ПРОТОКОЛ № ХХХV

 

           

            Днес, 24.04.2014г., съгласно чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА от 9.00 часа с уведомително писмо с изх. № 910101/0006/16.04.2014г., се свика редовно заседание на Общински съвет - Ямбол. От общо 37 общински съветници присъстваха 36, отсъства 1 – Стоян Проданов

            На заседанието присъства г-н Г. Славов – кмет на община Ямбол.

Кворум в 9.05 часа 31 съветника.

            Председателят на Общински съвет - Ямбол д-р Т. Петкова откри тридесет и петото заседание на Общинския съвет.

            Заседанието започна при следния проект за

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - "за жилищен комплекс, гаражи и КОО", кв.1 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Златен рог 2" по искане от ЕТ "Диагал - Георги Петков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел за захранване на обект складове за селскостопанска техника и продукция в ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно съгласие за водовземане от подземни води в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП - ПРЗ на ж. к. "Златен рог", част от ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, по искане от Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж по искане от Данчо Григоров Виденов за имот на ул. "Серес" № 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов Юсеинов за обект павилион на ул. „Ст. Параскевова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2013г. на читалищата в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

10.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Елховско шосе", гр. Ямбол на новосъздаденото предприятие ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Петкова - Имате думата по дневния ред.

            Славова – Предлагам в дневния ред на днешното заседание да бъдат включени т.11 относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2014 - 2015г. и т.12 относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2014г.

            Петкова – Няма други предложения, заповядайте да мотивирате предложението си.

            Славова – Включването на тези точки се налага от чл.19, ал.3 от ЗСП и ППЗСП, според които да края на април общинския съвет трябва да е разгледал този план и от Закона за закрила на детето и правилника за приложението му, които указват приемането на програмата в същия срок.

            Петкова – Подлагам на гласуване влизането в дневния ред на т.11.

            Гласували      за – 27                        против – 2                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Петкова – Подлагам на гласуване влизането в дневния ред на т.12.

            Гласували      за – 26                        против – 2                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Подлагам на гласуване целия дневен ред с допълненията.

            Гласували      за – 27                        против – няма                       въздържали се – 2

            Приема се.

            Заседанието протече при следния

 

ДНЕВЕН  РЕД

 

1.      Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

2.      Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

3.      Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - "за жилищен комплекс, гаражи и КОО", кв.1 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Златен рог 2" по искане от ЕТ "Диагал - Георги Петков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

4.      Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел за захранване на обект складове за селскостопанска техника и продукция в ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

5.      Предложение относно съгласие за водовземане от подземни води в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП - ПРЗ на ж. к. "Златен рог", част от ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, по искане от Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

6.      Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж по искане от Данчо Григоров Виденов за имот на ул. "Серес" № 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

7.      Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов Юсеинов за обект павилион на ул. „Ст. Параскевова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

8.      Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

9.      Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2013г. на читалищата в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

10.  Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Елховско шосе", гр. Ямбол на новосъздаденото предприятие ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

11.  Предложение относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2014 - 2015г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

12.  Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

            Ясен Киров гласува с карта на името на Н. Пенев, тъй като не носи своята.

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА - Предложение относно приемане промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Марчева -  Комисията БФ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Тропчева - Подкрепям допълнението към Предложението за промяна на бюджета на Община Ямбол за 2014г., защото направената количествено- стойностна сметка дава основание към предвидените десет площадки за игра да бъдат изградени още две. В това отношение  през 2014 година в най-големите ни квартали -  „Хале”, „Диана”, „Възраждане”, „Граф Игнатиев”, „Бенковски” ще бъдат изградени нови дванадесет детски площадки и със същия бюджетен план от триста и петнадесет хиляди лева. Община Ямбол има административния капацитет и положителния опит да бъдат изградени тези площадки и се надяваме през годините да бъдат изградени останалите предвидени площадки. Колеги помислете, че ако през всички тези години, ако преди десет и повече години, тези площадки бяха изграждани или всяка една година бяха изграждани по пет  или шест площадки, днес нашите деца щяха да играят и да се радват на модерни, нови, съвременни и отговарящи на всички изисквания площадки. Такива каквито миналата година бяха изградени, тази година ще бъдат изградени, такъв какъвто е детския ни кът в нашия парк. Най-важното колеги, е че средствата трябва да отделим от бюджета на Община Ямбол за миналата година, за тази и следващите години. Знаете днес трябва да гласуваме триста и петнадесет хиляди и ако площадките бяха изграждани постепенно, тези средства днес може би щяхме да ги гласуваме за модернизиране, за осъвременяване на нашия град. Вярвам, че когато говорим за подобряване атмосферата на нашите деца, мисля че всеки един от нас ще пренебрегне политическите си пристрастия и ще подкрепи това предложение за промяна на бюджета на общината.

            Калиманов – Бях провокиран от добре направеното изказване на г-жа Тропчева и искам да попитам защо до сега не бяха изградени тези площадки? Защо точно в тези квартали и на тези места? Аз живея в к-с „Хале” и там има детска площадка, защо пак е включена?

            Славов – Въпросът, колкото и да изглежда дребнав, е много смислен и аз се радвам че г-н Калиманов го зададе. Този въпрос е за една много голяма дискусия, дебат направо. Трибуната на този ОбС не е точното място, но ще отговоря, г-н Калиманов. За мое голямо съжаление и разочарование, за голямо съжаление и разочарование на колегите от ГЕРБ, за още по-голямо съжаление и разочарование на целият град, още от началото на предният мандат ние трябваше, и аз като кмет с подкрепата на общинските съветници на ГЕРБ, да решаваме онези затлачени и нерешени проблеми на градът, които остави управлението на БСП. Ако в годините назад бяхте отремонтирали улиците, ако в годините назад бяхте отремонтирали тротоарите, ако в годините назад бяхте отремонтирали Градският парк, бяхте отремонтирали, охранявали и съхранявали Боровец, ако бяхте правили нови детски градини, ако бяхте оправили всички други проблеми, които за шест години, стъпка по стъпка, пред очите и лицето на целият град, аз като кмет и администрацията с подкрепата на общинските съветници правим – тогава щеше да има пари още от първата година (2008), да започнем да оправяме и детските площадки. Започнахме ударно от миналата година, защото няма детски площадки почти никъде в града и аз така ги заварих. Шестдесет и пет, ако не се лъжа, бяха отредените в града места по план за детски площадки. От тях към 2008 г. имаше не повече от четиридесет изградени. От тези четиридесет, не повече от двадесет – двадесет и няколко, реално работещи със съоръжения. Ние само за миналата година ги насмогнахме тези двадесет и няколко, които аз заварих 2008 г., на ново изградени, изцяло, по съвременните норми и изисквания. Тези норми и изисквания са си отдавна - такива каквито нашите съграждани видяха, че има по Европа и по другите места в света, защото всички пътуваме от 2007 г. насам. Въпросът е много хубав, темата е много добра, но въпросът трябва да го отнесете към предните управления на тази община, за всички нерешени до тук проблеми, които искат финансовия ресурс, защото те са подредени по приоритет. Първо, трябва да си оправим училищата и детските градини, след това трябва да си оправим пътищата, зелените площи, тротоарите, парковете. Да стигнем малко по малко до всичко това, което интересува градът, в случаят говорим за детските площадки. Радващото за мен е, че показахме и доказахме, за миналата година – 13 детски площадки, за тази година – 12, дай Боже да станат и 15 ако успеем да съберем ресурс, за следващата година поне още 15 или 20. В рамките на три или четири години максимум, градът ни ще има изцяло обновени детски кътове, нещо което не се е случвало никога назад, през последните 20 години демокрация. А защо в ,,Хале” има още една площадка до бл.11, г-н Калиманов, ,,Хале” е много голям квартал. Трябва да има поне 4 детски площадки. Отидете и обяснете на вашите съкварталци защо не искате да има детска площадка там.

