ПРОТОКОЛ № ХХХІV

 

           

            Днес, 28.06.2018г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № И - 10078/21.06.2018г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36. Отсъства Ахмед Мехмедов.

            На заседанието присъства Георги Славов – кмет на община Ямбол.

В 9:05 часа присъстваха 31 съветника.

Председателят на Общински съвет – Ямбол, д-р Д. Ибришимов откри тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет.

Георгиева – проц. - Г-н Ибришимов, уважаеми колеги, искам да обявя пред вас че няма да участвам в ХХХIV заседание на Общински съвет Ямбол, в знак на протест. Не се примирявам и не се съгласявам с некомпетентността и сляпото бюрократично високомерие от страна на г-н Ибришимов. Ще изляза от заседанието защото мисля за нашите съграждани, работила съм и в двете заседания на постоянната комисия на която съм член и която е разглеждала точки от дневния ред на днешното заседание. Излизам, защото г-н Ибришимов, се подигра с група общински съветници които на 12.03.2018 г., преди три месеца и половина, внесохме предложение с проект за наредба за изменение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на Община Ямбол, за публикуване на интернет страницата на общината. Искам да ви уведомя, че нашето предложение, беше окомплектовано с всички необходими приложения, а именно – обявление с мотиви, проект, предварителна частична оценка на въздействието, както и подписка на жители на град Ямбол. Колеги, тук не става въпрос за това дали вие бихте подкрепили едно такова наше предложение, тук става въпрос за това, че общинските съветници са унизени и аз не мога да приема това принизяване на общинските съветници. Няколко пъти подканях за действия г-н Ибришимов в тази посока, но ме посрещаше разпознаваемия вече негов шлагер - „Чакам становище от кмета“. За мен колеги това е елегантно абдикиране от ролята на председателя на общинския съвет и той дисквалифицира свой задължения по ЗМСМА, ние тук работим основно с предложения на кмета и администрация, а тези на общинските съветници се задействат по някакво лично странно усмотрение. Не се спазват правилата. Еднолично, един човек пръв сред равни, си позволява да върши своеволия и това показва, че на третата година от мандата той не познава правилника за работа на общинския съвет, както и ЗМСМА. Не мога да приема това, затова напускам днешното заседание.

Ибришимов - Само искам да кажа, че съм направил справка с юристите на общината и по техен съвет съм направил това, за което ме обвинява г-жа Георгиева. Даден е устен отговор защо го правя, тя има право да отсъства от заседанието, за което ще си понесе и последствията по правилник, разбира се. Така че никой не държим в тази зала насила. И моята задача не е била да обиждам някой. Така че приемете го това като нейно своеволие. Г-н Славов, какво искате да кажете? Заповядайте.

Славов - Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Ибришимов. За мен лично този акт е обида към гражданите на Ямбол, абсолютно, как да ви кажа непремерено действие, за да не използвам по-силна дума. Опит за политически внушения, манипулация и всичко друго, но не и държание на общински съветник, който има ангажимента и грижите да защитава интересите на своите избиратели. Освен това, показва голяма доза неграмотност и обвинение в нещо, което е измислено и е само и единствено в главата на г-жа Георгиева. Тук има юристи които работят в сравнително тясна връзка с групата на БСП, би било редно поне тях да попита за съвет, че докато има съдебно производство, а то има такова, по жалба пусната пак от групата съветници на БСП, срещу част от наредбата, в частта й точно за таксата на детските градини, това което в момента иска г-жа Георгиева, да бъде качено на сайта не може да стане. Юристите много добре знаят, че докато има такова производство и съда не се е произнесъл финално по него няма как да се стартира друго. С цялото ми уважение към г-жа Георгиева Върховният административен съд на 11.06.2018г. е имал заседание, в едномесечен срок, т.е. до 11.07.2018г. той трябва да се произнесе. Все още няма произнасяне на Върховният административен съд, ако има произнасяне и то е в полза на сега действащата наредба и предложението което сме направили – тя ще продължи да действа. Ако произнасянето на съда е затова, че трябва да отпадне тази част от наредбата тогава има основанията – юридически да се качи следващ проект, ако има такъв, на сайта на общината, за да се спази нормативния срок и процедурата да си върви по съответния ред. Дали ще бъде тази процедура или ще бъде друга, т.е. това предложение или друго могат да се качат 1-2-3 колкото  е необходимо или колкото предложения има, това е една друга тема. Но аз самия не мога да приема обвиненията към администрацията, защото те индиректно и директно си бяха казани тук от трибуната поради причината, че това внушение, което г-жа Георгиева се опита да направи е, че трябва да не спазваме закона, а да уйдисаме на мераците на политически ръководител на БСП в нашия град, само за да се харесаме на хората, които са техни избиратели. Не мога да се съглася, колкото и да е неприятно, и аз като кмет трябва да вземам решения, които не са чак толкова популярни, но в бъдеще време са достатъчно важни за града, по същия начин и всеки един общински съветник, според мен, не ми е работа да давам съвети, но е длъжен да се съобразява със закона и да дава пример за това.

