РЕШЕНИЯ

 

НА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЯМБОЛ

 

ПРОВЕДЕНО НА 22 МАЙ 2018г.

 

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ Х-8059 И УПИ ХVІ-8059, кв.6 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по Кадастралната карта на гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в Актуализираната програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно отпускане ЕФП на Русанка Стоянова Тенева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

8.      Предложение относно попълване състава на Постоянни комисии към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

 

           

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно проектно предложение по ОП "Околна среда 2014-2020г.".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА:

1.    Дава съгласие средствата за собствено участие в размер до 11% от допустимите разходи по проекта, в индикативен размер до 311 660 лв. без ДДС, да бъдат осигурени от:
•      от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, и/или

•      от финансовите механизми фонд ФЛАГ, ПУДООС или други финансови институции.

2. Дава съгласие оборотните средства по проекта, да бъдат осигурени от финансовите механизми фонд ФЛАГ, и/или ПУДООС, и/или други финансови институции.

3.  Упълномощава Кмета на Община Ямбол да предприеме действия и води преговори с финансовите механизми фонд ФЛАГ, ПУДООС или други финансови институции, за финансиране собственото участие на Община Ямбол в проекта, както и за осигуряване на необходимите оборотни средства по проекта.


4. Община Ямбол да не прехвърля на трети лица собствеността на изградената със средства по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество и съпътстваща инфраструктура за период от минимум 5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г.


5. Община Ямбол да не се присъединява към друго РСУО за срока за изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014 -2020г. по процедурата.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно предоставяне на движими вещи - общинска собственост за безвъзмездно управление на Социални услуги - Дом за стари хора и Домашен социален патронаж - гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

 Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – гр. Ямбол, ЕИК 0009704960104, с адрес: ул. „Д-р Д. Дончев“ № 12, гр. Ямбол, следните активи:

 

№ по ред

Наименование

1

Маса елипсовидна – 7 броя

2

Ютия – 2 броя

3

Маса учебна – 7 броя

4

Стол – 10 броя

5

Завеси – 14 броя

6

Покривка – 32 броя

7

Маса помощна – 7 броя

8

Шола алпака – 67 броя

9

Тава емайлирана – 5 броя

10

Тенджера – 2 броя

11

Тава – 5 броя

12

Казан – 2 броя

13

Прибор за картофи – 1 брой

14

Ренде – 1 брой

15

Тел за разбиване – 1 брой

16

Маса кухненска с плот – 3 броя

17

Сито – 1 брой

 

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на ОУП на община Ямбол за УПИ Х-8059 И УПИ ХVІ-8059, кв.6 по плана на гр. Ямбол - Златен рог.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 от Закона за устройство на територията във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Решение на Общински съвет-Ямбол № XXXII-20/30.04.2018 г., Общински съвет–Ямбол одобрява проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол, с който за УПИ X-8059 и УПИ XVI–8059 в кв. 6 по плана на гр. Ямбол–Златен рог, се променя устройствената зона от Жм /устройствена жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/ в Смесена многофункционална устройствена зона /за жилищни и обществени функции/– Смф, съгласно графичната и текстова част на документацията, представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения, не подлежат на обжалване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по Кадастралната карта на гр.Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.127, ал.6 във връзка с ал.9,  във връзка с чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ и одобрено задание, Общински съвет – Ямбол одобрява проект за изменение на  Общия устройствен план на община Ямбол за УПИ LXIV-92 и УПИ  LXV – 91,“за паркинг“ в кв. 170 по плана на гр. Ямбол – селищно образувание „Кринчовица“, м.“Кайнашки баир“, касаещ ПИ с идентификатор 87374.512.236 по ККарта на гр.Ямбол, с който се променя устройствената зона от Жмо /устройствена жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване/ в Оо /устройствена зона с обществено – обслужващи дейности/.

            На основание  чл.215, ал.6  от ЗУТ настоящото решение не подлежи на обжалване.

        

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно Годишен отчет за дейностите, заложени в Актуализираната програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016 - 2018г., за календарната 2017г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.33, ал.2 от Наредба № 7/1999г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, приема годишен отчет за постигнатите резултати по целите, заложени в „Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Ямбол за периода 2016-2018г.” за календарната 2017 година.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно отпускане ЕФП на Русанка Стоянова Тенева.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл.6 от Правилника за определяне реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ по спешни здравословни проблеми и т. 4.2 от решение по т.2 от дневния ред на XХIХ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 31.01.2018г. отпуска еднократна финансова помощ на Русанка Стоянова Тенева от гр. Ямбол, живуща на ул. „Д. Благоев“ бл.5, вх.Б, ет.4, ап.30 в размер на 300 лв. (триста лева) по § „Помощи по решение на ОбС”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно попълване състава на Постоянни комисии към ОбС Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: д-р Д. Ибришимов

__________________________________________________________________________________

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА избира за зам.- председател на ПК „Законност, обществен ред и противодействие на корупцията“ и като член в състава на ПК „Култура, читалищна дейност и културен туризъм“ общинския съветник Юсеин Мехмедов Юсеинов.

2. На основание чл.21, ал1, т.1 от ЗМСМА избира членове на  ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 Денка Петрова

ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ:    Мариета Сивкова

ЧЛЕН:                                   Ахмед Мехмедов

ЧЛЕН:                                   Теодора Сулева

ЧЛЕН:                                   Галин Костов

ЧЛЕН:                                   Дичо Тодоров

ЧЛЕН:                                   Ясен Киров

            3. Възлага на председателя на ПК по Закона за противодействие  на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество да изготви протокол за предаване и приемане на всички налични документи от предходната ПК по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.