            Сивкова – Да се изградят нови детски площадки е много хубаво и има нужда. Ние сме солидарни с това желание нашите деца да се чувстват комфортно, да могат да играят и почиват в приятна обстановка. Имам проблем с начина на изготвяне на предложението. Винаги съм твърдяла, че в списъка на капиталовите разходи трябва да се описват обектите подробно. Вместо да се запише 12 бр. детски площадки трябва да се запишат поименно. Продължава едно нарушение в изготвянето на тези предложения.

            Хаджигеоргиева - Колеги, много ви моля още на първата точка да не влизате в предизборни кампании. Разбирам, че за вас Ямбол не е съществувал преди седем години. За всички площадки, за които сега говорите бяха изградени с изграждането на комплексите. В квартал Левски, кога са изграждани детските площадки, в Каргона, в централна градска част също кога са изграждани…? С вас ли почва изграждането на площадките? Още повече, че сега разполагате с европейски средства, които разумно не изразходвате, защото трябваше да са двойно повече. Това е въпрос на истина, на един обективен преглед. Аз ви моля, да не излизате тук и да почвате да правите кампании, кой е по-добър и кой не. Историята го показва, има документи и факти. Аз не очаквах, че за едни площадки тук, ще направите такъв дебат и то с такива големи умозаключения. Все едно никой преди вас нищо не е правил, добре че бяхте вие. Предлагам да прекратим изказванията и да гласуваме.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 16                        против – 8                             въздържали се – 8

            Не се приема.

            Миланов – Средствата за тези площадки не са от Еврофондовете. Гражданите на Ямбол трябва да знаят как се използват парите им.

            Петкова – Няма други желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя, които са пет на брой. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 22                        против – 5                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя по основното и допълнителното предложения.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 21                         против – 1                             въздържали се – 10

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл. 21, ал. 1 , т. 6 от ЗМСМА и чл. 124 от Закона за публичните финанси:

           1. Одобрява промени по бюджета на община Ямбол за 2014 г. по приходната и разходната част, съгласно Приложение № 1.

           2. Променя наименованието на капиталов обект от Разчета за финансиране на капиталовите разходи в §52-00, Функция ІV „Здравеопазване”, Дейност 431, с бюджетен план  в размер на 4 000лв.,  както следва: било „Аспиратори за Детска кухня”, става „Аспиратори 2 бр. за ДЯ № 7 „Мечо Пух” и ДЯ № 8 „Майчина ласка””.

           3. Одобрява промени по приходната и разходната част на бюджета на Община Ямбол за 2014 г. по Приложение № 6 - Численост на персонала и разходи за заплати, Приложение № 8 - Бюджет на ОП „Комунални и обредни дейности” за  2014 г. и Приложение № 9 - Бюджет на ОП „Паркове и зони за отдих” за 2014 г., приети по точка втора на ХХХІІ заседание на ОбС Ямбол, проведено на 14.02.2014 г.

           4. Утвърждава численост на персонала за дейн. 878 „Приюти за безстопанствени животни” 3 бройки и разходи за заплати 17 816 лв. Корекцията да се отрази по бюджета на Община Ямбол, функция „Икономически дейности и услуги”, дейн. 878 „Приюти за безстопанствени животни” както следва:

          - Увеличава § 01-00 „Заплати и възн. за персонала, нает по трудови и служ. правоотношения” с 17 816 лв.;

          - Увеличава § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” с 3 225 лв.;

          - Намалява § 10-00 „Издръжка” с 21 041 лв.

          5. Одобрява промяна в наименованието на капиталовия обект „Изграждане на 10 бр. открити площадки за игра /детски площадки и зони за отдих/, фигуриращ в първоначалния разчет за финансиране на капиталовите разходи в §52-06, дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, благоустрояването и регионалното развитие", като наименованието на обекта придобива вида: „Изграждане на 12 бр. открити площадки за игра /детски площадки и зони за отдих/”. Запазват се размера на предвидения бюджет и източниците на финансиране, според първоначалния разчет.

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА - Предложение относно изпълнение на проект "Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

 

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Марчева -  Комисията БФ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Бакърджиев - С решението по тази точка е видно, че се иска удължаване на гаранциите по финансирането на проекта за „Подобряване и популяризиране на водещи  туристически атракции  в Ямбол” във връзка удължаване на срока на изпълнение на проекта. Проект, с който две от емблемите не само на Ямбол, на целия регион и на България, Безистен и НАР „Кабиле” ще придобият нов облик за нашите съграждани и гостите на града. Заедно с останалите културни средища, регионалния музей, Художествена галерия, Музея на бойната слава, прекрасните ни читалища, фестивала „Кукерландия” са една основа за едно устойчиво развитие на културния туризъм в Ямбол. Понеже знам, че колкото пъти в тази зала се заговори за проекти, винаги започва едно емоционално изказване, което оплюва всичко положително, което се случва, без значение, че се прави за гражданите. Може би тази емоция се дължи на това, че наближават изборите и те се отразяват на емоциите на отделни общински съветници.

