РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 26 МАРТ 2014г.

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно персонална пенсия на Иванина Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

2.      Предложение относно персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

3.      Предложение относно отпускане еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

4.      Предложение относно определяне цена на право на пристрояване по искане от Веселина Димитрова Бочукова за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1 по КК на град Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 28.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване по искане от Митко Тодоров за обект в ж. к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно определяне пазарна цена право на надстрояване по заявление от Яна Иванова Златева за имот в ж. к. "Г. Бенковски" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.540.307 по КК на гр. Ямбол, ул. "Генерал Вл. Заимов",  по заявление от Димитър Стоянов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 55, ж.к. "Хале", бл.1, вх.А, ет.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент № 63 в бл.11, вх. Б на ж.к. ,,Диана", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане решение за изменение на решение по т.6 от дневния ред на ХХV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.09.2013г. (закупуване право на собственост по заявление от Ирина Христова)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ПИ 87374.546.72 по КК на град Ямбол, ж.к. "Хале".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект ,,път II-53 ,,Ямбол - Средец", участък ,,Обходен път на Ямбол - Юг" от км 146+594,69 до км 148+890,35.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ ,,Тереза 74 - Тодор Стойчев" - гр. Ямбол за Обект № 29 на ЦОП.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ,,Районна колегия на Български зъболекарски съюз" – Ямбол за помещение на ул. ,,П. Хилендарски” № 3.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот –ЧОС, находящ се на ул. „Й. Йовков” № 34 на читалище "Диана - 1944".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост на Общинска организация на инвалидите - Ямбол и СНЦ Спортен клуб на инвалида ,,Ямбол 99" за съвместно ползване.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРУРОЖ.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Т. Петкова

22.  Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

23.  Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

ВНОСИТЕЛ: ПК ОИКДОУ

24.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно персонална пенсия на Иванина Ламбова.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Иванина Иванова Ламбова с адрес – гр. Ямбол, кв. „Г. Бенковски” 11, вх. Д, ап.109.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

 

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонални пенсии на Божидар Младенов Кавалджиев, Али Младенов Кавалджиев, Асан Младенов Кавалджиев и Мария Младенова Кавалджиева от гр. Ямбол, ул. „Бистрица” № 18.

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно отпускане еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСД

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014г. отпуска еднократна финансова помощ на Мариян Славов Димитров от гр. Ямбол, живущ на ул.  „Хан Тервел”, бл.14, вх.Б, ет.4, ап.38 в размер на 50 лв. (петдесет лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно определяне цена на право на пристрояване по искане от Веселина Димитрова Бочукова за самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1 по КК на град Ямбол, ул. „Г. С. Раковски” № 28.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38(2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на право на пристрояване на Веселина Димитрова Бочукова,  с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Граф Игнатиев” № 62, ап.81  върху 2.61 кв.м. от общински ПИ 87374.541.2 по КК на гр. Ямбол, с площ 2 688 кв.м. за отваряне на вход от юг и преместване на съществуващ „английски двор” по одобрен проект ”Преустройство с промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.2.1.9, с площ  73.30 кв.м. от жилище във фризьорски и козметичен салон”. като част от сграда 87374.541.2.1, по КК на града, построена в посочения общински поземлен имот в размер на 487.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на право на пристрояване по искане от Митко Тодоров за обект в ж. к. "Хале" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху 33.40 кв. м. от общински ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с площ 67 069 кв.м., включващ УПИ І, кв.24, ж.к. „ХАЛЕ ” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-871/12.04.1991 г. за Преустройство и пристройка на работилница за безалкохолни напитки, кафене и магазин за хранителни стоки (сграда с идентификатор 87374.546.36.26) в ателие за дограма и автомивка, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале” № 72, в размер на 4 482.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на пристрояване по заявление от Атанас Димитров Атанасов, за обект находящ се в ж.к. Хале, гр. Ямбол.