Ибришимов - Юридическата неграмотност на г-жа Георгиева не оправдава действията й, аз също съм юридически неграмотен, затова обаче винаги когато има такъв казус правя справка с юристи и вече казах, че съм го направил. И понеже съм ловец ще кажа моето мнение за това което г-жа Георгиева направи – „кьорфишек“  - един фалшив патрон, то си е за нея, хората виждат и най-добре преценят за какво става въпрос.

 

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020“,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Стоянка Радкова Димитрова и Вълчо Радков Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно даване съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ с "Вилтон - 2" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“ и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.69.145 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.63 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП – План за регулация на част от: кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница, кв. 317 по плана на гр. Ямбол, кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 (ул. „Търговска“) и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 (ул. „Милин камък).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация  и изработване на ПУП - План за застрояване в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – на УПИ V-5547 и УПИ VI, кв. 136 по плана на гр.Ямбол - кв.“Каргон“ и Подробен устройствен план /ПУП/ – План за  улична регулация /ПУР/ за улица “Струга“ от О.Т. 376 до О.Т.377.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Кожух планина" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Гали поле" 33.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно  определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент в ж.к. „Зорница“ 2-Б-39.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно  определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Странджа“ № 41, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 ид. част от застроен ПИ с идентификатор 87374.543.573 по КК на гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 39-39А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот с идентификатор 87374.539.172 по КК на гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 48.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно  прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 87374.537.66.6 по КК на гр. Ямбол, ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно  прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.547.68 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 4.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно  прилагане на плана за регулация за УПИ ХVІІ, кв. 159, одобрен със заповед 1-А-1273 от 14.09.1990г. и заповед 1-А-1561 от 26.03.2001г. – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ ХХІІ 56, кв. 16, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 по заявление от Трендафил Петков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно  откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ПГ по земеделие "Хр. Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот - ЧОС, във връзка с проектно предложение "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно безвъзмездно предоставяне на ДМА – товарен автомобил на ОП „Паркове и зони за отдих“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай - Калор" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

Ибришимов - Имате думата по дневния ред. Няма желаещи.

Ибришимов - Подлагам на гласуване анблок проекта за дневен ред.

Гласували      за – 26            против – няма                       въздържали се – няма

Приема се.

 

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020“,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Стоянка Радкова Димитрова и Вълчо Радков Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

4.      Предложение относно даване съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ с "Вилтон - 2" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“ и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.69.145 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.63 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП – План за регулация на част от: кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница, кв. 317 по плана на гр. Ямбол, кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 (ул. „Търговска“) и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 (ул. „Милин камък).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация  и изработване на ПУП - План за застрояване в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – на УПИ V-5547 и УПИ VI, кв. 136 по плана на гр.Ямбол - кв.“Каргон“ и Подробен устройствен план /ПУП/ – План за  улична регулация /ПУР/ за улица “Струга“ от О.Т. 376 до О.Т.377.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

10.  Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Кожух планина" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

13.  Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Гали поле" 33.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

14.  Предложение относно  определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент в ж.к. „Зорница“ 2-Б-39.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

15.  Предложение относно  определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Странджа“ № 41, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

16.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 ид. част от застроен ПИ с идентификатор 87374.543.573 по КК на гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 39-39А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

17.  Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот с идентификатор 87374.539.172 по КК на гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 48.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

18.  Предложение относно  прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 87374.537.66.6 по КК на гр. Ямбол, ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

19.  Предложение относно  прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.547.68 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 4.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

20.  Предложение относно  прилагане на плана за регулация за УПИ ХVІІ, кв. 159, одобрен със заповед 1-А-1273 от 14.09.1990г. и заповед 1-А-1561 от 26.03.2001г. – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

21.  Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ ХХІІ 56, кв. 16, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 по заявление от Трендафил Петков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

22.  Предложение относно  откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ПГ по земеделие "Хр. Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

23.  Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот - ЧОС, във връзка с проектно предложение "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

24.  Предложение относно безвъзмездно предоставяне на ДМА – товарен автомобил на ОП „Паркове и зони за отдих“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

25.  Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай - Калор" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно промяна на бюджета на Община Ямбол за 2018г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Стоев - Уважаеми г-н Ибришимов, г-н Славов, колеги, имам следното питане за обекта на които е изгоряла покривната конструкция – ОДК Ямбол. Искам да попитам на каква стойност е застрахован обекта и дали застрахователят е изплатил застрахователната сума?

Славов - Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, за съжаление не мога да дам отговор в момента, тъй като това е конкретен въпрос, който предполага конкретен отговор, а не съм аз пряко човека, който се занимава с тези неща. Администрацията си има хора, които отговарят, бих могъл да дам отговор за следващата сесия или по надлежния ред, за да има спокойствие при зададения въпрос.

Ибришимов – Няма други желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – 7                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА, чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2018 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя разчета на капиталовите разходи на Община Ямбол за 2018 г., съгласно Приложение № 2.