Нека да се върнем на темата. Не знам дали всъщност си давате сметка, какво е направено за тези обекти в момента. Заставайки на тази банка в залата, аз виждам една доста представителна извадка от управлението на Ямбол през последните двайсет години. Това са кметове, заместник -кметове, общински съветници, по няколко мандата. Г-н Проданов беше и депутат, пожелавам му бързо оздравяване. Ако се обърнете назад във времето и се замислите всеки един от вас, какво сте направили, освен че сте водили гости в Кабиле, когато сте разполагали  с целия ресурс от време и възможности да направите нещо по отношение на културно-историческото наследство, ще си отговорите, че не е станало почти нищо. Последния сериозен ремонт на Безистена, който е строен 1509- 1510 година, на около петстотин години,  приключва през 1973г., когато е реставриран във вид близък до оригинала. От тогава, с изключение на едно декоративно осветление и протекъл покрив върху онези грозни алуминиеви клетки, които бяха вътре, е направено нищо. Въпреки, че общината реализира приходи от наеми, които са влизали регулярно в нейния бюджет. Не само това, ами със съдействието на, според мен или с безхаберието на общинските чиновници, са допуснати вътрешни преустройства, поставяне на алуминиеви дограми отвън, вътре са правени преградни стени, врати, осветления и всякакви други работи, които не са съгласувани с Националния институт на паметниците на културата. Г-жа Сивкова знае, че така или иначе тези неща винаги се съгласуват. Същото се е случило и със строителните дейности в рамките на Ямболската крепост, но това е тема на друг разговор. Според мен връх на целия цинизъм по отношение на културно-историческото наследство е едно решение в края на 2002 година, когато заедно с Безистена и друг един емблематичен паметник  -  Минералната баня, са заложени като гаранция при тегленето на заем за енергийно осветление. Те са част от собствеността на общината, но за мен това е кощунство. Чудя се, защо тогава общинските съветници не заложиха сградата на общината, може би администрацията щеше да бъде много по-мотивирана сега да си свърши работата. Да не говорим, че всичко това се случва осем месеца преди избори. Заема се тегли с 8 месеца гратисен период. Общо взето е , че теглим заем, а пък от там нататък, който дойде да се спасява.  По отношение на НАР „Кабиле” нещата са общо взето същите. За последните двайсет години има едно освежаване на фасадата на резервата и слава Богу едно частично подобряване на инфраструктурата през 2004г. по един проект. Разработването на настоящия проект започва през 2008г., вече минаха шест години, въпреки това минаха всякакви процедури, три цедки през оперативната програма и стартира през средата на 2013г. В заключение бих добавил, че с всеки вложен от общината лев по този проект в реиновирането на тези паметници на културата се инвестират по 10 лева европейски пари. И то за нашите обекти, а не за тези, които са в Прага, Лисабон, или общо ЕС инвестира над пет милиона лева.  Кога общината може да си позволи сама да вложи пет милиона лева в  културно-историческо наследство.?Според мен -  никога. За да можем да оправим тези неща, за да можем да експонираме нашето културно наследство, което да ни донесе пари. Това може да стане единствено с европейските проекти, тъй като поддържането, експонирането и презентирането на културното наследство е изключително скъпо удоволствие. За това ви призовавам да гласуваме положително и благодаря за вниманието.

            Георгиева – репл. - Поздравления за това, че групата на ПП „ГЕРБ” се събуди и викторианското мълчание приключи. Репликата ми към г-н Бакърджиев е  - аз не мога да разбера каква е тази поредица от изказвания с тези рефрени, че само от управлението на г-н Славов се прави нещо в Ямбол и всички останали нищо. Колеги, това, че ние задаваме въпроси, това, че ние искаме информация, е абсолютно задължение на всеки един общински съветник. Ние искаме да взимаме информирани решения и смятам, че когато сме критични, и когато задаваме конкретни въпроси действа дисциплиниращо на самата администрация. Така че, не съм съгласна г-жо Петкова, тук да се отрича всичко, което е правено в Ямбол преди съществуването на ПП „ГЕРБ”.

            Бакърджиев – дупл. - Историята борави с факти. Кой както иска да си ги тълкува, кой както иска да си ги разглежда. Казах просто самата истина. Може да си я проверите назад във времето във вестниците.

            Сивкова – Тук някой не е разбрал темата на тази точка. Имаме спиране на проекта и трябва да упълномощим кмета да издаде запис на заповед, за да продължи проекта. Да се убеждаваме колко е нужно не е необходимо. Предлагам да прекратим дебатите.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 28                        против – 2                             въздържали се – 2

            Приема се.

            Папашимов – Може би не сте слушали внимателно колегата Бакърджиев. Той много ясно обясни защо е необходимо да се приеме това предложение.

            Марчева - Аз съм възмутена, как веднъж не се случи да харесате нещо, което прави ГЕРБ. Да, факт е. Казвате от 2007г. ли съществува Ямбол. Не, не съществува от тогава, но реалността е, че от тогава се случват хубавите неща в града  и това никой не може да отрече. Друго, което не мога да разбера, как може да не помислите колко средства ще влязат по проекта близо шест милиона, а непрекъснато започвате да  говорите защо се налага ново проектиране, защо се налага временно спиране. Управляващия орган е разрешил спирането, наложили са се тези промени, необходимо е да се издаде запис на нова заповед  за закъснение. Вие търсите начин да оправдаете финансовите корекции, които Министерски съвет в момента се опитва да налага на всички общини под управление на ГЕРБ, защото точно в големите общини на ГЕРБ се правят най-големите проекти, създават се най-много неща. На вас се чудех, защо толкова месеци вие говорите непрекъснато за финансовите корекции на проектите. Сега си дадох отговор -  Вие ни подготвяте, че всички гербаджийски общини ще търпят финансови корекции, за да може да си запълните бюджета на правителството. Където не ви достигат средства. Да обвинявате, че общинската администрация е некадърна, и се налагат финансови корекции, а истината е съвсем друга – нещата при ГЕРБ се случват и вие не можете да го опровергаете по никакъв начин.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 24                         против – няма                       въздържали се – 7

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Бакърджиев – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА разрешава и упълномощава кмета на общината да издаде запис на заповед без протест и без разноски, в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, който обезпечава пълния размер на авансовото плащане в размер на 1 914 540,89 лева /един милион деветстотин и четиринадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от договарящия орган безвъзмездна финансова помощ по ОПРР към бенефициента, съставляваща 97,22 % от общите допустими разходи по проекта със срок 13.02.2015г.

 

 

 

ПО ТОЧКА ТРЕТА - Предложение от кмета на общината относно изработване на проект за изменение на действащия ПУП - ПРЗ за УПИ ІІ - "за жилищен комплекс, гаражи и КОО", кв.1 по плана на гр. Ямбол - ж. к. "Златен рог 2" по искане от ЕТ "Диагал - Георги Петков".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Донев - Комисията по територия и устройство приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Сивкова – Материалът беше разгледан на Комисия по териториално устройство, транспорт и екология, както е правилното наименование на комисията. Безспорно е, че всички го приехме. Няма някакъв проблем, който да смущава. На инициативата, която има ЕТ ,,Диагал – Г. Петков” за инвестиции, няма да й бъде създаван проблем, тъй като ние сме в задължението си, според мен, да дадем такова съгласие. Аз по-скоро ставам, за да изразя възмущението, което изразих и на комисията, но тъй като нямаше представители на администрацията, ще използвам възможността да кажа отново, пред вас и г-н Славов. Когато става въпрос за инвестиционна инициатива в нашият град, трябва всички да реагираме, говоря и ОбС и администрация, по най-бързия начин на исканията на инвеститорите. За мен е недопустимо, при положение че искането е влязло в края на месец септември 2013 г., чак на 14 март 2014 г. главният архитект да дава становище.  При положение, че от становището му е видно, че през този период не е имало някакъв проблем, не е изискан някакъв допълнителен документ, това е един изключително дълъг срок. Това е против разпоредбите на Закона за устройство на територията, за произнасяне, за обслужване на граждани и за мен е недопустима тази мудност, която се проявява в такива случаи. Позволявам си да стана и да обърна внимание, тъй като наблюдавам такъв проблем от известен брой сесии насам, в решения, които ни се предлагат. Моят апел е наистина администрацията, когато има искания от граждани, да реагира в законовите срокове и съответно да не спира и да не забавя инициативата на нашите граждани.

            Костов – репл. – Главния архитект е независим орган и казахте кога е дал становището си – март месец. Той няма срок да се произнесе. Кмета не може по-рано да продължи процедурата. Казахте, че комисията няма да пречи на гражданите в инвестиционните им намерения.