                                                                                              ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (1) т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Ямбол определя пазарна цена на допълнително право на строеж от 29.00 кв.м. върху общински ПИ 87374.546.36 по КК на град Ямбол, с площ 67 069 кв.м., включващ УПИ І, кв.24, ж.к. „ХАЛЕ ” за КОО по РП на града, одобрен със Заповед І-А-871/12.04.1991 г. по представена екзекутивна документация за въвеждане в експлоатация на „Магазин с работилница за безалкохолни напитки” - сграда с идентификатор 87374.546.36.13, построена в посочения общински поземлен имот с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Хале” в размер на 4 271.00 лв.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно определяне пазарна цена право на надстрояване по заявление от Яна Иванова Златева за имот в ж. к. "Г. Бенковски" № 72.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на надстрояване върху 142 кв. м. от общински Поземлен имот с идентификатор 87374.521.16, част от  УПИ І в кв.74 „А” по ПУП ПРЗ на ж.к. „Г. Бенковски”, с площ 398 кв.м. за изграждане на втори етаж  на сграда с идентификатор 87374.521.16.1 по КК на града, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к. „Георги Бенковски”,  построена в посочения общински поземлен имот в размер на 20 911.30 лв. на която цена учредява правото на Яна Иванова Златева, с местоживеене гр. Ямбол,  ж.к. „Георги Бенковски”, бл.15, вх.”Д”, ап.81.

            Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно определяне пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен ПИ 87374.540.307 по КК на гр. Ямбол, ул. "Генерал Вл. Заимов",  по заявление от Димитър Стоянов Димитров.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена  на Застроен ПИ с идентификатор 87374.540.307 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед КД-14-28-124/25.04.2013 г. на Началника на СГКК Ямбол, с площ 340  кв.м., за който е отреден  УПИ ІІ 284,299  по плана на град Ямбол за ЦГЧ, одобрен с решение XLVІІІ-1 от 03.10.2007 г. на ОбС Ямбол, последно изменение със Заповед № ТУ02/0032 от 03.05.2012 г., находящ се на ул. „Генерал Вл. Заимов” в размер на 26 400.00 (двадесет и шест хиляди и четиристотин) лв., на която цена да бъде извършена продажбата му на Димитър Стоянов Димитров от гр. Ямбол, ж.к. „Диана”, бл.1, вх.Б, ап.3. 

            Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент 55, ж.к. "Хале", бл.1, вх.А, ет.14.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост , определя пазарна цена на имот: Апартамент 55, находящ се в гр. Ямбол, жк ”Хале” бл.1, вх.А,ет.14, в размер на 12 900 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно определяне пазарна цена на общински имот - апартамент № 63 в бл.11, вх. Б на ж.к. ,,Диана", гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2),  чл. 47(1)т.3 от Закона за общинската собственост и чл.26, ал(2) и ал.(4) от НРУРОЖ определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.547.10.9.63 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка десет точка девет точка шестдесет и три/, с площ 51.51 /петдесет и едно цяло и петдесет и едно/ кв.м.,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, прилежащо мазе № 4, с площ 2.24 кв.м. и таван № 18, с площ 4.11 кв.м., находящ се на 8 етаж от сграда с идентификатор 87374.547.10.9, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.547.10 по КК на град Ямбол, с административен адрес гр. Ямбол, ж.к.”Диана”, бл.11, вх.”Б”, ет.8, ап.63 в размер на 17 767.20  лв. без ДДС, на  която цена го продава на Тодорка Кънева Николова от гр. Ямбол, ж.к.”Диана” блок 11, вх.Б, ет.8, ап.63.

            Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор. 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане решение за изменение на решение по т.6 от дневния ред на ХХV заседание на Общински съвет Ямбол, проведено на 18.09.2013г. (закупуване право на собственост по заявление от Ирина Христова)

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Изменя свое Решение по т.6 от дневния ред на ХХV – то заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 18.09.2013г., в частта, с която е определена пазарна оценка на недвижим имот с идентификатор 87374.537.190 по КК в размер на 31 800 лв. без ДДС, като намаля пазарната стойност на 18 990 лв. без ДДС.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно промяна в статута на общински имот от публична в частна собственост, ПИ 87374.546.72 по КК на град Ямбол, ж.к. "Хале".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            Предложението не се прие.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект ,,път II-53 ,,Ямбол - Средец", участък ,,Обходен път на Ямбол - Юг" от км 146+594,69 до км 148+890,35.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на  АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” , със седалище и адрес на управление гр. София , бул. „Македония”  № 3, представлявана от Стефан Чайков – Председател на Управителния съвет за изработване на ПУП ПП  на обект Път ІІ-53 „Ямбол – Средец”, участък „Обходен път на Ямбол-юг” от км 146+594,69 до км 148+890,35 през имоти публична общинска собственост както следва:

ПИ с идентификатор 87374.43.420, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 7 667.00 кв.м, засегната площ 10,90 кв.м. и остатъчна площ 7 656.10  кв.м.