 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно поемане на краткосрочен общински дълг по реда на чл. 17 от Закона за общинския дълг, с цел осигуряване на оборотни средства на Община Ямбол, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020“,  по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01 по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Костов – ПК БФ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 25                        против – 5                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 22                        против – 6                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот?

Петрова – Гласувах „за“.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 от Закона за общинския дълг:

1. Община Ямбол да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, ДБФП № от ИСУН - BG16RFOP001-1.017-0001-C01, № РД-02-37-14/12.01.2017 г. по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., процедура за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.007-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, при следните основни параметри:

·                    Максимален размер на дълга – 2 500 000 лева (два милиона и петстотин хиляди лева);

·                    Валута на дълга – лева;

·                    Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;

·                    Условия за погасяване:

-                     Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

-                     Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-1.017-0001-C01, № РД-02-37-14/12.01.2017 г. и/или от собствени бюджетни средства.

·         Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %

·                    Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

·                    Начин на обезпечение на дълга:

-Учредяване на залог върху вземанията на Община Ямбол по Договор за безвъзмездна помощ № от ИСУН - BG16RFOP001-1.017-0001-C01, № РД-02-37-14/12.01.2017 г., сключен с Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

-Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания,  представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ямбол, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Ямбол по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог;

         2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ямбол да подготви искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „6-и септември“ №1, ет. 4, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение относно внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на ПП на децата Стоянка Радкова Димитрова и Вълчо Радков Димитров.

ВНОСИТЕЛ: ПК ЗСДСИ

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 26                        против – 6                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Пл. Проданов е „за“.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.92 от КСО и чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж ОбС Ямбол предлага на Министерски съвет на Република България да отпусне персонална пенсия на Стоянка Радкова Димитрова и Вълчо Радков Димитров с адрес  - гр. Ямбол, ул. „Места”  № 85а.

 

 

            ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно даване съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.5 от ЗУТ с "Вилтон - 2" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Г-н Додов е внесъл декларация, че няма да гласува по предложението, съгласно изискванията на ЗПКОНПИ. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма. Г-н Додов не гласува.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – няма

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма. Г-н Додов не гласува.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 5 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол, във връзка с чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, дава съгласие да се сключи от Кмета на община Ямбол предварителен договор, съгласно който Община Ямбол да прехвърли на „Вилтон-2“ ООД, с ЕИК: 128058590, представлявано от Павел Георгиев Додов – управител и съсобственик на дружеството, правото на собственост на общински поземлен имот с проектен идентификатор 87374.552.97, с площ 400 кв.м. за сумата от 25 200 /двадесет и пет хиляди и двеста/ лв.;

2. След влизане в сила на Подробният устройствен план и заплащане на определената от ОбС Ямбол по т.1 цена на правото на собственост на общинския имот от „Вилтон-2“ ООД, с ЕИК: 128058590, представлявано от Павел Георгиев Додов, упълномощава Кмета на община Ямбол да сключи окончателен договор за прехвърляне на собствеността.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно разрешение за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.69.145 по Кадастралната карта на гр.Ямбол, м.“Зайчара“ и разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.69.145 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

           

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.124а, ал.1 и ал.5, чл.124б, ал.1, във връзка с чл. 134, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол:

1. Одобрява задание за проектиране и дава разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.69.145 по ККарта на гр.Ямбол, м. “Зайчара“, като променя устройствената зона от земеделска територия – нива в устройствен режим – територии с допустима промяна на предназначението за предимно – производствени дейности;

2. Одобрява задание за проектиране и дава на Димитър Иванов Димитров разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на поземлен имот с идентификатор 87374.69.145 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, за изграждане на обект с отреждане „за търговска и складова дейност”.

При изработване на проекта за ПУП – ПРЗ на поземлен имот 87374.69.145 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Зайчара“ да се предвиди образуване на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІI - 145 в кв. (масив) 69.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

 Съгласно чл. 124б, ал. 4 и чл.215, ал.6 от ЗУТ от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 87374.26.63 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" и одобряване на задание за същото.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1 и чл.110, ал.2 във връзка с ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава  на „ЕВА – И“ ЕООД разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 87374.26.63 по кадастралната карта на град Ямбол, м. „Маслака" във връзка с промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането му „За автосервиз, автомивка, услуги и търговия”.

Проектът да бъде придружен от планове – схеми за комуникационно – транспортна мрежа, за водоснабдяване, електрификация и  за вертикално планиране,  съгласно чл.108, ал.2 от ЗУТ.

            Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащите ПУП – План за регулация на част от: кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница, кв. 317 по плана на гр. Ямбол, кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 (ул. „Търговска“) и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 (ул. „Милин камък).