            Сивкова – Не знам днес коя е причината тук да започне едно заяждане и да не се разглеждат нещата по същество. Говоря точно в интерес на гражданите. В ПК ТУТЕ винаги разглеждаме предложенията в интерес на нашите съграждани, така че не приемам никакви упреци и намеци, да говорим по същество.

            Славов – Имам да направя техническа поправка към проекторешението – да се запише чл.15, ал.3 от ЗУТ.

            Петкова - Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 31                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

         На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 15, ал.3 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Ямбол, дава съгласието си за изработването на проект за изменение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот ІІ „за жилищен комплекс, гаражи и КОО”, кв. 1 по плана на  гр. Ямбол – „Златен рог 2”

 

 

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА - Предложение относно предварително съгласие за прокарване на трасе на ел. кабел за захранване на обект складове за селскостопанска техника и продукция в ПИ 87374.71.1 по КК на гр. Ямбол" през ПИ, собственост на Община Ямбол по заявление от Продан Радев Гагов.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - Комисията ОИКДОУ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 27                         против – няма                       въздържали се – 1

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи, дава предварително съгласие на Продан Радев Гагов от гр. Ямбол, ул. „Добруджа” № 9 за прокарване на трасе на електропровод 20 кV за захранване на ПИ 87374.71.1 по КК на град Ямбол през имоти публична общинска собственост както следва:

            ПИ с идентификатор 87374.71.672 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 2 082 кв.м., дължина на трасето 391.90 м. и площ на сервитута  1 354 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.71.636 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 18 298  кв.м, дължина на трасето 10.90 м. и площ на сервитута 27.00 кв.м.

            ПИ с идентификатор 87374.71.659 по кадастралната карта на гр. Ямбол, местност „Стария разсадник“, начин на трайно ползване – селскостопански, полски, ведомствен път, с обща площ 7 84.00  кв.м, дължина на трасето 311.00 м. и площ на сервитута 778.00 кв.м.

 

 

            ПО ТОЧКА ПЕТА - Предложение относно съгласие за водовземане от подземни води в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП - ПРЗ на ж. к. "Златен рог", част от ПИ 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, по искане от Галина Марчева Маринова.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - Комисията ОИКДОУ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот?

            Тодоров – Гласувах „за”.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 (1) от Закона за общинската собственост и чл.60 (6) т.1 от Закона за водите дава съгласие на Галина Марчева Маринова, с местоживеене гр. Ямбол, ул. „Силиврия” № 26, за разполагане на съоръжения за водовземане (2 броя сондажни кладенци) в общински УПИ ІІІ в кв.5 по ПУП ПРЗ на ж.к. „Златен рог”, част от поземлен имот 87374.560.24 по КК на гр. Ямбол, целият с площ 51721 кв.м. в който имот ще бъде изграден втори етаж и складове в подпокривно пространство над част от сграда с идентификатор 87374.560.24.53 и възлага на кмета на Община Ямбол да й предостави нотариално завереното писмено съгласие.

 

 

            ПО ТОЧКА ШЕСТА - Предложение относно определяне на пазарна цена на право на строеж по искане от Данчо Григоров Виденов за имот на ул. "Серес" № 25А.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - Комисията ОИКДОУ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 41(2) и чл.38 (2) от Закона за общинската собственост определя пазарна цена на правото на пристрояване върху общински ПИ 87374.543.542 по КК на град Ямбол, с площ 514.00 кв.м., за който е отреден УПИ VІІ 1343, кв. 20 по РП на града, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Серес” № 25-25 А, актуван с АОС 1844/24.03.2014 г. за изграждане на обект „Допълващо застрояване – гараж и лятна кухня”, с разгъната застроена площ  120 кв.м. (гараж за 2 (3) автомобила с РЗП 95 кв.м. и лятна кухня  с РЗП 25 кв.м.), в размер на 8 268.00 лв.

Заповед за учредяване на вещното право да се издаде от кмета на Община Ямбол и да се сключи Договор, на основание чл.38, ал.4 от ЗОС. 

 

            ПО ТОЧКА СЕДМА - Предложение относно продължаване срока на действие на договор за наем с Февзи Мехмедов Юсеинов за обект павилион на ул. „Ст. Параскевова”.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Георгиева - Комисията ОИКДОУ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 32                         против – няма                       въздържали се – няма

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.14, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.17, ал.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Ямбол, продължава  срока на действие на Договор № 3024/17.03.2005г., Анекс № 1049/12.05.2008г. и Анекс № 1040/17.08.2011г. с Февзи Мехмедов Юсеинов, с адрес гр. Ямбол, ул. ”Яне Сандански” № 33, за отдаден под наем обект – Павилион за производствена дейност, монтиран в имот 87374.536.22 по кадастралната карта на град Ямбол, находящ се на ул. „Стилияна Параскевова” до бл.4, гр. Ямбол, с обща площ 25.00 кв. м., с  1 /една/ години, считано от 01.04.2014г.

 

 

            ПО ТОЧКА ОСМА - Предложение относно приемане на Отчет за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Костадинов - Комисията ЗОР приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 33                         против – няма                       въздържали се – 1

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

           

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 7, ал.2 ЗБППМН приема за информация Отчета за организацията и дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Ямбол през 2013г.

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕВЕТА - Предложение относно приемане на доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни средства за 2013г. на читалищата в община Ямбол

ВНОСИТЕЛ: ПК ОКСМД

__________________________________________________________________________________

 

            Тодоров – ПК ОКСМД разгледа докладите за дейността и отчет за бюджетните средства за 2013г. на читалищата. Като читалище „Умение”, „Съгласие”, „Диана”, „Зора”, „Пробуда”, комисията приема отчетите на изредените по-горе с осем гласа „За”, няма против и въздържали се и не приема доклада на читалище „Тракийска лира 2012” -  с 2 гласа „За”, „Против” – 1, „Въздържали се „ – 5. Комисията прави предложение за следващия отчетен период предлагаме на отчетните събрания да бъде поканен представител на нашата комисия  с цел по-добро познаване дейността на читалищата и вземане на адекватно решение за гласуване на докладите и отчетите на съответната година.

            Костадинов – Аз не съм член на читалище, но добре разгледах становището на комисията, която не приема доклада на читалище „Тракийска лира” за тяхната дейност. Читалище „Тракийска лира” не е получило държавна нито общинска субсидия през 2013 г., а защото съгласно чл.9, ал.8 народните читалища могат да кандидатстват за държавна и общинска субсидия след изтичането на едногодишен срок, от вписването в  регистъра по чл. 10, следователно председателят няма смисъл да предоставя финансов отчет за изразходваните средства, защото такива не са му предоставени нито от държавата, нито от общината. Добре разгледах това предложение и се натъкнах на точка пета, която гласи, че имало дублиране на състави, на деца участващи по програма „Успех” в МОН, което абсолютно не се отнася към така направеното становище на комисията. Какво точно означава дублиране на състави и ученици, учениците от ямболска община участват по проект за извън класна и училищна дейност, това е проект „Успех”. Нека да ги оставим те да вземат своето решение дали да участват в тази дейност или да участват в училищни клубове, или в читалищни клубни форми, в спортни секции и нека те да решат своята потребност да реализират своите способности. Така или иначе колеги, по всичко личи, че това предложение се основава на лични интереси на един общински съветник Божидара Божилова и смятам, че общински съветник не трябва да се превръща в заложник на тези интереси. Ние сме тук за да защитаваме интересите на гражданите и по-точно това се отнася за интересите за развитие на читалищната дейност. В чл.37 от ЗМСМА гласи, че всеки общински съветник трябва да защитава интересите си, но тези, които са общински, а не свои лични и да урежда взаимоотношенията си в общинския съвет между председателя на читалището „Тракийска лира” и съответното лице Божидара Божилова. Нека да не пренасяме тези взаимоотношения пред трибуната на Общинския съвет. За това аз правя едно предложение колеги, да бъде добавено към решението и доклада за осъществени читалищни дейности на читалище „Тракийска лира”.