ПИ с идентификатор 87374.43.284, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 1 312.00 кв.м,  засегната площ 774.70 кв.м. и остатъчна площ 537.30 кв.м.

ПИ с идентификатор 87374.43.360, по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Аеците“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 670.00 кв.м,  засегната площ 639.70. кв.м. и остатъчна площ 30.30 кв.м.

2. Определя срок на предварителното съгласие – безсрочно.

 

 

           

            ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

            РЕШИ:

 

          І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014 г., приета с Решение по точка 4 на 28 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 11.12.2013 г. в  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата”  Буква Б

- „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост

 

84.

Поземлен имот с идентификатор 87374.543.609

751

1515/27.10.2008 г.

Ямбол, ул. „Бунар хисар” № 28-30

85.

Поземлен имот с идентификатор 87374.522.203

291

1832/31.01.2014 г.

Ул. „Огоста”

  

       ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  продава чрез публични търгове  имоти – частна общинска собственост, определя начални тръжни цени на имотите предмет на търговете и депозити за участие както следва:

         1. Заведение за бързо обслужване - снек бар, представляващо самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.537.66.6.1 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка шестдесет и шест точка шест точка едно/ по КК на гр. Ямбол,  със застроена площ 235 /двеста тридесет и пет/ кв.м., в т.ч.: на ниво 1 /подземен етаж/ - WC от 65.20 кв.м. и на ниво 2 /първи етаж/ - зала за посетители  от 124.80 кв.м. и кухня от 45.00 кв.м. в монолитна сграда с идентификатор 87374.537.66.6, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху ПИ 87374.537.66 за построяването му, актуван с АОС №1752 от 27.08.2012г., находящ се на ул. „Каранова” № 2, гр. Ямбол, при граници : на ниво 1- на същия етаж – обекти 87374.537.66.6.4 и 87374.537.66.6.5, над обекта – няма, под обекта – няма, на ниво 2  - на същия етаж обекти 87374.537.66.6.3 и 87374.537.66.6.2, над обекта – обект 87374.537.66.6.3, под обекта – няма.

Начална тръжна цена на имота 199 600.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен – 32 322.00 лв.

Депозит за участие в търга 99 800.00 лв.

         2. Магазин на ул. „Тракия” № 16, гр. Ямбол, находящ се в приземен етаж на сградата, представляващ  – самостоятелен обект с предназначение за търговска дейност с идентификатор 87374.543.117.1.5 по КК на гр. Ямбол, със застроена площ 146.89 кв.м., актуван с АОС – частна № 76 от 22.07.1999 г., построен с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.543.117 по КК на град Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 70 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 35 000.00 лв.

3.  Втори етаж от двуетажна сграда, представляващ  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.59.1.2 с предназначение за жилище, със застроена площ 144.50 кв.м., и таван със застроена площ 127.00 кв.м, находящи се на ул. „Стара планина” № 14, гр. Ямбол, актувани с АОС – частна № 181 от  21.12.2000 г.

Начална тръжна цена на имота 26 966.35 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  16 300.00  лв.

Депозит за участие в търга 13 483.00 лв.

4. Втори етаж от двуетажна сграда – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.530.258.3.3, с предназначение за жилище, със застроена площ 72.14 кв.м. актуван с АОС  – частна № 843 от  07.04.2003 г., при граници под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 87374.530.258.3.1 и идентификатор 87374.530.3.2, над обекта – няма, заедно с мазе, с площ от 24.74 кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 39, ет.2 и представляващ апартамент 3, застроен с отстъпено право на строеж върху ПИ с идентификатор 87374.530..258 по КК на града.

Начална тръжна цена на имота 22 440.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  8 368.00  лв.

Депозит за участие в търга 11 220.00 лв.

5. Недвижим имот – Магазин, представляващ сграда с идентификатор 87374.543.549.3, застроен с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.543.549 по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІХ, кв.20, по плана на гр. Ямбол, с площ 90.00 кв.м., актуван с АОС – частна № 152 от 31.03.2000 г., находящ се на ул. „Серес” № 15 А, гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 43 100.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  7 200.00  лв.

Депозит за участие в търга 21 550.00 лв.