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 33                        против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка Решение на тринадесетото заседание на Общински съвет-Ямбол по точка деветнадесета, проведено на 28.10.2016 г., протокол № 6/31.05.2018 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол, Общински съвет - Ямбол одобрява Проектa за изменение на действащите Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация на: УПИ V „за КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница; УПИ I „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол; част от кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале и паркинг, разположен в северозападната част на квартала; УПИ I „за жилищно строителство“, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен и ПУП - План за улична регулация – ПУР за кръстовище между улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - О.Т. 55а - О.Т. 374 /ул. „Търговска“/ и улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 /ул. „Милин камък/, придружен от схема за Вертикално планиране и трасировъчен план, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение. Изменението се състои в оформяне на новопроектирано кръгово кръстовище между двете улици с осови точки О.Т. 55е - О.Т. 55ж - О.Т.55г - О.Т.55д и R-8.5 m, и в промяна на уличнорегулационните, тротоарни и осови линии на:

- улица с осови точки  О.Т. 41 - О.Т.55 - о.т. 55а - О.Т. 374 - /ул. „Търговска“/ - премахват се О.Т. 55 и О.Т. 55а, създават се О.Т. 55е и О.Т.55 г;

- улица с осови точки  О.Т. 55в - О.Т. 55а - О.Т. 55 - О.Т. 417 /ул. „Милин камък/ - премахват се О.Т.55 и О.Т.55а, създават се О.Т.55д и О.Т.55ж;

- УПИ V „за КОО“, кв. 4 по плана на гр. Ямбол – Зорница – проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374,544.60;

- УПИ I „ТМСС„Христо Ботев“, кв. 317 по плана на гр. Ямбол – променя се само тротоарната му линия откъм кръговото кръстовище; 

- частта от кв. 23 по плана на град Ямбол – Хале, разположена непосредствено до кръговото кръстовище - проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.546.20 и паркинг, разположен  в северозападната част на квартала;

- УПИ I „за жилищно строителство“, кв. 19 по плана на град Ямбол – Аврен - проектен поземлен имот с проектен идентификатор 87374.543.532.

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно одобряване на проект за изменение на действащия ПУП – План за регулация  и изработване на ПУП - План за застрояване в кв. 331 по плана на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с Решение на тридесето заседание на Общински съвет-Ямбол по точка втора, проведено на 27.02.2018 г. и протокол № 6/31.05.2018 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Ямбол,  Общински съвет Ямбол одобрява изработените проект за изменение на действащия План за регулация за УПИ II “за болница”, УПИ VII „за резервен терен за социални дейности”, УПИ VIII „за обществено обслужване”, УПИ IX „за озеленяване”, УПИ XIII „за обществено обслужване” в кв. 331 по плана на гр. Ямбол и проект за ПУП-План за застрояване на новообразуваните при това изменение нови урегулирани поземлени имоти в два нови квартала, придружени от План–схема за вертикално планиране, Трасировъчен план, План–схема Водоснабдяване и канализация, Ел.схема, План–схема газоснабдяване, сборен план на подземни проводи и съоръжения в обхвата на проекта, съгласно графичната и текстова част на проекта, представляващи неразделна част от това решение. Изменението се състои в:

а) промяна на границите на досегашни УПИ II, УПИ VII, УПИ VIII, УПИ IX в кв. 331 и обособяване от тях на следните нови урегулирани поземлени имоти и улици в два нови квартала 331 и 331а:

- УПИ II-25 „за болничен комплекс“ кв. 331 /проектен идентификатор 87374.525.25/;

- УПИ VII-23 „за обществено обслужване“ кв. 331 /проектен идентификатор 87374.525.23/;

- УПИ VIII-24 „за обществено обслужване“ кв. 331 /проектен идентификатор 87374.525.24/;

- УПИ XIII-26 „за обществено обслужване“ кв. 331 /проектен идентификатор 87374.525.26/;

- УПИ I-27 „за паркиране“ кв. 331а /проектен идентификатор 87374.525.27/;

- новопроектирани улици, кръстовище и тупик /проектни идентификатори 87374.525.28, 87374.525.30, 87374.525.31 и 87374.525.32/.

б) предвиждане за новопроектираните урегулирани поземлени имоти в съответствие с ОУП на „устройствена зона за здравни обекти“ и „устройствена зона за обществено-обслужващи функции“ и създаване на режим на застрояване със следните характеристики:

- УПИ II-25, кв. 331 - предназначение на имота „за болничен комплекс“; начин на застрояване „свободно“ и „свързано в два съседни имота“; характер на застрояване – „високо“, H≤50 м; линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=3; Пз≤60%; Оз≥40%;

- УПИ VII-23, кв. 331– предназначение на имота „за обществено обслужване“ начин на застрояване „свободно“; характер на застрояване – „високо“, H≤18 м; линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=3; Пз≤60%; Оз≥40%;

- УПИ VIII-24, кв. 331 - предназначение на имота „за обществено обслужване“; начин на застрояване „свободно“ и „свързано в два съседни имота“; характер на застрояване – „високо“, H≤50 м; линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=3; Пз≤60%; Оз≥40%;

- УПИ XIII-26, кв. 331 - предназначение на имота „за обществено обслужване“; начин на застрояване „свободно“; характер на застрояване – „високо“, H≤18 м; линии на застрояване и максимално допустимите градоустройствени параметри- Кинт=3; Пз≤60%; Оз≥40%;