            Божилова – Първо, г-н Костадинов, не искам да ме клеветите по този начин. Не сте прав. Всичко това, което е предоставено на комисията, същата го изрази с гласуване. Вие се хващате за последното изречение, защо не гледате алинеите и членовете, по които са направени нарушения. И моля ви колеги, престанете да четете Закона за народните читалища, когато и както ви е удобно. И когато не сте запознат просто си излизате тука, клеветите, правите някакви реплики, които не са истина. Нямам от 2011 година никакви лични интереси към когото и да било. Не може да има на територията на Ямбол седем читалища и всички читалища да си представят финансови отчети, а това, че не се получава държавна субсидия или общинска субсидия едно читалище, няма значение. Това читалище събира такси, другите също събират такси, защо тогава всички останали отчети на читалищата са написани – колко формации имат, какъв е членския състав, кое е от такси, кое е от дарение. Къде е протокола на читалището за дарение? Вие прочетохте ли, запознахте ли се със абсолютно всички факти, които са предали останалите читалища, че да ставате тука и ей така да се праскате, да клеветите и да плюете някой.  То е ясно, че днес цялата сесия е някакъв сценарии, всеки излиза тук с някакво изказване.

            Костадинов – дупл. -  Колеги, всеки един от нас може да тълкува Закона за Народните читалища, той е кратък закон. Другите читалища са предоставили финансови отчети, но това са били отчети за изразходваните бюджетни средства, които са субсидирани от държавния и общинския бюджет. Така или иначе не е нужно да представи отчет читалището „Тракийска лира”, защото не е изразходвало такива средства от държавния и общинския бюджет. Освен това на колегите от БСП не можем да им се сърдим такива са им възможностите.

            Тодоров -  Г-н Костадинов, в решението пише – пет въздържали се, един против, и двама – за. Не можем да кажем, че само един човек не го приема, има гласували. Не може цялата вина да я насочите към един човек, това не е вярно. Все пак комисията е взела някакво решение, запознала се е с материала. Вашето предложение, аз не го одобрявам. В този случай съобразно вашите думи, е по-добре да не ги разглежда комисията, а вие да ги разглеждате тук  и да взимате някакво решение, за това не подкрепям вашето предложение.

            Костадинов – репл. – Това становище, което е представено във връзка с това, че не се приема доклада за осъществяване на читалищната дейност е предоставен от Божидара Божилова. Така или иначе колеги, Общински съвет го приема само за информация този отчет. 

            Димов – Предлагам да прекратим дебатите.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 28                         против – 4                             въздържали се – 3

            Приема се.

            Тропчева - Колеги, когато става дума за нашите деца,  във всяко едно основно, начално училище или гимназия сме предоставили на нашите деца да развиват своите таланти по проект „Успех”, трета година в областта на музиката и изобразителното изкуство, спорта, математиката. Това читалищата го правят от много години, за това нека да не говорим грозно, нека се опитаме да спрем с политическите си пристрастия. Възможността, която представяме на децата е да откриват, да намират своя талант, да го развиват и ние да се гордеем с тях. Това го правят всички читалища в Ямбол, включително и читалище „Тракийска лира”.

            Папашимов - Тук явно има някакви лични пристрастия и дразги. От мухата направихме слон. Не виждам каква е дейността на тази комисия, която да одобри докладите и отчетите на читалищата. В съответното читалище, в което стана такъв голям проблем „Тракийска лира – 2012” то няма постъпили бюджетни средства. Комисията трябва да одобри средствата, които влизат от държавата и общината. Това читалище няма такива средства. Записано е съгласно закона за счетоводството чл. 22. Тази комисия какво прави, одит ли прави на това читалище? Аз мисля, че комисията, която е разглеждала не може да прави счетоводен одит на читалището. Изисквате волята на дарителя. Мисля, че това също не е приоритет на тази комисия. Така че, аз ви призовавам  да приемем отчета на съответното читалище и да не спорим повече. Моля, нека не влизаме в такива лични конфликти на базата на общинския съвет.

            Калиманов – репл. - Колеги, ако нямаше нужда от тези комисии, можехме да решаваме само тука в залата. Нямаше смисъл да дебатират. Аз мисля, че комисията много правилно е взела решението. Аз също участвах в дейността на едно от читалищата. Извинявайте много, но всяко едно читалище  е длъжно, независимо дали получава държавни или общински субсидии, независимо дали са спонсорство, членски внос, наеми, те са длъжни да предоставят доклад на проверителната комисия да се видят какви приходи, какви разходи по параграфи. Комисията това има предвид и тя отдолу много ясно казва - При предоставяне  на необходимите документи и отчети, комисията ще заседава отново и тогава ще бъде приет отчета. Каква е драмата не мога да разбера. Защо едните ще предоставят доклади, а други – не? Разбирам, че съгласно чл. 26, ал.4 за държавната субсидия, но когато имаме дарения, членски внос, те са длъжни да го отразят по някакъв начин. Имат такова задължение. За това нека да не се заяждаме, а да действаме рационално и да спазваме всички закони.

            Банков – Процедурно предложение за нарушаване на правилника. Г-жо Председател,  в правилника пише, че след като прекратим изказванията се дава на двама заявили да си направят изказването. В този случай ще рече, че те си правят нормални изказвания с реплики и с дуплики. И ето сега кмета казва каква ще му бъде дупликата – правилно.  Тука явно сценария е направен. И в сценария на някои ваши хора пише – реплики, но те не са реплики, а те са изказвания. За това искам да ви коригирам. Тука се знае на всеки, дано на листчето да му пише изказване, реплика, дуплика. Ето сега Папашимов пропуска. Той не е очаквал, че ще има друго изказване, защото е даден като реплика. Той не очаква, че ще има реплика. Има нарушение, аз за това говоря. Днес правите цирк, толкова искате да възхвалите общинската администрация. Вие знаете ли, че администрацията има кампания от утре и няма заповед.

            Петкова -  За да отговоря на г-н Банков - ако трябваше да спазвам стриктно правилника половината от общинските съветници не трябваше да бъдете в залата.

            Костов – проц. – Виждам, че предизборните страсти взеха връх, някои партии започнаха кампанията си. Г-жо Георгиева, видях ви, че изглеждате добре в червена тениска от вчера с половината общински съветници. Нека да не даваме връх на емоциите си.