         6. Недвижим имот Кафе - сладкарница, представляващ сграда  с идентификатор 87374.541.16.12 по КК на град Ямбол, с площ 133.00  кв.м., ведно със склад, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.541.16.11.17 по КК на град Ямбол, с площ 26.00 кв.м., -  масивна конструкция, строени  през 1964 г. с отстъпено право на строеж в общински ПИ 87374.541.16 по КК на града, УПИ V за ЖС и ОДО в кв.87 по ПУП ПРЗ, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1814/01.10.2013 г. находящ се в гр. Ямбол, ул. "Кара Кольо"  (за основната сграда) и ул." Г.С.Раковски" № 36, ет.0 (за склада).

Начална тръжна цена на имота 168 300.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  19 551.00  лв.

Депозит за участие в търга 84 150.00 лв.

7. Недвижим имот - Триетажна  сграда  с идентификатор 87374.560.12.1 по КК на град Ямбол, със ЗП  площ 468 кв.м., строена през 1982 г, -  масивна , консткрукция  ЕПЖС, построена в ПИ 87374.560.12 , включен в УПИ І, кв.3 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед І-А-.756/26.03.1991 г., актуван с АОС 1790 от 01.07.2013 г., находящ се в ж.к. "Златен рог 2" , гр. Ямбол. 

Начална тръжна цена на имота 388 700.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  75 090.00  лв.

Депозит за участие в търга 194 350.00 лв.

8. Двуетажна сграда - почивна станция, със застроена площ 373 (триста седемдесет и три) кв.м., конструкция масивна стоманобетонова, в т.ч. 126 ( сто двадесет и шест) кв.м. открити тераси, построени с отстъпено право на строеж през 1970 г. в поземлен имот 033007 (нула, три, три, нула, нула, седем) по КВС на с. Чарган с ЕКАТТЕ 80217 (осемдесет хиляди двеста и седемнадесет) - частна държавна собственост, находящ се в местност „Бакаджик” в землището на с. Чарган, община Тунджа, обл. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 199 000.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  8 813.00  лв.

Депозит за участие в търга 99 500.00 лв.

9. Магазин  - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.36.2.8  по КК на гр. Ямбол,  с обща площ 31.00 кв.м., част от  сграда с идентификатор 87374.546.36.2  построена през 1981 г. с отстъпено право на строеж в общински поземлен имот с идентификатор 87374.546.36, включващ УПИ І, кв.24, одобрен със заповед І-А-871 от 12.04.1991 г., актуван с АОС 1815 от 01.10.2013 г., находящ се в ж.к. „Хале”, до бл.14, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 21 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 750.00 лв.

10. Самостоятелен обект за обществено хранене с идентификатор 87374.541.36.2.17  по КК на гр. Ямбол, с площ 233.00 кв.м., находящ се в подземния етаж на шестетажна монолитна сграда, строена 1970 г. и 10.23 % /десет цяло и двадесет и три/ % идеални части от общите части на сградата, равно на 30.69 /тридесет цяло и шестдесет и девет/ кв.м., актуван с АОС 1658 от 06.08.2010 г., находящ се на ул. „Търговска” № 57, ет  -1, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 136 620.00 лв. без ДДС, в т.ч. за отстъпеното право на строеж върху общински терен –  39 610.00  лв.

Депозит за участие в търга 68 310.00 лв.

11. Недвижим имот - Перилен блок, представляващ сграда с идентификатор 87374.525.5.7 по кадастралната карта на гр. Ямбол, находяща се в ПИ с идентификатор 87374.525.5, със ЗП 1506   кв.м.,, конструкция стоманобетонова ЕПК,  брой етажи надземни - 2 /два/, разрешена за строеж със строително разрешение № 588/ 21.12.1983 г. въз основа на заповед № 531/25.05.1983 г. на ОбНС Ямбол за отстъпено право на строеж и степен на завършеност  в "груб строеж" по смисъла на §5, т.46 от Закона за устройство на територията, актуван с АОС 1753 от 27.08.2012 г., находящ се в ж.к. „Д-р Д.Дончев”, град Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 755 460.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 377 730.00 лв.

12. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.39 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ І 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 5 265.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.52, имот 87374.547.40 и имот 87374.547.54. Актуван  с АОС № 1322 от 24.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 276 000.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 138 000.00 лв.

13. Поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., актуван с АОС – частна 1234/24.03.2006 г., находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена на имота 152 425.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 76 200.00 лв.

14. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.522.203 по кадастралната карта на гр. Ямбол , с площ 291.00 кв.м., идентичен с УПИ ХІV в кв.125 по РП на град Ямбол за І жилищен район , одобрен с решение ІХ-22 от 04.05.2012 г. на ОбС Ямбол, актуван с АОС 1832/ 31.01.2014 г., находящ се на ул. „Огоста”  № 19, гр. Ямбол, при граници имот 87374.522.151, имот 87374.522.204 и имот 87374.522.145.

Начална тръжна цена на имота 18 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 250.00 лв.

15. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.349 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка триста четиридесет и девет/ по КК на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ХVІІІ в кв. 29 за търговски обект, с площ 919.00 кв.м., находящ се на ул. „Странджа" актуван с АОС – частна №1766/05.02.2013г.

Начална тръжна цена на имота 65 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 32 625.00 лв.

           16. Поземлен имот с идентификатор 87374.544.37 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V в кв.1 по плана за регулация на кв.”Зорница”,град Ямбол, отреден за „Комплексно обществено обслужване”. Имота е с площ  493 кв.м. и има следните граници: имот 87374.544.36, имот 87374.544.49 , имот 87374.544.38, имот 87374.544.13 и имот 87374.544.30 . Актуван е с АОС № 1198/13.06.2005 г.

Начална тръжна цена на имота 33 360.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 16 680.00 лв.

17. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.537.195 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и седем точка сто деветдесет и пет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол, ул. „Преслав”, с площ 376 /триста седемдесет и шест/ кв.м., идентичен с   УПИ ІІІ  /римско - три/ - За ЖС и ОДО в кв. 50/ петдесети/ по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол  ХLVІІІ-1/03.10.2007 г., актуван с АОС 1721 от 02.03.2012 г., при граници : ПИ 87374.537.111 и  ПИ  87374.537.112.

Начална тръжна цена на имота 109 420.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 54 710.00 лв.

18. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.41 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 535.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.39, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1326 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 34 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 17 400.00 лв.

19. Поземлен имот с идентификатор 87374.547.42 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 466.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.41, имот 87374.547.43, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1327 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 30 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  15 150.00 лв.

20.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.43 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІV 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 401.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.44, имот 87374.547.42, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1328 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 26 100.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 13 050.00 лв.

21.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.44 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 337.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.43, имот 87374.547.45, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1329 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

22.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.45 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 338.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.46, имот 87374.547.44, имот 87374.547.52 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1330 от 26.01.2007 г.

Начална тръжна цена на имота 19 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 900.00 лв.

23.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.46 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІІ 25 в кв. 20 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За жилищно застрояване”. Имота е с площ 279.00 кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.45, имот 87374.547.52, имот 87374.547.53 и имот 87374.547.54. Актуван е с АОС № 1331 от 26.01.2007 г. Начална тръжна цена на имота 16 900.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 8 450.00 лв.

24.  Поземлен имот с идентификатор 87374.547.47 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ V 25 в кв. 23 по плана за регулация на ж.к. Диана”, гр. Ямбол, отреден за „За търговия и услуги”. Имота е с площ 1274.00  кв.м. и има следните граници: имот 87374.547.48,  имот 87374.547.52 и  имот 87374.547.53.

Начална тръжна цена на имота 75 400.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 37 700.00 лв.

25 Поземлен имот с идентификатор 87374.531.254 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за жилищни нужди, имот 1936 в кв. 105 по регулационния план на гр. Ямбол, с площ 257 кв. м., находящ се на ул. „Янко Сакъзов” № 4, актуван с АОС  – частна № 1602 от  19.04.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 18 250.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 9 125.00 лв.

          26. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.521.73 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ VІ за търговски център и общински подземни паркинг гаражи, кв. 74 по регулационния план на гр. Ямбол, ж.к. „Г.Бенковски”, с площ 15 503 кв.м., актуван с АОС – частна № 1594 от 04.03.2010 г.

Начална тръжна цена на имота 427 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 213 750.00 лв.

27. Поземлен имот   № 87374.543.428 /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три. точка, четиристотин двадесет и осем/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Гали поле” № 51, с площ 360.00 /триста и шестдесет/ кв.м.,  в  УПИ ХХ 1494,1495, 1498,1499 в кв. 27 по плана за регулация на гр. Ямбол, актуван с АОС 1512 от 16.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.425, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.429, ПИ 87374.543.459 и ПИ 87374.543.460.