- УПИ I-27, кв. 331а - предназначение на имота „за паркиране“

Съгласно чл. 215 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да обжалват решението в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез община Ямбол до Административен съд – Ямбол.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно изработване на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ – на УПИ V-5547 и УПИ VI, кв. 136 по плана на гр.Ямбол - кв.“Каргон“ и Подробен устройствен план /ПУП/ – План за  улична регулация /ПУР/ за улица “Струга“ от О.Т. 376 до О.Т.377.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 32                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, т.2 и чл.208  от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ V-5547 и УПИ VI, кв. 136 по плана на гр.Ямбол - кв.“Каргон“ и Подробен устройствен план /ПУП/ – План за  улична регулация /ПУР/ за улица “Струга“ от О.Т. 376 до О.Т.377

Съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Ив. Йорданов – ПК ТУИТЕ приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 5

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, чл. 127, ал.9  и чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол одобрява задание за проектиране и дава на Община Ямбол разрешение за изработване на проект за изменение на Общия устройствен план на община Ямбол за ПИ 87374.519.107, ПИ  87374.519.14 и част от ПИ 87374.519.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол.

Съгласно чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението не подлежи на оспорване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение относно продажба на общински имоти по ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – 1                             въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                         против – 1                             въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            І. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г., приета с Решение по точка първа на 29 заседание на Общински съвет – Ямбол, проведено на 31.01.2018 г.  раздел ІІІ „Конкретни действия по управлението и разпореждането с общинска собственост, които следва да се извършат през периода на действие на програмата” 

Буква Б „Описание на имотите предвидени за продажба или публично частно партньорство съгласно ЗОС и чл.18, ал.4 от ЗПЧП

Общински терени в регулация и земя общинска собственост в строителни граници, като допълва следните имоти

74.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.193

 

506 кв.м.

 

 

Акт № 2185 за частна общинска собственост от 08.05.2018 г.,

 

Ул. Боровец

град Ямбол

75.

 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194

 

682 кв.м.

Акт № 2186 за частна общинска собственост от 08.05.2018 г.

Ул. Боровец

 град Ямбол

           

ІІ. На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.32, ал. 1 от НРПУРОИ на ОбС - Ямбол,  да бъдат продадени чрез публични търгове имоти – частна общинска собственост при следните условия:

 

1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.520.117 по кадастралната карта на гр. Ямбол, идентичен с УПИ ІІІ за обществена сграда - комплекс в кв. 6 по регулационния план на гр. Ямбол., с площ 6001.00 кв.м., , находящ се в ж.к. „Христо Ботев”, гр. Ямбол, актуван с АОС 1234 от 24.03.2006 г.

Начална тръжна цена за имота  152 425.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга - 126 000.00 лв.

2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.193 с площ 506 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XVI 193 за жилищно строителство в кв.85 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2185/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  36 510.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 18 000.00 лв.

3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.527.194 с площ 682 кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 194 за жилищно строителство в кв. 85 по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед ТУ/02-00013 от 04.04.2018 г., находящ се на ул. „Боровец, актуван с АОС 2186/08.05.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  48 180.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 24 000.00 лв.

4. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.414 с площ 421  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XIХ 414 в кв.27 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед ТУ/02-00009 от 22.01.2016 г., находящ се на ул. „Бунар Хисар“ № 9, актуван с АОС 2178/05.04.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  39 300.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 19 500.00 лв.

5. Незастроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.428 с площ 360  кв.м. по КК и КР на града, одобрени със Заповед РД-18-39/30.08.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК , начин на трайно ползване - ниско застрояване, идентичен с УПИ XХ 428 в кв.27 по ПУП ПРЗ, одобрен със Заповед ТУ/02-00009 от 22.01.2016 г., находящ се на ул. „Гали поле“ № 51, актуван с АОС 2177/05.04.2018 г.

Начална тръжна цена за имота  33 600.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 17 500 лв.

6. Магазин – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.542.177.1.114 по КК на гр. Ямбол с площ 70.00 кв.м., част от сграда с идентификатор 87374.542.177.1 построена с отстъпено право на строеж в общивски ПИ 87374.542.177 по КК на града, актуван с АОС 1762 от 28.01.2013г., с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Срем”, бл.3, партер, при граници : на същия етаж – обект 87374.542.177.1.115, под обекта – няма, над обекта – обекти 87374.542.177.1.23 и 87374.542.177.1.22.

Начална тръжна цена за имота  46 980.80 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 23 000.00 лв.

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.41.5.19  по КК на гр. Ямбол, с площ 106.86 кв.м., с предназначение за административна дейност, представляващ втори етаж от  сграда с идентификатор 87374.546.41.5, ведно със съответните  идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, актуван с АОС 39 от 24.08.1998 г. находящ се в ж.к. „Диана“ до бл.17, гр. Ямбол.

Начална тръжна цена за имота  39 500.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 19 600.00 лв.

