се изгражда в близост до незаконно построената и след това узаконена по силата на закона къща на този човек е повод да бъде атакувано от него и от групата около него с идеята човека явно да си живее комфортно там където е. Затова държа толкова подробно, детайлно да ви запозная, това е изключително важно нещо което касае всички 265 общини в България, касае в случая конкретно и искрено само община Ямбол. Тази компостираща инсталация няма да касае абсолютно никой друг по силата на закона и парите които се отпускат целево по силата на ОП за всяка една община поотделно конкретно и единствено само за нейните цели. Благодаря ви.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов - Уважаеми дами и господа, аз приветствам направата на такава инсталация, тъй като това е модерно, това се прави в света хората го правят вече в центъра на града, последното което гледах макар и в Киев. Обаче пак искам да питам два въпроса от възложителя, които да ми бъдат изяснени. Първия – едно от нещата който трябва да приеме общински съвет е, че средствата трябва да бъдат осигурени чрез такса битови отпадъци за времето за изпълнение на проекта. Питането ми е има ли анализи, че цената на тази инсталация няма да доведе до повишаването на таксата в определен период? Второто питане, което аз неможах г-н Славов да разбера е, че там ще бъдат обработвани само отпадъците на община Ямбол или ще бъдат обработени отпадъците на петте общини? Ако се обработват отпадъците на петте общини въпроса ми е, аз съм убеден че ще се реализира много висока печалба, аз съм изградил вече няколко такива инсталации, много сериозна печалба се реализира, питането ми е, ако ще обработваме отпадъците на петте общини печалбата само за община Ямбол ли ще е или ще се разпределя между всички. И ако ще бъде само на община Ямбол, ще има ли някакво деление, отделна клетка само нашите отпадъци ли ще преработваме.

Сивкова - Уважаеми колеги, тъй като и в самото предложение е записано, че ще внасяме проект за компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци, притесни ме че кмета на няколко пъти спомена зелени и дървесни отпадъци бих искала уточнение дали ще са зелени и биоразградими или ще се преминава на друг вариант. Тъй като биоразградимите и в нашата програма за управление на отпадъците, и навсякъде е дефинирано какво са, те включват зелени и хранителни отпадъци, а така както днес коментира г-н Славов става въпрос за зелени и дървесни бих искала просто категорично уточнение.

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, благодаря за поставените въпроси, ще започна с поставения въпрос от г-н Стоянов. Дали и каква печалба ще се генерира от подобна инсталация, аз не мога да кажа, тъй като не съм се занимавал никога с подобно нещо, но си има експерти, които да кажат, но в момента говорим за изграждане на една инсталация, а не за нейната експлоатация и за да започне да печели едно нещо то трябва първо да бъде изградено, а след това да се експлоатира. В момента говорим за осигуряване на средства, които са осигурени по ОП „Околна среда“ в размер до над 3 млн. лв., колко ще излезе проекта? Той може да излезе и 1,5 или 2 млн., но не може да излезе повече от тази стойност както е предвидено за обем над 2 хил. и 4 хил. тона на година само и единствено за община Ямбол и за никой друг. Такава е политиката на ОП „Околна среда“ и изискванията, които са изрично разписани и затова община Ямбол кандидатства за обеми които генерира тя сама по себе си. Минимум 5г. е срокът на устойчивост на проекта, т.е. след като се изгради 5 г. след това задължително е такова условието, в последствие може и да се позволи, ако няма други изисквания, да се приемат и други отпадъци, но в момента се прави само и единствено за целите и обемите които генерира община Ямбол. От тази гледна точка не мога изцяло и напълно да отговоря на въпроса за печалбата, но мога да отговоря изцяло за това че тя ще бъде единствено и само за община Ямбол и по никакъв случай останалите четири общини - Сливен, Нова Загора, Стралджа и Тунджа няма да участват в изграждането и експлоатацията на тази инсталация. А колкото до въпроса на г-жа Сивкова да, проекта е такъв и той е такъв упоменат като мярка от ОП „Околна среда“ и ние по него участваме, но отпадъците които общината ще генерира и ще бъдат предмет на обработка  на тази компостираща инсталация са зелени и дървесни, а не биоразградими. Така няма да влезем в онази въртележка по изискване за ОВОС задължително, защото биоразградимите отпадъци изискват задължително оценка на въздействие на околната среда поради своята специфика, ще може много по-бързо оперативно да кандидатстваме и да използваме средствата, които в противен случай и това касае в голяма част зелените отпадъци които се генерират на територията на община Ямбол, в противен случай със сигурност както казах онази групичка от хора ще направи всичко възможно да провали и този проект, както направи всичко възможна да провали проекта за регионалното депо. Но както се казва живота има справедливост и въпреки тях нещата пак се случват.

Сивкова – Проекта ни се именува различно, схемата е „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, а нашия конкретен проект от мин път беше „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол. Ако е така както твърдите, г-н Славов, трябва да се промени наименованието на проекта ни. Биорарзградимите отпадъци имат конкретно значение и би трябвало да се предложи и тяхното компостиране. Трябва да се уточни това, да не стане така някой на следващ етап да отстрани общината заради това, че има некоректност.

Славов – Още веднъж да уточня, на втора страница на предложението са записани - други изисквания по процедурата ...  … BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“. Нашият проект е по тази процедура на ОП ОС, по която кандидатства всяка една община и нашата община не може да кандидатства по друг начин.

Сивкова – Трябва да се разграничат биоразградими и дървесни, по тази схема избираме дали са зелени и дървесни или зелени и др.