Начална тръжна цена на имота 32 800.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  16 400.00 лв.

28. Поземлен имот   № 87374.543.414  /осемдесет и седем хиляди, триста седемдесет и четири, точка, петстотин  четиридесет и три, точка, четиристотин и четиринадесет/ по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 420.00 /четиристотин и двадесет/ кв.м.,  който е част от   УПИ ХІХ 1492,1493   в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол., актуван с АОС 1514 от 27.10.2008 г., при граници ПИ 87374.543.415, ПИ 87374.543.421, ПИ 87374.543.422, ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.460 и ПИ 873874.543.413.

Начална тръжна цена на имота 38 700.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 19 350.00 лв.

29. Поземлен имот   № 87374.543.424 по кадастралната карта на гр. Ямбол,  ул. „Бунар Хисар” № 19, с площ 199.00 кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499   в кв. 27   по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1515 от 27.10.2008 г., при граници за имота ПИ 87374.543.423, ПИ 87374.543.425 и ПИ 87374.543.460. и поземлен имот   № 87374.543.425  по кадастралната карта на гр. Ямбол ,  ул. „Бунар хисар” № 19, с площ 158.00 кв.м.,  който е част от   УПИ ХХ 1494,1495,1498 и 1499  в кв. 27 по плана за регулация на   гр. Ямбол, актуван с АОС 1517 от 29.10.2008 г., при граници за имота 87374.543.423, ПИ 87374.543.426, ПИ 87374.543.427, ПИ 87374.543.460, ПИ 87374.543.428 и  ПИ 87374.543.424.

Начална тръжна цена на имота  32 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга  16 250.00 лв.

30. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.609 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 751.00 кв.м., идентичен с   УПИ Х І -1461,1466  - За жилищно застроя0ване в кв. 32 по регулационния  план на гр. Ямбол, одобрен със Заповед № І-А-512 от 22.05.2007 г., актуван с АОС 1714 от 08.02.2012 г., находящ се на ул. „Бунар Хисар” № 28-30, гр. Ямбол, при граници   ПИ 87374.543.602, ПИ  87374.543.406, ПИ  87374.543.412, ПИ 87374.543.413 и ПИ 87374.543.608.

Начална тръжна цена на имота 67 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 33 800.00 лв.

31. Поземлен имот с идентификатор 87374.542.84 по кадастралната карта на гр. Ямбол, с площ 176 кв.м., идентичен с УПИ Х   в кв. 106   по ЗРП за ЦГЧ на град Ямбол, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1 от 03.10.2007 г., отреден за жилищно застрояване, актуван с АОС 1798 от 23.07.2013 г., находящ се на ул. „Стефан Караджа” № 2, гр. Ямбол, при граници на имота ПИ 87374.542.77, ПИ 87374.542.85, ПИ 87374.542.83 и ПИ 87374.542.78.

Начална тръжна цена на имота 21 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 10 650.00 лв.

 32. Поземлен имот с идентификатор 87374.521.2 по кадастралната карта на гр. Ямбол, одобрена със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ 63 938  кв.м. трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване - друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, актуван с АОС 1792 от 08.07.2013 г., находящ се в ж.к. „Г.Бенковски”, гр. Ямбол, при граници на имота ПИ 87374.521.1, ПИ 87374.521.70, ПИ 87374.19.99, ПИ 87374.19.111  и ПИ  87374.19.112.

Начална тръжна цена на имота 946 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга 473 150.00 лв.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ЕТ ,,Тереза 74 - Тодор Стойчев" - гр. Ямбол за Обект № 29 на ЦОП