8. Застроен поземлен имот с идентификатор 87374.546.74 с площ 1094 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с УПИ ХI за комплексно застрояване в кв. 23, ведно с построената в имота едноетажна сграда с идентификатор 87374.546.74.1 със застроена площ 560 кв.м., находящ се на ул. „Търговска“ № 162, актуван с АОС 1947 от 09.11.2015 г.

Начална тръжна цена за имота  222 866.10 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 111 000.00 лв.

9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.546.16.7.5 по КК на гр. Ямбол с площ 376.00 кв.м. с предназначение за административна дейност, представляващ целия трети етаж от монолитна сграда с идентификатор 87374.546.16.7, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с административен адрес ул. "Търговска" № 164  гр. Ямбол, актуван с АОС № 215  от 19.04.2001 г.

Начална тръжна цена за имота  191 330.00 лв. без ДДС.

Депозит за участие в търга – 95 500.00 лв.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Кожух планина" 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.523.13 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и три точка тринадесет/, с площ  337 /триста тридесет и седем/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ I 261,262,263,264,265 /римско едно, арабско двеста шестдесет и едно, двеста шестдесет и две, двеста шестдесет и три, двеста шестдесет и четири, двеста шестдесет и пет/, квартал 31 /тридесет и едно/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Кожух планина“ № 2, актуван с АОС № 2182 от 30.04.2018 г., в размер на 19 861.00 /деветнадесет хиляди осемстотин шестдесет и един/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Шерифе Ахмедова Асанова от град Ямбол, ул. „Яне Сандански “ № 27. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на общински ПИ с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на ул. "Гали поле" 33.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.543.451 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка четиристотин петдесет и едно/, с площ  440 /четиристотин и четиридесет/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XXVI 1516 /римско двадесет и шест, арабско хиляда петстотин и шестнадесет/, квартал 27 /двадесет и седем/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със Заповед I-А-375/12.05.1995 г., находящ се на ул. „Гали поле“ № 33, актуван с АОС № 2183 от 02.05.2018 г., в размер на 27 075.00 /двадесет и седем хиляди и седемдесет и пет/лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Величка Димитрова Кирилова от град Ямбол, ул. „Гали поле “ № 33. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА - Предложение относно  определяне на пазарна цена на общински имот - апартамент в ж.к. „Зорница“ 2-Б-39.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.1 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.2 от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                         против – 1                             въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 26, ал. 2 и от Наредбата за реда за управление и разпореждане с общински жилища:

1. Определя пазарна цена на общински жилищен имот Апартамент самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.544.3.33.39 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и четири точка три точка тридесет и три точка тридесет и девет) по КК на град Ямбол, актуван с акт № 1190 за частна общинска собственост от 02.06.2005 г., с административен адрес град Ямбол, ж.к. „Зорница”, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 39,  с площ 54.05 (петдесет и четири цяло и пет) кв.м., прилежащо мазе № 39, с площ 7.32 (седем цяло тридесет и две) кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата, находящ се на 1 (първи) етаж в сграда с идентификатор 87374.544.3.33, построена с отстъпено право на строеж в ПИ 87374.544.3 по КК на град Ямбол, в размер на 25 400.00 лв. без ДДС, на която цена го продава на Иван Христов Христов, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Руен”, бл. 20, ет. 2, ап. 4.

2. Заповед за продажбата да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи договор за продажба.

 

 

 

ПО ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно  определяне на пазарна цена на общински поземлен имот с цел продажбата му на собственика на законно построената върху него сграда на улица „Странджа“ № 41, град Ямбол.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 2 от НРПУРОИ на ОбС Ямбол определя пазарна цена на застроен поземлен имот с идентификатор 87374.528.248 /осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин двадесет и осем точка двеста четиридесет и осем/, с площ  267 /двеста шестдесет и седем/ кв.м. по КК и КР на града, начин на трайно ползване - ниско застрояване, за който е отреден УПИ XV 151,155 /римско петнадесет арабско сто петдесет и едно, сто петдесет и пет/ за жилищно строителство, квартал 29 /двадесет и девет/ по регулационния плана на гр. Ямбол, одобрен със заповед I-А-630/02.08.1994 г., находящ се на ул. „Странджа“ № 41, актуван с АОС № 2193 от 08.05.2018 г., в размер на  16 000.00 (шестнадесет хиляди) лв. без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата му на Добри Огнянов Добрев от с. Кукорево, общ. Тунджа, ул. „Пчела“ № 10. 