            Папашимов – дупл. - Г-н Банков, искам да поясня. Проверителната комисия, която се състои от трима члена и е избрана за срок от три години. Тя прави пълния финансов отчет на  всяко едно читалище. Цитирам – „Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището”. Това е чл. 18, ал. 3. Сега ще ви цитирам чл. 26, ал. 2 – „ Отчета за изразходваните средства от бюджетните средства се представят в общината”.

            Петкова – Подлагам на гласуване предложението на Н. Костадинов да се допълни в проекторешението и НЧ „Тракийска лира – 2012”.

            Гласували      за – 19                         против – 11                           въздържали се – 3

            Приема се.

            Тодоров – отр. вот - Преди няколко години се събрахме и се разпределихме по комисии и тук ни беше обяснено на всички, колко са важни тези комисии, работата там. Сега виждам, че се получава прецедент, когато една комисия вземе някакво решение и изведнъж на някой не му харесва. Не мога да разбера защо е така. След като сме гласували там. След като е така, дайте да я разпуснем тази комисия и да направим друга. Не съм съгласен с вас, защото за първи път не се взе решението на комисията.

            Калиманов – отр. вот - Подкрепям думите на зам. председателя на комисията. За пръв път е прецедент. Г-жо Марчева, закона е категоричен. Г-н Папашимов, закона е категоричен. Вие го четете като евангелието. Съгласно чл. 22а, от Закона за счетоводството юридическите лица с нестопанска цел изготвят годишни финансови отчети пред НАП, статистиката и общината. Така, че ви моля да четете закона от всички страни, не само чл. 26, защото чл.26 е един, а то има още много други. Така че, читалище „Тракийска лира” са задължени както всички други читалища да предоставят финансови отчети.

            Петкова – Подлагам на гласуване проекторешението на вносителя с допълнението.

            Гласували      за – 18                         против – 9                             въздържали се – 2

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 26а, ал.5 от Закона за народните читалища, Общински съвет Ямбол приема докладите за осъществени читалищни дейности и отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2013 година на НЧ „Зора - 1945”, НЧ „Диана - 1944”, НЧ „Умение - 2003г.”, НЧ „Съгласие 1862”, НЧ „Пробуда - 1909”, НЧ „Тракийска лира – 2012”.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДЕСЕТА - Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот - общинска собственост, находящ се на ул. "Елховско шосе", гр. Ямбол на новосъздаденото предприятие ОП "Паркове и зони за отдих".

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Миланов - ПК ОИКДОУ приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, предлагам да гласуваме анблок проекторешенията на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 25                         против – 4                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешенията на вносителя.

            Приложена е разпечатка с поименно гласуване.

            Обявявам резултатите от гласуването.

            Гласували      за – 19                         против – 3                             въздържали се – 5

            Има ли несъгласни с обявения вот? Няма.

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52, ал.4 и чл.53, ал.1, т.1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Ямбол реши:

1. Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” гр. Ямбол имот, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Елховско шосе” /ул. „Граф Игнатиев” 100 по КК на гр. Ямбол/, представляващ, имот с обща площ 25 073 кв.м., с идентификатор 87374.34.216, с АОС № 54/10.03.1999г. – частна общинска собственост.

2. Възлага на кмета на Община Ямбол и на директора на ОП „Паркове и зони за отдих” или упълномощени от тях длъжностни лица да извършат предаване и приемане на имота, описан по т.1, което да се удостовери с предавателно - приемателен протокол и страните да извършат съответните счетоводни операции по отписване и заприходяване на актива.

            3. Задължава ОП „Паркове и зони за отдих” да поема всички разходи свързани с поддръжката, ремонта и консумативно обслужване на предоставения безвъзмездно за управление имот по т.1 с грижата на добър стопанин.

            4. Недвижимият имот по т.1. да бъде предаден на Общинско предприятие „Паркове и зони за отдих” след приключване на ликвидационната процедура на „Комуналуниверс” ЕООД в ликвидация, като до тогава предоставените на общинското предприятие товарни автомобили и друга техника временно да се съхраняват в складовата база на ИССИ при „Комунални и обредни дейности” гр. Ямбол.

 

 

            ПО ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА - Предложение от кмета на общината относно приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Ямбол през 2014 - 2015г.

                                                                                  ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Антонова - ПК ЗСД приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Калиманов – Като разглеждах внимателно Годишния план, който приемаме за социалните услуги в община Ямбол за 2014 година, реших да си направя труда да изкарам планът за 2013г., за да мога да правя сравнения и дали има някакво подобрение в съществуващия нов план, който ни предлагат. Гледайки целия материал, мисля че са 10 страници, се натъквам че от тези страници, дали има един абзац, който е нов. Всичко, с думите, с точките, с бройките, с наименованията, с всички реквизити са копи – пейст. Колеги, какво приемаме? Какъв план приемаме? Старият ли приемаме или нещо ново ще се случи в община Ямбол през 2014г.? Искам да отбележа, че има нова услуга, която предстои да се направи през 2014 г. и която ще бъде финансирана от местния бюджет – Звено за услуги за домашна среда към домашен стационарен патронаж.  Това е единственото. Къде е услугата Дневен център за възрастни хора? Защо този център не функционира до ден днешен? Защо втора поредна година ние харчим делегирана държавна дейност, а услугата не се изпълнява? Г-н Миланов, ако бяхте отишли в Комплекса за социални услуги нямаше да репликирате така. Въпросът ми е към г-н Славов. Кога този дневен център за възрастни хора реално ще заработи? Защо държавата дава едни пари, а дейност реално няма? Това е единият въпрос. В края на десета страница на отчетът виждам, че ще откриваме някакви нови социални услуги. През 2014 г. това няма да стане. Това ще стане 2015 г.. Първо нямаме ресурсно обезпечаване, второ сме изтървали сроковете, в които да заявим пред Изпълнителната агенция социално подпомагане за делегирана държавна дейност. Така че е безмислено да се слагат неща, които няма да се изпълнят през тази година. За 2015 г. може, но за 2014 г. няма как да се случи. И още един факт, който ме притесни най-много. За пръв път виждам план да се входира само от ,,съгласувал” М. Славова – директор социално подпомагане, а да отсъства  директор на дирекция ,,Хуманитарни дейности”. Къде е подписът на г-жа Неда Бъчварова на този документ? Защо миналата година го има, а тази година отсъства? Това не е ли някакво пререкание между двете колежки?