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава срока на действие на  договор № 3111 / 21.03.2006 г. и Анекс към него с № 1026 / 28.03.2011, с ЕТ „ТЕРЕЗА 74 - ТОДОР СТОЙЧЕВ”, БУЛСТАТ 838141575 със седалище и адрес на управление гр. Ямбол,  ж. к. „Г. Бенковски” № 7, вх. Е, ап.16, за предоставен под наем за временно и възмездно ползване Обект № 29 – Помещение за търговска дейност с промишлени стоки и продажба на бърза закуска, представляващ част от имот – частна общинска собственост, находящ се на Централен Общински Пазар, пл. „Георги Дражев”, гр. Ямбол, с обща площ 101.00 кв. м., със   2 /две/ години, считано от 01.04.2014 г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с ,,Районна колегия на Български зъболекарски съюз" – Ямбол за помещение на ул. ,,П. Хилендарски” № 3.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост, продължава  срока на действие на Договор № 3373/28.07.2011г. с „Районна колегия на Български зъболекарски съюз ” - Ямбол, ЕИК 128054873, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. ”Паисий” № 3, представлявана от Димитрина Тодорова Христова – Председател на УС за предоставено под наем за временно и възмездно ползване – помещение (1 стая), с площ 12.00 кв.м. за офис, в сграда с идентификатор 87374.537.95.2 по КК на град Ямбол, находяща на ул. „Паисий” № 3, гр. Ямбол, актуван с АОС № 685/27.09.2002г., със  7 /седем/ години, считано от 01.07.2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА -Предложение относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху част от имот –ЧОС, находящ се на ул. „Й. Йовков” № 34 на читалище "Диана - 1944".

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от  Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 39, ал.4  от Закона за общинската собственост, предоставя на НЧ „Диана – 1944” безвъзмездно право на ползване върху  помещения с площ 56 кв.м., представляващи част от І етаж в имот частна общинска собственост, находящ се на ул.”Йордан Йовков” № 34, гр. Ямбол, актуван с  АОС № 216/ 19.04.2001 г. и представляващ сграда с идентификатор 87374.537.29.4 по кадастралната карта на гр. Ямбол, за срок до продажба на имота, но не по-късно от 01.03.2017г., считано от 01.03.2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне на имот частна общинска собственост на Общинска организация на инвалидите - Ямбол и СНЦ Спортен клуб на инвалида ,,Ямбол 99" за съвместно ползване.                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, предоставя на Сдружение с нестопанска цел „Общинска организация на инвалидите” – Ямбол, представлявано от председателя на управителния съвет Янка Рангелова Георгиева и Сдружение с нестопанска цел Спортен клуб на инвалида „Ямбол 99”, представлявано от председателя Надка Димитрова Александрова безвъзмездно право на ползване, върху недвижим имот – сграда, частна общинска собственост, актуван с АОС №220/ 20.04.2001г., находящ се на ул. „Ал. Стамболийски” № 29, гр. Ямбол, с обща площ 93.00кв.м., идентификатор 87374.537.55.5 по кадастралната карта на гр. Ямбол за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора, като сдруженията се задължават солидарно да заплащат всички разходи и консумативи за ползване на предоставения имот.

         2. Упълномощава кмета на Община Ямбол да сключи договор за безвъзмездно право на ползване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно съгласуване на Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Ямбол за 2014г.                                                                                                                                        ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

Съгласува Годишния план за дейността на Звеното за „Вътрешен одит” за 2014г.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на НРУРОЖ.                                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45”а” от Закона за общинската собственост и чл.14, ал.6 и ал.7 от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища

І. Приема методика за определяне наемната цена на общински жилищни имоти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А – неразделна част от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общинските жилища на Общински съвет – Ямбол.

ІІ. Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за управление и разпореждане с общински жилища, както следва:

§ 1. Текстът на чл. 14, ал.6 придобива следния вид:

            „Базисната месечна наемна цена (основна наемна цена) за 1 кв.м. полезна жилищна площ е 0.60 лв., която се коригира със съответните коефициенти, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А. Основната наемна цена може да се индексира ежегодно с инфлационния индекс за предходната календарна година, с решение на Общинския съвет”.

            § 2. Текстът на чл. 14, ал.7 придобива следния вид:

„Наемната цена за общинските жилища се определя за 1 кв.м. полезна площ, с решение на Общинския съвет, съобразно зоната на територията на общината, където попада жилището, конструкцията на сградата, разположението на жилището във височина (етажност) и преобладаващо изложение, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А”.

            § 3. В Предходните и заключителни разпоредби се създава нов  § 13 със следния текст:

            „§ 13. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища е приета на ........... заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на .......... 2014г. и влиза в сила на 1 април 2014г.”.

 

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно промени в състава на постоянните комисии към Общински съвет Ямбол                                                                                                                                                            ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.2, във връзка с чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл. 23 във връзка с чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет Ямбол, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация на община Ямбол:

            1. Изважда от състава на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Теодор Стоянов Илев.

            2. Избира за член на ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Маври Георгиев Кидиков.