Славов – Разбирам ви, но не може да се запише по друг начин. Макар че нашите отпадъци ще бъдат зелени и дървесни. Мярката по която кандидатстваме е зелени и /или биоразградими отпадъци.

Д. Стоянов – Тука сме събрани, за да направим природата по-чиста, града по-добър. Наистина Ямбол се нуждае от такава инсталация. Дайте да се съюзим колкото се може по-бързо да се работи, по бързо да се изгради, да го контролираме това изграждане и да се изгради на ниска цена, да не се повишава такса смет на хората.  Колеги, моля ви.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. (чете с корекцията)

Гласували      за – 27                        против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Предлагам да гласуваме анблок т.2 до т.5, подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 28                        против – 4                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя по т.2 до т.5.

Гласували      за – 28                        против – 3                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА:

1.    Дава съгласие средствата за собствено участие в размер до 11% от допустимите разходи по проекта, в индикативен размер до 311 660 лв. без ДДС, да бъдат осигурени от:
•      от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, и/или

•      от финансовите механизми фонд ФЛАГ, ПУДООС или други финансови институции.

2. Дава съгласие оборотните средства по проекта, да бъдат осигурени от финансовите механизми фонд ФЛАГ, и/или ПУДООС, и/или други финансови институции.

3.  Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме действия и води преговори с финансовите механизми фонд ФЛАГ, ПУДООС или други финансови институции, за финансиране собственото участие на Община Ямбол в проекта, както и за осигуряване на необходимите оборотни средства по проекта.


4. Община Ямбол да не прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура за период от минимум 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.


5. Община Ямбол да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014 -2020г. по процедурата.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – гр. Ямбол, ЕИК 0009704960104, с адрес: ул. „Д-р Д. Дончев“ № 12, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

1

Маса елипсовидна – 7 броя

2

Ютия – 2 броя

3

Маса учебна – 7 броя

4

Стол – 10 броя

5

Завеси – 14 броя

6

Покривка – 32 броя

7

Маса помощна – 7 броя

8

Шола алпака – 67 броя

9

Тава емайлирана – 5 броя

10

Тенджера – 2 броя

11

Тава – 5 броя

12

Казан – 2 броя

13

Прибор за картофи – 1 брой

14

Ренде – 1 брой

15

Тел за разбиване – 1 брой

16

Маса кухненска с плот – 3 броя

17

Сито – 1 брой

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ Х-8059 И УПИ ХVІ-8059, кв.6 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29            против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение на Общински съвет-Ямбол № XXXII-20/30.04.2018 г., Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, с който за УПИ X-8059 и УПИ XVI–8059 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол–Златен рог, се променя устройствената зона от Жм /устройствена жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/ в Смесена многофункционална устройствена зона /за жилищни и обществени функции/– Смф, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по Кадастралната карта на гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 във връзка с ал.9,  във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и одобрено задание, Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на  Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по ККарта на гр.Ямбол, с който се променя устройствената зона от Жмо /устройствена жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/ в Оо /устройствена зона с обществено – обслужващи дейности/.

            На основание  чл.215, ал.6  от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

        

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в Актуализираната програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Проданов – За да се осъществи тази програма предлагам да си мием улиците и паркингите и тогава да се замерват стойностите на праха във въздуха, за да има ефективност.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – 2                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018г.” за календарната 2017 година.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отпускане ЕФП на Русанка Стоянова Тенева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XХIХ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г. отпуска еднократна финансова помощ на Русанка Стоянова Тенева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Д. Благоев“ бл.5, вх.Б, ет.4, ап.30 в размер на 300 лв. (триста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно попълване състава на Постоянни комисии към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            Ибришимов – Имайки предвид предложението на г-жа Сивкова и становището на общинската администрация правя корекция в предложението за решение – т.1 става предложението за включване в ПК на новия съветник Юсеин Юсеинов. Като т.2 става предложението на г-жа Сивкова и предлагам т.3 с текст - Възлага на председателя на ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да изготви протокол за предаване и приемане на всички налични документи от предходната ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Костадинов – ПК ЗОРПК приема предложението. (приложен протокол)

Д. Стоянов – С оглед избягване на корупцията предлагам за председател Павел Додов, зам.-председатели Д. Петрова и М. Сивкова и останалите членове.

Ибришимов – Стават осем члена в ПК, а по правилник са 7 или 9 члена.

Д. Стоянов – предлагам да влезе в състава на ПК и Пламен Проданов.

Георгиева (от място) – Не може да има двама заместник-председатели.

Д. Стоянов – Тогава предлагам Д. Петрова да е зам. - председател.

Додов – смятам, че председател на тази комисия трябва да е лице с юридическо образование и си правя отвод. Предлагам Ваклена Кънчева за председател.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 20                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се, но явно някои не разбраха какво гласуваме, затова подлагам на прегласуване т.1 от проекторешенията на вносителя. (изчита текста на т.1)

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.3 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – няма

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за зам.- председател на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ и като член в състава на ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ общинския съветник Юсеин Мехмедов Юсеинов.

2. На основание чл.21, ал1, т.1 от ЗМСМА избира членове на  ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 Денка Петрова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Мариета Сивкова

ЧЛЕН:                                   Ахмед Мехмедов

ЧЛЕН:                                   Теодора Сулева

ЧЛЕН:                                   Галин Костов

ЧЛЕН:                                   Дичо Тодоров

ЧЛЕН:                                   Ясен Киров

            3. Възлага на председателя на ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да изготви протокол за предаване и приемане на всички налични документи от предходната ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и третото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Р. Стоянова