 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

ПО ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху 1/2 ид. част от застроен ПИ с идентификатор 87374.543.573 по КК на гр. Ямбол, ул. „Мраморно море“ № 39-39А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 3

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена  на ½ ид.ч. от застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.543.573 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и три точка петстотин седемдесет и три) по КК и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, изменени със Заповед №18-1101/06.02.2018г. на началника на СГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, за който е отреден УПИ I 1551 1552 (римско едно, арабско хиляда петстотин петдесет и едно хиляда петстотин петдесет и две), в кв.26 (двадесет и шест) по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със заповед №I-A-1471/24.09.1988г., целия с площ 441 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Мраморно море“ № 39-39А, в размер на 12 240 лв. (дванадесет хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на Румяна Георгиева Йорданова, Кателина Радостинова Йорданова и Стоян Радостинов Йорданов – наследници на Радостин Стоянов Йорданов. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на правото на собственост върху общински застроен поземлен имот с идентификатор 87374.539.172 по КК на гр. Ямбол, ул. „Преслав“ № 48.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.539.172 (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин тридесет и девет точка сто седемдесет и две) по КК  и КР на град Ямбол, одобрени със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, начин на трайно ползване – ниско застрояване, за който е отреден УПИ XI 57 (римско единадесет, арабско петдесет и седем), в кв.16 (шестнадесет) по ПУП ПРЗ, одобрен с решение на ОбС Ямбол XLVIII-1/03.10.2007г., с площ 205 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Преслав“ № 48, в размер на 45 600 лв. (четиридесет и пет хиляди и шестстотин лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на Трендафил Кирилов Петков, в качеството на физическо лице, извършващо стопанска дейност с ЕИК 115552596 и ДДС № BG7406124480, с адрес гр.Ямбол, ул.,,Атанас Кратунов“ № 38. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

ПО ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА - Предложение относно  прекратяване на съсобственост в сграда с идентификатор 87374.537.66.6 по КК на гр. Ямбол, ул. "Каранова" № 2.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост да се продаде на ЕООД „Славекс“, ЕИК 128036665, представлявано от Слави Георгиев Славов правото на собственост върху имот частна общинска собственост – помещение, представляващо самостоятелен обект с идентификатор 87374.537.66.6.4  по КК на гр. Ямбол, с предназначение - за склад, с площ 61.80 кв.м. находящо се в подземния етаж на двуетажна, монолитна сграда  с идентификатор 87374.537.66.6, с административен адрес ул. „Каранова“ № 2 за сумата от 37 200.00  (тридесет и седем хиляди и двеста) лв. без ДДС.

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.36, ал.3 от ЗОС в законоустановения срок.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА - Предложение относно  прекратяване на съсобственост в ПИ с идентификатор 87374.547.68 по КК на гр. Ямбол, ул. "Л. Каравелов" № 4.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл. 35(3) от Закона за общинската собственост и чл.32 (2) от НРПУРОИ на ОбС Ямбол:

Определя пазарна цена  на застроен Поземлен имот с идентификатор 87374.547.68  (осемдесет и седем хиляди триста седемдесет и четири точка петстотин четиридесет и седем точка шестдесет и осем) по КК на град Ямбол,  одобрена със Заповед №РД-18-39/30.08.2005г. на изпълнителния директор на АК, последно изменена със Заповед 18-1671-27.02.2018г. на началника на СГКК Ямбол, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, идентичен с УПИ II (римско две) за КОО в кв.14 ‘‘а“ (четиринадесет буква „а“) по регулационния план на гр.Ямбол, одобрен със Заповед №I-A-877/12.12.2003г., с площ 219 кв.м., находящ се в гр.Ямбол, ул.„Любен Каравелов“ № 4, в размер на 14 710.00 лв. (четиринадесет хиляди седемстотин и десет лева) без ДДС, на която цена да бъде извършена продажбата на ЕТ,,Георг – Георги Георгиев“, ЕИК 838172923, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, ул.„Любен Каравелов“ № 4. 

Договор за продажба да се сключи от кмета на Община Ямбол, на основание чл.35, ал.6 от ЗОС.

 

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТА - Предложение относно  прилагане на плана за регулация за УПИ ХVІІ, кв. 159, одобрен със заповед 1-А-1273 от 14.09.1990г. и заповед 1-А-1561 от 26.03.2001г. – Промишлена зона.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                        против – няма                       въздържали се – 2

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с § 8, ал.2, т.1 и ал.3 от  ЗУТ и чл.41, ал.2 от ЗОС допуска прилагане на плана за регулация за УПИ XVII, кв.159, по плана на града, одобрен със заповеди I-А-1273 от 14.09.1990 г. и I-А-1561 от 26.03.2001 г. и одобрява пазарна цена на общински ПИ с проектен идентификатор 87374.511.481 с площ 205 кв.м. в размер на 10 880  лв. без ДДС, на която цена да се продаде на ЕООД „МАРТЕКС ТРЕЙД“ с ЕИК 201797031, седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Елена Янкова“ № 9.

Възлага на кмета на Община Ямбол да издаде заповед и сключи договор по § 8, ал.3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА - Предложение относно прилагане на плана за регулация за УПИ ХХІІ 56, кв. 16, одобрен с решение на ОбС Ямбол ХLVІІІ-1/03.10.2007 по заявление от Трендафил Петков.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 31                        против – 1                             въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

           

 

 

РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.5 от ЗОС дава съгласие за сключване на сделка за безвъзмездно придобиване на собствеността на Поземлен имот с проектен идентификатор 87374.539.174 с площ 11 кв.м. от  собственика му Трендафил Кирилов Петков с адрес гр. Ямбол, ул. „Атанас Кратунов“ № 38.