3. Избира за членове в състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности” Наско Иванов Стефанов и Милен Огнянов Томов.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Дезинфекционна станция” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

      1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

      - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

      - Годишният счетоводен баланс за 2013г.;

      - Годишният доклад на ликвидатора за дейността ;

      2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-жа Нонка Ненова Калпачкова на длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      3. Освобождава г-жа Нонка Ненова Калпачкова от длъжност «ликвидатор» на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация.

      4. На основание чл.156, ал. 2, чл. 266, ал. 5, т. 1 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 11 и чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества определя за ликвидатор Антон Димитров Гонев, с ЕГН  720702хххх, по постоянен адрес: гр. Ямбол, к-с «Диана» бл.9, вх.А, ет.3, ап.9,  с месечно възнаграждение, в размер на основна месечна работна заплата от 700.00 лв.

      5. Упълномощава кмета да сключи договор с ликвидатора на дружеството.

6. На основание чл. 266, ал. 2 от Търговския закон определя срок за завършване на ликвидацията на „Дезинфекционна станция Ямбол” ЕООД - в ликвидация - два месеца.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно приемане решения по дейността на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.                                                                                                                                                                 ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 270 от Търговския закон приема:

            - Отчета за приходите и разходите за ликвидационният период;

            - Годишният финансов отчет за 2013г.;

            - Годишният отчет на ликвидатора;

 

            2. Освобождава от отговорност за финансовата 2013 г. г-н Стоян Христов Стоянов, «ликвидатор» на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация.

 

            3. На основание чл. 270 ал. 2 от Търговския закон Общински съвет Ямбол приема счетоводния баланс на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация към 23.03.2014 г. и пояснителния доклад на ликвидатора към баланса.

 

            4. На основание чл.268 ал.2 приема да се прехвърли ликвидационен дял еквивалент на паричната стойност на недвижимо и движимо имущество от „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация на Община Ямбол както следва:

-          земя                                            49187 лева

-          сгради и конструкции              316 826 лева

-          транспортни средства               30 480 лева

машини и оборудване                 3 075 лева

-          офис техника и обзавеждане       2 946 лева

-          общо                                           848 514 лева

 

            5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 266, ал. 2 от Търговския закон и чл. 9, ал. 1, т. 14 от Наредбата за условията и реда, при които Общината упражнява правата си на собственик върху общинската част на капитала в търговските дружества, във връзка с чл. 14 от договор с рег. № ДГ/10-00005 от 12.04.2013г. за възлагане на ликвидацията на „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация, гр. Ямбол продължава срока на ликвидацията на дружеството „Комуналуниверс" ЕООД в ликвидация със един месец, като през това време ликвидаторът да извърши всички действия по освобождаване на наетите служители и изплащане на текущите плащания, както и да предприеме последващи действия за събиране на взeманията  по смисъла на чл. 410 от ГПК .

 

            6. Упълномощава кмета на общината да сключи допълнително писмено споразумение с ликвидатора за продължаване срока на ликвидационната процедура..

 

            7. Сумата дължима за данъка „изискуем при източника“, дължим при прехвърляне на ликвидационни дялове по смисъла на чл. 194 -213 от ЗКПО, да се осигури по платежния баланс на дружеството от Община Ямбол и разчете в бюджета на общината за 2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ на ПИ извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.                                                                                                                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1.  На основание чл. 124а, ал. 1  и ал. 5 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Ямбол дава на ПРОДАН РАДЕВ ГАГОВ разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираните територии с идентификатор 87374.71.1 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, находящ се в местност „Стария разсадник” във връзка с промяна предназначението на имота от земеделска земя в урбанизирана територия с отреждане „складове за селскостопанска техника и селскостопанска продукция”.

2. На основание чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията и чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява заданието на проект за ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 87374.71.1 по Кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник” като начина на урегулиране на поземления имот да се извърши съгласно правилата на чл.16 от ЗУТ.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 и одобряване на задание за ПУП по искане от Продан Радев Гагов.                                                                                                                             ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5  и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на ПРОДАН РАДЕВ ГАГОВ разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на трасе на електропровод 20кV за захранване на поземлен имот 87374.71.1 през поземлени имоти: 87374.71.672, 87374.71.636 и 87374.71.659 – земеделска територия; публична общинска собственост; с начин на трайно ползване – за полски път.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.