            Славов – Не мога да разбера нещо, още от самото начало на сесията, от първата точка г-н Калиманов става и задава едни въпроси, които са много хубави за мен като кмет, още по-хубави, ако трябва да говоря като политик, какъвто съм и. Защото няма лошо в това човек да не знае нещо, няма лошо в това човек да не е компетентен за нещо, няма лошо човек да си признае, че не знае че не е компетентен за нещо. Но е доста смешно, да не кажа направо нередно, човек да излиза и да афишира толкова ясно своята некомпетентност пред всички, в случая пред целият град, както направи г-н Калиманов. То е хубаво че не го знаете г-н Калиманов, но аз честно казано се радвам, защото се излагате пред целият град, чрез вас и групата на БСП. Защото няма начин вие да станете и да кажете нещо, без предварително г-н Банков да ви е казал какво и как да кажете, като председател на вашата група. Нещата са ясни и видни и ще обясня за какво става дума, най-малкото да не остават гражданите на Ямбол в някакво погрешно впечатление от всички неистини които каза, да не кажа лъжи които каза г-н Калиманов. Имайки предвид опита за манипулиране, който се получи при предходната точка за читалищата, където много странно ви гледах и където наистина комисията, без да я обиждам, е била подведена много целенасочено и тенденциозно, погазвайки правомощията си и превръщайки се в един полицейски орган, каквито правомощия няма комисията на ОбС. И това не е повод някой от общинските съветници да се обижда. Видях тук, че някои се засегнаха. Напротив, някой просто ви е подвел. Вие си правете вашите изводи. Г-н Калиманов, социалните услуги са може би най-деликатната част, като предлагани услуги и ангажимент на държавата и общините. Политика на държавата, политика на общините е тези социални услуги да бъдат трайни, да бъдат предвидими, да се развиват във времето и в годините, и да имат устойчивост във времето и в годините. Поради тази причина, както е образованието, която е другата много деликатна сфера, всяка една рязка промяна, особено в социалната сфера, води до непредвидими последствия и до несигурност за хората, които получават тази социална услуга. Ако се върнете 10 години назад и погледнете политиката на държавата, без значение какви правителства са минали, ще видите че социалната политика, която следва държавата, почти не се е променила и планът всяка година е почти един и същ, давайки устойчивостта на социалните услуги и развивайки ги, ако има естествено финансите за това, защото всичко е пари. И абсолютно нормално, всеки план, всяка година, в голямата си част да преповтаря планът от предходната година, защото става дума за едни установени, трайни, предлагани с много години назад, социални услуги, които няма основания да се променят - и това е политиката на общината, да е предвидима за своите съграждани, да им предлага качествени услуги, тези хора да са сигурни, в годините напред, в онова  което ще получат, за да имат сигурност и в живота си. Подобни изказвания от ваша страна, че планът е едва ли не един и същ и тук да се размахват някакви листчета, това граничи с цинизъм спрямо тези хора, които получават тези услуги. А хората, които получават тези услуги са най-уязвимите от нашата общност. И не е редно, вие като общински съветник, да злоупотребявате с правото което ви е дадено, от тази трибуна, по такъв начин да вкарвате смут и несигурност точно в душите и сърцата на тези хора. Г-н Калиманов, не сте вие човека, който ще ми каже. Има си председател на ОбС, моля да се уважаваме. Аз, докато бяхте вие на банката, не се обадих, а имах основание. Както не се обадих и когато излъгахте явно от тази банка за това какви правомощия има комисията към ОбС, която оценя докладите на читалищата. Това си беше явна лъжа. Може да ползвате опита на г-н Банков, ако искате да ни лъжете, но това си беше явна лъжа, от тази трибуна. Не е редно вие като общински съветник да излизате и да изказвате такива мнения, с които да вкарате смут в тези хора, защото тези социални услуги, ако се върнете и десет години назад – общината пак ги е предлагала, може би в малко по-различни форми. Напълно е нормално да е така, просто всяка година вдигаме качеството на предлагане на тези услуги. За това направихме социален комплекс, в който условията, ако не сте влязъл – отидете и влезте, са такива, каквито по-голямата част от нашите съграждани в Ямбол да завиждат на децата, на възрастните хора. Центърът е прекрасно място. Онова което говорите за Центърът за възрастни хора, чак си го записах, защото такава недомислица скоро не бях чувал - ,,ние не харчим делегирана държавна дейност”. Делегираната държавна дейност няма как да се харчи, г-н Калиманов. Харчат се парите, които се дават за делегираната държавна дейност. Самата дейност няма как да се харчи. Делегирана държавна дейност обаче, за наше голямо съжаление няма. Ние искаме такава 2-3 години назад, само че държавата няма пари и ни отказва. Общината, за голямо съжаление, и вие като общински съветник го знаете, няма тези средства, с които сама да поеме издръжката на такъв център. Всички разбираме необходимостта, нуждата, потребността, само че парите ги няма. Когато ги няма, ние и няма как да я открием. Не че не можем, но тогава трябва да лишим децата си от детските градини, от детските ясли или други социални дейности, които вече са се утвърдили, да спрем да ги финансираме. По никакъв начин не е вярно, че са изтървани средства, които държавата дава, във връзка с това ваше твърдение. И вярно е да, за 2014 г. никой вече няма да ни даде нови делегирани дейности, но ние сме си ги искали 2013 г., 2012 г. също сме искали и назад във времето сме искали. За някои от тях са ни дали парите, за други не. Но това е държавата. В случая беше по-правилно да попитате вашия социален министър или вашия финансов министър – защо на община Ямбол не са отпуснати пари за такъв център, не да отправяте този въпрос към общината. Аз самият като кмет и като управляващ администрацията, не мога да допусна някой по такъв елементарен начин като вас, да вкарва или да направи опит да вкара някаква интрига между Общинска администрация и ОбС. Копията, които се прикрепват към документите и които се внасят в канцеларията на ОбС, и които излизат от общината навън, по принцип не трябва да бъдат със ,,съгласувал”, ,,изготвил”. Обикновено има поне три подписа, даже и четири понякога, защото има ресорен зам.-кмет, има директор дирекция, има ,,изготвил”, има и юрист. Такива копия, оригиналите,  остават задължително за архива на общината и така е по закон. Те не излизат навън. И по такъв елементарен начин да се опитвате да вкарате някаква интрига, просто не е редно, звучи твърде махленско.

            Славова – Искам да изкажа удовлетворение от това, което ни е представено като Годишен план и не само да плюем Общинска администрация, а да признаем нейните качества.  Искам да допълня, че ако за вас това са единствено и само десет страници, за някои от нас – това е плод на реален труд. Нека се върнем няколко години назад, когото това наистина беше единствено и само ниво – лист хартия. Тогава, когато община Ямбол, както всички други общини в област Ямбол, започнаха изготвянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Тогава Общинска администрация направи обстоен и задълбочен анализ от необходимостта за разкриване на социални услуги и потребностите на жителите на община Ямбол. Нещата станаха факт, изгради се Комплексния социален център и той се изгради с умелото съчетание на две оперативни програми – Регионално развитие и Развитие на човешките ресурси, тогава когато имахме една разпадаща се сграда, бивше училище, така опасно за всички живеещи и минаващи около него. Днес това е факт. Г-н Калиманов, ние с вас сме били в тази сграда и много добре знаем че тя е изпълнена със съдържание, и там функционират социални услуги. Нека само да ги упомена като – Центърът за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип. Всички тези услуги функционират над капацитета, към днешна дата. Те не просто функционират, те се оказаха и съпътстваща социална услуга на разкритите през месец март социални услуги – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи и защитеното жилище, което също стартира през месец март. Те се оказаха наистина подкрепяща социална услуга, защото, ако ние не насочим тези потребители на социални услуги към тези вече съществуващи, ние просто няма къде да ги насочим. По този начин ние осигуряваме едно по-добро качество на живот и един много по-добър стандарт. Освен звеното, което г-н Калиманов откри като осем разлики, има един център за временно настаняване, което ние всяка година искаме, искаме от държавата и дано това наистина се окаже реалност.