Възлага на кмета на Община Ямбол да предприеме последващи действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА - Предложение относно  откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на части от имот - ПОС в ПГ по земеделие "Хр. Ботев".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Предлагам да гласуваме анблок проекторешенията. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

Гласували      за – 29                        против – 1                             въздържали се – 2

            Приема се.

Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 29                         против – няма                       въздържали се – 4

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинска собственост и чл.14а, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Ямбол, Директорът на ПГ по земеделие „Христо Ботев“ – Ямбол да проведе процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публични търгове с тайно наддаване на части от имот – публична общинска собственост, представляващи част от сграда със смесено предназначение идентификатор 87374.545.33.24 по КК на гр. Ямбол, с площ 86.00 кв.м. и части от сграда със смесено предназначение идентификатор 87374.545.33.26 по КК на гр. Ямбол, с площ 94.00.кв., актувани с АПОС № 2043 от 10.11.2016г., находящ се на ул. „Милин камък“ №6, гр. Ямбол, при следните условия:

І. Част от сграда със смесено предназначение идентификатор 87374.545.33.24 по КК на гр. Ямбол, площ 86.00 кв.м

      1. Начална тръжна месечна наемна цена – 381.84лв., без ДДС /определена по т.30 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2. Предмет на дейност –  авторемонтни услуги

 3 Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 2 300.00 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

ІІ. Част от сграда със смесено предназначение идентификатор 87374.545.33.26 по КК на гр. Ямбол, площ 54.00 кв.м     

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 192.78лв., без ДДС /определена по т.34 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2.Предмет на дейност –  ремонт на хладилна техника

 3 Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 1 160.00 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

ІІІ. Част от сграда със смесено предназначение идентификатор 87374.545.33.26 по КК на гр. Ямбол, площ 40.00 кв.м           

1. Начална тръжна месечна наемна цена – 142.80лв., без ДДС /определена по т.34 от Приложение №1 към НРПУРОИ на ОбС Ямбол/

 2.Предмет на дейност –  ремонт на хладилна техника

 3 Срок на отдаване – 5 години;

 4. Депозит – 860.00 лв.

 5. Запазване предмета на дейност.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА - Предложение относно учредяване право на строеж на Министерството на здравеопазването в имот - ЧОС, във връзка с проектно предложение "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца" по ОП "Региони в растеж" 2014-2020г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 30                        против – няма                       въздържали се – 1

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37 ал.6, т.1 от ЗОС и чл.39 от Наредба за реда за придобиване управление и разпореждане с общинско имущество да се учреди безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването на Република България, представлявано от министъра на здравеопазването, за изграждане на: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи, в съответствие с издадената виза за проектиране в поземлен имот с идентификатор 87374.528.364, целият с площ 890 кв.м. по КК и КР на града,  идентичен с   УПИ III 364  "За обществено обслужване и жилищно застрояване" в квартал 84 по регулационния плана на гр. Ямбол, находящ се на ул. „Вит“ № 75, актуван с АЧОС № 2190/08.05.2018 г., което да бъде упражнено, съгласно одобрен архитектурен проект.

Упълномощава Кмета на Община Ямбол да извърши всички последващи нормативно определени действия.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА - Предложение относно безвъзмездно предоставяне на ДМА – товарен автомобил на ОП „Паркове и зони за отдих“.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване т.І от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 28                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

Подлагам на гласуване т.ІІ от проекторешенията на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.20, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, предоставя безвъзмездно на:

I. ОП „Паркове и зони за отдих“ гр. Ямбол, ЕИК0009704960157 , с адрес: Градски парк, гр. Ямбол следния актив:

№ по ред

Наименование

Балансова стойност, лв.

1.

Товарен автомобил „Мерцедес“, Модел „Спринтер“

17 400лв.

 

  II. Промените да се отразят в счетоводните регистри на страните, като звеното на бюджетна издръжка се задължава да поеме всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативното обслужване.

 

 

 

ПО ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с "Дунай - Калор" ООД.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителят няма допълнения по приложения материал.

Брънков – ПК ОИКДОУСОС приема предложението. (приложен протокол)

Ибришимов – Няма желаещи да се изкажат. Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

Обявявам резултатите от гласуването.

Гласували      за – 26                        против – няма                       въздържали се – 5

Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 7 от ЗОС:

Продължава срока на действие на Договор № 3420 от 01.07.2013 г. с „Дунай - Калор“ ООД, ЕИК 838179622, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ № 11, представлявано от Станка Димова Йорданова, за предоставен под наем Обект - Помещение за офис, представляващ част от общински поземлен имот, актуван с АОС № 217 от 16.04.2001 г., а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.532.126.1.10, с площ 101.00 кв.м. по КК на град Ямбол, находящ се на ул. „Жорж Папазов“ № 11 - партер, град Ямбол, със срок от 5 /пет/ години, считано от 01.07.2018 г.

 

 

 

 

Ибришимов – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и четвъртото заседание на  ОбС Ямбол.

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Д. Ибришимов

                                              

                                                Протоколисти:

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                                          Р. Стоянова