            Миланов – Правя процедурно предложение, във връзка с това че остана само една точка в дневния ред, да удължим заседанието на ОбС до приключване на дневния ред и да не почиваме в 11:00 ч.

            Петкова – Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 26                         против – 3                             въздържали се – 1

            Приема се.

            Марчева – Ще си позволя да взема думата като лично засегната и лично притеснена от това което говори г-н Калиманов, което ме навежда на мисълта, че той изобщо не познава дейността на Дневния център за възрастни хора. Поради стечение на обстоятелствата, моята майка посещава Дневният център и аз със нея през ден. И това наложи да опозная много добре с какво се занимава Дневният център и трябва да ви кажа, че освен капацитета който имат, по двадесет човека за 2014 г. и 2015 г., не е никак достатъчен. И тези специалисти и рехабилитатори, които извършват дейността като дневен престой, храна, рехабилитация, медицинско и санитарно обслужване, занимания, организират им екскурзии на подвижните хора. Тези двадесет човека, които са записани тук към момента, са хора които посещават центъра и са подвижни, с колички дори. А тези които са като майка ми, неподвижни, лежащо болни, ги посещават по домовете. Трябва да ви кажа, че персонала не е никак достатъчен. За това станах и взех думата да ви кажа колко са всеотдайни, и колко грижи наистина полагат за тези хора. И да се обвиняват, че те не съществуват, че нямат дейност, че не си изпълняват ангажиментите, честно да ви кажа съм силно покрусена от това, което се говори. И ще помоля г-н Калиманов, ако иска и ако има такава възможност, да дойде с мен и наистина да посетим центърът. Надявам се че г-жа Катя Петкова ще ни разведе и ще ни покаже колко деца и възрастни хора, всеки ден стават пред очите им, макар и години наред да посещават този център.  Г-н Калиманов, аз като човек който ползва услугите  на Дневния център за хора с увреждания, съм доволна и ви моля преди да правите подобни изказвания, да помислите и да опознаете дейността и никога да не ви се налага да посещавате този център.

            Калиманов – репл. – Значи ние говорим за две различни неща. Г-жо Марчева, явно вие не чувате какво се говори в залата и си интерпретирате данни, които на вас са ви угодни. Това са две различни услуги. Дайте да гледаме двете услуги като две различни социални услуги. Г-н Славов, това че сте кмет, не мисля че сте нещо повече от мен. Да говорим ей така общи фрази и общи приказки е много лесно. Наизустили сте си едни думички, които в продължение на вече седем - осем години, едно и също повтаряте като ставане и лягане. Кажете нещо рационално, за което попитах. Не говорете общи фрази и приказки. Говорете конкретно за това което ви питат. Не правете анализи кой какво е казал и как го е казал. Г-жо Марчева, аз съм ходил вече три пъти в този център и много добре знам как функционира. Мисля, че в тази сграда има нужда още повече да бъдат запълнени социалните услуги.

            Банков – репл. – Г-жо Марчева, явно вие си четете това, което сте си приготвили предварително, но тук доколкото разбирам в тази точка гледаме планът. Това което залагаме за 2014 г. и 2015 г. и беше свързано с планът, който беше 2013 г., така че Дневния център за стари хора да функционира. Може би ще функционира, тъй като е заложен, както и миналата година, с бюджетни средства и сигурно ще се усвоят някакви средства, и сега е подходящо да се назначат хора срещу изборите, за да може да функционира центърът. Но какво разбрахме, г-жо Марчева? Че тук има един план, който преди години е бил листче, а сега са няколко листа. Аз така го разбирам, защото той е същия както миналата година, допълнен лекичко. Тоест какво правим ние? Правим ли нещо или не правим в тази сфера, с този план който залагаме? Освен това, тази година защото е предизборна и сигурно ще реализираме някакви средства, за да може да реализираме някакви хора там. Но фактите са друго. Наистина от една сграда, която беше едно хубаво училище, ние дадохме пет милиона и направихме една натруфена сграда, усвоихме едни пет милиона. Европа ги даде, но имаме едни петстотин хиляди лева, които нашите съграждани още плащат. Вече плащаме тези петстотин хиляди лева. Фактите са такива – няколко листчета, петстотин хиляди, които нашите съграждани плащат, още триста хиляди лева за паркът, идва и Безистена с още двеста хиляди. Да им е честито на нашите съграждани с един милион отгоре, от вашия ум, от вашия интелект, от вашето виждане, от вашите перспективи, от разцъфтяването на Ямбол. Един милион ще го платят. Днес удължихте и запис на заповед за аванса, който е взет и усвоен. Ако не падне Безистена, трябва да сме благодарни.

            Марчева – дупл.– Много се радвам, че още на първа точка се оказах права, че каквото и да говорим, става дума за едни финансови корекции, които ние трябва да ги съберем и за които е много ясно, че Общинска администрация е виновна, и ние сме виновни че работим, че създаваме проекти, създаваме градини, площадки, засаждаме Боровец. За всичко сме виновни. Въпросът е, че още от началото, аз бях сигурна че както и да се завърти колелото, г-н Банков ще ни обвини че сме виновни и трябва да съберем едни пари от финансови корекции, с които трябва да запълним дупката в бюджета.

            Петкова – Предлагам да гласуваме анблок двете проекторешения на вносителя. Подлагам на гласуване процедурното предложение.

            Гласували      за – 23                         против – 4                             въздържали се – 4

            Приема се.

            Подлагам на гласуване анблок проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 22                         против – 2                             въздържали се – 6

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

1. На основание чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Годишен плана за развитие на социалните услуги на територията на община Ямбол през 2014 – 2015г.

2. Възлага на кмета на община Ямбол да предостави на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане Годишен план за развитие на социалните услуги на територията на община Ямбол през 2014 – 2015г. в 14 дневен срок от неговото приемане.

 

 

 

            ПО ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА - Предложение относно приемане на Общинска програма за закрила на детето през 2014г.

ВНОСИТЕЛ: Г. Славов

__________________________________________________________________________________

 

Вносителя няма допълнения по приложения материал.

            Антонова - ПК ЗСД приема направеното предложение. (приложен протокол)

            Петкова – Няма желаещи да се изкажат, подлагам на гласуване проекторешението на вносителя.

            Гласували      за – 25                         против – 1                             въздържали се – 3

            Приема се.

 

            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

            РЕШИ:

 

            На основание чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА приема Общинска програма за закрила на детето през 2014г.

 

 

            Калиманов – отр. вот - Не исках да се изкажа, за да не създаваме смут в залата, но на последната 14 страница, ,,съгласувал” е заместник – кмета Ил. Бицова, но малко по-нагоре виждаме, че тя идва от училище и става заместник – кмет в образованието. Може ли да има такива грешки?

 

 

 

Петкова – Поради изчерпване на дневния ред закривам тридесет и петото заседание на  ОбС Ямбол.

           

 

 

 

                                                           Председател ОбС - Ямбол:

 

                                               д-р Т. Петкова

          

                                                          Протоколисти:

 

 

                                                                                  Ил. Иванова

 

 

                                                                                  В. Андреева

 

 

                                                                                                                      Д. Събев